برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

لیست پروپوزال و پایان نامه شماره 32 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

پروپوزالهای زیر برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله موجود است 

برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله عنوان موضوع و رشته خودتان را ایمیل بزنید


ایمیل: roya64.ahmadi@gmail.com

و سایت اصلی مدیریت دپارتمان:

www.fulltext.blogsky.comلیست عناوین در ادامه مطلب

همراه با تنظیم قرارداد 1. ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍وارد م‍طروح‍ه‌ در گ‍زارش‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ب‍رت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍دی‍ران‌ واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:اس‍لام‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 2. ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- آق‍اج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 3. بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با نسبت های سود آوری (EVA)/ علی اصغر عامری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 4. بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییرات قیمت سهام ..../ مسعود ابراهیمی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 5. بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام عملیاتی صورت سود و زیان و تغییرات بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن / داود گرجی زاده بایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 6. بررسی ارتباط بین نسبت ارزش  دفتری ئ ارزش بازار سهام/ بیک - مرضیه    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 7. بررسی ارتباط بین نسبت های مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن / داریوش مختاری کجوری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 8. بررسی ارتباط شاخصهای عملکرد حسابداری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن/ فرهاد جابر زاده     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 9. بررسی استراتژیهای تجاری بر رشد و کیفیت عایدات در شرکت/زرگر باشی طوسی - جواد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 10. بررسی اطلاعات نامتقارن و ارتباط آن با سیاست تقسیم سود (شرکت های صنعتی )/ حسین نسل موسوی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 11. ب‍ررس‍ی‌ اظه‍ار ن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ (ب‍ازرس‍ان‌ ق‍ان‍ون‍ی‌) ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌م‍وج‍وده‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍ه‍م‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛ ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 12. بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)در کارخانه واگن پارس / سید حمید رضا امینی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 13. بررسی امکان پذیری برقراری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت ماشین سازی اراک ..../ مجید نعیمی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 14. بررسی امکان سنجی اجرای حسابداری مدیریت در دستگاههای اجرایی استان چهارمحال و بختیاری / بهاره طالبی دهکردی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 15. ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍ی‍م‍ان‍ه‍ا در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ف‍رازم‍ن‍د، ب‍ه‍رام‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌؛ ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 16. ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ح‍س‍اب‍داری‌ از س‍ال‌ ۷۵ ال‍ی‌۷۸ . ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍اق‍رزاده‌چ‍چ‍ک‍ل‍وی‍ی‌، س‍ع‍ی‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌آزاد، ع‍ل‍ی‌.ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 17. ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ روش‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ درواح‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ن‍س‍اج‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دول‍ت‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍اک‍وئ‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ک‍اک‍وئ‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 18. بررسی تاثیر انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای ...../ حسین جهانگیر نیا     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 19. بررسی تاثیر انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای بر قیمت/رضائی - جواد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 20. بررسی تاثیر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت ها / لیلا آبسالان     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 21. بررسی تاثیر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت ها / وحید غفاری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 22. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ر ک‍ش‍ف‌ خ‍طاه‍ای‌ ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ چ‍رخ‍ه‌ م‍ع‍ام‍لات‌ اه‍داف‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ه‍ران‍ی‌، ک‍اوه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌، ۱۵۰ص‍ف‍ح‍ه‌.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 23. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍داوم‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍وش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌،ع‍ل‍ی‌؛ ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 24. بررسی تاثیر تغییرات نسبت های مالی بر قیمت سهام ..../ حمید نجفی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 25. بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران/ شهرکی - محمد رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 26. بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب بانک مسکن / کشت کار رجبی - مهناز     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 27. بررسی تاثیر عدم افشای اطلاعات بر بروز حباب قیمتی در بازار سرمایه / زهرا میر اشرفی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 28. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ش‍ار ب‍ودج‍ه‌ زم‍ان‍ی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌.دک‍ت‍ری‌- م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، س‍اس‍ان‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 29. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍روج‍ی‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ذک‍ور در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ل‍ی‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ج‍م‍ال‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ازاری‍زدی‌، م‍ح‍م‍دع‍رب‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 30. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‍ه‍ا، ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‍ه‍ای‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌م‍وج‍ودی‍ه‍ا (در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌).ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍س‍ک‍ران‍ی‌، داود.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌،ع‍ب‍اس‌؛ وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 31. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ام‍ر ب‍ه‌ گ‍روش‍ی‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ورس‍ی‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ن‍ص‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌،م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 32. بررسی تحلیل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای تولیدی/ لاری دشت بیاض - محمود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 33. بررسی تحلیل کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABCدر شرکت/ محمد رضا برناچر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 34. بررسی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام/پاکدوست - رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 35. بررسی تحلیلی عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکت های/ عوض زاده فتح - فریبرز    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 36. بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از شاخص ها / لقمان حاتمی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 37. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اص‍ول‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ ب‍ا ش‍رای‍ط واق‍ع‍ی‌ طراح‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ه‍م‍ای‍ون‌، س‍ی‍اوش‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌؛ م‍ی‍رزائ‍ی‌اه‍رن‍ج‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌.ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 38. بررسی تطبیقی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی به منظور ارزیابی / محمد قربان مهری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 39. بررسی توان متغییرهای کلان اقتصادی در پیش بینی سود/قتحانی - علی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 40. ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ش‍ی‍لات‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 41. بررسی رابطه بازده سهام با متغییر های حسابداری در جامعه/رحیمی آشتیانی - امیر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 42. بررسی رابطه بین اظار نظر حسابرسان نسبت به صورت های مالی بازده سهام / حسن اسماعیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 43. بررسی رابطه بین اهرم مالی با ریسک سیستماتیکB و بازده/سفری جویباری - حسن    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 44. بررسی رابطه بین بودجه پیش بینی شده و عملکرد آن در شرکتهای پذیرفته شده / علی سبحانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 45. بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و جریان نقد شرکتها/اسکندری - مهدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 46. بررسی رابطه بین تغییرات سود نقدی سهام و کیفیت سود/کربلائی محمدی - ژیلا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 47. بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و میزان بدهی /رضوانی راز - کریم    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 48. بررسی رابطه بین جریان های نقد حاصل از فعالیت ها/ستوده - مسعود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 49. بررسی رابطه بین رشد سرمایه در گردش و دارایی ها/حیدری - عیسی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 50. بررسی رابطه بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام/ اکبری - حسین    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 51. بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیستمهای مالی/زمان پور - علیرضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 52. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره امور مالیاتی / سید حسن حسینی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 53. بررسی رابطه بین نسبت های اهرم مالی و سود خالص و بازده دارایی های در شرکت های ..../ غلامرضا شاطری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 54. بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکت های در بورس اوراق / صادق یوسف نژاد     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 55. بررسی رابطه فرصت رشد با سطح بدهی و جریانهای نقد/ جعفری دهکردی - حمید رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 56. بررسی رابطه میان عملکرد و پ / تنوی شرکت های سرمایه گذاری با بازده سهام/ محمد خان محمدی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 57. بررسی رابطه ی بین کیفیت سود با نسبت قیمت به سود هر سهم/جنت فریدونی - مصطفی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 58. ب‍ررس‍ی‌ رع‍ای‍ت‌ ب‍ی‍ان‍ی‍ه‌ه‍ای‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ای‍ران‌ ت‍وس‍طش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- زواری‌رض‍ای‍ی‌، اک‍ب‍ر.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌آزاد، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 59. بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از روشهای سری/داوود زاده - عباس    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 60. بررسی روابط اقلام تعهدی با جریانهای نقدی و عملیاتی/مرتضی پور - هوشنگ    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 61. بررسی روابط سود جریان های نقدی با ارزش شرکت/ قربانی - آرش    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 62. بررسی ساختار و رفتار هزینه ها در شرکتهای تولیدی پذیرفته/نعمت الهی - معصومه    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 63. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در دام‍داری‌ه‍ای‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ص‍ال‍ح‌ن‍ژادح‍س‍ن‌.، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌؛ ص‍دق‍ی‌،ع‍ب‍اس‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 64. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ چ‍ای‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- س‍ج‍ادی‌، اص‍غ‍ر.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌،ع‍ب‍اس‌؛ وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 65. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ و گ‍ازطب‍ی‍ع‍ی‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ق‍دم‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ث‍ق‍ف‍ی‌،ع‍ل‍ی‌؛ ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 66. ب‍ررس‍ی‌ ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ ل‍ی‍س‍ان‍س‌- دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌؛ ث‍ق‍ف‍ی‌،ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 67. بررسی طراحی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد ارزیابی متوازن در واگن پارس / صابر بوالحسنی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 68. بررسی علل عمده وجود اختلاف ما بین سود حسابداری و سود  مشمول مالیات اشخاص حقوقی/ رحمان موثق     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 69. بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته/طوسی - سعید    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 70. بررسی عوامل موثر بر کیفیت سرعت های مالی / عین افشار - حامد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 71. بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود شرکتهای سرمایه گذاری/ یزدانی پرانی - محمود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 72. بررسی عوامل موثر در انتخاب بهینه نرم افزار های حسابداری ..../ خربات کریم فر     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 73. بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانک رفاه/داوودی کسبی - علی اصغر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 74. بررسی قیمت سهام در عرضه اولیه بورس اوراق/ نهاوندی - احسان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 75. بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورتهای مالی/خلیل زاده آذربایجانی - حسن    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 76. بررسی محتوای فزاینده اطلاعات مخارج سرمایه ای در جامعه / رفیعی - کیوان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 77. بررسی مدیریت نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس/ حاجی زاده - پرویز    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 78. بررسی مقایسه ای  رتبه بندی شرکت های بر اساس نسبت های اهرم مالی  و شاخص / محمد طاهری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 79. بررسی مقایسه ای نرخ بازدهی بیمه مسئولیت در صنعت بیمه ..../ خدا کرم انصاری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 80. بررسی مقایسه ای نرخ بازدهی بیمه مسئولیت در صنعت بیمه ..../ خداکرم انصاری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 81. بررسی مقایسه روش های بهای تمام شده صنایع ریلی و انتخاب روش مناسب / فاطمه نوری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 82. بررسی موانع و مشکلات استفاده از اینترنت در گزارشهای مالی شرکت ها / علی رضا عابدین پور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 83. بررسی میزان بکارگیری روشهای بودجه بندی سرمایه ای / مجید داداشی نسبت    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 84. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍رد ب‍رخ‍ی‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍دار ی‌ درش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دول‍ت‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ آن‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س-‌ن‍ص‍ی‍رزاده‌، ف‍رزان‍ه‌. - اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 85. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و م‍واردک‍ارب‍رد آن‌ در ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌م‍س‍ت‍ق‍ل‌، م‍ت‍وس‍ط و ک‍وچ‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ث‍ن‍اء س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- س‍م‍اوات‍ی‌، ژی‍لا. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌آزاد، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 86. بررسی نقش سود جاری و سود پیش بینی شده بر بازده سهام/شیر خانی - ابوالفضل    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 87. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ن‍اف‍ی‌، ن‍ق‍ی‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 88. ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ب‍ودج‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌دول‍ت‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍اه‍وردی‌، ح‍س‍ی‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 89. بررسی هموار سازی سود و نحوه عملکرد سهام در عرضه عمومی اولیه  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / عبد الله ذبیع زاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 90. بررسیی عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیران/اسکندر لی - طاهر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 91. بررسی اثر تغییرات سود سالانه شرکتهای صنایع غذائی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تغییرات بازده سهام آنها طی سنوات ‎۷۵ تا ‎۷۸/ نادر بیک محمدلو.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 92. بررسی اثرافزایش سرمایه, /سیدمحمود رضوی راد؛ به راهنمایی: دکتر پناهیان؛ استاد مشاور: دکتر قدرتی. / ()--ازادکاشان.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 93. بررسی اثربخشی طرح پرداخت بهره وری در سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی استان مازندران), /عزیزاله حسنی قادیکلایی؛ به راهنمایی: دکتر علیرضا ابراهیمی؛ استاد مشاور: دکتر ابراهیم حلاجیان. / ()--آزاد واحد قائمشهر.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 94. بررسی ارتباط بین درآمد حاصل از صادرات با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران, /مسعود تاجیانی. / ()--کاشان.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 95. بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ‎۷۳ تا ‎۷۷/ تیمور جعفری نسب.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 96. بررسی ارتباط بین نسبتهای مالی شرکتهای گروه صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با بازده آنها (طی سالهای ۱۳۷۹ - ‎۱۳۷۳)/ علیرضا غیاثوند.- به راهنمایی محمدحسن جنانی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 97. بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ویزگیهای عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس, /کیومرث بیگلر؛ به راهنمایی: محمدحسن اردبیلی؛ استاد مشاور: علی اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 98. بررسی ارتباط ساختارسرمابه و ویزگیهای عملکردی شرکتها, /کیومرث بیگلر؛ به راهنمایی: محمد حسن اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 99. بررسی ارتباط شاخصهای عملکرد حسابداری با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /فرهاد جابرزاده؛ به راهنمایی: حسین فخاری؛ استاد مشاور: محمد حسن جنانی. / ()--آزاد اسلامی واحد اراک.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 100. بررسی ارتباط قیمتهای مبادلاتی سهام با روشهای متداول قیمت گذاری در مدیریت مالی, /هادی ابراهیمی مجد؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری گروه حسابداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 101. بررسی ارتباط محتوای برنامه های درسی رشته حسابداری تا سطح کاردانی با میزان مهارت شغلی در سطح استان تهران تاجمیرریاحی,حسینعلی دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 102. بررسی ارتباط میزان صحت پیش بینی سود حسابداری با نوع صنعت/ رضا قریشی.- به راهنمایی رمضانعلی رویائی با مشاوره استادمشاور: سیدمحمدرضا طباطبائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 103. بررسی اهمیت برخی ویژگیها (دانشها و مهارتها) جهت موفقیت در حرفه حسابداری و توان دانشگاهها در ایجاد این ویژگیها یزدانی,محمود دانشکده مدیریت کارشناس?   ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 104. بررسی آثار روشهای تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضی طهماسب زاده.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 105. بررسی آثار صورتهای مالی حسابرسی شده بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری/ پروانه نوریان.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی با مشاوره استادمشاور: هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 106. بررسی آثارمالی تجدیدارزیابی دارائیهای ثابت درشرکتهای آب منطقه ای, /شجاع حیدری راد؛ به راهنمایی: احمد مدرس؛ استاد مشاور: محمدتقی بنکدار. / ()--موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 107. بررسی برتری سود و زیان جامع نسبت به سود و زیان خالص برا ی ارزیابی عملکرد شرکت, /علی سعیدی ولاشانی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: محسن دستگیر، منصور مومنی. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 108. بررسی بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری در پرتفوی اوراق بهادار, /محمد عبدی قیداری؛ به راهنمایی: محمدحسن اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت مالی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 109. بررسی تاثیر اجرای شش سیگما ‌درشرکت ایران خودرو, /احمد جوان جعفری بجنوردی؛ به راهنمایی: قاسم انصاری؛ استاد مشاور: ابوالفضل کزازی. / ()--حسابداری ومدیریت علامه طباطبایی.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 110. بررسی تاثیر جابجایی تحویلداران بر میزان سپرده های دیداری و غیردیداری در بانک مسکن/ اسماعیل برزگر.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 111. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها/ ناصر آقاجانی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 112. بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( با تاکید بر نوع صنعت), /جلال شیرزاده؛ به راهنمایی: محمد نمازی. / ()--شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 113. بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بررفع ابهامات و رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در سیستم مالی موسسات اقتصادی خاتم الانبیاء (ص), /محبعلی دهقانی؛ به راهنمایی: یدالله نوری فرد. / ()--امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم انسانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 114. بررسی تاثیر ناهماهنگی سیستم حسابداری و سیستم بودجه بر استفاده گزارشهای حسابداری مدیریت در واحدهای تحت پوشش بنیاد تعاون بسیج, /محمد طالبی طادی؛ به راهنمایی: حمیدرضا فرتوک زاده. / ()--امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم انسانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 115. بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری‌های مدیریت, /سیمین موسوی؛ به راهنمایی: - دلقندی. / ()--موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 116. بررسی تحلیلی حسابداری مدیریت در شرکت مخابرات استان تهران/ برهان کریمی.- به راهنمایی سیدابوالفضل دلقندی با مشاوره اساتیدمشاور: حمیدرضا وکیلی فرد و هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 117. بررسی تحلیلی رابطه بین گزارشگری مالی میان دوره ای و تعداد بیشتر حسابداران واجد شرایط در واحدهای تجاری تحت پوشش سازمان اوراق بهادار ایران/ مهدی شهیدیان.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 118. بررسی تخثیر اطلاعات حسابداری به منظور برنامه ریزی ،تصمیم گیری و کنترل در سازمان بنادر و کشتیرانی رضائی,داود دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 119. بررسی تطبیقی ریسک و بازده سرمایه گذاری در سیستم بانکی وبورس اوراق بهادار تهران / محبوبه زندی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 120. بررسی تطبیقی اصول تئوریک با شرایط واقعی طراحی و تدوین سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمان حسابرسی همایون,سیاوش دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 121. بررسی تطبیقی عقود اجاره بشرط تملیک و مشارکت مدنی با اصول متداول حسابداری و کاربرد این عقود در اقتصاد ایران/ حسین شرفخانی.- به راهنمایی حمید برهانی با مشاوره استادمشاور: سیدابوالفضل دلقندی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 122. بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها وموسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین المللی, /نوروز نوراله زاده؛ به راهنمایی: حمیدرضا وکیلی فرد؛ استاد مشاور: محمد حسن سعادتیان فریور. / ()--آزاد اسلامی -واحد علوم وتحقیقات.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 123. بررسی چند وضعیت در حسابرسی, / نجم‌الدین مدیرزاده‌زرین‌کلک. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 124. بررسی دیدگاههای مدیران صنایع استان فارس نسبت به اطلاعات حسابداری صنعتی/ رضا نوذری.- به راهنمایی محمد نمازی با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 125. بررسی رابطه متغیرهای حسابداری با دیسک سیستماتیک و ارایه مدلی برای پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمدنژاد,میثم رشته حسابداری  تهران      roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 126. بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورت جریانهای نقدی و تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /جمال الدین نظری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 127. بررسی سیستم حسابداری ارزی نظام بانکی سلام زاده,حمید دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 128. بررسی سیستم حسابداری استهلاک ، نحوه عمل و کاربرد آن در ایران جاوید,مهدی دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 129. بررسی سیستم حسابداری در دامداریهای ایران صالح نژاد,حسن دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 130. بررسی سیستم حسابداری قیمت تمام شده چای در ایران سجادی, اصغر حسابداری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 131. بررسی سیستم کامپیوتری حسابداری شرکت برق منطقه ای تهران و اصلاح آن رسولی, محمد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 132. بررسی صحت اظهار نظر حسابرسان دربند اظهارنظر گزارشهای حسابرسی مبنی بر رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری در تهیه صورتهای مالی محمدیکیا,اسماعیل دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 133. بررسی ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری زیست محیطی از دیدگاه استفاده کنندگان/ سعید ملااسماعیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 134. بررسی علل کمبود نقدینگی در شرکتهای گروه صنایع ماشین آلات و تجهیزات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلی عصمتی.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 135. بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران, /حامد مهرجو. / ()--شیراز.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 136. بررسی عوامل موثر بر رشد سود شرکتها, /فرامرز شکیبایی. / ()--آزاد اسلامی واحد مشهد.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 137. بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در بخش خسارت باربری شرکت سهامی بیمه آسیا, /هادی حسین زاده مزرعه شاهی؛ به راهنمایی: نسرین جزنی؛ استاد مشاور: معصوم ضمیری. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 138. بررسی قابلیت اتکاء نسبتهای سودآوری ( سودمندی در پیش بینی ) در شرکتهای گروه صنعت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضی ابراهیمی بسابی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره استادمشاور: رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 139. بررسی کارایی سیستمهای بهای تمام شده در صنایع مواد اولیه دارویی کشور / پایان‌نامه () -- دانشگاه، تهران    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 140. بررسی کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای خودروسازی ایران ذکریائی,علی دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 141. بررسی کاربرد تکنیکهای حسابداری مدیریت در ارزیابی طرحهای سرمایه‏‎ای‎‏ در صنعت خودروسازی کشور, /علی کمالی؛ به راهنمایی: محمدحسین اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 142. بررسی کاربرد محتوای آموزشی دوره های کاردانی حسابداری در مشاغل حسابداری دولتی - مورد سپاه, /حسین عبداللهی زاده؛ به راهنمایی: علی ثقفی. / ()--امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم انسانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 143. بررسی مشکلات استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ایران بختیاری, پرویز حسابداری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 144. بررسی مشکلات حسابرسی واحدهای کوچک تجاری, /رضا جمارانیان؛ به راهنمایی: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 145. بررسی مقایسه ای ارتباط وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (در فاصله زمانی ‎۷۷ و ‎۷۸)/ مرجان فخار.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 146. بررسی موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنایع خودروسازی, /شیرین اسلامی تازه شهر؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 147. بررسی موانع و تنگناهای موجود در توسعه صنعت کشتی سازی ایران, /سعید خاشعی؛ به راهنمایی: شهرام زارع؛ استاد مشاور: وحید رضا میرابی. / ()--آزاد اسلامی واحد قشم.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 148. بررسی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت و محدودیتهای بکارگیری آن در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران/ ایرج قادری.- به راهنمایی حیدرضا وکیلی فرد با مشاوره اساتیدمشاور: هاشم نیکومرام و احمد هومن.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 149. بررسی میزان استفاده از قابلیتهای نرم افزارهای آماده حسابداری و شناسایی عوامل عدم استفاده از آن قابلیتها ابول نژاد,مهران  دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 150. بررسی میزان تاثیر حسابرسی عملیاتی در افزایش کارآئی در صنعت نوشابه سازی (مورد خاص - شرکت زمزم شرق تهران)/ حسن مدرکیان.- به راهنمایی رضا شباهنگ با مشاوره اساتیدمشاور: رمضانعلی رویائی و مهدی تقوی و ناصر میرسپاسی و محمدعلی دعائی.- دکتری (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 151. بررسی نارسائیهای محاسبه بهای تمام شده پروژه ها و طرحهای عمرانی غیرانتفاعی در سیستم حسابداری دولتی ایران نیکنامی,محمدرضا  دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 152. بررسی نقش انتشار صورتهای مالی میاندوره ای بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عمار قارونی.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 153. بررسی نقش عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عارف باباپور.- به راهنمایی حمید برهانی با مشاوره استادمشاور: رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 154. بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانک صادرات ایران و رابطه آن با رضایت مندی مشتریان, /سعید ضرابی؛ به راهنمایی: منیژه قره چه، محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیرت بازرگانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 155. بررسی وضعیت روش حسابداری تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی و تشخیص سود و زیان ناشی از آن در شرکتهای صنعتی - تجاری ایران (شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) پورآذرسا,سیدهاشم دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 156. برسی موانع انتشار سهام ممتاز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران/ فروغ جابری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 157. بودجه - برنامه‌ریزی - درآمدها - هزینه‌ها و فروش, / مجید کشاورزی‌شیرازی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 158. به کار گیری روش شناسی شش سیگما در کاهش زمان تعمیرات (مطالعه موردی: نمایندگی ایران خودرو), /مصطفی خواجه؛ به راهنمایی: محمد علی سوخکیان؛ استاد مشاور: علینقی مصلح شیرازی، محمد علی رشید زاده. / ()--شیراز - دانشکده علوم اجتماعی - گروه مدیریت و حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 159. پژوهشی پیرامون بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱-‎۱۳۷۵/ علی اسماعیلی.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 160. پژوهشی در زمینه نظام مدیریت مشارکتی، بررسی میزان مشارکت مسئولین بنیاد جانبازان استان اصفهان در فرآیند تصمیم گیری, /حسین مزروعی؛ به راهنمایی: شمس السادات زاهدی. / ()--علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 161. پیشنهاد سیستم حسابداری بیمارستان(راهنمای حسابداران بیمارستان) توکلیان,حسین بهداشت    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 162. تاثی هموار سازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده /توجکی - محمود     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 163. ت‍اث‍ی‍ر روش‍ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ رق‍ی‍ب‌ ب‍ر دق‍ت‌ روش‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌.(P/E) ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍لان‍ت‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌،۲۲۳ص‌.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 164. تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورتهای مالی : از دیدگاه های استفاده کنندگان صورتهای مالی, /مرضیه مومنی؛ به راهنمایی: - مجتهدزاده؛ استاد مشاور: بزرگ اصل. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 165. تاثیر توزیع سود سهمی و سود نقدی بر نرخ بازده شرکتهای صنایع غذایی و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه بین آنها/ داوود قربانی.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 166. تاثیر روشهای انتخاب شرکت‌های رقیب بر دقت روش ارزشیابی (P/E), / مرتضی کلانتری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش . /  () -- تهران، تهران    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 167. تاثیر شروط حسابرسی بر قیمت سهام و بر تحلیل صورتهای مالی سالانه توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلی خاتمی.- به راهنمایی رضا شباهنگ با مشاوره اساتیدمشاور: حسین عبده تبریزی و ناصر میرسپاسی و مهدی تقوی و میربهادرقلی آریانژاد.- دکتری (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 168. تاثیراینترنت بر روی اموزش, /فروغ مختاری. / ()--ازاد اسلامی مرودشت گروه حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 169. تجزیه و تحلیل و محاسبه قیمت تمام شده در صنایع نساجی, / عبدالله طالبی‌اطاقور. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 170. تحقیق علمی در اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی در بانکداری, / حسین غیبی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 171. تحقیقی پیرامون تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداری مناسب برای نیازهای حرفه حسابداری وحسابرسی در ایران نوروش, ایرج    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 172. تحقیقی در حسابرسی بانکی, / حمیدرضا صفاریون‌پور. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 173. ت‍دوی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ری‍اض‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ص‍ادف‍ات‌ ران‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌از آم‍اره‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- س‍ت‍وده‌، ی‍ع‍ق‍وب‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ق‍ی‍ه‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌.ش‍ی‍راز، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 174. ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ودج‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ از طری‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ج‍ه‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د خ‍اص‌ ب‍رگ‍روه‌ م‍ل‍ی‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ف‍ولاد ای‍ران‌. دک‍ت‍ری‌- طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا؛ ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 175. ترجمه 8 و 9 از کتاب حسابداری میانه, / مینا آذرکیوان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 176. ترجمه صفحات 323 تا 419 از کتاب حسابداری مدیریت, / محسن دیلمه. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 177. ترجمه فصل 3 از کتاب حسابداری مدیریت, / مهوش حمزه. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 178. ترجمه فصل شانزدهم از کتاب اصول حسابداری صنعتی, / محمود مقدس. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 179. ترجمه فصل ششم و هفتم از جلد دوم کتاب حسابداری مدیریت, / کیهان روزبه‌نیا. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 180. ترجمه فصل هفتم از کتاب - سیستمهای کنترل مدیریت, / مجید بوربور. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 181. ترجمه فصلهای  و 14 و 15 و 17 از کتاب اصول حسابداری مدیریت, / ایرج پیمانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 182. ترجمه فصل‌های 10 و 11 از کتاب اصول حسابداری, / محمد حجتی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 183. ترجمه فصلهای 12-16 هزینه‌یابی استاندارد, / اصغر خرمی‌دیزجی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 184. ترجمه فصلهای 25 و 26 از کتاب حسابداری میانه, / عباس بردیان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 185. ترجمه فصلهای 6 و 7 و 8 و 9 و /10 از کتاب حسابداری صنعتی, / فاطمه ترغان /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 186. ترجمه فصلی از کتاب سیستمهای کنترل مدیریت, / ابوالقاسم دقیقی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 187. ترجمه فصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 از کتاب اصول حسابداری صنعتی, / صدیقه اصل‌روستا. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 188. ترجمه فصول 10-7-6-3 از کتاب حسابداری مدیریت, / عباس نصیرزاده‌یزدی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 189. ترجمه فصول 10-9-8 از کتاب حسابداری مدیریت, / مینو سرپرست. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 190. ترجمه فصول 15--12-11 از کتاب حسابداری مدیریت, / فردخت فتحیان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 191. ترجمه فصول 17-22 از کتاب بودجه‌بندی سرمایه‌ای, / الهه اخوان‌زنجانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 192. ترجمه فصول 17 الی 27 کتاب هزینه یابی استاندارد, / محمدعلی رادمان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 193. ترجمه فصول 18-17-16 از کتاب حسابداری مدیریت, / رضا نظری. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 194. ترجمه فصول 18 و 19 و 20 و 23 از کتاب حسابداری صنعتی پیشرفته, / سیامک جوانبخت. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 195. ترجمه فصول 19-18-17-16 از کتاب حسابداری مدیریت, / الهه عموئی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 196. ترجمه فصول 21-20-19-18 از کتاب حسابداری صنعتی, / آتورینا آرسنوس. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 197. ترجمه فصول 23-22 از کتاب اصول حسابداری, / علی هنرمندراد. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 198. ترجمه فصول 4 و 5 و 6 حسابداری و گزارشات مدیریت, / شهرزاد آیرملو. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 199. ترجمه فصول 5 تا 8 از کتاب حسابداری صنعتی و کنترل برنامه‌ریزی, / علی ناهید. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 200. ترجمه فصول 6-5 از کتاب مالیه برای مدیران, / قاید قایدندومی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 201. ترجمه فصول 6 الی 12 از کتاب حسابداری صنعتی, / پرویز یومطوبیان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 202. ترجمه فصول 6 و 7 و 8 و 9 از کتاب اصول حسابداری صنعتی, / گیتی اخوان‌زنجانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 203. ترجمه فصول 7 تا 12 از کتاب حسابداری مدیریت, / اشرف اشرفی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 204. ترجمه فصول 7، 8، 9 از کتاب حسابداری و گزارشات مدیریت, / نینا محمودزاده. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 205. ترجمه فصول 8-7-6-5-4 از کتاب برنامه‌ریزی مالی و کنترل, / شهین رئوفی‌ثانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 206. ترجمه فصول 8-7-6-5 از کتاب مقدمه‌ای بر حسابداری مالیه, / محمدرضا شریف. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 207. ترجمه فصول 8 و 9 و 10 از کتاب اصول مالیه مدیریت, / منظر امین. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 208. ترجمه فصول 9 و 10 و 11 و 12 از کتاب مقدمه‌ای بر حسابداری مالیه, / جمشید جعفری‌آشتیانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 209. ترجمه فصول اول تا ششم از کتاب حسابداری صنعتی, / طاهره یاسینی‌فرد. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 210. ترجمه فصول اول و دوم از کتاب مالیه برای مدیران, / فاطمه رحیمی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 211. ترجمه فصول پنجم تا هشتم از کتاب اصول حسابداری مدیریت, / ربابه‌السادات حجازی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 212. ترجمه فصول سوم و چهارم از کتاب حسابداری 2, / علی شاه‌نظری. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 213. ترجمه فصولی از حسابرسی بانکها, / نادر محمدپور. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 214. ترجمه قسمتهائی از کتاب حسابداری صنعتی مدیریت, / عبدالکریم مستوفی‌زاده. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 215. ترجمه قسمتی از فصل 7-6 از کتاب حسابرسی شرکتها - مفاهیم و روشها, / بهرام ریاضی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 216. ترجمه کتاب اصول مالیه مدیریت, / ارسلان حاجی‌خلیلی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 217. ترجمه کتاب حسابداری مدیریت, / حسین مهرین‌فر. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 218. ترجمه کتاب حسابداری مدیریت, / رحمانعلی یزدانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 219. ترجمه کتاب روشهای حسابرسی بین‌المللی, / مهین‌دخت رضوانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 220. ترجمه کتاب مدارک و سیستمهای حسابداری مدیریت, / علی فقیهی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 221. تعدیل صورتهای مالی برمبنای شاخص قیمتها و اثرات آنی بر رفتار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در ایران عامری,مجید دانشکده مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 222. تعیین میزان رابطه بین ارزش افزوده بازار و عملکرد شرکتها / حسنی سعدی - رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 223. تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات سنگهای تزئینی از دیدگاه دست اندر کاران تولید و..../ سید حسن موسوی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 224. تعیین پرتفولیویی از کاراترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها, /علیرضا سلیمی فرد؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 225. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران, /حسن محمدتبار کاسگری. / ()--شیراز.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 226. جدیدترین منابع امتحانی  حسابداری, /فاضل شیبانی فر. / ()--کرمان.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 227. جهان سوم و انسان گرسنه‌اش در مقابل مسائل و مشکلات, / نصرت‌اله جابری‌نسب. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 228. ح‍س‍اب‍داری‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‍ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ و م‍وارد اف‍ش‍اء آن‌ درص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اس‍ع‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌،ع‍ل‍ی‌؛ ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 229. ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ از ع‍ق‍ود اس‍لام‍ی‌ (اج‍اره‌ ب‍ه‌ ش‍رط ت‍م‍ل‍ی‍ک‌).ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ی‍رش‍ک‍اری‌، س‍ه‍ی‍لا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 230. ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‌ده‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط(دول‍ت‍ی‌ - خ‍ص‍وص‍ی‌). ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- دروی‍ش‌دم‍اون‍دی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛ ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 231. حسابداری انبارها, / تیمور اژدری. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 232. حسابداری در مدیریت, / ابراهیم وحیدی‌الیزی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 233. حسابداری صنعتی - ترجمه فصل اول تا نهم حسابداری صنعتی, / میترا کلانیان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 234. حسابداری صنعتی - هزینه‌یابی پیمانکاری - هزینه‌یابی مرحله‌ای - ارزش افزوده و هزینه‌یابی تفاضلی, / حسین نوری. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 235. حسابداری صنعتی (تاکیدی بر مدیریت), / فرهاد شاملو. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 236. حسابداری صنعتی و مدیریت, / عبداله سالم. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 237. حسابداری مدیریت - برنامه‌ریزی و کنترل فصول 9 الی , / ناصر محمودزاده‌احمدی‌نژاد. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 238. حسابداری مدیریت از قسمت بودجه‌بندی سرمایه‌ای, / بهروز یزدگردی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 239. حسابداری مدیریت در عمل, / رمضان پاک، محسن عنقائی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 240. حسابداری مدیریت, / احمد مستعلمی‌استرآبادی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 241. حسابداری مدیریت, / سیامک نوربخش. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 242. حسابداری مدیریت, / محمدرضا حمزویان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 243. حسابداری مدیریت, / محمدرضا نثری. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 244. حسابداری میانه, / ژنیک کشیشیان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 245. حسابداری و حسابرسی+, /جمشید جعفری گیلانده. / ()--آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده حسابداری گروه حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 246. حسابرسی تجزیه و تحلیلی, / بهزاد معتضدی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 247. درک و استنباط عمومی حسابداری نسبت به اهمیت محاسبه و گزارش هزینه های کیفیت, /محمد حسین زاده؛ به راهنمایی: محمد قسیم عثمانی؛ استاد مشاور: علی اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 248. دولتی, /مهدی ضیائی. / ()--آزاد بناب.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 249. رابطه بین نظام راهبری و ارزش بازار شرکتها در ایران/ علی خدابخشی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 250. رابطه سود حسابداری با بازده سهم موجود در پرتفولیوی بهینه, /رحمان حاجی‌زاده قراملکی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، گروه حسابداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 251. رابطه غیر خطی بین نرخ بازده اضافی سهام و نسبتهای مالی/خطیبی - مسعود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 252. روشهای ارزشیابی سهام, /بهمن فتحعلی؛ به راهنمایی: حسین کدخدایی. / ()--امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم انسانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 253. سود - قیمت کار, / علی‌اصغر شهبازی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 254. سیر تحول بیمه و تامین اجتماعی در ایران, / اعظم صفاری. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 255. سیستم حسابداری در مرحله تهیه ذغال خشک در کارخانه  محمدی قهاری,مسعود دانشکده مدیریت  تهران      roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 256. سیستم حسابداری مرحله تهیه ذغال‌خشک در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان, / مسعود محمدی‌قهاری. /  () -- تهران     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 257. سی‌ونه سوال و سی‌ونه جواب در حسابرسی, / محمود محمدزاده. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 258. شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرس در ایران, /کمال زارعی مروج؛ به راهنمایی: جواد رضازاده؛ استاد مشاور: علی اصغر انواری رستمی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 259. ض‍رورت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ارزش‍ه‍ای‌ج‍اری‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- خ‍وش‌طی‍ن‍ت‌ن‍ی‍ک‌ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ج‍ه‍ان‍خ‍واه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌؛ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 260. ضرورت تهیه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در ایران از دیدگاه استفاده کنندگان (با تاکید خاص دولت)/ رضا قائدرحمتی.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 261. طراحی الگوی مناسب سیستم حسابداری شهرداری بر بنای حسابداری ..../ فرامرز خاکبازیان     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 262. طراحی، تعیین و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت در صنایع خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علی حرفت پویان.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره استادمشاور: رسول نورالسناء.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 263. عوامل موثر بر رشد سود شرکتها, /فرامرز شکیبایی؛ به راهنمایی: حمید حقیقت؛ استاد مشاور: حسینعلی نیرومند. / ()--آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 264. عوامل موثر بر رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /فرامرز شکیبایی؛ به راهنمایی: حمید حقیقت؛ استاد مشاور: حسینعلی نیرومند. / ()--آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 265. عوامل موثر یر اتکا یا عدم اتکا حسابرسان مستقل بر حسابرسان داخلی, /حسن رستمی؛ به راهنمایی: دکتر خواجوی. / ()--خلیج.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 266. فصولی از کتاب مدیریت مالی, / مهدی کوفجان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 267. کاربرد آنتروپی در تعیین نسبت p,e , تاثیر آن برقیمت سهام شرکت های ...../ مریم صفر پور     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 268. ک‍ارب‍رد ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ک‍ش‍ور- ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ت‍لاش‍ه‍ای‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ و طرح‍ی‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍ج‍اع‌، داری‍وش‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: چ‍ه‍ارس‍وق‍ی‌، ک‍م‍ال‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 269. کاربرد مدل زمینچگی در تعیین وضعیت ورشکستگی / عادل شاهولی زاده     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 270. کاربرد نمونه گیری آمار در فرآیند عملیات حسابرسی/داوطلب - اصغر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 271. کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /سارا براتی مهر؛ به راهنمایی: غلامحسین مهدوی. / ()--شیراز.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 272. کودتای 1299, /سمیه بهرامی. / ()--علامه طباطبائی-دانشکده حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 273. گزارشی درباره هزینه‌یابی نهایی, / نرسس مگرتومیان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 274. متغییرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران p/e / معینی - محمد علی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 275. مدیریت عملی امور مالی برای مدیران (قسمت چهارم), / مولود تقوی‌عصر. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 276. مدیریت عملی امور مالی برای مدیران, / مینو غفاری. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 277. مدیریت کیفیت جامع و اثر آن بر بهره‌وری در شرکتهای خودروسازی, /مرضیه یزدی‌زاده البرز؛ به راهنمایی: رضوان حجازی. / ()--الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 278. مدیریت مالی شرکتها, / امیرعلی خان‌خلیلی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 279. مدیریت مالی شرکتها, / حسن جلال‌پور. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 280. مسئولیت پاسخگوئی مالی ترجمه‌ای از کتاب مسئولیت گزارشدهی - استاندارد گزارشدهی مالی, / یاسمن فتحعلی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 281. م‍ش‍ک‍لات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍س‍ب‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍ل‍ی‍م‍رادی‌ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، اب‍راه‍ی‍م‌؛ ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 282. مطا لعه اثر بخشی برنامه آموزش مصوب رشته حسابرسی/الهی - نغمه    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 283. م‍طل‍وب‍ی‍ت‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- دان‍ش‍ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌؛ وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌.ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 284. م‍طل‍وب‍ی‍ت‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ی‍زدی‌ف‍ر، ح‍س‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌،ع‍ل‍ی‌؛ ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 285. مقایسه برداشتهای تهیه کنندگان و استفاده گزارش / علی مولایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 286. مقایسه ثبات رویه و یکنواختی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرپآن در قبل و بعد از الزام به استانداردهای حسابداری ایران / مجتبی ملکی چوبری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 287. مقایسه دیدگاههای متفاوت نسبت به سطوح اهمیت حسابرسی / سعید زرین     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 288. مقایسه ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏ با سود حسابداری در تعیین ارزش بازار شرکت در بورس اورق بهادار تهران, /سعید دریابیگی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 289. نپر و تفکر فازی, /مونا داودی. / ()--رجا قزوین.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 290. نقش گمرک ایران در اقتصاد کشور, / ناصر فولادی‌نسب. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 291. نقش نسبت های مالی در ارزیابی ریسک سیستماتیک سهام عادی/ کشتکار - رسول    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 292. وظای‍ف‌ ح‍س‍اب‍رس‌ داخ‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍رد اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ آن‌ درای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ح‍م‍ی‍دی‌زاده‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 293. ویژگیهای غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /علیرضا جعفری؛ به راهنمایی: سید حسین سجادی؛ استاد مشاور: منصور زرا نژاد. / ()--شهید چمران اهواز - اقتصاد - حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 294. هزینه و حسابداری مدیریت, / بیژن شوکتی، مهناز حسینی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 295. همکاری دولت و صنعت و برای توسعه ملی, /اعظم زینلی بوجانی. / ()--ازاد اسلامی.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 296. بررسی مشکلات مدیران امور اداری بیمارستان‌های دولتی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 297. حسابداری اموال وانبار ذوب آهن مرکز فریدون بصری ؛ استاد راهنما علی‌اصغر طباطبائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 298. سیستم حسابداری سازمان ذوب‌آهن ایران فریده مهرپی ؛ براهنمائی علی‌اصغر طباطبائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 299. شناسایى عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس تهران،" تهران. دموری، داریوش،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 300. طرح‌های مستمر عمرانی عباس‌علی لطفی ؛ استاد راهنما علی‌اصغر طباطبائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 301.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com