دانلود مقاله 8

مقالات چندین همایش در ادامه مطلب امده است. برای دریافت عنوان را ایمیل بزنید


 هشتمین بین المللی عمران شیراز
1921    Contemporary Technologies for Moisture Damage Healing
1922    2D Galerkin finite volume solution of steady inviscid artificial compressible flow on triangular meshes
1923    A comparison of surface water quality sampling program using Water Framework Directive in Iran
1924    A Data Mining Approach for the Prediction of transport time scales in the Dez reservoir
1925    A Fuzzy Model in Forecasting Dissolved Oxygen in Rivers
1926    A New Approach for Seismic Design of the Asymmetric Shear Wall Concrete Buildings Located Within Near-Fault Ground Motions
1927    A New Method for Nonlinear Cyclic Analysis of  Two Dimensional Reinforced Concrete Frames
1928    A Pavement Management Software Package for Iran
1929    A Reliable and Efficient Numerical Technique for Dynamic Analysis of Soil-Structure Interaction Problems
1930    A robust method to estimate suitable values for the parameters of general MQ-RBF to solve SWEs
1931    A Simple Macro-Model to Predict the Nonlinear Behavior of RC Shear Walls
1932    A Simple Sub-domain Collocation Method as the Generalization of the Finite Point Method
1933    A stochastic approach for determination of settlement under strip footings resting on loose granular media using fractals
1934    A Study on the Use of Orthogonal Pairs of Rods on Concave Beds (OPRCB) as a Base Isolation Device for Buildings Systems
1935    ACCURACY EVALUATION OF FEMA440 Modified Coefficient EQUIVALENT NONLINEAR PROCedure FOR IRREGULAR STEEL MOMENT RESISTING FRAMES
1936    Achieving Optimum Rutting Resistance of Bitumen Using Oxidation and Polymers - A Laboratory Study
1937    Addressing Identifiability and Equifinality in Calibration of a Distributed Rainfall-Runoff Model Using Genetic Algorithms
1938    An error indicator for two-dimensional elasticity problems in the discrete least squares meshless method
1939    An Experimental Investigation into the Mechanical Properties of Brick Vaults and Adobe Piers- A Historical Case Study
1940    An Experimental Study of Flow Structure in Fixed Bed Meandering River
1941    An Optimal Analytical Approach to Design a Transit Exclusive Lane Network
1942    An Optimization Method for Remediation of "LNAPLs" from Contaminated Groundwater
1943    An Upwind Cell Center Finite Volume Solver for Simulation of  Erosion and Deposition of Fine Non-Cohesive Sediments
1944    Analysis and Design of Pressure Tunnels, Utilizing Common FEM Based Softwares
1945    Analysis of axial capacity of piles by using a nonlinear elasto-plastic interface
1946    Analytical Studies of Impact Damper on SDOF System Vibrations under Harmonic and Impulsive Excitations
1947    Analytical Tools for Progressive Collapse Analysis under Explosion
1948    Application of 13C isotope and carbon geochemistry to identify impact from landfill on surrounding groundwater
1949    Application of Differential Quadrature Method in numerical solution of flow through porous media
1950    Application of ET method for estimation of inelastic deformation demands of steel frames
1951    Application of Genetic Algorithm in Optimal Design of Surge Tank in Pipeline System
1952    Application of High Strength Steel in Moment Resisting Frames
1953    Applications of the Scaled Boundary Finite-Element Method in Modeling Geotechnical Engineering Problems
1954    Appropriate Pattern In Evaluating Disaster Exposed Systems by Using Modified Balance Theory
1955    ARMOURING IN GRADED LOOSED GRAINS RIVER BEDS
1956    Arterial Travel Time Prediction with State-Space Neural Networks under Time-variant Turn Movements
1957    Automatic Calibration of Semi-Distributed Conceptual Rainfall –Runoff Model Using MOSCEM Algorithm
1958    Behaviour of High-Strength Concrete Squat Shear Walls Subjected to Reversed Cyclic Loading – An Experimental Study
1959    Bioclogging and Biocementation of Soil in Geotechnical Engineering
1960    Boundary Element Formulation for Viscoelastic Structures Using the SLS Model
1961    Building Structure and Fire Danger
1962    Calculation Stochastic Input energy Spectra from Frequency Amplitude Spectra
1963    Computation of bearing capacity factors using finite element method
1964    Computer simulation of cyclic behavior of RC building interior beam-column joints
1965    Conjunctive Optimization of Surface Water and Groundwater Resources by Fuzzy Dynamic Programming
1966    Conservation Properties of Unsteady Open Channel Flow Equations
1967    Credibility Range of Dupuit-Forchheimer assumption in Steady Unconfined Flow to a Horizontal Drain
1968    Criteria of settlement in small and large steel tanks
1969    Cyclic Response of Concrete Columns Reinforced with Smooth Reinforcing Bars with Various Splice Details
1970    Data Pre-processing Concern in Hydrological Time Series Modeling Using Artificial Neural Networks
1971    Degradation at the Composites Interfacial Zones - A Micromechanical Computational Evaluation Procedure
1972    Design Earthquake Based on Deaggregation of Seismic Hazard
1973    Determination of Soil-Water Characteristic Curve Using Multifractal Soil Media and Pore Network Modeling
1974    Development of a Smart Tool for Capturing Novel Advancement in Ballasted Rail Track Substructure
1975    Discrete element simulations of assemblies of two-dimensional irregularly-shaped particles and effects of particles shape on mechanical behavior
1976    Ductility Investigation of RHSC Continuous Beams strengthened with CFRP Sheets
1977    DYNAMIC ANALYSIS OF LINEAR VIBRATIONS OF THE RUBBER DAM USING “ANSYS”
1978    Dynamic Analysis of Masjed Soleiman Embankment Dam Using Recorded Earthquake Signals and TFD Method
1979    Effect of Fibers on Shear Strength of Clayey Soil
1980    Effect of Gradation on HMA Dynamic Creep & Marshall Stability, Using Bailey Method
1981    Effect of Modeling Floor Diaphragm Flexural Rigidity on Seismic Design of Steel Buildings with RC Shear
1982    Effect of Near- Field Ground Motions on the Stability of Embankment Dams
1983    Effect of Polymer Modifiers on Stone Matrix Asphalt Rutting
1984    Effect of Stiffening in Behavior of Steel Plate Shear Walls
1985    Effect of Variable Fluid Damper on the Response of Sliding Base Isolation System
1986    Effects of Lime Cement Columns in Tropical Peat of East Coast of Peninsular Malaysia
1987    Effects of Specimen Type and Dimensions on Compressive Strength of Self Compacting Concrete
1988    Energy Ductility of HSC Heavily Steel Reinforced Members under Bending
1989    Energy savings effectiveness of pretimed traffic control compared to actuated at signalized intersection
1990    Estimation of concrete compressive strength using advanced multivariate statistical techniques
1991    EVALUATING SCALE EFFECTS ON EXPERIMENTAL STUDIES OF NONLINEAR UNSTEADY FLOW REGIMES
1992    Evaluation of Compression Member Buckling and Post-Buckling Behavior Using Artificial Neural Network
1993    Evaluation of Mathematical Models Used as Aggregate Crash Prediction Models
1994    Evaluation of undrained performance of fibre reinforced Silty sand soil
1995    Evaluation Site Effects On Ground Motion  By Elasto-Plastic Model and Numerical Approach
1996    Exact supercritical vibration of traveling orthotropic plates using dynamic stiffness method
1997    Extracting Modal Properties of an Anti Vibration Table by Ambient Vibrations, Hammer Impulse and Numerical Solutions
1998    Failure modeling of brittle materials in dynamic loading via the Gurson plastic – damage model
1999    Filamentous Bacterial Community in Activated Sludge Process of Sewage treatment plant in Dubai, United Arab Emirates
2000    Finite Source Simulation of Near-Fault Strong Motion Records from the 1999 Chi-Chi, Taiwan Earthquake
2001    Forecasting the traffic share and environmental impacts of BRT using Discrete choice models: case study of Isfahan
2002    Gases Management in Wastewater Collection Networks Mashhad- Iran
2003    Geotechnical Characterization of Organic Soils and Peat
2004    Gravity Dam Shape Optimization Using Simulated Annealing
2005    Groundwater level estimation using radial basis function artificial neural network
2006    Hedging the Procurement Risks of the EPC Projects
2007    Horizontal Bearing Capacity of Pile in Sand by Neural Networks
2008    Improving Fatigue Performance of Bitumen by Binary Modificatio
2009    Influence of Agricultural Wastes on the Activated  Sludge Settleability
2010    Investigating Effects of Phosphorus Ions on Geotechnical Properties of Bentonite
2011    Investigation of interaction between rings in circular tunnel during Earthquake
2012    Investigation the effect of new sheet piling on behavior of highly-corroded steel sheet pile structures
2013    Laboratory Investigation on Performance Properties of Rubber Modified Vacuum Bottom Residuum
2014    Laboratory Investigations on Underwater-Landslide-Generated Waves and Run-up
2015    Laboratory Study on Mass Stabilization using Lime and Cement Binders on Tropical Peat
2016    Laterally Pre-stressed Concrete with Composites
2017    Local Scour and Sedimentation around Permeable Groins
2018    Maintenance Prioritization of Sustainable Pavements Incorporating Fuzzy Set
2019    Mechanical behavior of a cemented gravely sand under monotonic and cyclic loading-case study of Tehran alluvium
2020    Mechanical Behaviour of Soil-Cement
2021    MECHANICAL PROPERTIES OF BINARY AND TERNARY BLENDED CONCRETE CONTAINING RICE HUSK ASH
2022    Modal Response of Dam-Reservoir-Foundation Interaction
2023    Modeling Dynamic Load Plate Test Using A New Innovative Device
2024    Modeling of Fundamental Behavior of Pre-stressed FRP-Confined Concrete and Its Stress-Strain Curve
2025    Modeling of large frictional contact problems using augmented-Lagrange method
2026    Modeling Stress-Strain Behavior of Unsaturated Soils Using A Genetic Algorithm-Based Neural Network
2027    Moment-rotation behavior of bolted Top-seat angle connections
2028    Multi- Storey Buildings Behavior under Seismic Ground Motion using MAPA Method
2029    Multi-component seismic analysis and estimating the results by means of ET method
2030    Necessity of Coupling Finite Element and Boundary Element Methods in Modeling Infinite Soil Mass
2031    New Method For Mitigation of Concrete Bridge Piers
2032    Nonlinear Dynamic Analysis of Semi-Rigid Frames with Bolted Angle Connections
2033    Nonlinear Finite Element Analysis of Historical Masonry Building of Imam Khomeini (Sultani) Mosque in Semnan
2034    NONLINEAR SEISMIC BEHAVIOR OF A RC FRAME REPAIRED BY FRP LAMINATES
2035    Numerical Bearing Capacity Prediction of Unsaturated Soils by the Method of Stress Characteristics
2036    Numerical simulation of flow around submerged vane
2037    Numerical Solution of 2-D Burgers’ Equations Using  RBF-Based Mesh-free Method
2038    NUMERICAL STUDIES ON RESIDUAL SEISMIC CAPACITY OF RC FRAMES WITH UNREINFORCED BLOCK WALL BASED ON THEIR CRACK PATTERNS
2039    Optimal Crop Planning and Monthly Water Demand Forecasting Based on Consideration of Climate Conditions by Fuzzy Inference Systems
2040    Optimization of Concrete Mix Design Under the Aggressive Environment With Gmdh-type Neural Networks
2041    OPTIMIZATION OF PRESRESSED CONCRETE FLANGED-SECTION BEAMS
2042    Optimum Number of Rain-Gauges Using Factor Analysis
2043    Parking Demand Model for CBD Area
2044    Pavement Subsurface Drainage Design Procedure for Iran
2045    Performance of Double I-beams to Box Columns Connections  with Reduced Beam Sections
2046    Pilot Modeling of Marun Catchment and Shadegan Wetland
2047    Porosity of Lightweight Fly Ash Agregates with Different Binders and Heat Treatments
2048    Potential Residential Area in Urban Transportation System: Taking into Consideration of Accessibility and Air Quality
2049    Prediction of TBM Penetration Rate with Generalized Regression Neural Network in Hard Rock Condition
2050    Prediction of traffic accident severity based on fuzzy logic
2051    Preliminary study on water infiltration of concrete containing nano-SiO2 and silicone
2052    Probabilistic Methods in Rock Slope Engineering: Basic concepts, Current Drawbacks and Possible Improvements
2053    Promoting Outcome Based Education of Environmental Engineering Curricula through Problem Oriented Project Based Learning
2054    Quick Sand in Large Diameter Wells: Analytical and Numerical Analyses
2055    Real time runoff forecasting by Artificial Neural Network
2056    Rehabilitation of Tabarja – Chekka Highway (Lebanon) Using Cold In-Place Recycling With Foamed Bitumen and Cement Technique
2057    Reinforcement of Plates with Various Aspect Ratios against Elastic Axial Buckling using Externally Bonded FRP Patches
2058    Response of Concrete Faced Rock-Fill Dams to Rayleigh Waves Considering Dam-Foundation Interaction and Spatial Variability of Earthquake Ground Motion
2059    Response of groundwater level in observational boreholes of Sarcheshmeh copper mine to rainfall
2060    Seismic assessment of steel frames with knee brace by design base on performance
2061    Seismic Demand of RC Moment Frames with Infill Masonry Walls
2062    Seismic design of earth-retaining by artificial neural network
2063    SEISMIC HAZARD ANALYSIS FOR MIRABAD PUMPED-STORAGE PROJECT
2064    Seismic reliability and sensitivity assessment of Soil-Structure-Foundation Systems
2065    Seismic retrofit of a historical building in Tehran university museum using FRP technology and steel jacketing
2066    Sensitivity of Plane Tensegrity Systems to Tension-Only Member Loss
2067    SHEAR CAPACITY MODELING OF SELF- CONSOLIDATING CONCRETE BEAMS
2068    Shear Properties of Internal Support System (Rock Bridges)
2069    Simple Methodology to Create Master Curves for Stiffness of Asphalt Mixtures
2070    Size effect of foundation on modulus of sub grade reaction in clayey soil
2071    Soil Classification Using a Combined Algorithm of Simulated Annealing and Genetic Programming
2072    Soil-Water retention behaviour of an unsaturated kaolin-sand mixture
2073    Solution of Two-Dimensional Shallow Water Equations by      TVD-MacCormack Scheme
2074    Some general conclusions of pedestrian safety problems
2075    Stabilizing Landfill Clays with Phosphorus Treatment; A case study
2076    Static Analysis of Soil-Nailed Structures Using Three-Dimensional Finite Difference Method (FDM)
2077    Static and dynamic analysis of Lali bridge basin and caisson foundation
2078    Static and dynamic soil–structure interaction response of Kazeroon cooling towers
2079    Statistical Functions as an Auxiliary Means in Hydrological Time Series Modeling Using New Data Driven Techniques
2080    Stress-Strain Behavior of Asphalt Concrete as a Sealing Core in Earth fill Dams under Cyclic Loading
2081    Structural Damage Identification of Reinforced Concrete Beams  Strengthened by CFRP Sheets
2082    Study on the water availability in Iran, using the international water indicators
2083    Study on Vibration Isolation Systems for Sensitive Equipment
2084    Suspended Sediment Load Simulation for Delaware River Using ANNs and Sediment Rating Curves
2085    The Application of Multigrid method for pipe network analysis
2086    The Development of a Hierarchical Car-following Model of Traffic Behavior on Freeways and Expressways
2087    The Effect of Direction of Orthogonal Horizontal Components of Earthquake on the Nonlinear Response of Skewed Bridges
2088    The Effect of Initial Static Shear Stress on the Liquefaction Resistance of Babolsar Sand using Cyclic Simple Shear Tests
2089    The Effects of Chemical Fluids with Different Dielectric Constants on the Behavior of a Clayey Soil
2090    The Effects of Steel Amount of the Concrete Precast 3D Panel Welded Wire Frame on their Nonlinear and Seismic Behaviors
2091    The Effects of Stiffness Alteration of the 1st Floor in the Concrete Precast 3D Panel System Supported on RC Frames on its Seismic Responses
2092    The elasto-plastic analysis of a circular opening excavated in a generalized Hoek-Brown rock material
2093    The Evaluation of Effective Period of Buildings Including Soil-Foundation-Structure Interaction Effects
2094    The Influence of Stress Level on the Shear Strength of Rockfill Materials
2095    The role of supplementary cementing materials on durability and sustainability of concrete structures
2096    The Transition Zone between the Cement Paste and the Normalweight and the Lightweight Aggregates
2097    Thermal Void Ratio State Surface Effect on Immiscible Fluid (NAPL) Flow through Unsaturated Poroelastic Media
2098    Three dimensional seepage analyses in Mollasadra dam after its impoundments
2099    Two dimensional simulation of flow around dike breaches
2100    ULTIMATE LOAD TEST AND DUCTILITY 0F CONSTRUCTED POST-TENSIONED SCC CONTINUOUS SLABS
2101    Upgrading the Performance Level of Frames Using Fiber Reinforced Plastic Sheets
2102    Use of the water quality index as a simple pollution indicator for Kor and Sivand Rivers
2103    Using of adaptive neuro-fuzzy inference system for rainfall-runoff modeling
2104    Utilizing Self Organizing Maps to Enhance Pareto Front Discovery in Large Data Sets

2105    Variation of Permeability during Liquefaction and Its Effects on Seismic Response of Saturated Sand Deposits

A New Method to Evaluate Creep Settlement of Soils
1787    State-of-the-Art on Numerical Analysis of Alluvial Channel Junctions
1788    Granular Filter Design: Direct or Indirect?
1789    Schedule Risk Analysis in Construction Management
1790    An Analytical Model for Transition Zone of Velocity Distribution in Submerged Inflexible Vegetative Channels
1791    Fastening To High Strength Concrete
1792    Developments in Stress-Laminated Timber Arch Bridges
1793    Nonlinear Finite Element Analysis of RC Shear Walls with Diagonal Web Reinforcement
1794    Contaminant Transport Modeling Through Single, Double, and Triple Layer Soils by Means of Laboratory Tests
1795    Application of Meshfree Methods in Predicting Solid Material Behavior
1796    The Mechanical Analysis of Jointed Rock Mass Using Meshless Method with Enforcing Modified Penalty Method
1797    Preference Trade-Offs in Material Selection for Plumbing Systems
1798    Analysis of Spatial Variation of Precipitation:A Case Study of Western Iran
1799    Natural streams unsteady sediment motion predicted by complete fully coupled non-linear numerical solutions
1800    Conflict Resolution in water allocation considering the water quality issues
1801    Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach
1802    Analytical performance of Confined Concrete Models
1803    Numerical Analysis of confined columns
1804    Life-Cycle-Design of RC Structure based on Nonlinear Finite Element Analysis
1805    Laboratory investigation of migration of cyanide discharged by steel industries into groundwater
1806    Analysis of Two-Dimensional Flow over Standard Ogee Spillway Using RNG Turbulence Model
1807    Diagonal Compression Criterion on Compression Reinforcement Ratio in Flexural HSRC Members
1808    The Effect Of Aerodynamic Interference On The Dynamic Response Of Tall Rectangular Buildings
1809    Physical Characteristics of fine Soil Stabilized with Marble Industry Waste
1810    Workability and Engineering Properties of Self-Compacting Concrete
1811    Stabilization of Soil Using Steel Industry Waste
1812    Swelling Behaviour of Compacted Soils in the Earth Dams
1813    Tehran Aquifer Vulnerability Assessment Using ARCGIS and Drastic Index
1814    Study on the behaviour of cut-off-walls in homogeneous and heterogeneous dam foundations
1815    Comparision between Different Correlation Coefficients of Stochastic Response of Earth Dams to Earthquake Excitation
1816    Reservoir Simulation and Flood Routing Modeling Using Object Oriented Model
1817    Engineering Properties of Performance Self-Compacting Concrete
1818    Effectiveness of Tuned Mass Dampers in Mitigating Seismic Vibration of Multi – Story Buildings
1819    Waterborne Construction of Rubble Mound Breakwaters
1820    Application of approximate and complete solution techniques to river flooding-sediment prediction
1821    Non-linear method of solution for tidal flow-sediment variation at the downstream end of a reach
1822    Application of First-Order Second-Moment Level 2 Reliability Analysis of Prestressed Concrete Bridges
1823    3D Static Analysis of a Transversely Isotropic Half-Space
1824    The Dynamic response of gravity type quay wall during earthquake including soil-sea-structure interaction
1825    A new complete solution of the wave equations for isotropic media
1826    Capacity Interaction Between The Steel Bracing and Concrete Frame
1827    Modeling of LNAPL Spreading and Migration to Locate the Source and Fate of Oil Leaks
1828    ASOM Compared With the Classical Methods
1829    Filter Testing: an Essential Aspect in Designing Filters for Embankment Dams
1830    Time-harmonic response of foundations embedded in elastic non-homogeneous unbounded domains
1831    Collapse And Post-Collapse Of Shallow Lattice Domes
1832    Characterisation Of Materials Sampled From Some My S’on Temples
1833    Optimality Criteria Method An Efficient Robust Solution For Nonlinear Optimization Problems
1834    Reviewing of Overland Flow, Infiltration, Transport and Adsorption Models in Water Resources Engineering
1835    Virtual Reality Traffic Simulation: A VISUM-VISSIM Experience
1836    Ultimate Bearing Capacity of Shallow and Deep Foundations fromCone Point Resistance
1837    “Unicone” For Soil Profiling And Pile Capacity Analysis From Piezocone Data
1838    Boundary Shear Force Prediction In Inclined – Submerged Hydraulic Jump
1839    Free – Inclined Hydraulic Jump.A Comparison Between Theory And Measurement
1840    Comparison of RBF, GR and BP with Wavenet Back Propagation Neural Networks in Approximation Dynamic Analysis of Structures
1841    Critics on Performance of Slow Sand Filter Using Probability Distribution
1842    An estimation of the total turnover of a Multimodal transportation terminals (case study of Shahid Rajaie port)
1843    The development of the Composed Probability Model to Estimate the rate of household Trip production (case study of Karaj city)
1844    Field and Laboratory Evaluation of volumetric properties of Asphaltic concrete
1845    Flood zoning using GIS tools and Hydraulic models in the Broudjerd Seilakhor floodplain, Iran
1846    Analytical Solution of Structural Number Equation
1847    Predicting Shear Band Inclination Angle in Frictional Soils by a State Dependent Plasticity Model Under Drained Condition
1848    Review on Dispersion Modeling in Air Quality
1849    Pipe Network Optimization Using Compact Genetic Algorithm
1850    Assessment of Wave-In-Deck Load Models For Jacket Platforms
1851    Triaxial Permeability Testing on the Synthetic Leachate Effect on the Hydraulic Conductivity of Clayey Soil
1852    An Investigation into the Collapse Behavior of Double-Layer Space Trusses Using Neural Networks
1853    Optimization of Aggregate Mix Design in Concrete Mixtures
1854    A Study of Damage to Reinforced Concrete Structures due to Kashmir-Hazara Earthquake, 8th October 2005
1855    A Study On Failure Pattern Observed In Masonry Buildings During 8th October Hazara-Kashmir Earthquake In Pakistan
1856    Automatic Calibration of a Physically-based Distributed Hydrologic Model
1857    Central Composite Face-Entered Design (CCFD) for the Biodegradation of Phenanthrene by Mixed Culture Consortia in Batch Bioreactor
1858    Effect of Physical and Chemical Pretreatment on Palm Oil Mill Effluent Digestion in an Up-flow Anaerobic Sludge Fixed Film Bioreactor
1859    Optimization of Cu and Zn Removal Using Pre-treated Oil Palm Frond (OPF) by Response Surface Methodology
1860    Possibilities of flood damage reduction “A German experience”
1861    A Simulation-Optimization Model for Multireservoir Cascade Hydropower Systems Operations
1862    Analysis of local measurements of road pavements friction characteristics
1863    An Overview of Removal Methods of Cyanide from Industrial Wastewater
1864    Analyzing the Cracks of Masjede-Soleiman Dam Concrete Cavern Liner
1865    Fate of Pathogens in Drying Beds
1866    Identification of Modal Parameters of Sepehr Tower by using its Records during Firooz Abad-Kojour Earthquake
1867    Creep and Recovery Testing of Pure Bitumen Using Dynamic Shear Rheometer
1868    prediction of cracking pattern and shear strength of masonry infilled frames
1869    Travel behaviour analysis in developing countries using time-space prism approach
1870    Dynamic Stiffness Analysis of Orthotropic Plates Moving on some Rollers and an Elastic Foundation
1871    State-boundary surface for very loose Firoozkooh sand
1872    Entrainment in 3-D Density Currents
1873    Numerical Study on Effect of Subsurface Dam on Controlling Seawater Intrusion in Coastal Aquifer
1874    Assessment Procedure For Concrete Bridges And The Prediction Of Their Working Life
1875    Regional flood frequency analysis using L-moments approach
1876    Investigation of performance and compatibility of cement-based and polymer- modified cement-based repair concrete
1877    Estimation and prediction of Sediment loads in Zayandehrood River using Artificial Neural Networks
1878    Study of Crack Occurrence and its Effects on Large Underground Concrete Caverns
1879    Surface axisymmetric wave in transversely isotropic medium
1880    Effect of Soil Boundary Condition on Natural Frequency of Unburied Offshore Pipeline
1881    A Criterion for Comparison between Shear Behavior of Loose Non-Cemented and Cemented Carbonate Sediments
1882    The Consideration of Different Aspects of Design of Concentric Braced Frames (CBF) according to AISC-Seismic Provisions
1883    Performance Analysis Tool for Reinforced Concrete Members
1884    Study on the Bisotun Epigraph Damaging Process
1885    Assessing Different Methods of Deriving Instantaneous Frequency Including STFT, Wavelet, EMD-HT, and GPOF
1886    Change of Hydraulic Conductivity of Landfill Base Due to Leachate-Soil Interactions
1887    Energy-Based Design Spectra for Seismic Resistant Design
1888    Enhancenment of Traffic Handling Capacity at a Congested Intersection
1889    Estimating the Tire-Road Friction Force Using a Nonlinear Observer
1890    A Displacement Formulation Based on Finite Volume Method for Analysis of Timoshenko Beam
1891    Analysis of measured Velocity in a Semi-natural Meandering Channel
1892    Evaluation of the Physical and Chemical Actions of the fine and ultra fine Admixtures on Mortars
1893    Effect of geotextiles on the transfer of heavy metals in a calcareous soil underneath a stormwater infiltration basin at several concentrations.
1894    Force Vibration of Uniform Strengthened Beam under the Action of Moving Load
1895    Numerical Study on Ultimate Strength and Behaviour of Plate Girders under Shear
1896    The Effect Of Cement Content On Shear Behavior Of A Cemented Gravely Sand
1897    Removal of Iron from Semi-aerobic Landfill Leachate by Activated Sludge- Activated Carbon Process
1898    Slurry Phase Bioremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Contaminated Soils
1899    Method of Developing Fragility Curves - a Case Study for Seismic Assessment of Masonry Buildings in IRAN
1900    Finite Volume Solution of Flow in Steep Slope Canals Using Triangular Unstructured Mesh
1901    Matematical Optimization Approach for Wastewater Minimization
1902    Reservoir Operation by Particle Swarm Optimization Algorithm
1903    Lead and Cadmium Distribution in Urban Roadside Soils of Isfahan, Iran
1904    The effect of dam height and the type of earthquakesOn the seismic response of earth dams
1905    Methods of Strengthening of the Shallow Foundations
1906    Comparison of Mechanism of North Tabriz Fault and North Anatolian Fault with Mechanism of San Andreas Fault
1907    Fatigue Notch Factor in Steel Bridges Due to Corrosion
1908    Effects Of Plunge Pool Dimensions On Dynamic Pressures On Sidewalls Due To Jet Impacts
1909    Concrete hardening and moisture distribution in sandstones monitored by One-Sided 1H-Nuclear Magnetic Resonance
1910    Introduction in Fuzzy Constraint Satisfaction
1911    Self Compacting Concrete
1912    Effect of Nanoscale Materials in Engineering Properties of Performance Self Compacting Concrete
1913    Two Dimensional Numerical Simulation of Temperature Field During the Construction of the Gravity Dams with Cooling Pipe
1914    The Structural behavior of Y shape RC Walls in a Tall Building
1915    The Consideration of the New Zealand’s Guideline of Seismic Assessment of Existing Steel Buildings
1916    A Numerical Assessment of the Effective Shear Strength of the Artificially Overconsolidated, Partially and Fully Fissured Clay Triaxial Samples by Ansys
1917    Successful Design and Construction of a Surface and Subsurface Drainage System at Vavan Underpass
1918    A Hypoplasticity Model for Non-coaxial Flow of Sands
1919    Numerical Simulation of CPT Tip Resistance in Layered Soil
1920    Effects of Calcium Nitrate and Triisopropanolamine on the Setting and Strength Evolution of Portland Cement Pastesمقالات دومین کنفرانس دانشجویی منابع آب و خاک

1249.آلودگی و روشهای جلوگیری از آن (مطالعه موردی- رودخانه بادین آباد).pdf
1250.ارزیابی آبشستگی پایه پلها (مطالعه موردی- پل بشار بالادست).pdf
1251.ارزیابی مدل ISYS سیستم تصمیم گیری خبره برای سیستم آبیاری.pdf
1252.برآورد پتانسیل روانگرایی خاکها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.pdf
1253.بررسی امکان توسعه و بهبود اراضی کشاورزی رامیان و سیاه جوی با روشهای مختلف استفاده بهینه از منابع آب.pdf
1254.بررسی تغییر نوع و روند بارش در شهر زنجان.pdf
1255.بررسی سینوپتیکی سیلاب سال 1380 شیراز.pdf
1256.تخمین آسیب پذیری آبهای زیر زمینی به روش DRASTIC (مطالعه موردی-دشت چمچمال).pdf
1257.تخمین هوشمند منحنی رطوبتی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.pdf
1258.تعیین مدل سری زمانی دادهای دبی جریان.pdf
1259.محاسبه آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته و حداکثر آب قابل بارش ایستگاه اصفهان.pdf
1260.معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور ارزیابی آبهای زیرزمینی در محدوده های پروژه های بزرگ آبیاری.pdf
1261.مقایسه موردی چهار روش MPSIAC،EPM،FAO،BLM،در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت.pdf
1262.مکان یابی مناسب محلهای مناسب منابع تغذیه آبهای زیر زمینی  از طریق GISو RS.pdf
1263.نوسانات بارش زمستانه استان کهکیلویه و بویراحمد و ارتباط آن با دمای سطح آب.pdf

1264.یررسی روند فرسایش آبی با توجه به سازند زمین شناسی و خاک (مطاله موردی حوزه رودبال داراب).p


    DTUR Methodمدلی برای تخمین زمان تاخیر در میادین شهری بر اساس پارامترهای هندسی و ترافیکی.pdf

1266    FEMدر محیط متخلخل بستر دریا.pdf

1267    GIS و مسیریابی‌ با تکیه بر فرایند تکراری.pdf
1268    آنالیز پایداری شیبهای مسلح به روش اجزای محدود.pdf
1269    آنالیز تنشهای برشی در جان تیر ورق های عمیق با جان موج دار ذوزنقه ای.pdf
1270    آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها ( مطالعه موردی رودخانه باراندوز).pdf
1271    آنالیز غیر خطی تیرورقهای عمیق با جان موج دار سینوسی.pdf
1272    آنالیزدینامیکی تقریبی قاب های فضایی صلب و خرپاهای فضایی با استفاده از تئوری موجک ها و موجک بهینه.pdf
1273    اتصال مدلهای ریاضی موج و جریان در سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت بررسی هیدرودینامیک سواحل.pdf
1274    اثر آبپایه های انتهایی بر عملکرد جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه ای.pdf
1275    اثر اندازه عمق بر مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح فاقد خاموت بر پایه اصطکاک برشی و با ساده سازی نظریه میدان فشاری.pdf
1276    اثر تحریکات لرزه ای بر آسیب پذیری تونلها در عمقهای متفاوت.pdf
1277    اثر تنش‌ برشی استاتیکی اولیه بر مقاومت روانگرایی ماسه اشباع بابلسر در آزمایشات سه‌محوری تناوبی زهکشی نشده.pdf
1278    اثر تنش موثر همه جانبه بر خواص دینامیکی ماسه بابلسر اشباع در آزمایشات سه محوری تناوبی زهکشی نشده در کرنش های متوسط.pdf
1279    اثر جریان شعاعی سیال منفذی بر روی پایداری چاههای نفت.pdf
1280    اثرات استفاده از بتن سبک در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها.pdf
1281    اثرات سه مولفه لرزه‌ای بر روی رفتار دینامیکی ساختمانهای نامتقارن فولادی.pdf
1282    اجرای اسکله‌های وزنی با بلوکهای پیش ساخته بتنی مطالعه موردی  بندر پتروشیمی پارس.pdf
1283    ارائة الگوی فرآیندی تعیین نیازهای کاربران در راه‌های برون‌شهری کشور.pdf
1284    ارائة روشی جهت تعیین نواحی با تصادفات زیاد عابرین پیاده در راه‌های بین‌شهری.pdf
1285    ارائه الگوی بارگـذاری جدید برای قابـهای فـولادی با مهـاربندی بـرون محور.pdf
1286    ارائه روش بهینه تثبیت خاکهای باتلاقی منطقه پارس جنوبی.pdf
1287    ارائه روش تعیین و آنالیز وضعیت ماشین‌آلات مربوط به ساخت و نگهداری راه‌ها.pdf
1288    ارائه روش تقریبی برای سرمایه‌گذاری در شبکه حمل و نقل درون‌شهری در شرائط عدم قطعیت.pdf
1289    ارائه طیف طراحی بر مبنای مطالعات تفکیک خطر لرزه ای مطالعه موردی تپه های عباس اباد تهران.pdf
1290    ارائه مدل ارزش راه‌ها با تکیه به روش AHP[1] و کاربرد آن در [2]GIS.pdf
1291    ارائه مدل ترکیبی توزیع سفر و تخصیص ترافیک در خصوص سفرهای با هدف خرید شهر تهران.pdf
1292    ارائه مدل زوال خط به منظور مدیریت نت در خطوط ریلی ایران.pdf
1293    ارزیابی آزمایش خمش نیم دایره به عنوان روشی جدید برای تعیین مقاومت کششی بتن آسفالتی.pdf
1294    ارزیابی احتمال وقوع پدیدة روانگرایی در محل احداث سدهای خاکی.pdf
1295    ارزیابی اقتصادی و اجتماعی عملیات مهندسی رودخانه در استان زنجان.pdf
1296    ارزیابی بار بستر در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوزه غربی رودخانه ارس.pdf
1297    ارزیابی پارامترهای بتن با روش غیرمخرب تست سرعت پالس آلتراسونیک.pdf
1298    ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ازمون CPT.pdf
1299    ارزیابی پرده ی آب‌بند سرریز سد زرینه‌رود با استفاده از نفوذپذیری و خورند سیمان.pdf
1300    ارزیابی تاثیر اصلاح خاک بر رفتار سپرهای فلزی ساحلی در مقابل بارهای دینامیکی.pdf
1301    ارزیابی ترکهای از بالا به پائین در روسازیهای بتن آسفالتی ضخیم.pdf
1302    ارزیابی تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری در اتصال TT از یک سکوی ثابت دریایی به روش المان محدود.pdf
1303    ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای بتن مسلح در طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از تحلیل بار افزون.pdf
1304    ارزیابی خصوصیات جریان پایدار در مدل فیزیکی رودخانه نازلو – بازه نازلو و مقایسه نتایج آن با مدل های ریاضی HEC-RASو BRI-STARS.pdf
1305    ارزیابی درازمدت اثر خوردگی آرماتورها بر ظرفیت باربری اعضای بتنی در محیط های دریایی.pdf
1306    ارزیابی روانگری ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا.pdf
1307    ارزیابی روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودی در سازه های نامتقارن با رفتار غالب پیچشی.pdf
1308    ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل قابهای فولادی دوبعدی غیر یکنواخت در مقایسه با روش استاتیکی.pdf
1309    ارزیابی زاویه اصطکاک دانه‌های کروی وتأثیرعوامل مختلف آزمایشگاهی.pdf
1310    ارزیابی عملکرد آبشکنهای احداثی بر روی رودخانه ها در استان زنجان.pdf
1311    ارزیابی عملکرد لرزه ای دیوار های خاک مسلح با تسمه های فلزی.pdf
1312    ارزیابی قابلیت کوبش و ظرفیت باربری شمع های اسپیرال.pdf
1313    ارزیابی کارایی معیارهای شکست موهر کلمب و هوک و براون در پیش بینی رفتار شکست سنگهای نرم.pdf
1314    ارزیابی گزینه‌های مختلف اساس، در طراحی روسازی بلوکی بتنی بندر شهید رجائی.pdf
1315    ارزیابی مدل عددی SWAN برای پیش بینی مشخصات امواج در دریاچه اریه.pdf
1316    ارزیابی مدل‌های شبیه‌سازی حرکت خودرو (Car Following) در نرم‌افزارهای VISSIM و AIMSUN.pdf
1317    ارزیابی مقاومت بتن در دیوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خود تراکم.pdf
1318    ارزیابی مقاومت بتن درجا با استفاده از روش اولتراسونیک و به کمک شبکه های عصبی مصنوعی.pdf
1319    ارزیابی نقش الیاف کارخانه لاستیک سازی در تسلیح خاکهای ماسه ای.pdf
1320    ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای ضربدری با و بدون میراگرهای اصطکاکی پال.pdf
1321    استفاده از الگوریتم ژنتیک در محاسبه  معکوس روسازی انعطاف پذیر.pdf
1322    استفاده از الیاف پلی‌آمید ضایعاتی برای بهبود خصوصیات اساس ماسه‌ای تثبیت شده با سیمان.pdf
1323    استفاده از انالیزهای تعادل حدی در رفع محدودیت های روش مونونوبه - اوکابه.pdf
1324    استفاده از تئوری میدان فشاری در بررسی رفتار تیرهای تقویت شده با صفحات FRP ، تحت برش و خمش.pdf
1325    استفاده از خاک چسبنده مسلح به عنوان پوسته سدهای خاکی.pdf
1326    استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها.pdf
1327    استفاده از روش نقاط محدود در حل معادلات حاکم بر صفحات خمشی.pdf
1328    استفاده از روشهای ناپارامتری در اعتبارسنجی مدل پیش‌بینی حجم ترافیک در راه‌های کشور.pdf
1329    استفاده از سامانه AGS در طراحی پایگاه داده های ژئوتکنیک.pdf
1330    استفاده از سخت کننده های بیرونی به عنوان جایگزینی برای ورق های پیوستگی داخلی در اتصالات صلب تیر I به ستون قوطی شکل.pdf
1331    استفاده از شبکه عصبی در طراحی تزریق پی سدها.pdf
1332    استفاده از مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری.pdf
1333    استفاده از مفصل مرکب برای بررسی اندر کنش نیروی برشی- لنگر خمشی در تیرهای رابط قابهای بادبندی شده خارج از مرکز.pdf
1334    استفاده از نمایه AFI ( شاخص یخ زدگی هوا ) در تعیین عمق نفوذ یخبندان در تیپ های مختلف اقلیمی.pdf
1335    اصل سنت و نان در قابهای مقاوم خمشی با استفاده از تأثیر نوع اتصال پای ستون در رفتار قاب.pdf
1336    اصلاح معادله سنجه رسوب و براورد بار معلق در ایستگاه هیدرومتری تله زنگ.pdf
1337    اعتبار بخشی مدلهای رفتاری ارتجاعی خمیری برای تحلیل دینامیکی سدهای خاکریز.pdf
1338    افزایش راندمان حذف یون Cr(VI) با استفاده از احیاء به(III) Crدر تصفیه آب زیر زمینی شهر بیرجند.pdf
1339    افزایش مقاومت در برابر خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با استفاده از شبکه نخ تایر ضایعاتی.pdf
1340    الزامات تجهیز کارگاه در کارگاه های حفاری مکانیزه تونل.pdf
1341    الگوریتم ژنتیک اصلاح شده در بهینه یابی اندازه، شکل و توپولوژی خرپاها.pdf
1342    الگوی ارتجاعی خمیری با سطح تسلیم چندگانه و سخت شوندگی حرکتی پراگر.pdf
1343    المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر.pdf
1344    امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب شستشوی معکوس صافی‌ها در جهت بهینه‌کردن استفاده از منابع آب (با مطالعه موردی تصفیه‌خانه تهران‌پارس).pdf
1345    امولسیون‌های قیری و تأثیر افزودنی‌ها بر خصوصیات آنها.pdf
1346    انالیز استاتیکی شالوده های شمعی با استفاده از روش عددی.pdf
1347    انالیز حساسیت سیستماتیک.pdf
1348    اندازه گیری بدون تخریب ناشی از یخ بندان در بتن.pdf
1349    اندازه‌گیری مدت متوسط انفجار در تلاطم دیواره‌ای به‌ روش ویولت.pdf
1350    اندازه‌گیری میزان جیوه ناشی از صنایع کلرالکالی در رسوبات منطقه بندر امام.pdf
1351    اندر کنش مقاوم سازی ساختمان ها و نوسازی آنها با مصالح نوین.pdf
1352    اهمیت نقش ناپیوستگی‌های توده سنگ در سد بتنی قوسی سیمره.pdf
1353    برآورد CBR خاک های درشت دانه با استفاده از آزمایش های ساده و به کمک تئوری مجموعه فازی.pdf
1354    برآورد اجزای پرش هیدرولیکی در کانال‌های ذوزنقه‌ای با شیب کم.pdf
1355    برآورد ایمنی لرزه ای سدهای خاکی بر اساس آنالیزهای دینامیکی غیر خطی.pdf
1356    برآورد تعداد مسافران قطار سریع ‌بین‌شهری در ایران.pdf
1357    برآورد حداکثر عمق آب شستگی حول آبشکنها با استفاده از شبکه مصنوعی عصبی.pdf
1358    برآورد ضریب فشردگی تحکیم به وسیله پارامترهای فیزیکی خاک.pdf
1359    برآورد کوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نوروفازی سوگنو ( مدل های دو پارامتری).pdf
1360    برآورد نیاز آب زیست‌محیطی تالاب شادگان.pdf
1361    بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق برتثبیت بستر رودخانه ها.pdf
1362    بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان آبگیر جانبی با موقعیت 115درجه در کانال U شکل.pdf
1363    بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب شکن فرعی قائم بر آب شکستگی دماغه ی اولین آب شکن.pdf
1364    بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه ی آب شکن فرعی بر آب شستگی آب شکن اول.pdf
1365    بررسی آزمایشگاهی رفتار ماسه مسلح باژئوتکستایل در حالت خشک و مرطوب.pdf
1366    بررسی آزمایشگاهی کمانش اعوجاجی در تیرهای I-شکل.pdf
1367    بررسی آسیب پذیری لرزه ای قابهای خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی.pdf
1368    بررسی اثر پوششهای پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند.pdf
1369    بررسی اثر تثبیت کننده های پلیمری بر فشار تورم رسهای متورم شونده.pdf
1370    بررسی اثر روش تراکم بر مقاومت کششی، مدول برجهندگی و عمرخستگی نمونه‌های آسفالتی با استفاده از آزمایش کشش غیرمستقیم.pdf
1371    بررسی اثر سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلهای متکی بر شمع-ستون.pdf
1372    بررسی اثر سیال داخلی روی انتشار خرابی در خطوط لوله ی دریایی.pdf
1373    بررسی اثر شرایط جریان ورودی در ایجاد جریان های گردابی.pdf
1374    بررسی اثر عمق ستون در رفتار لرزه‌ای اتصالات با ورق انتهایی بلند.pdf
1375    بررسی اثر مدلهای رفتاری خاک در آنالیز عددی دیوار حائل.pdf
1376    بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان.pdf
1377    بررسی اثر مودهای مختلف موج رالی بر روی مشخصات پراکندگی امواج سطحی.pdf
1378    بررسی اثر میکروسبلیس بر خواص مکانیکی بتن سبکدانه حاوی لیکا و پامیس تفتان.pdf
1379    بررسی اثرات خوردگی محیطی بر روی پایداری سازه‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب.pdf
1380    بررسی اثرات سیمان ضد آب بر CBR و تورم خاکهای حاشیه دریای خزر در مقایسه با آهک و سیمان نوع 2.pdf
1381    بررسی اثرات مولفه قائم زلزله بر پاسخ قابهای ساختمانی.pdf
1382    بررسی اثرات نسبت لاغری بر رفتار خرابی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه ای.pdf
1383    بررسی استحکام نهائی پانلهای تقویت شده آلومِینیومی تحت اثر فشار درون صفحه‌ای تک محوری.pdf
1384    بررسی استفاده از روش اجزای محدود برای تحلیل اتصال تیر با ورق انتهایی هم تراز.pdf
1385    بررسی الگوی آب شستگی پیرامون سه آب شکن متوالی با زاویه 60 درجه.pdf
1386    بررسی اندر کنش دیوارهای حائل انعطاف پذیر و خاک رس اشباع در شرایط زهکشی نشده.pdf
1387    بررسی انواع رکوردهای نزدیک گسل شامل رکوردهای واقعی، مصنوعی و مدلهای پالسگونه جایگزین.pdf
1388    بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برای تعمیر سازه های بتنی در شرایط محیطی حاشیه خلیج فارس.pdf
1389    بررسی پارامترهای موثر در تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP به روش اجزای محدود.pdf
1390    بررسی پارامتریک بار طراحی لغزش در میراگر اصطکاکی پال.pdf
1391    بررسی پارامتریک تاثیر بار سطحی بر شیروانی های خاکی مسلح.pdf
1392    بررسی پارمترهای فنی و اجرایی موثر در انتخاب بهینه یک شمعکوب.pdf
1393    بررسی پایداری بدنه خاکریز دریاچه ارومیه پس از اصلاح و تعریض.pdf
1394    بررسی پایداری تکیه گاه های سنگی سد بتنی کارون 4.pdf
1395    بررسی پدیده اب شستگی در اطراف پایه های استوانه ای تحت اثر جریانهای ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی.pdf
1396    بررسی پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها در بتن سه سد کشور.pdf
1397    بررسی تاثیر پارامتر جدید بر رفتار برشی ناپیوستگی در توده سنگ با مدلهای فیزیکی.pdf
1398    بررسی تأثیر پلیمر بر مقاومت مکانیکی مخلوط آسفالتی.pdf
1399    بررسی تأثیر تغییر لغزندگی راه بر سرعت مجاز و جریان ترافیک در جاده‌ها.pdf
1400    بررسی تاثیر تقویت کننده کامپوزیتی بر استحکام شکست سازه ترکدار تحت شرایط مود ترکیبی.pdf
1401    بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه.pdf
1402    بررسی تاثیر چشمه اتصال در رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی.pdf
1403    بررسی تأثیر دما بر روی خواص مهندسی کائولینیت خالص و رس رشت.pdf
1404    بررسی تاثیر رگه های ژیپس بر تراوش از پی سد گتوند علیا.pdf
1405    بررسی تاثیر ریزی سرباره کوره بلند آهن گدازی بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن های حجیم سدهای بتن غلتکی (RCC).pdf
1406    بررسی تاثیر سختی خمشی ستونها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی یک طبقه با ورق نازک (بدون سخت کننده).pdf
1407    بررسی تأثیر سرعت حرکت وسایل‌نقلیه بر خرابی‌های روسازی انعطاف‌پذیر.pdf
1408    بررسی تاثیر سوراخهای دایره ای در جان تیرهای T شکل بتنی به روش اجزای محدود و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی.pdf
1409    بررسی تاثیر شرایط ساختگاه بر تفاوت خرابی ساختمانها در زلزله بم.pdf
1410    بررسی تاثیر شکل دره بر تغییر شکلها و تنشهای حاصله از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی.pdf
1411    بررسی تأثیر عملیات رسوبزدایی از خودروهای پیکان و پراید بر کاهش انتشار آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی تهران).pdf
1412    بررسی تاثیرات نحوه مدلسازی فونداسیون سکوی خود بالابر بر رفتار دینامیکی آن تحت اثر امواج دریا.pdf
1413    بررسی تجربی تاثیر آرماتورهای خمشی بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک سازه ای ومقایسه آن با روابط آیین نامه های (آبا) و(ACI).pdf
1414    بررسی تجربی مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با آرماتور پس کشیده بیرونی.pdf
1415    بررسی تحلیلی تاثیر ستون مایع میراگر تنظیم شده بر پاسخ لرزه ای سازه های بلند.pdf
1416    بررسی تراکم خاک اطراف شمع تراکمی.pdf
1417    بررسی تغییر شکل پذیری خاکهای با تراکم نسبی یکسان و ارزیابی اعتبار مهندسی آزمایش تراکم.pdf
1418    بررسی تغییرات خطوط ساحلی دلتای رودخانه جگین با استفاده از GIS.pdf
1419    بررسی تولید آجر با استفاده از خاکستر پوسته برنج ،ماسه و آهک.pdf
1420    بررسی خصوصیات تحکیم پذیری یک خاک رسی تسلیح شده توسط الیاف مصنوعی.pdf
1421    بررسی خواص بتن با گوگرد نفوذی.pdf
1422    بررسی خواص مکانیکی بتن های سبک الیاف دار حاوی لیکا و پامیس تفتان.pdf
1423    بررسی دقت نرم‌افزار Kenlayer برای طراحی روسازی با استفاده از نتایج میدانی.pdf
1424    بررسی رشد سطح عملکرد در سازه های بلند بتن آرمه مقاوم شده با مهاربند فلزی.pdf
1425    بررسی رفتار الاستوپلاستیک مقاطع مختلف فولادی.pdf
1426    بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی.pdf
1427    بررسی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح تحت اثر پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها.pdf
1428    بررسی رفتار دراز مدت قابهای مرکب.pdf
1429    بررسی رفتار دینامیکی سازه های بلند با در نظر گیری اندرکنش سازه و خاک و اثرات p-دلتا.pdf
1430    بررسی رفتار سکوی خودبالابر تحت اثر ضربه کشتی.pdf
1431    بررسی رفتار سکوی خودبالابردر شرایط صدمه دیده تحت اثر ضربه کشتی.pdf
1432    بررسی رفتار شمع های اسکله های شمع و عرشه بتنی ترمیم شده با پوسته های CFRP تحت بارهای توأم قائم و جانبی افزاینده.pdf
1433    بررسی رفتار قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری و ستونهای دوبل ناودانی تسمه دار.pdf
1434    بررسی رفتار لرزه ای اتاق آجری ساخته شده بر اساس استاندارد 2800 به کمک میزلرزان و مدلسازی عددی آن.pdf
1435    بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار نازک.pdf
1436    بررسی رفتار مقاومتی و نفوذ پذیری مخلوط ماسه با ذرات لاستیک.pdf
1437    بررسی رفتار و مقاومت جهت عمود بر صفحه میانقابهای آجری.pdf
1438    بررسی رفتار هیسترزیس تیرهای پیوند در قابهای مهاربندی برون محور.pdf
1439    بررسی رفتاراتصالاتLوT شکل‌ دیواربه دیواردرپانلهای ساندویچی بتن پاشی.pdf
1440    بررسی روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف با استفاده از نتایج 165 سری آزمایش عملی در پروژه های اجرایی.pdf
1441    بررسی روش فنر معادل ارتجاعی در تحلیل خطی پی های گسترده.pdf
1442    بررسی روش همگن سازی خطی در سازه های بنایی.pdf
1443    بررسی روشهای 3 بعدی پایداری شیروانی های خاکی.pdf
1444    بررسی روش‌های ایمن‌سازی کنار جاده و راهکارهای کاهش خروج از مسیر.pdf
1445    بررسی روند تغییرات عمق اب شستگی در گروه پایه ها.pdf
1446    بررسی زوال طبیعی سیانور رها شده در خاک از فعالیت معدن طلای موته.pdf
1447    بررسی ساخت و ساز ساختمان مختلط به اصطلاح نیمه اسکلت در کشور.pdf
1448    بررسی سخت کننده ها در دیوارهای برشی فولادی تقویت شده.pdf
1449    بررسی شاخص های عملکرد نشت در شبکه های توزیع آب شهری.pdf
1450    بررسی شکل و ابعاد محدوده سنگ‌چین اطراف پایه‌های استوانه‌ای پلها برای کنترل آب‌شستگی موضعی.pdf
1451    بررسی شیارشدگی مسیر چرخ‌ها با توجه به نواحی آب و هوایی، میزان حجم ترافیک، وضعیت خاک‌بستر و ضخامت لایه بتن‌آسفالتی.pdf
1452    بررسی صحت نتایج مدل حجم محدود جهتمند با الگوی مرکزیت سلول برای شبیه سازی جریان گردابه ای دو بعدی مجاور موج شکن.pdf
1453    بررسی عددی نشست مخازن ذخیره نفت مارون ناشی از آزمایش هیدرواستاتیک و خاکریزی در اطراف ان.pdf
1454    بررسی عددی و آزمایشگاهی جریانات متغیر تدریجی در دشتهای سیلابی.pdf
1455    بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار هیدرولیکی آبگیرهای کفی.pdf
1456    بررسی عدم تقارن در رفتار سازه های فولادی مهاربندی شده به روش طیف ظرفیت.pdf
1457    بررسی عملکرد ابزار دقیق سد خاکی ارسباران.pdf
1458    بررسی عملکرد المان شکل پذیر در باد بندهای هم مرکز قابهای فولادی.pdf
1459    بررسی عملکرد ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای و سیستم لوله دسته بندی شده در مقابل بارهای جانبی.pdf
1460    بررسی عملکرد موج شکن های شناور شیبدار با استفاده از مدل فیزیکی.pdf
1461    بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری.pdf
1462    بررسی عملکرد دو جرم میراگر متوازن در کنترل رفتار لرزه ای مدل های ساختمانی سه بعدی.pdf
1463    بررسی عملکرد شمع های تراکمی در کاهش استعداد روانگرایی بسترهای ماسه ای.pdf
1464    بررسی عملکرد لرزه ایی جداگرهای لغزشی مجهز به سیستم بازگرداننده درسازه های ساختمانی.pdf
1465    بررسی عملکرد و مدلسازی بیوراکتورمحتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر ثابت بیوفیلم در تصفیه هوای فاضلاب.pdf
1466    بررسی عوامل مؤثر بر نفوذ پذیری سنگها با استفاده از نتایج اندازه گیریهای صحرایی خواص سنگ و مقایسه با روابط موجود.pdf
1467    بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه و طول زمان اجرای پروژه های بزرگ منابع آب.pdf
1468    بررسی عوامل موثر بر ریسک وقوع ترک حرارتی در بدنه سدهای بتن غلتکی.pdf
1469    بررسی عوامل موثر در طراحی سرریز پلکانی با جریان پیوسته (skimming flow).pdf
1470    بررسی فاکتورهای انسانی در مهندسی ایمنی جاده‌ای.pdf
1471    بررسی کارایی حذف TOC در واحد های مختلف تصفیه خانه آب تهرانپارس و تاثیر فرایندهای تصفیه روی شاخص های اندازه و تعداد ذرات.pdf
1472    بررسی کارآیی هیدرولیکی سرریزهای پلکانی از نظر ابعاد و تعداد بهینه پله ها.pdf
1473    بررسی کاربرد پلی‌کاتیون آلومینیوم درحذف کدورت کائولین از آب.pdf
1474    بررسی کاهش پاسخ لرزه ای سازه های قابی با میراگرهای ویسکو الاستیک.pdf
1475    بررسی کمی ‌نرخ خزش برای مصالح سنگریزه‌ای چند سنگ سست.pdf
1476    بررسی محافظت سازه ای ساختمانها در برابر بارگذاری ناشی از انفجار بمب جاسازی شده در یک وسیله نقلیه.pdf
1477    بررسی مدلی پدیده پلانج جریان چگال در مخزن پشت سد.pdf
1478    بررسی مدیریت کیفیت پروژه های سدهای بزرگ در دست احداث در ایران.pdf
1479    بررسی مشکلات ایمنی عابرین پیاده در راه‌های بین شهری (مطالعه در استان گیلان).pdf
1480    بررسی مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا در برابر یخبندان.pdf
1481    بررسی مقایسه روشهای الگوریتم مورچگان و ژنتیک در کالیبراسیون مدل تانک.pdf
1482    بررسی مکانیزم برش درزه مصنوعی با استفاده از رابطه پاتون و بارتون.pdf
1483    بررسی مهندسی ساخت و مدیریت مسکن اقشار کم درآمد شهری در ایران.pdf
1484    بررسی میدان تغییر شکل توده خاک با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتالی.pdf
1485    بررسی میزان چسبندگی آسفالت سطحی با بکارگیری دستگاه سایش سطحی.pdf
1486    بررسی نحوه اجرا و مشکلات اجرایی دیواره های آب بند نشیب بند و فراز بند پروژه سد شهریار.pdf
1487    بررسی نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) و تراکم ماسه بادی لای دار مسلح به الیاف طبیعی.pdf
1488    بررسی نمودار تنش کرنش بتن سبکدانه حاوی لیکا و پامیس تفتان.pdf
1489    بررسی نوع و موقـعیت تشـکیل مفاصل پلاسـتیک در قاب‌هـای بـرون‌محور به کمک تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی.pdf
1490    بررسی و ارزیابی ایمنی سازه ای در سدهای بتنی قوسی.pdf
1491    بررسی و مقایسه روشهای تخمین پارامترهای مدل استوکاستیکی ARIMA.pdf
1492    بررسی وضعیت تصفیه آب در شهرهای مختلف ایران و پیشنهادات لازم جهت بهبود آن.pdf
1493    بررسی هیدرودینامیکی اثرات غیر خطی نوسان ازاد و گذاری یک استوانه بزرگ شناور در دریا.pdf
1494    بررسی هیدرولیکی اثر تراکم گیاه نی بر استهلاک انرژی پتانسیل موج در ساحل رودخانه ها با استفاده از مدل آزمایشگاهی.pdf
1495    بررسی یک الگوی بارگذاری جانبی استاتیکی و شاخص خسارت بر اساس انرژی.pdf
1496    بکارگیری المانهای محدود در تحلیل دینامیکی سکوی دریایی و مقایسه نتایج با پیش بینی های شبکه مصنوعی.pdf
1497    بکارگیری سیستم‌های اطلاعات مکانی(GIS) برای تعیینمسیر بهینه مواد سوختی خطرناک.pdf
1498    به کارگیری مدل های مدیریت تکنولوژی برای ارزیابی ماشین آلات ساختمانی.pdf
1499    به کارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای ساختمان اسکلت فولادی 12 طبقه.pdf
1500    بهبود پیش بینی و تخمین بار معلق رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.pdf
1501    بهره برداری بهینه از سیستمهای چندمخزنه بوسیله الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی.pdf
1502    بهسازی لرزه ای پلها با استفاده از غلافهای فولادی(JACKET).pdf
1503    بهسازی لرزه ای ساختمان 14 طبقه اسکلت فولادی با هسته مرکزی بتنی مسلح.pdf
1504    بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله.pdf
1505    بهینه سازی آرایش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی و زلزله 1.pdf
1506    بهینه سازی آرایش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی و زلزله 2.pdf
1507    بهینه سازی پارامترهای لایه آبدار با الگوریتم ژنتیک در قیاس با روش تایس و هنتوش در تفسیر نتایج آزمون پمپاژ.pdf
1508    بهینه سازی پارامترهای موثر در فرایند جذب و بازیافت سیانید از پساب صنعتی- معدنی بر روی کربن فعال.pdf
1509    بهینه سازی زاویه الیاف وصله کامپوزیتی برای ترمیم ترک لبه سوراخ پرچ.pdf
1510    بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی.pdf
1511    بهینه سازی سازه های فضاکار با در نظرگرفتن اتصالات نیمه گیردار با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی.pdf
1512    بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش ESO.pdf
1513    بهینه سازی طراحی تراکم دینامیکی بوسیله الگوریتم ژنتیک.pdf
1514    بهینه سازی کمی - کیفی بهره برداری از چاه های نزدیک ساحل با استفاده از الگوریتم ژنتیک.pdf
1515    بهینه سازی گروه شمعها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک.pdf
1516    بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب به روش تکنولوژی پینچ آبی.pdf
1517    بهینه سازی هیدرولیکی راههای میان دریاچه ای.pdf
1518    بهینه یابی ارتفاع سد و ابعاد سرریز با استفاده از الگوریتم ژنتیک.pdf
1519    بهینه یابی سطوح لغزش شیروانی های سنگی دارای درزه های ناپیوسته با روش GA.pdf
1520    پارامترهای مؤثر پاسخ سازه ها در حرکات افقی حوزه نزدیک منبع لرزه زا.pdf
1521    پهنه بندی خطر زمین لغزش در ساختار مدل فازی بر مبنای قضاوت کارشناسی.pdf
1522    پیش بینی بلند مدت بارش با استفاده از سیگنالهای هواشناسی و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی.pdf
1523    پیش بینی حجم اورد رودخانه با روش استنباط فازی ( مطالعه موردی زاینده رود ).pdf
1524    پیش بینی ضریب نفوذ پذیری بتن با استفاده از شبکه های عصبی نوع GMDH و الگوریتم ژنتیک.pdf
1525    پیش بینی عمق آب شستگی اطراف لوله های زیر دریایی تحت اثر جریان.pdf
1526    پیش بینی نوع انهدام ستونهای بتن آرمه تحت اثر بار جانبی دوره ای.pdf
1527    پیش‌بینی حجم ترافیک با در نظر گرفتن همبستگی دوبعدی در شبکه فازی-عصبی ANFIS.pdf
1528    پیش‌بینی سرعت عملکردی در بخشهای مستقیم راه‌های کوهستانی دو خطه بین شهری.pdf
1529    پیش‌بینی طول نفوذ شوری در خور رودخانه‌ای اروند با استفاده از مدل عددی و مدلهای تجربی.pdf
1530    تئوری پاسخ برای پیش بینی نحوه تعدیل رودخانه‌های آبرفتی تحت تغییرات محیطی و انسانی.pdf
1531    تابع عملکرد ایمنی در راه‌های ایران.pdf
1532    تاثیر ابعاد تایر اتومبیل‌های سنگین درکاهش خرابی روسازی‌های صلب.pdf
1533    تاثیر استفاده از طیف واقعی یک زلزله بر نتایج حاصل از انالیز غیر خطی استاتیکی افزایشی.pdf
1534    تاثیر افزودن خرده های لاستیک بر روی نفوذپذیری خاک رس.pdf
1535    تأثیر المانهای افزاینده میرایی و سختی بر رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی.pdf
1536    تاثیر الیاف فولادی بررفتار برشی تیرهای بتن مسلح (NSC&HSC).pdf
1537    تاثیر انعطاف پذیری پوشش در رفتار دینامیکی دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسینتتیک ها.pdf
1538    تاثیر پارامترهای مختلف در دقت توابع MLS برای محاسبه ارتفاع آب در سفره آب زیر زمینی.pdf
1539    تاثیر پیوستگی میلگردها در محل اتصالات تیر به ستون بر سختی خمشی و باربری جانبی سازه های فولادی با سقف مرکب.pdf
1540    تاثیر تابیدگی هسته برشی باز بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی تحت اثر نیروی جانبی.pdf
1541    تاثیر حالات مختلف بار گذاری در تحلیل بار فزاینده سکوهای ثابت فلزی دریایی در خلیج فارس.pdf
1542    تاثیر حرکات عمودی زمین در حوزه نزدیک به پاسخ سازه ها.pdf
1543    تاثیر حرکت دیوار بر روی فشار اب حفره ای اضافی پشت دیوارهای ساحلی در هنگام زلزله با استفاده از نتایج ازمایش میز لرزه.pdf
1544    تاثیر حضور افزودنی ها در عملکرد بتن غلتکی (RCC).pdf
1545    تاثیر خاک‌ورزی و ابعاد برکه باطله بر زوال طبیعی سیانور.pdf
1546    تاثیر رژیم آبی بر تغییرات هندسی پلان رودخانه دز.pdf
1547    تاثیر سطح نسبی بازشوها بر نیاز لرزه ای-غیرخطی ساختمان های مصالح بنایی.pdf
1548    تاثیر مایعات آلی بر خصوصیات تحکیم یک بعدی خاکهای رسی متراکم.pdf
1549    تاثیر مدلهای رفتاری خاک بر فشار مقاوم خاک در آنالیز عددی دیوار حائل.pdf
1550    تثبیت خاکهای حاشیه دریای خزر با سیمان ضد آب و مقایسه آن با آهک و سیمان نوع 2.pdf
1551    تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران.pdf
1552    تحلیل اتصال صلب توصیه شده در ایین نامه 2800 ایران و اثر ان بر رفتار قابهای خمشی فولادی.pdf
1553    تحلیل استاتیکی غیرخطی قابهای دو بعدی با استفاده از تکنیک شبیه ساز نیومارک.pdf
1554    تحلیل پاسخ دینامیکی خاک با استفاده از مدل مخروط.pdf
1555    تحلیل پایداری لرزه ای شیروانی های مسلح با کش مهارهای فولادی.pdf
1556    تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاهها با روش حجم محدود.pdf
1557    تحلیل تجربی و مدلسازی دیوار حائل پل.pdf
1558    تحلیل تجربی و مدلسازی عرشه پل بتن مسلح.pdf
1559    تحلیل تراوش دو بعدی در پی و محاسبه زیرفشار در سدهای بتنی وزنی.pdf
1560    تحلیل حرکتهای سکوهای شناور ستونی SPAR تحت اثر امواج.pdf
1561    تحلیل خطر لرزه‌ای برای مناطق مختلف شهر ساری.pdf
1562    تحلیل دینامیکی دوبعدی و مبتنی بر تاریخچه زمانی شتاب زلزله برای سد خاکی long valley با استفاده از روش FDM.pdf
1563    تحلیل دینامیکی سازه ها در حوزه فرکانس به روش بردارهای ریتز نوین.pdf
1564    تحلیل دینامیکی سازه‌های جداسازی شده با سیستم‌های جداساز غیرخطی.pdf
1565    تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی در دامنة زمان با استفاده از روش‌های مودال وابسته و غیروابسته.pdf
1566    تحلیل دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی قوسی.pdf
1567    تحلیل رفتار خاکریزهای مسلح در حین و بعد از اجرا روی بسترهای سست.pdf
1568    تحلیل رفتار روسازیهای آسفالتی در رمپها و لوپها.pdf
1569    تحلیل روند جریان شکست سد در حالت دو بعدی با استفاده از روش گالرکین پراکنده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی.pdf
1570    تحلیل ریسک روانگرایی در بخشی از سواحل بابلسر.pdf
1571    تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ کردستان.pdf
1572    تحلیل عددی جریان دوفاز آب وهوا دراطراف دریچه کشویی تخلیه کننده تحتانی.pdf
1573    تحلیل عددی رفتار روسازی‌های بلوکی.pdf
1574    تحلیل عددی سه بعدی جهت بررسی تأثیر الگوی حفاری در NATM.pdf
1575    تحلیل عددی شمع تحت اثر بار جانبی در خاکهای رسی.pdf
1576    تحلیل غیر خطی تیرهای بتن ارمه به روش اجزای محدود.pdf
1577    تحلیل غیر خطی ستونهای بتن ارمه به روش اجزای محدود.pdf
1578    تحلیل غیرخطی هندسی دینامیکی پوسته های انحنا دار با استفاده از اجزای خمیده.pdf
1579    تحلیل فراوانی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش از میانگین به روش گشتاورهای خطی.pdf
1580    تحلیل قابهای بتن مسلح مهار بندی نشده با در نظر گرفتن اثر ترک خوردگی.pdf
1581    تحلیل کارآمدی سیستم‌ مونوریل در حمل و نقل انبوه شهری.pdf
1582    تحلیل لرزه ای تونلهای دایروی به روش شبه استاتیکی ( مطالعه موردی  فاز اول متروی تبریز ).pdf
1583    تحلیل لرزه ای دیوارهای برشی کوتاه (Squat) با بازشو.pdf
1584    تحلیل و طراحی دکلهای انتقال نیرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد.pdf
1585    تحلیل وضعیت ایران در شبکه ترکیبی حمل ‌و‌‌ نقل آسیا.pdf
1586    تخمین پاسخ سازه ها در سطوح مختلف زلزله با استفاده از آنالیز پوش اور مودال.pdf
1587    تخمین ضریب پخش یون کلر در بتن روش های ریاضی و عددی.pdf
1588    تخمین مقاومت فشاری و مدول الاستیسته دینامیکی بتن سبکدانه با استفاده از تکنیک سرعت پالس فراصوتی.pdf
1589    تخمین مقاومت لرزه ای ساختمان های بتنی پس از زلزله.pdf
1590    ترازبندی بارگذاری موج برای طراحی و ارزیابی سکو های منطقه پارس جنوبی.pdf
1591    تعبیر و تفسیر آزمونهای فشار آب (لوژان) در سنگهای با نفوذپذیری پایین.pdf
1592    تعیین امپدانس دینامیکی خاک در تحلیل اندرکنش با سازه.pdf
1593    تعیین پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ با آزمایش برش برجا مود مطالعاتی ساختگاه سد مخزنی نرماب.pdf
1594    تعیین تقاضای سفر با قطار سبک شهری به عنوان یک گزینه جدید (مطالعه موردی شهر کرمانشاه).pdf
1595    تعیین‌ خواص‌ و نقطه‌ تقسیم‌ مقاومت‌ لیکای تولید داخل‌ کشور و مقایسه‌ با نتایج‌گزارش‌ شده‌ برای انواع‌ خارجی این‌ سبکدانه‌.pdf
1596    تعیین دبی غالب در رودخانه سیستان.pdf
1597    تعیین رفتار لرزه ای اتصال خمشی با استفاده از ورق میان گذر به ستونهای قوطی لوزی شکل در قابهای خمشی فولادی.pdf
1598    تعیین ضریب رفتار (r) قابهای خمشی بتن مسلح با توجه به عوامل موثر برآن.pdf
1599    تعیین ضریب رفتار قابهای بتنی مسلح با بادبند زانویی فولادی با روش طیف ظرفیت.pdf
1600    تعیین ضریب کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی و انتهایی داخل صفحه باروش نوار محدود اسپلاین.pdf
1601    تعیین طیف پاسخ مولفه های پیچشی جنبش شدید زمین با استفاده از داده های شبکه شتابنگاری متراکم و بررسی تغییرات آن با پارامترهای لرزه ای.pdf
1602    تعیین عمق آبشستگی در اطراف پایه های دایره ای به کمک مدلسازی حل عددی جریان دو بعدی با روش احجام محدود غیرهمپوشان بر روی شبکه مثلثی بیساختار.pdf
1603    تعیین عمق بهینه بفل در حوضچه های رسوبگیر اولیه با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی اولری - لاگرانژی.pdf
1604    تعیین مدل ریاضی برآورد ذخیره آب در خاک و دبی خروجی در اثر بارش باران با استفاده از روش توده سازی.pdf
1605    تعیین مشخصات دینامیکی خاک ماسه بابلسر و بررسی پارامترهای موثر بر آن با استفاده از آزمایشهای جعبه برش ساده دینامیکی.pdf
1606    تعیین مقاومت سنگهای با درزه‌های موازی ( نا همسان ).pdf
1607    تعیین منحنی های دبی-مدت-فراوانی در جنوب استان آذربایجان غربی.pdf
1608    تعیین منحنی های طراحی سیستم کنترلی TMDبرای پل های معلق در مقابل شتاب قائم زلزله.pdf
1609    تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه کننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی و مدل فیزیکی.pdf
1610    تعیین نرخ ممان لرزه ای و پهنه بندی ایران با استفاده از داده های ژئودتیکی.pdf
1611    تعیین نیروهای وارده از جانب سیستم کنترل غیر فعال TMD به پل های معلق در اثر شتاب های قائم زلزله.pdf
1612    تعیین نیروی متحرک وارد بر یک پل ساده با اندازه گیری ارتعاشات سازه ان.pdf
1613    تقریب چند جمله ای توابع با استفاده از انالیز تابعی و کاربرد ان در مهندسی.pdf
1614    تقویت برشی تیرهای عمیق بتنی با استفاده از ورق های FRP.pdf
1615    تقویت تیر بتن آرمه دارای باز شو در جان با ورق های FRP.pdf
1616    تقویت خمشی اتصالات دال‌های دو طرفة تخت با استفاده از صفحات FRP.pdf
1617    تلفیق آنی سیستم‌های فتوگرامتری و سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) به منظور تولید اطلاعات ساختاریافته.pdf
1618    توابع گرین برای محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری قائم در فضای فرکانسی.pdf
1619    توسعه حفره آبشستگی موضعی اطراف یک پایه مستطیلی همراه با طوق.pdf
1620    توسعه مدل دو بعدی در پلان جهت مدلسازی شکست سد.pdf
1621    توسعه مدلهای رفتاری و تحلیل غیر خطی قابهای بتن مسلح با پرکننده های مصالح بنایی به روش ترک پخشی ثابت.pdf
1622    تولید شتابنگاشت های مصنوعی سازگار با طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک.pdf
1623    تهیه مدل تبدیل آمار بارش به رواناب با مطالعه موردی بر رودخانه بشار.pdf
1624    تهیه مدل عددی برای شبیه سازی الگوی جریان در حوضچه های مستطیلی.pdf
1625    چگونگی تعیین دقیق و پارامترها در تحلیلهای غیر ارتجاعی مقاطع بتن مسلح منشوری ترک خورده تحت خمش و مقایسه آنها در مراتب مختلف تاثر مقطع و کیفیتهای مختلف بتن.pdf
1626    حذف نیترات، سولفات و سختی از آبهای سطحی با نانو فیلتراسیون.pdf
1627    حساسیت سنجی پارامترهای مقاومت برشی خاک بر نیروی کششی میخها در دو حالت دینامیکی و استاتیکی در تسلیح خاک به روش میخکوبی.pdf
1628    حل مسئله نشت از زیر سپر به روشهای تفاضل محدود و نقاط محدود.pdf
1629    حل معادله حرکت سیستمهای یک درجه ازادی با استفاده از موجک هار.pdf
1630    حل معادله دیفرانسیل حاکم بر سیستمهای چند درجه آزادی خاک-سازه و سازه با استفاده از موجک هار.pdf
1631    رتبه‌بندی بهینه طرحهای فاضلاب با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی چندمعیاره.pdf
1632    رفتار خرابی سازه های کش بستی تخت تحت اثر بارگذاری نامتقارن.pdf
1633    رفتار درازمدت المانهای بتنی فشاری محصور شده با FRP.pdf
1634    روانگرایی پی های آبرفتی سدها براثر زلزله و روشهای علاج بخشی آن.pdf
1635    روش پیشگیری یا کاهش حوادث ریزشی ناشی از زلزله در جاده‌های کوهستانی.pdf
1636    روش جدید تحلیل دینامیکی غیر خطی سیستمهای یک درجه آزادی با استفاده از مفاهیم برنامه ریزی ریاضی.pdf
1637    روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها.pdf
1638    روش‌های مدی درگیر و غیردرگیر برای تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی در حوزه فرکانس.pdf
1639    روشهای معکوس شناسایی اسیب در سازه ها.pdf
1640    روشی برای ارزیابی وضعیت ایمنی در شبکه معابر درون شهری.pdf
1641    روشی ساده جهت محاسبه تاثیر اشباع خاک بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی در حالت لرزه ای.pdf
1642    رویکرد سیستمی بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره.pdf
1643    ریز پهنه بندی لرزه ای مناطق شهری با استفاده از اندازه گیری مایکروترمورها ( مطالعه موردی ، شهر کرمانشاه).pdf
1644    ریسکهای مالی و سرمایه گذاری در پروژه های سدسازی ایران.pdf
1645    ساخت و ساز بر روی واریزه های ناشی از زباله های ساختمانی.pdf
1646    سازه های فولادی مجهز به میراگرهای فلزی TADAS,ADAS و سیستم های متداول فولادی از دیدگاه انرژی.pdf
1647    سدهای خاکی همگن کوتاه با عنصر آب بند کم عرض بتن بنتونیتی.pdf
1648    سیر مطالعات انجام شده بر روی سازه برج میلاد تهران در برابر جریان باد.pdf
1649    سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس.pdf
1650    سیستمی نوین در ساختمان سازی با نگرشی نو به سازه های فضاکار.pdf
1651    شبیه سازی ازمون غیر مخرب بتن با استفاده از سیستم GPR به روش FDTD.pdf
1652    شبیه سازی دو فازه فرآیند شناوری محیط پایدار دانه‌ای در شرایط آرتزین.pdf
1653    شبیه سازی دینامیکی سیستم توزیع آب آشامیدنی در روند کاهش و کنترل آب به حساب نیامده فیزیکی شهرها.pdf
1654    شبیه سازی سیلاب حوضه های آبریز و روندیابی در مخزن سد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ( مطالعه موردی در حوضه آبریز اهرچای ).pdf
1655    شبیه سازی عددی سه بعدی جریان آشفته کم عمق در لنگرگاه کنار ساحل.pdf
1656    شبیه سازی و آنالیز عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه.pdf
1657    شکست سد و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از نرم افزارهای Arcview,Breach,Mike11,Hec-Ras3.1.1.pdf
1658    شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری.pdf
1659    شناسایی غیر مخرب ترک با استفاده از آنالیز موجک (WAVELET ANALYSIS).pdf
1660    شناسایی و ارزیابی ترخیص بهینه آب از مخزن سد ارس.pdf
1661    شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی بهنگام مواد زائد خطرناک صنعتی گامی موثر در توسعة مدیریت مواد زائد استان فارس.pdf
1662    شناسایی و بررسی ارکان و عوامل مورد نیاز در مدیریت پروژه‌های عمرانی.pdf
1663    شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضاکار.pdf
1664    ضریب تمرکز تنش در یک صفحه سوراخ دار با ابعاد محدود.pdf
1665    ضریب دبی دریچه های قطاعی در حالت مستغرق.pdf
1666    ضریب عکس العمل بستر و تأثیر آن در طراحی شالوده ها.pdf
1667    طراحی اتصالات گوشه در بادبندهای ضربدری به روش نیروی یکنواخت.pdf
1668    طراحی اسکله های وزنی بلوکی با تاکید بر طراحی در شرایط زلزله.pdf
1669    طراحی اولین مرکز دفن بهداشتی صنعتی در ایران بخش اول ملاحظات زیست‌محیطی.pdf
1670    طراحی بهینه ابعاد سیستم انحراف سدها بر اساس ریسک.pdf
1671    طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب عسلویه با استفاده از الگوریتم ژنتیک.pdf
1672    طراحی بهینه موج شکنهای مایل به روش المان محدود.pdf
1673    طراحی شکل پذیری مقاطع خمشی بتن با مقاومت بالا با یا بدون محصور شدگی.pdf
1674    طراحی موج شکنهای توده سنگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی.pdf
1675    طراحی یک شبکه عصبی جدید برای کاربرد در مسایل مهندسی.pdf
1676    طراحی یک برنامه تحلیل سدهای بتنی قوسی شئ - گرا با فرترن 90.pdf
1677    طراحی، ساخت و آزمایش یک بیو‌راکتور با بستر متراکم (UCBR) بمنظور حذف نیتروژن آمونیاکی در پسآب‌های صنعتی.pdf
1678    ظرفیت باربری پی های سطحی چندبر.pdf
1679    عدم اعتبار فرض هم محوری میدانهای تنش و سرعت تاثیر آن بر آنالیز رفتار خاکهای مسلح.pdf
1680    عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی و تحلیل تراوش سد سنگریزه ای با رویه بتنی سیاه بیشه.pdf
1681    عملکردهیدرولیکی مجموعه سازه های آبی تاریخی شوشتردرگذشته وحال.pdf
1682    فاکتورهای موفقیت در استقرار موفقیت امیز سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت ساخت کشور.pdf
1683    فشار جانبی خاک بر دیوار حائل تحت اثر سربار استاتیکی.pdf
1684    کاربرد آزمایش نشست صفحه ای برای تعیین تنش پیش تراکمی یک خاک لوم- شنی و رابطه آن با مقاومت برشی.pdf
1685    کاربرد الگوریتم ژنتیک در مکان یابی بهینه مهاربندهای ضربدری در قابهای فلزی دوبعدی.pdf
1686    کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند.pdf
1687    کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در طرح اختلاط بتن غلتک.pdf
1688    کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله.pdf
1689    کاهش هزینه عملیات ساختمانی و اثرات زیست‌محیطی در احداث خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS.pdf
1690    کنترل فعال ارتعاشات قائم پل های معلق در اثر زلزله با استفاده از منطق فازی.pdf
1691    کاربرد آزمایش کشش غیرمستقیم در ارزیابی شاخص عریان‌شدگی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با آهک هیدراته.pdf
1692    کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین عمق بحرانی در کانال های باز.pdf
1693    کاربرد روش المان مجزا در تحلیل روسازی‌ها.pdf
1694    کاربرد روش جدید تعیین کنتورهای هم سرعت در جریان بین دو استوانه هم محور.pdf
1695    کاربرد روش طیف نقطه تسلیم در برآورد پاسخ سازه های با رفتار غالب پیچشی.pdf
1696    کاربرد روشهای آماری جهت پیش بینی مقاومت فشاری و سایشی بتن با استفاده ازشبکه های عصبی.pdf
1697    کاربرد روشهای احتمالاتی در تحلیل پایداری تونل.pdf
1698    کاربرد شبکه‌های عصبی و مقایسه آن با مدل پیوسته برای ارائه زمان تأخیر در تقاطع‌ها.pdf
1699    کاربرد یک مدل رفتاری پلاستیسیته حالت بحرانی با در نظر گرفتن اثرات بافتی برای مدلسازی رفتار ماسه تحت بارهای یکنواخت و سیکلیک.pdf
1700    کالیبراسیون ابزار سلول فشار کل در سد های خاکی.pdf
1701    کالیبراسیون روشهای ارزیابی کیفی سازه ها بر اساس توابع خسارت فیزیکی رویداد زمین لرزه شهر بم.pdf
1702    کمانش جانبی- پیچشی غیرخطی تیرهای لانه زنبوری.pdf
1703    کمینه کردن تولید لجن در فرایندهای لجن فعال.pdf
1704    کنترل رسوب ورودی به ابگیر جانبی در قوس 180درجه با استفاده از پره های مستغرق.pdf
1705    کنترل ساختمانهای بلند متکی بر جداسازهای لرزه ای در مقابل زلزله با استفاده از الگوریتم ژنتیک و طبقه مستقل.pdf
1706    کنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریان.pdf
1707    کولاک زمستانی، بار برف، فرو ریختن بام ساختمان ها- بررسی تخریب ساختمانها در برف 21 بهمن 1383 رشت.pdf
1708    لیست مقالات فارسی.doc
1709    مبانی تحلیل فازی قابلیت اعتماد سازه ها.pdf
1710    محاسبه تنشهای پسماند در قابها تحت بارهای تکراری با قضیه ملان.pdf
1711    محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه منطقه پارس جنوبی.pdf
1712    محاسبه ضریب رفتار قابهای با مهاربندهای کمانش ناپذیر متناسب با مقادیر استاندارد 2800.pdf
1713    مدل بارندگی - رواناب با استفاده از تئوری موجک و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی هلیل رود).pdf
1714    مدل پیشنهادی جهت مکش و درجه اشباع بمنظور پیش بینی امکان انتقال آلودگی در خاک.pdf
1715    مدل ساده المان تیر دارای اتصالات RBS با برش دایره ای.pdf
1716    مدل سازی رسوبات چسبنده دررودخانه های جزرومدی.pdf
1717    مدل سازی عددی پدیدیه آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان.pdf
1718    مدل سازی عددی ریز شمع تحت بار کششی.pdf
1719    مدل سه بعدی انتقال رسوب غیر چسبنده در خورها.pdf
1720    مدل سه بعدی انتقال رسوبات چسبنده در آبهای ساحلی.pdf
1721    مدل شبیه‌سازی و بهینه‌سازی روش پمپاژ- تصفیه در احیاء آب‌های زیرزمینی آلوده به هیدروکربن‌های نفتی(TPH)، مطالعه موردی آبخوان اسماعیل‌آباد.pdf
1722    مدل عرضه-تقاضا در تقاطع‌های غیرهمسطح با بکارگیری سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS).pdf
1723    مدل مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری.pdf
1724    مدلسازی اجزای محدود عملیات شکافت هیدرولیکی در محیط چاه های نفت و گاز.pdf
1725    مدلسازی المان محدود رفتار غیر خطی تجابجائیهای بزرگ سازه های بتنی با استفاده از المانهای ایزوپارامتریک سه بعدی.pdf
1726    مدلسازی تئوری پخش طولی جریان چگال حاوی ذرات در داخل کانال.pdf
1727    مدل‌سازی‌ تأخیر تقاطع‌های چراغدار در حالت فوق اشـباع.pdf
1728    مدلسازی دوفازه فرایند فرسایش و شناوری محیط دانه ای ناپایدار در شرایط ارتزین.pdf
1729    مدلسازی رفتار خاکهای ماسه ای مسلح بر اساس فرض جریان غیر مرتبط.pdf
1730    مدلسازی عددی بهسازی خاکهای خشک و اشباع به روش تراکم دینامیکی.pdf
1731    مدلسازی فرسایش حوضه ای به کمک RUSLE، SWAT.pdf
1732    مدلسازی گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی.pdf
1733    مدلسازی یک سازه کروی مستغرق به روش هیبرید (المان مرزی و المان محدود).pdf
1734    مدلهای عصبی- فازی اصلاح شده برای پیش بینی تولید سفرهای اجباری و غیر اجباری شهروندان در شهرهای بزرگ.pdf
1735    مروری بر بهینه سازی سکوهای دریایی شناور.pdf
1736    مشخصه‌های دینامیکی ورقهای دارای سرعت محوری با استفاده از فرمولاسیون اجزاء محدود.pdf
1737    مطالعات پارامتری تاثیر ابعاد دیوارهای ساحلی بتنی بر مقاومت در برابر نیروهای جانبی.pdf
1738    مطالعات دریایی و مدل سازی ریاضی آبگیر مجتمع پرورش میگوی گمیشان.pdf
1739    مطالعه آزمایشگاهی اثر تیغه هدایت کننده بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر.pdf
1740    مطالعه آزمایشگاهی تغییرات سرعت در جریان های غلیظ.pdf
1741    مطالعه اثر متغیرهای میکرومکانیک در زمان جریان مصالح راهسازی.pdf
1742    مطالعه اثرات نوع کمانش اعضای مهاربند بر رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده ضربدری.pdf
1743    مطالعه استهلاک موج سیل ناشی از شکست سد در مجاری با مقطع ذوزنقه.pdf
1744    مطالعه پارامترهای موثر بر ظرفیت نهایی سکوهای دریایی با آنالیز پوش اور.pdf
1745    مطالعه تاثیر پارامترهای هندسی بر استهلاک انرژی میراگرفلزی آکاردئونی.pdf
1746    مطالعه تاثیر فاصله گذاری قایم لایه های ژئوسنتتیک بر پایداری داخلی دیوار خاک مسلح.pdf
1747    مطالعه تجربی - تحلیلی ساختمانهای بتنی اسیب دیده در زلزله 1382 بم.pdf
1748    مطالعه تطابقی روشهای بررسی آسیب پذیری کیفی سازه ها در زمین لرزه با توابع ارزیابی تحلیلی.pdf
1749    مطالعه سازه های بتنی با استفاده از ازمون غیر مخرب رادیوگرافی صنعتی.pdf
1750    مطالعه عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی برخی از عوامل تاثیر گذاربر عملکرد لرزه ای اتصال کناری تیر به ستون بتن مسلح.pdf
1751    مطالعه موردی علل تخریب دیوار ساحلی شهر محمودآباد از نظر ژئوتکنیکی.pdf
1752    مطالعه موردی کوبش شمع به همراه آزمایش دینامیکی PDA.pdf
1753    مطالعه و بررسی مشکلات آبگیرها در سدهای انحرافی و ارائه راه حل های مناسب برای مقابله با آن ( مطالعه موردی آبگیر منطقه شرق شبکه آبیاری دز در سد انحرافی دز).pdf
1754    مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان.pdf
1755    معادلات پارامتری ضـرایب تمرکز تنش(SCF) در اتصالات لوله ای چندصفحه ای KK تحت بارگذاری محوری تعادلی.pdf
1756    مقاوم سازی لرزه ای سکوهای ثابت شابلونی با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک.pdf
1757    مقایسه آیین نامه های ACI امریکا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودکشهای بتنی در برابر زلزله.pdf
1758    مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مرکب عمود بر جریانهای فراساحلی.pdf
1759    مقایسه انواع مختلف درونیابی بر روی داده های بارش.pdf
1760    مقایسه بین روشهای عددی و تحلیلی آنالیز دینامیکی پی های شمعی.pdf
1761    مقایسه تحلیل پاسخ زمین با استفاده از نرم افزارهای QUAKEW و PROSHAKE.pdf
1762    مقایسه تطبیقی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی متروها در ایران.pdf
1763    مقایسه تغییرمکانهای ماندگار حاصل از روشهای مجزا و بلوک لغزنده در سد خاکی درودزن.pdf
1764    مقایسه تقویت لرزه ای ساختمانهای فلزی موجود با استفاده از میراگرفلزی TADAS و سیستم مهاربندی CBF.pdf
1765    مقایسه رفتار هیسترزیس سازه های مهار بندی معمولی و کمانش تاب.pdf
1766    مقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو وروش نقطه ای هار درمحاسبه عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها(مطالعه موردی سد اکباتان).pdf
1767    مقایسه روشهای مختلف تعیین افت انرژی در انتقال هیدرولیکی مواد جامد.pdf
1768    مقایسه ظرفیت میادین با تقاطع‌ها.pdf
1769    مقایسه عملکرد طوق در کاهش آب‌شستگی موضعی در گروه‌ پایه‌های سری دوتایی و سه تایی استوانه‌ای شکل پل‌ها.pdf
1770    مقایسه نتایج تحلیل بار افزون سازه های مهاربندی شده با مهاربندهای نچسبیده و مهاربندی معمولی.pdf
1771    مقایسه نتایج شبیه سازی خصوصیات جریان پایدار با مدل یک بعدی HEC-RAS و مدل دو بعدی Fast-2d در بازه رودخانه نازلو.pdf
1772    مقایسه نتایج مدلهای ریاضی تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد SWAN، Mike21-SW و مدل پارامتریک SPM در خلیج چابهار.pdf
1773    مقایسه نیازهای عملکردی و پارامترهای لرزه ای آیین نامه کانادا و آشتو در تحلیل پلهای بزرگراهی.pdf
1774    مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت‌رسانی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی.pdf
1775    میراگرهای مایع ستونی در کاهش پاسخ سازه‌ها.pdf
1776    ناحیه بندی و انتخاب مصالح برای پوسته سدهای خاکی و خاکریز.pdf
1777    نحوه گزینش، تنظیم و به کار گیری مدل ریاضی مناسب در برآورد رسوبگذاری مخازن.pdf
1778    نشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوب به روش اجزاء محدود.pdf
1779    نقدی بر پیش نویس ضوابط طراحی و اجرای ساختمانهای با اتصال خورجینی.pdf
1780    نقش افزایش فن آوری ماشین آلات ساختمانی در بهره وری پروژه ها.pdf
1781    نقش سرعت در احتمال وقوع و شدت تصادفات.pdf
1782    نقش شاخص هزینه به ظرفیت در انتخاب بهینه سیستم‌های حمل و نقل عمومی.pdf
1783    یافتن تابع موجک مناسب برای آنالیز تقریبی قابهای نیمه صلب در برابر زلزله.pdf
1784    یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبکدانه سازه ای با استفاده از روش تاگوچی.pdf
1785    یک رهیافت جدید بر اساس الگوریتم ژنتیک در مسائل بهینه یابی.pdf