برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه سازه های آبی سازه های هیدرولیکی منابع آب عمران آب هیدرولوژی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

 مشاوره طراحی پرسشنامه انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه 


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


   انجام پایان نامه سازه های آبی سازه های هیدرولیکی منابع آب عمران آب
 
 
مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه 
انجام پایان نامه سازه های آبی سازه های هیدرولیکی منابع آب عمران آب

 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com
 
فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :
عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟
توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود
مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟
زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟
دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟
استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری
نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز
به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com
لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.
 
برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید
 
 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه
انجام پایان نامه سازه های آبی سازه های هیدرولیکی منابع آب عمران آب
________________________________________

۱-کمیسیون تخصصی انرژی ............................................................................................................................................................. ۵
الف: اولویتهای کمیسیون تخصصی انرژی . ................................................................................................................................... ۵
ب: طرح کلان ملی کمیسیون تخصصی انرژی . ............................................................................................................................ ۶
۲-کمیسیون تخصصی علوم پایه در نظام سلامت ............................................................................................................................. ۹
اولویتهای پژوهشی علوم پایه در چارچوب نظام سلامت ............................................................................................................... ۹
۳-کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات . ........................................................................................................................... ۱۱
الف: اولویت های راهبردی پژوهش و فناوری ............................................................................................................................ ۱۱
ب: سایر اولویت های پژوهشی . .................................................................................................................................................. ۱۳
ج: طرح کلان ملی کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات پ ...................................................................................... ۱۸
۴-کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر ............................................................................................................ ۱۹
الف: اولویت های علوم، تحقیقات و فناوری کشور در زمینه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر . ............................................ ۱۹
ب: طرح های کلان اولویت دار در زمینه آموزش، پژوهش و فناوری در کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و
هنر ............................................................................................................................................................................................... ۲۱
ج: طرح های ویژه* مستخرج از اسناد بالا دستی در حوزه های علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر . ...................................... ۲۲
۵-کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و منابع طبیعی ...................................................................................................................... ۲۳
اولویتهای تحقیقاتی و فناوری کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و منابع طبیعی . .................................................................... ۲۳
۶-کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ....................................................................................................... ۲۷
الف: اولویتهای فناوری در عرصه سلامت .................................................................................................................................. ۲۷
ب: اولویتهای تحقیقات در عرصه سلامت ................................................................................................................................. ۲۷
٣
مقدمه
براساس جزء ۱ بند م ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه " کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و
شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می کنند،
موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیی نشده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و
فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه
دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد
اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات
و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید."
همچنین براساس جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور " دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵) قانون
مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده ( ۵۰ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات
۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره ( ٣ ) و ( ٤) منظور شده است، /۸/ مصوب ۱۵
اعتبارات فصول ( ١ ) و ( ٦ ) و سرانه » ۰%) تا سه درصد ( ٣ %) از اعتبارات خود ب هاستثناء / مکلفند حداقل نیم درصد ( ۵
را برای انجام امور « دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی
پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله نمایند. اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب
سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای
ذیربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و همچنین با رعایت جزء ۱ بند م ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و
قوانین و مقررات هزینه می گردد. اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه های مربوط توسط هر دستگاه اجرائی منظور می شود و
مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است."
براساس آیین نامه اجرایی جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور، دستگا هها باید حداقل ۶۰ % منابع مشمول
این بند را در راستای اولویت مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (کمیسیونهای تخصصی) هزینه نمایند.
۴
پروژه های تعریف شده در راستای اولویتهای مصوب پس از تایید در کمیسیون تخصصی ذیربط شورای عالی عتف ابلاغ
خواهد شد.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام وظایف قانونی و با هدف بهره گیری حداکثری از توان علمی و
دانش تخصصی صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی و دستگاههای اجرایی کشور در حوزه های مختلف، اقدام به تشکیل
۱۱ کمیسیون تخصصی در زمینههای موضوعی نموده است که هرکدام از آنها بر اساس وظایف قانونی شورا در حوزه
تخصصی مرتبط فعالیت میکنند.
• کمیسیون تخصصی انرژی
• کمیسیون تخصصی علوم پایه
• کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات
• کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی
• کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی
• کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
• کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی
• کمیسیون تخصصی فرهنگ و اجتماع
• کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران
• کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی
• کمیسیون هماهنگی و سیاستگذاری علم و فناوری
کمیسیونهای تخصصی شورای عالی با بررسی و مطالعه حوزه های تخصصی مربوطه اولویتهای تحقیقاتی و فناوری و
طرح های کلان ملی را تعیین کرده اند. با توجه به اسناد قانونی مذکور (جزء ۱ بند م ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم
توسعه، جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور) در ادامه اولویتهای تحقیقاتی و فناوری کمیسیونهای
تخصصی انرژی، علوم پایه، صنایع-معادن و ارتباطات، سلامت-امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، علوم انسانی-معارف
اسلامی و هنر، کشاورزی-آب و منابع طبیعی برای استفاده دستگاه های مشمول اسناد قانونی مذکور ارائه می شود.
اولویتهای سایر کمیسیونها پس از تصویب متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
۵
١- کمیسیون تخصصی انرژی
الف: اولویتهای کمیسیون تخصصی انرژی
۱- توسعه فناوری های بهبود و ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز بر پایه انجام مطالعات جامع مهندسی مخازن و
ارائه طرح توسعه مخازن
۲- توسعه فناوری های تبدیلات گازی
۳- توسعه فناوری های پالایش گاز طبیعی
۴- توسعه فناوری های ذخیره سازی گاز طبیعی
۵- افزایش بازدهی فنی و اقتصادی انتقال گاز طبیعی
۶- بومی سازی فناوری های مورد نیاز در حوزه فرآیندهای تبدیل و تصفیه پالایشگاهی
۷- توسعه فناوری های تبدیل انرژی های تجدید پذیر
۸- توسعه فناوری های تبدیل انرژی با بازده بالا و سازگار با محیط زیست با اولویت نیروگاهای حرارتی و پالایشگاه
۹- فناوری های نوین و کارای شبکه های انتقال، توزیع برق
۱۰ - فناوری های ذخیره سازی برق و انرژی و تولید پراکنده برق
۱۱ - فناوری های چرخه سوخت هسته ای و پسمانداری
۱۲ - فناوری راکتور های تحقیقاتی و انرژی هسته ای
۱۳ - فناوری گداخت هسته ای
۱۴ - ایمنی هسته ای
۱۵ - فناوری های کارآئی انرژی در مصارف نهائی
۱۶ - مطالعات راهبردی و سیستمی انرژی
۱۷ - فناوری های کاهش آلاینده ها و گاز های گلخانه ای در جانب عرضه و تقاضای انرژی
۱۸ - فناوری ساخت تجهیزات، ماشین آلات، مواد و کاتالیست مورد نیاز حوزه انرژی
۱۹ - ساماندهی بازار انرژی با هدف ایجاد و توسعه و ثبات و کارائی بیشتر
۶
ب: طرح کلان ملی کمیسیون تخصصی انرژی
۴۲ طرح کلان مصوب کمیسیون تخصصی انرژی در ۴ حوزه برق و انرژی، هسته ای، نفت و گاز، فرابخشی و محیط
زیست عبارتند از:
• برق و انرژی
۱- توسعه فناوری طراحی و ساخت توربین های گازی (نیروگاهی، صنعتی و میکرو) و مولدهای برق آن
۲- توسعه فناوری طراحی و ساخت توربین های باید مگاواتی
۳- طراحی و نمونه سازی شبکه هوشمند برق و تجهیزات آن
و ذخیره سازی آن (CHP) ۴- تولید همزمان برق و حرارت
ادوات ،GIS پست های ،HVDC ۵- توسعه فناوری های کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه (با تاکید بر
و ابررسانایی) FACTS
۶- توسعه فناروی های طراحی و ساخت نیروگاه های آبی متوسط و کوچک
۷- توسعه فناوری طراحی و ساخت اتومبیل های برقی و هیبرید
۸- توسعه فناوری ذخیره سازی برق
۹- توسعه فناوری پیل سوختی و هیدروژن
۱۰ - توسعه فناوری های انواع نیروگاه های خورشیدی
• هسته ای
۱- دستیابی به فناوری استخراج و بازیابی اورانیوم از منابع کم عیار
۲- ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتور های هسته ای ملی با قدرت کم
۳- ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتورهای گداخت هسته ای
۴- دستیابی به فناوری های نوین در چرخه تولید سوخت هسته ای و فرآین دهای تبدیل اورانیوم
۵- طراحی شبیه ساز تمام شمول نبروگاه های هسته ای با تدوین کد های ملی محاسباتی آنالیز حوادث مبنا و
ماورای مبنای طرح
۶- دستیابی به دانش طراحی و ساخت تاسیسات تست سوخت هسته ای
٧
۷- دستیابی به فناوری پسمانداری و نگهداری سوخت مصرف شده نیروگاه های هست های
۸- دستیابی و توسعه فناوری های نوین ابر رسانا در حوزه گداخت هسته ای
۹- تدوین دانش فنی و طراحی سیست مهای کنترل و ایمنی راکتور های هست های
۱۰ - ایجاد شبکه ملی، مراکز طراحی، ساخت و تست تاسیسات هسته ای با مجوز آژانس بی نالمللی انرژی اتمی
• فرابخشی و محیط زیست
١. تدوین راهبرد جامع انرژی و یکپارچه سازی اسناد پیشین با تاکید بر افزایش سهم ایران در بازار جهانی انرژی
٢. برنامه جامع کاهش آلاینده های ناشی از تولید و مصرف انرژی
٣. طرح جذب و انبارش کربن
۴. توسعه فناوری رفع بیولوژیکی آلودگی های نفتی
۵. توسعه فناوری نسل جدید بیو دیزل
۶. توسعه فناوری زیست توده با هدف تولید برق و از بین بردن آلایندگی
O‐LED ٧. طرح ملی ایجاد صنعت بومی نوینی برای تولید لامپ فوق کم مصرف
٨. طرح توسعه فناوری های موتور های ملی پایه دیزل
• نفت و گاز
۱- توسعه فناوری های بهره برداری، تولید و ازدیاد برداشت از مخازن پیچیده حوزه رسوبی فروافتاده دزفول و
آبادان
۲- توسعه فناوری های حفاری، بهره برداری، تولید، ازدیاد برداشت و مدیریت یکپارچه مخزن از میدان گازی
پارس جنوبی
۳- بومی سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربوکمپرسورها
۴- طرح پژوهشی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز
(LNG) ۵- دستیابی به فناوری ساخت یک پایلوت مایع سازی گاز طبیعی
٨
(HRH) ۶- توسعه دانش فنی فرآیند تبدیل هیدروژنی نفت خام و باقیمانده های سنگین
(HDS) ۷- توسعه دانش فنی گوگردزدایی هیدروژنی عمیق از گازوئیل
۸- دستیابی، توسعه و بومی سازی فناوری های اکتشاف، حفاری، تولید، تبدیل و انتقال نفت و گاز و مشتقات
هیدرو کربوری در آب های عمیق
۹- تهیه و تدوین دانش فنی، طراحی و فناوری ساخت مجموعه کامل دستگاه حفاری
زیگلر ناتا و فلزهای گرانبها ،DME ،MTP) ۱۰ -دستیابی به دانش فنی ساخت کاتالیست های تبدیل گاز طبیعی
روی پایه
و تولید اولفین ها از متانول) DME ،MTP) ۱۱ - دستیابی به دانش فنی فرآیندهای تبدیلات گازی
۱۲ - توسعه دانش فنی فرآیندهای پالایش گاز (شیرین سازی، نم زدایی، مرکاپتان زدایی و بازیافت گوگرد) و
استفاده بهینه از گوگرد تولیدی در مصارف کشاورزی
۱۳ - دستیابی به دانش فنی و توسعه فناوری غشاء و فرآیندهای غشایی
۱۴ - پیاده سازی و توسعه سامانه مدیریت هوشمند در میادین نفتی کشور: ۳ میدان به عنوان پایلوت
٩
٢- کمیسیون تخصصی علوم پایه در نظام سلامت
خطوط راهنمای تعیین اولویتهای پژوهشی علوم پایه در چارچوب نظام سلامت
• -با توجه به تنوع بیماری های مبتلا به جامعه و با توجه به هزینه های تشخیص و درمان و بار بیماری های
چهارگانه ی سرطان، دیابت، بیماری های قلب و عروق و بیماری های دستگاه ایمنی، در این سند این بیماری ها
از اولویت برخوردارند.
• -با الهام از روش ها و فرایندهای موجود در طبیعت، در پیاده سازی اولویت های زیر روش های زیست الگو ارجح
خواهند بود/مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.
• -بر توسعه ابزارهای دقیق تاکید می شود.
اولویتهای پژوهشی علوم پایه در چارچوب نظام سلامت
۱- تولید مواد اولیه دارویی با تکیه بر مهندسی معکوس؛
۲- دست یابی به روش ها و فناوری های نوین و کارآمد دارویی، درمانی و تشخیصی؛
۳- دست یابی به روش ها و فناوری های طبیعی و سنتی؛
۴- تولید آنتی بادی های منوکلونال، واکسن ها و پروتئین های نوترکیب؛
۵- دست یابی به مبانی علمی و فناوری تولید تجهیزات پزشکی شامل:
• تصویربرداری
• شتاب دهنده های یونی و غیریونی
• تشخیص و درمان مبتنی بر فناوری های فوتونیک و لیزر
• اسپکتروسکوپی
• گرماسنجی های دقیق
• دوربین های گاما
• طراحی و تولید ملزومات مصرفی پزشکی شامل استنت ها، ایمپلن تها،کاتترها، بالن ها،لنزهای تماسی و ...
١٠
• توسعه و به کارگیری نر مافزارهای پیشرفته برای شناخت بیماری ها
• توسعه روش های تشخیص ملکولی سریع و دقیق (مبتنی بر ابزاردقیق) و کارآمد و پیش از بروز علامت
بیماری
• دست یابی به روش های نانو زیس تسازگار در حوزه دارورسانی، روش های تشخیصی و درمانی
• دست یابی به روش های نوین در علوم شناختی و اعصاب جهت پیشگیری و درمان بیماری ها مبتنی بر
ابزار دقیق
١١
۳- کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات
الف: اولویت های راهبردی پژوهش و فناوری
حوزه هوا فضا