برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس علمی پژوهشی ISI ISC پرستاری مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه در تمای رشته ها و مقاطع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی پیوسته ناپیوسته


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com 


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها و سطوح


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال
 

 

عنوان پایان نامه

سال

ب‍ررسی ت‍ج‍ارب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ آورطی‌ ک‍ارآم‍وزی‌ در ب‍خ‍ش‌ک‍ودک‍ان‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ درک‌ ف‍ردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده های‌پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت ، درم‍ان‌ وآم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1371

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر دان‍ش‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ ل‍وس‍م‍ی‌ ح‍اد در م‍ورد ب‍ی‍م‍اری‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1371

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ل‍م‍س‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ن‍وپ‍ای‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش ‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد

1372

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ رش‍د ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا وزن‌ ک‍م‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ت‍ول‍د ت‍غ‍ذی‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر و غیر ش‍ی‍ر م‍ادر در س‍ن‌ ۴ م‍اه‍گ‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د

1373

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رش‍د وت‍ک‍ام‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ دوس‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌درم‍ان‍گ‍اه‍ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ا ف‍اص‍ل‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ی‍ن‌ م‍وال‍ی‍د ق‍ب‍ل‌ از ت‍ول‍دآن‍ه‍ا -ت‍ه‍ران‌

1373

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ وت‍ص‍وی‍رذه‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌۹-۱۲ س‍ال‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ س‍وان‍ح‌ وس‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

1374

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ۶-۱۲ س‍ال‍ه‌م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز روزان‍ه‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ام‍ادران‌ ک‍وک‍ان‌ س‍ال‍م‌

1374

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ وال‍دی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ کننده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ ب‍ا خ‍واه‍ران‌ ی‍ا ب‍رادران‌ ع‍ادی‌ خ‍ود

1375

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ادر در ام‍ر م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‌ ب‍ی‍م‍ار وب‍س‍ت‍ری‌ (در س‍ن‍ی‍ن‌ ۶ م‍اه‌ ت‍ا ۳ س‍ال‍گ‍ی‌) ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ آن‍ان‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ف‍ی‍د واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

1375

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش ‍ه‍ای‌م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍ودک‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1376

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ درص‍د اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از پ‍ال‍س‌اک‍س‍ی‌ م‍ت‍ری‌ و درص‍د ح‍اص‍ل‌ از آزم‍ای‍ش‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۱-۳۶ م‍اه‌ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت ‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ق‍ل‍ب‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌

1376

ب‍ررس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ب‍ه‍ورزان در راب‍طه‌ ب‍اپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ ح‍اد ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ درخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌  ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‌

1376

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍اث‍ی‍ر دو روش‌ ان‍ح‍راف‌ ف‍ک‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازم‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ن‍ف‍س‌ م‍ن‍ظم‌ ه‍ی‌ - ه‍وب‍ر ش‍دت‌ درد ن‍اش‍ی‌ از رگ‌ گ‍ی‍ری‌در ک‍ودک‍ان‌ ۶-۱۲ س‍ال‍ه‌

؟

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ ۰-۶ س‍ال‌ت‍وس‍ط ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

1381

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ درم‍ورد پ‍ای‍ش‌ رش‍د ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ت‍اب‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

1383

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍م‍اد ب‍ی‌ ح‍س‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ام‍لا و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ب‍ر ش‍دت‌ درد ن‍اش‍ی‌ از رگ‌ گ‍ی‍ری‌

1386

بررسی مقایسه ای تاثیر دهان شویه ی DNA و کلرهگزیدین در پیشگیری از استئوماتیت در کودکان مبتلا به لوسمی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1386

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍راق‍ب‍ت‌ ک‍ان‍گ‍وروی‍ی‌ ، ب‍غ‍ل‌ ک‍ردن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ر م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ن‍وزادان‌ ک‍م‌ وزن‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ م‍راک‍ز م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ال‍زه‍رای‌ ت‍ب‍ری‍ز

1387

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ح‍راف‌ ف‍ک‍ر و س‍رم‍ا در ت‍خ‍ف‍ی‍ف‌ درد ن‍اش‍ی‌ ازت‍زری‍ق‌ واک‍س‍ن‌ ث‍لاث‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۶ ت‍ا ۷ س‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍زب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1387

خ‍ود پ‍ن‍داری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ع‍ادی‌، خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ و ب‍زه‍ک‍ار پ‍س‍ر ۱۲ ت‍ا ۱۴س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران

1387

طراح‍ی‌ اب‍زار م‍ع‍ت‍ب‍ر وپ‍ای‍ا ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌  گ‍ی‍ری‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ ۱۲-۸ س‍ال‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌

1387

ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ دی‍س‍ت‍رس‌ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ت‍ه‍ران‌

1387

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍راج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ "ای‍ج‍اد ف‍رص‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ وال‍دی‍ن‌ "ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‍ی‌ وم‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ادران‌ دارای‌ ن‍وزاد ن‍ارس‌ ب‍س‍ت‍ری‌در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

1388

طراح‍ی‌ و روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌"م‍ق‍ی‍اس‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ان‍ک‍ول‍وژی " وب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اب‍ع‍اد خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ان‍ک‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1389

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‌ وم‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍رع‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ش‍هد

1389

ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر درد ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‌م‍درس‍ه‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍وق‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ دک‍ت‍رش‍ی‍خ‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د

1389

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ پ‍ر خ‍طر ب‍ا ت‍اخ‍ی‍ر ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌۶۰-۴م‍اه‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌اص‍ف‍ه‍ان‌

1389

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ پ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ ل‍م‍س‍ی‌ ب‍ا روغ‍ن‌ک‍ن‍ج‍د ب‍ر روی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ و م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌داخ‍ل‍ی‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زاه‍دان‌

1390

بررسی چگونگی ارتباط مادران کودکان بستری با پرستاران شاغل در بخش های کودکان از دیدگاه مادران و پرستاران در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، استاد راهنما دکتر مریم رسولی

1390

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ت‍وت‍راپ‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍راق‍ب‍ت‌ک‍ان‍گ‍وروی‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ی‍ل‍ی‌ روب‍ی‍ن‌ ج‍ل‍دی‌ ن‍وزادان‌ رس‍ی‍ده‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌زردی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ف‍ی‍د واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

1390

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ پ‍در در م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ر ت‍ن‍ش‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍طاب‍ق‍ی‌ وی‌ (پ‍در)درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌

1390

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ آن‍م‍ی‌ م‍ادر در ه‍ن‍گ‍ام‌ زای‍م‍ان‌ ب‍ا وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ک‍ودک‍ان‌ ۱۲ م‍اه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌

1390

بررسی تاثیر شیر مادر بر امفالیت و زمان افتادن بند ناف

1391

حسابرسی فرایند ترخیص در نوزادان بستری دربخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور:

1391

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍د گ‍ذاری‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍راق‍ب‍ت‍ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌.، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، اساتید مشاور: دکتر منصوره زاغری تفرشی، دکتر رضا کاشف قربان پور

1391

بررسی مراقبت های مرتبط با پیشگیری از هیپوترمی نوزاد و مقایسه آن با استانداردهای موجود در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی

1391

بررسی  کیفیت زندگی و عوامل مرتبط باآن در کودکان مبتلا به هیدروسفالی مراجعه کننده به مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی،

1391

بررسی نوع و میزان خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با آن در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان دربیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

1391

بررسی مقایسه ای تاثیر وضعیت قرارگیری نوزاد نارس در اشباع اکسیژن خون شریانی، علائم حیاتی و اتساع شکم در نوزادان متصل به فشار مثبت راه هوایی از راه بینی مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در بخش NICU بیمارستان الزهرا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استاد راهنما: اکرم دبیریان، استاد مشاور: دکتر محمد حیدرزاده

1391

بررسی مقایسه ای موانع حضور والدین هنگام انجام رویه های تهاجمی نوزادان از ذیدگاه پرستاران ، پزشکان و والدین در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: آناهیتا معصوم پور

1391

بررسی تاثیر آمادگی بدو پذیرش بر میزان تنش والدین نوزادان پرخطر بستری در بخش مراقبت ویژه دربیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، استادراهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مینو فلاحی

1391

حسابرسی بالینی مراقبتهای پرستاری مرتبط با اکسیژن درمانی نوزادان نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهوازاستاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: لیلا خانعلی

1391

بررسی میزان کاهش خطاهای داروئی با استفاده از کارت راهنمای رقیق سازی دارو در بخش NICU، ، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی استاد، ناظر: اعظم دبیریان

1392

بررسی تاثیر بکارگیری برنامه ارتقای صلاحیت بالینی بر کیفیت زندگی کاری پرستاری شاغل در بخش کودکان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما:  اکرم دبیریان ، استاد مشاور: نادری ، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

1392

بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی مراقبین بهداشتی در مراقبت از کودکان کم توان ذهنی ساکن در مراکز نگهداری کودکان معلول وابسته به سازمان بهزیستی شهر تهران، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی، استاد ناظر: منیژه نوریان

1392

حسابرسی بالینی مراقبتهای پرستاری مرتبط با تغذیه نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر فروزان آتش زاده

1392

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با اجرای دستورات دارویی در نوزادان بستری در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

1392

بررسی عوامل مرتبط با ارائه مراقبتهای کنترل عفونت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در پرستاران بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: لیلا خانعلی، استاد ناظر اعظم شیرین آبادی فراهانی

1392

تعیین همبستگی عوامل شغلی مرتبط با پرستار و بروز خطاهای داروئی در بخش های کودکان .استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر فانک فهیمی، طاهره سلیمی

1392

بررسی ادراک پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان از فرهنگ ایمنی بیمار و رابطه آن با تنش شغلی انها در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1392

حسابرسی ثبت و مستندسازی مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: دکتر منصوره زاغری تفرشی، استاد مشاور: منیژه نوریان

در

دست اجرا

عوامل مرتبط با طول مدت اقامت نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر هومان منوچهری، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

کارسنجی و برآورد نیروی انسانی پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر منصوره زاغری تفرشی

در دست اجرا

حسابرسی فرآیند هموژیولانس در بخش های های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر

در دست اجرا

حسابرسی رعایت موازین ایمنی کودکان بستری در بخش های اطفال دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: اکرم دبیریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

حسابرسی ویژگی های پرستاران شاغل در NICU، استاد راهنما: آناهیتا معصوم پور، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با ایکتر در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی ، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

بررسی رعایت موازین ایمنی شغلی در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: اکرم دبیریان

در دست اجرا

حسابرسی مراقبتهای پرستاری مرتبط با انتقال بین بخشی نوزاد در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزدان، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده ، استاد مشاور: دکتر کاملیا روحانی، استاد ناظر:

در دست اجرا

بررسی عوامل مرتبط با بستری مجدد نوزادان در NICU در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: لیلا خانعلی مجن، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از جراحی در نوزاد بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: آناهیتا معصوم پور، استاد مشاور: اکرم دبیریان، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی ساکشن و مراقبتهای مرتبط با آن در نوزاد بستری در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: فاطمه علایی، استاد مشاور: لیلا خانعلی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های مرتبط با پذیرش نوزاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های مرتبط با نوزاد متولد شده از مادر دیابتیک در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وایسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری از نوزاد تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: لیلا خانعلی مجن، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

بررسی میزان رعایت استانداردهای مراقبت از پوست و بافت پوششی نوزادان بیمارستان های آموزشی شهر تهران، استاد راهنما: دکتر منصوره زاغری، استاد مشاور: دکتر فروزان آتش زاده

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های مرتبط با نوزاد متولد شده از مادر معتاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وایسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استاد راهنما: دکتر عباس عباس زاده ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

بررسی تاثیر آموزش  قلبی ریوی بر عملکرد کودکان مدارس ابتدایی ، استاد راهنما: آناهیتا معصوم پور ، استاد مشاور: دکتر کاملیا روحانی، استاد ناظر: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی موانع اجرای طرح پرستارمدرسه در سطح مدارس منتخب شهر تهران، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: دکتر کاملیا روحانی، استاد ناظر: فاطمه علایی کرهرودی

در دست اجرا

بررسی رابطه سبک دلبستگی با بهزیستی روانی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی، استاد راهنما: فرحناز فرزین فر ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر سعیده حسینی

در دست اجرا

بررسی تاثیرعملکرد خانواده دارای کودک مبتلا به سرطان  بر کیفیت زندگی آنها در سال 1392، استاد راهنما: دکتر کاملیا روحانی ، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی استاد ناظر : پروانه وصلی

در دست اجرا

بررسی همبستگی باور معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به سرطان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی استاد ناظر: دکتر مهناز ایلخانی

در دست اجرا

بررسی تاثیر اجرای فرایند ترخیص نوزاد بر روی عوارض نارسی بعد از ترخیص، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: استاد ناظر: زهرا صفوی بیات

در دست اجرا

بررسی عوامل مرتبط با حمایت اجتماعی درک شده در نوجوانان مبتلا به بیماری های مزمن، استاد راهنما: دکتر جمیله محتشمی ، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی استاد ناظر:

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های تکاملی در بخش های NICU بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، استاد راهنما: دکتر فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با انواع نمونه گیری در نوزادان بستری در بخش های NICU بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: منیژه نوریان استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

بررسی موانع مدیریت درد توسط پرستاران در بخش های مراقبت ویزه نوزادان در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: منیژه نوریان، استاد ناظر: آناهیتا معصوم پور

در دست اجرا

بررسی مقایسه ای علل عدم موفقیت عملیات احیای قلبی-ریوی نوزادان از دیدگاه پرستاران و پزشکان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: زهرا صفوی بیات، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

بررسی نیازهای خانواده ها با نوزاد بستری در بخش ویژه نوزادان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: لیلا خانعلی مجن، استاد ناظر: آناهیتا معصوم پور

در دست اجرا

بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی والدین نوزادان در NICU های بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل سروکوال،استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر هومان منوچهری

در دست اجرا

اثر پوسیدگی دندان بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه، استاد راهنما: دکتر کاملیا روحانی ، استاد مشاور: منیژه نوریان استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

بررسی همبستگی بین معنویت و تنیدگی در بین مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر اساس مدل سیستمی نیومن، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: دکتر فریده یغمایی

در دست اجرا

بررسی علل عدم خودگزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های  نوزادان ومراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

حسابرسی نحوه تحویل بخش به شیفت بعدی در بخش های نوزادان ومراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین، استاد راهنما: آناهیتا معصوم پور، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی، استاد ناظر: لیلا خانعلی مجن

در دست اجرا

حسابرسی الزامات خدمات سطح بندی مادر و نوزاد در استان کرمانشاه، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی الزامات خدمات سطح بندی مادر و نوزاد در استان ایلام، استاد راهنما: اعظم شیرین آبادی فراهانی ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی ، استاد ناظر: آناهیتا معصوم پور

در دست اجرا

تاثیر مداخله معنوی بر سازگاری نوجوانان مبتلا به سرطان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: منیژه نوریان، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

بررسی تاثیر مداخله معنوی بر سلامت روان و سلامت معنوی مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: فرحناز فرزین فر، استاد ناظر: دکتر مهناز ایلخانی

در دست اجرا

حسابرسی ثبت و مستندسازی مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: دکتر منصوره زاغری تفرشی، استاد مشاور: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر کاهش درد ناشی از رگ گیری در کودکان 12-6 ساله در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1392، استاد راهنما: اعظم شیرین آبادی فراهانی ، استاد مشاور: منیژه نوریان، استاد ناظر: آناهیتا معصوم پور

در دست اجرا

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سبک زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی بر اساس  الگوی پندر دراستان گلستان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: دکتر کاملیا روحانی، استاد ناظر: پروانه وصلی

در دست اجرا

بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر خودپنداری نوجوانان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

نقش مشاوره تلفنی پرستار بر کاهش بستری مجدد نوزاد پس از ترخیص، استاد راهنما: اعظم شیرین آبادی فراهانی ، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد ناظر: لیلا خانعلی مجن

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با پروسیجرهای تهاجمی در NICU ، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی موانع همکاری پرستاران بخش در آموزش بالینی دانشجویان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: خورشید وسکویی

در دست اجرا

بررسی همبستگی تصویر ذهنی ازجسم خود بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان سالم و مبتلا به تالاسمی(18-11 سال) در شهر تهران، استاد راهنما: لیلا خانعلی مجن، استاد مشاور: منیژه نوریان

در دست اجرا

حسابرسی الزامات  خدمات سطح بندی  مادر و نوزاد در بیمارستان های استان کردستان، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد ناظر:دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با انتقال نوزاد به سایر مراکز در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد ناظر:

در دست اجرا

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه فرسودگی شغلی کپنهاک در پرستاران شاغل در بیمارستان ها، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر دکتر عباس عبادی

در دست اجرا

بررسی وضعیت موجود مراقبت های پرستاری نوزادان و والدین آنها در مراحل پایانی زندگی، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر: فاطمه علایی کرهرودی

در دست اجرا

بررسی عوامل مرتبط با سازگاری والدین کودکان مبتلا به سرطان بر اساس مدل روی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: دکتر مهناز ایلخانی

در دست اجرا

بررسی تاثیرورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده، استاد مشاور: منیژه نوریان، استاد ناظر: دکتر جمیله محتشمی

در دست اجرا

بررسی تاثیر برنامه آرام سازی عضلانی بر کیفیت خواب فبل از امتحان در نوجوانان مقطع پیش دانشگاهی در شهرستان ملایر، استاد راهنما: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی عوارض بلند مدت در  نوزاد بستری شده در بخش مراقبت ویزه نوزادان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: لیلا خانعلی

در دست اجرا

بررسی شیوع عوارض انتقال نوزادان در معرض خطر در بیمارستان های منتخب علوم پزشکی دزفول سال 1393، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی

در دست اجرا

بررسی همبستگی آگاهی از علل بروز خطاهای دارویی با عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان و  مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی تاثیر مراقبت های تکاملی بر طول مدت اقامت نوزادان تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مینو فلاحی

در دست اجرا

بررسی تاثیر اجرای توانمند سازی والدین بر کاهش طول مدت اقامت و بستری مجدد نوزادان بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: دکتر ابوالفضل افجعه

در دست اجرا

بررسی تاثیر حرکات موزون بر افسردگی کودکان سرطانی 12-7 ساله بیمارستان های آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1393،استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر پیمان عشقی

در دست اجرا

 

 

 
ادامه مطلب ...

 مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه در تمای رشته ها و مقاطع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی پیوسته ناپیوسته


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com 


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها و سطوح


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس علمی پژوهشی ISI ISC

رساله و پایان نامه، نتیجه ماندگار کار علمی یک دانشجو بعد از طی تحصیلات عالیه به حساب می آید که تا سالیان دراز می تواند مورد استفاده وی و سایر پژوهشگران و ذینفعان قرار گیرد.

لذا انتخاب موضوع مناسب، به عنوان نخستین قدم برای انجام یک پایان نامه مناسب، امری حیاتی محسوب می شود.

برای رسیدن به موضوع مناسب برای پایان نامه، محقق ابتدا باید سه حوزه اصلی مرتبط با خودش را مرور کرده و نکات مهم آن را یادداشت نماید. این سه حوزه عبارتند از: الف) سوابق کاری و علمی محقق، ب) برنامه آینده کاری و علمی محقق، ج) علایق و جذابیت های فردی محقق.


ادامه مطلب مطالعه شود

 

ادامه مطلب ...

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟


واژه پرداز پر قدرت مایکروسافت از یک امکان ویژه برخوردار است که به وسیله آن کاربران قادر هستند تا فایل های مستند خود را با یک گذرواژه محافظت کرده و از ایجاد هر گونه تغییر در آن فایل جلوگیری کنند. امروز میخواهیم شما را با این قابلیت و نحوه فعال کردن آن در واژه پرداز Word آشنا سازیم.

به گزارش «تابناک» پیش از این در یک گزارش به چگونگی مخفی کردن متن و یا مشخص ساختن بخشی از متن در یک فایل Word به عنوان متن تغییر نا پذیر اشاره کرده ایم. اما آنچه در خصوص این دو روش یعنی مخفی کردن و ایجاد بلاک غیر قابل تغییر برای متن، باید گفت این است که به همان سادگی مخفی ساختن یا غیر قابل تغییر ساختن بخشی از متن میتوان متن را از حالت مخفی یا غیر قابل تغییر خارج ساخت.


طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:..... طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود  پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


در نتیجه چنانچه میخواهید یک فایل مستند را به شکل کامل از هرگونه تغییرات مصون دارید، باید آن را به وسیله یک گذرواژه محافظت نمایید. امروز به شما نحوه محافظت از فایل مستند را با استفاده از گذرواژه آموزش میدهیم:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

محافظت از یک فال مستند به این معنی است که کاربران قادر به دیدن متن بوده اما از امکان ایجاد تغییر در آن محروم خواهند بود. برای شروع بعد از باز کردن فایل مستند مورد نظر خود بر روی روبان ابزار به تب Review بروید و بر روی Protect Document یا Restrict Editing – بسته به نسخه Word شما متفاوت است – کلیک نمایید:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

در منو یا پنلی که در سمت راست باز میشود در ذیل بخش Formatting Restrictions تیک گزینه : Limit formatting to a selection of styles را بزنید و بر روی دکمه Settings در زیر آن کلیک کنید:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

در پنجره ای که باز میشود، در صورتی که تیک گزینه Limit formatting to زده نشده بود، آن را تیک بزنید و سپس بر روی دکمه None کلیک کنید تا مطمئن شوید که هیچ تغییری در فرمت و شکل و شمایل فایل مستند شما به وجود نخواهد آمد:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

بعد از کلیک بر روی دکمه OK ممکن است یک پیغام به شما نمایش داده شود که شما را از وجود فرمت های غیر مجاز در فایل مستند – همچون متن مخفی – با خبر میکند. در صورت نمایش این پیغام حتما بر روی دکمه NO کلیک کنید تا کل فایل به همان شکل باقی بماند.

قدم بعدی این است که به بخش Editing Restrictions برویم و در آنجا تیک گزینه Allow only this type of editing … را بزنید و از منوی پایین افتادنی زیر آن که فعال میشود مطمئن شوید که گزینه No changes (read only) انتخاب شده باشد:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

در نهایت باید بر روی دکمه Yes Start Enforcing … در ذیل بخش Start enforcement کلیک کنید و گذرواژه خود را برای محافظت از این فایل مستند وارد کنید:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

به این ترتیب فایل مستند شما کاملا محافظت شده و از تغییرات احتمالی و ناخواسته مصون خواهد بود. تنها زمانی قادر به ویرایش متن خواهید بود که گذرواژه خود را برای ویرایش آن وارد کنید.

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

 

طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:..... طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود  پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال

8