تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری آمار , ریاضیتهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- دانلود - 


در رشته آمار و ریاضی


توسط دانشجویان دکتری  - تهران

 جزئیات را ادامه مطلب ببینید و درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی

"خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com
                                                               i.       

 

 

2.      دانشکده علوم    

2.

3.      رشته آمار         

3.

4.      گرایش اقتصادی-اجتماعی          

4.

 

5.      عنوان پایان نامه

6.       شناسایی داده های پرت و برازش مدلهای رگرسیونی استوار

6.

7.      مدلهای خطی تعمیم یافته با پاسخ گاما

7.

8.      یک برآورد گر جدید و عمومی واریانس برای داده های همبسته رگرسیونی

8.

9.      روش تاگوچی و کاربرد رویه پاسخ در کنترل کیفیت

9.

10.  اندازه های وابستگی و ارتباط بین متغیرها در مدلهای تصادفی

10.

11.  بیضی گونهای کناری و شرطی اطمینان و پیش بین

11.

12.  توزیع های α- تک مدی گسسته

12.

13.  برآورد بیزی بازگشتی در مدلهای خطی عمومی

13.

14.  روش کمترین مربعات فازی و رگرسیون فازی

14.

15.  نرخ های مخاطره در توزیع های طول عمر و خواص آنها

15.

16.  آماره T2 هتلینگ در کنترل کیفیت چند متغیره

16.

17.  تعمیم توزیع های گسسته کلاسیک

17.

18.  طرحهای کاووش 2m و بهینگی آنها

18.

19.  مدل خطرات متناسب و مباحث مرتبط

19.

20.  تحلیل آزمایش های عاملی بدون تکرار

20.

21.  آنتروپی باقیمانده توزیع های طول عمر

21.

22.  آزمایش های عاملی با پاسخ های گسسته

22.

23.  میانگین باقیمانده عمر

23.

24.  تحلیل بیزی الگوهای خطی با نقطه تغییر

24.

25.  مدلهای معادلات ساختاری

25.

26.  تحلیل ضمانت و مباحث مرتبط با آن

26.

27.  تحلیل عاملی بیزی نیرومند

27.

28.  مطالعه‌ی توزیع لوماکس و برخی از خواص آن

28.

29.  شناسایی نقطه تغییر در میانگین نرمال چندمتغیره

29.

30.  مدل‌های ARCH و GARCH و کاربردهای آنها در تحلیل داده‌های اقتصادی

30.

31.  نمونه‌گیری گیبز برای استنباط بیزی در مدل‌های مبتنی بر داده‌های نرمال

31.

32.  ترتیب بندی های تصادفی و برخی کاربردهای آنها

32.

33.  بررسی روش فرا تحلیل و مقایسه ی آن با مدل های خطی در تحلیل های آماری

33.

34.  طرح آزمایش ها برای مدل های خطی تعمیم یافته

34.

35.  مطالعه‌ای تطبیقی از روش‌های برآوردیابی در مدل‌های داده‌های پنلی دومقداری

35.

36.  تحلیل ممیزی بیزی سریع و نیرومند

36.

37.  روش گشتاورهای تعمیم یافته در مدلهای پنلی پویا

37.

38.  تحلیل بیزی مدل اتورگرسیو برداری

38.

 

39.  رشته آمار         

39.

40.  گرایش ریاضی   

40.

 

41.  عنوان پایان نامه

42.  مطالعه ای در تعمیر و نگهداری سیستم ها

42.

43.  آماره‌های ترتیبی تعمیم یافته

43.

44.  توزیعهای نرمال بریده شده و خواص آنها

44.

45.  فاکتور بیز برای مدلهای خطی

45.

46.  رگرسیون بیزی چند متغیره

46.

47.  روشهایی برای شناسائی اثرات پراکندگی در طرح‌های عاملی کسری دو سطحی بدون تکرار

47.

48.  استنباط درباره ی میانگین توزیع نرمال لگاریتمی

48.

49.  مباحثی در سانسور فزاینده

49.

50.  مطالعه ای در مورد مخاطره رقابتی

50.

51.  مطالعه ای در مورد بهترین پیش بینی نااریب

51.

52.  مطالعه ای در نظریه اطلاع و کدگذاری

52.

53.  مشخص سازی متغیرهای تصادفی دومقداری و وابستگی مثبت با استفاده از مفصل ها

53.

54.  ترتیبهای تصادفی در فرآیندهای تجدید

54.

55.  توزیع های نرمال چوله و خواص آن ها

55.

56.  میانگین باقیمانده عمر و میانگین گذشته عمر با نگرشی بر سیستم ها

56.

57.  خانواده توزیع‌های لاپلاس و خواص آنها

57.

58.  مطالعه ای بر Burn-In و مباحث مرتبط با آن

58.

59.  طرح های کاوش اثر اصلی به اضافه یک

59.

60.  زنجیره‌های مارکوف زمان پیوسته و یکنوایی آن‌ها بر مبنای اندازه‌های قابلیت اعتماد

60.

61.  مدل‌های بیزی با اثرات آمیخته با توزیع‌های دم- سنگین

61.

62.  خم های همبستگی و وابستگی موضعی

62.

63.  توزیعهای پارتوی تعمیم یافته و مشخص سازی آنها

63.

64.  فرآیندهای پواسن ناهمگون وایبل

64.

 

65.  رشته ریاضی     

65.

66.   گرایش محض    

66.

 

67.  عنوان پایان نامه

68.  مسائل و نتایجی پیرامون سوال پل اردوش

68.

69.  توابع معین مثبت و منفی روی ابرگروهها

69.

70.  مدولهای‌ آرتینی‌کو-کهن‌-مکولی‌ روی‌ حلقه‌های‌ جابجائی‌

70.

71.  حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ توانی‌ مشتقات‌

71.

72.  نتایجی پیرامون CC-گروههای‌ پوچ‌ توان‌ - بواسطه‌-چرنیکوف‌

72.

73.  گروههای‌ باخاصیت‌ جایگشت‌پذیری‌ حاصلضرب‌ زیر گروهها

73.

74.  همنوع و نسخه‏های co در فضاهائی از عملگرها

74.

75.  میانگین‌ پذیری‌ ضعیف‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ نیم‌گروههای‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ نیم‌ گروه‌ توپولوژیک‌ مرتب‌ کلی‌

75.

76.  بررسی‌ تساوی‌ فضاهای‌ توابع‌ روی‌ نیم‌ گروههای‌ نیم‌ توپولوژیک‌ و گروههای‌ توپولوژیک‌

76.

77.  جبر اندازه‏ها روی نیم گروههای توپولوژیکی C– متمایز

77.

78.  یکریختیهای بین دوگان دوّم جبرهای باناخ L1(G) برای گروههای موضعاً فشردة G

78.

79.  مشتق پذیری نگاشتهای لیپشیستی در فضاهای فرشه و کاربردها

79.

80.  جبرهای پیچشی وزن دار بدون همانی تقریبی کراندار

80.

81.  مجموعه‏های منفرد یک مدول روی حلقه‏های موضعی کهن ـ مکولی

81.

82.  نسخه °c در فضای عملگرهای فشرده

82.

83.  عملگرهای دو خطی منظم آرنز

83.

84.  گروههای متناهی با رده‏های مزدوجی کوچک

84.

85.  ایده آلهای استاندارد و غیر استاندارد جبر پیچشی وزندار سریهای توانی

85.

86.  جبرهای فوریه استیلجس و مضارب هرز شار و توابع تقریباً متناوب ضعیف روی گروههای موضعاً فشرده

86.

87.  مراکز توپولوژیک برخی از جبرهای باناخ

87.

88.  نتایج جدید بر فضای 

88.

89.  ساختاری از گروههای 3 انجل

89.

90.  Lp– تئوری همریختیهای استاندارد در جبرهای پیچشی وزندار

90.

91.  ارنز منظم پذیری بعضی از جبرهای باناخ

91.

92.  پیرامون یک مسئله ترکیبی در واریتة گروهها

92.

93.  *C - ضریبهای خارجی به وسیله اعمال جزیی و اعمالی از نیم گروههای وارون

93.

94.  دنباله‏های نموی گروههای متناهی المولد

94.

95.  دنباله‏های کوشی ضعیف و زیر مجموعه‏های فشردة ضعیف L1(E)

95.

96.  حلقه‏های گروهی از حلقه‏های مدرج

96.

97.  ایده‏الهای تحویل یافته و ایده‏الهای تحویل یافته نسبت به مدولهای آرتینی و بستار صحیح آنها نسبت به دنباله‏های دقیق

97.

98.  نرمهای مختل شده مجانبی از فضاهای کلاسیک با کاربرد در نظریة نقطه ثابت

98.

99.  اندازه و بعد هاسدورف در فضای زیرمجموعه های فشرده خطی حقیقی

100.                     بررسی سیستمهای مسیری اولین برگشتی توابع پیوسته اولین برگشتی و دسته بندی توابع بئر1 در این راستا

100.

101.                     مشابه سازی از گروهها در حلقه مسئله‏ای از پائول اردوش و بی اچ نویمن

101.

102.                     جبرهای لی آفین تعمیم و سیستم ریشه آنها

102.

103.                     جبرهای لی یکدار استینبرگ و همولوژی دو وجهی جاوله

103.

104.                     کوهومولوژی مرتبه اول جبرهای نیم گروهی باناخ

104.

105.                     برخی فضای تابعکهای خطی روی جبرهای (Ap(Gدر گروه موضعاً فشرده G

105.

106.                      ضربگرها و ایده‏آلها در دوگان دوم جبرهای باناخ مربوط به گروههای موضعاً فشرده

106.

107.                     گروههای موضعاً فشرده میانگین پذیر داخلی

107.

108.                     بررسی هندسی نقاط فرین در فضاهای نرم ‏دار و بررسی فضاهای باناخی که دارای مجموعة حامل می‏باشد

108.

109.                     نابرابریهای تغییراتی و کاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادی

109.

110.                     خواص معادل با n–جایگشت پذیری گروههای نامتناهی

110.

111.                     سیستم‏های ریشه افین تعمیم یافته و گروه‏های ایل آنها (تبدیلات کاکستر)

111.

112.                     بررسی گروههای موضعا مدرج با یک شرط پوچ توانی روی زیرمجموعه های نامتناهی

112.

113.                     گروههایی که اجتماع زیرگروههای سره هستند

113.

114.                     اتحادهای چند جمله ای Z-مدرج از جبر ماتریسهای کامل

114.

115.                     گروه های پوشیده شده توسط تعداد متناهی زیرگروههای پوچتوان

115.

116.                      تعمیمی از مدول های‌کوهن-مکولی توسط نظریه تاب

116.

117.                     پیوستگی مزدوج فنچل توابع محدب

117.

118.                     ساختار مجموعه های جاذب توابع پیوسته

118.

119.                     نمایش نیمگروه های *- دار

119.

120.                     آشوب بر حسب نگاشت(x→ ω( x , f و توصیف مجموعه های ω_ حدی

120.

121.                     کنج ها برای فضاهای هیلبرت و باناخ

121.

122.                     سیستم های ریشه آفین تعمیم یافته غیر کاهشی از پوچی 3

122.

123.                     تقریب های یکانی چپ در جبر عملگرهای فشرده روی فضاهای باناخ

123.

124.                     چتبره‌های کوانتومی و ساختار جبرهای لی شبه ساده بیضوی

124.

125.                     مجموعه‌ها و توابع محدب اپی ـ لیپشیتزی فشرده در فضاهای نرمدار خطی

125.

126.                      مرکزهای تعمیم یافته مجموعه‌های متناهی و مجموعه‌های کراندار نامتناهی

126.

127.                     تعریف جدیدی از ایده الهای اول وابسته

127.

128.                     بازنویسی حاصلضرب عناصر گروه

128.

129.                     نمایش های وزنی بیشین انتگرال پذیر مربعی

129.

130.                     نیم‌گروه‌های C- متناهی شمارش‌ پذیر نیم تام S صادق در S=S+S

130.

131.                     *C- حاصلضرب‌های خارجی بوسیله عمل‌های جزئی از گروههای گسسته و عمل نیم‌گروههای وارون

131.

132.                     یک شرط ترکیباتی روی گروههای نامتناهی

132.

133.                     جبرهای عملگر رأسی، ابرجبرهای عملگر رأسی و مدولهای آنها

133.

134.                     بررسی کونز ـ میانگین‌پذیری روی جبر باناخ

134.

135.                     زیر مجموعه های فشرده و فشردة ضعیف فضاهای عملگری

135.

136.                      شرایط انگل روی گروهها

136.

137.                     مدول‌های‌ آرتینی‌ روی‌ حلقه‌های‌ جابجایی‌

137.

138.                     برخی شرایط ترکیبیاتی انگل بر گروهها

138.

139.                     شرایط زیرنرمالی در گروه های غیر تابدار

139.

140.                     برخی مسایل ترکیبیاتی در گروه ها و کاربردهایی از قضیه رامزی

140.

141.                     مطالعه زیرگروههای p- گروههای متناهی

141.

142.                     فیدبک پایدارساز وکنترل پذیری مجانبی

142.

143.                     درباره نابرابری های تغییراتی تعمیم یافته و کاربرد آنها

143.

144.                     مطالعة گروههای بازنویسی‌پذیر

144.

145.                     طبقه بندی گروه های که هر حاصل ضرب از چهار عنصر انها جایگشت پذیر است

145.

146.                      موجکها و نمایش های انتگرالپذیر مربعی

146.

147.                     شرایط بهینگی مسائل دو سطحی غیرخطی

147.

148.                     بررسی مجموعه ایده آلهای اول وابسته به مدول کوهمولوژی موضعی

148.

149.                     توصیف ساختار هسته جبرهای لی آفاین تعمیم یافته (تا حد مرکز آنها)

149.

150.                     تحلیل : میانگین پذیری قوی و ضعیف روی جبرهای پیچشی وزندار

150.

151.                     مقایسه مجتمع‌های چند مدرج و غیر مدرج کوزان

151.

152.                     گروه های انگل و قوانین نیم گروهی

152.

153.                     کرانهایی برای گروههای موضعا پوچتوان در یک واریته خاص

153.

154.                     قضیة بوخنر برای نیم گروه های شبه مخروط متناهی البعد

154.

155.                     مراکز توپولوژیک و میانگین پذیری جبرهای باناخ

155.

156.                      بعدهای همولوژیکی گورنشتاین

156.

157.                     گروه های نیم کامل

157.

158.                     تحدب متریک کوبایاشی روی خمینه های مختلط

158.

159.                     گروه خودریختی های مرکزی

159.

160.                      نابرابری های تغییراتی برداری

160.

161.                      شرایط بهینگی برای مسایل بهینه سازی مجموعه- مقدار

161.

162.                      خمینه های هذلولوی و مشخصه سازی آنها

162.

163.                      مشتق روی جبرهای گروهی

163.

164.                      نمایش انتگرالی نیم گروه های نرمال بی کران

164.

165.                      نقاط ثابت و مسایل شبه تعادل

165.

166.                      همانی های تقریبی برای ایده آلهای جبرهای سیگال بر یک گروه فشرده

166.

167.                      ساختار توسیعی حلقه های جابجایی نوتری

167.

168.                      جبرهای پوششی

168.

169.                      سیستم ریشه تعمیم یافته به وسیله یک گروه آبلی و جبر‌های لی نظیر آن

169.

170.                     میانگین پذیری جبرهای فوریه و فوریه-استیلیس

170.

171.                     بررسی شرایط بهینگی و دوگانگی برای مسائل کسری

171.

172.                     زیرمدول های اول و رادیکال روی حلقه های جابه جایی

172.

173.                     گروه‌های 3 ـ بازنویسی پذیر

173.

174.                     بررسی مرکز توپولوژیکی دوگان دوم جبرهای باناخ

174.

175.                     دنباله پذیری گروهها

175.

176.                      قضایای نقطه ثابت در فضاهای توپولوژیکی

176.

177.                     روش زیرگرادیان برای مسائل بهینه سازی با قیدهای غیرخطی

177.

178.                     تحدب تعمیم یافته، یکنوایی تعمیم یافته و کاربردها

178.

179.                     یک مشخصه سازی برای مسایل بهینه سازی زمان - پیوسته

179.

180.                     همانی های تقریبی شبه مرکزی کراندار در جبرهای گروهی از گروه های موضعاً فشرده

180.

181.                     مدلهای بهینه سازی چند هدفه در صنعت نفت

181.

182.                     گروه‌هایی که اجتماع تعداد متناهی زیر گروه هستند

182.

183.                     زیرمشتق‌پذیری توابع روی خمینه‌های ریمانی

183.

184.                     دوگانگی اویلر و همیلتونین شمولی

184.

185.                     روش برنامه ریزی پویا برای مسائل کنترل بهینه روی فضاهای غیر خطی

185.

186.                      تست مدول های گرنشتاین

186.

187.                     آرنز- منظم پذیری جبرهای نیم گروهی وزن دار

187.

188.                     درون نسبی، دوگان فنچل و کاربردهای آن

188.

189.                     بعضی از دستاوردهای مربوط به زیرمدولهای اول و اولیه

189.

190.                     مرابطه مدول هایی با جمعوند های نیم دوگان یا G-تصویری

190.

191.                     میانگین های برداری مقدار

191.

192.                     میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ روی گروههای موضعأ فشرده

192.

193.                     گروههای ظریف و گراف غیردوری وابسته به یک گروه

193.

194.                     شرط بهینگی مرتبه دوم در بهینه سازی غیر خطی

194.

195.                     نقاط ثابت، تعادل و نابرابری های مینیماکس از اقتصاد مجرد و غیر فشرده

195.

196.                      مطالعه پوششهایی از گروههای متقارن درجه کوچک

196.

197.                     جبرهای حلقوی مکرر

197.

198.                     شمارش مرکزسازها و بازنویسی پذیر ی در گروههای متناهی

198.

199.                     گسترش توابع بئر -1 روی فضاهای توپولوژیک

199.

200.                     تجزیه‌های‌ متناقض‌ گروه‌ها

200.

201.                     تقریب هموار توابع لیپ شیتز روی خمینه های ریمانی

201.

202.                     اصل تغییراتی اکلند و کاربردهای آن

202.

203.                     نتایج معادل در نظریه ی مینی ماکس

203.

204.                     شرایط لازم در مسائل کنترل بهینه غیرهموار

204.

205.                     مفاهیم تعمیم یافته از میانگین پذیری

205.

206.                      نمایشهای جبرهای گروه در فضاهای نگاشتهای کاملاً کراندار

206.

207.                     فاکتورهای همگرایی و فشردگی در جبرهای پیچشی وزندار

207.

208.                     تحلیل تزریقی گرنشتاین و یکدست گرنشتاین مدول ها روی حلقه های گرنشتاین

208.

209.                     تابعگون های مشتق شده گرنشتاین

209.

210.                     ارائه برخی خصوصیات حلقه های گرنشتاین بر اساس بعد گرنشتاین آنها

210.

211.                     مسائل کنترل چند هدفه و کاربردهای آن

211.

212.                     شرایط بهینگی برای مسائل بهینه سازی نیم- نامتناهی

212.

213.                     نگاشت های کامل و موضوعات مرتبط با آن

213.

214.                     الگوریتم نقطه تقریبی روی خمینه های ریمانی

214.

215.                     تابع اسکالری غیرخطی و مسائل شبه تعادل برداری تعمِیم یافته

215.

216.                      بررسی گراف های ناجابه جایی گروه های کوچک

216.

217.                     توابع موضعاً لیپ شیتز بر روی خمینه های ریمانی

217.

218.                     تقارن در صفر شدن Ext روی حلقه های گرنشتاین

218.

219.                     مطالعه حلقه های کرول

219.

220.                     مسائل بهینه سازی غیر هموار چند هدفه مرکب

220.

221.                     مدولهای هم کج و تزریقی محض

221.

222.                     گروه های 9- مرکزساز

222.

223.                     دوگان مزدوج در بهینه سازی برداری و کاربردهایی از نابرابری تغییراتی برداری

223.

224.                     روش های آنالیز غیر هموار روی خمینه های ریمانی

224.

225.                     بررسی گراف های غیر دوری گروه های با مرتبه های کوچک

225.

226.                      بردارهای هیچ جا صفر در نگاشت های خطی

226.

227.                     قضایای نقطه ثابت، انتخاب و بهترین تقریب در فضاهای R- درخت برای نگاشت های چندمقداری

227.

228.                     معادلات همیلتون ژاکوبی روی خمینه های ریمانی

228.

229.                     چه هنگام برد یک ضربگر روی جبر باناخ، بسته است؟

229.

230.                     شرایط بهینگی برای مسائل دیفرانسیل تفاضل - شمولی

230.