برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

استان مرکزی، دروازه طراحی فرش دستباف ایران/ کمبود خلاقیت یک مشکل - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

  
برای مشاهده اطلاعات کامل طرح ها روی لینک کلیک کنید


طرح های فرش دست باف، برگرفته از تفکرات و نگاه خاص جوامع مختلف به مفاهیم با نگرش های متاثر از حقایق قومیتی-جغرافیایی زندگانیست. افق های دیدگاه ها و رسوم حاکم بر جوامع بشری با نقش هایی تجلی پیدا می کند که برگرفته از طلوع امید برای ادامه زندگیست.
مقاله ذیل، حاصل پژوهش های دانشگاهی صورت گرفته توسط آرزو سلطانی نژاد، حمید فرهمند بروجنی و تورج ژوله می باشد.

طرح های فرش دست باف، برگرفته از تفکرات و نگاه خاص جوامع مختلف به مفاهیم با نگرش های متاثر از حقایق قومیتی-جغرافیایی زندگانیست. افق های دیدگاه ها و رسوم حاکم بر جوامع بشری با نقش هایی تجلی پیدا می کند که برگرفته از طلوع امید برای ادامه زندگیست.
مقاله ذیل، حاصل پژوهش های دانشگاهی صورت گرفته توسط آرزو سلطانی نژاد، حمید فرهمند بروجنی و تورج ژوله می باشد.
این تحقیق در خصوص فرش های ارمنی باف (در فرش شناسی ایرانی) صورت گرفته و در فضای مجازی قابل دسترسی است.
ضمیمه فارسی روزنامه آلیک با توجه به اینکه مقاله حاصل می تواند توجه خاص خوانندگان ارمنی زبان را برانگیزاند اقدام به بازنشر آن در شماره های پیش رو می کند.

 


آرزو سلطانی نژاد**حمید فرهمند بروجنی***تورج ژوله****


چکیده
ارمنی باف در فرش شناسی ایران قالی ایرانی است که از زمان سکونت ارمنیان در ایران عهد صفوی به دست ایرانیان ارمنی، در مناطقی از ایران، با حفظ ویژگی های اصیل قالی ایرانی، و متأثر از فرهنگ قالی بافی ارمنستان قدیم، بافته می شد. از مشترکات قالی ایرانی و ارمنی می توان به نقوشی خاص اشاره کرد که گاه، «نگاره های معنادار» یا «نماد» نامیده شده اند. قالی ارمنی باف نمادهایی دارد: از نماد «آب و اژدها» گرفته تا نمادهای «اس شکل»، «چلیپایی»، «عقاب» و «ماهی». با نظر به کمبود مطالعات انجام شده درباره قالی ارمنی باف، هدف پژوهش حاضر این است که با معرفی و تحلیل نمادهای قالی ارمنی باف، به شناخت مشترکات فرهنگی و هنری دو قوم بزرگ ایرانی و ارمنی در قالی ارمنی باف بپردازد و مسئله اثر پذیری قالی ارمنی باف از سنت قالی بافی ایرانی (ایرانی بودن قالی ارمنی باف) را آشکار سازد. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. پس از تحلیل نمامدها این نتیجه حاصل شد که در این بیان نمادین گاه هدف هنرمند مفهوم اسطوره ای و یا دینی و آیینی بوده و گاه سودمندی و فایده رسانی گیاه یا حیوان مدنظر بوده است؛ همچنین پژوهش نشان داد که قالی ارمنی باف ایران از انواع قالی ایرانی است که از نظر نقشه کاملاً تحت تاثیر مضامین سنت قالی بافی ایرانی قرار دارد.

 

واژگان کلیدی
قالی، ایرانی، ارمنی باف، نماد، فرش


مقدمه
از جمله شناسه های باطنی تأثیرگذار بر زیبایی فرش و جذب مخاطب مفاهیم نمادین و اسطوره ای طرح ها و نقش مایه هاست. اسطوره ها بخشی از ارزش های فرهنگی هر جامعه هستند، چه به قول الیاده، نمادها، اسطوره و آیین ها را باید به مثابة ارزش های فرهنگی داوری کرد. در حوزة هنر و به ویژه هنرهای سنتی و کاربردی می توان چنین گفت که نماد عبارت است از هر شکل، نشانه، علامت، رنگ، ترکیب و... که بر معنا و مفهومی ورای آنچه در ظاهر می نماید، دلالت دارد. به بیان دیگر، در سلسله مراتبی از نشانه به نماد می رسیم، یعنی به جایی می رسیم که نماد از نشانه متولد می شود. نماد قدرت بیانگری بیشتری نسبت به نشانه دارد. دربارة نماد در قالی نیز می توان گفت هنرمند قالی باف شاید بی آنکه خود بداند در چارچوب سنتی که در آن می زیسته است هرگز شکل را به پایه ای از تجرید نمی رساند که مراد از تجرید خود شکل باشد، چه اشکال چندگوش و شکسته و چه اشکال برگرفته از باغ و بستان. اینها همه نقشمایه هایی هستند. نماد از دنیایی است که او در فراق آنها به سوگ می نشیند و حاصل، قالی سرشار از تأویلی است که پهن می شود بر زیر همان پایی که قرار نیست مدام بر خاک قدم بردارد. بنابراین، الگوهای قالی های ایرانی طرحی از جهان در ابعاد کوچک بود: آسمان در بالا و زمین در پایین. تفکر سنتی آسیایی دربارة جهان به آرامی از طریق مشاهده توسعه یافت. به همین ترتیب، نمادهای مختلف در انواع قالی هایی که در ایران بافته می شود پدید آمد. در پژوهش حاضر نیز، با هدف شناخت مشترکات فرهنگی و هنری دو قوم بزرگ ایرانی و ارمنی در قالی ارمنی باف و بررسی تأثیرپذیری قالی ارمنی باف از سنت قالی بافی ایرانی، قالی ارمنی باف ایران (در سه استان اصفهان، چهار محال و بختیاری و مرکزی) از دیدگاهی نمادگرایانه مطالعه شده است.

 

150813f13aروش تحقیق
روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (مستند نگاری و مصاحبه) است. در تحلیل داده ها نیز از روش کمی بهره گرفته شده است. در تصاویر دوازده نمونه قالی از استان های نامبرده در مقدمه، با نمادهای جانوری ماهی در هم، اژدها، عقاب، و نمادهای گیاهی نیلوفر، بته، درخت زندگی، گلدانی و هندسی شامل شکل s، صلیب، مهرابی، مثلث و زن و مرد ارائه شده است. به تعبیر دقیق تر، دریافت معانی کلی نمادهای قالی ارمنی باف با استفاده از منابع کتابخانه ای و برداشت خاص از آنها در قالی ارمنی باف تا حد امکان با استفاده از مطالعات میدانی (مصاحبه با بافندگان و محققان ارمنی) انجام شده است. به طور کلی، می توان نقش مایه های نمادین قالی ارمنی باف را به نمادهای جانوری، گیاهی، هندسی و انتزاعی تقسیم کرد که هر کدام به شیوه ای طبیعت گرایانه یا انتزاعی و نمادین نمایش داده شده است.
پیشینه تحقیق
از مطالعات انجام شده درباره قالی ارمنی باف یکی کتاب زیراندازهای ارمنی باف ایران (هواساپیان، 1386) است که مؤلف آن انواع زیراندازها را از نظر طرح، رنگ و ویژگی های بافت (تخت یا لول، نوع گره و رج شمار) همراه با تصاویر بررسی کرده است. مقاله ای با عنوان «فرش های ارمنی باف ایران» (مجابی و دیگران، 1382)، نیز پس از بررسی چگونگی سیر تاریخی و تحولات اجتماعی-فرهنگی قوم آرمن و مهاجرت آنان به ایران زمین منطقه فریدن را که یکی از نقاط سکونت این قوم بوده مورد مطالعه قرار داده است و سپس ویژگی های ظاهری و فنی بافت فرش های ارمنی این منطقه را تجزیه و تحلیل کرده است. در نهایت، نیز چنین نتیجه گیری کرده است که نقوش این فرش ها شکسته، هندسی و برخی متأثر از طرح های بختیاری است. نویسنده مقاله «نگاهی بر فرش ارمنی» (حصوری، 1376) با پذیرش رابطه شگفت آور بین فرش ایرانی و ارمنی که بی تردید مربوط به قرن های اخیر نیست و شواهد آن حتی به پیش از اسلام می رسد اهمیت قالی ارمنی را مورد تأکید قرار داده در نهایت چنین عنوان کرده است که مطالعه فرش ارمنی از کارهای لازم در زمینه مطالعات ارمنی-ایرانی است که بنا به دلایل زیر سودمند است: الف) به روشن شدن تاریخ فرش ارمنی، فنون و نقشه های آن کمک می کند؛ ب) تاریخ تأثیرپذیری و ارتباط فرهنگی اقوام منطقه را دقیق تر مشخص می کند؛ پ) از آنجایی که فرش حامل داده های عظیم فرهنگی، از اصطلاحات پشم چینی، ریسندگی، رنگرزی، بافت تا ابزارها و فنون و نقشه هاست، به شناخت تاریخ فنون و هنر تزیینی ارمنی و ایرانی کمک می کند. مقاله «ارامنه و قالی های ارمنی باف در ایران» (ژوله و عرب، 1373) و دو کتاب

Armenian Carpets Ghazarian, 1985 و Armenian Rugs Margarian, 1986

قالی ارمنستان از نظر پیشینه، جغرافیا، طرح، نماد، رنگ و ویژگی های بافت (به همراه تصاویر معروف ترین قالی های ارمنی) بررسی شده است. در کتاب The (Chiristian Oriental Carpet Gantzhorn, 1991) نیز مؤلف به بررسی فرش های مسیحی شرقی با نگاهی نمادگرایانه پرداخته است. از این منظر، نمادی همچون صلیب که نمایانگر آیین مسیحیت است، مورد بحث قرار گرفته است. قالی ارمنی نیز از جملة این فرش های مسیحی شرقی مورد بررسی است.
همچنین بایستی به منابعی که موضوع نمادشناسی را به طور کلی یا به طور خاص در فرش دست باف بررسی کرده اند اشاره کرد. از آن جمله است کتاب زیبایی شناسی در فرش دست باف ایران (دریایی، ١٣٨٦) که مؤلف در آن به بررسی کلیتی به نام علل زیبایی شناختی در فرش ایران، با توجه به معیارهایی برای داوری در حوزه های متفاوت مراحل تولید فرش پرداخته است. این اثر تک تک عناصر موجود در فرش دست باف ایران را معنادار دانسته و سر انجام تحلیل زیبایی شناسی فرش دست باف ایران را تحلیل هنرهای سنتی و بالاخص کاربردی ایران قلمداد کرده است. کتاب نماد و نشانه شناسی در فرش ایران (افروغ، ١٣٨٩) نیز با توجه به نظام نشانه شناسی و نماد گرایی به مطالعه و طبقه بندی نقوش، نمادها و اسطوره ها در فرش دست باف ایران پرداخته است. در منابعی دیگر شامل دست بافته های روستایی و عشایری فارس (پرهام، ١٣٦٤)، مبانی طراحی سنتی (حصوری، 1385) و پژوهشی در فرش ایران (ژوله، 1381) برخی از نمادهای قالی ایرانی مطالعه شده است.
در رابطه با منابعی که به طور دقیق به بررسی نمادهای مورد بحث در مقاله حاضر پرداخته اند می توان به کتاب های متعدد اشاره کرد که از آن جمله است: شناخت اساطیر ایران (هینلز، 1383) که در آن اساطیر مختلف ایران با توجه به آیین های مختلف (میتراگرایی، مانوی، مزدکی و...)، عناصر اسطوره ای (حیوانات، گیاهان، کوه ها، درختان و...) و همچنین روابط اسطوره با تاریخ، آیین و نمادگرایی بررسی شده است. رمزهای زنده جان (دوبوکور، ١٣٧٣) نیز دیدگاهی رمزگرایانه دارد و چهار صورت مثالی اساسی را برگزیده است که عبارت اند از: درخت، مار و دایره و سنگ های گرانبها. در واقع بر پایه این چهار محور رمزی عمده، رمزهای نباتی و حیوانی و هندسی و جمادی نیز رمز رنگ ها گسترش یافته است و همین نمادها نخستین آدمیان را با جهان می پیوندند. همچنین فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین النهرین باستان (بلک و گرین، ١٣٨٣) به معرفی خدایان، اسطوره ها و نمادهای بین النهرین پرداخته است. کتاب درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان (دادور و منصوری، ١٣٨٥) نیز تحقیق و پژوهشی درباره نمادها و اساطیر ایران از زمان هخامنشیان تا پایان دوره ساسانیان و ارتباط آن با نمادها و اساطیر هند باستان بر اساس اسناد و مدارک موجود است. علاوه بر منابع ذکر شده، در کتاب تاریخ و فرهنگ ارمنستان (نوری زاده، ١٣٧٦) در فصلی به اساطیر ارمنستان، باورهای کهن و افسانه های ارمنی اشاره شده است و به ویژه به مباحثی چون، توتم ها، کیشِ پرستش آب، آتش و سنگ توجه شده است. با توجه به آنکه درباره شناخت نمادها در قالی ارمنی باف به طور خاص مطالعه ای صورت نگرفته است، نگارنده با نظر به فرهنگ ارمنیان و از جهتی جهانی بودن مفاهیم نمادها به تحقیق درباره نمادهای این قالی تا حد امکان می پردازد.

 150813f13b

قالی ارمنی باف ایران
به آن دسته از قالی هایی می گویند که پس از سکونت ارمنیان در مناطقی از ایران در عهد شاه عباس صفوی، توسط ایرانیان ارمنی با حفظ ویژگی های اصیل قالی ایرانی و تحت تأثیر فرهنگ قالی بافی قدیم ایشان در ارمنستان بافته می شد و تا چند دهه قبل هم ادامه داشت. ارمنیان با ایرانیان رابطه بسیار کهن و ریشه های مشترک فرهنگی بسیار دارند. برای مثال، شواهد نشان می دهد که ارمنیان پیش از گرایش به آیین مسیح، مثل ایرانیان، به آیین مهر گرویده بودند و نشانه های دین مهر هنوز در تاریخ و فرهنگ آنان باقی است (حصوری 1376: 90-94). قالی ارمنی باف به طور کلی با ویژگی های زیر شناخته می شود: نقشه ها اغلب ذهنی، هندسی، واگیره ای (مانند ماهی، شاخ بزی و گل پنبه ای)، رنگ های پخته و غالباً تیره فام (لاکی، سرمه ای، قرمز)، تخت باف، تک پود و با الیاف پشم و پنبه (هواساپیان، ١٣٨٦؛ مجابی و دیگران، ١٣٨٢؛ ژوله و عرب، ١٣٧٣؛ مطالعات میدانی نگارنده). این نکته قابل تأکید است که ارمنستان در گذشته ای نه چندان دور تحت امر پادشاهی ایران بود و بدون شک بسیاری از سنت های این مناطق مشترک است که هم اکنون نیز علی رغم وجود تقسیمات سیاسی و جغرافیایی می توان نمونه های بیشماری را در نقاط مختلف آن مشاهده کرد. درباره طرح های مشترک و حتی نقش های واحد در این مناطق می توان به موارد متعددی اشاره کرد از جمله حاشیه قدیمی دوستکامی از نمونه های بسیار زیبا و مشترک بین فرش های مناطق مرکزی ایران و جمهوری ارمنستان است. بنابراین، چناچه نگاره ها یا نقش های مشترک بین قالی های مناطق قفقاز، به ویژه ارمنستان و مناطق داخلی ایران مشاهده شود، علت آن را باید در ریشه های مشترک جست و جو کرد، ریشه ای به نام سنت قالی بافی ایرانی (ژوله، ١٣٨١: 217 و 218).

150813f13c

معرفی نمادهای موجود در قالی ارمنی باف
کیش پرستش جانوران و گیاهان در ارمنستان ازمنه باستان و قرون میانی نیز همچنان به موجودیت خود ادامه می داد و حتی خاندان های سلطنتی و اشرافی شکل جانوران مورد پرستش و احترام را، به مثابه نشانه های رزمی، بر روی پرچم ها و سلاح های خود تصویر می کردند. شاهین، عقاب، برّه و گراز، مار یا اژدها از جمله جانورانی بودند که اشکال آن ها به مثابه نشان رزمی روی پرچم های خاندان سلطنتی و حکام ارمنی نقش می بست (نوری زاده، 1376: 142). همین جانوران و گیاهان با مفاهیم نمادین در هنرهای آنها از جمله قالی بافی نیز به کار می رود. قالی ارمنی باف ایران نیز، که ادامه هنر قالی بافی ارمنیان در ارمنستان و به بیان بهتر حاصل تلفیق سنت قالی بافی ایرانی و ارمنی است، تعدادی از این نمادها را در بر دارد: آب و اژدها یا نقش اژدها Dragon) (Rugs که گاه به صورت بسیار انتزاعی نقوش اس شکل (S) که حرف اول نام خدا در زبان ارمنی نیز هست به کار می رود و در قالی ارمنستان این حرف نماد مار کوچک و آب نیز هست. ماهی درهم یا ماهی و گل نیلوفر، صلیب، بته، درخت زندگی، عقاب و نقشمایه مثلثی از نمادهای دیگر قالی ارمنی باف است. میوه انار و انگور، طرح گلدانی و مهرابی نیز جزو نمادهای این قالی است. در نهایت باید به نقوش مثبت و منفی که اصولاً در حاشیه بزرگ تکرار می شوند و به گفته ارمنیان نمایانگر دو جنس زن و مرد هستند اشاره کرد (مجابی، 1382: 45، نکویی و آشوری، 1374: 125 و 126؛ هواساپیان، ‌1386). شایان ذکر است که قالی ارمنی پیش از ورود به ایران (قالی ارمنستان) علاوه بر نمادهای نامبرده دارای اشکال نمادین زیر بوده است: ققنوس (پرنده مقدس، نماد شکوه و برخاستن از میان مردگان)، نبرد ققنوس و اژدها، جنگ خروس و گاو (نمادی از آفرینش و احیای طبیعت)، اسلحه، کمان و شمشیر (نماد دفاع در برابر شیطان)، سر یا شاخ گوسفند (مظهر قدرت و نیرو)، شکوفه (نماد حاصلخیزی) (هال، ۱۳۸۹: 76، 57؛ Ghazarian, 1985 .(61,68; Margarian, 1986, 24-31

 

*این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد آرزو سلطانی نژاد، در رشته پژوهش هنر با عنوان بازنمود طرح های قالی ایران در قالی ارمنی باف استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی در دانشکده هنر و ادیان دانشگاه هنر اصفهان است.
**دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان.(مسئول مکاتبات)
Email:arezoo_soltaninejad@yahoo.com
***دانشجوی دکتری رشته مرمت آثار و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان.
Email:farahmandhamid@gmail.com
Email:tzh-tanha@yahoo.com ****کارشناس رشته فرش، پژوهشگر و محقق فرش

اراک - خبرگزاری مهر: به گذرهای بازار قدیمی اراک که سرک می کشی در مغازه ها و حجره های آن پیرمردانی را می بینی که گرچه تعدادشان از انگشتان دست فراتر نمی رود اما کوله باری از هنر و اندیشه به دوش می کشند و هویت فرش دستباف استان مرکزی را زنده نگه داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اراک در گذشته دروزاه صادرات فرش بوده است و ا این رو صنایع فرش در این بازار رشد کرده و به بالندگی رسیده است.

گرچه از میان انبوه استادکاران در رشته های مختلف فرش و از جمله نقشه کشی فرش تعداد اندکی مانده اند با این حال زمینه توسعه نقشه کشی فرش در استان مرکزی همچنان وجود دارد تا این هنر دیرین و پویا به حیات خود ادامه بدهد.

از میان اساتید نقشه کش اکنون عزت الله ابراهیمی پس از بیش از 60 سال تلاش همچنان برای طراحی نقشه های فرش اصیل استان مرکزی دستی بر قلم و قلم مو دارد.

جوانان باید ادامه دهندگان هنر نقشه کشی باشند

وی در گفتگویی با بیان اینکه، طراحی و نقاشی فرش یکی از بخش های مهم تولید فرش است، گفت: پویایی طراحی می تواند زمینه بازارگرمی فرش دستباف را ایجاد کند و این پویایی در گروی حضور بیشتر جوانان در این عرصه است.

استاد عزت الله ابراهیمی

این هنرمند با بیان اینکه اکنون کمتر جوانی به سمت نقشه کشی فرش می آید، افزود: نقشه کشی فرش نیازمند زمانی مفصل برای یادگیری است و از طرف دیگر جوان باید بتواند آتیه خود را در این کار ببیند و تامین شود و زمینه کار وجود داشته باشد تا به این هنر متمایل شود.

ابراهیمی با بیان اینکه توجه به فرش دستباف، تولید و صادرات آن، زمینه ای برای توسعه صنایع و هنرهای مرتبط با آن است، افزود: اکنون استادان گرانقدری در اراک وجود دارند که با برنامه ریزی مسئولین می توانند زمینه توسعه نقشه کشی فرش دستباف و حفظ این هنر را ایجاد کنند.

از اصالت فرش و نقشه های فرش ایرانی حمایت شود

رضایی یکی دیگر از طراحان فرش دستباف در بازار اراک هم با اشاره به اینکه جان و چشم خویش را بر سر این کار گذاشته است، می گوید: هنر نقشه کشی فرش دستباف نیازمند حضور جوانانی صبور و باسواد برای حفظ این هنر در استان مرکزی است.

وی که همچنان در حال کشیدن پیچ در پیچ های یک نقشه جدید فرش است، می گوید: نقشه کشی فرش شاید در نگاه اول کار ساده ای باشد اما نیازمند دانشی است که این کشور، تاریخ آن و هنرها و اصالت های کشور را بشناسد تا بتواند نقشه ای جدید و با اصالت بکشد.

وی حمایت از فعالان این عرصه را باعث دوام نقشه کشی دانست و افزود: در گذشته کار بیشتری به ما مراجعه می شد که اکنون از آن سفارش ها خبری نیست با این حال ما دست از کار نکشیدیم و همچنان چرخ این هنر را می چرخانیم.

وی رونق بازار فرش را باعث رغبت بیشتر برای حضور جوانان در این عرصه دانست و افزود: متولیان امر بیشتر به فکر فرش دستباف باشند و از کپی برداری از نقشه ها و فرش های ایرانی چه در داخل و چه در خارج از مرزها جلوگیری کنند.

مراحل نقشه کشی فرش

داوود برجی، یکی از طراحان فرش اراک که نسبت به استادان دیگر طراحی فرش جوانتر است با بیان اینکه فرش استان مرکزی از فرش های صادراتی کشور بوده است، می گوید: نقشه کشی فرش شامل مراحل طراحی، رنگ آمیزی و نقطه چینی است و آغاز کار یک طراح با نقطه چینی است و این مرحله شامل تکمیل طرح طراح، خوانا کردن طرح برای بافنده و دورچینی است.

این طراح فرش، عنصرهای اصلی موجود در فرش را ترنج، گوشه و حاشیه عنوان کرد و گفت: طراحی در فرش شامل سه طرح کلاسیک، عشایری و روستایی است.

نبود خلاقیت، یک مشکل

وی یکی از مهمترین مشکلات طراحی فرش را کمبود و نبود خلاقیت در طراحی دانست و گفت: با رعایت اصول کلی، همگام شدن با سلیقه مخاطب و ایجاد خلاقیت برگرفته از دانش کافی برای رونق بخشیدن به بازار فرش و آمار بالای فروش موثر است.

برجی، در خصوص مشکلات صنعت فرش اراک به عدم وجود استراتژی و برنامه تدوین شده مشخص برای فروش فرش در اراک اشاره کرد و افزود: بخش دولتی و خصوصی تعامل لازم را با یکدیگر ندارند و تولیدکنندگان فرش در شهر اراک نیز دارای اتحادیه کارآمدی نیستند.

نیازمند طراحی هایی جدید با حفظ اصالت ها هستیم

آقای فراهانی یکی از تاجران فرش دستباف در بازار اراک نیز بر این باور است که خارجی ها فرش دستباف ایران را خریدارند اما نکته ای که می تواند به توسعه این فرش و صادرات آن منجر شود توجه به نگاه جدید و سلیقه مشتری های خارجی است و این امر مستلزم وجود طراحانی است که ضمن حفظ اصالت ها به سلایق مشتری ها توجه کنند.

وی می گوید: یکی از دلایل گرایش مردم به سمت فرش های خارجی و ماشینی تنوع نقشه هاست که به راحتی می توان در حوزه فرش دستباف به آن پاسخ گفت.

http://media.mehrnews.com/old/Larg1/1392/08/01/IMG08313422.jpg
فرش همدان

خبرگزاری تسنیم: رئیس اداره فرش همدان گفت:پنج طرح و نقشه فرش دستبافت استان همدان در قالب آثار ادبی و هنری برای نخستین بار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت ملی رسید.

احمد علی بابایی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار کرد: پنج طرح و نقشه فرش دستبافت استان همدان در قالب آثار ادبی و هنری برای نخستین  بار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت ملی رسید.

وی افزود: نقشه قالی ایلمه با آثار باستانی شهر همدان، نقشه فرش طرح و زندگی در روستا، نقشه قالی طرح بهارستان با لچک ترنج، نقشه فرش طرح گل فرنگ و نقشه فرش طرح دو زرع بهارستان بدون لچک ترنج پنج اثر به ثبت رسیده است.

علی بابایی با اشاره به اینکه این نقشه ها به طراح و نقشه کش همدانی حسن جهانیان تعلق دارد، تصریح کرد: انجمن طراحان و نقشه کشان استان همدان از سال گذشته به صورت رسمی با برگزاری انتخابات کار خود را آغاز کرده و با برگزاری دوره های آموزشی در هفته های آینده در حال ارتقا سطح اعضای خود است.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف این انجمن جمع آوری و بازسازی نقشه های قدیمی و اصیل استان است که در این راستا از بافندگان و نقشه کشان می خواهیم که اگر نقشه ای قدیمی در زمینه فرش دارند آنها را به انجمن اهدا کنند تا به نام آنها به ثبت ملی برسد.تشکل های موازی فرش ادغام می شوند

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه 9 اتخادیه، تشکل و تعاونی فرش در استان در حال فعالیت هستند، اعلام کرد: برخی از فعالیت این تشکل های مردمی موازی است و به دنبال این هستیم تا برخی از آنها را با یکدیگر ادغام کنیم.

وی افزود: بحث ادغام تشکل های موازی فرش از سال گذشته در حال پیگیری است و به دنبال این هستیم تا نیمه اول امسال این کار را اجرایی کنیم تا بتوان بهره بیشتری از تشکل ها در راستای ارتقا فرش دستبافت استان استفاده کنیم.


خانه فرش همدان راه اندازی می شود

علی بابایی از تاسیس خانه فرش استان همدان خبر داد و گفت: یکی دیگر از برنامه های اساسی در حوزه فرش تاسیس خانه فرش است چرا که با تاسیس این مرکز تمامی تصمیم گیری ها و اقدامات در این زمینه متمرکز می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر چند دستگاه از جمله کمیته امداد، بهزیستی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و فنی و حرفه ای در حوزه فرش اقدامات و تصمیم گیری هایی دارند که هر یک به صورت مجزا صورت می گیرد، این چند دستگی نمی تواند موجب ارتقای فرش دستبافت همدان شود.

علی بابایی بیان کرد: تاسیس خانه فرش موجب می شود تا هر سال خط مشی فرش دستبافت استان مشخص شده و با پیگیری از طریق این مرکز می توان اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.


کاهش صادرات فرش نگران کننده است

رئیس اداره فرش استان همدان درباره صادرات فرش از استان همدان نیز گفت: متاسفانه در یکی دو سال اخیر صادرات فرش استان همدان کاهش یافته و این امر می تواند اسیب های جدی به بافت فرش در استان وارد کند.

وی افزود: صادرات فرش از استان همدان در سال 87 روند مطلوبی داشت و نزدیک به 13 میلیون دلار فرش به کشورهای آمریکا و کانادا صادرات داشتیم، اما با بروز و تشدید تحریم‌ها در سال‌های 90 و 91 این رقم به پایین‌ترین سطح خود رسید.

علی بابایی عنوان کرد: سال 92 شاهد کمترین میزان صادرات فرش در پنج سال اخیر بوده ایم و این بی توجهی صادرکنندگان استان را نسبت به هنرصنعت فرش نشان می دهد.

وی اعلام کرد: تاجران استان‌های دیگر همچون تبریز و قم فرش تولیدی رزن و کبودراهنگ را خریداری کرده و از گمرک استان‌های خود صادر می‌کنند و ارزش این میزان صادرات برای این استان‌ها لحاظ می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در سال 93 شاهد حضور تاجران در حوزه صادرات فرش دستبافت از استان باشیم چرا که فرش های استان به لحاظ ارزش بالا به راحتی به فروش می رسند.


رئیس اداره فرش استان همدان با بیان اینکه با افزایش صادرات تولید فرش نیز افزایش می‌یابد، تاکید کرد: کشور چین یکی از علاقمندان فرش استان همدان محسوب می‌شود و گاهی بیشترین صادرات استان به این کشور بوده ولی امروز شاهد این هستیم که کمتر این اتفاق می‌افتد.

انتهای پیام/ ق