برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف 2 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد. برای دریافت پرسشنامه های موجود و یا سفارش تهیه پرسشنامه محقق ساخته به مدیریت وبلاگ ایمیل بزنید


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پرسشنامه....

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.

مشاوره انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI ی انتخاب موضوع تهیه پرسشنامه


لیست پرسشنا مه در ادامه مطلب

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com
::

نتایج یافت شده جستجوی واژه های:

ردیف

کد

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی

مشاهده1

68

Test Anxiety Inventory

پرسشنامه اضطراب امتحان(TAI)

View Profile2

87

Rey complex figure

آزمون تصویر پیچیده آندره ری

View Profile3

90

Addiction Severity Index-lite version(ASI-Lite

شاخص شدت اعتیاد

View Profile4

93

(Children Symptom Inventory-4 (CSI-4

علایم مرضی کودکان (فرم معلم)

View Profile5

96

Child Abuse and Neglect

کودک آزاری و بی‌توجهی

View Profile6

97

Aggression Childrens Checklist

چک لیست پرخاشگری

View Profile7

98

Child Aggression Questionnair

پرسشنامه پرخاشگری کودک 7-11 ساله در مدرسه (فرم معلمان)

View Profile8

101

The Childrens Self-efficacy Scale

احساس خودکفایی کودکان

View Profile9

104

Conners Teacher Rating Scale ( CPRS

مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (فرم والدین)

View Profile10

105

Conners Teacher Rating Scale(CTRS)

مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز(فرم معلمان)

View Profile11

107

Irrational Beliefs Test

آزمون باورهای غیر منطقی جونز(IBT)

View Profile12

108

Witsman Social Development scale

مقیاس رشد اجتماعی الیس وایتزمن

View Profile13

110

Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R)

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comپرسشنامه شخصیتی نوروتیسیزم،برون گرایی، باز بودن

View Profile14

111

Millon Clinical Multiaxial Inventory -II ( MCMI-II)

پرسشنامه بالینی چند محوری میلون

View Profile15

114

Cooper Smith self steem scale

مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت

View Profile16

115

Wechsler Clinical Memory scale

مقیاس حافظه بالینی وکسلر(WMS)

View Profile17

117

Child Behavior Checklist

فهرست رفتار کودک CBCL

View Profile18

118

Young Mania Rating Scale

مقیاس مانیای یونگ(YMRS)

View Profile19

120

Anxiety Questionnaire

مقیاس اضطراب ANQ

View Profile20

122

Study of Values Allport,Vernon,Lindzy

مطالعه ارزشها،آلپورت،ورنون ،لیندزی SOV

View Profile21

123

Oxford Happiness

پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHI)

View Profile22

126

Family functioning assessment device

ابزار سنجش کارکرد خانواده(FAD)

View Profile23

127

Family functioning scale

مقیاس عملکرد خانواده(FFS)

View Profile24

128

Piers Harris Childrens Self

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comConcept scale

مقیاس خودپنداره کودکان پیرز هریس(PHCSCS)

View Profile25

130

Yale_ Brown Obsessive Compulsive Scale

مقیاس وسواس فکری - عملی ییل براون(Y_BOCS)

View Profile26

132

The Edinburgh Postnatal Depression Scale

پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ(EPDS)

View Profile27

134

Maslesh Burnout Inventory

آزمون فرسودگی شغلی مسلش(MBI)

View Profile28

135

Extended Objective Measure of ego identity status

آزمون هویت بنیون و آدامز(EOM-EIS)

View Profile29

136

Torrance test of creative thinking

پرسشنامه خلاقیت تورنس

View Profile30

137

Job Descriptive Index

پرسشنامه شاخص رضایت شغلی اسمیت(JDI)

View Profile31

138

Hamilton Rating scale for Anxiety

اضطراب هامیلتون

View Profile32

140

Beck Anxiety Inventory

اضطراب بک (BAI)

View Profile33

141

Self Assessment Anxiety scale

مقیاس خودسنجی اضطراب SAS

View Profile34

142

Beck Depression Inventory

پرسشنامه افسردگی بک(BDI)

View Profile35

143

California Personality Inventory

پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا(CPI)

View Profile36

144

Zung self assessment Anxiety Scale

مقیاس خودسنجی اضطراب زونگ

View Profile37

146

Hospital Anxiety and Depression Scale

پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی HADS

View Profile38

147

Wechsler Adolescence Intelligence Scale _Revised

مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان(WAIS_R)

View Profile39

148

Emotional Qoutient Inventory

آزمون هوش هیجانی بارن(EQI)

View Profile40

149

ر

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comSelf rating Questionnaire`

ازمون SRQ - 24

View Profile41

150

Raven Progressive Matrices Test

آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون(بزرگسالان و کودکان)

View Profile42

151

Eysenck Personality Questionnaire

پرسشنامه شخصیتی آیزنک(EPQ)

View Profile43

152

Eysenck Agression Inventory

پرسشنامه پرخاشگری آیزنک (EAI)

View Profile44

153

Disability Assessment Schdule

جدول برنامه سنجش ناتوانی (WHODAS II)

View Profile45

154

School Anxiety scale

اضطراب مدرسه

View Profile46

155

Depression Anxiety Stress Scales

مقیاس‌های افسردگی، اضطراب، استرس DASS

View Profile47

156

Enriching & Nurturing Ralationship Issues , Communication and Happiness

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(Enrich)

View Profile48

157

Penn State Worry Questionnaire-child, (PSWQ-C)

پرسشنامه نگرانی پن-ا ستیت - فرم کودکان

View Profile49

158

Revised childrens Manifest Anxiety Scale, (RCMAS)

مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان

View Profile50

159

Albany Panic and Phobia Questionnaire

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی (APPQ)

View Profileص

::

نتایج یافت شده جستجوی واژه های:

ردیف

کد

عنوان انگلیسی

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comعنوان فارسی

مشاهده51

163

Social Phobia Inventory (SPIN)

پرسشنامه هراس اجتماعی

View Profile52

165

Pen State Worry Questionnaire (PSWQ)

پرسشنامه نگرانی پن استت

View Profile53

166

Fear Survey Schedule-II (FSS-II)

جدول زمینه‌یابی ترس – فرم دوم

View Profile54

167

Fear of Negative Evaluation. (FNE)

ترس از ارزیابی منفی دیگران

View Profile55

169

Social Avoidance and Distress (SAD)

مقیاس اجتناب ، فشار و ناراحتی اجتماعی

View Profile56

170

Pain/Fear Facial Scale

مقیاس چهره‌ای ترس-درد

View Profile57

171

Cattle Anxiety Questionnaire

آزمون اضطراب کتل

View Profile58

172

Rotter Locus of control

منبع کنترل درونی - بیرونی راتر

View Profile59

174

Coping With Stress -Revised

پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس(تجدیدنظرشده)- CS_R

View Profile60

175

Mood & Feeling Questionnaire

پرسشنامه خلق و احساس(MFQ)

View Profile61

176

Agression Questionnaire

آزمون پرخاشگری(AGQ)

View Profile62

177

Mood Disorder Questionnaire

پرسشنامه MDQ

View Profile63

178

Mini Mental State Examination

آزمون سریع وضعیت ذهنی و هوشی(MMSE)

View Profile64

179

Ellis Poop Self steem Inventory

عزت نفس الیس پوپ

View Profile65

182

Time perception &

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comReproductionTask

آزمون درک و باز تولید زمان

View Profile66

183

Children Depression Inventory

پرسشنامه افسردگی در کودکان ماریاکواکس (CDI)

View Profile67

186

Yale – Brown Obsession Compulsion Scale (Y-BOCS

فهرست علائم وسواس فکری عملی یل‌براون

View Profile68

187

Maudsley Obsessional Compulsive Inventory (MOCI)

وسواس فکری و عملی مادزلی

View Profile69

190

Bender Visual-Motor Gestalt test

آزمون حرکتی – دیداری بندرگشتالت

View Profile70

191

Job Stress Questionnaire

پرسشنامه استرس شغلی

View Profile71

193

(IGT Iowa Gambling Task

آزمون قمار آیوا

View Profile72

195

Delayed Disconnting Task DDT

آزمون سنجش کاهش ارزش تعویقی

View Profile73

197

Eysenck Impn lsivity Wuestionnaive-7

پرسشنامه تکانشگری آیزنک

View Profile74

199

Vineland Social Maturity

رشد اجتماعی واینلند

View Profile75

201

Baloon Analuge Risk taking Task (BART)

آزمون خطر پذیری بادکنکی

View Profile76

202

Children Depression Scale

مقیاس افسردگی کودکان(CDS)

View Profile77

203

Phillips Anxiety Scale

مقیاس اضطراب امتحان فیلیپس

View Profile78

204

Rogers Self concept scale

آزمون خودپنداره راجرز(فرم الف و ب)

View Profile79

205

Self Concept Test

پرسشنامه مفهوم خویشتن بک(SCT)

View Profile80

206

Assessment Quality Of Life

پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی(AQOL)

View Profile81

207

Hamilton Depression Rating Scale

مقیاس اندازه گیری افسردگی هامیلتون(HDRS)

View Profile82

208

Wechsler Intelligence Scale for Children _Revised

مقیاس هوشی وکسلربرای کودکان(WISC_R)

View Profile83

209

Rotter Incomplete

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comSentences blank

آزمون جملات ناتمام راتر(RISB)

View Profile84

210

Recognition and recall test

آزمون بازشناسی و یادآوری

View Profile85

211

Briggs and Nebess hand preference questionnaire

دست برتری اصلاح شده بریگز و نیبز

View Profile86

213

Orientation

جهت ‌یابی

View Profile87

214

Intelligrnce Test R.B CAttle

آزمون هوشی آر بی کتل

View Profile88

215

Continuous performance test

آزمون ترصد یا تکلیف عملکرد مداوم

View Profile89

216

Visual Craving Tasks in Different Opiate Addicts

آزمون های تصویری ارزیابی ولع مصرف در معتادین مختلف اوپیوییدی

View Profile90

218

Cohens Eyes Test

آزمون چشم های کوهن (این مقیاس دارای دو فرم منزل و مدرسه است)

View Profile91

219

Span of attention (SOA)

فراخنای توجه

View Profile92

220

Face Emotional Expression Recognition Task

آزمون درک بروز حس در صورت

View Profile93

224

Zuckerman Sensation Seeking Scale

شاخص حس جویی زاکرمن

View Profile94

225

Dickman Impulsivity Inventory2

سیاهه تکانشگری دیکمن

View Profile95

229

Continuous performance test (CPT)

آزمون عملکرد مداوم

View Profile96

230

Finger Tapping test FTT

آزمون ضربه زدن با انگشت

View Profile97

234

Levenson Locus of Control

مقیاس جایگاه کنترل لونسون(IPC)

View Profile98

235

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comQuality Of Life

پرسشنامه کیفیت زندگی(QOL)

View Profile99

236

Study Habit Inventory

پرسشنامه عادتهای مطالعه(PSSHI)

View Profile100

237

Juvenile Eysenck Personality Questionnire

آیزنک نوجوانان(JEPQ)

View Profileصفحه 2 از 9

-

::

نتایج یافت شده جستجوی واژه های:

 

ردیف

کد

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی

مشاهده 

101

238

Geldard Burnout Inventory

پرسشنامه فرسودگی کاری گلدارد(GBI)

View Profile 

102

239

Minnesota Multiphasic Personality Inventory

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا(MMPI)فرم کوتاه

View Profile 

103

240

Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت(NEO)

View Profile 

104

245

Thought disorder scale

فرم ارزیابی اختلال‌های تفکر

View Profile 

105

249

Positive and Negative Affect Scales (PANAS)

مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS

View Profile 

106

252

Multiple Affect Adjective checklist-Revised

چک لیست چندوجهی صفات عاطفی-تجدید نظرشده MAACL-R

View Profile 

107

253

Ego Strength scale (ESS)

مقیاس توانمندی من (ESS)

View Profile 

108

255

Self Statement Test

آرمون عبارت‌های خود بیانی

View Profile 

109

256

Beck Depression Inventory (BDI)

افسردگی بک

View Profile 

110

257

Kohs Block test or Kohs Block Design Test

آزمون مکعبهای کهس

View Profile 

111

258

Ray Auditory - Verbal Learning Test

آزمون شنیداری - کلامی ری(RAVLT)

View Profile 

112

259

Bernreuter Personality Questionnaire

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comپرسشنامه شخصیتی برن رویتر

View Profile 

113

260

Hamilton Depression Inventory.

افسردگی هامیلتون (یا مقیاس درجه بندی هامیلتون برای افسردگی)

View Profile 

114

261

Beck hopelessness scale (BHS)

پرسشنامه ناامیدی بک

View Profile 

115

262

Hope scale

مقیاس امیدواری

View Profile 

116

263

Free Recall Test

آزمون یادآوری آزاد

View Profile 

117

267

Kent –Rossanof Word Association Test

تداعی لغات کنت- روسانف

View Profile 

118

268

Recognition test

آزمون بازشناسی

View Profile 

119

269

Babcock story recall test

آزمون یادآوری داستان ببکاک

View Profile 

120

270

Benton visual Retention test (BVRT)

یادداری دیداری بنتون

View Profile 

121

271

Personal Style Inventory (PSI)

سبک شخصی رابینز PSI-II

View Profile 

122

272

Perceived Control Scale for Children

مقیاس ادراک کنترل کودکان

View Profile 

123

273

Vineland Adaptive Behavior Scale

مقیاس رفتار انطباقی واینلند (VABS)

View Profile 

124

275

Quality of relationship inventory (QRI)

کیفیت روابط

View Profile 

125

276

Fundamental Interpersonal Relation orientation- Behavior.

مقیاس جهت اساسی رفتار در روابط بین فردی (FIRO-B)

View Profile 

126

279

Inventory of social supportive Behaviors

پرسشنامه رفتارهای حمایت‌گرانه اجتماعی ISSB

View Profile 

127

280

Social support

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comحمایت اجتماعی

View Profile 

128

281

Cognitive Error Test (CET)

خطاهای شناختی CET

View Profile 

129

284

Dysfunctional Attitude scale (DAS)

مقیاس نگرش‌های زیانبار (ناکارآمد)

View Profile 

130

289

Annetts hand preference questionnaire

دست مسلط آنت

View Profile 

131

290

Chief life Events Inventory (CIEI)

رویدادهای مهم زندگی (CIEI)

View Profile 

132

291

Life Experiences Survey

سیاهه تجارب زندگی LES

View Profile 

133

297

Parenting Stress Index (PSI)

شاخص تنیدگی والدین P.S.I

View Profile 

134

298

Questionnaire on Resources and Stress (QRS)

پرسشنامه منابع و استرس

View Profile 

135

301

Coping Scale Revised

چک لیست مهارت‌های مقابله‌ای (CS-R)

View Profile 

136

306

Marital Satisfaction

رضامند زناشویی

View Profile 

137

313

Job-Descriptive Index

شاخص توصیف شغل JDI

View Profile 

138

314

Responsibility attitude scale

مقیاس نگرش مسئولیت RAS

View Profile 

139

318

Allports Religious Orientation Scale (AROS)

مقیاس جهت‌گیری دینی آلیورت

View Profile 

140

323

Chronic pain Inventory

پرسشنامه دردهای مزمن

View Profile 

141

324

The chronic pain coping inventory

پرسشنامه مقابله با درد مزمن

View Profile 

142

325

Pain Beliefs

دریافت‌ها و باورهای درد

View Profile 

143

326

Diabetic Adjustment scale

سازگاری با دیابت D.A.S

View Profile 

144

349

Family assessment device (FAD)

ابزار سنجش خانواده

View Profile 

145

350

Parenting Scale

مقیاس فرزندپروری

View Profile 

146

352

Parental Bonding Instrument (PBI)

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comرابطه والدین و فرزندان PBI

View Profile 

147

355

The Loneliness Scale

مقیاس تنهایی

View Profile 

148

357

Wisconsin Card Sorting Test

ازمون دسته بندی کارت های ویسکانسین(WCST)

View Profile 

149

358

Religious(Islamic) Identity Questionnaire

پرسشنامه هویت مذهبی(اسلامی)

View Profile 

150

359

National Identity Questionnaire

پرسشنامه هویت ملی(ایرانی)

View Profile 

صفحه 3 از

 

 


::

::

نتایج یافت شده جستجوی واژه های:

 

ردیف

کد

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی

مشاهده 

151

363

The Blood Born Virus Transmission Risk Assessment Questionnair BBV-TRAQ

پرسشنامه ارزیابی خطر انتقال بیماری‌های منتقله از طریق خون

View Profile 

152

364

Paced Visual Serial Additive Task PVSAT

آزمون جمع سری اعداد فرمت تصویری

View Profile 

153

365

Trial Making Test TMT

آزمون جامع تعقیب مسیر

View Profile 

154

366

Opiate Treatment Index OTI

تعیین شاخص اعتیاد

View Profile 

155

367

Cattle 16 personality factors

تست 16 عاملی شخصیت کتل

View Profile 

156

371

Child Behavior Checklist CBCL

فهرست رفتار کودک

View Profile 

157

373

Young Mania Rating Seale

مقیاس درجه بندی مانیای یانگ

View Profile 

158

374

Adolescent Anger Rating Scale

مقیاس درجه بندی خشم نوجوانان

View Profile 

159

375

Conners Continuous Performance Test CPT2

آزمون عملکرد پیوسته کانرز

View Profile 

160

376

Trauma Symptom Checklist for children TSCC

فهرست علایم تروما برای کودکان

View Profile 

161

377

Social Behavior Inventory SBI

پرسشنامه رفتار اجتماعی

View Profile 

162

378

Expectations Test

آزمون انتظارات

View Profile 

163

379

Stroop Test Victoria

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comversion

استروپ نسخه ویکتوریا

View Profile 

164

380

Embedded Figure Test

آزمون تصویر جای گرفته

View Profile 

165

381

Kaufman Brief Intelligence Test

آزمون کوتاه هوش کافمن

View Profile 

166

382

Motor Free Visual Perception Test- Third Edition MVPT-3

آزمون ادراک دیداری بی نیاز از حرکت - ویراست سوم

View Profile 

167

383

Gilliam Autism Rating scale

مقیاس درجه بندی اوتیسم گیلیام

View Profile 

168

384

Continuous Visual Memory Test

آزمون حافظه دیداری پیوسته

View Profile 

169

385

Sutter- Eyberg student behavior Inventory-Revised

پرسشنامه تجدیدنظر شده رفتار دانش اموز ساترآیبرگ

View Profile 

170

386

Eyberg Child Behavior Inventory ECBI

پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ

View Profile 

171

387

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial RCFT

آزمون شکل پیچیده ری وآزمایش بازشناسی

View Profile 

172

388

Benton Visual Retention Test BVRT

آزمون نگهداری بینایی بنتون

View Profile 

173

389

Asperger Syndrome Diagnostic Scale ASDS

مقیاس تشخیصی سندرم اسپرگر

View Profile 

174

390

1- Color Trails Test . Trail Making Test

آزمون ردیابی های رنگی

View Profile 

175

392

The Childhood Autism Rating Scale CARS

مقیاس درجه بندی اوتیسم کودکی

View Profile 

176

393

ADHD Rating Scale-IV

مقیاس درجه بندی ADHD - ویراست چهارم این مقیاس دارای دو فرم منزل و مدرسه است.

View Profile 

177

394

Co

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comnners Adult ADHD Rating Scales

مقیاس های درجه بندی ADHD بزرگسالان کانرز (این پرسشنامه دارای دو فرم مشاهده گر و خود گزارشگری است که هر یک دارای نسخه های کوتاه بلند و غربالگری هستند).

View Profile 

178

395

Conners Rating Scales- Revised

مقیاس های تجدید نظر شده درجه بندی کانرز.(این آزمون دارای دو فرم والدین و معلم است که هر یک دارای دو نسخه کوتاه و بلند هستند)

View Profile 

179

396

Behavior Rating Inventory of Executive Function BRIEF

پرسشنامه درجه بندی رفتار کارکرد اجرایی ( این پرسشنامه دارای دو فرم والدین و معلم است)

View Profile 

180

398

Visual Search and Attention Test VSAT

آزمون توجه و جستجوی دیداری

View Profile 

181

399

Tower of London TOL

آزمون برج لندن

View Profile 

182

400

The Dyslexia Screening Test D.S.T

آزمون غربالگری خوانش پریشی

View Profile 

183

401

About

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comMy Life or SI Q- JR Junior high school

درباره زندگی من یا پرسشنامه اندیشه خودکشی ( نسخه سال های اوایل دبیرستان)

View Profile 

184

402

Substance Abuse Relapse Assessment SARA

ارزیابی عود سوء مصرف مواد

View Profile 

185

403

Suicidal Ideation Questionnaire SIQ

پرسشنامه اندیشه پردازی خودکشی

View Profile 

186

404

The Dyslexia Eerly Screening Test D.E.S.T

آزمون غربالگری اولیه خوانش پریشی

View Profile 

187

405

Spielberger state - trait anxiety inventory

آزمون اضطراب حالت – صفت اشپیلبرگر

View Profile 

188

406

Modsely Obsessive - Compulsive Inventory

پرسشنامه وسواس مادزلی(MOCI)

View Profile 

189

407

Self Directed Search

پرسشنامه شغلی – شخصیتی «جستجوی خود فرمان » جان هالند(SDS)

View Profile 

190

408

Goodenough _ Harris drawing test

آزمون نقاشی آدمک گودیناف- هریس

View Profile 

191

409

Barrat Impulsivity Scale-11

مقیاس سنجش تکانشگری بارت

View Profile 

192

412

Quality of life-BREF (WHOQOL)- BREF

ارزیابی کیفییت زندگی

View Profile 

193

413

ICD- 10 Symptom checklist for substance dependency

فرم پیش مصاحبه پایه/ چک لیست تشخیص وابستگی به مواد بر اساسICD10

View Profile 

194

414

The Zung self- Rating Depression scale

آزمون افسردگی زونگ

View Profile 

195

415

Severity of Dependence Scale SDS

تعیین شدت وابستگی به مواد مخدر

View Profile 

196

418

Addiction Severity Index ASI- Lite version

مقیاس شدت اعتیاد ASI

View Profile 

197

419

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comLocke – Wallace Marital Adjustment Test(LWMAT)

آزمون سازگاری زناشویی لاک - والاس(LWMAT)

View Profile 

198

420

Test Anxiety Questionnaire

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون(TAQ)

View Profile 

199

422

Social Interaction Rating ُScaleSTRS)

مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم

View Profile 

200

423

(CSQ) Coping strategies Questionnaire

مهارت‌های مقابله‌ای درد

View Profile 

صفحه 4 از 9

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com 

 

::