برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه پروپوزال - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید

 

انجام پایان نامه پروپوزال مقاله فلوئنت fluent cfd CFD - همه گرایشها انتخاب موضوع


 

 

» sps
s پاورپوینت آموزش
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون فریدمن Friedman Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» جهان در آیینه آمار
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» نرم افزار برازش توزیعهای احتمال EasyFit
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» (Split Half) روش دو نیمه کردن برای تعیین پایایی پرسشنامه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» ضریب پایایی منفی چه مفهومی دارد؟
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» رگرسیون لجستیک Logestic Regression
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاورپوینت آموزش آمار
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» چه آزمون آماری انتخاب کنیم؟
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» انتخاب آزمون آماری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss ضرایب همبستگی در نرم افزار
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آنالیز واریانس یک طرفه قسمت اول One Way ANOVA
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آنالیز واریانس یک طرفه قسمت دوم One Way ANOVA
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاورپوینت آموزش آمار
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» برآورد حجم نمونه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» ANOVA Tow Vey آنالیز واریانس دوطرفه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاور پوینت آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آموزش spss فایل pdf
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون دوجمله ای Binomial Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون تصادفی بودن Run Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون من ویتنی Mann-Whithney
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون علامت Sign Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون مک نمار Mc Nemar Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» جدول های کامل آماری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون مک نمار Mc Nemar Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون مک نمار Mc Nemar Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» تحلیل واریانس داده های رتبه ای آزمون کروسکال - والیس Kruskal Wallis Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» ادغام متغیرها(اموزش spss)+انجام spss

انجام کامل فصل چهارم+spss+تحلیل آماری+تحویل فوری2

» دشواری فراگیری آمار
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» دانلود جدول های آماری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» حساب
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» محاسبات آماری آنلاین
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss آشنایی با نوارها و پنجره های
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss آزمون کلموگروف - اسمیرنوف در (Kolmogorov-Smirnov Test )
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» (Nonlinear Regression) رگرسیون غیر خطی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمونهای یک و دو طرفه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» تغییر و طبقه بندی داده ها Recode
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» با نام خدا
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Select Case- spssانتخاب نمونه در
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاورپوئینت آموزش آمار قسمت چهارم و پنجم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» لینک دانشگاههای ایران و جهان
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Trancform in spss تغییر در پیش فرض ها
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Chi 2 Corrilation Test آزمون همبستگی کای دو
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات مرحله اول آمار حسابداری واحد مرکز
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاورپوئینت آموزش آمار و احتمالات کاربردی قسمت ششم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss زبان دستوری Syntax
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» روشهای تعیین پایایی پرسشنامه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات روشهای آماری مرحله اول
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss زبان دستوری Syntax
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» روشهای تعیین پایایی پرسشنامه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات روشهای آماری مرحله اول
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات آمار حسابداری مرحله دوم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات درس ریاضی مقدماتی و آمار
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاورپوئینت های آموزش آمار و احتمالات کاربردی قسمت هفتم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات مرحله سوم آمار کاربردی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Applied Statistics PPT پاورپوئینت آموزش آمار قسمت هشتم و نهم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» اصل قورباغه ای
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاسخ سوالات مرحله سوم آمار کاربردی حسابداری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مشکل مقادیر منفی در آلفای کرونباخ
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» رگرسیون خطی Liner Regression on SPSS
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss خروجی ها در Outputs
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات آمار کاربردی رشته حسابداری مرحله اول
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss تایپ فارسی در
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاسخ سوالات مرحله اول آمار حسابداری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات آمار کاربردی رشته حسابداری مرحله دوم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» درس آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاسخ سوالات آمار کاربردی مرحله 2
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss تحلیل عاملی در
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss واژه ها و اصطلاحات
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» SPSS وارد کردن دادها به
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss مقدمات کار با
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» t آزمون های
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss پاورپوینت آموزش
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss پاورپوینت آموزش
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون فریدمن Friedman Test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» جهان در آیینه آمار
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» نرم افزار برازش توزیعهای احتمال EasyFit
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» (Split Half) روش دو نیمه کردن برای تعیین پایایی پرسشنامه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» SPSS پاورپوئینت آموزش- spss Education Powerpoint
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Descriptive Statistics SPSS آمار توصیفی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» فراخوانی فایلهای دیگر Inport Data SPSS
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون فریدمن Friedman Test SPSS
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» طیف های اندازه گیری بعضی متغیرهای کیفی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» نمونه سوال
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Applied Statistics PPT پاورپوئینت آموزش آمار قسمت اول
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Determining Sample MORGAN Table تعیین تعداد نمونه با جدول مورگان
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Applied Statistics PPT پاورپوئینت آموزش آمار قسمت دوم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» جدول های کامل آماری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Reliability Cronbach Example تحلیل پایایی پرسشنامه روش کرونباخ
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون یک نمونه ای کی دو - χ^2 test
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمونهای همبستگی - correlations in spss
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات مرحله اول آمار حسابداری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات ریاضی کاربردی 2 رشته حسابداری مرحله اول
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» محاسبه انتگرال نامعین به صورت آنلاین
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» فرمولهای مشتق و انتگرال
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» روش های جمع آوری اطلاعات و انتخاب نمونه sampling
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» نمونه سوال ریاضی کاربردی 2
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات آمار کاربردی رشته حسابداری مرحله دوم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات مرحله دوم ریاضی کاربردی 2 رشته حسابداری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss معرفی و دانلود
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات آمار کاربردی رشته حسابداری مرحله سوم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» قضیه حد مرکزی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» نمونه سوالات درس آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss سطح معنی داری و توان آزمون در
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» دشواری فراگیری آمار
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» دانلود جدول های آماری
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» حساب
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» محاسبات آماری آنلاین
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss آشنایی با نوارها و پنجره های
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss آزمون کلموگروف - اسمیرنوف در (Kolmogorov-Smirnov Test )
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» (Nonlinear Regression) رگرسیون غیر خطی
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمونهای یک و دو طرفه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» تغییر و طبقه بندی داده ها Recode
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» با نام خدا
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Select Case- spssانتخاب نمونه در
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاورپوئینت آموزش آمار قسمت چهارم و پنجم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» لینک دانشگاههای ایران و جهان
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Trancform in spss تغییر در پیش فرض ها
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» Chi 2 Corrilation Test آزمون همبستگی کای دو
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات مرحله اول آمار حسابداری واحد مرکز
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پاورپوئینت آموزش آمار و احتمالات کاربردی قسمت ششم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss زبان دستوری Syntax
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» روشهای تعیین پایایی پرسشنامه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات روشهای آماری مرحله اول
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» spss زبان دستوری Syntax
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» روشهای تعیین پایایی پرسشنامه
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات روشهای آماری مرحله اول
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» سوالات آمار حسابداری مرحله دوم
انجام فصل 4 پایان نامه انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

 

مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه رشته آمار
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته آمار، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه در کلیه گرایشهای مدیریت و علوم اجتماعی

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته آمار، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال در گرایش های:

    آمار ریاضی
    آمار زیستی
    آمار اقتصادی و اجتماعی
    آمار بیمه

و ا نجام تحلیل های نرم افزاری با استفاده از نرم افزارهای تخصصی رشته آمار از قبیل:

    نرم افزار Axume با قابلیت انجام آمار توصیفی، محاسبه ضریب همبستگی، انجام آنالیز واریانس، انجام رگرسیون خطی و غیرخطی و ….
    نرم افزار spss با قابلیت تهیه خلاصه های آماری مانند گراف ها، جداول ، آماره ها و تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس و ….

    نرم افزار PHStat که ماژولی است که به صورت Add ins روی نرم افزار Excel نصب می شود و به مباحث آماری و کنترل کیفیت می پردازد.
    نرم افزار SigmaPlot 2000 با قابلیت ترسیم نمودارهای با توابع سفارشی و دلخواه، ترسیم نمودارهای متنوع با امکانات ویرایشی فوق العاده زیاد، انجام آزمون فرض های t و t جفت شده و ….
    نرم افزارStatistica که از جمله قابلیت های خوب این نرم افزار تقسیم بندی مباحث علمی و نرم افزاری تحت عنوان ماژول های مربوطه می باشد.
    نرم افزار Minitab با قابلیت انجام آزمون های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص، پیش بینی و پیش گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری های زمانی، ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون و ….
    نرم افزار S Plus
    نرم افزار DE
    نرم افزار PQ Method

انجام پایان نامه و مقاله امار
مشاوره انجام پایان نامه نوشتن مقاله ISI پروپوزال رشته آمار

شامل زیر رشته های:

مشاوره-انجام-پایان-نامه-مقاله-isi-پرپوزال-رشته-آمار

    آمار ریاضی
    آمار زیستی
    آمار اقتصادی و اجتماعی
    آمار بیمه


و انجام تحلیل های نرم افزاری با استفاده از نرم افزارهای تخصصی رشته آمار از قبیل:

    نرم افزار Axume با قابلیت انجام آمار توصیفی، محاسبه ضریب همبستگی، انجام آنالیز واریانس، انجام رگرسیون خطی و غیرخطی و ….

    نرم افزار spss با قابلیت تهیه خلاصه های آماری مانند گراف ها، جداول ، آماره ها و تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و  انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس و ….

 

    نرم افزار PHStat که ماژولی است که به صورت Add ins روی نرم افزار Excel نصب می شود و به مباحث آماری و کنترل کیفیت می پردازد.

    نرم افزار SigmaPlot 2000 با قابلیت ترسیم نمودارهای با توابع سفارشی و دلخواه، ترسیم نمودارهای متنوع با امکانات ویرایشی فوق العاده زیاد، انجام آزمون فرض های t و t جفت شده و ….

    نرم افزارStatistica  که از جمله قابلیت های خوب این نرم افزار تقسیم بندی مباحث علمی و نرم افزاری تحت عنوان ماژول های مربوطه می باشد.

    نرم افزار  Minitab با قابلیت انجام آزمون های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص، پیش بینی و پیش گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری های زمانی، ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون و ….

    نرم افزار S Plus
    نرم افزار DE
    نرم افزار  PQ Method
    و بیش از 15 نرم افزار دیگر ...

پایان نامه و مقاله علمی پژوهشی و مقاله ای اس ای ISI در رشته آمار در شرکت تحقیقات علمی ژانیک قابل انجام می باشد. لذا چنانچه تمایل به دریافت خدمات مشاوره، تدوین و انجام پایان نامه و همچنین مشاوره، اخذ اکسپت، انجام و تدوین مقاله ای اس ای ISI و علمی پژوهشی در رشته آمار دارید می توانید با مراجعه به صفحه تماس با ما درخواست خود را به صورت ایمیل و یا تلفنی مطرح نمایید.

 
بخشی از خدمات ما برای مشاوره انجام پایان نامه و پرپوزال نوشتن مقاله ISI به شرح زیر می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ارائه شده در شرکت ژانیک به صفحه خدمات ما مراجعه کنید.

    تعریف موضوع از سوی ما، ارائه لیست موضوعات به شما و انتخاب یکی از آن ها، نوشتن مقاله ISI ، سابمیت و ارسال مقاله به یکی از ژورنال های ISI معتبر مرتبط ، اخذ پذیرش (اکسپت) و چاپ مقاله ISI.
    استخراج مقاله از پایان نامه انجام شده شما و به روز رسانی و تقویت آن در حد پذیرش و چاپ در ژورنالهای معتبر مورد نظر.
    ارائه مقاله فارسی از سوی شما، ویرایش مقاله و حذف و اضافات و اعمال تغییرات لازم برای ارتقاء سطح مقاله جهت چاپ و ترجمه مقاله از سوی ما.
    ارائه مقاله تدوین شده و ترجمه شده از سوی شما، ویرایش مقاله و حذف و اضافات و اعمال تغییرات لازم جهت ارتقاء سطح مقاله برای چاپ و ترجمه مقاله.

 ده دلیل برای انتخاب شرکت تحقیقات علمی ژانیک

    دادن حق انتخاب به دانشجو با ارائه لیستی از موضوعات؛
    دادن موضوع نوین و جدید با ارائه دو کلمه کلیدی؛
    تحویل مرحله به مرحله پایان نامه و لذا تقسیم هزینه؛
    بکارگیری بیش از صد منبع در تدوین پروپزال و پایان نامه؛
    طراحی پرسشنامه، انجام مصاحبه و تحلیل اطلاعات؛
    انجام پایان نامه با به روزترین نرم افزارها؛
    استفاده از چند روش تجزیه و تحلیل؛
    اختصاص جلسات توجیهی و آمادگی دانشجویان برای دفاع؛
    استخراج مقاله ISI از پایان نامه انجام شده برای دانشجو؛
    پاک سازی کامل اطلاعات شخصی پس از پایان قرارداد؛خدمات شرکت ژانیک

    مشاوره ارائه موضوع پایان نامه مقاله ISI؛
    مشاوره نوشتن پروپوزال برای پایان نامه؛
    مشاوره انجام پایان نامه دانشگاهی؛
    مشاوره انجام پروژه های کسر خدمت سربازی؛
    مشاوره نوشتن مقاله IEEE ؛
    مشاوره نوشتن مقاله ISI؛
    مشاوره نوشتن مقاله علمی پژوهشی؛
    مشاوه چاپ مقاله ISI؛
    مشاوره اخذ اکسپت مقاله ISI؛


گروه ژانیک مقاله پایان نامه

        صفحه اصلی
        خدمات ما
        مقالات آموزشی
        رشته های دانشگاهی
        دانلود
        موضوعات
        تماس با ما

اخذ اکسپت مقاله isi
انجام پایان نامه
مشاوره و انجام پایان نامه
مشاوره، انجام و نوشتن پایان نامه دانشگاهی

یکی از خدمات ارائه شده توسط گروه مشاوره در تدوین پایان نامه و رساله های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این خدمات شامل ارائه موضوع، تهیه و تدوین پرپوزال، تدوین فصول مختلف پایان نامه و رساله می باشد. بنابه خواست متقاضی هر یک از خدمات می تواند به صورت مجزا اجرا شود. در حال حاضر شرکت تحقیقات علمی ژانیک با همکاری اساتید و دانشجویان دکتری نخبه از رشته های مختلف، توانایی پوشش رشته های زیر را دارد.

    رشته اقتصاد
    رشته علوم انسانی - علوم تربیتی
    رشته علوم انسانی - علوم سیاسی
    رشته علوم انسانی ادبیات
    رشته علوم انسانی تاریخ
    رشته علوم انسانی حسابداری
    رشته علوم انسانی روانشناسی
    رشته علوم انسانی مدیریت
    رشته علوم پایه - آمار
    رشته مهندسی شیمی
    رشته مهندسی صنایع
    رشته مهندسی عمران
    رشته مهندسی مواد و متالورژی

 

همچنین رشته های دیگری چون تحقیق در عملیات، علوم مدیریت و حقوق و ... نیز در شرکت در حال انجام می باشند. همچنین شرکت درصدد پوشش رشته های پزشکی نیز می باشد که امید است به زودی با همکاری اساتید و دانشجویان نخبه، این رشته ها نیز پوشش داده شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق ایمیل شرکت درخواست خود را مطرح کنید. اطلاعات تماس در صفحه "تماس با ما" موجود می باشد. خدمات زیر در حیطه مشاوره انجام پایان نامه قابل ارائه می باشد.

 

    ارائه موضوع نوین و جدید و البته قابل انجام با تکنولوژی های موجود در ایران جهت نوشتن پروپوزال پایان نامه؛
    ارائه موضوع نوین بر اساس کلمات کلیدی دریافتی از کارفرما جهت نوشتن پروپوزال پایان نامه؛
    ارائه موضوع نوین و جدید بر اساس معیار انتخابی جهت استخراج چند مقاله ISI از متن پایان نامه درخواستی کارفرما؛
    نوشتن پرپوزال پایان نامه بر اساس موضوع تصویب شده شما و یا موضوع توافق شده بین طرفین؛
    نوشتن فصول اول و دوم پایان نامه بر اساس معیارهای انتخابی کارفرما و موضوع پایان نامه؛
    نوشتن فصول سوم تا پنجم پایان نامه بر اساس معیارهای انتخابی کارفرما و روش تحقیق؛
    نوشتن تمامی فصول پایان نامه از ابتدا تا اخر و انجام اصلاحات جلسه دفاع؛
    اصلاح پایان نامه نوشته شده توسط شما، بهبود و بروز رسانی؛

نکته:
در زمان انتخاب موضوع پرپوزال سوالات زیر حتما بررسی و برای آن ها جواب قانع کننده ای در متن تحقیق و یا ذهن محقق وجود داشته باشد.

    آیا موضوع قبلا توسط شخصی دیگری در ایران یا خارج از ایران کار شده است؟
    آیا منابع در حیطه این موضوع وجود دارد و یا به عبارت دیگر پایان نامه های مشابه به چه میزان می باشد؟
    آیا روش تدوین شده در پرپوزال با شرایط کنونی محقق و محل زندگی قابل انجام می باشد؟
    آیا جامعه آماری انتخابی قابل دستیابی می باشند و علاقه به همکاری با محقق نشان می دهند؟
    آیا پس از انجام تحقیق می توان از نتایج تحقیق برای نوشتن مقاله ISI استفاده کرد؟

 

هشدار:

در حال حاضر شرکت های بسیاری وجود دارند که با دریافت هزینه کمی حاضر به نوشتن پایان نامه شما می شوند در حالی که نه متخصص رشته شما هستند و نا معیارهای اصلی کپی رایت را رعایت می کنند. این شرکت های سودجو در پی نوشتن پایان نامه برای شما از منابع مشابه استفاده کرده و متن های مشابه را کاملا کپی پیست می کنند و به هیچ عنوان قوانین اخلاقی کپی رایت را رعایت نمی کنند. این موضوع در زمان در ظاهر اهمیت چندانی ندارد. اما زمانی که به این موضوع فکر کنید که شما در 5 سال آینده یکی از رجول سیاسی و یا یکی از مسئولین دولتی هستید به عمق فاجعه پی خواهید برد. اینگونه می شود که وزیر نظام آموزشی المان مجبور به استعفا می شود. و یا اساتید و دانشجویان از دانشگاه اخراج می شوند. بدون آنکه تقصیری بر گردن داشته باشند. لذا قبل از سپردن کار خود به شرکت های خدماتی از کیفیت کار آن ها اطلاع پیدا کنید و برای هزینه کمتر سبب اخراج خود و یا استاد خود نشوید.

 مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه مهندسی صنایع
مشاوره و انجام پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی صنایع توسط دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی شریف
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی

    ارزیابی کار و زمان
    طرح ریزی واحد های صنعتی
    طراحی و ایجاد صنایع
    کنترل کیفیت
    کنترل موجودی
    نگهداری و تعمیرات
    تحقیق در عملیات

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد

· مدل سازی انواع مسائل بهینه سازی از قبیل مسائل زمانبندی و توالی عملیات ، مدیریت زنجیره تامین ، مسائل چند هدفه و … در محیط های قطعی ، فازی و احتمالی

· پیاده سازی و حل مدل در نرم افزارهای بهینه سازی از قبیل LINGO ، GAMS ، CPLEX

· طراحی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری از قبیل الگوریتم ژنتیک (GA) ، جستجوی ممنوع (TS) ، شبیه سازی تبریدی (SA) ، دسته پرندگان (PSO) ، مورچه (ACO) ، رقابت استعماری (ICA) و …..

· تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از SPSS, minitab, sas, splus, statistical, eveiws, stata,…

· مشاوره در زمینه پیش بینی به کمک انواع روش های پیش بینی سنتی از قبیل رگرسیون، سری زمانی، و روشهای هوشمند از قبیل شبکه عصبی (ANN)، سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS)، و برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) و روشهای داده کاوی (Data Mining)

· مشاوره در زمینه شبیه سازی گسسته پیشامد با استفاده از نرم افزارهای ARENA, ED, Any logic و شبیه سازی پویایی های سیستم با استفاده از نرم افزار VENSIM

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در موسسه شریف یار دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجو از پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژو هشی و یا ISI استخراج گردد
خدمات

تجزیه و تحلیل آماری

نگارش پایان نامه و پروپوزال

نگارش مقاله

کلاس های آموزشی

تهیه پرسشنامه، اعزام پرسشگر

ادیت پایان نامه
مشاوره و راهنمایی تخصصی در زمینه انجام پایان نامه های علوم سیاسی گرایشهای علوم سیاسی ، روابط بین الملل ، ‏مطالعات منطقه ای ، اندیشه سیاسی ، دیپلماسی و جغرافیای سیاسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

توسط تیمی مجرب از فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی در گرایشهای مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

تخصص ویژه در موضوعات مربوط به :

سیاست خارجی ایران ، تحلیل گفتمانی و تاریخی سیاست خارجی ایران و کشورهای مختلف جهان ، سیاست خارجی ایالات متحده ، نو محافظه کاران ، اتحادیه اروپا ، ‏روابط خارجی کشورهای اروپایی ، آمریکای لاتین ، خاورمیانه ، روابط خارجی روسیه ، مناقشات آسیای ‏میانه و قفقاز ، جمهوری های بالتیک ، سازمانهای بین المللی ، جنوب شرق آسیا ، پیمانهای سیاسی ، اقتصادی ‏و امنیتی منطقه ای و بین المللی مانند شانگهای ، آسه آن ، نفتا ، اکو ، و اتحادیه آفریقا ، مفاهیم بنیادی علم سیاست و فلسفه سیاسی ، مکاتب سیاسی ، توسعه ، ‌جهانی شدن ، دولت ، حکومت ، گفتمانهای سیاسی و ...

بررسی موردی ‏مسائل سیاسی در قالب تحلیل ، مقاله و پروژه های دانشگاهی‏

پیشنهاد موضوع

مشاوره و راهنمایی تخصصی در زمینه نگارش پروپوزال‏

جستجوی اینترنتی

مشاوره و راهنمایی تخصصی در زمینه ارائه داده های خام

مشاوره و راهنمایی تخصصی در زمینه تحقیق , کنفرانس و مقالات دانشجویی

طراحی پروژه های تحقیقاتی

طراحی و اجرای پرسشنامه

طراحی و اجرای مصاحبه

تحلیل اطلاعات

- شبیه سازی و برگزاری جلسات آمادگی دفاع

- نگارش و چاپ کتاب های تخصصی علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

نکته مهم : موضوعات پروژه ها و طرحهای پیشنهادی در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل به گونه ای انتخاب می شوند تا بیشترین تناسب را با مهارتها و نیازهای محیط کاری دانشجویان عزیز داشته باشد تا بتوان پس از پایان پروژه از آن به عنوان طرح اجرایی در محل کار استفاده نمود و یا به سازمانها ، نهادها و شرکتها به عنوان طرحهای اجرایی ارائه داد.

‏ 1) مشاوره و راهنمایی تمامی پایان نامه ها به صورت اختصاصی برای شخص سفارش دهنده صورت ‏میگیرد و از پایان نامه های آماده یا پایان نامه هایی که قبلا از آنها دفاع گردیده است به هیچ وجه استفاده نمی ‏گردد

(2کار ما فروش پایان نامه نیست ، ما به شما در زمینه اجرا و تکمیل پایان نامه مشاوره می دهیم.

(3کلیه موضوعات قبل از ارائه از سایت Irandoc جهت تکراری نبودن موضوع استعلام می شوند.

(4تمامی پروژه های علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای در صورت درخواست امکان تبدیل شدن به کتاب و همچنین چاپ آن را دارا می باشد.

(5کلیه اصلاحات مورد نیاز پروژه ها تا زمان تایید نهایی و اختصاص وقت دفاع جزو تعهدات مجری می باشد.

زیر نظر تیم تخصصی کارشناسان ارشد و مجرب

روابط بین الملل ، علوم سیاسی و مطالعات منطقه ایجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی توریسم

انجام پروژه های دانشجویی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت جهانگردی،جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،برنامه ریزی توریسم -گردشگری منطقه ای،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیا و اقلیم،جغرافیای سیاسی،جغرافیا و  ....انجام پروپوزال و پایان نامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی

با سلام بر دانشجویان و پژوهشگران عزیز رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اگر نیاز به پروژه دانشجویی یا مقاله علمی و پژوهشی یا کارهای آماری مربوط به پایان نامه ها و مقالات و... دارید متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در خدمت کمک به شما هستند

 

v تهیه مقالات علمی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی مربوط به همه گرایش های رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی

v انجام کارهای آماری مربوط به پایان نامه ها و مقالات تمامی گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی (فصل چهار پایان نامه(

v تهیه ی کامل پایان نامه کارشناسی ارشد تمامی گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی (تمامی فصول(

v تدوین تحقیق های دانشجویی بر اساس اصول تحقیق مثل: چکیده ، مقدمه و ...

v ارائه ی پروژه آماده دانشجویی برای تمامی گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشاوره رایگان به کلیه دانشجویان

v کمک برای پذیرش مقالات شما در نشریه های علمی - پژوهشی

v انجام داوری و رفع اشکالات مقالات شما قبل از ارسال به نشریه های علمی

v تهیه ی مقاله علمی از پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

تفاوت ما با سایر همکاران در این است که آموزش در کنار پروژه هدف ما می باشد و نه فقط انجام پروژه دانشجویی.

یکی دیگر از دلایل متمایز بودن ما محبوبیت سایت ما در گوگل بدون استفاده از تبلیغات رایج است.

تجربه چندین ساله متخصصین سایت ما در زمینه نوشتن پروژه و تهیه مقاله و پایان نامه واستفاده از دانشجویان  برتر گواه دیگری بر کیفیت و کمیت کاری ما محسوب می شود. شما می توانید تغییر را حتی در مورد پرداخت هزینه هم ملاحضه فرمائید طریقه پرداخت به شرح زیر می باشد:

 

بخشی از مبلغ توافق ابتدا واریز می شود و در هنگام تحویل شما نواقص را بررسی می کنید و در صورت تایید مابقی را پرداخت و سورس را دریافت می کنید.

ما افتخار می کنیم که آموخته های خود را در اختیار دیگران نیز قرار دهیم. شما با پرداخت هزینه پروژه در واقع با یک تیر دو نشان می زنید و هم پروژه را با کمترین هزینه ممکن دریافت می کنید و هم در کنار اون آموزش های لازم را خواهید داشت.

 پایان نامه ها ی حرفه ای برای تمام گرایشات رشته ی اقتصاد با ارائه ی موضوع ، مشاوره و پشتیبانی رایگان با موضوعات روز

تنظیم پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه منطبق

با زمینه شغلی ، علاقه و توانایی دفاع دانشجو، مشاوره و طراحی

پرسش نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده از

نرم افزارهای مرتبط

1-ارائه موضوع
2-مـشاوره ی رایـگـان
3-تدوین پیشینه تحقیق
4-تدوین متدولوژی تحـقیق
5-ارائـه مقـاله از پایان نامـه
6-ارسـال فایـل از طریـق ایـمیـل
7-تدوین پروپوزال درفرمت استاندارد
8-راهنمایی برای پذیرش مقالات شما
9-ارائه منابع علمی برای تحـقیقات شما
10-تدوین مقاله علمی پژوهــی با تضمین
11-انـجـام کلیـه اصـلاحـات مربـوط به پایان نامـه
12-آمـوزش نکات لازم جـهـت ارائـه و جلسه دفاع
13-انجام تحـقیـقـات کـلاسـی و پـروژه هـای درسـی

تهیه و تنظیم پروپزال و پایان نامه علاوه بر لزوم آشنایی با پیکره های علمی و تخصصی، مستلزم اشراف کافی درباب اصول تهیه و تحقیق پایان نامه و پروپزال است؛ روش تحقیق در رشته های مختلف امری متفاوت است و باید به شکلی تخصصی مورد توجه قرار گیرد. رعایت معیارها و ضوابطی که مد نظر اساتید است و ملاک ارزیابی پروپزال و پایان نامه قرار می گیرد، موضوع خطیری است که بخاطر ضعف در اطلاع رسانی، اغلب مشکلاتی برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی پدید می آورد و دستیابی به تمام فنون و معیارهای نگارشی صحیح، صرف زمان بسیاری میطلبد که گاها از حوصله دانشجو خارج است.در همین راستا گروه پژوهشی دانشجو با سابقه ی چند ساله در امر مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی ، تدوین پایان نامه ، ارائه پروپزال و موضوعات و مقالات روز و ارائه پایان نامه های خارجی با بهره مندی از کادر علمی مجرب ،در رشته های مختلف آمادگی خود را جهت مشاوره و تدوین طرح توجیهی و پروپزال و پایان نامه مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در کلیه گرایشات اعلام می دارد."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

๑۩۞۩๑-----------------------خدمات پایان نامه----------------------๑۩۞۩๑

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

در مرحله اول کار باید دید که شما موضوعی برای پروپوزال و پایان نامه انتخاب کرده اید یا خیر،

اگر بله؛ بر اساس موضوع پیشنهادی شما یک برنامه زمانبندی تنظیم پایان نامه پیشنهاد می شود که زمان تهیه هر یک از فصول پایان نامه و نیز پروپوزال را نشان می دهد ؛ این برنامه با توجه به محدودیت زمانی مورد نظر شما تعیین می شود

اگر خیر؛ چند موضوع بر اساس علایق مطرح شده شما پیشنهاد خواهد شد؛ موضوعات پیشنهادی اصولا بایستی جدید باشد ، تکراری نباشد و جنبه های نوآوری جالبی در خود داشته باشد ، این شکل از موضوعات بسته به تخصص طراحان ما به به طریق خاصی تنظیم و ارائه می شود.

 

عناوین پیشنهادی برای کلیه رشته ها و گرایشات با بررسی ، مطالعه و تدقیق کار گروه مربوطه از میان موضوعات بدیع و بروز علمی انتخاب شده و عدم تکرار آن نیز از سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران استعلام می شود.

کلیه کارگروه ها متشکل از مجرب ترین کادر علمی دانشگاهی می باشد که این امر موجب می شود کلیه پروژه ها در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت تحویل دانشجو گردد.

به منظور احصا نمودن و پیاده سازی تعهدات موسسه و دانشجو در قبال یکدیگر ، قرار دادی وفق ماده 10 قانون مدنی در غالب قرار داد پژوهشی تنظیم می گردد که بر اساس آن دانشجو می تواند از تحویل به موقع پروژه خود طبق فاز بندی تعریف شده اطمینان حاصل نماید.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

๑۩۞۩๑-----------------------زمان انجام کار ----------------------๑۩۞۩๑

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

زمان انجام پایان نامه پس از تصویب پروپوزال از 1 ماه تا 2 ماه می باشد

زمان تکمیل پایان نامه نیمه تمام از یک ماه تا دو ماه می باشد .

زمان تصویب پروپوزال بنا بر دانشگاه می تواند از یک هفته تا یکماه طول بکشد.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

๑۩۞۩๑-----------------------تماس با ما----------------------๑۩۞۩๑

"""""""""""""""""انجام پروژه های دانشجویی مشتمل بر پروژه های بین ترمی،گزارش کار نویسی،ساخت پاور پوینت، گزارش کاربینی و...در کوتاه ترین زمان و مناسب ترین قیمت به صورت تایپ شده و کاملا آمادهانجام پایان نامه-پروژه–مقاله–تحقیق-تایپ و ترجمه رشته های مختلف تحصیلی و تمامی گروه ها از راهنمایی تا دکتری در کمترین زمان و با کمترین قیمت توسط گروه متخصص تحت نظر اساتید مجرب و دارای سوابق تحقیقاتی بسیار پربار

توضیحات کامل و شرح خدمات

----------------------------- مختصری بر خدمات ما----------------------------- ---

مشاوره تهیه پروپزال پایان نامه های فنی و علوم انسانی دانشگاه های دولتی ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پیام نور ، موسسات آموزش عالی ؛ پروپوزال و پایان نامه با مشاوره ای کاملا تخصصی در رشته هایی نظیر معماری ، عمران ، مدیریت ، الهیات ، ریاضی ، شیمی ، جغرافیا ، شهرسازی ، صنایع ، متالورژِی

ـ مشاوره تهیه حرفه ای پرسشنامه های رشته های مختلف

ـ مشاوره تهیه مقاله علمی در سطح ISI ، کنفرانس های بین المللی ، ژورنالی ؛ ویژه کسب امتیاز علمی با ارائه نمونه های داخلی و خارجی جهت الگوگیری و آشنایی با ملاک های ژورنال های داخل و خارج از کشور

ـ پروپزال فنی

ـ طراحی و اجرای پرسش نامه و تجزیه و تحلیل آماری داده ها ؛

SPSS , DEAP , Eviews , EFQM , Matlab , TOPSIS , SFA , Lingo , Expert Choice

ـ تهیه پلان پایان نامه ، تهیه موضوع اختصاصی و سفارشی بنا به مولفه های مورد نظر متقاضی با توجه به جنبه نوآوری و جدید بودن پایان نامه نهایی

ـ پیشکش یک مجموعه از مقالات خارجی ترجمه شده در رشته مورد نظر متقاضیان پایان نامه

و بسیاری از امور تحقیقات و پژوهشی در مقاطع کارشناسی ارشد ، دکتری ، کارشناسی ، کاردانی در رشته های تخصصی مختلف

 

ارائه موضوعات جدید بر اساس مقالات و موضوعات شما

ضمنا خود شما در مرحله اول با انتخاب موضوعات ان را به استاد خود نشان خواهید داد. هر موضوعی که استاد تایید نمود پروپوزال آن تهیه خواهد شد.

نوشتن پروپوزال پایان نامه  بر اساس اصول روش تحقیق و مراحل پایان نامه نویسی بر اساس کتابهای  مورد نیاز پایان نامه شما در این مرحله سعی خواهد شد پایان نامه شما بر طبق آخرین اصول روش تحقیق نوشته شود تا در سریعترین زمان به تایید برسد.

اصلاح پروپوزال ارائه شده به شما و در صورتنیاز، تغییر کلی پروپوزال بر اساس درخواست استاد.همواره در کنار شما خواهیم بود تا پروپوزال شما تصویب شود.

نوشتن ادبیات موضوع پایان نامهو پیشینه تحقیق جامع – فصول دو بر اساس درخواست شما تا 100 صفحه نیز قابل ارائه است.- انجام ترجمه کلیه ادبیات مربوطه به پایان نامه شما و مشخص کردن مطالب ترجمه شده در هر مقاله-

تعیین روش تحقیق پایان نامه بر اساس اصول روش تحقیق علمی مدیریت(کمی:بر اساس هدف کاربردی، بنیادی و تحقیق و توسعه و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی ،همبستگی،و... کیفی: اقدام پژوهی، مطالعه موردی،مردم نگاری و...)

طراحی پرسشنامه پایان نامه بر اساس روشهای علمی

تحلیل داده های پایان نامه با استفاده از نرم افزارهای آماری- آزمون همبستگی پایان نامه – آزمون تی استیودنت پایان نامه – آمار توصیفی داده های پایان نامه

 تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پایان نامه – مرتبه اول و مرتبه دوم –

رتبه بندی متغیرهای تحقیق پایان نامه

نتیجه گیری پایان نامه و ارائه پیشنهادات برای پایان نامه های آتی

استخراج مقاله علمی پژوهشی پایان نامه قبل از جلسه دفاع – همانطور که می دانید مقاله بایستی قبل از جلسه دفاع حاضر باشد تا دو نمره مربوط به مقاله برای واحد پایان نامه کسب شود-

تهیه اسلایدهای پایان نامه برای جلسه دفاع و ارائه کلیه توضیحات مربوطه به پایان نامه شما

ارائه رهنمودهایی برای دفاع هرچه بهتر از پایان نامه وپاسخ سوالات متداول اساتید در جلسه دفاع پایان نامه

 تهیه نسخه نهایی و قابل چاپ پایان نامه همراه با فهرست بندی، چکیده، صفحه تقدیر، و ...

•        انجام کامل  مقالات-پروژه ها-تحقیقات- پایان نامه های کاردانی- کارشناسی- کارشناسی  ارشد-دکتری دانشجویان ایرانی داخل و خارج ازکشور

•        تکمیل پایان نامه های ناتمام

•        مشارکت در انجام پایان نامه ، به این صورت که قسمتی ار پایان نامه را خودتان انجام می دهید و قسمتی را ما برایتان آماده می کنیم

•        جمع آوری داده های مورد نیاز برای انجام پایان نامه

•        ترجمه تخصصی مورد نیاز برای تمام رشته ها

•        تحلیل آماری پایان نامه (spss)

•        تامین منابع مورد نیاز برای انجام پایان نامه (منابع به صورت طبقه بندی شده

•        تدوین پایان نامه های انجام شده و نیمه کاره برای ارایه و دفاع

اصلاح و رفع ایرادات احتمالی در هر مر حله ای که ممکن است از طرف استاد راهنما مطرح شود

----------------- ---------- رشته های تحت پوشش-----------------

رشته های تحت پوشش پایان نامه های علوم انسانی

مدیریت؛مدیریت بانکداری،مدیریت بازرگانی،مدیریت بهرهوری،مدیریت سازمان،مدیریت MBA ،مدیریت EMBA ،مدیریت صنعتی،مدیریت منابع انسانی،مدیریت اجرایی،مدیریت امورشهری،مدیریت تکنولوژی،مدیریت کارآفرینی،مدیریت مالی،مدیریت فناوری اطلاعات،مدیریت آموزشی،مدیریت جهانگردی،مدیریت دولتی،مدیریت بحران ( به سرپرستی استاد دانشگاه )

فقه وحقـوق ارشدودکترا؛جزاو جرم شناسی،حقوق بین الملل،حقوق عمومی،حقوق بشر،حقوق تجارت بین الملل ( به سرپرستی استاددانشگاه(

علوم اقتصادی؛اقتصاد نظری،اقتصاد بازرگانی،صنعتی،اقتصاد پول و بانکداری،اقتصاد کشاورزی

زبان؛زبان و ادبیـات فارسی،مترجمی انگلیسی

علـوم اجتماعی؛پژوهشگری اجتماعی،برنامه ریزی اجتماعی

تربیت بدنی؛حرکات اصلاحی وآسیب شناسی،فیزیولوژی ورزشی،رفتارحرکتی،تربیت بدنی وعلوم ورزشی

جغرافیا؛طبیعی،انسانی،برنامه ریزی شهری و روستایی،اقلیم شناسی

علوم سیاسی و روابط بین الملل؛علوم سیاسی،اندیشه سیاسی دراسلام،دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

مشاوره وراهنمایی؛مشاوره

رشته های تحت پوشش پایان نامه های فنی مهندسی

مهندسی شیمی؛شیمی آلی،شیمی معدنی،شیمی تجزیه،شیمی کاربردی،نانوشیمی،شیمی فیتوشیمی،پیشرانه ها،آموزش شیمی،شیمی فیزیک،شیمی پلیمر

مهندسی عمران؛سازه،زلزله،مکانیک خاک و پی،سازه های هیدرولیکیادیت و چاپ مقالات ای اس ای(isi) و مقالات علمی-پژوهشی و علمی ترویجی


قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف چاپ مقاله در ژورنالهایisi (ای اس آی) با قیمت مناسب به نام شما.

چاپ مقاله در ژورنالهای معتبر ژورنال مانندIEEE Explore , Elsevier (Sciencedirect) , Springer , Oxford و...
انجام پایان نامه های گرایش های رشته مدیریت ؛ مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بهره وری ، مدیریت سازمان ، مدیریتMBA ، مدیریتEMBA ، مدیریت صنعتی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت امور شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی ، مدیریت مالی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت آموزشی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت بانکداری انجام کلیه تحقیقات و مقالات علمی , سمینار , پروژه و پایان نامه محیط زیست و کشاورزی ٬ازنگارش پروپوزال گرفته تااجرا٬تجزیه وتحلیل آماری وآماده سازی برای جلسه دفاع و همچنین ترجمه متون تخصصی وتحقیقات درسی مقاطع مختلف در رشته های زیر
مهندسی صنایع
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت آموزشی
مدیریت بازاریابی
مدیریت کیفیت
مدیریت ریسک
مدیریت استراتژیک
مدیریت اجرایی
تحقیق در عملیات
مدیریت کارآفرینی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت ورزشی
مدیریت شهری
مدیریت هتلداری و جهاتگردی
مدیریت بحران

     

انجام پایان نامه های علوم سیاسی گرایشهای علوم سیاسی ، روابط بین الملل ، ‏مطالعات منطقه ای ، اندیشه سیاسی ، دیپلماسی و جغرافیای سیاسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
سیاست خارجی ایران ، تحلیل گفتمانی و تاریخی سیاست خارجی ایران و کشورهای مختلف جهان ، سیاست خارجی ایالات متحده ، نو محافظه کاران ، اتحادیه اروپا ، ‏روابط خارجی کشورهای اروپایی ، آمریکای لاتین ، خاورمیانه ، روابط خارجی روسیه ، مناقشات آسیای ‏میانه و قفقاز ، جمهوری های بالتیک ، سازمانهای بین المللی ، جنوب شرق آسیا ، پیمانهای سیاسی ، اقتصادی ‏و امنیتی منطقه ای و بین المللی مانند شانگهای ، آسه آن ، نفتا ، اکو ، و اتحادیه آفریقا ، مفاهیم بنیادی علم سیاست و فلسفه سیاسی ، مکاتب سیاسی ، توسعه ، ‌جهانی شدن ، دولت ، حکومت ، گفتمانهای سیاسی و ...
طراحی پروژه های تحقیقاتی
طراحی و اجرای مصاحبهو پرسشنامه
نگارش و چاپ مقالات علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای در مجلات علمی - پژوهشی ، علمی - ترویجی و ISI
نگارش و چاپ کتاب های تخصصی علوم سیاسی ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
ترجمه تخصصی متون ، مقالات ، پروپوزال و کتب علوم سیاسی و روابط بین الملل فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
تحلیل داده های پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزارهای آماری- آزمون همبستگی پایان نامه مدیریت- آزمون رگرسیون پایان نامه مدیریت –آزمونهای ناپارامتریک پایان نامه مدیریت–آزمون تی استیودنت پایان نامه مدیریت- آزمون آنوای پایان نامه مدیریت –آمار توصیفی داده های پایان نامه مدیریتبیوتکنولوژی کشاورزی، مهندسی ژنتیک، اصلاح نباتات (مولکولی و بیومتری)، زراعت، علف های هرز، تکنولوژی و گواهی بذر، کلیه گرایش های باغبانی (سبزی کاری، تولیدات گیاهی، بیوتکنولوژی باغبانی و ...)، مکانیزاسیون کشاورزی، ماشین های کشاورزی، آبیاری و آبادانی (هواشناسی کشاورزی، سازه های آبی، آبیاری و زهکشی و ... )، گیاهپزشکی (حشره شناسی و بیماری شناسی)، صنایع غذائی، خاک شناسی، ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، علوم دامی (دام، طیور، تغذیه و ...)، اقتصاد کشاورزی، محیط زیست، جنگلداری، بیابان زدایی، آبخیزداری، شیلات، صنایع چوب و کاغذ، مرتع داری، ارائه پایان نامهو پروژه دکترا و کارشناسی ارشد محیط زیست و ...

کلیه خدمات ترجمه ، تحقیق ، تهیه پاورپوینت ، مشاوره پایان نامه ارشد ، تجزیه و تحلیل اماری باspssو کلیه کارهای پژوهشی در زمینه رشته صنایع غذایی و ارائه ان در اسرع وقت توسط کارشناس ارشد صنایع غذایی

انجام پروپوزال

هزینه پروپزال برای هر پایان نامه جداگانه محاسبه و تالیف می‌شود. در صورتی که همراه پایان نامه نیاز به پروپزال دارید، می‌توانید موضوع خود را با ما در میان بگذارید. از آن جا که فرم پروپوزال برای هر دانشگاه منحصر به فرد است، مشاوران ما پس از دریافت فرم پروپوزال شما اقدام به تالیف پروپوزال اختصاصی شما در سریعترین زمان ممکن خواهند نمود.

انجام پایان نامه

هزینه انجام پروژه جدید، توافقی می‌باشد و به همراه فایل پاورپوینت تحویل داده خواهد شد. پروژه یک ماه پس از سفارش آماده می‌شود. برای سفارش پروژه نیز می‌توانید با مشاوران ما در ارتباط باشیدمشاوره و راهنمایی تخصصی کلیه پایان نامه های دانشجویی علوم انسانی در رشته های‏
علوم سیاسی -روابط بین الملل -مطالعات منطقه ای - روانشناسی ( گرایشهای عمومی و بالینی)ارتباطات- علوم تربیتی و برنامه ریزی آموزشی - جامعه شناسی - مدیریت ، علوم اجتماعی (‌گرایشهای ‏برنامه ریزی اجتماعی , خدمات اجتماعی و پژوهشگری ) - تاریخ - جغرافیا‏
بهره گیری از تیمی متخصص و با سابقه در زمینه پژوهش و تحقیقات علوم انسانی و مشاوره با اساتید مجرب و با سابقه دانشگاه های معتبر
انجام تمامی سمینار ها و تحقیق های مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
انجام سمینار دانشجویان فوق لیسانس گرایش های مختلف

چاپ مقاله در ژورنالهایISIآی اس آی) با قیمت مناسب به نام شما. قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر، فناوری اطلاعات، برق، مکانیک، صنایع، عمران، مدیریت، اقتصاد و سایر رشته های فنی مهندسی و علوم انسانی. انجام پایان نامه های گرایشهای مختلف روانشناسی ( مشاوره و راهنمایی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شغلی و
توان بخشی ، گرایش های روان شناسی ، مدیریت آموزشی و ...انجام پروژه ها و پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد و کارشناسی با بهترین کیفیت

از پروپوزال تا دفاعیه و نگارش متن کامل پایان نامه با مناسب ترین قیمت و کیفیت بالا بر اساس آخرین و جدیدترین مقالات گردآوری داده ها و تحلیل آماری و نگارش فصول چهارم و پنجم پایان نامهانتخاب موضوع و انجام پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد با بهترین کیفیتانجام تحلیل های آماری مورد نیاز پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از افزار های آماری.
spss
lisrel
amos
eviews
matlab
stata

 انجام spss به صورت فوری - در کمتر از 3 روز - یکشنبه بیست و ششم آذر 1391
فهرست مطالب اخیر - یکشنبه نهم مهر 1391
تجزیه و تحلیل و انجام کلیه کار های اماری در کمتر از 3 روز - شنبه چهاردهم مرداد 1391
شیوه محاسبه تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS +انجام پروژه spss - یکشنبه دوازدهم آبان 1392
ارزیابی مدل در لیزرل - سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392
انواع متغیرها در مدل یابی معادلات ساختاری - سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392
تعریف و مراحل مدل یابی معادلات ساختاری - سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392
پرسشنامه شادکامی اکسفورد - یکشنبه بیست و سوم تیر 1392
انجام spss+انجام پروزه spss+انجام اس پی اس اس+انجام تحلیل آماری - جمعه سی ام فروردین 1392
پرسشنامه طرحوراره یانگ فرم کوتاه - یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391
پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی - یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391
لیست کلی پرسشنامه ها - پنجشنبه دهم اسفند 1391
پرسشنامه های هوشی شناختی - پنجشنبه دهم اسفند 1391
هوشی سانتوچی - پنجشنبه دهم اسفند 1391
هوش ریون - پنجشنبه دهم اسفند 1391
راهنمای آزمون مکعب های کهس - پنجشنبه دهم اسفند 1391
پرسشنامه سبک های تفکر - پنجشنبه دهم اسفند 1391
آزمونهای هوشی پیاژه - پنجشنبه دهم اسفند 1391
آزمونهای حافظه کلامی و عددی - پنجشنبه دهم اسفند 1391
آزمون هوشی موزاییک ژیل - پنجشنبه دهم اسفند 1391
آزمون حافظه وکسلر - پنجشنبه دهم اسفند 1391
آزمون تصویر آدمک گودیناف - پنجشنبه دهم اسفند 1391
آزمون آندره ری - پنجشنبه دهم اسفند 1391
آزمون حافظه بصری کیم کاراد - پنجشنبه دهم اسفند 1391
پرسشنامه های شخصیتی و تشخیصی - یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391
پرسشنامه های روانشناسی مثبت - یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391
مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج - یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391
پرسشنامه های، تحصیلی شغلی - یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391
پرسشنامه در زمینه کودکان - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس خودپنداره کودکان(SC) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RES) - جمعه بیست و دوم دی 1391
پرسشنامه اسناد های شخصی ناوابسته به جنسیت(NPAIC) - جمعه بیست و دوم دی 1391
پرسشنامه اسناد های شخصی کودکان(PAIC)و - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس پایداری و پشتکار کودکان(PS) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس درجه بندی خود و همسالان(PSRS) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس چند نگرشی تمایل به خودکشی(MAST) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس دلبستگی والدین و همسالان(IPPA) - جمعه بیست و دوم دی 1391
شاخص روابط با همسالان(IPR) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس تکانش گری(IS) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان(HFRS) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس ناامیدی کودکان(HSC) - جمعه بیست و دوم دی 1391
فهرست مشکل تکلیف خانه(HPC) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس عزت نفس هیر(HSS) - جمعه بیست و دوم دی 1391
پرسشنامه رفتار کودک ایبرگ(ECBI) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس خود ارزیابی افسردگی(DSRS) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی(cowd) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس خوردن اجباری(CES) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس ارتباط با حیوان خانگی(CABS) - جمعه بیست و دوم دی 1391
پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان(CBIS) - جمعه بیست و دوم دی 1391
مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان(CPSC) - جمعه بیست و دوم دی 1391معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به پایان نامه در جلسه دفاع کدامند؟

 با توجه به اهمیت پایان نامه در تحصیلات تکمیلی و جایگاهی که پایان نامه به لحاظ حیثیت علمی دانشجو و استاد راهنما دارد، ضروری است که در تمام مراحل انجام کار و بویژه پیش از تحویل آن به دانشکده و ارسال برای داوران، ارزیابی کاملی بر اساس معیارهای مشخص و عینی صورت گیرد. این معیارها برای سه گروه حائز اهمیت است: 1) دانشجو با در دست داشتن معیارهای ارزیابی می تواند همواره در جزئیات کار خود آنها را مورد توجه قرار دهد تا موردی را از قلم نیندازد و نیز کیفیت هر جزء از پایان نامه را کنترل کند. به عبارت دیگر، این معیارها ابزار خود-ارزیابی برای دانشجو به شمار می رود، 2) استاد راهنما یا استاد مشاور می تواند پایان نامه دانشجوی خود را بر اساس این معیارها همواره تحت نظر و هدایت داشته باشد و در هر مرحله از کار، جزئیاتی که دانشجو باید مورد توجه قرار دهد به وی گوشزد کند، 3) استاد داور نیز می تواند با در دست داشتن این معیارها، ارزیابی پایان نامه را به صورت دقیق و علمی به انجام رساند.

 اضافه می شود که افزون بر چنین معیارهایی، استانداردهایی نیز برای ارزیابی پایان نامه ها وجود دارد که بیشتر بر جنبه های ساختاری تاکید می کند.

 معیارهای ارزیابی پایان نامه در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی (معیارهای تفصیلی برای پژوهشهای پیمایشی)

1 ارزشمندی و اهمیت موضوع و مسئله تحقیق

موضوع مورد مطالعه ارزش تحقیق را دارد و به حل یک مسئله نظری یا کاربردی کمک می کند (در سطح یک سازمان، یک منطقه، یا کشور)

موضوع پیشنهادی جدید است و قبلا انجام نشده است

موضوع پیشنهادی جدید نیست، اما رویکرد پژوهشی و نگاه به آن نو و جدید است

در طرح موضوع و ارائه آن، پژوهشگر ابتکار و خلاقیت به خرج داده است

موضوع تحقیق از دانش نظری قوی برخوردار است

حاصل مطالعه حاضر به دانش مفید و مورد استفاده می افزاید

هدفها، دلایل و ضرورت تحقیق به روشنی و به طور منطقی بیان شده است

دامنه موضوع به اندازه ای که قابل مدیریت و اجرا باشد محدود شده است

مسئله تحقیق به روشنی و در قالب جملات علمی بیان شده است

مسئله تحقیق با توجه به خلاء موجود در پیشینه مطرح شده است

پژوهشگر فهم درستی از موضوع و مسئله تحقیق به دست داده است

 

2 پیشینه پژوهش و مرور نوشتارها

پیشینه پژوهش یا پیشینه علمی بخش مشخصی از پژوهش را تشکیل داده است

پیشینه پژوهش دارای یک ساختار منطقی (هدف، دامنه و تصویر کلی از نوشته ها و پژوهشهای مرتبط) است

پژوهشگر از فهم نسبتا کاملی در مورد ادبیات مربوطه برخوردار بوده است (منابع مرور شده نسبتا جامع بوده و آثار اصلی و نویسندگان معتبر را پوشش داده است)

شیوه مرور متون و پژوهشها مناسب و منطقی است (از روال تاریخی یا موضوعی برای معرفی پیشینه استفاده شده است)

در پیشینه پژ‍وهش، منابع جدید مورد بررسی قرار گرفته است

در صورت نیاز به منابع قدیمی، این منابع نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند

از مرور منابع کم ربط یا سطحی پرهیز شده است

مرور پیشینه با رویکردی تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است (پژوهش ها به صورت صرف و سطحی توصیف نشده اند)

مرور پیشینه ، موضوعات نظری، روش شناختی و تجربی مورد توجه سایر پژوهشها را پوشش داده است

شکاف ها و نکات مبهم در دانش موجود در حوزه تحقیق شناخته شده اند

نتیجه گیری علمی و استنتاج درست از مرور پیشینه در راستای موضوع و هدف پایان نامه انجام گرفته است (به ، روش های مورد استفاده در سایر پژوهش ها، نوع ابزارهای مورد استفاده، یافته های عمده، شکافهای خالی در پژوهش ها، و مواردی از این قبیل اشاره کرده است)

 

3 سئوالات و فرضیه

سئوالها و یا فرضیه ها با مسئله تحقیق همخوانی دارد

سئوالها و یا فرضیه ها با هدفهای تحقیق همخوانی دارد

سئوالها و یا فرضیه ها مبتنی بر استنباط از مرور پیشینه پژوهش هستند

سئوالات یا فرضیه های پژوهش به روشنی تدوین شده است

تمامی متغییرها به شکل درست تعریف و تعیین شده اند

فرضیه ها واضح ، آزمون پذیر، مشخص و معین می باشند

فرضیه ها به صورت منطقی از مبنایی نظری و مفهومی انتزاع شده اند

تمامی متغیرهای داخلی و خارجی شناخته شده است

مفاهیم کلیدی موجود در سئوالها یا فرضیه ها بروشنی تشریح شده است

تعریف های نظری و عملیاتی بدرستی انجام گرفته است (دامنه مفهومی و چگونگی سنجش آنها در تحقیق حاضر بیان شده است)

 

4 روش و مراحل انجام پژوهش

روش تحقیق و نوع آن به روشنی بیان شده است

روش تحقیق و روش اجرا با هم همخوانی دارند

طرح تدوین شده برای انجام پژوهش، متناسب با آزمون سئوالات و یا فرضیه های پژوهشی است

روش و مراحل انجام پژوهش به طور کامل و باجزئیات توصیف شده است تا خواننده بخوبی بتواند بفهمد که چه کاری انجام است

روش تحقیق آنگونه است که دیگران نیز می توانند با همین روش تحقیق های مشابه را انجام دهند

متغیرهای مداخله گر به خوبی مشخص و کنترل شده اند

 

5 جامعه پژوهش و شیوه نمونه گیری

جامعه پژوهش بروشنی توضیح داده شده است

حجم و ترکیب آزمودنیها( گروه نمونه) متناسب باسئوالات پژوهش و تحلیل داده هاست

شیوه نمونه گیری علمی، صحیح و مناسب جامعه حقیق است (نمونه ها نماینده واقعی جامعه تحقیق است)

 

6 روش و ابزار گردآوری داده ها

روشهای اندازه گیری (چه کمی و چه کیفی) به طور مناسب سازه های مندرج در سئوالها و یا فرضیه را مورد توجه قرار داده است

تکنیک جمع آوری داده ها مناسب پژوهش است

روایی ابزار گردآوری داده ها بر اساس قواعد علمی گزارش شده است

پایایی ابزار گردآوری داده ها از طریق آزمون مربوطه مورد سنجش قرار گرفته و قابل قبول است

در صورت استفاده از ابزارهای دیگر برای گردآوری اطلاعات (مانند چک لیست و یا مصاحبه)، آن ابزارها بدرستی تدوین شده اند

نمونه ای از ابزار گردآوری اطلاعات در پیوست پایان نامه ارائه شده است

 

7 روشهای آماری و آزمونهای مورد استفاده

آزمونهای آماری متناسب با هر یک از سئوالها و فرضیه ها بدرستی معرفی شده شده است

تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری به اندازه کافی شرح داده شده اند

 

8 محدودیتهای پژوهش

محدودیتهای مرتبط با تحقیق بدرستی بیان شده است

مشکلات پیش آمده در جریان اجرای پژوهش بیان شده است

محدودیتهای پژوهش موجب زیر سئوال رفتن کل پژوهش نشده است

به ملاحظات اخلاقی در پژوهش توجه شده است

 

9 تحلیل داده ها، بحث، و تفسیر

نتایج آزمون سئوالها و یا فرضیه ها بترتیب، به طور کامل و بدرستی ارائه شده است

داده ها به طور واضح ارائه شده اند

از داده های گردآوری شده بخوبی برای پاسخ به سئوالها و فرضیه ها استفاده شده است

جدولها، نمودارها و تصاویر ارائه شده مناسب وضروری اند

تفسیر یافته ها به صورت منطقی و مستدل ارائه شده است

تفسیرها بر پایه داده های گردآوری شده، نظریه های موجود و در چارچوب هدفهای تحقیق انجام شده است

در تفسیر یافته ها، از قضاوت شخصی خودداری شده است

از یافته های به دست آمده بخوبی دفاع شده است (استدلال و شرح کافی برای ادعای پژوهشی ارائه ) شده است

به اندازه کافی از شواهد (استنادها) برای پشتیبانی یافته ها استفاده شده است

یافته های پژوهش یا سایر یافته های پژوهشی در همان زمینه مقایسه شده است

ادعا ها از سوی یافته های سایر پژوهشها نیز پشتیبانی شده است

استناد به سایر پژوهشها به اعتبار ادعا ها کمک کرده است

محدودیتهای تعمیم پذیری یافته ها مورد توجه قرار گرفته است

ضعفهای مطالعه ذکر شده است

لحن ارائه مطالب بی طرفانه و صادقانه است

توجیهات حرفه ای یافته ها مورد بحث قرار گرفته است

 

10 نتیجه گیری

با روش مورد استفاده، تحقیق به هدفهای خود دست یافته است

محدودیتهای نتایج تحقیق شناخته شده اند ( به محدودیتهای تعمیم پذیری یافته ها اشاره شده است)

پیشنهادهای لازم برای پژوهشهای آینده به طور منطقی و مبتنی بر یافته های پژوهش ارائه شده است

نتیجه گیری نهایی بروشنی انجام شده است و میان نتایج و سایر عناصر تحقیق (نظریه ها، پیشینه تحقیق، داده های گردآوری شده) ارتباط و انسجام وجود دارد

در نتیجه گیری، به پیامدهای ضمنی و احتمالی نتایج و پیشنهادها نیز توجه شده است

تضاد یا نکته مبهمی در نتایج ارائه شده وجود ندارد

به طور کلی، یافته ها و نتایج از کیفیت لازم برخوردار است

یافته ها و نتایج، مطالب نوینی را در مقایسه با سایر پژوهشها ارائه می دهد

یافته ها و نتایج می تواند به حل مسئله و نیز پیشرفت دانش در حوزه کمک کند

نتایج پژوهش به تدوین و ساخت نظریه کمک می کند

 

11 ساختار و شکل ارائه گزارش

صفحه عنوان پایان نامه اطلاعات مختصر و روشن در باره پژوهش ارائه داده است

عنوان پایان نامه به خوبی بیانگر محتوا و رویکرد پژوهشی (روش تحقیق) می باشد

در چکیده تحقیق موارد زیر به روشنی مطرح شده اند؟ (هدف، جامعه پژوهش، مسئله یا سئوالها و یا فرضیه ها، متغیرهای تحقیق، شیوه نمونه گیری، ابزارهای گردآوری اطلاعات، روش آماری تحلیل داده ها، و نتایج عمده تحقیق)

 چکیده به روش استاندارد و به شکل تمام-نما تهیه شده است

اهمیت، مسئله، جامعه، روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، یافته و نتایج عمده تحقیق در چکیده ارائه شده است

کلیدواژه های مناسب برای چکیده انتخاب شده است

فهرست مندرجات پایان نامه به صورت مفصل در ابتدا ارائه شده است

فصل بندی محتوا به صورت منطقی و منسجم انجام شده است

ساختار پایان نامه و فصل بندی مربوطه آن را به راحتی قابل خواندن کرده است

انسجام میان بخشهای مختلف هر فصل برقرار شده است

انسجام میان فصلها در کل پایان نامه برقرار شده است

یکدستی در نحوه ارائه و شکل هر فصل رعایت شده است

جداول و نمودارها به راحتی قابل فهم است و یه درک خواننده از یافته ها کمک می کند

یکدستی در شکل ارائه جدولها و نمودارها رعایت شده است

فهرست جدولها و نمودارها در ابتدای پایان نامه اراده شده است

در صورت وجود پیوست (ها)، اشاره ها و ارجاعهای لازم به آنها در متن انجام شده است

 

12 آئین نگارش

مطالب به شکل روان و قابل فهم نوشته شده است

از ذکر مطالب بی ربط و پراکنده خودداری شده است

آئین نگارش از نظر جمله نویسی و انسجام میان جمله ها، پاراگرافها، و انسجام میان پاراگرافها رعایت شده است

معادل انگلیسی مفاهیم عمده و نام نویسندگان خارجی به صورت پانویس ارائه شده است

نوع حروف (فونت) مورد استفاده خوانا و در سرتاسر متن یکدست است

از نشانه ها و علائم نقطه گذاری بدرستی استفاده شده است

صفحات متن به طور کامل و یکپارچه شماره گذاری شده است

 

13 منابع مورد استفاده و شیوه استناد دهی

منابع و مآخذ استفاده شده در انتها به طور دقیق و کامل ارائه شده است (همه منابع ذکر شده در متن پایان نامه، در انتها آورده شده است)

شیوه استناد دهی از یک استاندارد مشخص پیروی کرده است (اطلاعات کتابشناختی منابع به طور کامل و با استفاده از یک شیوه نامه استاندارد ارائه شده است)

 

14 پیوستها

پیوستهایی که در متن پایان نامه به آنها اشاره شده در انتها ارائه شده است

پیوستها مورد نیاز هستند و بدون دلیل افزوده نشده اند

هر یک از پیوستها دارای شماره و عنوانی گویا می باشد

 

15 نظر کلی

پایان نامه در وضع فعلی قابل قبول است و به حداقل اصلاحات نیاز داردمشاوره و راهنمایی تخصصی کلیه پایان نامه های دانشجویی علوم انسانی در رشته های‏
علوم سیاسی -روابط بین الملل -مطالعات منطقه ای - روانشناسی ( اجتماعی ارتباطات)- علوم تربیتی و برنامه ریزی آموزشی - جامعه شناسی - مدیریت)کلیه گرایشها( ، علوم اجتماعی (‌گرایشهای ‏برنامه ریزی اجتماعی , خدمات اجتماعی و پژوهشگری ) - تاریخ - جغرافیا‏ی سیاسی ، شهرسازی و مدیریت شهری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

تخصص ویژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل در موضوعات تحلیل گفتمانی و تاریخی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، تحلیل گفتمانی و تاریخی سیاست خارجی ایالات متحده ، نو محافظه ‏کاران ، اتحادیه اروپا ، روابط خارجی کشورهای اروپایی ، آمریکای لاتین ، خاورمیانه ، روابط خارجی ‏روسیه ، مناقشات آسیای میانه و قفقاز ، جمهوری های بالتیک ، سازمانهای بین المللی ، جنوب شرق آسیا ، ‏پیمانهای سیاسی ، اقتصادی و امنیتی منطقه ای و بین المللی , مفاهیم بنیادی علم سیاست و فلسفه سیاسی ، مکاتب سیاسی ، توسعه ، ‌جهانی شدن ، دولت ، حکومت و بررسی موردی مسائل سیاسی در قالب تحلیل ، ‏مقاله

رشته مدیریت ، گرایشهای اجرایی ، بازرگانی ، آموزشی ، دولتی ، صنعتی ، در زمینه های برندینگ ( نام تجاری ) ، تبلیغات ، بازاریابی ، منابع انسانی ، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ، تعالی سازمانی ، منابع انسانی ، مدیریت دانش ، مدیریت شهری و زمینه های تخصصی مدیریت تحول‏ ( اجرای بیش از20 پروژه تحقیقاتی - کاربردی در زمینه برند ، تبلیغات و بازاریابی


رشته مدیریت ، تخصص ویژه در زمینه مدیریت آموزشی ، مدیریت فرهنگی و مدیریت ورزشی ، مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی ، مدیریت تبلیغات و مدیریت برند ‏ )اجرای بیش از20 پروژه تحقیقاتی در زمینه برند ، تبلیغات و بازاریابی
مشاوره آماری تخصصی - اجرای فصول 3 و 4 پایان نامه - پیاده سازی و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS ، طراحی ساختارها و مدلهای آماری
‏1)راهنمایی و مشاوره در تهیه پروپوزال‏
‏2) معرفی منابع
‏3) طراحی و نگارش پروپوزال
‏4) انتخاب موضوع پروژهای تحقیقاتی بر اساس مقالات base
‏5)مشاوره و راهنمایی در طراحی و اجرای پرسشنامه
‏6) مشاوره و راهنمایی در طراحی و اجرای مصاحبه
‏7)برگزاری جلسات آمادگی دفاع از پایان نامه
8)مشاوره در مورد انتخاب موضوع پایان نامه
9)طراحی و اجرای پروژه های نظر سنجی و افکار سنجی
10)اجرای پروژه های تخصصی غیر دانشگاهی علوم انسانی
‏11) مشاوره و راهنمایی در زمینه رفع نقص,تصحیح و تکمیل پایان نامه های نیمه تمام
12) ترجمه تخصصی متون ، مقالات ، پروپوزال و کتب کلیه رشته های علوم انسانی توسط مترجم انگلیسی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسیجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

-   جغرافیا و برنامه ریزی شهری

-آب و هواشناسی

-   جغرافیا و صنعت توریسم

-   اکوتوریسم

-   مدیریت جهانگردی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و شهرسازی تمامی گرایش ها

تهیه سمینار ، پروپوزال و پایان نامه تمامی رشته ها و گرایش ها :
- زبان و ادبیات فارسی
- علوم اجتماعی
- جامعه شناسی
- روانشناسی کلیه گرایش ها (عمومی - بالینی - کودک و . . .
- مدیریت ( صنعتی - دولتی - بازرگانی و ....
- شیمی
- تربیت بدنی  فیزیولوژی ورزشی - مدیریت ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
- حسابداریکلیه گرایش ها
- جغرافیا و برنامه ریزی شهری و شهرسازی
- حقوق  جزا ، خصوصی ، عمومی و بین الملل
- الهیات
- فقه و مبانی حقوق
- مهندسی برق  الکترونیک ، قدرت ، کنترل ، مخابرات و .....
- مهندسی عمران  سازه زلزله ، سازه های هیدرولیکی و مکانیک خاک و پی
- مهندسی کشاورزی  تمامی گرایش ها
و . .
پروپوزال و پایان نامه  جامعه شناسی

پروپوزال و پایان نامه  روانشناسی کلیه گرایش ها (عمومی، بالینی، کودک و...

پروپوزال و پایان نامه  مدیریت صنعتی

پروپوزال و پایان نامه مدیریت دولتی

پروپوزال و پایان نامه  مدیریت بازرگانی

پروپوزال و پایان نامه  تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال و پایان نامه  تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

پروپوزال و پایان نامه  تربیت بدنی -حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

پروپوزال و پایان نامه  زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک گیاهی

پروپوزال و پایان نامه  زیست شناسی - علوم جانوری - بیولوژی تکوین

پروپوزال و پایان نامه  زیست شناسی - علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی

پروپوزال و پایان نامه مهندسی نساجی

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی عمران - سازه

پروپوزال و پایان نامه مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی عمران - راه و ترابری

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - زراعت

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - میوه کاری

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - سبزی کاری

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان زینتی

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - خاکشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک)

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم خاک ( پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک)

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - خاکشناسی ( فیزیک و حفاظت خاک)

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم دامی (غذا و تغذیه دام)

پروپوزال و پایان نامه مهندسی کشاورزی - علوم دامی (ژنتیک و اصلاح دام)

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم دامی (فیزیولوژی دام)

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

پروپوزال و پایان نامه مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی -  مهندسی آب

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی

پروپوزال و پایان نامه  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

پروپوزال و پایان نامه مهندسی منابع طبیعی - شیلات

پروپوزال و پایان نامه مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

پروپوزال و پایان نامه مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری

پروپوزال و پایان نامه مهندسی منابع طبیعی - بیابانزدایی

پروپوزال و پایان نامه حسابداری- کلیه گرایش ها

پروپوزال و پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهر

پروپوزال و پایان نامه شهرسازی

پروپوزال و پایان نامه تاریخ – کلیه رشته ها

پروپوزال و پایان نامه حقوق

پروپوزال و پایان نامه الهیات

پروپوزال و پایان نامه فقه و مبانی حقوق

     پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای بعد از خرید ،لینک دانلود پرسشنامه به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال می گردد پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای
    رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم بلند بعد از خرید،لینک دانلود پرسشنامه به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال میگردد.  رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم
    پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباط خانواده پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباط خانواده تعداد سوال :۲۶ سوال و۲ خرده مقیاس همراه با روایی+پایایی+کلید و
    پرسشنامه انگیزه پیشرفت گیزلی-ghiselli پرسشنامه انگیزه پیشرفت گیزلی-ghiselli تعداد سوال :دو بخش ۱۰ سولی همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات
    پرسشنامه علایم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین ۱۹۹۴-CSI-4 پرسشنامه علایم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین ۱۹۹۴-CSI-4 تعداد سوال :۷۷ سوال و ۱۲ خرده مقیاس همراه با
    پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت فرم ۳۰ سوالی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت فرم ۳۰ سوالی تعداد سوال :۳۰ همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و
    پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی بوفارد و همکاران ۱۹۹۵ پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی بوفارد و همکاران ۱۹۹۵   تعداد سوال :۱۹ سوال و ۳ خرده مقیاس همراه با
    پرسشنامه فرایند هویت خود EIPQ-بالیستری و همکاران  مقیاس فرایند هویت خود EIPQ بر اساس نظریه اریکسون و مارسیا تعداد سوال :۳۲ سوال و ۲ خرده مقیاس همراه با
    چک لیست مهارت های مقابله ای کارو و همکاران ۱۰۸۹ چک لیست مهارت های مقابله ای کارو و همکاران ۱۰۸۹ بر اساس مدل لازاروس از استرس تعداد سوال :۵۶ سوال و ۱۴ خرده
    مقیاس تعهد سازمانی ماودی،استیرزوپورتر ۱۹۷۴ مقیاس تعهد سازمانی ماودی،استیرزوپورتر ۱۹۷۴ تعداد سوال :۱۵ سوال همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و
    مقیاس رضایت شغلی گریکسون ۱۹۸۷ مقیاس رضایت شغلی گریکسون ۱۹۸۷ تعداد سوال :۳۰ سوال و ۵ خرده مقیاس همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و
    پرسشنامه نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر پرسشنامه نگرش نسبت به سوء مصرف مواد مخدر تعداد سوال :۱۶ همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و
    پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران(۱۹۸۸)AGOQ پرسشنامه جهت گیری هدف بوفارد و همکاران(۱۹۸۸)AGOQ تعداد سوال :۲۰ سوال و ۳ زیر مقیاس همراه با روایی+پایایی+کلید و
    مقیاس خود پنداره مندا گلیوو پیرت ۱۹۹۵(P.M.S.P.S) پرسشنامه خودپنداره مندا گلیوو پیرت ۱۹۹۵ تعداد سوال :دارای ۴ بعد  و سه بخش همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره
    پرسشنامه انعطاف پذیری مثبت پرسشنامه انعطاف پذیری مثبت تعداد سوال :۱۶ همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای
    پرسشنامه انسجام خانوادگی پرسشنامه انسجام خانوادگی تعداد سوال :۲۸ همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای
    پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور(۱۹۸۷) پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور(۱۹۸۷) تعداد سوال :۱۵ همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات
    پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (۱۹۹۰) پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید تعداد سوال :۱۸ همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و
    پرسشنامه وندالیسم شهری پرسشنامه وندالیسم شهری تعداد سوال :۳۴ کد g1001 قیمت:۵ هزار تومان بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به
    پرسشنامه مدیریت مشارکتی الوانی پرسشنامه مدیریت مشارکتی الوانی تعداد سوال :۱۳ همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما
    پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت ocdq پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت ocdq تعداد سوال :۴۲ همراه با روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و
    پرسشنامه استرس شغلی کوپر پرسشنامه استرس شغلی کوپر تعداد سوال :۲۲ همراه با کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون کد A1136 قیمت:۵
    پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر تعداد سوال :۳۰ همراه با کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون کد A1135
    پرسشنامه نگرش ناکارآمد فرم ۴۰ سوالی پرسشنامه نگرش ناکارآمد فرم ۴۰ سوالی تعداد سوال :۴۰ همراه با کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
    پرسشنامه استرس های زندگی LDI بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید پرسشنامه استرس های زندگی LDI 18 تعداد سوال دارد روایی
    پرسشنامه دیدگاه زمانی زیمباردو(ZTPI) پرسشنامه دیدگاه زمانی زیمباردو(ZTPI) تعداد سوال :۵۶ همراه با کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون کد
    آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)+فرم ۵۰ سوالی آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) فرم ۵۰ سوالی دارای روایی و پایایی کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون کد
    راهنمای پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن راهنمای پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن به صورت کامل راهنمای آزمون آمادگی متروپالیتن فرم(A) Metropoliten Readiness
    پرسشنامه میل به طلاق (فرم ۱۴ سوالی) روزلت ،جانسون و مورو ۱۹۸۶ پرسشنامه میل به طلاق (فرم ۱۴ سوالی) روزلت ،جانسون و مورو ۱۹۸۶ تعداد سوال:۱۴ همراه با کلید و نمره گذاری
    پرسشنامه استقلال فکری عاطفی(تفکیک خویشتن فرم ۴۳ سوالی)DSI-2 پرسشنامه استقلال فکری عاطفی(تفکیک خویشتن فرم ۴۳ سوالی) تعداد سوال:۴۳ همراه با کلید و نمره گذاری
    پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه ۷۵ سوالی EMSS پرسشنامه طرحواره یانگ فرم ۷۵ سوالی تعداد سوال:۷۵ همراه با کلید و نمره گذاری منبع+روایی+پایایی کد A1127 قیمت
    پرسشنامه طرحواره یانگ فرم ۹۰ سوالی ویراست سوم پرسشنامه طرحواره یانگ فرم ۹۰ سوالی ویراست سوم   تعداد سوال:۹۰ همراه با کلید و نمره گذاری منبع+روایی+پایایی
    پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر(ocq) پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر(ocq) تعداد سوال:۹ همراه با کلید و نمره گذاری منبع+روایی+پایایی کد A1125 قیمت
    پرسشنامه معنویت و مراقبت معنوی مک شری و دراپر و کندریک ۲۰۰۲ پرسشنامه معنویت و مراقبت معنوی مک شری و دراپر و کندریک ۲۰۰۲ تعداد سوال:۱۷ همراه با کلید و نمره گذاری
    پرسشنامه نگرش های عشق کنوکس(۱۹۶۹) پرسشنامه نگرش های عشق کنوکس(۱۹۶۹) تعداد سوال:۳۰ همراه با کلید و نمره گذاری منبع+روایی+پایایی کد A1124 قیمت
    پرسشنامه سبک های عشق ورزی هندریک و هندریک پرسشنامه سبک های عشق ورزی هندریک و هندریک تعداد سوال:۴۲ همراه با کلید و نمره گذاری منبع+روایی+پایایی کد A1123
    مقیاس پیروی از سنت های زناشویی MCS بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید مقیاس پیروی از سنت های زناشویی MCS 15 تعداد سوال دارد
    مقیاس سو رفتار غیر فیزیکی با همسر(همسر ازاری غیر فیزیکی) NPAPS بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید مقیاس سو رفتار غیر فیزیکی با همسر(همسر ازاری غیر
    مقیاس تعارض زناشویی کانزاس kmcs بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید مقیاس تعارض زناشویی کانزاس kmcs 11 تعداد سوال دارد روایی
    مقیاس سازگاری پس از طلاق فیشر مقیاس سازگاری پس از طلاق فیشر تعداد سوال:۱۰۰ همراه با کلید و نمره گذاری منبع+روایی+پایایی کد A1122 قیمت
    مقیاس عشق پر حرارت PLS بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید مقیاس عشق پر حرارت PLS 30 تعداد سوال دارد روایی دارد
    پرسشنامه تصمیم گیری شغلی بعد از خرید پرسشنامه لینک دانلود آن به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال می گردد پرسشنامه تصمیم گیری شغلی ۱۰
    رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم کوتاه بعد از خرید ،لینک دانلود پرسشنامه به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال می گردد.  رغبت سنج تحصیلی-شغلی هالند فرم
    آزمون هوشی موزاییک ژیل آزمون هوشی موزاییک ژیل مخصوص دانش آموزان مدارس ابتدایی همراه با فایلها و راهنمای آزمون قیمت پرسشنامه:۵ هزار
    هوشی سانتوچی هوشی سانتوچی ( ۴  الی ۶ ساله ) همراه با کلید و نمره گزاری جدول هنجار  برمبنای چارک ها قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
    پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام+۳۰ سواله پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام شتعداد سوال:۳۰ همراه با کلید و نمره گزاری منبع+روایی+پایایی قیمت
    هوش نظام مند هوش  نظام مند شتعداد سوال:۱۶ همراه با کلید و نمره گزاری منبع+روایی+پایایی قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان بعد از
    هوش تربیتی هوش تربیتی شتعداد سوال:۱۶ همراه با کلید و نمره گزاری منبع+روایی+پایایی قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان بعد از خرید
    پرسشنامه هوش تاملی هوش تاملی شتعداد سوال:۱۶ همراه با کلید و نمره گزاری منبع+روایی+پایایی قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان بعد از خرید
    پرسشنامه هوش معنوی هوش معنوی تعداد سوال:۴۴ همراه با کلید و نمره گزاری، روایی ،پایایی و غیره کد:۳۷۱ قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومانش

آخرین دیدگاه ها

    ترنم: سلام.ببخشید من واس پایان نامم از پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز استفاده کردم که 80 سوال داره اما نمیدونستم روش ...…
    ارش معراجی: با عرض سلام پایان نامهای با عنوان عزت نفس لازم دارم اگه باشه واسم ایمیل کنید --------------------- با سلام . پایان نامه ...…
    لیلا: سلام من این پرسشنامه ها رو میخواستم پرسشنامه رهبری اخلاق مدار( راولد 2008) پرسشنامه ارزش های اخلاقی توسط هات، وود و چونکو(1989) ...…
    یار: افلین.افلین …
    mohammad reza: با سلام خدمت شما می خواستم در مورد زیر مقیاس ها، روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان CCAQ بپرسم. ...…
    هانیه: باسلام مقیاس تجدیدنظر شده احساس انسجام فلسنبرگ رو می خواستم لطفا راهنمایی کنید. با تشکر ----------------- با سلام . لطفا اطلاعات بیشتری بدید ...…
    maryam: با عرض سلام.من دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی هستم.برای پایان نامه ام احتیاج به پرسشنامه در ارتباط با وندالیسم شهری دارم.اگر ...…
    رضا کریمی: با سلام میخاستم بگم خیلی خیلی خیلی به توان زیاد ممنون بابت سایت خوبتون پرسشنامه کامل بود.تشکررررررررررررررررر …
    ehsan: من پرسشنامه ی باس و پری رو میخواستم شما این پرسشنامه را دارید؟ ------------------ با سلام این پرسشنامه موجود هست از قسمت ...…
    نمکی: با سلام بنده پرسش نامه احساس کارآمدی معلم شانن موران و ولفولک هوی 2001 و پرسش نامه کارآمدی جمعی معلمان ...…