برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت بازاریابی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

مشاوره تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته های حسابداری بازرگانی مدیریت مالی اقتصادی علوم اقتصادی بازاریابی.مدیریت دولتی مدیریت صنعتی...
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم!


roya64.ahmadi@gmail.com

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

 

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:

 roya64.ahmadi@gmail.com

 

 1. دامنه بهینه تعداد سهام پرتفوی کارا در بازار بورس اوراق بهادار تهران .  ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، خراسانی نیاسری ، سعید.  به مشاوره حسین عبده تبریزی ، آذر 1376     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 2. دلای‍ل‌ ع‍دم‌ اج‍رای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ (ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌) درای‍ران‌. ک‍ام‍ران‍ی‌ج‍وی‍م‍ن‍د، رض‍ا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌،۱۳۷۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 3. س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌. رج‍ب‌خ‍واه‌ش‍ل‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌،۱۳۷۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 4. ش‍رای‍ط خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌واگ‍ذار ش‍ده‌. ک‍ش‍وری‌، پ‍ری‌س‍ی‍م‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌م‍رک‍زی‌،۱۳۷۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 5. ض‍رورت‌ ت‍ج‍دی‍د ارزی‍اب‍ی‌ دارای‍ی‌ه‍ای‌ ث‍اب‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ درش‍رای‍ط ک‍ن‍ون‍ی‌. ع‍ت‍ی‍ق‌پ‍ور، م‍ن‍ص‍وره‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دری‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌،۱۳۷۶. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 6. ضرورت تغییر برنامه آموزشی و روش تدریس حسابداری در ایران, / مجید عظیمی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. /  () -- تربیت مدرس، 76    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 7. طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ وت‍وس‍ع‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ح‍ائ‍ری‌، ام‍ی‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ع‍ل‍ی‌اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا. ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ص‍ن‍ای‍ع‌،۱۳۷۶. ۲۳۴ ص‌.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 8. طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای برای پژوهشکده الکترونیک, / امید حائری؛ به راهنمایی: علیرضا علی‌احمدی. /  () -- علم و صنعت ایران، 76    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 9. طراحی شاخص سهام سازگار با بورس اوراق بهادار تهران .  ،  دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، محمدی ، سجاد.  به راهنمایی حسین عبده تبریزی ،  تیر1376     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 10. طراحی مدل قیمت گذاری اوراق بهادار قابل تبدیل به دارائی واقعی و با اختیارمعامله .  ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، سرافراز اردکانی ، حسین .  به مشاوره حسین عبده تبریزی ، آذر 1376     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 11. طراحی معیارهای ارزیابی کارآیی عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای و آزمون مفید بودن آنها, / عزالدین دارابی؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی‌بیدگلی. /  () -- تهران، 76    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 12. ع‍ل‍ل‌ م‍غ‍ای‍رات‌ ف‍ی‌ م‍اب‍ی‍ن‌ ب‍ودج‍ه‌ م‍ص‍وب‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد واق‍ع‍ی‌ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ در س‍ال‌ ۷۵ -۷۴ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌..اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دع‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌،۱۳۷۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 13. کارایی مدل ارزشیابی دارییهای سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران .  ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، حنیفی ، فرهاد.  به مشاوره حسین عبده تبریزی ، مهر 1376     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 14. ن‍ظام‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از م‍ق‍طوع‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‌. اس‍ت‍اد، اح‍م‍د. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌،۱۳۷۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 15. ن‍ق‍ش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ واح‍ده‍ای‌ت‍ول‍ی‍دی‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ن‍س‍اج‍ی‌ م‍ازن‍دران‌). ن‍ی‍ک‍ن‍ق‍ش‌، اب‍راه‍ی‍م‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دل‍ق‍ن‍دی‌. واح‍دس‍م‍ن‍ان‌،۱۳۷۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 16. نیاز سنجی وبررسی وضعیت موجود گزارشگری واطلاع رسانی سیستم اطلاعاتی حسابداری به مدیران صنعت خودروسازی وارائه پیشنهادات اصطلاحی در این زمینه اسماعیلی, وحید حسابداری کارشناس? ارشد 76    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 17. نیازسنجی و بررسی وضعیت موجود گزارشگری و اطلاع‌رسانی سیستم اطلاعاتی حسابداری به مدیران صنعت خودروسازی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه, / وحید اسماعیلی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش . /  () -- تهران، تهران، 76    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 18. ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌. پ‍ورن‍گ‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ض‍ی‍ای‍ی‌ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌،۱۳۷۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 19. ابزارهای مالی جدید برای بازار رهن ایران .  ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ،  باقرتبار، ایوب .  به راهنمایی حسین عبده تبریزی ،  تیر 1377     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 20. اثرات ارائه صورتهای مالی بر قضاوت سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری, / محسن خوش‌طینت‌نیک‌نیت؛ به راهنمایی: علی ثقفی. /  (دکترا) -- تهران، 77 محمدعلی معماراصفهانی؛ به راهنمایی: حسن ابطحی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 21. ارتباط بازده های حسابداری و بازده های بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران, /حمید قدردان؛ به راهنمایی: حسین عبده تبریزی؛ استاد مشاور: جواد بقائی. / ()--فردوسی مشهد.علوم اداری و اقتصادی، 77.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 22. ارزیابی آثار خصوصی‌سازی بر عملکرد و بازدهی شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی،" آزاد اسلامی، 1377. نظری، رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 23. ارزیابی رابطه بین سیستم کنترل بودجه‌ای و سیستم کنترل اموال غیر مصرفی (دارائیهای ثابت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در ایران, / شهره جنابی‌دهکردی؛ به راهنمائی : جعفر باباجانی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 24. ارزیابی مقایسه‌ای هزینه‌یابی جذبی سنتی و هزینه‌یابی براساس فعالیت در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و مهندسان, / خسرو اسلامی‌دهکردی؛ به راهنمائی : محمد عرب‌مازاریزدی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 25. بازنگری روشهای حسابداری عملیات بانکی "بدون و ربا و ارائه روش بهینه", / پیمان جام‌جمی؛ به راهنمائی : اثنی‌عشری /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 26. ب‍ررس‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ب‍رخ‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ (دان‍ش‍ه‍ا و م‍ه‍ارت‍ه‍ا) ج‍ه‍ت‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌در ح‍رف‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ت‍وان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا در ای‍ج‍اد ای‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ی‍زدان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۷.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 27. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ارت‍ب‍اط زم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ف‍روش‌ دارای‍ی‌ ه‍ا و دس‍ت‍ک‍اری‌ س‍ود م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ رخ‍ش‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د ب‍دری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‍رض‍ا ف‍ت‍وح‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 28. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رج‍ای‍گ‍اه‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ق‍اس‍م‍ل‍وی‌، ت‍ک‍ان‍ت‍پ‍ه‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: اع‍ت‍م‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ازن‍دران‌،۱۳۷۷.۱۲۸ص‌ ..    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 29. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ وم‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- س‍ادات‌اش‍ک‍وری‌، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍ارم‍ف‍ر،ن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۷.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 30. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ازده‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ب‍ازده‌ ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ق‍دردان‌، ح‍م‍ی‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ب‍ده‌ت‍ب‍ری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۳۷۷. ۱۱۴ ص‌.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 31. ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رف‍ع‌ ن‍ک‍ات‌ ق‍ی‍د ش‍ده‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وس‍طواح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ش‍ده‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌.ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۷.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 32. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ درم‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ای‍لات‌ع‍ل‍م‍داری‌، رس‍ول‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۷.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 33. بررسی ارتباط بازده بازار سهام و بازده حسابداری در بورس اوراق بهادارتهران, /حمید قدردان؛ به راهنمایی: حسین عبده تبریزی؛ استاد مشاور: جواد بقائی. / (دکتری)--فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی، 77.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 34. بررسی ارتباط تعرفه‌های آب بها با قیمت تمام شده آن در شرکت آب و فاضلاب (شهری) استان مازندران, / مهرداد ابراهیمی؛ به راهنمائی : قدرت‌الله طالبی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 35. بررسی ارتباط سود، سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریان‌های نقدی حاصل ز عملیات در شرکت‌های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران, / محمود قاسمی؛ به راهنمائی : محمد عرب‌مازاریزدی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 36. بررسی انتشار حق‌تقدم و تأثیر آن بر بازدة سهامداران در بورس اوراق‌بهادار تهران،" آزاد اسلامی، 1377. عباسی، ابراهیم،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 37. بررسی اهمیت برخی ویژگیها (دانشها و مهارتها) جهت موفقیت در حرفه حسابداری و توان دانشگاهها در ایجاد این ویژگیها یزدانی,محمود دانشکده مدیریت  تهران   77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 38. بررسی اهمیت برخی ویژگیها (دانش‌ها و مهارتها) جهت موفقیت در حرفه حسابداری و توان دانشگاهها در ایجاد این ویژگیها, / میرمحمود یزدانی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش . /  () -- تهران، تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 39. بررسی اهمیت برخی ویژگیها(دانشها ومارتها) جهت موفقیت در حرفه حسابداری وتوان دانشگاهها در ایجاد این ویژگیها یزدانی, میر محمود حسابداری  تهران 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 40. بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل درسازمان بنادر و کشتیرانی رضائی, داود حسابداری  تهران 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 41. بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری به منظور برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل در سازمان بنادر و کشتیرانی, /داود رضائی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی. / ()--تهران، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 42. بررسی تاثیر بکارگیری سیستمهای حسابداری بهای تمام شده در قیمت گذاری رقابتی محصولات در شرکتهای تولیدی ایرانی در سطح تهران بزرگ سماواتی, شهرام مدیریت  بازرگانی  تهران   77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 43. بررسی تاثیر بکارگیری سیستم‌های حسابداری بهای تمام شده در قیمت‌گذاری رقابتی محصولات در شرکت‌های تولیدی ایرانی و سطح تهران بزرگ, / شهرام سماواتی؛ به راهنمائی : غلامرضا اسلامی‌بیدگلی /  -- تهران، دانشکده مدیریت بازرگانی، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 44. بررسی تاثیر تغییر EPS پیش‌بینی شده شرکتها توسط مدیریت بر قیمت سهام, / علی عمارلو؛ به راهنمائی : محمد عرب‌مازاریزدی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 45. بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران, / جواد دلاوری؛ به راهنمایی: محمدعلی آقائی. /  () -- تربیت مدرس، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 46. بررسی تاثیر شیوه‌های تامین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, / محمدتقی فتحی؛ به راهنمائی : علی جهانخانی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 47. بررسی تاثیر مشارکت در بودجه‌بندی بر عملکرد مدیریت در صنعت نفت ایران, / محمدعلی شیروانی؛ به راهنمائی : حسین اعتمادی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 48. بررسی تاثیرات گزارشات حسابرسی بر تصمیم‌گیری مدیریت و عدم استفاده مطلوب از گزارشات حسابرسی در ایران, / حسن امیدعلی؛ به راهنمائی : حسین اعتمادی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 49. بررسی تحلیلی اعتبار اعمال سیاست‌های بورس ، در رابطه با افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا مشهوری /  () -- آزاد اسلامی، مشهد، دانشکده حسابداری و مدیریت، 76-77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 50. بررسی تحلیلی امکان (قابلیت) اعمال روشهای ارزشیابی حسابداری منابع انسانی, / غلامحسین شیبانی؛ به راهنمائی : محمدحسن اردبیلی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 51. بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیریهای صنعت آب ایران سادات اشکوری, علی حسابداری کارشناس? ارشد 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 52. بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری صنعت آب ایران, / علی اشکوری؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر. /  () -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 53. بررسی تحلیلی عوامل نوسانات ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران, / زهرا گودرزی؛ به راهنمائی : حسین اعتمادی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 54. بررسی تحلیلی نقش و عملکرد مراکز هزینه در برنامه‌ریزی و کنترل در شرکت‌های‌مخابرات, / محمدجواد پورسعیدی؛ به راهنمائی : محمدحسن اردبیلی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 55. بررسی تحلیلی هزینه‌یابی پیمان‌های بلندمدت طراحی، ساخت و نصب سکوهای دریایی در ایران, / حسین میرعبدالعظیمی؛ به راهنمایی: علی قاسم‌زاده. /  () -- شهید بهشتی، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 56. بررسی تحمیلی بر جایگاه بورس اوراق بهادار تهران, /قاسملوی‌تکانتپه؛ به راهنمائی : حسین اعتمادی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 57. بررسی تخثیر بکارگیری سیستمهای حسابداری بهای تمام شده در قیمت گذاری رقابتی محصولات در شرکتهای تولیدی ایرانی در سطح تهران بزرگ سمواتی,شهرام دانشکده مدیریت  تهران  77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 58. بررسی تطبیقی بهای تمام‌شده منابع پول بین دو موسسه پولی و اعتباری الف و ب , / ملک علیزاده؛ به راهنمائی : محمدعلی آقائی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 59. بررسی تطبیقی سیستم‌های حسابداری دانشگاههای دولتی و غیردولتی, / محمد اسدی‌رکابدارکلائی؛ به راهنمائی : حسن صالح‌نژاد /  () -- علوم و فنون مازندران، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 60. بررسی تطبیقی لزوم ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس و شناسایی بستر لازم جهت فعال‌شدن این بازار در ایران, / بیتا مشایخی؛ به راهنمائی : علی جهانخانی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 61. بررسی چگونگی نظام بهبود نظام بودجه بندی و مدیریت نقدینگی شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران و نقش آن در تصمیم‌گیری بهینه مدیریت , / حیدر قشقاوی؛ به راهنمائی : احمد احمدپور /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 62. بررسی حساسیت بتای تخمینی نسبت به انتخاب دروه‌های زمانی بازده, / محمدعلی جلالی؛ به راهنمائی : فدایی‌نژاد /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 63. بررسی رابطة بین قیمت سهام، سود سهام و سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، آزاد اسلامی، 1377. افشاری، اسداله،     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 64. بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران, / حمید قدردان؛ به راهنمائی : حسین عبده‌تبریزی /  () -- فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و مدیریت، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 65. بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی باکس - جنکیز, / مهدی غلام‌زاده‌خادر؛ به راهنمائی : نوروش /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 66. بررسی روائی خط مشی بورس اوراق بهادار تهران در زمینه افزایش سرمایه نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس, / محمدحسین رمضانی‌فوکلایی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی. /  (کارشناسی‌ارشد) -- تهران، 77     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 67. بررسی روشهای ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاریهای بلند مدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /علی محمد معصومیان؛ به راهنمایی: علی نیکخواه آزاد؛ استاد مشاور: ایرج نوروش. / ()--تهران.دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 68. بررسی روش‌های ارزیابی تصمیمات سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت (پروژه سرمایه‌ای) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / علی‌محمد معصومیان؛ به راهنمائی : علی نیک‌خواه‌آزاد /  () -- تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت دولتی، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 69. بررسی سیستم بهای تمام شده استاندارد در صنایع کنسروسازی استان گلستان و ارائه پیشنهادات جهت بهبود آن, / حسن‌رضا زارعی؛ به راهنمائی : ملکیان /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 70. بررسی سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکت دامی زراعی چیکرود و ارائه طریق جهت بهبود سیستم موجود, / محمدعلی نیک‌آئین؛ به راهنمائی : ملکیان /  () -- مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 71. بررسی سیستم قیمت تمام شده فرش ماشینی در شرکت صنایع کاشان (فرش راوند), / مهدی هادیزاده؛ به راهنمائی : ابوالفضل دلقندی /  () -- آزاد اسلامی، واحد نراق، 76-77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 72. بررسی سیستم هزینه‌یابی کیفیت به عنوان ابزار مدیریت کیفیت جامع, / علیرضا قریب ؛ به راهنمائی : اکبر عالم‌تبریز /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 73. بررسی شرایط لازم برای بکارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای تولید لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / مسعود ابراهیمی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر. /  () -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 74. بررسی ضرورت تهیه و ارائه ارزش افزوده به وسیله سیستم اطلاعاتی حسابداری در ایران, / محمدحسن هاشمی؛ به راهنمائی : محمدحسن اردبیلی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 75. بررسی علل عدم رفع نکات قید شده در نامه مدیریت توسط واحدهای تجاری رسیدگی شده, / حسین مقدم؛ به راهنمایی: ایرج نوروش . /  () -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 76. بررسی علل نارسانیهای موجود بین بودجه و عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب کشور و ارائه پیشنهادات, /فیروز بهرامفر؛ به راهنمایی: تقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 77. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابرسان در موسسات حسابرسی ایران, /رسول ایلات علمداری؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت، 77-76.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 78. بررسی مشکلات اجرای حسابرسی ضمنی در ایران, / علیرضا کریمی؛ به راهنمائی : محمد عرب‌مازار /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 79. بررسی مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران از دیدگاه مدیران حسابرسی, / رضا یعقوبی؛ به راهنمائی : یحیی حساس‌یگانه /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 80. بررسی میزان استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران, / علی ابراهیمی‌کردلر؛ به راهنمایی: رضا تهرانی. /  () -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 81. بررسی میزان استفاده از روشهای کمی تحلیل مالی در شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران, /محسن کرباسچی؛ به راهنمایی: علی نیکخواه آزاد. / ()--تهران، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 82. بررسی نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مالی مدیران بانک ملت استان مازندران, / زهره ابونوری؛ به راهنمائی : اسفندیار ملکیان /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 83. بررسی نقش سیستم‌های پیشرفته حسابداری بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (ایران), / مجید رباط سرپوشی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. /  () -- تربیت مدرس، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 84. بررسی نقش محتوای اطلاعاتی گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تصمیم‌گیری خریداران سهام, / مجتبی گودرزی؛ به راهنمائی : محمداسماعیل فدائی‌نژاد /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 85. بررسی نقش نسبت قیمت بازار بر درآمد هر سهم(P/E) در ارتباط با بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / سیمین حصادی؛ به راهنمائی : احمد احمدپور /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 86. بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با استانداردها و اصول حسابداری در موسسات دولتی و غیر انتفاعی, /حمیدرضا طلایی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور. / ()--علوم و فنون مازندران، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 87. بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با استانداردها و اصول حسابداری در موسسات دولتی و غیر انتفاعی / پایان‌نامه () -- علوم و فنون مازندران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 88. بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری در بیمارستان‌های خصوصی, / حکمت‌الله آزاد؛ به راهنمائی : بهرامفر /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 89. بررسی و تحلیل سیستم بودجه جامع شرکتهای آب و فاضلاب شهر تهران و تدوین مدل مناسب جهت آن, / مرتضی اکبری؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. /  () -- تربیت مدرس، تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 90. بررسی هزینه‌های سیاسی در شرکتهای سهامی استان مازندران و راه کارهای تقلیل این نوع هزینه‌ها, / رحیم فیروزی؛ به راهنمائی : حسن صالح‌نژاد /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 91. پژوهش کاربردی سیستم هزینه‌یابی کیفیت در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / غلامرضا ممبینی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر. /  () -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 92. ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ درق‍ی‍م‍ت‌گ‍ذاری‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د ای‍ران‍ی‌ در س‍طح‌ ت‍ه‍ران‌ب‍زرگ‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- س‍م‍اوات‍ی‌، ش‍ه‍رام‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: اس‍لام‍ی‌ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۷.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 93. تاثیر تورم بر حفظ سرمایه واقعی شرکت‌ها, / نرگس سرلک؛ به راهنمایی: رضوان حجازی. /  () -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 94. تأثیر شروط حسابرسی بر تحلیل صورت‌های مالی سالیانه توسط کارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران و بر قیمت سهام،" آزاد اسلامی، 1377. خاتمی، محمدعلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 95. ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اع‍داد ح‍س‍اب‍داری‌ درگ‍زارش‍گ‍ری‌ درون‌ س‍ازم‍ان‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ص‍ادق‍ی‍ان‌آژی‍ری‌، ق‍ادر.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۷.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 96. تحقیق پیرامون رابطه بین سود تعهدی و سود نقدی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / کسری سعدمحمدی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. /  () -- تربیت مدرس، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 97. تحقیق تطبیقی پیرامون سیستم هزینه‌یابی و کنترل در صنعت رنگسازی, / حمید رمضان‌زاده؛ به راهنمائی : محمدعلی آقایی /  () -- علوم و فنون مازندران، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 98. تحقیقی پیرامون تعیین شاخص نسبتهای مالی صنعت قند و شکر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 70 تا 75, / رامینا سالمی؛ به راهنمائی : قدرت‌الله طالبی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77-78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 99. تحقیقی پیرامون تغییرات سود در قبال تغییرات ارزش افزوده در شرکتهای تولیدی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران, / سعید قربانی؛ به راهنمائی : نقی بهرامفر /  () -- تهران، دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 100. تحقیقی پیرامون رابطه بین وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سود عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 72 الی 75, / محسن صادق‌بیان؛ به راهنمایی: نوروش. /  () -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 101. تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعات اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی, / قادر صادقیان‌آژیری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش . /  () -- تهران، تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 102. تعیین نقاط بهینه نوع و تعداد سهام در مجموعه‌های سهام(PORTFOLIO) بازار بورس اوراق بهادار تهران، که منجر به حداقل ریسک می‌گردد., / حسین افغانیان؛ به راهنمائی : غلامرضا اسلامی بیدگلی /  () -- تهران، دانشکده مدیریت ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 103. جامعیت گزارش‌های سالانه و ویژگیهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران, / اسفندیار ملکیان‌کله‌بستی؛ به راهنمایی: علی ثقفی. /  (دکترا) -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 104. دقت پیش‌بینی سود شرکتها, / حمید خالقی‌مقدم؛ به راهنمایی: علی ثقفی. /  (دکترا) -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 105. رابطه آنتروپی وضعیت مالی با ریسک سیستماتیک بتا, / آندره گاسباریان؛ به راهنمائی : محمدعلی آقائی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 106. رابطه بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران, /حمید قدردان؛ به راهنمایی: حسین عبده تبریزی؛ استاد مشاور: جواد بقائی. / ()--فردوسی مشهد، 77.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 107. روی‍ک‍رد ت‍حلیلی ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌‌ش‍ده‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍رش‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌  علی‌رضا فریمانی؛اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌؛اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 108. سودمندی اطلاعات صورت جریان نقدی در تصمیم‌گیریهای اقتصادی سرمایه‌گذران, / مرتضی حاجی‌عباسی؛ به راهنمائی : محمدحسن اردبیلی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 109. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ان‍ب‍ار ی‍زدان‌ ق‍زل‍واس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍راه‍ان‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 110. سیستم محاسبه بهای تمام شده مقطوعات جنگلی, / زین‌العابدین مهدی‌پور؛ به راهنمائی : سلیمانی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 111. شناسائی عوامل و موانع رشد آموزش حسابداری در ایران و رائه برنامه کار آوکار آمد., / حسین اعتمادی؛ به راهنمایی: علی نیکخواه‌آزاد. /  (دکترا PH.D) -- تربیت مدرس، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 112. طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍دل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍طل‍وب‍ی‍ت‌ گ‍زارش‍ه‍ای‌ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ دف‍اع‌). دک‍ت‍ری‌- ت‍وک‌زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۷.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 113. طراحی و تبیین مدل عوامل مؤثر بر مطلوبیت گزارش‌های حسابداری مدیریت "با تاکید بر بنگاههای تحت پوشش وزارت دفاع", / حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ به راهنمایی: علی ثقفی. /  (دکترا) -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 114. طراحی وتبیین مدل عوامل موثر بر مطلوبیت گزارش های حسابداری مدیریت (با تاکید بر بنگاههای تحت پوشش وزارت دفاع) فرتوک زاده, حمیدرضا مدیریت دکتری تخصصی تهران   77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 115. عوامل مؤثر بر سود غیرمنتظره و رابطه آن با قیمت سهام, / حسین سجادی؛ به راهنمایی: علی ثقفی. /  (دکترا) -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 116. گزارشگری سنجش مسئولیت در صنایع نساجی (نساجی بابکان), / بهروز احمدعلی‌نژاد؛ به راهنمائی : احمد احمدپور /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 117. مدل پیش‌بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری, / احمد احمدپورکاسگری؛ به راهنمایی: محمد نمازی. /  (دکترا) -- تربیت مدرس، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 118. ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن بر تصمیم‌گیری مدیریت, / ولی‌الله رسولی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر. /  () -- تهران، 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 119. ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن برتصمیم گیری مدیریت رسولی, ولی الله حسابداری  کارشناس? ارشد 77    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 120. ارائة مدل تعیین رابطة بین تورم و بازدة واقعی سهام در ایران،" تهران، 1378. یحیی‌زاده‌فر، محمود،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 121. ارزیابی میزان مشارکت روسا و مدیران مالی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت در شرکتهای تحت پوشش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران, / گیتی شهشهانی؛ به راهنمائی : محمدرضا نیکبخت /  () -- تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 122. استفاده از فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت , / مهدی حسینی؛ به راهنمائی : حسین اعتمادی /  () -- تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 123. امکان سنجی طراحی اوراق قابل تبدیل برای بازار سرمایه ایران با توجه به فقه شیعه . ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، عزتی سامیان ، نصرت . به مشاوره حسین عبده تبریزی ، تابستان 1378     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 124. اهمیت ویژگیهای موسسات حسابرسی در فرآیند انتخاب حسابرس توسعه شرکتها و انگیزه های تغییر حسابرس در میان شرکتهای ایرانی, /بهرام محرمی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش. / ()--تهران، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 125. بررسی ارائه صورت ارزش افزوده در گزارشگری مالی ایران بهمن بنی‌مهد ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 126. بررسی تطبیقی بین قانون مالیات‌های مستقیم کشور با استانداردهای بین‌المللی حسابداری محمدعلی نوذری ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی ؛ استاد مشاور حسن مدرکیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 127. ب‍ررس‍ی‌ رس‍ا ب‍ودن‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍رغ‍داری‍ه‍ا ب‍رای‌ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اس‍دن‍ی‍اش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ف‍ری‍دون‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: آق‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍وم‌ ف‍ن‍ون‌ م‍ازن‍دران‌،۷۷-۱۳۷۸.۱۲۳ ص‌..    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 128. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍ح‍راف‌ ب‍ودج‍ه‌ در ب‍ان‍ک‌ ک‍ش‍اورزی‌ ازدی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍ش‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ - م‍ازن‍دران‌ - ک‍رم‍ان‌ - م‍رک‍زی‌- ه‍م‍دان‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌دولاب‍ن‌ن‍ژاد، غ‍لام‍رض‍ا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار. ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌م‍ازن‍دران‌،۱۳۷۸.۱۰۴ ص‌..    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 129. بررسی عوامل مؤثر در موفقیت سیستم اطلاعاتی حسابداری در وزارت آموزش و پرورش غلامعلی فقیهی ؛ استاد راهنما امیر مانیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 130. بررسی مشکلات ناشی از فقدان استاندارد حسابرسی در دستگاههای دولتی استان اصفهان داود دانشیان؛ استاد راهنما مهدی انوری؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 131. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد در واح‍ده‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍راس‍ان‌ ه‍ادی‌ ن‍ی‍ک‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ق‍ائ‍م‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 132. ب‍ررس‍ی‌ م‍وض‍وع‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ای‍ران‌ منصور دهقان ؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 133. بررسی نقش حسابداری منابع انسانی در گزارش‌های مالی شرکت‌ها محمود باقری‌مزیدآبادی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالبی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 134. ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رج‍ذب‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ان‍ک‌ ص‍ادرات‌- اس‍ت‍ا م‍رک‍زی‌ ۷۷ -۶۸ . ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ف‍ق‍ه‌ن‍ص‍ی‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: اح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د.ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ازن‍دران‌،۱۳۷۸. ۸۰ ص‌..    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 135. بررسی اثر تعدیل ‏‎EPS‎‏ پیش بینی شده بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا عربی مزرعه شاهی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 136. بررسی امکان استفاده از فنون جدید بودجه بندی سرمایه ای در مجتمع فولاد مبارکه . ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، یوسفیان ، مهراب .  به راهنمایی حسین عبده تبریزی ،   پاییز 1378     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 137. بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران, / محمود موسوی‌شیری؛ به راهنمائی : حسین اعتمادی /  () -- تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 138. بررسی تاثیر نیروهای متعادل‌کننده بر روند نسبتهای مالی, / علی اسماعیلی؛ به راهنمائی : محمدحسن اردبیلی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 139. بررسی تحقیق اهمیت درس اصول حسابداری سه از دیدگاه اساتید رشته حسابداری و مدیران مالی واحدهای تجاری پیرویمسئله گو,نرجس دانشکده مدیریت  تهران   78    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 140. بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / علی حسامی؛ به راهنمائی : علی جهانخانی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 141. بررسی تحلیلی تاثیر اجزا نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش‌بینی سودهای آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / قدرت‌الله برزگر؛ به راهنمائی : علی جهانخانی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 142. بررسی تطبیقی اهمیت درس اصول حسابداری سه از دیدگاه اساتید رشته حسابداری و مدیران مالی واحدهای تجاری, /نرجس پیروی مسئله گو؛ به راهنمایی: ایرج نوروش. / ()--تهران، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 143. بررسی تطبیقی اهمیت درس اصول حسابداری سه از دیدگاه اساتید رشته حسابداری ومدیران مالی واحدهای تجاری پیروی مسئله گو, نرجس حسابداری  تهران 78    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 144. بررسی رابطه بین تغییرات نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / علی حسینی؛ به راهنمائی : محمدعلی آقایی /  () -- تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 145. بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران, / محمدرضا عبدلی؛ به راهنمائی : رضا تهرانی /  () -- تهران، ، [78].    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 146. بررسی راههای کاهش زیاندهی شرکت آب و فاضلاب استان مازندران, / رضا جانباز؛ به راهنمائی : احمد احمدپور /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 147. بررسی رسا بودن اطلاعات حسابداری مرغداریها برای تصمیم‌گیری مدیران, / فریدون اسدنیاشفیعی؛ به راهنمائی : محمدعلی آقائی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 77-78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 148. بررسی سودمندی انواع صورتهای مالی اساسی بر روی تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان., / نصرالله طاهری؛ به راهنمائی : محمدعلی آقائی /  () -- تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 78.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 149. بررسی سیستم بهای تمام شده محصولات فرآورده‌های گوشتی سوسیس و کالباس در شرکتهای تولیدی استان مازندران, / حامد مرتاضیان؛ به راهنمائی : احمدپور /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 150. بررسی سیستم حسابداری بهای تمام شده درشرکتهای پرورش طیور وارائه الگوی بهینه ذبیحی, علی حسابداری کارشناس? ارشد 78    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 151. بررسی سیستم حسابداری بهای تمام شده درشرکتهای پرورش طیور وارائه الگوی بهینه ذبیحی, علی حسابداری  تهران   78    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 152. بررسی سیستم حسابداری تمام شده در شرکتهای پرورش طیور و ارائه الگوی بهینه ذبیحی,علی دانشکده مدیریت  تهران   78    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 153. بررسی سیستم های حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای پرورش طیور و ارائه الگوی بهینه, /علی ذبیحی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 154. بررسی سیستمهای بهای تمام شده شرکتهای فعال در خط کامل تولید گوشت آماده مصرف (شامل کشاورزی، دامپروری و کشتارگاه) و ارائه مدل بهینه, /امراله ابراهیمی کهریزسنگی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 155. بررسی شناخت کنترل‌های داخلی سیستم‌های حسابداری کامپیوتری توسط حسابرسان مستقل ایرانی و تاثیر آن بر اظهارنظر حسابرسی, / حمیدرضا جمشیدی؛ به راهنمائی : محمد عرب‌مازار /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 156. بررسی علل استفاده از روش غیرمستقیم در تهیه صورت گردش وجوه نقد و ارتباط آن با نیازهای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی, / داود یوسفی؛ به راهنمائی : محمدعلی آقایی /  () -- تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 157. بررسی عوامل انحراف بودجه در بانک کشاورزی از دیدگاه مدیران با تاکید بر شش استان خراسان-فارس -مازندران-کرمان-مرکزی-همدان, / غلامرضا اسماعیلی‌دولابن‌نژاد؛ به راهنمائی : اسفندیار ملکیان /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 158. بررسی عوامل بازدارنده استفاده از کامپیوتر در حسابرسی, /هاشم عجمی؛ به راهنمایی: دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی؛ استاد مشاور: دکتر یحیی حساس یگانه. / ()--علامه طباطبایی_حسابداری، 78.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 159. بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه (دکترا) -- تهران، 78    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 160. بررسی عوامل مؤثر در انتشار سود سهمی در ایران, / احمد روحانی‌پور؛ به راهنمائی : محمدحسن اردبیلی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری و مدیریت ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 161. بررسی کارایی بازار سرمایه ایران در تعیین قیمت سهام صنایع کانی غیرفلزی . ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ،   اسماعیل زاده ، ابوالفضل . به مشاوره حسین عبده تبریزی ، تابستان 1378،     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 162. بررسی میزان استفاده از قابلیتهای نرم افزارهای آماده حسابداری و شناسایی عوامل عدم استفاده از آن قابلیتها, /مهران ابول نژادیان؛ به راهنمایی: محمد عرب مازاریزدی. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 163. بررسی میزان استفاده ازقابلیتهای نرم افزارهای آماده حسابداری و شناسایی عوامل عدم استفاده از آن قابلیتها ابول نژادیان, مهران  تهران  78 حسابداری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 164. بررسی میزان توجیه پذیری استفاده از روش افزایش سرمایه جهت تامین مالی و تاثیر آن بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /حسین شاکر طاهری؛ به راهنمایی: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 165. بررسی نقش و قابلیت سود در پیش‌بینی سود و جریانهای نقدی آتی سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / محمدتقی جنت‌رستمی؛ به راهنمائی : احمد مدرس /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 166. بررسی و ایجاد سیستم قیمت تمام شده آب برای سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی, /عبدالله رسولی قاسملوئی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 167. بررسی و ایجاد سیستمهای حسابداری بهای تمام شده کار گاههای پرورش ماهی در استان مازندران, / احمد محسن‌زاده؛ به راهنمائی : اسفندیار ملکیان /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 168. بررسی و شناسائی عوامل موثر بر جذب منابع بانک صادرات -استان مرکزی (68-77), / حمیدرضا فقیه‌نصیری؛ به راهنمائی : احمد احمدپور /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 169. برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو).  ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، شاهباز، ناصر. به مشاوره حسین عبده تبریزی، تابستان 1378     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 170. تأثیر فروش سهام شرکت‌های متعلق به دولت به مدیران (با استفاده از اهرم مالی) بر عملکرد شرکت‌های مزبور در ایران،" آزاد اسلامی، 1378.  شریفی، علی‌رضا،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 171. تأثیر گزارشهای مالی میاندورهای بر قیمت سهام در بورس اوراقبهادار تهران،" آزاد اسلامی، 1378. مکرمی، یداله،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 172. تحقیق پیرامون رابطه بین ریسک سیستماتیک جریانات نقدی عملیات و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 173. تحقیقی پیرامون شاخص نسبتهای مالی گروه لوازم خانگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 76-72, /جمال غلامرضاشیرازی؛ به راهنمایی: قدرت الله طالبی. / ()--علوم و فنون مازندران، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 174. تحقیقی پیرامون مشکلات تامین منابع مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / محمدرضا پاکزاد؛ به راهنمائی : قدرت‌الله طالبی /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 175. شناخت عوامل موثر در بهای تمام شده آب شرب در شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان, /غلامرضا ابراهیم آبادی؛ به راهنمایی: ... آقایی. / ()--علوم و فنون مازندران، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 176. شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه (دکترا) -- تهران، 78    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 177. شناسایی و بررسی وضعیت موجود سیستم های اطلاعاتی مالی در شرکت سداد ماشین, /الهه اسفندیاری؛ به راهنمایی: امیر مانیان. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 178. شناسائی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران, / احمد ظریف‌فرد؛ به راهنمائی : علی نیکخواه‌آزاد /  (دکتری) -- تهران، دانشکده مدیریت ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 179. طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ح‍ص‍ول‌ م‍رک‍ب‍ات‌ درغ‍رب‌ م‍ازن‍دران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ش‍رک‍ت‌ ب‍ا غ‍ذاری‌ ف‍ردوس‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ج‍ع‍ف‍ری‌، خ‍داب‍خ‍ش‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار. ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ازن‍دران‌،۱۳۷۸. ۱۶۰ ص‌..    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 180. طراحی سیستم حسابداری بهای تمام شده محصول مرکبات در غرب مازندران (با تاکید شرکت با عذاری فردوس ), / خدابخش جعفری؛ به راهنمائی : اسفندیار ملکیان /  () -- علوم و فنون مازندران، دانشکده مدیریت بازرگانی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 181. طراحی نظام مالی مسکن استیجاری ( تجربه ایران ).  ،  دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، لشنی ، عباس .  به راهنمایی حسین عبده تبریزی ،تابستان 1378     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 182. کارایی بدره اوراق بهادار شرکت های بیمه (تحلیل تطبیقی ).  ،   دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ، امراللهی ، محمود.  به مشاوره حسین عبده تبریزی ، تابستان 1378
 183.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 184. کاربرد حسابداری صنعتی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی تبریز, / اقدس فرزام؛ به راهنمائی : محمدرضا نیکبخت /  () -- علوم و فنون مازندران، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 185. محاسبه منابع حسابداری رشد در اقتصاد ایران و تحلیل آن براساس مدل تعادل عمومی, / محمودمحمد مغربی؛ به راهنمائی : علی‌اصغر بانوئی /  () -- شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 186. مطالعه سطح در ریسک قابل پذیرش حسابرسی در شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / نیر نجات ؛ به راهنمائی : حسن صالح‌نژاد /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 187. مقایسه جامعیت گزارشگری صورتهای مالی رسیدگی شده توسط سازمان حسابرسی با صورتهای مالی رسیدگی شده توسط اشخاص حقیقی, / مرتضی حسینی‌حیدری؛ به راهنمائی : اسفندیار ملکیان /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 188. ارتباط میان نوسانهای قیمت و ارزش بازار سهام / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 189. ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ روس‍ا و م‍دی‍ران‌ م‍ال‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌م‍دی‍ری‍ت‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍ه‍ش‍ه‍ان‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 190. ارزیابی نظام قیمت تمام شده در صعنت تولید مواد غذایی گوشتی سعید عربی‌کاکاوندفراهانی ؛ استاد راهنما عباس صدقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 191. ارزیابی بازده سرمایه‌گذاری در بنادر صیادی استان سیستان و بلوچستان طی برنامه اول و دوم توسعه / پایان‌نامه () -- تهران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 192. ارزیابی کیفی کاربرد سیستم حسابداری در شرکت سهامی شیلات ایران, /غیاث شیخ حسنی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 193. ارزیابی کیفی کاربردی سیستم حسابداری در شرکت سهامی شیلات ایران شیخ حسنی, غیاث حسابداری  تهران 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 194. ارزیابی مالی سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو در استانهای ساحلی جنوب کشور, /قربانعلی عین علیان؛ به راهنمایی: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، تهران، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 195. ارزیابی مالی سرمایه گذاری در مزارع شالیزار جهت پرورش ماهیان سرد آبی, /علیرضا فخاری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش. / ()--تهران، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 196. استفاده از شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق‌بهادار تهران،" آزاد اسلامی، پاییز 1379. پناهیان، حسین    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 197. استفاده مدیران مالی از تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در تصمیمات مالی منصور جهانبازی‌گوجانی ؛ استاد راهنما هاشم نیکومرام    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 198. آزمایش تجربی در خصوص صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص عمومی قیمتها و اثرات آن بر برخی از تصمیمات اقتصادی, /زهیر شیرین؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر. / ()--تهران، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 199. ب‍ازده‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ازده‍ی‌ ب‍ا ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ وس‍طح‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۷۳ ت‍ا۷۷ . ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍طای‍ی‌، م‍ح‍م‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر،ن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 200. بررس? تحلیل? صورتها? مال? بانک مسکن با استفاده از نسبتها و شاخصها? مال? ط? دوره 77- 70, /حمید صادق? نیا؛ به راهنمایی: مصطف? علیمدد؛ استاد مشاور: محمد قسیم عثمان?. / ()--موسسه عال? بانکدار? ایران، 79.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 201. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اه‍م‍ی‍ت‌ درس‌ اص‍ول‌ ح‍س‍اب‍داری‌ (س‍ه‌) ازدی‍دگ‍اه‌ رش‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍دی‍ران‌ م‍ال‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- پ‍ی‍روی‌م‍س‍ئ‍ل‍ه‌گ‍و، ن‍رج‍س‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 202. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ال‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ق‍رب‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ اس‍دی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر س‍راف‍راز    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 203. بررسی تطبیقی بین قانون تجارت ایران با استانداردهای بین‌المللی حسابداری رامین پور‌عظیمی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالبی ؛ استاد مشاور حسن مدرکیان.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 204. بررسی تطبیقی سیستم حسابداری و حسابرسی یازده کشور جهان ( به منظور بررسی موانع تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی) ‬پژوهشگر زهرا پورزمانی ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 205. بررسی حسابداری دارایی‌های نامشهود در ایران ابوالفضل عهدی‌آذر ؛ استاد راهنما هاشم نیکومرام ؛ استاد مشاور حمیدرضا سعیدنیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 206. ب‍ررس‍ی‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ازدی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، وی‍دا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍دزاده‌، م‍ح‍س‍ن‌؛ ن‍وروش‌، ای‍رج‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 207. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ده‍ی‌ و س‍ود ب‍رس‍ه‍م‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍روزی‍ی‌، زه‍را.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:اس‍لام‍ی‌ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 208. بررسی روش‌های حسابداری سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علی ضیایی‌حبیب‌آبادی ؛ استاد راهنما مهدی ابرزی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 209. ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اوراق‌ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ری‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ای‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ض‍و ۱۳۷۶ -۱۳۷۲. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 210. بررسی سیر تحول و تکامل نظام حسابداری و حسابرسی در ایران و نقش سازمان حسابرسی در آن حسین تقدسی ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 211. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رورش‌ طی‍ور وارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ذب‍ی‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 212. بررسی شرایط لازم برای بکارگیری روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تولید شمش آلومینیوم در ایران ( کارخانه تولید آلومینیوم ایران ایرالکو و مجتمع تولید آلومینیوم المهدی ) محمدرضا حسن‌پور ؛ استاد راهنما حسین کدخدائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 213. ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اظه‍ار ن‍ظر غ‍ی‍ر م‍ق‍ب‍ول‌ در غ‍ال‍ب‌ گ‍زارش‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دول‍ت‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ت‍اب‍ش‌ اک‍ب‍ری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 214. بررسی علل عدم استفاده از اطلاعات حسابداری توسط مدیران در تصمیم‌گیریهای مالی هاشم صبر علی پور ؛ استاد راهنما حسین کدخدایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 215. ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ خ‍ودروس‍ازی‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ظرف‍ی‍ت‌ه‍ای‌ت‍ول‍ی‍د ک‍ش‍ور. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍اظم‍ی‌، پ‍روی‍ز.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 216. بررسی عوامل مؤثر بر افشاء کامل گزارش‌های مالی سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا خضری‌پور ؛ استاد راهنما احمد بدری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 217. بررسی عوامل نارسائی اطلاعات حسابداری در مدل‌‌های تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و ارائه راهکارهای کارا جهت بهینه کردن استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری رامین جعفری‌علمداری ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 218. ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ق‍ی‍م‍ت‌گ‍ذاری‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ (ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ و ق‍ی‍م‍ت‌ ف‍روش‌) م‍رت‍ض‍ی‌ اث‍ب‍ات‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 219. ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ذک‍ری‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 220. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ت‌ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ت‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 221. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ل‍ف‍چ‍گ‍ان‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 222. بررسی موانع محاسبه بهای تمام‌شده در صنعت پنبه پاک‌کنی مریم بخارائیان‌خراسانی ؛ استاد راهنما نقی بهرام‌فر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 223. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ن‍رم‌اف‍زاری‌ آم‍اده‌ ح‍س‍اب‍داری‌ وش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‍ه‍ا. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اب‍ول‌ن‍ژاد، م‍ه‍ران‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ازاری‍زدی‌، م‍ح‍م‍دع‍رب‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 224. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ ب‍لاع‍وض‌ دول‍ت‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ج‍ی‍د ع‍ب‍دی‌؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالبی؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 225. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍وج‍ی‍ه‌پ‍ذی‍ری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ اف‍زای‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ج‍ه‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍اک‍رطاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 226. ب‍ررس‍ی‌ ن‍رخ‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ و ن‍ق‍ش‌ اج‍زای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ آن‌در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۷ -۱۳۷۴. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ح‍ق‍ان‍ی‌ن‍س‍ب‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 227. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ه‍ام‌ ج‍ای‍زه‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ درش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍س‍ل‍م‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا. ت‍ه‍ران‌،۱۳۷۹.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 228. ب‍ررس‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ م‍واد اول‍ی‍ه‌ و ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ در پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر در ک‍ش‍ور (۷۷- ۷۳) اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ت‍راب‍ی‌ ن‍ع‍م‍ان‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دای‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 229. بررسی وضعیت سیستم‌های بهای تمام شده و علل عدم بکارگیری آن در موسسات انتشاراتی چاپ و نشر دولتی اکرم‌السادات شریعتی ؛ استادراهنما رضا تهرانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 230. بررسی بهترین روشهای تامین مالی جهت پرونده‌های صنعت برق / پایان‌نامه () -- تهران، 78-79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 231. بررسی  های مقطع کارشناسی رشته حسابداری در دانشکده مدیریت تهران باقرزاده, سعید  حسابداری  تهران  79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 232. بررسی پایان‌نامه‌های مقطع  رشته حسابداری در دانشکده مدیریت تهران / پایان‌نامه () -- تهران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 233. بررسی تاثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 234. بررسی تاثیر عوامل B/M و اندازه در سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 235. بررسی تحلیل بهای تمام شده دام و تولیدات دامی در ایران / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 236. بررسی تحلیلی بیانیه 3 رهنمودهای حسابداری تحت عنوان شناخت درآمد عملیاتی / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 237. بررسی چگونگی تاثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها بر وضعیت نقدینگی شرکتها, / حسن مومنی‌ملکشاه؛ به راهنمائی : محمداسماعیل فدایی‌نژاد /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 238. بررسی خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- تهران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 239. بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکتها و سود قطعی تشخیص داده شده توسط ممیز مالیاتی / پایان‌نامه () -- تهران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 240. بررسی رابطه بین قیمت سهام و حجم مبادلات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, / مصطفی امیدقائمی؛ به راهنمائی : محمد عرب‌مازار /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 241. بررسی روشهای ترکیبی پیش‌بینی و ارائه مدل بهینه برای پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- تهران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 242. بررسی شرایط بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مهرداد یوسفیان؛ به راهنمایی: محمدقسیم عثمانی. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 243. بررسی ضریب کارائی ابزارهای تسهیلات بانک تجارت در جذب سپرده‌های منطقه مازندران (75-78), / راضیه نظران‌حسن‌کیاده؛ به راهنمائی : احمد احمدپور /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 244. بررسی علل انحراف بین بودجه‌های تعیین شده و وضعیت واقعی شرکتها در صنعت اتومبیل‌سازی / پایان‌نامه () -- تهران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 245. بررسی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار / پایان‌نامه () -- تهران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 246. بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران, / مهدی حامدیان؛ به راهنمائی : غلامحسین اسدی /  () -- شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 247. بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی و حق الضرب پول در اقتصاد ایران, /محمد وطن پور؛ به راهنمایی: حسین ذوالنور. / ()--شیراز، دانشکده علوم انسانی، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 248. بررسی کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت در واحدهای تولیدی خودروسازی ایران ذکریائی, علی حسابداری کارشناس? ارشد 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 249. بررسی مشکلات و موانع استفاده از حسابداری مدیریت جهت برنامه ریزی در شرکتهای آب متقی,علی اصغر دانشکده مدیریت  تهران   79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 250. بررسی مشکلات و موانع استفاده از حسابداری مدیریت جهت برنامه ریزی درشرکتهای آب متقی, علی اصغر حسابداری  تهران  79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 251. بررسی مشکلات و موانع استفاده از حسابداری مدیریت جهت برنامه‌ریزی در شرکتهای آب , / علی‌اصغر متقی؛ به راهنمائی : نقی بهرامفر /  () -- تهران، دانشکده مدیریت ، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 252. بررسی موانع توسعه حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران, / فروغ پورسلیمانیان؛ به راهنمائی : محمدحسن سعادتیان /  () -- علوم و فنون مازندران، ، 78-79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 253. بررسی میزان کاربرد برخی تکنیک های حسابداری در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسائی تنگناهای موجود نصیرزاده, فرزانه حسابداری دکتر? تخصص? 79     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 254. بررسی میزان کاربرد برخی تکنیک های حسابداری در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسائی تنگناهای موجود, /فرزانه نصیرزاده؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: علی نیکخواه آزاد، علیرضا فتوحی. / (دکتری)--تهران ، دانشکده مدیریت، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 255. بررسی نحوه استفاده از روشهای تحلیل وشناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی در ایران با تاکیدی بر موسسات حسابرسی متوسط و کوچک, /ژیلا سماواتی؛ به راهنمایی: علی نیکخواه آزاد. / ()--تهران، دانشکده مدیریت 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 256. بررسی نحوه استفاده از روشهای تحلیلی و شناسایی میزان کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی در ایران با تاکیدی بر موسسات حسابرسی متوسط و کوچک, /ژیلا سماواتی؛ به راهنمایی: علی نیکخواه آزاد. / ()--تهران، دانشکده مدیریت 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 257. بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران, / بهروز خشکرودیان؛ به راهنمائی : رضا تهرانی /  () -- تهران، دانشکده مدیریت ، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 258. بررسی وضعیت مهندسی مالی درایران, /نجمه کارگرکامور. / ()--آزاداسلامی واحد مرکز، 79.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 259. بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت راه‌آهن ایران با رویکرد به تعیین تناژ اقتصادی لکوموتیوهای دیزل الکتریک و برقی محمدرضا شاهنگیان ؛ استاد راهنما محمدمهدی موحدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 260. تحقیقی پیرامون بررسی تطبیقی نوسانات بازدهی سهام در صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدحسین فرخی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 261. تحقیقی پیرامون شناسائی مجموعه نقاط پر تفوی سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری/ نادر حسن زاده.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۷۹.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 262. تحلیل ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS پیش‌بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 263. تهیه و تولید برنامه حسابداری کریست خلعتیان؛ استاد راهنما کامران لایقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 264. دلایل عدم اجرای سیستم حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع تولیدی ایران ( با تمرکز در صنایع تولیدی مستقر در استان خراسان )‬ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 265. سیستم تعیین قیمت خرید قطعات خودرو / پایان‌نامه () -- علوم و فنون مازندران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 266. طراحی سیستم حسابداری قیمت تمام شده در صنایع تولید غلتکهای نورد (شرکت ایران غلتک) مهدی معدنچی زاج ؛ استاد راهنما عباس صد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 267. طراحی معیارهای ارزیابی کارایی در موسسات درمانی, / بتول زارعی؛ به راهنمائی : اسلامی‌بیدگلی /  () -- تهران، دانشکده مدیریت ، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 268. عوامل تعیین‌کنندة بافت سرمایة شرکت‌های ایرانی،" آزاد اسلامی، 1379. میری، سیدحسین    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 269. کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌های اقتصادی استان فارس، مورد صنایع غذائی و بهداشتی محمدامین اسدسنگابی ؛ استاد راهنما مهدی ابزری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 270. مطالعه و بررسی دو دیدگاه حسابداری صنعتی و میزان کاربرد آن در شرکتهای تولیدی ایران, /حمید حقیقت؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: علی نیکخواه آزاد، عادل آذر. / (دکتری)--تهران ، دانشکده مدیریت، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 271. مطالعه و بررسی دو دیدگاه حسابداری صنعتی و میزان کاربرد آندر شرکتهای تولیدی ایران حقیقت, حمید حسابداری  تهران   79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 272. اثرات گزارشات مالی حسابرسی شده بر ارتقاء ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مهری بابائی ؛ استاد راهنما نیکومرام    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 273. ارتباط بین سودهای حسابداری و بازده سهام, /مسعود شاهمرادی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 274. ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در صنعتی بیمه کشور سیاوش ملک‌پور ؛ استاد راهنما یدالله نوری‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 275. استفاده از متغیرهای چندگانه حسابداری ( جریان نقدی ، سود، حقوق صاحبان سهام ) در پیش بینی بازده سهام, /حمیدرضا میرزائی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 276. استفاده از متغیرهای چندگاه حسابداری ( جهان نقدی، سود، حقوق صاحبان سهام) درپیش بینی بازده سهام میرزایی, حمید رضا رشته مدیریت  تهران  80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 277. اهمیت وجود سیستم کنترل‌های داخل مناسب در کنترل و بازدهی شرکت‌های تولیدی و صنعتی پرویز مظاهری ؛ استاد راهنما حمیدرضا وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 278. آثار وجوه نقد عملیاتی بر تصمیمات و عملکردهای مالی،" آزاد اسلامی، 1380. نیکومرام، هاشم،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 279. ب‍رخ‍ورد م‍ج‍ام‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ه‍اده‍ا ب‍ا گ‍زارش‌ ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ خ‍طی‍ب‌ زاده‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍درض‍ا وک‍ی‍ل‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 280. بررسی اثربخشی حسابداری به عنوان جزئی از ساختار کنترل‌های داخلی در شرکت ملی نفت ایران صاحب‌زلفعلی‌ دهاقانی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 281. بررسی ارتباط بین امنیت شغلی مدیران و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران احمد پری‌پور ؛ استاد راهنما احمد بدری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 282. بررسی ارتباط بین اهرم مرکب و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران جواد دربان‌فولادی ؛ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 283. بررسی اقلام غیر مترقبه در گزارشهای مالی ایران / جواد ایزدی‌زاده‌درجزی ؛ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 284. بررسی بهای تمام شده محصولات در شرکت صنعتی وتولیدی گیوار  مسعود باقرپسندی ؛ استاد راهنما وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 285. بررسی پیش بینی رشد سود بر پایه متغییرهای حسابداری/داوودی فر - محمد حسین اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ائ‍م‍ی‌؛     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 286. بررسی تأثیر افشای اطلاعات حسابداری بر مبنای تورم بر روی قیمت سهام محمدرضا ستایش ؛ استاد راهنما شباهنگ ؛ استادان مشاور آریانژاد٬ وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 287. بررسی تحلیلی حسابداری مدیریت در شرکت مخابرات استان تهران برهان کریمی ؛ استاد راهنما ابوالفضل دلقندی ؛ استادان مشاور حمیدرضا وکیلی‌فرد٬ هاشم نیکومرام    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 288. بررسی تحلیلی رساله‌های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اردشیر خدامرادی ؛ استاد راهنما حسین کدخدائی ؛ استاد مشاور حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 289. بررسی تداوم فعالیت شرکتهای دارویی (انسانی) با توجه به محدودیت‌های مالی و بازار محمد بصیرابیانه ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی ؛ استاد مشاور محمدحسن سعادتیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 290. ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ای‍ران‌ ف‍ره‍اد ص‍ف‍ی‌ خ‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا زه‍را ح‍س‍ن‌ ق‍رب‍ان‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌ ت‍ق‍وی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 291. بررسی رعایت اصل یکنواختی در سیستم حسابداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران غلام‌رضا موتابیان ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی ؛ استاد مشاور حسین کدخدائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 292. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ س‍رم‌ س‍ازی‌ ش‍ه‍ی‍د ق‍اض‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز (ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌) م‍ی‍رم‍ج‍ی‍د ذاک‍ر؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 293. بررسی علل استفاده غیر مؤثر از اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای وابسته به شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران مجتبی احمدی ؛ استاد راهنما دعائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 294. بررسی قیمت تمام شده مواد معدنی سنگ آهن یدالله خسروزاده‌قمی ؛ استاد راهنما وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 295. بررسی کارائی قیمت تمام‌شده (تخت روز ) در بیمارستان‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی جعفر سعیدی ؛ استاد راهنما حسن مدرکیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 296. ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اف‍زای‍ن‍ده‌ اطلاع‍ات‍ی‌ س‍ود س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌ ح‍اص‍ل‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ و ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍م‍دی‍ون‌[اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا] م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ آق‍ای‍ی‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 297. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رائ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رروی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍اه‍ی‍د ص‍ب‍ائ‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 298. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ داخ‍ل‍ی‌ در گ‍روه‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ف‍ولاد ای‍ران‌ ن‍اه‍ی‍د م‍ه‍دی‍زاده‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 299. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دارائ‍ی‌ ه‍ای‌ ث‍اب‍ت‌ (ام‍وال‌، م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌) در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ک‍ام‍ب‍ی‍ز رس‍ت‍م‌ پ‍ور ک‍ی‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ ا.. طال‍ب‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 300. بررسی موانع پیاده‌سازی حسابداری مدیریت در صنایع شهر شیراز محمدرضا اسدسنگابی ؛ استاد راهنما مهدی ابرزی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 301. بررسی موانع سیستم مالی سازمان بیمه خدمات درمانی از جنبه شفافیت اطلاعاتی درآمدها و هزینه‌ها عبدالله رحیمی ؛ استاد راهنما محمد عرب‌مازاریزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 302. بررسی و ارزیابی نقش و موانع توسعه سیستم حسابداری مدیریت در صنعت بیمه در ایران پرویز نوبهاری‌شبستری ؛ استاد راهنما محمدحسن سعادتیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 303. بررسی و سنجش میزان اتکاء مدیران بر خروجی‌های نظام اطلاعات حسابداری جهت تصمیم‌گیری محمدرضا سهرابی ؛ استاد راهنما فریدون رهنمای‌ رودپشتی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 304. ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در واح‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د خ‍ودرو پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورع‍ل‍ی‌ لا ک‍لای‍ه‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍دی‌ ت‍ق‍وی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 305. بررسى عوامل ًموثر ‌در کیفیت سو‌د در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بها‌دار تهران, /على ٍٍٍٍٍٍٍٍصابرى. / ()--آزاد تهران مرکزی، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 306. بررسی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران, /مهدی آقاجعفری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 307. بررسی اثرات خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدرضا عباسیان.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 308. بررسی ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و ریسک, /حسن گندم کار؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 309. بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک نسبت P/Eبا بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 310. بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانات نقدی, /علی علیزاده؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 311. بررسی بهای تمام شده طیور و تولیدات آن در ایران / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 312. بررسی پراکندگی پیان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوهای موجود و کاربرد روشهای تحقیق در آنها, /آذر پادیار؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 313. بررسی تاثیر ساختار بدهی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ‎۷۵ لغایت ‎۷۸/ بهزاد صادقی.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 314. بررسی تاثیر ساختار مالکیت (نوع دولتی یا غیردولتی) بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ سید مصطفی شاه‌صاحبی.- به راهنمایی قدرت‌اله طالبی، به مشاوره نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 315. بررسی تاثیر مشکات اجرایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر کیفیت خروجیهای سیستمهای مذکور در شرکتهای تابعه صنعت نفت جمال لیوانی, علی علوم اداری  کارشناس? ارشد80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 316. بررسی تاثیر مشکلات اجرایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر کیفیت خروجیهای سیستمهای مذکور در شرکتهای تابعه صنعت نفت / پایان‌نامه () -- تهران، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 317. بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت حساب سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- تربیت مدرس ، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 318. بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکا به مبانی اسلامی, /علیرضا محمدنظامی؛ به راهنمایی: کامبیز فرقاندوست حقیقی؛ استاد مشاور: حسین صادقی. / ()--آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 319. بررسی دیدگاه مدیران مالی بنگاههای اقتصادی ، مدیران سرمایه گذاری و حسابرسان مستقل راجع به استقلال حسابرس, /حسین عبداللهی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت، منصور مومنی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 320. بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و تغییرات قمیت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, /علی اکبر خادم موخر شهررضا؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 321. بررسی رابطه بین شاخصهای نقدینگی و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /نقی فاضلی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 322. بررسی رعایت بیانیه های رهنمودهای حسابداری ایران توسط شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران زواری رضائی, اکبر علوم اداری کارشناس? ارشد 80     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 323. بررسی رعایت بیانیه های رهنمودهای حسابداری ایران توسط شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران زواری رضائی, اکبر علوم اداری  تهران  80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 324. بررسی رعایت بیانیه‌های رهنمودهای حسابداری ایران توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- تهران، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 325. بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میاندوره ای به موقع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /اکرم یارمحمدی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 326. بررسی عوامل موثردر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران, /علی صابری. / ()--آزاد تهران مرکزی، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 327. بررسی عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکتها در بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران), / حجت سرهنگی؛ به راهنمائی : حسین اعتمادی /  () -- تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 328. بررسی فاصله انتظارات (تصورات ) در مورد ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل / پایان‌نامه () -- تربیت مدرس ، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 329. بررسی قدرت افشا اندازه های گوناگون داراییهای نفت و گاز, /محمد الیانی برندق؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 330. بررسی کاربرد صنعت خودرو سازی کشور, /علی منمن؛ به راهنمایی: محمد حسن اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی،دانشکده علوم اداری،گروه حسابداری، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 331. بررسی محتوای اطلاعاتی سود ، سرمایه در گردش ، جریان نقدی در نقدینگی شرکت, /محمد امری اسرمی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 332. بررسی محتوای اطلاعاتی مخارج سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 78 - 74, /زهره استیری؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 333. بررسی میزان بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی وابسته به شرکت توسعه صنایع بهشهر و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران/ محسن زرعی.- به راهنمایی احمد هومن با مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 334. بررسی میزان ریسکپذیری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران از طریق سنجة ارزش در معرض ریسک (VAR)، آزاد اسلامی، 1380. حنیفی، فرهاد،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 335. بررسی نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /غلامرضا کرمی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 336. بررسی نرخ هزینه تامین مالی از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و حقوق صاحبان سهام عادی, /محمد شوریابی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامی بیدگلی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 337. بررسی نقش حسابرسی عملکرد بر انگیزش مدیران, /علیرضا خداگرمی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 338. بررسی نقش و جایگاه حسابرسی داخلی در ایران, /نقی منافی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت.80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 339. بررسی و سنجش میزان اتکاء مدیران بر خروجیهای نظام اطلاعات حسابداری جهت تصمیم‌گیری/ محمدرضا سهرابی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 340. بررسی و مقایسه بین ارزش ذاتی و ارزش بازار سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محسن سامنی.- به راهنمایی قدرت‌اله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 341. ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ام‍وال‌ پ‍روان‍ه‌ پ‍روان‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍راه‍ان‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 342. پژوهشی پیرامون میزان آگاهی مدیریت و پرسنل مالی از جایگاه و عملکرد تکنولوژی اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, /حسن قوامی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: ایرج نوروش. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 343. پیش بینی جریان وجه نقد و ارائه یک مدل بهینه برای پیش بینی جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران, /مرتضی یوسفی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 344. تأثیر نوع مالکیت بر روی عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران (1377-1372)،" علامة طباطبایی، بهمن‌ماه 1380. شریعت‌پناهی، سیدمجید،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 345. تجزیه و تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی و گرایش به بهره گیری از استراتژی سازمان های مجازی در سازمان تامین اجتماعی, /عباس اورنگ؛ به راهنمایی: دکتر شمس السادات زاهدی؛ استاد مشاور: دکتر سید مهدی الوانی. / ()--علامه طباطبایی . دانشکده حسابداری و مدیریت، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 346. تحقیق پیرامون ارتباط بین ریسک بیستماتیک حسابداری وریسک سیتماتیک بازار صدری, حسن علوم اداری  تهران   80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 347. تحقیقی پیرامون بررسی ارتباط بین ضریب قیمت به عایدی هر سهم با اهرام مالی، نرخ رشد و ضریب توزیع سود بر مبنای روشهای نقدی و تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- تهران، 80     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 348. تحلیل و تبیین نظام کنترل مالی موجود در بخش عمومی کشور، شناخت نارسایی ها و مشکلات عدم دستیابی به نتایج مطلوب ارائه الگوی مناسب ( با تاکید بر شرکتهای دولتی), /محمدحسین ودیعی نوقابی؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ استاد مشاور: مسعود عابسی، رضا تهرانی. / (دکتری)--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 349. رابطه میزان علاقمندی دانش‌آموزان رشته حسابداری با پیشرفت تحصیلی آنها در دبیرستانهای کاردانش شهرستان کرج امیرمحسن رستگار ؛ استاد راهنما عباس خورشیدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 350. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ام‍وال‌ م‍ال‍ی‌ ش‍روی‍ن‌ ن‍وب‍خ‍ت‌ ن‍ژاد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍اس‌ اوطاد ال‍ن‍ج‍م‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 351. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍ری‍ب‍ا ق‍ره‌گ‍وزل‍واس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا آل‍ب‍رت‌ پ‍ورب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 352. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی‌ م‍ه‍س‍ا ق‍اس‍م‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اش‍رف‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 353. شناسایی عوامل مؤثر بر افشای اطلاعات مالی در شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت محمود تورچی ؛ استاد راهنما احمد بدری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 354. شناسایی استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی در ایران, /حسین کاظمی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 355. شناسایی حوزه‌های مسئولیت اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس از دیدگاه حسابرسان مستقل و هیات مدیره بنگاهها / پایان‌نامه () -ن‍ادی‌ق‍م‍ی‌، ول‍ی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌آزاد، ع‍ل‍ی‌.- تهران، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 356. طراحی الگویی برای شناسایی و کنترل هزینه های کیفیت (مطالعه موردی: شرکت تولیدی لاستیک دنا), /حمید رضا رجبی؛ به راهنمایی: ابوالفضل کزازی؛ استاد مشاور: علینقی مصلح شیرازی. / ()--علامه طبا طبا یی حسابداری و مدیریت مدیریت صنعتی، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 357. عوامل مؤثر بر جهانیشدن بازارهای مالی بینالملل،" آزاد اسلامی 1380. هیبتی، فرشاد،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 358. محاسن حسابرسی مبتنی بر ریسک نسبت به حسابرسی مبتنی بر سیستم کنترل‌های داخلی عبدالعلی محنتیان ؛ استاد راهنما احمد احمدپور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 359. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍س‍ع‍ود م‍ع‍راج‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ه‍اش‍م‌ ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 360. نقش حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک در افزایش اثربخشی و کارایی حسابرسان مستقل در ایران/ ارسلان اسماعیلی کاکرودی.- به راهنمایی یحیی حساس یگانه، به مشاوره حمید برهانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 361. نقش دیوان محاسبات ایران در حسابرسی سازمان های دولتی ازدیدگاه مدیران مالی, /رضا جامعی؛ به راهنمایی: سیدحسین سجادی؛ استاد مشاور: منصور مومنی، سکینه غنیمی فرد. / ()--شهید چمران اهواز -اقتصاد-حسابداری، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 362. ن‍گ‍رش‍ی‌ م‍ح‍دود ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ در اس‍لام‌  ع‍ل‍ی‍رض‍ا زن‍دب‍اب‍ا رئ‍ی‍س‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ک‍ام‍ب‍ی‍ز ف‍رق‍ان‍دوس‍ت‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 363. اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( مطالعه موردی : استان گلستان), /محمد علیزاده؛ به راهنمایی: نورالدین شریفی؛ استاد مشاور: خسرو پیرائی. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 364. ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حبیب سلیمانی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد با مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 365. ارتباط بین صورت گردش وجوه نقد و ‏‎DPS‎‏, /احمد عنبر حیدری؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 366. ارزی‍اب‍ی‌ س‍ودآوری‌ س‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۶۸ -۷۷ .ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍وران‍ی‌ف‍ر، ع‍ی‍س‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا اس‍لام‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۸۱. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 367. ارزیاب? میزان موفقیت سیسم اطلاعات حسابدار? رایانه ا? بانک مسکن در ارائه گزارش به مدیریت, /عل? اکبر پور ابراهیم گیل کلایه؛ به راهنمایی: کامبیز فرقاندوست حقیق?؛ استاد مشاور: مصطف? عل? مدد. / ()--موسسه عال? بانکدار? ایران، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 368. ارزیابی تاثیر تنوع بخشی خرید سهام بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران/ حمیدرضا نجفی نیا.- به راهنمایی تقی بهرامفر با مشاوره رضا تهرانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 369. ارزیابی رابطه بین عایدی (E.P.S) سهام با حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ شاهرخ افتخاری.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدای.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 370. ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور, /ملک محمد غلامی؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 371. ارزیابی گزارشگری حسابهای انتظامی در واحدهای تجاری دولتی/ بهرام اسماعیلی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره غلامحسین مهدوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 372. ارزیابی میزان سودمندی نسبتهای مالی حاصله از صورت جریان نقدی همراه با نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در جهت تصمیم‌گیری مدیران/ میترا پیشگر.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 373. ارزیابی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و تاثیر آن بر افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی کارخانه قند یاسوج)/ ناصر اقبالی فر.- به راهنمایی محمد نمازی با مشاوره حمیدرضا وکیلی فرد.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 374. اشکالات حسابداری تولیدکنندگان اصلی قطعات موتور سیکلت توسط سازندگان امانی و ارائه راه حل مناسب برای آن منصور اسدزاده ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 375. امکان سنجی استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای تولید کننده نوار تفلن, /یاسمین هاشمی نیک؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: حسین علوی طبری. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 376. بررسی ارتباط ارزش سهام شرکتها با اطلاعات حسابداری منتشره (در چارچوب مدل دوره عمر شرکتها) در جامعه بورس اوراق بهادار تهران  محمدرضا کریمی‌طرقبه ؛ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 377. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ ب‍رع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ال‍م‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د.ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 378. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ب‍رس‍ودآوری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رن‍وع‌ ص‍ن‍ع‍ت‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍ی‍رازده‌، ج‍لال‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 379. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در واح‍ده‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۱ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳۷۸ اب‍راه‍ی‍م‌ رئ‍ی‍س‍ی‌س‍رک‍ن‍دی‍ز اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دائ‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 380. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود ب‍رب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. دک‍ت‍ری‌- ن‍وران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ظری‍ف‌ف‍رد، اح‍م‍د. دان‍ش‍گ‍اه‌ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 381. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ن‍ظام‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌: پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 382. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ف‍رزن‍دان‌ ب‍ی‌س‍رپ‍رس‍ت‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۵ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳۷۹ ح‍م‍ی‍د زم‍ان‍ی‌ص‍دراس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ی‍زدی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌خ‍ش‍ن‍ود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 383. بررسی تحلیلی حسابداری بیمه اتکایی در ایران محمد رضانژاد ؛ استاد راهنما حسن مدرکیان ؛ استاد مشاور حسین کدخدایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 384. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍اک‍زاداس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دائ‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 385. بررسی تحلیلی وضعیت حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی در صنایع خودروساز محسن محمدی‌پلارتی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالبی ؛ استاد مشاور حسین کدخدائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 386. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍دی‍لات‌ س‍ن‍وات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ م‍وف‍ق‌ و ن‍ام‍وف‍ق‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ خ‍ج‍ی‍ران‍گ‍اس‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دای‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 387. بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکاء به مبانی اسلامی علیرضا محمد نظامی ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی ؛ استاد مشاور حسین صادقی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 388. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍س‍ب‍ت‍ه‍ای‌م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ردگ‍ی‌ق‍ش‍م‍ی‌، رض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رودک‍ی‌، ج‍م‍ال‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 389. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 390. بررسی روش‌های حساب‌سازی در شرکت‌های منتخب و تأثیر آن در گزارشگری مالی نادر حریری‌پارسا ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 391. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود در ب‍ی‍ن‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۲ - ۷۹ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ش‍ه‍رزاد س‍راج‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ال‍ه‌ طال‍ب‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 392. ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ود و وج‍ه‌ ن‍ق‍د ح‍اص‍ل‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ش‍ه‍ری‍اری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ک‍ام‍ب‍ی‍ز ف‍رق‍ان‍دوس‍ت‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 393. بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورتهای مالی در ارتباط با کیفیت عایدات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حسن خلیل‌زاده ؛ استاد راهنما احمد بد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 394. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ع‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ داخ‍ل‍ی‌ و دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور ک‍ی‍وم‍رث‌ داودی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دائ‍ی‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 395. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ آی‍ت‌ ای‍ث‍ار [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ج‍واد م‍ی‍رام‍ی‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ض‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 396. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍ع‍ب‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ف‍ع‍ال‌ در ک‍ش‍ور م‍ح‍م‍د ع‍طای‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 397. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ف‍روش‌ (ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ و ف‍روش‌) درش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ودروس‍از پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ارواق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ش‍ی‍ر ش‍ک‍اری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 398. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ م‍وج‍ود در ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از اطلاع‍ات‌ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در س‍طح‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ی‍زدان‍ی‌، ش‍ن‍طی‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 399. بررسی میزان تاثیر مکانیزاسیون سیستم حسابداری انبار و تاسیسات در بهره‌وری شرکت توزیع نیروی برق زنجان محمد ستاری ؛ استاد راهنما اصغر عالم تبریز    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 400. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر و پ‍س‌ان‍داز در چ‍رخ‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ن‍ح‍وه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ آن‌ در ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ن‍وری‌ م‍ح‍م‍ودآب‍اداس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 401. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ب‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ع‍ی‍د ت‍ش‍ک‍ری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 402. ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‎(ABC)‬ دری‍ک‍ی‌ از ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ ت‍ول‍ی‍د م‍خ‍ازن‌، ب‍رج‍ه‍ا و راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ س‍ع‍ی‍د رن‍ج‍ب‍ران‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 403. بررسی و تحلیل نقش سود، گردش وجوه نقد و سایر متغیرهای حسابداری در تبیین بازده بلندمدت (ساخت مدل ریاضی مناسب). احمد یعقوب‌نژاد؛ استاد راهنما رضا شباهنگ؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 404. بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکتها, /علیرضا غلامی کیان؛ به راهنمایی: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 405. بررسی ارتباط بین درآمد حاصل از صادرات با قیمت سهام در شرکتهای صنایع معدن و کانی غیرفلزی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهان بین سالهای ۱۳۷۷ - ‎۱۳۷۳/ چنگیز سلمانی.- به راهنمایی حسین کدخدائی با مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 406. بررسی ارتباط بین درآمد صادرات با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت غذایی بین سالهای ۷۷ - ‎۱۳۷۳/ فرهاد بختیاری.- به راهنمایی حسین کدخدائی با مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 407. بررسی ارتباط بین نسبت‌های سودآوری با قیمت سهام گروه شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای ‎۷۵ الی ‎۱۳۷۹/ اکبر تودشکی قهجاورستانی.- به راهنمایی حسین کدخدائی، به مشاوره ابراهیم عباسی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 408. بررسی امکان پیاده نمودن سیستم حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع تولیدی(زیر مجموعه صنایع مخابرات صاایران), /محمدرضا صباغی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 409. بررسی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /علی اصغر عیوضی حشمت؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 410. بررسی آثار تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک مسکن بر صورتهای مالی در طی سالهای 78- 70, /حسین عسگری؛ به راهنمایی: مصطفی علی مدد؛ استاد مشاور: محمود بهمنی / ()--موسسه عالی بانکداری ایران، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 411. بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده  در بورس تهران/ محمد حسنی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی با مشاوره تیمور محمدی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 412. بررسی آثار و پیامدهای مالی ناشی از خصوصی سازی در شرکت سهامی تجهیزات ایمنی راهها/ غلامرضا صفارزاده پاریزی.- به راهنمایی علی خاکساری با مشاوره محمود صفارزاده.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 413. بررسی تاثیر استقرار نظام کیفیت سری 9000 ISO بر ساختار کنترهای داخلی/ حمید اژدری.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی با مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 414. بررسی تاثیر تصمیمات تامین مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سید حسین صالحی قلعه سفید.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره قدرت اله طالبی؛ هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 415. بررسی تاثیر جابجایی تحویلداران بر میزان سپرده های دیداری و غیر دیداری در بانک مسکن, /اسماعیل برزگر؛ به راهنمایی: زهرا حسن قربان?؛ استاد مشاور: هاشم نیکومرام. / ()--آزاد اسلامی / واحد علوم و تحقیقات، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 416. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا الماسی؛ به راهنمایی: محمد نمازی. / ()--شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 417. بررسی تاثیر روشهای تامین مالی برروی نسبتهای سودآورROLی&ROA& ROE")/ مریم  آزادپیله‌رود.- به راهنمایی قدرت الله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 418. بررسی تاثیر سیستمهای پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روشهای حسابرسی حسابرسان مستقل, /محمد جوادی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: عادل آذر. / ()--تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 419. بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری درایران (آزمون تجربی مدل کروی), /زهرا دیانتی دیلمی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: علی اکبر فرهنگی، ساسان مهرانی. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 420. بررسی تاثیر نرخ سرانه کاردانش و فنی و حرفه‌ای بر بهبود کیفیت آموزشی هنرجویان استان کردستان/ بهروز سوداگری.- به راهنمایی احمد هومن، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 421. بررسی تاثیر نسبت‌های مالی تعدیل شده براساس آثار تورم برتصمیمات استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی, /محمود شه رضایی؛ به راهنمایی: - بهرامفر؛ استاد مشاور: - نیکبخت. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 422. بررسی تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود و تصمیم گیری مدیران گروه بهمن, /عباس جمشیدی؛ به راهنمایی: مهدی جمشیدیان. / ()--اصفهان . دانشکده علوم اداری و اقتصاد . گروه مدیریت بازرگانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 423. بررسی تاثیرات ضعف کنترل داخلی "شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار" بر گزارشهای حسابرس و بازرس قانونی سازمان حسابرسی/ مهدی علی همتی.- به راهنمایی نقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 424. بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمد رضا الماسی/ دکتر نماز/ 81    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 425. بررسی تنگناهای موجود در سیستم قیمت تمام شده قرارداد توسعه و احداث و تعیین راهکارهای موثر بر رفع آنها و ارائه الگوی مناسب، مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق قزوین, /کیوان جوادی؛ به راهنمایی: ابوالفضل دلقندی؛ استاد مشاور: ناصر حمیدی. / ()--مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 426. بررسی تنگناهای موجود در سیستمهای حسابداری مالی مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای مناسب, /محمد علی فتح اللهی‌فر؛ به راهنمایی: ابوالفضل دلقندی؛ استاد مشاور: سعید خرقانی. / ()--وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 427. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /رضا مردکی قشمی. / ()--شیراز، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 428. بررسی رابطه بین سود تعهدی و سود نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, /حبیب مرادی؛ به راهنمایی: سید محمد رضا طباطبایی؛ استاد مشاور: حسن مدرکیان. / ()--آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 429. بررسی رابطه بین نسبت بدهی با سود و بازده دارائیها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /رضا سیدنژاد فهیم؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 430. بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران, /غلامرضا سلیمانی امیری؛ به راهنمایی: علی ثقفی؛ استاد مشاور: محمدرضا مهرگان، نقی بهرامفر. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 431. بررسی شیوه‌های تامین مالی و اثر آن بر بازده حقوق صاحبان سهام/ جعفر خطیبی.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 432. بررسی علل صدور گزارشات حسابرسی غیرمقبول در سازمان حسابرسی در سالهای ‎۱۳۷۸ و ‎۱۳۷۹/ بابک پوربهرامی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 433. بررسی عوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده برق در نیروگاههای استان تهران از دیدگاه مدیران مالی, /محمود هراسانی؛ به راهنمایی: تقی بهرامفر. / ()--وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 434. بررسی مقایسه‌ای تاثیر ساختار مالی شرکتها بر بازده سهام در صنایع بزرگ بورس اوراق بهادار تهران/ زینت بیات.- به راهنمایی حسین کدخدائی، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 435. بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف تامین مالی و اثرات آن بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سیدجواد احمدی‌نژاد.- به راهنمایی نقی بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 436. بررسی نارسائی های سیستم حسابداری بهای تمام شده در صنایع پتروشیمی و ارائه الگوی مناسب, /محمدرضا معتمد؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 437. بررسی نارسائیهای مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران, /ولی الله فرصتی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 438. بررسی نقش آموزش حسابرسی در اندازه فاصله انتظارات بین حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از صورتهای مالی, /تورج جهان آرا؛ به راهنمایی: محمدعلی آقائی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 439. ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ود در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ا "ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ص‍ولات‌" در ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ ف‍خ‍ر ای‍ران‌ ع‍ل‍ی‌ م‍س‍ل‍م‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ ق‍درت‍ی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 440. پژوهشی پیرامون رابطه بین متغیرهای مالی و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۸- ‎۱۳۷۲/ رضا محمودی.- به راهنمایی حسین کدخدایی با مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 441. تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریانهای نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران, /کاملیا مؤمنی؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: مهناز ملانظری. / ()--الزهرا، ‌دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 442. تاثیر روشهای انتخاب شرکتهای رقیب بر دقت روش ارزشیابی ‏‎P/E‎‏, /مرتضی کلانتری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: حسنعلی سینایی. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 443. جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها و تاثیر آن در درآمدهای مالیاتی دولت در استان گلستان, /باقر حسامی عزیزی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم اثنی عشری؛ استاد مشاور: احمد جعفری صمیمی. / ()--مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 444. راهبردهای اساسی افزایش وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی . مطالعه موردی : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس, /بهمن رسولی جوکندان؛ به راهنمایی: جمال رودکی. / ()--شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 445. سنجش حساسیت مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به هزینه و انواع آن, /مرضیه ترکمان‌پری؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: اسماعیل مشیری. / ()--الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 446. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ن‍دا اب‍ن‌ ی‍ام‍ی‍ن‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍د ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 447. شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سیستمهای هزینه یابی(تاکید:صنعت حمل و نقل ریلی), /مهدی دینیان؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 448. ضرورت تهیه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در ایران از دیدگاه استفاده کنندگان (باتاکید خاص سرمایه‌گذاران - بالفعل و بالقوه)/ عبدالحمید ایراندوست.- به راهنمایی رضا تهرانی با مشاوره نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 449. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل: از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی, /پروین آقائی؛ به راهنمایی: ویدا مجتهدزاده. / ()--الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 450. فاصله انتظاراتی بین سیستم آموزش حسابداری و نیازهای حرفه حسابرسی شهراد عوض‌پور ؛ استاد راهنما رمضانعلی رویایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 451. فاصله انتظاراتی بین سیستم آموزش حسابداری و نیازهای حرفه حسابرسی/ شهراد عوض‌پور.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا (طالبی).- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 452. فاکتورهای موثر بر لزوم استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش ( با تاکید بر صنعت خودروسازی), /غلامرضا زارعی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 453. ک‍ارب‍رد آن‍ت‍روپ‍ی‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ری‍س‍ک‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- زارع‌، ب‍ه‍روز.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 454. ک‍ارب‍رد ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ درم‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍ل‍ی‍زاده‌، اح‍م‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ق‍ی‍ه‌،ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 455. ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ه‍ای‌ م‍وج‍ود. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍ج‍ف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ق‍ی‍ه‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌.ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 456. کارایی بدره (پرتفوی) اوراق بهادار شرکت سهامی بیمه البرز, /مهران متین فرد؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 457. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تاثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران, /بهروز زارع؛ به راهنمایی: محمد نمازی. / ()--شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 458. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ در ت‍ع‍ی‍ی‌ ن‍ارزش‌ب‍ازار ش‍رک‍ت‌ در ب‍ورس‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- دری‍اب‍ی‍گ‍ی‌، س‍ع‍ی‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌.ت‍ه‍ران‌،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 459. موانع و نارسائیهای سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت, /احمد پیفه؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 460. اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /پری چالاکی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 461. ارائه روشی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات اینترنتی در شرکت‌های ‏‎ICP‎‏ و ‎ISP‎‏, /محمود محمدی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران،‌ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 462. ارائه مدل پیش بینی قدرت پرداخت دیون با استفاده از نسبت های مالی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران, /زهره حاجیها؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: مهناز ملانظری. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 463. ارتباط بین معیارهای موجود و مطلوب ارزیابی عملکرد مالی در شرکتهای برق منطقه ای تحت پوشش شرکت توانیر, /علی مزینانی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 464. ارزیابی امکان‌پذیری تعیین بهای تمام شده خدمات آموزشی در آزاد اسلامی رضا کیا موسوی ؛ استاد راهنما مرتضی موسی‌خانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 465. ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌‎(AIS)‬ [ا.آی‌.اس‌] در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ در دوره‌ زم‍ان‍ی‌ ۱۳۷۵ - ۱۳۷۹ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ م‍س‍ع‍ود ح‍ص‍ارخ‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 466. ارزیابی امکان‌پذیری تعیین بهای تمام‌شده خدمات آموزشی در آزاد اسلامی/ سیدرضا کیاموسوی.- به راهنمایی مرتضی موسی‌خانی، به مشاوره ناصر حمیدی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 467. ارزیابی بازده سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو در استان سیستان و بلوچستان 81-78, /مرتضی اثنی‌عشری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 468. ارزیابی سودآوری شرکتهای دولتی با استفاده از متغیرهای حسابداری و تحلیل‏‎‎‏های مالی طی سالهی 68-78, /عیسی نورانی فر؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 469. ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری در صنعت پرورش ماهی سرد آبی در استان تهران, /رمضان گرجی رینه؛ به راهنمایی: محمدرضا نیک بخت؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامی بیدگلی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 470. ارزیابی میزان شناخت حسابرسان از مفاهیم و محتوای استانداردهای حسابرسی ایران/ محمدعلی مشهدی هاشمی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 471. ارزیابی نظام حسابداری قیمت تمام شده در واحدهای مرغ تخمگذار/ کتانه بزرگمهری فرد.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره رضا تهرانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 472. ارزیابی نظام حسابداری مدیریت در شرکت برق منطقه‌ای زنجان/ علی باقری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 473. ام‍ک‍ان‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت ‌‎(A. B. C‮‬‮(‬ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ رن‍گ‌‌ س‍ازی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ ۱۳۷۵ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳۷۹ اص‍غ‍ر پ‍ارس‍ای‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 474. اهمیت حوزه های انتخابی دانش،‌ مهارت ها و میزان آموزش دانشگاهی برای ورود به حرفه حسابرسی, /زهره زیودار؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری؛ استاد مشاور: ویدا مجتهدزاده. / ()--الزهراء(س)، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 475. آزمون مدل پیش‌بینی سلامت مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران/ وحید حاجی‌زاده.- به راهنمایی سیدمحمدرضا طباطبایی، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 476. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌اظه‍ارن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍ارج‍وی‌راف‍ع‌، ن‍ری‍م‍ان‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دوی‌،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 477. ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍اص‍ح‌، لادن‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: س‍ج‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ اه‍واز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 478. بررسی سودمندی ستاده‌‌‌‌های سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران مهدی محمدی‌نیا ؛ استاد راهنما محمد‌حسن اردبیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 479. ب‍ررس‍ی‌ ض‍رورت‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ه‍دف‌ درش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍س‍اج‍ی‌) م‍ص‍طف‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا طب‍اطب‍ائ‍ی‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 480. بررسی مشکلات بکارگیری سیستم حسابرسی رایانه ای در موسسات حسابرسی ایران سلیمان رحیم‌‌زاده ؛ استاد راهنما محمد عرب‌مازاریزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 481. بررسی میزان استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران سطوح مختلف شرکت فولاد مبارکه حسین فردوسی ؛ استاد راهنما کریم آذربایجانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 482. بررسی نحوه کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری صنعت بیمه با استفاده از روش مقداری محمدرضا مهدی‌فرد ؛ استاد راهنما ‌علی دهقانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 483. بررسی نگرش دانشجویان رشته حسابداری آزاد اسلامی واحد مرودشت در باب اهمیت و فایده دروس ارائه شده به آنان رضا زارعی ؛ استاد راهنما غلام‌رضا احمدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 484. بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /بهزاد احمدی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: محمدرضا نیک بخت. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 485. بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏ و سود هر سهم ‏‎(EPS)‎‏ در شرکتهای صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79-74, /محمد تقی شریعت؛ به راهنمایی: رضا راعی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران - دانشکده مدیریت - گروه حسابداری، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 486. بررسی آثار تغییر بافت سرمایه بر روی بازده ، خطر و قیمت سهام،" آزاد اسلامی، 1382. عبداله پور، احمد،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 487. بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) دیانتی  یلمی, زهرا رشته حسابداری  تهران 82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 488. بررسی تأثیر استاندادهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار‌نظر حسابرسان مستقل, /نریمان کارجوی رافع؛ به راهنمایی: غلامحسین مهدوی؛ استاد مشاور: نظام‌الدین فقیه، حمید محمودآبادی. / ()--شیراز، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 489. بررسی تجربی دوره گردش وجه نقد و تجزیه و تحلیل نقدینگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران/ ابراهیم منصوری/ دکتر نمازی/ 82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 490. بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /امید محمودی خوشرو؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 491. بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مسعود فولادی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس،‌دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 492. بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلم صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /امید محمودی خوشرو؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس،‌ دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 493. بررسی تطبیقی سیستم حسابداری مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت با سیستم حسابداری مؤسسات آموزشی مشابه به منظور ارائه سیستم مناسب, /علی نیکخواه؛ به راهنمایی: قدرت‌الله طالب‌نیا؛ استاد مشاور: علی‌اکبر مهاجری. / ()--مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 494. بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین‌المللی/ نوروز نوراله‌زاده.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان فریور.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 495. بررسی تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه الگوی مطلوب, /روح الله نوری. / ()--علامه طباطبایی مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 496. بررسی تنگناهای اجرایی تهیه صورت های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری 18و 19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اثر انحراف از این استانداردها برگزارش حسابرس مستقل, /لیلا بشیری خصال؛ به راهنمایی: - مجتهد زاده؛ استاد مشاور: حسین علوی طبری. / ()--الزهرا - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 497. بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سود و زیان آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مجید بمانی محمدآبادی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر، منصوره مومنی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 498. بررسی رابطه EVA و نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران, /عباس قنبری؛ به راهنمایی: محمدرضا نیک بخت؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 499. بررسی رابطه بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقدبا تغییرات بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /سعید وفاپور؛ به راهنمایی: تهرانی؛ استاد مشاور: بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 500. بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام, /احمد سلیمی افشار؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: ساسان مهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 501. بررسی رابطه بین نوع صنعت با سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مجید کرمعلی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 502. بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علی لعل‌بار.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 503. بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /رضا غلامی جمکرانی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 504. بررسی رابطه منابع و مصارف افزایش سرمایه با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ هادی یزدی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 505. بررسی سودمندی صورت ارزش افزوده برای استفاده کنندگان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتری و  رشته حسابداری, /اشرف جامعی؛ به راهنمایی: - حجازی؛ استاد مشاور: عادل آذر. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 506. بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان, /پیرمحمد ریگی میرجاوه؛ به راهنمایی: کریم کشته، طهمورث حسنقلی پور؛ استاد مشاور: - عاقبت زاده. / ()--موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 507. بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان, /محسن ورزشکار؛ به راهنمایی: قاسم انصاری رنانی؛ استاد مشاور: سید محمد اعرابی. / ()--علامه طباطبایی-حسابداری و مدیریت-مدیریت بازرگانی، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 508. بررسی عوامل مؤثر در تعیین بهای تمام شده خاویار تولیدی (استحصالی) در ایران و ارتباط بهای تمام شده با قیمت فروش, /خسرو عامری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 509. بررسی کارآیی نسبت‏‎‎‏های مالی تعهدی و نسبت‏‎‎‏های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش‏‎‎‏بینی بازده سهام شرکت‏‎‎‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /جمادردی گرگانلی دوجی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 510. بررسی کاربرد ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏ در پیش بینی سود آتی شرکتها, /حمید میرمعینی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم اداری، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 511. بررسی کفایت محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای تهیه شده در مبنای استاندارد حسابداری شماره22 در جهت تأثیر بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان, /الهام چیت سازان؛ به راهنمایی: ویدا مجتهدزاده؛ استاد مشاور: حسین علوی طبری. / ()--الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 512. بررسی محتوای اطلاعاتی وجه نقد عملیاتی هر سهم و مقایسه آن با سود هر سهم, /وحیده طبیبی راد؛ به راهنمایی: مهناز ملانظری؛ استاد مشاور: رضوان حجازی. / ()--الزهراء(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 513. بررسی مدلهای پیش بینی ورشکستگی (مدلهای فولمر، اسپرینگیت و زمیجوسکی) در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت نساجی), /رضا یاریفرد؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: اسفندیار ملکیان. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حسابداری، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 514. بررسی معیار انتخاب نرم افزارهای حسابداری در شرکت های ایرانی و عوامل موثر بر استفاده کارا از سیستمهای مکانیزه حسابداری انتظاری, زهره  رشته حسابداری  تهران  82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 515. بررسی مقایسه‌ای ارزش افزوده و سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ‎۱۳۷۵تا‎۱۳۷۹/ حسینعلی سندگل.- به راهنمایی قدرت الله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 516. بررسی موانع و مشکلات موجود در بهره برداری از اطلاعات حسابداری مدیریت در سطح مدیران شرکت سهامی شیلات ایران یزدانی,‌شنطیا رشته حسابداری  تهران 82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 517. بررسی موانع و مشکلات موجود در بهره برداری از اطلاعات حسابداری مدیریت در سطح مدیران شرکت سهامی شیلات ایران یزدانی,‌شنطیا رشته حسابداری  تهران 82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 518. بررسی موانع و مشکلات موجود در بهره برداری از اطلاعات حسابداری مدیریت در سطح مدیران شرکت سهامی شیلات ایران, /شنطیا یزدانی؛ به راهنمایی: تقی بهرامفر؛ استاد مشاور: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 519. بررسی میزان استفاده از تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکتهای دولتی استان خوزستان/ مهدی غفاری.- به راهنمایی محسن دستگیر، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 520. بررسی میزان کفایت افشاء اقلام افشاء شده در گزارش‌های مالی میاندوره‌ای ارائه شده به بورس اوراق بهادر تهران و درجه اهمیت هریک از این اقلام ازدیدگاه خریداران سهام, /بی بی فاطمه لامئی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامی بیدگلی. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 521. بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانهای آب منطقه ای کشور, /زاهد معزز قره باغ؛ به راهنمایی: حمیدرضا وکیلی فرد؛ استاد مشاور: پرویز بختیاری، محمدتقی بنکدار. / ()--موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت(وزارت نیرو)، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 522. بررسی نقش عوامل مؤثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره‌برداری) یک کیلو وات ساعت برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و ارائه الگوی بهینه, /احمدعلی رحمانی؛ به راهنمایی: نقی بهرام‌فر؛ استاد مشاور: احمد احمدی. / ()--وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 523. بررسی نقش کنترلهای داخلی در محیط پایگاههای اطلاعاتی غیرمتمرکز و یا توزیع‌شده/ مریم صلاحی‌نژاد.- به راهنمایی کامبیز فرقاندوست حقیقی، به مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 524. بکار گیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /غلامرضا درخشنده دشتی؛ به راهنمایی: محمد نمازی؛ استاد مشاور: علی نقی مصلح شیرازی، غلامحسین مهدوی. / ()--شیراز، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 525. بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‏‎ABC‎‏ در شرکت نفت فلات قاره ایران, /محمدرضا طاهرکردی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: اسفندیار ملکیان. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 526. ت‍اث‍ی‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍ر ن‍ظام‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ دع‍ائ‍ی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 527. تاثیر گزارشهای مالی میاندوره ای بر قیمت و حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا زمانی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 528. تاثیر گزارشهای مالی میاندوره ای بر قیمت و حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا زمانی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 529. تاثیر هموار سازی سود بربازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, /حسین نورانی؛ به راهنمایی: احمد ظریف فرد. / ()--شیراز ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه مدیریت و حسابداری، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 530. ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌‎(Wto) ول‍ی‌ س‍اج‍دی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍ش‍م‍ت‌ ا... س‍م‍اوات‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 531. تحقیقی تجربی پیرامون ارزیابی کارایی روشهای تحلیلی آماری در حسابرسی, /حسین زارعی؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر، حمید پزشک. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 532. تدوین استراتژی منابع انسانی برای شرکت مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران), /محمد هادی مورعی؛ به راهنمایی: سید محمد اعرابی؛ استاد مشاور: سید علی اکبر افجه ای. / ()--علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت - گروه مدیریت بازرگانی، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 533. ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ص‍رف‌ ری‍س‍ک‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ب‍رب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ح‍م‍دت‍ب‍ارک‍اس‍گ‍ری‌، ح‍س‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۲. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 534. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصاد تاثیر‌گذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران, /حسن محمدتبار کاسگری؛ به راهنمایی: محمد نمازی؛ استاد مشاور: نظام‌الدین فقیه، غلامحسین مهدوی. / ()--شیراز، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 535. ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اف‍س‍ان‍ه‌ ش‍ری‍ف‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دای‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 536. رابطه بین اندازه شرکت و هزینه‏‎‎‏های سیاسی در شرکت توسعه تجارت بین‏‎‎‏الملل راه گستر, /شعبان حسین زاد؛ به راهنمایی: حسن صالح نژاد؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 537. سودمندی اقلام صورتهای مالی غیر از سود در پیش بینی سود, /علی رحمانی؛ به راهنمایی: حمید خالقی مقدم؛ استاد مشاور: علی ثقفی. / (دکترای تخصصی)--علامه طباطبائی-حسابداری و مدیریت-حسابداری، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 538. سیر تکوینی حسابداری در ایران از آغاز دوره قاجاریه تا آغاز سال ۱۳۵۷ مینو منصورزارع ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 539. سیر تکوینی حسابداری در ایران از صدر اسلام الی صفویه (۹۰۳ هـ.ق)‬ مرضیه آقایی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 540. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اس‍ت‍ق‍لال‌ ح‍س‍اب‍رس‌ از دی‍دگ‍اه‌ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اب‍راه‍ی‍م‍ی‌م‍ن‍د، م‍ه‍دی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: س‍ج‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ اه‍واز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 541. شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر شاخص قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران, /هادی برزوئی؛ به راهنمایی: محمد حسین قائمی؛ استاد مشاور: شاپور محمدی. / ()--دانشکده حسابداری آزاد اسلامی واحد مشهد، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 542. طراحی مدل ریاضی سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور و ارائه یک مطالعه موردی در شرکت سهامی بیمه ایران, /امیررضا نعمت اللهی اردستانی؛ به راهنمایی: علی اصغر انواری رستمی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 543. قابلیت اجرای سیستم تولید به هنگام در شرکتهای فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران, /لیلا سعیدپور؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: اصغر انواری رستمی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 544. ک‍ارب‍رد روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍وس‍ط ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ درای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اس‍ت‍ا، س‍ه‍راب‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: س‍ج‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌اه‍واز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 545. م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ارب‍ره‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ درارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ وب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍خ‍ت‍اری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دائ‍ی‌ا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 546. مطالعه و تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری و ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات با نیازهای عملی فخاری, حسین رشته حسابداری دکتری تخصصی تهران   82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 547. مطالعه و تبیین نیازها و اولویت‏‎های تحقیقاتی حسابداری و ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات با نیازهای عملی, /حسین فخاری؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: رضا تهرانی، منصور مومنی. / (دکتری)--تهران، دانشکده، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 548. مقایسه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) با سود حسابداری در تعیین ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران دریابیگی, سعید رشته حسابداری  تهران  82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 549. مقایسه بهای تمام شده تکثیر ماهی در کارگاه شهید انصاری رشت طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‏‎ABC‎‏ و مقایسه آن با سیستم موجود, /حسن یزدانی آرانی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 550. مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستمهای موجود در استان اصفهان با استاندارد بین المللی شماره 41, /الهام السادات خواجه باشی؛ به راهنمایی: مهناز ملانظری. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 551. مقایسه قیمت مورد نظر با قیمت بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی), /محمدرضا سرافراز یزدی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: - یحیی زاده فر. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 552. م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍دی‍ران‌ از اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍ره‌ئ‍ی‌، ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دس‍ت‍گ‍ی‍ر، م‍ح‍س‍ن‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور؛واع‍ظ، ع‍ل‍ی‌. ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ اه‍واز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 553. ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍دی‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ در ارائ‍ه‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ت‍ری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌ ف‍رد؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 554. ارزیابی امکان‌سنجی طراحی سیستم مناسب حسابداری درآمد و بهای تمام شده پروژه‌های تاسیسات عمومی در شرکت شهرکهای صنعتی ایران طی سالهای۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲‬ محمدرضا اسماعیلی‌عقدا؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 555. ارزیابی آثار دستورالعمل طرحهای عمرانی مصوب سال ۱۳۸۰، وزارت امور اقتصادی و دارائی (و اصلاحات بعدی آن) در محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی طرحهای عمرانی محسن غلام‌رضایی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 556. ارزیابی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم سنتی و تأثیر آن بر مهمترین متغیرهای مالی، مطالعه موردی (کارخانه قند بیستون) امید جلیلیان ؛ استاد راهنما فریدون رهنمای‌رودپشتی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 557. ارزیابی اجرای استانداردهای حسابداری توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری/ لیلا اسدی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره فرشاد هیبتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 558. ارزیابی امکان‌سنجی طراحی سیستم مناسب حسابداری درآمد و بهای تمام شده پروژه‌های تاسیسات عمومی در شرکت شهرکهای صنعتی ایران طی سالهای ‎۱۳۸۰ الی ‎۱۳۸۲/ محمدرضا اسماعیلی عقدا.- به راهنمایی قدرت‌اله طالب‌نیا، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 559. ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی حسابداری تهران مقدس پور,هنگامه رشته  سابداری  تهران 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 560. ارزیابی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر مهمترین متغیرهای مالی، مطالعه موردی (کارخانه قند بیستون)/ امید جلیلیان.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره احمد هومن.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 561. ارزیابی فرآیند اظهار تا وصول مالیاتهای مستقیم جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری برای ثبت درآمد, /فرشید فریدونی؛ به راهنمایی: جعفر باباجانی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 562. الگوی پرداخت پاداش مدیران عامل با سود حسابداری و ارزش افزوده بازار (MVA), /محمد سیرانی؛ به راهنمایی: محمد نمازی؛ استاد مشاور: محمدسعید تسلیمی، رضا تهرانی. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، گروه حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 563. الگوی حسابداری مدیریت منطبق با فناوری تولید در ایران, /باقر شمس زاده؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: ایرج نوروش، عادل آذر. / (دکتری)--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 564. بررسی اثربخشی دروس برنامه مصوب رشته حسابداری در مقطع کارشناسی نغمه الهی ؛ استاد راهنما احمد بدری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 565. بررسی اثربخشی سیستم حسابداری سازمان آموزش و پرورش استان گلستان محمدعلی اعلمشاهی ؛ استاد راهنما ابوالفضل قدیری‌مقدم    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 566. بررسی اهمیت مراکز هزینه در کنترل هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مالی در شرکت مخابرات استان لرستان مسعود گودرزی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 567. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ام‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ م‍رک‍ز اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ش‍ی‍راز اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ب‍وی‍راح‍م‍د. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- رزم‍ه‌، ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۳. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 568. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ ب‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ل‍وازم‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ و م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ م‍س‍ع‍ود ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ردی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍ری‍دون‌ ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 569. بررسی تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر تصمیم سازی سرمایه‌گذاری رضا خلیلی‌ثمرین ؛ استاد راهنما احمد بدری ؛ استاد مشاور محمدرضا حمیدی‌زاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 570. بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری نقدی و اطلاعات حسابداری تعهدی بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مریم عبداللهی‌طادی؛ استاد راهنما فرشاد هیبتی؛ استاد مشاور فریدون رهنمای‌رودپشتی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 571. بررسی تحلیلی اثرات اجرای تکنیک‌های کنترل کیفیت بر متغیرهای مالی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 572. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ی‍گ‍و ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‎(ABC)‬ [ا.ب‍ی‌.س‍ی‌.] در طرح‌ ه‍ای‌ پ‍رورش‌ م‍ی‍گ‍و اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر اح‍م‍د خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‍ی‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ خ‍ش‍ن‍ود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 573. بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین‌المللی نوروز نوراله‌زاده ؛ استاد راهنما حمیدرضا وکیلی‌فرد ؛ استاد مشاور محمدحسن سعادتیان‌ فریور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 574. بررسی دیدگاه حسابداران (استفاده‌کنندگان صورتهای مالی) در خصوص ضرورت تدوین و ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی عبدالرضا قاسم‌پور ؛ استاد راهنما محمدحسن جنانی ؛ استاد مشاور حسین کدخدائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 575. بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد و میزان بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کریم رضوانی‌راز ؛ استاد راهنما حمید حقیقت ؛ استاد مشاور حسینعلی نیرومند    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 576. بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی با عملکرد کارکنان دیوان محاسبات استان کرمان اکبر میرشکاری ؛ استاد راهنما سعید صیادی ؛ استاد مشاور ماه‌بانو تاتا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 577. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ک‍وی‍ن‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ از ب‍ح‍ران‌ ۱۹۲۹ ت‍ا س‍ال‌ ۲۰۰۰ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌‌ف‍ر؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 578. بررسی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و تاثیر آن بر سود خالص، سود هر سهم و قیمت معاملاتی ـ مطالعه موردی کارخانه سیمان غرب (سهامی عام) مهرداد قنبری ؛ استاد راهنما احمد هومن    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 579. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ وب‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ح‍س‍اب‍داری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌. ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌- ک‍ی‍ان‌پ‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: پ‍ارس‍ا. ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 580. بررسی سیستم‌های حسابداری بهای تمام‌شده محصول در واحدهای تولید و بسته‌بندی خشکبار صادراتی و ارائه الگوی مناسب (کشمش آفتابی. سبزه تیزآبی و انگوری) عسگر پاک‌مرام ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 581. ب‍ررس‍ی‌ ض‍رورت‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ام‍ع‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌، م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ - ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ ب‍ودج‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ج‍دی‍د - در ش‍رک‍ت‌ م‍خ‍اب‍رات‌ ای‍ران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ره‍ن‍م‍ا؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 582. ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍ی‍م‍ت‍گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌ در اول‍ی‍ن‌ ع‍رض‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا درب‍ورس‌ اورق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ه‍رج‍و، ح‍ام‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ظری‍ف‌ف‍رد، اح‍م‍د.ش‍ی‍راز،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 583. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ی‍ژن‌ م‍ح‍م‍دی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 584. بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری اطلاعات زیست‌محیطی در شرکتهای تولیدی پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران مسعود عفتی ؛ استاد راهنما حمید حقیقت    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 585. بررسی کاربردهای اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک و بازده شرکت‌های بیمه در ایران طاهر محمد‌نژاد ؛ استاد راهنما محمد‌رضا طباطبائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 586. بررسی مزیت نسبی صنایع کشور با تاکید بر صنعت سیمان علی علی‌آبادی فراهانی ؛ استاد راهنما جعفر ممی‌زاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 587. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اج‍رای‍ی‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ه‍دف‌ =‎Target costing‬[ت‍ارگ‍ت‌ ک‍اس‍ت‍ی‍ن‍گ‌] در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ق‍طع‍ه‌ س‍از ص‍ن‍ع‍ت‌ آل‍وم‍ی‍ن‍وم‌ م‍ه‍دی‌ گ‍ودرزی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 588. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ آم‍اره‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌‎(GFS)‬ (ج‍ی‌. اف‌. اس‌) در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌) م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍ب‍وری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ دس‍ت‍گیر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 589. بررسی نحوه افشاء رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی یادداشتهای همراه آن و گزارش حسابرسان مستقل (صنایع غذایی و دارویی) پروانه زراعتی ؛ استاد راهنما هاشم نیکومرام؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 590. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در س‍ودآوری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ (ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودرو) م‍ه‍دی‌ ازگ‍ل‍ی‌ ن‍ژاد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍ری‍دون‌ ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 591. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍اظم‍ی‌، ام‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ظری‍ف‌ف‍رد، اح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 592. ب‍ررس‍ی‌ و ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌ در م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ی‍م‍ان‌ دورود ع‍ل‍ی‌ ب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍ود ال‍ب‍رزی‌ا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 593. بررسی هموارسازی نسبتهای مالی توسط مدیریت و آثار آن بر اطلاعات مالی ارائه شده محمود همت‌فر؛ استاد راهنما رضا شباهنگ؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 594. بررسی اثر گزارش‌های حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی شرکت‌های دولتی/ مهدی فلاح‌دوست.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 595. بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات اقلام سود و زیان با تغییرات بازده سهام, /نادر عبدی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمداسماعیل فدائی‌نژاد. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 596. بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت پتروشیمی و نفت) در فاصله زمانی ۱۳۷۸-‎۱۳۸۲/ ابراهیم نویدی عباسپور.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 597. بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی با بازده سهام در شرکتهای صنایع غذایی و دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۷۸-‎۱۳۷۶/ سیدحسین رفیعی آتشگاه.- به راهنمایی قدرت‌اله طالب‌نیا، به مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 598. بررسی اهمیت شاخصهای تقلب بالقوه مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکتهای ایرانی, /محمدجواد شیخ؛ به راهنمایی: - نیکبخت؛ استاد مشاور: حیدرعلی هومن، ایرج نوروش. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 599. بررسی بار اطلاعاتی حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی علامه, آزاده رشته حسابداری کارشناس? ارشد 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 600. بررسی بار اطلاعاتی حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی, /آزاده علامه؛ به راهنمایی: قدرت‌اله طالب‌نیا؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران.داشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 601. بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری نقدی و اطلاعات حسابداری تعهدی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مطالعه موردی صنعت سیمان و صنعت دارو/ مریم عبداللهی طادی.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 602. بررسی تاثیر اندازه و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا سیدآبادی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان کله بستی؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 603. بررسی تاثیر برنامه‌های تبلیغاتی سازمان آب در صرفه جویی مصرف آب (سازمان آب منطقه‌ای تهران), /مریم سرافراز؛ به راهنمایی: احمد روستا؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 604. بررسی تاثیر پذیرش شرکتهای سهامی بورس اوراق بهادار تهران بر نسبتهای مالی آنها/ جعفر زرین.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 605. بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه و قیمت بازار سهام شرکتهای خودرو و سیمان پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۱-‎۱۳۷۴/ عفت لطفی.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 606. بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده آتی سهام شمس عالم,حسام رشته حسابداری دکتری تخصصی تهران  83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 607. بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی بازده آتی سهام, /حسام شمس عالم؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: محمدرضا مهرگان، حمید ابریشمی. / (دکتری)--تهران.دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 608. بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها مطالعه موردی: مدیران بانک‌های مرکز استان فارس (شیراز) و استان کهکیلویه و بویراحمد/ علی رزمه پناه/ دکتر نمازی/ 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 609. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (IT ) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری, /کامران حسن آقایی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 610. بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان اتکا, /علی خوزین؛ به راهنمایی: محمد عرب، مازیار یزدی؛ استاد مشاور: علی اکبر اربابیان. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 611. بررسی تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی - ارائه مدل برای پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی, /سید عباس هاشمی؛ به راهنمایی: علی ثقفی؛ استاد مشاور: ایرج نوروش، محمود صارمی. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 612. بررسی تحلیلی سیستم بهای تمام شده در صنعت نوشت افزار ایران, /علی لاجوردی؛ به راهنمایی: محمد عرب مازاریزدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی، علوم اداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 613. بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات : طراحی مدل پیش بینی بازده سهام(بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات), /بیتا مشایخی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: اسماعیل فدائی نژاد، منصور مومنی. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 614. بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات: طراحی مدل پیش بینی بازده سهام (بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات) مشایخی, بیتا رشته حسابداری دکتر? تخصص? 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 615. بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استاندارد های حسابداری مالی با مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران, /سعید امیری؛ به راهنمایی: محمدرضا نیک بخت؛ استاد مشاور: احمد مدرس. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 616. بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده برمبنای استاندارهای حسابداری مالی، با مبانی نظری گزارشگری مالی (چارچوب نظری) در ایران امیری, سعید رشته حسابداری کارشناسی رشد تهران   83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 617. بررسی توانایی اقلام تعهدی غیراختیاری در پیش‌بینی سود و جریانهای نقدی آتی, /رضا غلامعلی پور؛ به راهنمایی: محمد عرب مازار یزدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 618. بررسی دیدگاه حسابداران (استفاده‌کنندگان صورتهای مالی) در خصوص ضرورت تدوین و ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی/ عبدالرضا قاسمپور.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 619. بررسی دیدگاه مدیران و اساتید نسبت به شیوه تجدید ارزیابی دارایی ها, /مریم اقبال؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: منصور مومنی. / ()--تهران.دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 620. بررسی رابطه بین تغییرات بازده سهام با تغییرات اقلام صورت سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /سعید ربیعی؛ به راهنمایی: محمود یحیی زاده فر؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 621. بررسی رابطه بین جریان های نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تغییرات تقسیم سود سهام, /مسعود ستوده؛ به راهنمایی: حمید حقیقت؛ استاد مشاور: حسینعلی نیرومند. / ()--آزاد اسلامی واحد مشهد-دانشکده حسابداری و مدیریت، 83.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com