برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه پروپوزال مقاله مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی در کلیه گرایشها انتخاب موضوع - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال و  انتخاب موضوع رشته مهندسی آب در کلیه گرایشها


 


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید


نمایندگیهای فعال:


دفتر مرکزی: تهران. بزودی آدرس جدید دفتر- تلفن: 402506-17032   سرکار خانم مهندس احمدیتوجه: با توجه به وجود سیستم نوبت دهی در دفتر مرکزی، در مراجعه حضوری به دفتر مرکزی لازم است قبلا با واحد

هماهنگی زمان مراحعه حضوری تنظیم شود تا امکان پاسخگوئی شایسته و پویا فراهم گردد.دفتر نمایندگی مرکزی و شرق (فارس-خراسان-یزد-اصفهان)-  010123461368732 خ سنجری


دفتر نمایندگی کرمان و زاهدان و هرمزگان: 010123461368732


دفتر نمایندگی  شمال و غرب کشور:  010123461368732

انجام پایان نامه پروپوزال مقاله مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی در کلیه گرایشها انتخاب موضوع

 

 

لیست موضوعات پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی
منتشر شده در دوشنبه, 13 خرداد 1392 13:59 | نگارش یافته توسط مدیر محتوای ایران پژوهان | چاپ | پست الکترونیک

    بررسی نماتودهای مولد گره ریشه (Meloidogyne spp) در مزارع توتون و روش موثر کنترل آنها در استان …..
    تعیین گونه و نژاد نماتودهای مولد گره ریشه (.Meloidogyne SPP) درباغات پسته منطقه …… و آزمایش دو نماتودکش راگبی (‎10G) و کاربوفوران (‎5G) و گرد ضایعات توتون جهت کنترل آنها.
    شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی از راسته‌های: Tylenchida & Dorylaimida در نخیلات استان …..
    استفاده از آیزوزایمها در تشخیص عوامل گوموز و تاثیر مدت زمان غرقاب در شدت بیماری برروی پایه‌های مختلف پسته.
    استفاده از فیتوتوکسینها (Phytotoxins) به عنوان ابزاری جهت انتخاب ارقام متحمل به بیماری فوزاریومی خوشه گندم.
    بررسی بیماری فوزاریومی خوشه جو در استان ….. و تعیین حساسیت و مقاومت ارقام مختلف جو نسبت به این بیماری.
    بررسی پراکنش و شناسایی نماتودهای مولد گره ریشه گوجه فرنگی و آزمایش دو نماتودکش شیمیایی و گیاهی جهت کنترل آنها در منطقه .....
    تعیین نژاد و ویرولانسهای (فاکتورهای بیماری‌زائی) سفیدک پودری گندم، Erysiphe graminis f.sp. tritici در استانهای .....
    ارزیابی حساسیت ارقام مختلف مرکبات نسبت به بیماری پوسیدگی قهوه‌ای: (Brown rot.
    بررسی امکان بروز مقاومت در قارچ Pyricularia Oryzae به قارچکشهای بنومیل، ادی فن فوس و تری سیکلازول.
    بررسی اختلافات بیماریزایی در جدایه های شبه گونه septoria tritici عامل بیماری سپتوریوز برگ گندم در ایران.
    بررسی امکان کنترل بیولوژیک قارچ lycopersici Fusarium oxysporum f.sp عامل بیماری پژمردگی فوزاریمی در گوجه فرنگی توسط آنتاگونیستهای باکتریایی در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه.
    بررسی پراکندگی بیماری مرگ نارون (Dutch Elm Disease) در مناطق تهران و کرج و ارزیابی اثر چند قارچ کش برروی قارچ عامل بیماری Ophiostoma ulmi.
    تشخیص و مطالعه استرینهای Pseudomonas syingae pv.tabaci عامل آتشک وحشی و لکه زاویه ای توتون در ایران.
    سرینگومایسین و بررسی مقدماتی هیستوپاتولوژی بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار با استفاده از روش ایمنوفلورسنت.
    شناسایی باکتری عامل پژمردگی سیب زمینی (Ralstonia solanacearum) در برخی از نواحی ایران و ارزیابی مقدماتی تحمل ارقام سیب زمینی نسبت به آن در شرایط گلخانه ای و بررسی نقش آنزیم پراکسیداز در مکانیسم دفاع/ .
    شناسایی قارچ های اکتومیکوریزای چندگونه سوزنی برگ دراستان .....
    بررسی بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه گلزا در .....
    جداسازی باکتریهای منطقه پسته کاری ..... و شناسایی باکتریهای آنتاگونیست، روی ایزوله آسپرژیلوس توکسین زای پسته و امکان بررسی توکسین زدایی آنها در شرایط IN VITRO.
    مطالعه اثرات آنتاگونیستی جدایه های VERTICILLIUM CHLAMYDOSPORIUM روی مراحل مختلف نماتدسیست چغندرقند HETERODERA SCHACHTII و گره ریشه MELOIDOGYNE JAVANICA.
    بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های قارچ Fusarium graminearum عامل فوزاریوز خوشه گندم از طریق تعیین گروههای سازگاری رویشی،RAPD، بیماری زایی و توکسین زایی.
    نقش برخی از فاکتورهای دخیل در توسعه و یا تحدید بیماری آتشک (Fireblight) در استان ....
    بیماری بوته میری سویا ناشی از قارچ Phytophthora sojae در استان لرستان و بررسی مقاومت نسبی بعضی ارقام ولاینهای سویا نسبت به آن/ .
    شناسائی گونه های عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی و بررسی عکس العمل ارقام تحت شرایط گلخانه در شهرستان .....
    میزان فعالیت و نقش آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون - اس - ترانسفراز در مکانیزم مقاومت خوشه های گندم نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی خوشه FUSARIUM HEAD BLIGHT.
    بررسی بیماری جدید لکه تاولی مرکبات با عامل:                         PANTOEA AGGLOMERANS در شمال ایران.....
    بررسی بیماری رایزوکتونیایی سیب زمینی و ارزیابی کنترل بیولوژیکی آن از طریق کاربرد جدایه های دوهسته ای رایزوکتونیا.
    بررسی اثر ارتفاع خوشه های پسته و زمان برداشت در آلودگی میوه های پسته در باغ به قارچ و آفلاتوکسین و بررسی درصد آلودگی پوست شاخی پسته به آفلاتوکسین.
    بررسی مقاومت نسبی چند رقم کنجد و ارزیابی کارآیی چند قارچکش بر روی رشد شعاعی میسیلیوم قارچ PHYTOPHTHORA NICOTIANA عامل بوته میری کنجد در استان ......
    شناسایی گونه های فوزاریوم روی برنج در استان ......
    بررسی و تعیین خصوصیات پوتی ویروس مولد موزاییک لکه ای بادام زمینی    (.Arachis hypogaea L .
    بررسی امکان کنترل بیولوژیکی قارچ (ASCOCHYTA RABIEI) عامل بیماری برق زدگی نخود با استفاده از میکروارگانیسمهای آنتاگونیست (در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای.
    بررسی بوته میری ریزوکتونیایی نهالهای بذری لیموترش در ..... و اثر چند قارچ کش در کنترل آن.
    بررسی مورفولوژیکی و تاکسونومیکی نماتدهای پارازیت گیاهی(TYLENCHIDA)محصولات عمده مزارع استان .....
    شناسایی گونه های جنس MELOIDOGYNE ( نماتد مولد غده ریشه ) در نهالستانهای..... استان...... و بررسی شدت آلودگی و تاثیر آن بر روی رشد گیاه.
    تعیین نژادهای فیزیولوژیک  TILLETIA LAEVIS عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم COMMON BUNT و بررسی تغییرات بیماری زایی در اثر دورگ گیری بین نژادها.
    شناسائی عامل بیماری، پراکندگی ، دامنه میزبانی و خسارت ناشی از بیماری پژمردگی و رتیسیلیومی  پسته در استان ....
    تعیین گروههای آناستوموزی غالب قارچ RHIZOCTONIA SOLANI عامل پوسیدگی ریشه سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی، کنترل بیولوژیک و بررسی مقاومت برخی از ارقام سیب زمینی نسبت به آن. .
    بررسی عوامل فوزاریومی پوسیدگی ریشه و طبق پیاز و تعیین گونه غالب ....
    بررسی و مقایسه بیماریزایی سوشهای Fusarium graminearum  جداشده از گندم و ذرت و تعیین نقش ذرت در بقاء عامل بیماری بلایت خوشه گندم/ .
    بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم (Take - All) توسط باکتریهای آنتاگونیست.
    بررسی کارآیی سموم تدخینی (متیل بروماید و بازامید) جهت ضدعفونی خاک علیه نماتدهای پارازیت گیاهی در نهالستانهای زیتون استان ....
    بررسی نماتدهای پارازیت گیاهی مزارع چغندرقند در استان.... و تعیین شدت آلودگی نماتد چغندرقند (Heterodera Schachtii) در این مزارع. .
    بررسی، شناسایی و کنترل عامل بیماری لکه قهوه ای توتون در استانهای شمالی کشور.
    شناسایی و تعیین پراکنش عامل بیماری انگومک پسته در استان .....
    بررسی امکان مبارزه بیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برگ برنج توسط آنتاگونیستهای باکتریایی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه در استان ....
    بررسی امکان کنترل بیولوژیکی با عامل بوته میری جالیز                 Phytophthora Drechsleri.....
    بررسی امکان کنترل بیولوژیک قارچ Fusarium Oxysporum f.sp.melonis/ .
    شناسائی و کنترل شیمیایی عوامل باکتریایی مولد بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی در ......
    بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری ریزوکتونیایی مرگ گیاهچه (Damping - Off) پنبه با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست...
    بررسی بیماری بوته میری ژربرا ناشی از قارچ Phytophthora Cryptogea در گلخانه های منطقه .....
    شناسائی میزبانان جدید قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici در ایران، ارزیابی واکنش ارقام قدیم و جدید گندم و جو نسبت به آن و همچنین تاثیر عناصر ازت و منگنز در شدت بیماری پاخوره گندم.
    بررسی اثر چند سم شیمیایی بر نماتد مولد گره ریشه:Meloidogyne Spp در گلخانه های تحت کشت خیار گلخانه ای در استان .....
    بررسی میزبانهای علفی عامل بیماری ریزبرگی (استابورن) مرکبات در .....
    شناسایی و پراکندگی عامل بیماری پژمردگی موز در ......
    شناسایی عامل بوته‌میری عدس در استان .....
    شناسایی Verticillium dahliae عامل بیماری سرخشکیدی درختان زیتون در استان .....
    تعیین استانه خسارت اقتصادی نماتد مولد غده ریشه درخیار گلخانه‌ای...
    مقایسه و ارزیابی دقت روش‌های مولکولی جهت تشخیص ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) و ویروس Y سیب‌زمینی (PVY) در سیب‌زمینی و ناقلین.
    بررسی پژمردگی عدس در منطقه ....
    بررسی وجود ژن nec1 و تفاوت در ویرولانس استرینهای Streptomyces عامل اسکب سیب‌زمینی در ایران.
    سبب‌شناسی انگومک پسته در استان ....
    بررسی بیماری بوته میری خیار ناشی از قارچ Phytophthora drechsleri در گلخانه‌های منطقه .....
    ارتباط سرولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای عامل برگ سفیدی نیشکر و برگ سفیدی مرغ در استان ......
    مکان‌یابی درون سلولی پروتئین دفاعی TRP در بذور یولاف به روش ایمیونوالکترون میکروسکوپی و بررسی ایزوفرم‌های آن به روش وسترن بلات....
    بررسی عوامل فوزاریومی پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در مغان و ارزیابی مقاومت لاین‌های پیشرفته گندم نسبت به گونه‌های مهم در مرحله گیاهچه/ .
    تعیین خصوصیات بیولوژیکی و سرولوژیکی توسپوویروس (Tospovirus) جدا شده از گیاهان زینتی منطقه .....
    بررسی امکان کنترل بیولوژیک قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی مرطوب ریشه نخود توسط Trichoderma spp.
    بررسی بیولوژی قارچ Septoria tritici عامل سوختگی برگ گندم ......
    بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست علیه عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه درختان توت در شرق استان .
    بررسی نقش Fusarium solani در پوسیدگی خشک فوزاریومی غده سیب زمینی و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی (VCGs) آن.
    تعیین میزان خسارت نماتد مولد غده ریشه، گونه Meloidogyne javanica روی گیاه گوجه فرنگی در گلخانه و بررسی هیستوپاتولوژی ریشه.
    مبارزه بیولوژیک با بیماری مرگ گیاهچه پنبه (DAMPING-OFF) در شرایط مزرعه.
    انتقال ژن پوشش پروتئینی ویروس Y سیب زمینی به گیاه توتون جهت ایجاد مقاومت.
    جمع‌آوری و شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی جالیز در شهرستان سمنان و تعیین جمعیت نماتد مولد غده ریشه در خاک.
    بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند توسط باکتری‌های آنتاگونیست.
    تعیین گروه‌های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا در استان .... و ارزیابی مقاومت نسبی بعضی از ارقام لوبیا نسبت به آن.
    بررسی امکان کنترل نماتد مولد ریشه Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی از طریق فرو بردن ریشه نشاء در محلول سمی.
    مطالعه مورفولوژیکی گونه‌های قارچ Bipolaris عامل بیماری لکه قهوه‌ای برنج و تعیین تنوع ژنتیکی آنها بر اساس روشهای مولکولی RAPD_PCR و PCR_RFLP در استان .....
    شناخت و بررسی باکتریهای مولد هسته یخ درختان بادام منطقه ...... ... و عوامل موثر در فعالیت و مدیریت آنها....
    بررسی بیماریهای ویروسی انگور در ایران.
    شناسایی گونه‌های فوزاریوم مرتبط با خیار در منطقه .....
    بررسی پراکنش و میزان خسارت بیماری پوسیدگی یقه توتون در استان‌های ..... و امکان کنترل شیمیایی آن در شرایط آزمایشگاهی/ .
    ارزیابی عصاره چندگونه از گیاهان بومی در جلوگیری از رشد قارچ Pyricularia grisea عامل بیماری بلاست برنج.
    جداسازی و شناسایی گونه‌های Phytophthora عامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان گیلاس استان .....
    اتیولوژی بوته میری و پژمردگی پیاز، بیولوژی، پراکنش و نقش علف‌های هرز در اپیدمیولوژی عامل یا عوامل بیماری‌زا در استان .....
    مقایسه کرک زدایی بذر با اسید (دلینته کردن) و ضد عفونی بذر با قارچکشهای شیمیایی از نظر تاثیر بر بیماریهای پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه پنبه.
    بررسی مقاومت تعدادی از هیبریدهای بین‌گونه‌ای و ارقام تجاری انگور نسبت به باکتری عامل بیماری سرطان طوقه در منطقه ......
    بررسی بیماری پژمردگی فوزاریوم نخود در استان .......
    شناسائی عامل شانکر باکتریائی کیوی فروت در ..... استان ..... و ارزیابی مقاومت ارقام مختلف کیوی به باکتری عامل بیماری.....
    بررسی اتیولوژی بیماری آنتراکنوز مرکبات در استان .......
    پیش‌آگاهی بیماری آتشک گلابی با استفاده از مدل کامپیوتری مری‌بلایت.
    بررسی خصوصیات جدایه‌های ایرانی ویروس موزاییک گوجه‌فرنگی (ToMV) و ویروس موزاییک توتون (TMV.
    شناسایی و پراکندگی عامل بیماری پوسیدگی ریشه هندوانه در منطقه .....
    بررسی واکنش تعدادی از ارقام گندم در مرحله گیاهچه‌ای به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه......
    ارزیابی گندم‌های تتراپلوئید ایرانی برای مقاومت به بیماری بلاچ برگی گندم (Septoria tritici. .
    شناسایی عامل بیماری لکه موجی برگ گوجه‌فرنگی در منطقه جهرم و بررسی مقاومت نسبی ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به آن.
    پراکنش، شناسائی و مدیریت شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی در استان ....
    کاربرد GIS در تعیین پتانسیل شیوع اقلیمی بیماری آتشک در استان ...
    بررسی اثر عصاره‌های گیاهی در مقایسه با سموم معمول در کنترل باکتری Rhizobium radiobacter......
    بررسی اختلافات بیماریزایی درمیان جدایه‌های قارچ Mycosphaerella graminicola عامل بیماری سپتوریوز گندم در ایران....
    شناسایی عوامل بوته میری (Phytophthora) خیار در گلخانه‌های اصفهان و بررسی امکان کنترل شیمیایی آن.....
    استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست بر علیه شانکر باکتریایی مرکبات در استان .....
    بررسی بیان ژن پروتئین پوششی (P21) ویروس زردی رگبرگ نکروتیک چغندرقند (BNYVV) در گیاه چغندر قند.
    مطالعه ساختار جمعیت قارچ Gibberella fujikuroi عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان .......
    تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند در ایران......
    ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم نان نسبت به عامل بیماری فوزاریوز سنبله گندم (Fusarium graminearum) در استان .....
    ردیابی، تعیین تنوع و بررسی عکس‌العمل ارقام تجاری پنبه نسبت به عامل بیماری بلایت باکتریایی پنبه در منطقه .....
    مقایسه مولکولی آنتاگونیستهای باکتریایی سوختگی غلاف و پوسیدگی ریشه و طوقه برنج با استفاده از نشانگر RAPD.....
    ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به پاتوتیپ‌های قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici در شرایط گلخانه و مزرعه......
    بررسی امکان ایجاد ژرم پلاسم عاری از ویروس در گیاه رز با استفاده از شیمی درمانی و گرما درمانی......
    تعیین گونه‌ها و پراکنش نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne spp در مزارع گوجه‌فرنگی استان .....و تاثیر سموم متیل بروماید و بازامید و آفتابدهی (Soil Solarization) روی گونه‌های غالب در خزانه.....
    نقش باکتری‌های مولد هسته یخ در گسترش و توسعه عامل بیماریزای شانکر پوستی گردو در استان ......
    تعیین خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی، استرینهای Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum عامل بلایت باکتریایی پنبه.
    بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی و آنزیمی در نهال‌های بذری و غیربذری زیتون رقم زردآلو به نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica.
    تعیین برخی خصوصیات جدایه‌های ایرانی ویروس موازییک سویا، ویروس موزاییک زرد لوبیا و ویروس پیسک بادام زمینی از گیاه سویا......
    بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی در چهار رقم رایج سویا در ایران آلوده به نماتدسیست سویا (Heterodera.glycines) در شرایط گلخانه.
    بررسی تاثیر مواد آلی مختلف برای کنترل نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در خیار.
    جمع‌آوری و شناسایی نماتدهای شکارگر از راسته Mononchida در شهرستان ......

 
Tags:     لیست موضوعات پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی - پایان نامه کشاورزی- پایان نامه گیاهپزشکی- پایان نامه بیماری شناسی گیاهی
آخرین مقالات

    بانک موضوعات پایان نامه رشته فقه و حقوق- همه گرایشها - (ایجاد شده: 2013-04-22 10:30:10)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مامایی - (ایجاد شده: 2013-04-24 14:18:18)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی - (ایجاد شده: 2013-04-21 10:44:03)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری - (ایجاد شده: 2013-04-22 10:22:50)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت شهری - (ایجاد شده: 2013-04-21 10:55:28)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت صنعتی - (ایجاد شده: 2013-04-21 10:36:40)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت فن آوری اطلاعات (IT) - (ایجاد شده: 2013-04-21 10:40:33)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مهندسی شیمی- همه گرایشها - (ایجاد شده: 2013-04-29 13:00:37)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مهندسی عمران- نقشه کشی - (ایجاد شده: 2013-05-04 12:15:06)   
    بانک موضوعات پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمها - (ایجاد شده: 2013-04-29 12:41:55)