برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری منابع طبیعی آبخیز.. - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com


انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال در رشته مهندسی آبخیز داری - منابع طبیعی - جغرافیای طبیعی. شیلات - آبخیز داری - محیط زیست - مرتعداری - جنگلداری - فیزیک دریا - چوب شناسی - - پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم!فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

 

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


 1. بررسی دقت وکارائی مدل کامپیوترSedimot.II دربرآورد سیلاب و رسوب
 2. کارائی مدلهای برآورد فرسایش و رسوب و تکنیکهای سنجش از دور وGIS در مطالعات فرسایش خاک
 3. ارزیابی پارامتری هیدرولوژی در حوضه معرف کسیلیان با تاکیدبر مسئله رسوب
 4. بررسی روابط و تعین شماره منحنی جهت برآورد رواناب سطحی در حوضه امامه
 5. کاربرد و ارزیابی مدل جدید سپیال(MPSIAC) برای تهیه نقشه فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز جاجرود(لوارک) با استفاده از تصاویر ماهوارهای و سیستمهای اطاعات جغرافیایی (GIS )
 6. اندازه گیری فرسایش سطحی با استفاده از سزیم-137
 7. تجزیه و تحلیل منطقهای سیلاب در غرب مازندران (چالوس-نوشهر )
 8. بررسی اثرهای پارامتری هیدروژئومورفولوژیک بر حرکتهای توده ای مواد دامنهای در حوضه آبخیز چاشم و خطیرکوه سمنان
 9. بررسی بهمن و شناسائی گذرگاههای آن در حوضه آبخیز سیروان
 10. ارزیابی کاربرد مدل PSLac در برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز درینچای
 11. الگوی توزیع زمانی بارش در استان سمنان
 12. کاربرد مطالعات تخمین کمی فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز سد کارده
 13. کاربرد مدل کامپیوتری Hec-6 در براورد رسوب و فرسایش در مخزن سد زاینده رود و سرشاخه های آن
 14. مدل سازی ریاضی روندیابی هیدرولوژیکی سیلاب در حوزه های فاقد آمار به روش ماسکینک -کانژ
 15. بررسی تاثیر طول آمار هیدرولوژیکی در پیشبینی سیلاب در حوزه های آبخیز
 16. بررسی و تعین هیدرولوژیکی سازه های متداول آبخیزداری در کاهش بده حداکثرهای حوزه های آبخیز
 17. بررسی سیستم های مختلف فرسایش بر روی سازند میوسن و برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب به روش E.P.M در حوزه آبخیز آبشور
 18. بررسی عوامل موثر در ایجاد زمین لغزه در منطقه اردل :(روستای گله شوراستان چهار محال بختیاری
 19. تحقیق در زمینه دبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراه  حوزه آبخیز رودخانه زاینده رود
 20. بررسی کاربرد هیدروگرافهای واحد بازمانهای متفاوت در تجزیه و تحلیل سیلابهای حوزه آبخیز سد زاینده رود (زیر حوزه پلاسجان)
 21. بررسی و ارائه مدل جهت پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای در حوزه آبخیز شاهرود
 22. تهیه منحنی های ارتفاع سطح زمان تداوم بارندگی (D.A.D) در چهارپایه زمانی (24،48،72،96ساعته) برای حوزه آبخیز مارون
 23. بررسی تغیرات ضریب رواناب سطحی در یک حوزه آبخیز (مطالعه موردی در حوزه آبخیز درجزین سمنان)
 24. بررسی مقایسه ای زمان تمرکز،زمان تاخیر وزمان رسیدن تا اوج سیلاب بر اساس روشهای تجربی وتجزیه هیدروگراف در دو منطقه آب وهوایی
 25. مقایسه آماری روشهای مختلف بازسازی داده های بارش در استان اصفهان
 26. مقایسه حوزه های آبخیز آهکی و غیر آهکی از لحاظ میزان رواناب سطحی ودبی رودخانه ها
 27. بررسی رفتارهای فرسایشی پادگانهای کواترنر در حوزه آبخیز طالقان
 28. بررسی نوع و میزان فرسایش در رابطه با مدیریت بهره برداری از اراضی و تعین سهم رسوبدهی به منظور بهینه سازی کار بری اراضی
 29. روندیابی مخزن سد وشمگیر(گرگان )
 30. برآورد فراوانی منطقه ای جریانهای حداقل رودخانه های فصلی(مطالعه موردی در مناطق خشک مرکزی ایران)
 31. بررسیرابطه بین آبدهی چشمه های زمین شناسی
 32. بررسی پتانسیل رسوبدهی در حوزه آبخیز سد کارده (با استفاده از روش هیدروفیزیکی)
 33. تعین شاخص فرسایندگی باران در استان خراسان
 34. بررسی مکانیسم و علل تشکیل خندق در بندر گناوه
 35. بررسی خصوصیات مورفومتری خندق ها در سازندهای مختلف زمین شناسی (مطالعه موردی سمل)
 36. تعین حساسیت اراضی به فرسایش حوزه آبخیز دماوند با استفاده از GIS
 37. مقایسه شاخص های هیدروگرافهای واحد طبیعی و مصنوعی حوزه آبخیز رودخانه مارون (زیر حوزه ایدک)
 38. ارزیابی شباهت حوزه های آبخیز به منظور بکارگیری شاخصهای هیدرولوژیک در حوزه های استان کرمانشاه
 39. بررسی مناسبترین توزیع فراوانی برای پیشبینی سیلاب و بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص در آذربایجان شرقی
 40. مقایسه دبی های حداثر سیل از روشهای شماره منحنی و کوک(مطالعه موردی چند حوزه در البرز مرکزی)
 41. بررسی مقایسه ای روشهای مختلف برآورد دبی حداکثر سیلاب بر مبنای سطح حوزه آبخیز(مطالعه موردی در استان گیلان)
 42. مقایسه روش کلاسیک -تورک-و کوتاین با روش های تبدیلی آنها در مناطق خشک
 43. تخمین فرسایش و رسوب با استفاده از روشهای کیفی ژئومرفولوژی(واحدهای کاری) وE.P.M و مقایسه آن با آمار خروجی رسوب در حوزه سد ایلام
 44. مطالعه تطبیقی روشهای کلاسیک -ایکار-و-باستین-با روش های تبدیلی آنها در مناطق خشک
 45. برآورد رواناب تولیدی سالانه در حوزه های آبخیز  با استفاده از روش بیلان آبی S.C.S. (مطالعه موردی در حوزه های کارده و بیدواز)
 46. تعین دبی حداکثر سیلاب از روش گرافیکی S.C.S در حوزه های آبخیز کوچک
 47. بررسی توزیع های احتمالی مناسب برای دبی های حداکثر،متوسط و حداقل با استفاده از روش گشتاور L (مطالعه موردی در استان مازندران)
 48. تعین هیدروگراف واحد بر اساس قوانین ردهبندی آبراهه ها
 49. عوامل موثر بر فرسایش بادی در منطقه دشتی استان بوشهر
 50. بررسی گل آلودگی آب بر نفوذ پذیری خاک در طرحهای پخش سیلاب
 51. بررسی کاربرد هیدروگرافهای واحد مصنوعی در تجزیه و تحلیل سیلابها در حوزه های آبخیز شمال کشور
 52. بررسی مدل شماره منحنی در برآورد سیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی در کارون شمالی)
 53. بررسی روش ترکیببی داده ها در برآورد دبی سیلابی بخشی از جنوب غرب کشور
 54. بررسی حساسیت تعدادی از روشهای تجربی هیدرولوژیکی برآورد دبی اوج سلاب نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه آبخیز ایران
 55. تهیه مدل تغییرات زمانی رسوب در حوزه آبخیز زرین درخت در استان استان چهار محال و بختیاری
 56. بررسی علل اصلی ایجاد انواع فرسایش آبکندی (مطالعه موردی استان فارس )
 57. بررسی سیل خیزی زیر حوزه های رودخانه شاپور با استفاده از شبیه سازی
 58. تهیه مدل دینامیک تولید رسوب در حوزه آبخیز کسیلیان
 59. شبیه سازی اثر پارامترهای هیدرولوژیکی بر روی رواناب خروجی در برخی حوزه های آبخیز ایران
 60. بررسی اثرات کاربری اراضی بر روی شبیه سازی دبی روزانه با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی در حوزه معرف کسیلیان)
 61. مدلسازی رواناآب بر اساس ویژگیهای ژءومورفولوژیکی برای حوزه آبخیز خانمیرا با استفاده از GIS
 62. تخمین آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه سازی داده های بارش و روانآب
 63. پهنه بندی سیل در بخشی از حوزه آبخیز شهری تهران با استفاده از GIS
 64. تاثیر شکل حوضه آبخیز بر هیدروگراف واحد سیل
 65. بررسی روابط بین اجزای مختلف بارندگی و رواناب در حوزه آبخیز کسیلیان
 66. بررسی نقش عوامل ژئومرفولوژیکی در فرسایش آبی بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود با استفاده از بررسی نقش عوامل ژئومرفولوژیکی در فرسایش آبی بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود با استفاده از GIS
 67. ارزیابی طرحهای آبخیزداری اجرا شده در بخشی از حوزه آبخیز کن در استان تهران
 68. اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز اصفهان و سیر جان در تولید رسوب با استفاده از تجربه و تحلیل منطقه ای
 69. کاربرد منطق فازی در اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه شهرستان کرج
 70. بررسی ارتباط بین پارامترهای بارندگی و عامل فرسایندگی در استان خوزستان
 71. بررسی اثر توزیع مکانی و زمانی بارندگی بر روی وضعیت سیل در بخشی از حوزه آبخیز گرگانرود
 72. بهینه سازی کاربری اراضی حوزه آبخیز بریموندها به منظور کمیته سازی فرسایش خاک با استفاده از برنامه ریزی خطی
 73. بررسی پراکنش و علل ایجاد فرسایش تونلی در جنوب فارس
 74. ارزیابی کارایی روشهای روندیابی سیلاب در رودخانه جزر و مدی زهره
 75. بررسی نقش دخالتهای انسانی بر رفتار سیل در بخشی از رودخانه کن تهران
 76. ارتباط خصوصیات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با مورفومتری رسوبات بستر در رودخانه
 77. پهنه بندی سیل در بخشی از رودخانه لیقوان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS
 78. بررسی ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در بخشی از حوزه زاینده رود
 79. الگوی تغییرات زمانی و مکانی رسوب معلق در زیر حوزه های رودخانه هراز
 80. اولویت بندی زیر حوزه های مهم حوزه آبخیز هراز بر اساس تولید روانآب
 81. نقش مقدار,مدت,شدت و پراکنش زمانی رگبار در دقت رواناب تخمینی با مدل SCS
 82. بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابان زایی محدوده شهر اردکان با استفاده از سنجش از دور
 83. بررسی جریان های کمینه در حوزه های کرخه و کارون به منظور برآورد رواناب
 84. بررسی مشخصات خشکسالی استان فارس در محیط GIS
 85. ارزیابی پارامترهای هیدرولوژی در حوزه معرف کسیلیان با تأکید بر مسئله رسوب
 86. ساخت مدل منطقه ای خطر حرکت های توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان
   بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی در رسوبدهی حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)
   پهنه بندی خطر حرکت های توده ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره (MR) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی حوزه آبخیز گرمی چای)
   بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)
   تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)
   بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها و پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شیرین رود-سدتجن)
  نقش GIS در تعیین عوامل موثر بر شدت فرسایش حوضه های آبخیز(مطالعه موردی حوضه آبخیز شاقوی خمین)
   بررسی حساسیت تعدادی از روش های تجربی هیدرولوژیکی در برآورد دبی اوج نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه های آبخیز ایران
   تعیین مدل بیلان آبی مناسب ماهانه در حوزه های آبخیز کوچک کشور (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی و شمال خراسان)
   بررسی ساختار و روند تحولی توده های طبیعی در راشستان های شمال ایران (مطالعه موردی: خیرودکنار - نوشهر)
   بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیلخیزی با استفاده از مدل NRCS مطالعه موردی در حوزه باراندوزچای در آذربایجان غربی
 87.      بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی در رسوبدهی حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)
       مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی
       بررسی برخی از عوامل حرکت های توده ای مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان
       ساخت مدل منطقه ای خطر حرکت های توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان
       بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها و پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شیرین رود-سدتجن)
       تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)
       تعیین مناسب ترین روش کنترل لغزش با استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم (DSS)، مطالعه موردی زمین لغزش باریکان، طالقان
       پهنه بندی خطر حرکت های توده ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره (MR) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی حوزه آبخیز گرمی چای)
       مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه طالقان
       مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با استفاده از روش زمین شناسی
       بررسی امکان استفاده از بیمه منطقه ای محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی پسته
 88. Investigating the Exploratory Methods for Studying the potentials of Iran's Zeolites
 89. The study of systematic joint pattern around the Konarsiah and the Mangerak salt domes, Fars province
 90. The study of systematic joint pattern around the Konarsiah and the Mangerak salt domes, Fars province
 91. اثرات تغییر اقلیم بر بوم زمین ریخت شناسی تالاب های ساحلی
 92. ارتباط بین خصوصیات سنگ شناسی و ویژگی های فیزیکی تراورتن های دنگله کهریز (شرق همدان)
 93. ارتباط ویژگیهای فیزیو گرافی وزمین ریخت شناسی در میزان رسوب دهی سازند ها
 94. ارزیابی اثرات محیط زیستی(EIA) پروژه دهکده توریستی سولان سرعین
 95. ارزیابی اثرات زیست محیطی ( EIA ) مجتمع فولاد ملایر در استان همدان با روش ماتریس لئوپولد
 96. ارزیابی تنوع گونه های پرندگان آبزی و کنار آبزی رودخانه کارون درمحدوده ی شهر اهواز
 97. ارزیابی کیفی تناسب اراضی حوضه آبخیز دلی باغملک جهت استقرار کاربری های کشاورزی و مرتع داری
 98. اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه ........
 99. اکتشافات ژئوشیمیایی عناصر پایه در فیروزان نهاوند
 100. انتخاب محل دپوی باطله با استفاده از روش VIKOR تحت محیط فازی
 101. انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی، مصرف انرژی وآزادسازی تجاری در گروه هشت کشور در حال توسعه اسلامی
 102. اهمیت جایگاه سری سوپر افیولیتی افچنگ در افیولیت سبزوار
 103. بارزسازی مناطق دگرسانی کانسار آهن به کمک پردازش داده های ماهواره ای ASTER  در محدوده باباعلی همدان
 104. براورد توانایی باربری پیلارها ی زغالی با استفاده از مدلسازی سه بعدی کرنش نرمی
 105. برآورد مقاومت فشاری تک محوری گرانیتها با آزمایشهای غیرمخرب
 106. بررسی اثر گرما ابعاد ذرات و مقدار ذرات بر ماندگاری زئولیت در کاغذ و مقوای بازیافتی
 107. بررسی آزمایشگاهی و عملیاتی امکان بکارگیری سیالات حفاری نوین برای حفاری چاههای نفت و گاز (مطالعه موردی)
 108. بررسی تاثیر تغذیه مصنوعی تنگ هیگون و تنگ سپو بر آبخوان دشت کلاچوی دهدشت با استفاده ازنرم افزار  Visual Modflow
 109. بررسی تأثیر پارامترهای زمین شناسی بر رفتار مقاومتی خاک های ماسه ای مخلوط شده با قطعات فیبری لاستیک فرسوده
 110. بررسی تکتونیک و مشخصات دره های ساغری
 111. بررسی راندمان حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب خانگی با  استفاده از سامانه نیزارهای مصنوعی تحت کشت دو گونه گیاه آبزی بومی شمال خوزستان
 112. بررسی سرعت موج برشی آبرفت¬های تبریز با استفاده از ازمایشات لرزه¬ای و SPT
 113. بررسی کیفیت آب شرب منطقه تفت یزد
 114. بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد انحرافی پل رود
 115. بررسی اثر سربار برمقاومت روانگرایی ناشی از زلزله در بستر سد خاکی ستارخان اهر
 116. بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس (مطالعه موردی : محل احداث مجتمع مسکونی مهر، شیروان)
 117. بررسی رخساره ای و تعیین پروتولیت سنگ های دگرگونی  جنوب قروه
 118. بررسی زمین شناسی اقتصادی وعوامل کنترل کننده کانی¬سازی در اندیس پهنه کمر خوسف با  استفاده از شواهد صحرایی،میکروسکوپی وزمین شناسی ساختاری
 119. بررسی زمین شناسی پتروگرافی و کانی شناسی کانسار سرب شیرآباد (همدان)
 120. بررسی زمین لرزه های القایی در یکی از میدان های نفتی حوضه زاگرس
 121. بررسی ساختاری و پایداری شیب سد ده جانی الیگودرز
 122. بررسی فرایند های دیا ژنتیکی موثر بر بخش کربناته و تخریب سازند کژدمی در میدان نفتی هندیجان
 123. بررسی کانه زایی سرب وروی معدن آغچه قلعه (قهرمان جن) جنوب هشجین – استان اردبیل
 124. بررسی مقدماتی زمین شناسی پزشکی و نقشه پراکنش مبتلایان به سرطان در استان قم
 125. بررسی و ارزیابی اثرات آلودگیهای نفتی بر خاکهای رسوبی دشت خوزستان  ( مطالعه موردی ترکیبات حلقوی آروماتیک ((PAHs)
 126. بوم شناسی دیرینه سازند گورپی در برش خرامه واقع در جنوب شرقی شیراز       
 127. پایدار سازی دهانه ورودی تونل  انتقال آب سد رودبار لرستان
 128. پایدار سازی دهانه ورودی تونل  انتقال آب سد رودبار لرستان
 129. پتانسیل های ژئوتوریسم در استان سیستان و بلوچستان
 130. پتروگرافی ژئوشیمی و خاستگاه تکتونوماگمایی  توده¬های نفوذی دوست بیگلوشمال¬غرب مشکین¬شهر
 131. پهنه بندی کمی توان طبیعت گردی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از
 132. تاثیر فعالیت های لرزه ای در ناپایداری شیروانی های  سنگی در آزاد راه خرم آباد –پل زال
 133. تجمع زیستی عناصر سنگین در جلبک اسپیروژیر ( جلبک سبز) موجود در حوضچه های تصفیه آب شماره 3 شهرستان اهواز.
 134. تحلیل سینوسیتی رودخانه قزل اوزن
 135. تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد بیشینه شتاب جنبش زمین در ساختگاه سد تازه کند
 136. تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد بیشینه شتاب جنبش زمین در ساختگاه سد تازه کند
 137. تعیین ذخیره اسکارن پلی متال و طلای اندیس عشوند نهاوند
 138. تعیین ژئوئید با اعمال تصحیحات بیضوی بر روی ضرائب کروی ژئوپتانسیل
 139. تفسیرتاریخچه رسوبی سازندآسماری درمیدان نفتی پارسی
 140. رخساره¬ها و محیط رسوبی سازندهای سروک و ایلام در بخش خاوری خلیج فارس
 141. رخساره کورالین ژوراسیک فوقانی در سازند مزدوران ، منطقه چشمه گیلاس
 142. روشهای پایدارسازی دیواره های گودبرداری در ایستگاههای مترو  تبریز
 143. زمین لغزش و راهکارهای مقابله با ان در روستای قره چای
 144. زیست چینه نگاری و رده بندی سیستماتیک و تحلیل حوضه رسوبی  پرمین در برش چینه شناسی قاتانقر در جنوب بوکان
 145. فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکافهای ناشی از آن بر مناطق مسکونیصنعتی و کشاورزی
 146. قابلیت و فرصت های مناطق بیابانی در استفاده از انرژی خورشیدی
 147. کاربرد داده های ماهواره ای ASTER در شناسایی و تفکیک مناطق دگرسان اندیس مس پورفیری ظفرقند
 148. کاربرد مدل BLM در تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در حوزه آبخیز چرداول ایلام
 149. کانی شناسی و ژئوشیمی سنگهای فلدسپاتوئیددار غرب بزقوش
 150. محاسبه قابلیت حفاری توده سنگ در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران
 151. مخاطرات طبیعی پیرامون روستاهای ناوه و قزلقان (شمال شهرستان بجنورد-خراسان شمالی)
 152. مدیریت بحران زلزله در معادن (مطالعه موردی معدن مس سونگون)
 153. مروری بر وارون سازی داده های مگنتوتلوریک با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (GA)
 154. مطالعات پتروگرافی و میکروترمومتری درکانسارطلای دره اشکی (موته گلپایگان)
 155. مطالعات تلفیقی ژئوالکتریکی و هیدروژئوشیمیایی جهت مدلسازی آلودگیهای آب زیرزمینی
 156. مطالعات رخساره ای وایزوتوپی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی خلیج فارس
 157. مطالعه پترولوژیکی ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز(آتشفشان سهند)با نگرشی ویژه بر سنگ های آذرآواری
 158. مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی توفهای زرشک (شمال قزوین)
 159. مطالعه رفتار ژئوشیمیایی و میزان مسمومیت¬زایی آرسنیک در خاک آب و گیاهان مناطق دگرسانی و کانی¬سازی شمال¬غرب شهرستان مشگین شهر
 160. مطالعه گدازه‌های زیر‌دریایی منطقه حیران ( شمال شرق اردبیل )
 161. مطالعه محیط تشکیل توده نفوذی گرانیتوئیدی جنوب تیران غرب اصفهان  
 162. مکانیسم جایگیری تودة گرانیتوئیدی ظفرقند به روش ناهمگنی خودپذیری مغناطیسی
 163. منشاء شیمیایی گرانیتوئیدهای شرق- شمال شرق تفرش
 164. میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه در غرب میبد (استان یزد)
 165. نحوه تشکیل لیزاردیت، کریزوتیل، باستیت و آنتی¬گوریت در سرپانتینیت¬های آمیزه افیولیتی بافت در استان کرمان
 166. نگرشی نوین بر بیواستراتیگرافی کوه¬های ری(بی¬بی شهربانو)
 167. Adsorption and Preconcentration of lead(II) by Solid-Phase Extraction Prior to Determination by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry
 168. Evaluating of HSV transformation for Alteration Mapping by Remote Sensing Techniques on ASTER data in  southwest of Ardestan-Esfahan
 169. Identification of hydrocarbon microseepage anomalies by remote Sensing
 170. Investigation and Simulation of Water Cresting Control Using Dual Completion Method in Horizontal Wells
 171. Study of generated environment of granitoid intrusive in S Tiran, W Esfahan
 172. The Karoon cement factory, SE Masjid-i-Sulaiman: Should we worry about their environmental risks?
 173. اثر تاج پوشش گونه های چوبی بر تنوع گونه ای فلور علفی در منطقه ی اشترانکوه لرستان
 174. اثر محیط زیست شهرهای صنعتی و غیر صنعتی بر مقدار تغییرات عناصر سنگین و سمی موجود در سبزی نعنا
 175. اثرات زیست محیطی استخراج کانسار مس گروه
 176. اثرات زیست محیطی عناصر فلزات سنگین موجود درپساب تصفیه خانه شهرشیراز بر خاک منطقه
 177. ارائه الگوی تکامل تکتونیکی بر اساس تحلیل ساختاری در منطقه نصرت¬آباد-کهورک جنوب¬شرق ایران
 178. ارائه روش جدید در محاسبه دقیق شیب هیدرولیکی در نقاط مختلف یک آبخوان
 179. ارایه الگوی ارزیابی ریزش بهمن در جاده¬های کوهستانی با استفاده از پارامترهای زمین¬شناسی
 180. ارایه الگوی ارزیابی ریزشی جاده¬های کوهستانی ( موردکاوی : کیلومتر 85 تا
 181. ارتباط بین خصوصیات سنگ شناسی و ویژگی های فیزیکی تراورتن های دنگله کهریز (شرق همدان)
 182. ارتباط تراکم جاده جنگلی ، مسیر چوبکشی و دپوی چوب آلات بر اساس ملاحظات زیست محیطی (مطالعه موردی: سری ارزفون، حوزه آبخیز7
 183. ارتباط تکتونیک با کانه زایی در معدن بوکسیت جاجرم
 184. ارتباط خصوصیات فیزیکی و پتروگرافی بر ویژگیهای مکانیکی توف های نیاق (شمال قزوین)
 185. ارتباط سن با  خصوصیات فیزیکی گرانیت¬های بروجرد
 186. ارتباط سیستم ساختاری و کارست شدگی در منطقه رامهرمز-شرق خوزستان
 187. ارتباط کانی زائی سرب وروی هفت سواران با زمین ساخت منطقه
 188. ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن زغال سنگ و راهکارهای کنترل آن
 189. ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز "12 گرماب-زرین رود-خدابنده
 190. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای سطحی اطراف شهرک صنعتی شماره  2 اهواز
 191. ارزیابی پتانسیل سازندهای دوران سوم زمین شناسی در منطقه رامهرمز به منظور تهیه مواد اولیه کارخانه سیمان خوزستان
 192. ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در یکی از میادین حوضه زاگرس
 193. ارزیابی پرده تزریق سد گیوی اردبیل
 194. ارزیابی تغییرات کمی و کیفی آب رودخانه زرینگل و تاثیر آن بر اکوسیستم و محیط زیست گاوماهی شنی
 195. ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان خوی (آذربایجان غربی) از دیدگاه توسعه شهرکهای صنعتی
 196. ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی آبرفتهای  مسیرتونل متروی پارک ملت تهران با استفاده از آزمون های برجا
 197. ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی چشمه های آب جنوب شرق شهرستان ماکو
 198. ارزیابی خطر زمین لرزه در شهرستان بروجرد به روش قطعی
 199. ارزیابی روش تحلیل سلسله مراتبی سیستمها در پهنه بندی زمین لغزش حوضه کرند غرب
 200. ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش درحوضه کشوری(نوژیان)
 201. ارزیابی سیستمی توسعه پایدار منطقه ساحلی حوزه آبخیز دژگان با تکیه بر  مدل عددی آمایش سرزمین
 202. ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک تکتونیک های فعال در طاقدیس گلیان
 203. ارزیابی غنی شدگی و تغییرات فصلی غلظت فلزات سنگین در رسوبات رودخانه های محدوده کانسار مس سونگون(آذربایجان شرقی) و اثرات زیست محیطی آنها
 204. ارزیابی فرونشست و تراکم میدان نفتی درود
 205. ارزیابی کیفیت رودخانه میناب با استفاده از شاخص WQI
 206. ارزیابی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بالاخانلوی بوئین زهرا
 207. ارزیابی و پیش بینی پارامتر وزن مخصوص خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شهر ساری)
 208. ارزیابی ویژگی های کاربردی و کانی شناسی ماسه سنگهای حلب جنوب زنجان
 209. اسپینل تنها فاز کریستالوگرافی پایدار در مقابل سرپانتینیتی¬شدن در پریدوتیت¬های آمیزه افیولیتی بافت در استان کرمان
 210. استفاده از تخمین زننده های غنای گونه ای به منظور ارزیابی غنای گونه های چوبی در غرب منطقه اشترانکوه لرستان
 211. استفاده از فرآیند های دیاژنتیکی در بازسازى تاریخچه تدفین رسوبات پرمین زیرین(سازند فراقان) در میدان گلشن واقع در خلیج فارس
 212. استفاده از کانیهای رودخانه ای در آشکار نمودن کانی سازی سرب ‏ روی و مس
 213. استفاده فتو کاتولیتی از نانو ذرات نقره تثبیت شده بر روی زئولیت،کلینوپتیلولیت  ، جهت حذف آلاینده
 214. استفاده منابع قرضه جهت استفاده در سد ایوشان
 215. اکتشاف لیتوژئوشیمیایی در محدوده دیزباد استان خراسان رضوی  با استفاده از آنالیز  مولفه¬های اصلی و خوشه ای
 216. انتخاب بهینه مته در یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 217. اندازه گیری میزان آلودگی عناصر سمی و سنگین در آبهای کشاورزی شهر همدان با استفاده از روش استخراج فاز جامد (SPE)
 218. اهمیت گیاهان خانواده گرامینه در پالایش خاک های آلوده
 219. ایکنولوژی نهشته های موجسار هوای آرام و طوفانی سازند شیر گشت:ارتباط متقابل جاندار و بستر در دریای کم عمق پالئوزوئیک پایینی ایران مرکزی
 220. آشکارسازی تغییرات 30 ساله کاربری و پوشش زمین پیرامون دریاچه بختگان فارس با استفاده از داده های ماهواره ای
 221. آنالیز رخساره ای، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی پرمین بالایی (عضو Cگروه خان) در ناحیه کلمرد (برش های راهدار، بخشی، دارین و حلوان)       
 222. بازیافت انواع ضایعات سنگهای تزئینی و نما استان فارس گامی به سوی حفاظت از محیط زیست
 223. براورد پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاکهای رسی در برگیرنده مسیرپیشنهادی مونوریل کرمانشاه با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
 224. برآورد پارامترهای لرزه خیزی و تحلیل خطر زمین لرزه سد جریانی دز
 225. برآورد درجه حرارت منبع زمین گرمایی ورتون به کمک اطلاعات چشمه های آبگرم آن
 226. برآورد مقاومت فشاری تک محوری گرانیتها با آزمایشهای غیرمخرب
 227. بررسی اثر سربار برمقاومت روانگرایی ناشی از زلزله در بستر سد خاکی ستارخان اهر
 228. بررسی اثر وزن پایه بر ویژگی¬های کاغذ و مقوای حاصل از مخلوط کاغذهای باطله و زئولیت طبیعی به عنوان پرکننده
 229. بررسی اثرات اجرای قانون معادن بر روی استخراج معدن ، معدن سنگ لاشه کارخانه استان همدان ، مطالعه موردی
 230. بررسی اثرات خشکسالی بر خصوصیا ت کمی و کیفی آبخوان دشت مرند
 231. بررسی اختلاط ماگمای مافیک و فلسیک در توده‌ نفوذی الوند با توجه به شیمی کانی¬ها
 232. بررسی اختلاط و آلایش ماگمایی در سنگهای آتشفشانی جنوب شرق اسفراین
 233. بررسی امکان استفاده از فلدسپات سنگهای آتشفشانی فلسیک غرب عقدا (شرق اصفهان) در صنایع سرامیک و شیشه
 234. بررسی آرایش محورهای استرین بر اساس تحلیل ساختارها در گستره نصرت¬آباد-کهورک جنوب¬شرق ایران
 235. بررسی آسیب پذیری آلودگی آب زیر زمینی برتش از دشت دهلران با استفاده از مدل DRASTIC
 236. بررسی آلاینده¬های فلزی سنگین با منشأ طبیعی در خاکهای جنوب گرگان
 237. بررسی آلودگی سرب و روی در رسوبات تالاب انزلی
 238. بررسی آلودگی صوتی برای جلوگیری از عواقب سوء آن بر انسانها(مطالعه موردی خیابان چهارباغ بالا استان اصفهان)
 239. بررسی آماری حداکثر بارش محتمل در استان بوشهر
 240. بررسی بادهای عمومی منطقه خوروبیابانک جهت شناخت کانون های گردوغبار
 241. بررسی بحران اقلیمی ریزگرد خوزستان با توجه به تغییرات اقلیمی
 242. بررسی بیوستراتیگرافی وپائو اکو لوژی سازند بادامو بر اساس آمونیتها در منطقه کرمان تا راور
 243. بررسی پارامترهای فیزیوگرافی و هندسی حوزه آبخیز باغ¬کمش در خاور تهران
 244. بررسی پایداری شیب های خاکی همگن با استفاده از شبکه فازی- عصبی
 245. بررسی پتانسیل آلودگی ناشی از منابع زیستی حاشیه تالاب بین المللی چغاخور
 246. بررسی پدیده گرد و غبار در خوزستان
 247. بررسی پراکندگی و غلظت عناصر سمی در رسوبات آبراهه ای منطقه "درگیابان" (جنوب شرق شهرستان زاهدان)
 248. بررسی تاثیر تغذیه مصنوعی تنگ هیگون و تنگ سپو بر آبخوان دشت کلاچوی دهدشت با استفاده ازنرم افزار  Visual Modflow
 249. بررسی تاثیر خشکسالیهای اخیر بر حوضه های آبی کارون بزرگ
 250. بررسی تاثیر فضای سبز بر روی اقلیم و اثرات زیست محیطی آن در کلانشهر تهران
 251. بررسی تاثیر ورود پسآب تصفیه خانه فاضلاب شهری سبزواربه اکوسیستم رودخانه کال شور
 252. بررسی تاثیرات آب وهوا بر کیفیت آبهای زیرزمینی دشت اراک با تاکید بر مصرف شرب
 253. بررسی تأثیر پارامترهای زمین شناسی بر رفتار مقاومتی خاک های ماسه ای مخلوط شده با قطعات فیبری لاستیک فرسوده
 254. بررسی تأثیر سوء آبیاری زمینهای کشاورزی با پساب شهری بر خاک در روستاهای پایین دست سد کارده مشهد
 255. بررسی تراکم پذیری و نفوذپذیری خاک های ماسه ای مسلح شده با فیبر لاستیک فرسوده
 256. بررسی تغییرات 6 ساله شوری آب زیرزمینی و کاربرد آن جهت مصارف مختلف در دشت سبزوار
 257. بررسی تکتونیک و مشخصات دره های ساغری
 258. بررسی خاکها ی متورم شونده مسیر خط 2 تبریز
 259. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک
 260. بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های آلی جنگل شهید زارع ساری
 261. بررسی خطرات معادن زیرزمینی با روش حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات تحت محیط فازی
 262. بررسی داده های ژئوشیمیایی به منظورتعیین آلودگی های زیست محیطی  در منطقه نور
 263. بررسی رابطه برش سطح مخروط افکنه ها و تکتونیک در حاشیه طاقدیس دنه خشک
 264. بررسی رابطه بین شکل و مقیاس زمین لغزش ها
 265. بررسی رمبندگی خاکهای شمال استان گلستان در مسیر راه آهن گرگان- اینچه برون
 266. بررسی روش¬های آب بندی سد مخزنی کوچری
 267. بررسی زمین شناسی مهندسی جهت تعیین پارامترهای طراحی پرده آب بند سد مخزنی حاجیلر ورزقان
 268. بررسی زمین لغزش های پیرامون یال شمالی تاقدیس کبیرکوه
 269. بررسی زمین شناسی پتروگرافی و کانی شناسی کانسار سرب شیرآباد (همدان)
 270. بررسی زمین شناسی معدن سرب و نقره و سیلیس شاکین (استان قزوین ) و قابلیت های آن
 271. بررسی زمین شناسی و تخمین و ارزیابی ذخیره کانسار گچ الزین شمال شرقی زنجان
 272. بررسی زیست محیطی رسوبات جنوب شرق تهران به وسیله فلزات سنگین با استفاده از روشهای تعیین شاخص آلودگی
 273. بررسی زیست محیطی پسماندهای حفاری در سازندهای آغاجاری،میشان و گچساران
 274. بررسی ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای  و اثرات زیست محیطی این رسوبات در برگه 50000 : 1 تجریش
 275. بررسی ژئوشیمی و دگرسانی در کانسار طلای دره اشکی (معدن موته گلپایگان)
 276. بررسی ژئوشیمیایی  و پراکنش  عناصر سنگین در ناحیه ضیاءآباد استان قزوین
 277. بررسی ساختار سرعتی پوسته در جنوب دریای خزر
 278. بررسی ساختاری و پایداری شیب سد ده جانی الیگودرز
 279. بررسی سنگ¬ها و کانی¬های قیمتی و نیمه قیمتی در محدوده کانسار اسکارن آهن تخت ( همدان)
 280. بررسی سنگ شناسی و موقعیت ژئودینامیکی گرانیتوئیدهای آلکالن محدوده کوه های میشو (شمال غرب ایران)
 281. بررسی سنگ های منشا هیدروکربور در تنگه هرمز با دو روش مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی دو بعدی
 282. بررسی سیستماتیک  تافونومی ورفتار شناشی بخش 5 میلا
 283. بررسی شکست قطعات بزرگ سنگی با استفاده از چگالی مکانیک شکست
 284. بررسی ضوابط و معیارهای زمین شناسی مهندسی در طراحی سیستم انتقال آب جیزوان
 285. بررسی علل تخریب سازه ها در غرب و جنوب غربی قم و راه های جلوگیری از آن
 286. بررسی علل فرونشست زمین در دشت سمنان
 287. بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت موثر بر هزینه معدن فلورین کمرپشت در طی سال‌های
 288. بررسی عوامل موثر  بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور¬های با درآمد متوسط به پایین ( با تأکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC))
 289. بررسی عوامل موثر بر ¬¬توانایی گرانول کربن فعال در برطرف کردن آلودگی ناشی از ترکیبات آلی از پالایشگاه¬های نفت
 290. بررسی عوامل موثر بر رنگبری پساب های حاوی رنگ اسیدرد(AR)در حضور واکنشگر  فوتو فنتون
 291. بررسی فرآیند های دیاژنتیکی موثر بر بخش کربناته و تخریبی سازند کژدمی در میدان نفتی هندیجان- شمال غرب خلیج فارس
 292. بررسی فرسایش پذیری درصد ومیزان گسترش اشکال فر سایشی در حوزه ...سرهد
 293. بررسی فوتوکاتالیستی ZnO تثبیت شده روی بنتونیت برای رنگبری پساب های حاوی رنگ اسید رد
 294. بررسی کاربرد روش ژئوالکتریک در تفکیک رسوبات زیرسطحی در تعیین مناطق با آبدهی بالا
 295. بررسی کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شرق باتولیت الوند
 296. بررسی کج شدگی نوزمین ساخت در باختر البرز مرکزی
 297. بررسی کیفیت و علل شوری قسمتهایی از آبخوان کردکوی
 298. بررسی کیفیت آب¬های چشمه¬های تاقدیس بیرک و دشتهای مجاور (جنوب شرق ایران)
 299. بررسی کیفیت آب¬های زیرزمینی منطقه شتری (شرق طبس)
 300. بررسی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی حوضه ی آبی بوئین با تأکید بر تأثیر دما بر میزانEC
 301. بررسی گسل ها و خطواره های گستره کبودرآهنگ بر اساس دور سنجی
 302. بررسی گونه های آبسنگ های مرجانی خلیج چابهار و علل نابودی آنها
 303. بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی خاکهای لسی شمال کلاله و روش های بهسازی آن
 304. بررسی مقاومت برشی طولانی مدت لاینرهای ژئوسنتتیکی -رسی(GCLs)
 305. بررسی منابع آب زیر زمینی اطراف شهرستان خمین جهت شناسائی کیفیّت آنها برای مصارف شرب وکشاورزی
 306. بررسی منحنی‌های ترمومغناطیسی سنگهای گرانیتوئیدی جهت تشخیص کانی‌ها
 307. بررسی میزان تغییرات مورفودینامیکی یخچال یخار دماوند در تصاویر ماهواره ای با استفاده منطق فازی
 308. بررسی میزان آلودگی رسوبات رودخانه گرگانرود
 309. بررسی میزان پتانسیل انتشار گاز رادون به سبب استفاده از سنگ های تزیینی و نما
 310. بررسی میزان تغییرات ژئوشیمیایی آب زیرزمینی در دراز مدت و اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی دشت راین جنوب غربی کرمان)
 311. بررسی میزان فلزات سنگین در آب رودخانه گرگان رود
 312. بررسی مینرالوگرافی وکانی شناسی ذخایر فلزی ورندان قزاآن(کاشان)؛ نقش توده نفوذی در شکل¬گیری کانسارها
 313. بررسی نسل¬های بلور گارنت در سنگ های دگرگونی مجاورتی منطقه همدان
 314. بررسی نقاط قوت و ضعف (ماتریس SWOT) در سنجش میزان صوت در زیرگذرهای حیات وحش پارک ملی خجیر
 315. بررسی نقش حسابداری سبز در حفاظت از محیط زیست
 316. بررسی نقش عوامل ساختاری در فراوانی منابع آب در منطقه کارستی کهگیلویه با استفاده از  RS   و  GIS
 317. بررسی های لرزه خیزی و لرزه زمین ساختی و ارائه مدل لرزه زمین ساختی ساختگاه سد نازلو
 318. بررسی هیدروشیمیایی و هیدروژئولوژیکی آبخوان های محدوده دشت ذهاب
 319. بررسی و مقایسه حساسیت پذیری و تولید رسوب واحدهای سنگی از دیدگاه زمین شناسی (مطالعه موردی حوزه بازو اردکان)
 320. بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد انحرافی پلرود
 321. بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیکی ساختگاه سد کله سر گرمی
 322. بررسی (GSIm) در تعیین مقاومت توده‌های سنگی(مطالعه موردی سنگ پی سد ساوه)
 323. بررسی میزان آلودگی گاز رادون و دز جذبی ناشی از آن در ساکنین خانه های شهر تویسرکان(جنوب همدان)
 324. بهینه نمودن فرآیند تولید چاه با به کارگیری شبیه ساز در میدان نفتی جنوب ایران
 325. بیماری‌های ژئوژنیک وتوزیع فضایی آن دراستان اصفهان(مطالعه موردی:ارتباط سرطان با کادمیوم)
 326. پالئواکولوژی سازند نایبند در برش کوه چال سفید برزک کاشان به کمک پالینومورف ها
 327. پایش محدوده های توسعه در پارک جنگلی صفه با توجه به توان اکولوژیکی زمین
 328. پتانسیل یابی مواد معدنی در در ورقه یکصد هزارم کهک
 329. پتروشیمیایی و نحوه توزیع مس در کانسار کچومتاقال (شمال شرق اصفهان)
 330. پتروگرافی توده‌های گرانیتی گرانیتوئیدی قره‌بلطاق، شمال بویین- میاندشت
 331. پتروگرافی دیوریت‏های درونگیر سنگ آهن معدن چادرملو با نگرشی بر ویژگی‎های فیزیکی-مقاومتی
 332. پتروگرافی گدازه های بالشی و سنگ های مرتبط با آن در توالی افیولیتی صحنه (شمال شرق کرمانشاه)
 333. پتروگرافی  و تفسیر محیط رسوب گذاری نهشته های پرمین زیرین (سازند فراقان) در میدان گلشن واقع در خلیج فارس
 334. پتروگرافی و ژئوشیمی توده های ساب ولکانیک ارتفاعات شمال تهران: دارآباد-کلک چال
 335. پتروگرافی و کانی شناسی زونهای آلتراسیون توده گرانیتوئیدی آستانه(جنوب غرب اراک)
 336. پترولوژی دایکهای منطقه زرین(شمال شرق اردکان)
 337. پترولوژی ژئوشیمی و خاستگاه ماگمایی توده گرانیتوئیدی پیچاقچی ( استان آذربایجان غربی )
 338. پترولوژی و ژئوشیمی  توده نفوذی مافیک در شمال زفره ‏ شمال شرق اصفهان
 339. پردازش داده های ماهواره ای منطقه ابهر با استفاده از تصویر ماهوارهای ETM  و ASTER جهت تعیین نواحی مستعد کانی زایی در اطراف گسل ها
 340. پسته وحشی(بنه) و ارزش زیست محیطی آن در دهستان جبل(بخش کوهپایه- استان اصفهان)
 341. پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت گل گیر با استفاده از مدل  DRASTICو منطق فازی
 342. پهنه بندی خاکهای  منطقه و خارج قم بر اساس ضریب زمین انباشتگی فاکتور غنی شدنی با استفاده GIS
 343. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه)
 344. پهنه یابی استقرار  تاسیسات  خدمات شهری با استفاده از  تلفیق روش  AHP  و   PSIS  (مطالعه موردی محل دفن پسماند شهر سبزوار)
 345. پیامدهای منفی سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وتاثیر آن در خشک شدن دریاچه ارومیه
 346. پیش بینی نشست زمین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 347. تاثیر افت آب در فرونشست دشت خانمیرزا
 348. تاثیر تخلیه پساب فاضلاب های صنعتی حاوی فلزات سنگین بر رسوبات بستر دریاچه مهارلو
 349. تاثیر تغییر اقلیمی بر منابع آب های سطحی حوضه آبی بوئین
 350. تاثیر تنوع پوشش گیاهی و بهره برداری چند منظوره از گیاهان در حفاظت از محیط زیست(مطالعه موردی: زیرحوزه زیار منطقه لاسم  استان مازندران)
 351. تاثیر خشکسالی بر منابع آب آبخوان دشت شاهرود
 352. تاثیر زیست محیطی آبهای زیرزمینی بر گسترش نواحی شهری (مطالعه موردی: دشت اردستان استان اصفهان)
 353. تاثیر ساخت سد شور II  بر کیفیت آب سد تراز
 354. تاثیر عوامل ژئومورفولوژیک در افزایش آسیب پذیری در جریان وقوع زمین لرزه( نمونه موردی: شهر کرند غرب)
 355. تاثیر فعالیت های لرزه ای در ناپایداری شیروانی های  سنگی در آزاد راه خرم آباد –پل زال
 356. تبدیل رمپ کربناته به شلف حاشیه دار طی رسوبگذاری سازند سروک در جنوب ایران
 357. تجمع فرامینیفری به عنوان شاخص محیطی در سازند آسماری
 358. تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش¬های برف سنگین شهرستان کرمانشاه
 359. تحلیل پایداری شیب دیواره نهایی جنوبی پیت 1300 معدن سنگ آهن چادرملو با آنالیز حساسیت بر روی توده جنوبی
 360. تحلیل خطر زلزله و گسلش ساختگاه تونل انتقال آب دز به قمرود
 361. تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد بیشینه شتاب جنبش زمین در ساختگاه سد تازه کند
 362. تحلیل داده‌های رفتارنگاری و بررسی عوامل موثر بر پایداری شیب معادن روباز مطالعه موردی : بلوک UB1525-1 دیواره جنوبی معدن سنگ‌آهن چادرملو
 363. تحلیل رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی جفیر
 364. تحلیل سینوسیتی رودخانه قزل اوزن
 365. تحلیلی بر علل خیزش طوفان¬های گردوغبار در استان فارس در دهه¬ی گذشته
 366. تخمین تخلخل و تراوایی سازندهای کنگان ودالان با استفاده از روش‌های مختلف
 367. تصحیح ضرائب هیدرودینامیکی K و S دشت شاهرود با استفاده از روش تفاضلات محدود (MODFLOW) در محیط 0 GMS
 368. تطبیقی سیاست های انرژی ایران با سیاست های انرژی در کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی
 369. تعیین خواص معدنی یکی از میادین نفتی جنوب ایران به روش برگردان
 370. تعیین رابطه بین مواد جامد محلول (TDS) و دبی رودخانه مادیان رود درمحدوده ایستگاه برآفتاب
 371. تعیین گستره و ذخیره تقریبی گنبد نمکی کاکان با استفاده از اکتشافات
 372. تعیین مرز کرتاسه - ترشیری در برش پس کمر وتل کوه در حوزه رسوبی تپه داغ
 373. تعیین مقاومت مجاز خاک و پایداری شیب های خاکی در مسیرخط انتقال آب (بیجار- همدان)
 374. تعیین مقطع تنش کمینۀ افقی: مهم ترین عامل در انجام موفقیت آمیز عملیات شکافت هیدرولیکی در مخازن جنوب ایران
 375. تعیین مکان بهینه دپوی باطله معدن چادرملو با استفاده از روش¬های تحلیلی و عددی
 376. تعیین مناسب ترین مدل برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز چرداول استان ایلام با استفاده از GIS
 377. تعیین موقعیت محورهای تنش بر اساس مطالعات ساختاری در منطقه غرب خاش (کوه پنج انگشت) جنوب شرق ایران
 378. تغییرات آب و هوایی و آینده روند زندگی ماهی‌های آزاد؛ نمونه موردی غرب ایران
 379. تغییرات تدریجی گاز و تغییرات ترکیب نفت در طول بخار روبی مخازن نفت
 380. تغییرات ژئوشیمیائی توالی گوشته¬ای کمپلکس افیولیتی فنوج-مسکوتان از پشته میان اقیانوسی تا سوپرا-سابداکشن، زون مکران، جنوب خاوری ایران
 381. تفکیک زیر پیکسلی رس و کربنات مارن با استفاده از داده های استر ؛ مطالعه موردی سازند میشان ، استان فارس
 382. تکتونیک همزمان با رسوب گذاری نهشته های فرازنین فامنین در برش شرقی کوه
 383. تهیه نقشه رسوبدهی حوضه سرونو با استفاده از مدل EPM و با استفاده از GIS
 384. توریسم مجازی راهکاری برای مقابله با چالش های زیست محیطی دریاچه ی ارومیه
 385. چینه سنگی و تفسیر محیط رسوبی پی سنگ کپه داغ در زمان آنیزین (شمال شرق ایران)
 386. چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران بر مبنای روزن داران
 387. چینه نگاری سکانسی وتفسیر محیط رسوبی سازند چمن بید در شمال خاوری مشهد
 388. حرکت لکه نمکی خیر آباد به طرف مرکز سیر جان
 389. خصوصیات زمین شناسی سازند گچساران جهت شناسایی سطحی این سازند (مطالعه موردی منطقه رامهرمز-شرق خوزستان)
 390. رتبه بندی و وزن دهی معیارهای گردشگری متکی به طبیعت در تالاب چغاخور با استفاده از روش دلفی
 391. رخساره ها و محیط رسوبی پلایای سازند قرمز بالایی در منطقه سراب (آذربایجان خاوری)
 392. رخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در تاقدیس نواب
 393. رسوب شناسی سازند هزاردره در خاور تهران (از انتهای پارک سرخه حصار تا کیلومتر 5 جاده تهران - جاجرود )                                                      
 394. رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی در کشورهای عضو پیمان کیوتو
 395. رفتار سنگهای تکیه گاه چپ سد مخزنی آزادی در ارتباط با حفاری و تزریق پرده آببند
 396. روشهای پایدارسازی دیواره های گودبرداری در ایستگاههای مترو  تبریز
 397. زیست چینه نگاری سازند آسماری در چشمه چاه شماره 8 میدان نفتی مارون
 398. ژئوشیمی عناصر سنگین در مناطق شمال شرق و شرق آتشفشان تفتان
 399. ژئوشیمی عناصر گروه پلاتین و خاکی نادر همراه کرومیت در افیولیت شمال نایین
 400. ژئوشیمی و ژنز کانسار منگنز و نارچ
 401. ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانی فلوریت کانسار بزیجان
 402. ژئومورفولوژی و مورفوتکتونیک توده¬ی¬آذرین¬نفوذی¬زاهدان مطالعه¬ی¬موردی؛ باتولیت¬لوچان – جنوب¬¬شرق ایران
 403. سنگ شناسی و متالوژنی در منطقه جنوب غرب کلاردشت
 404. سیلیسی شدن و تشکیل چرت های لایه لایه و ندول دار در بخش کربناته سازند قلعه دختر (ژوراسیک فوقانی ) در منطقه کوه بیرگ
 405. شناخت پتانسیل های آب زیرزمینی و بررسی عوامل آلوده کننده دشت ملایر
 406. شناخت مناطق همگن در حوزه آبریز دریاچه بختگان به وسیله شناسایی عوامل موثر بر خشکسالی هیدرولوژیکی
 407. شناسایی تکتونیک های فعال طاقدیس پی کلا بر اساس شاخصهای کمی ژئومورفولوژی
 408. شناسایی کانی های  اورانیوم دار با استفاده از پرتو گاما و ارزیابی های پتروفیزیکی در چاههای نفتی
 409. شیمی کانی آمفیبولهای آزبستی و اثرات احتمالی NOA در استان هرمزگان : مطالعه موردی گنبدهای نمکی گچین ....
 410. طبقه بندی مهندسی توده های سنگی در تونل آزاد راه خرم آباد- پل زال
 411. طراحی بهینه تهویه برای بخش فوقانی خط دوم تونل متروی کرج بین ایستگاههای G و H به روش تهویه فرعی-ترکیبی
 412. علل آلودگی آب های زیرزمینی استان مازندران و روش های مقابله با آن
 413. عوامل موثر در تشکیل فرو چاله های شمال کلاله در استان گلستان
 414. فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکافهای ناشی از آن بر مناطق مسکونیصنعتی و کشاورزی
 415. کاربرد ابزار مکینتاش پروب در تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت
 416. کاربرد روش تحلیل رگرسیون خطی جهت برآورد مقاومت فشاری تک محوره و تخلخل ماسه سنگ با استفاده از سرعت موج طولی به عنوان روشی غیرمخرب
 417. کاربرد شواهد ژئو شیمیائی وتپوگرافی در تفکیک انواع دولومیتها
 418. کاربرد مطالعات ژئوشیمیائی در بازسازی محیط رسوبگذاری و دمای دیرینه کربنات های بخش زیرین سازند الیکا ( البرز مرکزی)
 419. کاربرد نمودارهای تصویرگر در تعیین تخلخل و روند تراوایی در مخزن بنگستان
 420. کاربردهای نانوتکنولوژی در محیط زیست و آثار منفی آن
 421. کانی سنگین در پلاسر کلید کانی شناسی و کانسار شناسی یک منطقه با استفاده در تلگوی سیرجان
 422. کانی شناسی کانسار آهن کیمیا حدید قطروئیه نیریز
 423. کانی شناسی کانسار خاک صنعتی خانه حوزه و کاربرد آن در صنعت نسوز
 424. کانی شناسی و ژنز و ژئوشیمی کائولن بناوران
 425. کانی شناسی و خاستگاه افق لاتریتی حیدر آباد (جنوب ارومیه – استان آذربایجان غربی)
 426. لرزه خیزی گستره پیرامون تونل هرندی (آزاد راه خرم آباد – پل زال )
 427. لزوم توجه به مسائل زمین شناسی مهندسی کارست در مرحله احداث سد مخزنی نازلو
 428. لیتواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش گلیان، جنوب شیروان
 429. محاسبه درصد و میزان گسترش اشکال فرسایشی حوزه آبخیز باغ¬کمش در خاور تهران
 430. محاسبه قابلیت حفاری توده سنگ در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران
 431. محاسبه میزان رسوب دهی ناشی ازفرسایش در زیرحوزه آبخیزتوچال از حوزه آبخیزجاجرود به روش EPM
 432. مخاطرات پیرامونی و تحلیل ناپایداری زمین پیرامون روستای عرب (خراسان شمالی-غرب بجنورد)
 433. مدلسازی انرژی آزاد شده زمین لرزه وزمان رسید و گسترش امواج سونامی در منطقه آمریکای لاتین با تاکید بر زمین لرزه 8 اسفند 1388 در شیلی
 434. مدلسازی تحلیلی برای تخمین بازده ذخیره سازی گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در آبده
 435. مدیریت پسماند و روشهای جلوگیری از آسیب به محیط زیست در عملیات حفاری
 436. مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهرستان گلپایگان
 437. مشخصات منبع زمین گرمایی خورهه در شمال شرق محلات
 438. مطالعات انحلال¬پذیری و پهنه¬بندی توسعه کارست در پی و تکیه¬گاه¬های سد ابوالعباس - خوزستان
 439. مطالعات آرایه درزهای نظام مند پیرامون گنبدهای نمکی کنارسیاه و منگرک استان فارس
 440. مطالعات بریلهای موجود در پگماتیتهای منطقه ابراهیم عطار
 441. مطالعات پارامتریک دیوار خاک مسلح با استفاده از نرم¬افزار PLAXIS
 442. مطالعات پالینومرفهای سازند سرچشمه در دره رادکان - بارو
 443. مطالعات پتانسیل روانگرایی خاک های منطقه جنوب ارومیهبا نگرشی ویژه بر مسیر راه آهن مراغه - ارومیه
 444. مطالعات پتروگرافی ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای ولکانیکی کانسار منگنز شاهینی -پشاباد کامیاران (استان کرد ستان)
 445. مطالعات تاثیر خشکسالی بر پارامتر های کیفی آب رودخانه نور جهت مصارف کشاورزی
 446. مطالعات خصوصیات زمین شناسی مهندسی گرانیت های بروجرد
 447. مطالعات خصوصیات زمین شناسی مهندسی توفهای زرشک (شمال قزوین)
 448. مطالعات خواص مهندسی تراورتن های  ( مطالعه موردی)
 449. مطالعات رسوب شناختی وژئو مرفولوژیکی سواحل عسلویه -خلیج فارس
 450. مطالعات رفتار ژئوشیمیایی عنصر مس درخاکآب و گیاهان منطقه دوست بیگلو مشگین شهر و اندازه¬گیری گونه¬بندی آن در نمونه¬های آبی با نرم¬افزار ترمودینامیکی MINTEQA
 451. مطالعات زمین شناسی ، سنگ نگاری و کانی شناسی کانسار منگنز شاهینی – پشاباد کامیاران (استان کردستان)                                     
 452. مطالعات ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی قرمز گل (غرب توده آتشفشانی سهند - جنوب شرق آذر شهر)
 453. مطالعات کانی شناسی در کانسار آهن هماتیتی اسپید و معرفی آن به عنوان یک ذخیره اسکارنی
 454. مطالعه اشکال و فرآیند‌های فرسایشی و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از فرسایش سطحی و شیاری در حوضه آبخیز وَرده شمال کرج
 455. مطالعه ریزرخساره ها و تعیین محیط رسوبی نهشته های کرتاسه ی فوقانی  شمال شرق نهبندان (برش دغال )
 456. مطالعه عددی و تجربی مسیر رشد ترک مود ترکیبی در سنگ ها با استفاده از یک قطعه جدید
 457. مطالعه کانه زایی آهن با استفاده از مشاهدات بافتی، کانی شناسی و ژئوشیمی در کانسار آهن دهبید
 458. مطالعه لیتوفاسیس و پتروفاسیس سازند شوریجه در شمال روستای آب دراز، شمال شرق ایران
 459. مطالعه میکرو فاسیس و محیط رسوبی رسوبات کرتاسه پیشین در شمال غرب تربت حیدریه
 460. مطالعه میکروفاسیس ها ومحیط رسوبگذاری سنگ های پرمین در برش باغ ونک
 461. مطالعه نمونه های دوکفه ای Kuphus  در سازند قم
 462. مطالعه و بررسی تعیین ماتریس مکش خاک های غیر اشباع مستقردرکف محل دفن علمی پسماند ها
 463. معرفی پالینومورفهای سازند سرچشمه در دره رادکان- بارو
 464. معرفی رسوبات میوسن در جنوب ساری منطقه پهنه کلا
 465. معرفی روز  PALAEOTEXTUIARI
 466. مقایسه پترولوژی و پتروژنز توده¬های ولکانیک شمال قم و شمال غرب ساوه
 467. مقایسه روش های مختلف ذخیره سازی گاز در فضاهای زیرزمینی
 468. موقعیت تکتونو ماگماتیک توالی پوسته ای افیولیتی باغ جر ‏ شمال خاوری سبزوار
 469. میزان رسوب دهی ناشی ازفرسایش در حوزه آبخیزسرهد (شمال باختری کرج )به روش MPSIA
 470. میکرو بایو استراتیگرافی سازند روته در ناحیه چمن ساور بر اساس فرامینیفراها و جلبک های آهکی
 471. میکروفاسیس و فرآیندهای دیاژنزی سازند داریان در میدان سلمان چاه شماره X1
 472. میکروفاسیس  دیاژنزو محیط رسوبی سازند           در چاه ناواراوانکارا فارس
 473. میکروفاسیس  محیط رسوبی نهشه های کرتاسه زیرین در ناحیه میمه شمال غرب     
 474. مینرالوگرافی و مطالعه کانی زایی طلا در گرانیتوئید  آستانه (زون سنندج – سیرجان  غرب ایران)
 475. نقش تراکم فیزیکی و شیمیایی در کیفیت مخزن آسماری- پابده میدان نفتی کرنج
 476. نقش تکتونیک و ژئومورفولوژی در تغذیه و محل برونزد آبهای زیر زمینی حوضه قلعه شاهین
 477. نقش خاکهای لسی در ایجاد فروچاله ها و شکافهای موجود در اطراف و مسیر سدهای خاکی آلاگل و آجی سو
 478. نقش خطواره‌ها در پایداری شیب دیواره غربی معدن سنگ‌آهن چادرملو
 479. نقش فناوری حفاری فروتعادلی در کاهش صدمات ناشی از مکانیسم های آسیب به سازند با بررسی چند تکنیک جدید
 480. نگرشی ویژه بر کاربرد صنعتی و دارویی ذخیره معدنی رخ سفید
 481. نگرشی بر زمین شناسی پزشکی در محدوده  50000  : 1 شهریار
 482. نویزهای تاثیر گذار در هنگام نمودارگیری و چگونگی حذف و تفسیر آنها توسط نرم افزار ژئولاگ
 483. وارون سازی لرزه ای به روش خارهای پراکنده بر روی داده های لرزه ای سه بعدی در یکی از میادین ایران
 484. ویژگی های پترولوژیکی و کانی شناسی سنگ های ریولیتی و توف ریولیتی شمال شرق باتلاق گاوخونی
 485. 1- نقش بازارهای محلی در توسعه ی اقتصادی نواحی روستایی: عبدالمجید قرنجیک
 486. 2- ساماندهی فضایی با تاکید بر تعیین مراکز بهینه ی روستایی- بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی: امیر دهاقانی و زهرا هدایتی مقدم
 487. 3- بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان به کشاورزی ارگانیک- شهرستان اشنویه: جعفر سجادی
 488. 4- نقش زنان در توسعه ی اقتصادی مناطق روستایی: محمدرضا نقوی و عباسعلی حسنی
 489. 5- روابط شهر و روستا با تاکید بر محصولات کشاورزی- شهرستان بیرجند: جعفر سجادی
 490. 6- نقش شرکت های تعاونی روستایی در توسعه ی روستایی- حوزه ی گالش محله ی شهرستان رامسر: خدیجه گلین مقدم
 491. 7- نقش ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا در توسعه ی روستایی با تاکید بر ایجاد استان های جدید- استان قزوین: ولی اله نظری
 492. 8- مطالعه ی تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی: صامت فرهادی و زهره زارع
 493. 9- بررسی اثرات مراکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه ی اجتماعی و اقتصادی روستاها- روستای قرن آباد استان گلستان: ساعد فرج نژاد قادی و سیدمهدی نصیری
 494. 10- نقش صندوق های خرد اعتباری در پیشبرد اهداف توسعه ی پایدار روستایی- روستاهای پروژه ی ترسیب کربن در دشت حسین آباد غیناب سربیشه خراسان جنوبی: محمد حجی پور
 495.  
 496. 11- بررسی و تحلیل میزان موفقیت شوراهای حل اختلاف در امنیت قضایی با تاکید بر حکمروایی روستایی- بخش رومشگان شهرستان کوهدشت: فرشاد سوری
 497. 12- ناپایداری فضایی روستاهای کوچک- بخش مرکزی مینودشت: هادی قراگوزلو و رضا سلیمانگلی
 498. 13- مدیریت روستایی از دیدگاه توسعه ی پایدار با تاکید بر ایران: مهدی آقامحمدی
 499. 14- مدیریت روستایی در ایران و نقش دهیاری ها در چگونگی روند توسعه ی روستایی: بهمن شفیعی، نبی الله بیگدلی و فاطمه روان بخش
 500. 15- بازارهای هفتگی و توسعه ی روستایی- بخش مرکزی شهرستان مینودشت: رضا سلیمانگلی و مصطفی بیات
 501. 16- نقش شهرهای کوچک در توسعه ی نواحی روستایی- دهستان زرین رود استان زنجان: نبی الله بیگدلی، بهمن شفیعی و اسماعیل شه بخش
 502. 17- افزایش سطح زیرکشت مرکبات بر نواحی روستایی استان مازندران- دهستان بالاتجن شهرستان قائمشهر: علی اصغر سوادی مالیدره و ابوذر پایدار
 503. 18- انطباق تئوری های مدیریت با نظام مدیریت روستایی در ایران: مسعود نیک سیرت
 504. 19- بررسی درجه توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سنقر: محمد فعلی و محمد محمودی
 505. 20- بررسی میزان رضامندی روستاییان از عملکرد دهیاری ها- روستاهای بخش مرکزی همدان: سمیه لطیفی
 506. 21- جایگاه کیفیت زندگی در دهستان فهلیان بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی: رقیه نظری
 507. 22- ساماندهی پتانسیل های گردشگری، راهی در جهت توسعه ی روستایی- روستای ملفه و اندارگلی: سعید میرریاحی و ساعد فرج نژاد قادری
 508. 23- ارزشیابی اثرات کالبدی، فضایی اجرای طرح های هادی- روستای پیرکندی شهرستان خوی: کلثوم مبارک
 509. 24- بررسی میزان مشارکت روستاییان در اجرای طرح های انجام گرفته توسط دهیاری روستا- روستای لک بن شهرستان پیرانشهر: عبدالاحد احمدرش و جعفر سجادی
 510. 25- راهبردهای دستیابی به توسعه ی گردشگری روستایی پایدار از منظر طراحی کالبدی- روستای چنار شرق دماوند: ترانه صنیعی
 511. 26- مطالعه ای بر مهاجرت نیروی انسانی از روستاها و پیامدهای آن بر توسعه ی روستایی و کشاورزی- شهرستان لاهیجان: سعیده عابدینی، روزا ابراهیمیان و لیلا دینی
 512. 27- تحلیلی بر شکل گیری حکمروایی روستایی و شاخص ها و مولفه های آن: زهره زارع، صامت فرهادی و عبدالمجید قرنجیک
 513. 28- تعیین جهت توسعه ی آتی روستا در راستای پایداری با استفاده از AHP- روستای محمودآباد قزوین: جعفر موسی وند و سیدمهدی محمودی
 514. 29- ضرورت حرکت از ساختارهای وظیفه ای به سوی ساختارهای فرآیندی در توسعه ی روستایی: مریم آرمند، زهرا براتی و زهرا اطهری
 515. 30- ارزیابی موقعیت نظام بانکی در نواحی روستایی ایران با تاکید بر بانک کشاورزی: حسین مهرابی
 516.  
 517. 31- بررسی مسائل مربوط به مدیریت دفع مواد زائد- شهر سنقر: حسین کماسی و داود جمینی
 518. 32- تحول در اقتصاد روستاها با تاکید بر بخش دامداری- بخش بندپی شرقی شهرستان بابل: مرتضی مهرعلی تبار فیروزجائی
 519. 33- جایگاه تعاونی های تولید روستایی در کاهش فقر در نواحی روستایی: منیر بانوئی آرانی
 520. 34-  نقش عوامل سیاسی و حکومتی در سیر تکوینی روابط شهر و روستا با تاکید بر ایران: اسماعیل افشاری
 521. 35- ایجاد و گسترش توریسم، صنایع دستی و تکنولوژی های متوسط؛ راهکارهایی اساسی در توسعه و اشتغال پایدار و ماندگاری مردم در روستاهای کویری شرق ایران: فرهود گل محمدی، مهدی محترم و سایرین
 522. 36- مقایسه ی تطبیقی اقتصادی روستاها- روستاهای یزدل و علی آباد شهرستان آران و بیدگل: سیداسماعیل میرباقری و محمدجواد قصابی
 523. 37- مکان یابی سکونتگاه های روستایی جهت توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی- نقاط روستایی شهرستان قوچان: محمدجواد قصابی
 524. 38- نقش ICT در توسعه ی روستایی: طاهره شعبانی
 525. 39- نقش کشت زعفران در توسعه ی روستایی- دهستان سلیمانیه ی شهرستان زاوه: فاطمه یوسفی
 526. 40- بررسی قابلیت های زعفران خراسان جنوبی در سبد صادراتی استان: احمد زرعکار و ملیحه دهقانپور
 527. 41- بررسی تاثیر و عملکرد سازمان های مدنی بر توسعه ی روستایی ایران- دهستان قره طغان نکا: الهه انزایی
 528. 42- بررسی نقش روابط متقابل شهر و روستا بر وضعیت کالبدی، محیطی نواحی روستایی- دهستان چهل چای شهرستان مینودشت: علی طورانی و عباسعلی نوری
 529. 43- ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح هادی روستایی- روستای احمدآباد شاهین دژ: مریم خالدی
 530.  
 531.  
 532. *****************************************
 533. جغرافیا و برنامه ریزی شهری (تکمیل شد)
 534.  
 535. 1- تحلیل فضایی مبلمان شهری و تاثیر آن بر رضایت شهروندان- پارک ساعی تهران: حسین عزیزی و محسن حاصل طلب
 536. 2- تحلیل فضایی مبلمان شهری پارک ساحلی حاشیه ی سیمینه رود شهر بوکان: ش. آهنگری
 537. 3- وندالیسم (نخریب گرایی) و تأثیر آن بر مبلمان ترافیکی، با نگاهی بر منطقه ی 3 شهر اصفهان: نگار دائی و گلنار فرزام
 538. 4- الگوی غالب مهاجرت در سکونتگاه غیر رسمی قیام دشت: نسرین کاظمی
 539. 5- مقایسه ی شهرستان های کردنشین استان آذربایجان غربی از لحاظ دسترسی به شاخص های بهداشتی با تکیه بر تکنیک های آنالیز تاکسونومی عددی و موریس: خضر شمسی
 540.  
 541. 6- شناسایی سکونتگاه های غیررسمی و اولویت بندی ساماندهی آنها - شهر خمینی  شهر: مریم نوحه سرا و مصطفی خبازی
 542. 7- ارزیابی کاربری اراضی در شهرک قائم تهران: زهرا براتی و آزاده طاهرخانی
 543. 8- تخمین تلفات انسانی ناشی از زلزله در بخش مرکزی شهر تبریز: لیلا احمدی
 544. 9- بررسی عوامل خلق هویت در شهرهای جدید - شهر جدید بهارستان: زهره حیدریان
 545. 10- بررسی شاخص های توسعه ی پایدار در ساماندهی بافت های فرسوده ی  محله ی دارآباد: پانته آ ابوذری و یعقوب حق پناه
 546. 11- بررسی راهکارهای مدیریتی و ارائه ی الگوی بهینه ی مداخله در بافت های فرسوده ی شهری با کاربرد GIS- محله ی سرتپوله سنندج: عاطفه احمدی، مرجان سالاری و دیگران
 547. 12- تحلیلی تاریخی بر وضعیت شهر و شهرنشینی پس از حمله ی مغول و تاثیر این هجوم بر شبکه ی شهری دوران معاصر و عدم توسعه ی شرق کشور: رضا احمدی و معصومه نقدی پور بیرگانی
 548. 13- مطالعه ی اقلیم و معماری شهر زنجان با استفاده از روش ماهانی: مهسا شاه بختی و محبوبه صفایی مهر
 549. 14- سرمایه ی اجتماعی لازمه ی بهسازی بافت های فرسوده ی منطقه ی 10 تهران: یعقوب حق پناه و پانته آ ابوذری
 550. 15- جایگاه مکان یابی در ایجاد، ساماندهی و توسعه ی علمی المان های شهری با تاکید بر GIS: هادی صادقیان، امید حسن پور
 551. 16- شهرهای تازه تاسیس و نقش آن در تعادل فضای زیستی - استان کردستان: صبا شیخ الاسلامی
 552. 17- راهبردهای نوسازی بافت های فرسوده ی شهری با تاکید بر توسعه ی درونزا و مشارکت مردمی - محله ی سرشور شهر مشهد: سیدمحمود محمودی و جعفر موسی وند
 553. 18- تحلیل روند شهرنشینی و پیامد آن بر نظام شهری ایران: تقی حیدری و پروین رحمتی
 554. 19- تحلیل توزیع و پراکندگی مراکز تجاری در سطح شهرها: معصومه شریفی، علی آذر و احمد شریفی
 555. 20- بررسی نقش طرح های آماده سازی در توسعه ی فیزیکی شهرها- شهر تبریز: علی آذر و رقیه شریفی
 556.  
 557. 21- تحلیل توزیع و پراکندگی مراکز تجاری در سطح شهرها: معصومه شریفی، علی آذر و احمد شریفی
 558. 22- برنامه ریزی توسعه ی پایدار شهری با تاکید بر توسعه ی فرهنگی- شهر سیمینه: رشید بوکانی
 559. 23- سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی محله ای- طلاب مشهد: محمدمحسن رضوی و محسن حجازی جوشقانی
 560. 24- ارزیابی فضای سبز شهر جدید پرند: هیرش عثمان پور و داود رازیان
 561. 25- ارزیابی بحرانهای زیست محیطی شهر لامرد در راستای توسعه پایدار شهری: محمد ویسیان و صادق زمانی
 562. 26- بررسی روند توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار و تغییرات بافت کالبدی آن: طاها ربانی و محمد قنبری
 563. 27- ارزیابی محدویت های توسعه ی فیزیکی شهر بوشهر: محمدرضا زارع پور
 564. 28- ارزیابی وضعیت تناسب محل دفن فعلی پسماندهای شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی: مرجان سالاری، عاطفه احمدی و پگاه ایزدی
 565. 29- بررسی اثرات ساماندهی بافت قدیم شهری و تحلیل توان جمعیت پذیری آن - شهر بیرجند: راضیه آرزومندان
 566. 30- بررسی ضرورت های مشارکت ساکنین در احیای بافت های فرسوده ی شهری - بافت فرسوده ی عامری شهر اهواز: مجتبی اسماعیلی وردنجانی
 567.  
 568. 31- برنامه ریزی منطقه ای و استانداردهای کیفیت زندگی: امین فرجی ملائی و آزاده عظیمی
 569. 32- کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی و توزیع بهینه مراکز فرهنگی در شهر خرم آباد: سیدعلی نادر دهقانی، سیامک شرفی و دیگران
 570. 33- تحلیل کمی و کیفی مبلمان بازی حاشیه ی درون شهری اصفهان- پارک های سعدی، خبرنگار و سلمان فارسی: سمانه عباسی
 571. 34- بررسی بافت فرسوده ی شهری-  منطقه ی 13 شهر تهران: آزاده عظیمی و امین فرجی ملائی
 572. 35- ساماندهی مبلمان شهری بخش مرکزی شهر سبزوار - خیابان کاشفی: زهرا بیهقی
 573. 36- بررسی و تحلیل نخست شهری در استان آذربایجان غربی: فریاد پرهیز و علیرضا غلامی
 574. 37- تحلیل فضایی بزهکاری در شهر کرمانشاه- خرید و فروش ... : فریاد پرهیز و احسان حق پناه
 575. 38- ارائه ی استراتژی توسعه ی منطقه ای در استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT: زیبا پرنون و لیلا واحدیان بیکی
 576. 39- ارائه ی الگویی بهینه برای دفع زباله در شهر بابلسر: سیدمحمد رستمکلایی مطلق
 577. 40- آسیب شناسی و بررسی مشکلات و مسائل در بعد اجرای طرح های فراشهری و شهر در ایران: علی حسینی و حسن رضایی نیا
 578. 41- زنان و فضاهای شهری: نعیمه ترکمن نیا
 579. 42- تحلیل نقش فضاهای سبز و مبلمان شهری در کیفیت زندگی (مولفه های وضعیت جسمانی و روانی) شهروندان شهر اصفهان: فرامرز خسروی و زهرا صحرائیان
 580. 43- نمادهای شهری؛تبلور کالبدی هویت شهری: مرتضی محمدپور جابری و احمد شم آبادی
 581. 44-  نقش مبلمان شهری از منظر و هویت: امیر زاهدی یگانه و راضیه قدرجانی
 582. 45- بررسی توزیع فضایی سکونتگاه های انسانی شهرستان مرند و ارائه ی الگوی بهینه: صابر محمدپور و ایوب منوچهری میاندوآب
 583. 46- مدیریت شهری و نقش آن در توسعه ی سازمان فضایی شهر بابلسر: سیدمحمد رستمکلایی مطلق
 584. 47- اصول برنامه ریزی تاسیسات آبرسانی در مواجهه با زلزله: مهدی برنافر و صالح اسدی
 585. 48- مدیریت شهری یکپارچه در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده -  شهر سمنان: فاطمه شجاع
 586. 49- بررسی مکان یابی کاربری های آموزشی (ابتدایی) شهر شادگان: ماجده عساکره
 587. 50- نگاهی به رویکرد نوین در بررسی تحولات جمعیتی نواحی پیراشهری: محمدامین خراسانی
 588. 51- تحلیلی برحاشیه نشینی شهر خرمآباد - محله یعلی آباد: میثم امیری، محمد بازوند و غلامحسین حسینی لقب
 589. 52- مکانیابی محل استقرار بهینه ی ایستگاه های آتش نشانی در شهر کاشان: محمود داودی، سینا شهاب و دیگران
 590. 53- سنجش توسعه یافتگی عمرانی شهرستان های استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی عددی: سیران حنانی و حکیمه قنبری
 591.  
 592.  
 593.  
 594. *****************************************
 595. جغرافیا و برنامه ریزی توریسم (تکمیل شد)
 596.  
 597. 1- آموزش جامعه ی محلی و نقش آن در توسعه ی گردشگری پایدار: صدراله طیبی و سمیرا حسین پور
 598. 2- مطالعه و بررسی ظرفیت های گردشگری دهستان کاکان (در استان کهگیلویه و بویراحمد): حمیدرضا جوشقانی و صدراله طیبی
 599. 3- بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه ی  گردشگری روستایی- شهرستان چابهار: عبدالصمد پناد
 600. 4- بررسی قابلیت های ژئوتوریسمی اشکال کارستی در دشت ارژن فارس: مرضیه همتی زاده
 601. 5- گردشگری مذهبی و توسعه ی پایدار کلانشهرهای مذهبی- شهر مشهد: سمیه روحانی
 602. 6- برنامه ریزی توریسم روستایی با استفاده از مدل SWOT- روستای ابیانه: جعفر کریمی
 603. 7- ارزیابی توان اکولوژیکی سراب کیان برای کاربری توریسم: واحد کیانی
 604. 8- فرصت ها و چالش های توسعه ی سرمایه گذاری توریسم در ایران: پروانه خانیا
 605. 9- بررسی راهکارهای توسعه ی گردشگری روستایی: نعمت الله حسینی
 606. 10- نگرشی بر راهبردهای توسعه ی گردشگری قشم با استفاده از مدل SWOT: زهره جوانبخت
 607. 11- نقش گردشگری در پایداری زیست محیطی و اقتصادی نواحی روستایی- روستاهای دهستان بلده ی کجور شهرستان نوشهر: مهدی حبیبی فیروزکلایی، محمدرضا صمیمی و رضا کاظمی
 608. 12- نقش صنایع دستی در توسعه ی اقتصاد روستایی با تاکید بر گیوه بافی- روستای اورامان شهرستان سروآباد: ریبوار محمدپور
 609. 13- ارتباط دوسویه ی گردشگری و موسیقی- موسیقی سنتی جزیره قشم: محمد صادقی، محبوبه زندی نسب و زهرا کمالی فرد
 610. 14- تحلیل توسعه ی اکوتوریسم در استان لرستان با بهره گیری از تکنیک SWOT: منیر یاری، صغری فردوسی و برزو سبزی
 611. 15- بررسی موانع توسعه ی گردشگری- روستاهای هدف گردشگری بخش مرکزی همدان: سمیه لطیفی و نیره لطیفی
 612. 16- گردشگری الکترونیک، راهکاری برای تحقق توسعه ی گردشکری در ایران: محمدرضا محبوب فر و حسین قمری
 613. 17- بررسی تاثیر گردشگری بر توسعه ی روستایی با تاکید بر روستای قلایچی: اسمر پرگر، ناصر موسوی و نرگس غلامپور گشوییه
 614. 18- تعیین آسایش اقلیمی گردشگری شهرستان زابل با شاخص اوانز: منیر یاری، برزو سبزی و صغری فردوسی
 615. 19- نقش اسلام در شکل گیری گردشگری مذهبی: مریم کوزه گر
 616. 20- بررسی پتانسیل ها و محدودیت های توسعه ی اکوتوریسم در شهرستان روداب سبزوار با تاکید بر ویژگی های ژئومورفولوژیکی منطقه: خدیجه احتشامی پور و ابراهیم تقوی مقدم
 617. 21- تاثیر اقلیم بر گردشگری در شهر شیراز: مهران شبانکاری و سیده طیبه تقوی
 618. 22- بررسی توانمندی های ژئوتوریستی منطقه ی کوهستانی قره قشون بناب: زهرا عادلی
 619. 23- اکوتوریسم و نقش آن در گردشگری پایدار: سیدچمران موسوی و راشد احمدی
 620. 24- تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در کن و سولقان به منظور حفاظت از منابع طبیعی: محمد علیزاده، حسن اروجی و دیگران
 621. 25- راهبردهای توسعه ی گردشگری درحوضه ی آبریز کن و سولقان با استفاده از مدل SWOT: محمدسعید نجفی
 622. 26- توسعه ی گردشگری به عنوان راه حلی برای رفع اسکان غیررسمی- منطقه ی فرحزاد تهران: لیلا  واحدیان بیکی و زیبا پرنون
 623.  
 624.  
 625. *****************************************
 626. جغرافیای سیاسی (تکمیل شد)
 627.  
 628. 1- تبیین شرایط برگزاری انتخابات پارلمانی در ایران: عبدالوهاب خوجم لی
 629. 2- بازنگری ایران در آسیای مرکزی در سایه ی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای: صغرا میراحمدی
 630. 3- ماهیت بازتولید قدرت در حوزه های ژئوپلیتیکی نو ظهور: امیر قدسی
 631. 4- چالش های امنیت در کشورهای در حال توسعه: محمدرضا سعیدزاده و مصطفی رشیدی
 632. 5- جغرافیای برساخت گرایی؛ هارمونی جغرافیای سیاسی و رویکرد برساخت گرایی (تکاپوی فرای اثبات گرایی و پسا اثبات گرایی): مصطفی رشیدی و محمدرضا سعیدزاده
 633. 6- بررسی منابع تنش و همکاری میان ایران و ارمنستان (تهدیدها و فرصت ها) : مهدی رحیمی پور و سیدمجتبی حسینی
 634. 7- تحلیلی بر وضعیت آماری و توزیع جغرافیای سرزمین ها و جمعیت مسلمان جهان: اعظم ابراهیمی و مرضیه رحیمی آبادی
 635. 8- ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران: طهمورث حیدری موصلو و محسن جان پرور
 636. 9- تحلیل نقش و جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی: علی صادقی و مریم لکزیان
 637. 10- جهانی شدن، قدرت نرم و قلمروسازی: ریحانه عالم و صغرا میراحمدی
 638. 11- تحلیل عوامل و اگرای ناامنی در منطقه ی خلیج فارس: طهمورث حیدری موصلو و طیبه حیدری موصلو
 639. 12- جایگاه منابع انرژی آسیای مرکزی و قفقاز در محاسبات ژئوپولتیک غرب: احمد رشیدی نژاد
 640. 13- جایگاهمنابعانرژیآسیایمرزیوقفقازدرمحاسباتژئوپلیتیکروسیه: ابوطالب طهماسب پور و احمد رشیدی نژاد
 641. 14- بازنمایی مفهوم واژه ی استراتژیک: طهمورث حیدری موصلو و احمد رشیدی نژاد
 642. 15- تبیین روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی با رویکرد نظریه ی هنجاری: ریحانه عالم
 643. 16- آسیب شناسی جغرافیای سیاسی، امنیتی استان لرستان: احمد رشیدی نژاد و عبدالوهاب خوجم لی
 644. 17- الگوی بومی توسعه ی فعالیت های اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404: حسن فلاح و زهرا نداف بغدادآبادی
 645.  
 646.  
 647.  *****************************************
 648. GIS (تکمیل شد)
 649.  
 650. 1- استفاده از GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین مسیر جاده های بین شهری- جاده ی مراغه، شاهرود: سمیه لشکری انباردان و مهدی صمدی
 651. 2- مدلسازی برای مکانیابی پارک همسایگی با استفاده از منطق فازی با تلفیق AHP و TOPSIS: ایوب منوچهری میاندوآب و حسن آهار
 652. 3- مقدمه ی استخراج اطلاعات کانی شنسی برای اکتشاف طلا با استفاده از داده های سنجنده ی ASTER: عباسعلی نوری و علی طورانی
 653. 4- مقدمه ی مقایسه ی تکنیک های بررسی صحت Outlier Data با یکدیگر و با استفاده از داده های LIDAR: سیروس حسن پور
 654. 5- ارزیابی توان اکولوژیک منطقه ی حفاظت شده ی کبیرکوه در استان ایلام با استفاده از GIS: امید ابراهیمی و مهدی احمدی
 655. 6- مقدمه ی کاربرد GIS در باستان شناسی: زهرا عیدی پور
 656.  
 657. *****************************************
 658. ژئومورفولوژی (تکمیل شد)
 659. 1- پهنه بندی یا پتانسیل فرسایش پذیری در حوضه ی آبریز سد شهریار میانه با استفاده از GIS: حسین حسینخانی و همت زارعی
 660. 2- بررسی قابلیت های ژئوتوریسمی اشکال کارستی در دشت ارژن استان فارس: مرضیه همتی زاده
 661. 3- نقش عوامل مورفولوژیکی در میزان فرسایش و پایداری رودخانه ها- رودخانه ی لیلان چای: جبرئیل ملکی و منصور خیری زاده اروق
 662. 4- مقایسه ی قطر ذرات ماسه های بادی و آبی- ماسه های ساحل دریای خزر و کویر مرنجاب: مریم جعفری اقدم
 663. 5- تبیین مفهوم، فلسفی ژئومورفولوژی شهری: سعید رحیمی هرآبادی، مهدی احمدی و مجتبی هدایی آرانی
 664. 6- برآورد میزان فرسایش با استفاده از مدل SLEMSA و تکنیک GIS- شهرستان شاهرود: سید حجت موسوی
 665. 7- تحلیل تحول ژئومورفولوژیکی نیمرخ طولی حوضه ها با روش های کلاسیک و ریاضی با تاکید بر فرسایش- حوضه های گرمسار و بنکوه در گرمسار: رضا جعفری و سعید رحیمی هرآبادی
 666. 8- بررسی خصوصیات سنگ بستر در دشت کرمان در مخاطرات ژئومورفولوژیکی: محمد عباسی و سمیه ذهاب ناظوری
 667. 9- مدل رقومی زمین (DEM) و کاربرد آن در استخراج اتوماتیک پارامترهای مورفومتری حوضه های آبریز- حوزه ی آبریز بالخلی چای: ابراهیم بهشتی جاوید و اسماعیل منصوریان
 668. 10- مقایسه ی دو مدل MPSIAC و فورنیه در برآورد فرسایش و رسوب حوضه ی آبریز تخماقلو: اسماعیل منصوریان سمیرمی و ابراهیم بهشتی جاوید
 669. 11- مدل سازی آماری جهت بررسی تاثیر فاصله از مانع بر روی خصوصیات مورفومتری ریپل مارک ها- کویر نمک سیرجان: محسن پورخسروانی، سید حجت موسوی و طیبه محمودی
 670. 12- الگوهای فرمی و ژئومورفولوژی جریانی رودخانه ی دز: مصطفی خبازی، مریم نوحه سرا و سیدمحمد عطایی
 671. 13- بررسی وقوع جریانات واریزه ای با تاکید بر عوامل موثر آنتروپوژنیک- حوضه ی سرآسیاب شاندیز: حجت شاکری زارع و بهاره برومند دانش
 672. 14- لزوم حفاظت از ژئوفورم های ناشی از فرآیندهای یخچالی در راستای توسعه ی صنعت ژئوتوریسم در منطقه ی تفریحی تامهر روستای فراشاه: محسن دهقانپور فراشاه، سیدحجت موسوی و مهدی خلیل زاده علی آبادی
 673. 15- پژوهشی در هیدروژئومورفولوژی دریاچه ی بزنگان (شمال شرق کشور): ابراهیم تقوی و صادق زمانی
 674. 16- ارتباط بین قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعت های آستانه ی باد در ریگ گناباد: عصمت فاطمی و مریم تورانی
 675. 17- بررسی خصوصیات رسوب شناسی سواحل شمال و جنوب ایران با استفاده از روش های کمی- ساحل پارسیان در جنوب و نوشهر در شمال: مهدی احمدی و مریم تورانی
 676. 18- اهمیت ژئومورفولوژی در طرح های توسعه ی شهری: مهناز اکبری
 677. 19- بررسی چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی و توان محیطی آنها- ناهمواری های خراسان: فاطمه زهرا هاشمی و هدیه دهستانی
 678. 20- تحلیل ساختمان زمین شناسی در شکل گیری و تراکم شبکه ی زهکشی در شش زیرحوضه از رودخانه ی طالقان و سزار: فائزه آفریده و سمیه کیانی
 679. 21- شناسایی و طبقه بندی واحدهای فرمی ژئومورفولوژیکی حوضه ی رومشگان با استفاده از GIS: مجید غلامی و منیره لطفی
 680. 22- نقش رسوبات آبرفتی (مخروز افکنه ها) در شکل گیری جلگه ی ساحلی خزر جنوبی- حوضه ی آبریز بابل رود: حمید عمونیا و سمانه شریفی اسدی
 681. 23- پهنه بندی پتانسیل وقوع ناپایداری های دامنه ای و جریان های واریزه ای در حوضه ی کوهستانی سرآسیاب به روش آنبلاکان: ریحانه برومند
 682. 24- پهنه بندی خطر وقوع حرکات توده ای در حوضه ی آبریز ولایت رود: مریم ایلانلو
 683. 25- تهیه ی نقشه ی نیمه تفصیلی فرسایش با استفاده از مدل BLM و GIS: صالح یوسفی، سیدحمیدرضا صادقی و سمیه میرزایی
 684. اقلیم شناسی (دانلود) شامل
 685.  
 686.     مطالعه تغییرات آب و هوایی شهر سنندج با استفاده از روش من‏کندال
 687.     بررسی تغییرات زمانی و پیش‏بینی تعداد روزهای یخبندان تبریز
 688.     بررسی پیامدهای اقتصادی خشکسالی دریاچه هامون و راهکارهای مقابله با آن.. 11
 689.     بررسی تغییر اقلیم با استفاده از رسوب شناسی
 690.     بررسی مخاطرات طبیعی ناشی از سیلخیزی در حوضه های آبخیز
 691.     بررسی نقش واچرخند سیبری و سیاه بر روی بارشهای سنگین و فراگیر شمال ایران
 692.     تاثیر الگوهای پیوند از دور بر بارش‌های ایران
 693.     تاثیر تغییر آب‌وهوا در پوشش گیاهی
 694.     تجزیه و تحلیل خشکسالی در ایستگاه بوشهر
 695.     پایش میزان خشکسالی و تغییرات بارش دراستان کرمانشاه در دوره آماری
 696.     تحلیل شاخص‌های زیست اقلیمی موثر بر ارزیابی آسایش انسان در شهر بابلسر
 697.     شناسایی و پیش یابی روند آب‌وهوایی ایستگاه شیراز با استفاده از نمودار آمبروترمیک
 698.     پایش  نمایه خشکسالی بارش استاندارد شده در استان فارس
 699.     بررسی فراوانی روزهای مه‌آلود در استان هرمزگان
 700.     شرایط همدیدی  بارش اَبَرسنگین جنوبغرب ایران (21دیماه1380 خورشیدی)
 701.     شناخت گرد وغبارها و اثرات محیطی آن‏ها
 702.     بررسی روش‌های مدیریتی و ارائه راهکارهای بنیادی جهت مقابله با پدیده خشکسالی در ایران
 703. **************************
 704. **************************
 705. ژئومورفولوژی (دانلود) شامل
 706.  
 707.  
 708.     بررسی تاثیر زمین‏ها‏ی کارستی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی
 709.      بررسی قلمروهای ژئومورفولوژیکی پلایای درانجیر با تکنیک GIS
 710.     قابلیت‏ها‏ی ژئوتوریسمی اشکال کارستیک دراستان کرمانشاه
 711.     بررسی پدیده فرونشست (Subsidence) وعلل رخداد آن
 712.     بررسی تغییرات پلان رودخانه ها با استفاده از داده‏های  سنجش از دور وArc GIS
 713.     بررسی و تحلیل فرآیند زمین لغزش در منطقه فرحزاد تهران
 714.     بررسی پتانسیل محیط نسبت به عوامل مخرب محیطی با استفاده از GIS
 715.     نقش فرایندهای هیدروژئومرفولوژی در فرسایش گاماسیاب
 716.     بررسی نقش  فعالیتهای تکتونیکی گودال جنوبی خزر بر الگو و نیمرخ طولی
 717.     بررسی آثار فرسایش بادی، مطالعهی موردی: منطقه­ی رفسنجان
 718.     مخاطرات ژئومورفولوژیک ناشی از زلزله در دشت سیلاخور
 719.     مدیریت (معرفی و شناسایی سایتهای ژئوتوریسمی شهرستان سردشت) با هدف و نگاه توسعه­ای
 720.     مطالعه اجزای ژئومورفولوژیکی پلایای ابرکوه در چاله اصفهان- سیرجان
 721.     مکان‌یابی‏ محلهای مناسب جهت دفن پسماندهای جامد در شهر شوشتر در محیط GIS
 722.     نقش فرآیندهای جزر و مدی در توسعه دلتای رودخانه زهره (هندیجان)
 723. *******************************
 724. *******************************
 725.  
 726. آمایش سرزمین، پدافند غیر عامل، سنجش از دور و GIS(دانلود)
 727.  
 728.     نقش بازارچه­های مرزی در توسعه فضایی شهرها (مطالعه موردی: بازارچه مرزی سیرانبند بانه)
 729.     پدافند غیر عامل در کشورهای مختلف (معرفی راهبردهای پدافند غیر عامل)
 730.     تغییرات کاربری زمین و بررسی آن با تغییرات جمعیتی با استفاده از تکنیکهای پردازش تصاویر
 731.     بررسی کاربری اراضی شهر زابل با استفاده از GIS
 732.     بررسی چگونگی عملیات جنرالیزاسیون عوارض خطی با  استفاده از الگوریتمهای
 733.     بررسی منطق فازی و کلاسیک در تعیین منا سب‌ترین مکان جهت احداث  بیمارستان
 734.     شناسایی مکان‏ها‏ی مناسب برای دفع زباله در شهر دهدشت با استفاده از (G I S)
 735.     مکان‌یابی‏ بهینۀ محل احداث سیلوی گندم با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی
 736. *****************************
 737. *****************************
 738. جغرافیای سیاسی (دانلود) شامل
 739.  
 740.  
 741.     تحلیلی بر حقوق شهروندی اقلیتهای مذهبی در مجموع قوانین و مقررات کشور
 742.     تحلیلی بر هیدروپلیتیک ناحیه شمال شرق ایران با تأکید بر رودخانه هریرود
 743.     تحلیل ژئوپلیتیکی انرژی و مسیرهای انتقال آن در منطقه خلیج فارس
 744.     گفتمان ژئوپولیتیکی: گسست یا تداوم
 745.     ایران کلید امنیت خلیج‏فارس‏
 746.     نقش و اهمیت اوپک گازی در ارتقاء جایگاه کشورهای عضو در مناسبات بین‏الملل
 747.     جهانی شدن و دموکراسی در ایران
 748.     جایگاه بازنمایی در تحلیل اندیشه‌های ژئوپلیتیکی
 749.     رویکرد زیست محیطی از دیدگاه ژئوپلیتیک
 750. *********************************
 751. *********************************
 752.  برنامه ریزی روستایی (دانلود) شامل
 753.  
 754.     بررسی محورهای زیست‏محیطی و توسعه پایدار، مطالعه موردی: شهرستان زرین دشت.. 251
 755.     فناوری اطلاعات مبنایی برای توسعه اقتصادی وعدالت گستری درجامعه روستایی
 756.     نقش کشاورزی در توسعه روستایی
 757.     نقش مدیریت در  توسعه روستاهای ایران
 758.     نقش کشت دوم (کلزا) در توسعه روستایی، مطالعه موردی: دهستان «لاله آباد»، شهرستان بابل
 759.     نقش و جایگاه زنان روستایی در توسعه کشاورزی
 760.     مطالعه تطبیقی کدخدا و دهیار در مدیریت روستایی بر اساس پایگاه قدرت در نظریه بروکراسی
 761.     مشارکت مردمی و توسعه­ی روستایی
 762.     ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند
 763.     بررسی اهمیت نقش آموزش در توسعه روستایی با تاکید بر روستاهای ایران
 764.     جایگزینی سوخت فسیلی به جای سوخت نباتی
 765.     نقش آموزش دهیاران در توسعه روستایی
 766.     نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه‌ی اقتصاد روستایی با تاکید بر صنعت قالیبافی
 767.     بررسی ساختار زراعت در نواحی روستایی ایران
 768.     بررسی  نگرش جامعه میزبان از گردشگری طبیعی (منطقه مورد مطالعه: غار علیصدر)
 769.     تحلیل اثربخشی نظام تأمین مالی خُرد در حمایت از کارآفرینان روستایی
 770.     بررسی و تحلیل وضعیت برخورداری نواحی روستایی کشور از لحاظ امکانات
 771.     بررسی شرایط آگروکلیمایی کشت سیب زمینی در شهرستان ایوان
 772.     توسعه راهبرد مشارکت مردمی در روستا (مطالعه موردی بخش گمیشان شهرستان ترکمن)
 773.     الگوی توزیع راه‏های روستایـی در ایـران
 774.     تحلیل اقتصادی - اجتماعی طرح خروج دام در نواحی جنگلی کوهستانی
 775.     تحلیل نقش روابط متقابل شهر و روستا بر توسعه یافتگی نواحی روستایی
 776.     بررسی هزینه و درآمد خانوار روستایی ایران
 777.     نقش مرکزیت  شهر نورآباد در انسجام طوایف ایل ممسنی
 778.     مطالعه تطبیقی مدیریت وبرنامه‏ریزی روستایی در ایران وترکیه........ 371
 779. ******************************
 780. ******************************
 781. برنامه ریزی شهری (دانلود) شامل
 782.     تحلیلی بر شهر الکترونیک و مزایای آن
 783.     ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان­ها به‏منظور مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری
 784.     بررسی مشکلات ناشی از فقدان پارکینگ‌های عمومی در مدیریت شهری
 785.     ایمن سازی شبکه معابر درون شهری
 786.     بررسی ساختار کالبدی- فضایی آینده شهر مشهد بر اساس قوانین جدید تعاریف
 787.     بررسی عوامل موثر در مکان‌یابی باجه‌های تلفن عمومی
 788.     ارزیابی کمی کاربری اراضی محله فلاحت شهر بابلسر
 789.     بررسی ساختار سیستم حمل و نقل BRT در کلانشهر تهران
 790.     مدیریت بحران زلزله بافت فرسوده شهری با روش SWOT(مطالعه موردی : شهر نیشابور)
 791.     تحلیلی برامنیت و اکوتوریسم  و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری
 792.     برنامه ریزی زون پیاده با تأکید بر استانداردها
 793.     تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری
 794.     تحلیل فضایی مبلمان شهری نمونه موردی پارک قائم شهر ساری
 795.     تاثیر تخصصی شدن فعالیت‏های بر تغییرات کارکردی در بخش مرکزی شهرها
 796.     گذری اجمالی بر راهکار توانمندسازی سکونتگاه­های غیررسمی451
 797.     تهران و جایگاه آن در شبکه شهرهای جهانی
 798.     دگر اندیشی در مدیریت شهری با رویکرد مشارکتی
 799.     راهبردهای توانمندسازی سکونتگاه‌های روستایی ادغام شده در شهر
 800.     زنان در بازار کار ایران
 801.     احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد تأمین مسکن در آن‏ها
 802.     نحوه اجرای بام سبز در تهران
 803.     نقش خوانایی در توسعه‌ی پایدار شهری
 804.  
 805.  
 806. ************************************
 807. ************************************
 808. گردشگری (دانلود) شامل
 809. نقش سیستم‏های اطلاعات گردشگری در ارتقای گردشگری روستایی
 810. ارزیابی ظرفیت­های گردشگری مناطق روستایی
 811. ارزیابی موانع توسعه گردشگری در مجموعه تفریحی- توریستی غار قوری‌قلعه
 812. ارزیابی آسیب‌پذیری جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیل
 813. ژئوتوریسم گنبد نمکی نمکدان
 814. ساماندهی گردشگری و نقش آن در رضایت گردشگران
 815. گردشگری و  نقش آن در توسعه روستایی: موانع و راهکارها
 816. گردشگری، فرصت‏ها‏و تهدیدها، منطقه مورد مطالعه: بخش سده
 817. نقش مجتمع‏های تفریحی توریستی در رفاه عشایر
 818. ارزیابی توانمندی‌های روستای هورامان برای توسعه گردشگری
 819.  
 820. *****************************
 821. **********************************
 822. *****************************
 823.  
 824. چکیده در بخش پوستر (دانلود) شامل
 825.  
 826.     بررسی نقش اینورژن  و باران‌های اسیدی در محیط زیست شهری
 827.     آشکارسازی تغییرات سالانه و فصلی دما‏ی شهرستان ایلام
 828.     پایدارسازی شیب به‏منظور مدیریت جامع زمین لغزش در ایران
 829.     نقش سنجش از دور و سامانه‏های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت آینده شهرها
 830.     ظرفیت­ها و جاذبه‌های گردشگری مناطق روستایی ایران
 831.     تأثیرات گردشگری بر اقتصاد روستائی (مورد: روستای سراب نیلوفر شهرستان کرمانشاه)
 832.     ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعت توریسم بر سواحل
 833.     کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری (روستای نمونه گردشکری مال آقا)
 834.     ارزیابی (معرفی و شناسایی) صنایع دستی استان کردستان از منظر توسعه توریسم
 835.     ارزیابی توان محیطی سرزمین به‏وسیله مدل اکولوژی توسعه شهری، روستایی و صنعتی
 836.     نگرشی بر جغرافیا و جنسیت. 553
 837.     نقش عوامل سیاسی در تقسیمات کشوری(مطالعه موردی بخش رودبار الموت)
 838.     رویکردهای نظری مختلف نسبت به نومنطقه گرایی..... 555
 839.     راهکارهای توسعه اقتصادی روستاهای مرزی
 840.     چالش‏های اشتغال زایی در توسعه روستاییشهرستان سنقر کلیایی
 841.     بررسی ساختار کمی و کیفی مساکن روستایی ایران
 842.     نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستانممسنی)
 843.     تحلیلی بر مکان‌یابی فرودگاه بین‏المللی شهید بهشتی اصفهانبر اساس منطق SWOT
 844.     بررسی ارتباط جغرافیای شهری و پوزیتیویسم منطقی
 845.     بررسی رادیکالیسم در جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 846.     تأثیر نظام وقف در شکل گیری فضاهای شهرهای اسلامی
 847.     ارزیابی روند سیاستگذاری مسکن در ایران
 848.     بررسی پیامدهای بازسازی در شهرستان قصرشیرین
 849.     بررسی تاثیر فضاهای جغرافیایی شهر همدان بر روند شکل‏گیری عدالت اجتماعی ورفاه اقتصادی............. 566
 850.     بررسی وضعیت پایداری محیطی در شهرهای ساحلی (نمونه موردی: شهر هندیجان)
 851.     تحلیل جغرافیایی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر ملایر)
 852.     تحلیل فضایی توسعه شهری در استان هرمزگان با استفاده از تکنیک­های رتبه-اندازه.... 569
 853.     ارزیابی نقش و اثرات  ICT در توسعه پایدار شهرها (مطالعه موردی: شهر استهبان)
 854.     اجرای فضای سبز عمودی (باغ سبز عمودی). 571
 855.     بررسی وضعیت مسکن (با تأکید بر شاخص‏های آن) در شهر ایلام
 856.     حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی و فرهنگی آن
 857.     تحلیلی بر ساختار اقتصادی اشتغال در استان کهگیلویه و بویراحمد  با کمک مدل LQ
 858.     بررسی فرآیند مشارکت شهروندان در مدیریت شهرهای کوچک
 859.     دلایل کمبود امکانات در داخل مساکن خودرو، نمونه موردی: محله استخر عینک شهر رشت
 860.     PGIS رویکردی جدید جهت ارتقای مشارکت در برنامه‌ریزی روستایی.. 577
 861.     پهنه‌بندی بافت خاک(درصد شن، سیلت و رس) با استفاده ازروش‌های زمین آمار... 578
 862.     امکان سنجی گردشگری کشاورزی

 863. استانداردهای زیست محیطی و سلامت محصول در کشاورزی

  تابع انتقالی خاک برای برآورد نسبت جذب سدیم خاک¬های استان خراسان

  کاربرد سیمان برای افزایش پا یداری خاک در برابر فرسایش آبی

  کاهش مصرف کودهای شیمیایی ازته با تلقیح باکتریهای آزوسپیریلوم به گیاهان غیر گرامینه

  برنج تراریخته در ایران و جهان -ابعاد اقتصادی و زیست محیطی-

  بررسی میزان نیترات در ریشه های گیاه هویج

  نقش مدل‌سازی آلاینده‌های هوا در سیستم مدیریت آلودگی هوا

  بررسی اثر پودر کربن فعال بر حذف مواد آلی آب (مطالعه موردی در تصفیه خانه آب کوت امیر اهواز)

  شناخت فاضلاب صنایع لبنی و بررسی انواع روشهای تصفیه بیولوژیکی آن

  بررسی نحوه انتقال رسوب(غیرچسبنده) در اثر Flushing (موج ناگهانی) در فلوم آزمایشگاهی مستطیلی شکل

  بررسی روند تغییرات نیترات آبهای زیر زمینی تامین کننده آب آشامیدنی شهر زنجان

  بررسی آگاهیهای گردشگران پیرامون ارزش های زیست محیطی رودخانه زاینده رود با تاکید بر توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست

  شوینده ها ومحیط زیست

  ارزیابی اثرات چشم انداز جاده های جنگلی

  بررسی فنی و بهداشتی سایت جدید دفن زباله های شهری در شیراز

  بررسی مدیریت زیست محیطی حمل ونقل زباله های شهری شهرستان یزد با استفاده از نرم افزارWAGS

  تلفیق منطق بولین و مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

  یافتن روابط تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب ازمجرای فاضلاب با ایجادموج ناگهانی با استفاده ازآنالیز ابعادی و منحنی های برازش و نرم افزارspss )

  بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب

  کاربرد گیاه پالایی در حذف آلاینده های محیط زیست

  مطالعه ی دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه ی خلیج فارس با استفاده از ‏نرم افزار ‏Mathematica

  کاربرد فیلترهای زیستی (Wetland) در تصفیه پساب برکه های پرورش ماهی

  تعیین مقدار ترکیبات سرطانزای تری هالومتان در آب آشامیدنی شهر لاهیجان و ارائه پیشنهاد جهت کنترل پیش سازهای محصولات جانبی گندزدائی

  Environmental Impacts of Enhanced Oil Recovery Methods: Vital Aspect of Future Utilization in Iran

  ارزیابی توان پناهگاه حیات وحش قمیشلو با استفاده از روش ترکیب خطی- وزنی

  بررسی اثرات زیست محیطی سوانح طبیعی

  اثر فاضلابهای بیمارستانی بر روی انسان و منابع آب

  روشی جدید در طراحی لندفیل، جهت کاهش هزینه های پالایش گاز لندفیل

  بررسی اثرات نامطلوب و زیان بخش خشکسالی بر جامعه، برنامه ریزی و راهکارهای مقابله با آن

  بررسی اثرات گرمایش جهانی بر وضعیت جزایر مرجانی

  روش های کنترل وکاهش ناشی از آلاینده های صنایع ذوب سرب و روی

  مدیریت و فناوریهای نوین در دفع ضایعات خطرناک بیمارستانی

  بررسی ترازهای آماری صدا و تعیین شاخص صدای ترافیک (TNI)

  میزان تاثیر رطوبت ، بر نرخ تولید گاز در لندفیل ها

  مهار و کاهش آلاینده های خروجی لندفیل با استفاده از سرپوش

  واکاوی موانع پذیرش آبگرمکن های خورشیدی خانگی در بین روستاییان

  بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندهای صنایع کانی غیرفلزی به تفکیک طبقات صنعتی

  بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع تامین آب شهرستان بوکان

  بررسی هیدروژئوشیمی و کنترل کیفیت آب آشامیدنی دهستان سیه بنو ئیه- کرمان

  طراحی و مدیریت زیست محیطی هیپ شماره 3 معدن مس سرچشمه

  ارائه یک مدل عددی حجم های محدود به روش دینامیک سیالات محاسباتی در یکی از دمپ های باطله معدن مس سرچشمه

  اندازه گیری جیوه دررسوبات و بافت نرم و سخت میگوی موزی در خلیج فارس(بندر عباس و قشم)

  Marine Birds as sentinels of Environmental Pollution: Mercury concentration in Feathers of Common Tern and Slender-billed Gull from Shadegan Marshes

  پایش آلودگی محیط زیست تالاب شاگان با بررسی غلظت جیوه در کلیه و کبد خوتکا Anas crecca

  the properties and applications of inorganic polymers: a review

  کاربرد نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب

  حذف تری هالومتان ها از آب آشامیدنی با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون

  مروری بر مفهوم ردپای آب به عنوان شاخصی بر مبنای مصرف

  بررسی تنوع و پراکنش پوشش گیاهی در جزیره هندورابی با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick bird و نمونه برداری زمینی

  مدیریت زیست محیطی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک در استان هرمزگان

  بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

  بررسی مشکلات راهبری و بهره برداری در سیستم لجن فعال و روشهای کنترل آنها

  بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکیدر راکتور ناپیوسته متوالی ( SBR)

  بررسی آلودگی فلزات سنگین در سیب در محدوده منطقه مهدن طلای زرشوران تکاب

  اندازه گیری و پهنه بندی آلودگی صوتی در اراضی عباس آباد تهران با استفاده از GIS

  نقش مهندسی طراحی محیط زیست در فرهنگ‌سازی محیط زیست

  بررسی آلودگی خاکهای زراعی منطقه زره شوران به عناصری نظیرآرسنیک، آنتیموان، جیوه و روی بر اثر فعالیتهای معدن طلای منطقه

  بررسی پیامدهای زیست محیطی برداشت شن و ماسه کوهی توتکابن- خرشک در استان گیلان

  ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث و بهره برداری از اسکله تفریحی گلپاد گیلان

  حذف و استخراج کادمیم از کیک ضایعاتی

  روش های کنترل و کاهش آلاینده های ناشی از صنایع آهن و فولاد

  بررسی اثر خاک اره بر کاهش فلز منگنز از کمپوست

  تاثیر جهت شیب در ترسیب کربن مراتع سیساب بجنورد

  ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی : مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مرکزی استان آذربایجان غربی)

  تعیین شاخص های مؤثر بر تولید رسوب در حوزه آبخیز به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

  بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در رویشگاههای بلوط سفید ارسباران

  Bioaccumulation of heavy metals in some commercial fishes of the Persian Gulf, Iran

  معرفی و تبیین چگونگی وزن دهی به معیارهای مؤثر در مکان یابی سایتهای دفن بهداشتی پسماندهای شهری(مطالعه موردی:شهر یزد)

  بررسی پتانسیل مراتع خراسان شمالی در جذب گازهای گلخانه ای

  بررسی آلودگی صوتی در حاشیه رودخانه کرج

  بررسی استفاده از محصولات قابل تجزیه زیستی و نقش آن در کاهش از مبدا پسماند

  استفاده از شاخص کیفی آب و شاخص اشباع برای ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در دشت خواف- سنگان

  مطالعه درختان و درختچه های جاذب فلزات سنگین در نواحی خزری

  بررسی اثرات مخرب ناشی از فعالیت های انسانی بر محیط زیست در استان مازندران

  بکارگیری فرآیند بیوفیلمی با بستر متحرک به منظور حذف بیولوژیکی کربن آلی و نوترینت ها از فاضلاب شهری

  بررسی انرژیهای پاک با تأکید بر فناوریهای نوین

  ملاحظات زیست محیطی مربوط بازیافت شناورها و ضرورت مدیریت آن در ایران

  مدلسازی ریاضی و بررسی موردی آلاینده های گازی خروجی از دودکشهای مراکز صنعتی

  اثر پسماندکمپوست زباله شهری بر میزان آلایش خاک، سلامت گیاه و روند بهبودکیفی خاک

  تعیین میزان باقیمانده بی فنیل¬های پلی کلره در ماهی حمری (Barbus luteus) تالاب شادگان

  بررسی تغییر اقلیم و ارتباط آن با آلودگی هوا در ‌شهر اصفهان ‏

  کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبکه های آب و فاضلاب

  برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران

  آنالیز مو: روشی مناسب به منظور ارزیابی تجمع زیستی آفت کش لیندان (γ-HCH) و برخی متابولیت های آن در بدن انسان

  بررسی کیفی اجزاء فیزیکی زباله شهری- مطالعه موردی طرح جامع مدیریت پسماند اهواز

  بررسی میزان مشارکت شهروندان اهوازی در طرح جامع مدیریت پسماند اهواز

  بررسی میزان جیوه در Pesttodes erumei بروش* DSHS بعنوان روشی استاندارد در پایش زیست محیطی آلاینده ها بمنظور ارائه توصیه مصرف آبزیان

  ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هوا با مطالعه شهر تهران

  سنجش میزان جیوه کبد شغال طلائی در سواحل مرکزی استان مازندران

  بررسی میزان آلایش خاک، انباشت عناصر سنگین و سلامت گیاه آبیاری شده با پساب

  مقایسه ی اثر انواع روغن های مختلف در تولید بیوپلیمر در جنس ازتوباکتر

  مواد آلی فرار و آلودگی هوا در محیط های بسته

  بررسی پیامدهای ناشی از گازهای گلخانه‌ای و اثرات آن بر روی کره زمین

  مطالعه ای بر سیستم اتوبوس های تندرو (BRT) در شهرهای در حال توسعه آسیایی و بررسی پتانسیل اجرا در قالب CDM

  مطالعه لیمنولوژیکی و ساختار جمعیتی بزرگ-بی مهرگان کفزی(ماکروبنتوز )رودخانه سزار (منطقه دورود) به عنوان شاخص زیست-بوم شناسی و آلودگی آب.

  فن آوری های تولید بیوگاز در ایران و جهان

  بررسی پراکنش NOX & SOX خروجی دودکش و بویلرهای شرکت پالایش نفت بندر عباس و تعیین نقاط آسیب پذیر آن تحت نرم افزار GIS

  بررسی کیفی آب رودخانه ی کارون در بازه ی اهواز با استفاده از نظام شاخص کیفیت آب

  بررسی انتشار و هزینه های اجتماعی گازهای آلاینده و گلخانه ای در شرکت پالایش نفت بندرعباس

  تاثیر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر تنوع و پراکنش جمعیتی بزرگ-بی مهرگان کفزی (ماکروبنتوز)رودخانه مابوره به عنوان شاخص مدیریت کیفی آب.

  بررسی تغییرات هدایت الکتریکی و میزان کلر آب چاه های فاروج در سالهای 1379 تا 1386

  مقایسه وضعیت کیفی آب چاه های اطراف کارخانه قند شیروان با سایر نقاط دشت شیروان

  نقش مدیریت پسماند در احیاء صنعت توریسم شهرستان تیران و کرون

  نقش بیوکمپوست و بررسی اثرات احتمالی آن بر دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمشلو

  اثرات آلایندگی شرکت بهارجین در شهرک صنعتی دهق

  بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج

  اثر کلر زنی بر جلبکها

  اثرات کودهای آلی(لجن فاضلاب) درزیست پالایی خاکهای آلوده به نفت خام

  تهییه برنامه بهینه بهره برداری بهینه از چاهها ی یک حوزه آبکشی بمنظور تعدیل تراکم آلاینده ها در آبخان

  بررسی آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک(TNI) در خیابانهای اصلی شهر یزد

  سنجش مقادیر آلودگی جیوه در شنگ رودخانه ای(Lutra lutra) توسط شاخص مو (مطالعه موردی استان گلستان)

  نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در محیط زیست

  اندازه گیری غلظت عنصر سرب در خاکهای اطراف کارخانه آلومینا

  راه اندازی و بررسی عملکرد راکتور UASB تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان

  بررسی میزان و وضعیت پراکنش سرب در خاکهای زراعی محدوده کارخانه سیمان بجنورد

  حذف فلزات سنگین کادمیم، نیکل، سرب در مخلوط سه تایی محلول¬های آبی با استفاده از جاذب NH2-MCM-41

  کاربرد سیستمهای مدیریت کیفیت در مدیریت پسماند شهری

  بررسی اثر تغییرات فصلی بر کیفیت آب رودخانه کارون در بازه اهواز با استفاده از نرم افزارهای GIS و NSFWQI

  مطالعه اکولوژیکی شکوفایی جلبک ها و تاثیر سیلیس در پایش بیولوژیک

  امکان سنجی استقرار محل دفن مشترک زباله مناطق مجاور شهرستان خمینی شهر با تأکید بر دید منطقه ای

  بررسی آلودگی های رادیواکتیو Cs-137 ناشی از ریزش های جوی( fall-out) دررسوبات مناطق رامسرتا تازه آباد دریای خزر.

  تعیین غلظت آلدرین و دی آلدرین و ارتباط آن با وزن، طول و سن در ماهی کپور (Cyprinus carpio) در تالاب شادگان

  ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن (Capra aegagrus) با روش تجزیه و تحلیل آشیان اکو لوژیک (ENFA )

  ارزیابی کمی و کیفی زباله های شهری در خرم آباد و امکان بازیافت آن

  تعیین شرایط بهینه در حذف فنل از آب با استفاده از نانو ذرات تیتانیوم به روش طراحی آزمایش تاگوچی

  Use of scrap tire as an asphalt modifier

  بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی در رویشگاه موزه میراث روستایی، سراوان، رشت، گیلان

  بررسی تأثیر اصلاح کننده¬های آلی در جذب و آبشویی آفت¬کش اندوسولفان به منظور کنترل آلودگی خاک و منابع آبی

  بررسی اثر غلظت استون ورودی بر کارایی حذف ترکیبات آلی فرار از هوای آلوده با استفاده از بیوفیلتر

  کارایی حذف استون در سیستم ناپیوسته با استفاده از باکتری Pseudomonas putida

  استفاده از ضایعات کارخانه پودر ماهی برای تولید پروتئین تک یاخته و کاهشCOD با کشت قارچ Aspergillus niger

  تاثیر فرسایش اراضی، فاضلابهای شهری ، کشاورزی و صنعتی بر تالاب چغاخور

  تشریح چارچوب زیست محیطی در واحد پارازایلن(PX) مجتمع پتروشیمی

  بررسی اثرات گرمایش جهانی کره زمین

  استفاده از نشانگرهای زیستی هیستوپاتولوژیک در پایش محیط زیست دریایی

  ارزیابی کارایی الگوریتم‌های شبیه‌‌سازی ANN و KNN و ANFIS در شبیه‌سازی پارامترهای کیفی مخازن - مطالعه موردی: مخزن سد 15 خرداد

  بررسی آلودگی ناشی از فاضلاب کشتارگاهها در شهر کرمان

  سنجش از دور با استفاده از ثبت تصاویر دیجیتالی در طیفهای مختلف توسط حساسه CCD

  طراحی و استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست گروه ملی فولاد ایران

  ارزیابی زیست محیطی طرح انتقال آب از سبزکوه به چغاخور

  بررسی پرتوزایی رادیوم – 226 در آب و خاک استان مازندران و تهیه نقشه پراکنش آن در محیط GIS

  استفاده و مدیریت پساب راهکاری جهت مبارزه با خشکی

  بررسی و شناسایی پلانکتون های آب شیرین (مطالعه موردی نهر کوت)

  بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای پیرامون انبار قراضه صنایع فولاد (مطالعه موردی شرکت فولاد آلیاژی ایران)

  تصفیه شیرابه لندفیل ها با استفاده از بیوراکتورغشایی بی هوازی

  بررسی تاثیر پسماندهای آلی( کمپوست و کودگاوی) برغلظت روی ومس در دو خاک تحت کشت گیاه ذرت

  استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در جهت بهبود خاک کشاورزی

  مقایسه انواع روشهای کاهش حجم لجن تصفیه خانه فاضلاب

  بررسی امکان استفاده از آب خاکستری به عنوان یکی از منابع آبی غیرمتعارف در کشور

  بررسی ارتباط میان تجمع زیستی جیوه و متیل جیوه در رسوبات با جیوه کل آب در منطقه خوریات موسی

  شناسایی منابع انتشار فلزات سنگین از صنایع فولاد به خاکهای منطقه دشت یزد- اردکان

  مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و تأثیرات زیست محیطی آن در اقتصاد کشور

  بررسی نسبت های فضای سبز شهری: مطالعه موردی شهر رشت

  فقر و محیط زیست شهری در جهان در حال توسعه

  حذف رنگزای آلی قرمز بازی 46 از آب آلوده به روش جذب سطحی با استفاده از جاذب ارزان قیمت تکه های سخت شده سیمان سفید پرتلند

  پیش بینی انتقال آلاینده معدنی (TDS) در رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  گذاری بر بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

  تحلیل کاربرد فناوری های بیوتکنولوژی/زیستی و لزوم تحولات نظامهای بهره برداری

  بررسی کارائی پلیمر طبیعی کیتوزان در بهبود آبگیری لجن فاضلاب شهری

  Determination of nitrate pollution in both natural mineral waters and bottled/packaging waters in Iran

  مطالعات ژئوشیمی محیطی در حوزه ی آبریز رودخانه ی سرباز

  تهدید عوارض آلودگی مسیر روباز عبور پسابها

  تجربه موفق تخصیص مستقیم آب باران برای تامین آب فضای سبز شهرها به روش External and Internal catchment

  تامین آب شرب از طریق جایگزینی پسابها با آب خام مصرف کشاورزی مطالعه موردی : شهر مشهد

  استفاده مجدد از فاضلاب جهت حفاظت کمی و کیفی منابع آب

  آلودگی های شبکه آبرسانی، مکانیزم های رفع آلودگی و شستشو

  ارزیابی بیلان انرژی گوشت شترمرغ در آذربایجانغربی و روشهای بهینه سازی انرژی آن

  گیاهان به عنوان بیو اندیکاتور زیستی:کدامیک از عناصر خاک می تواند شاخص خوبی از گونه Camphorosma monspeliaca باشند؟

  آلودگی هوا با امواج رادیویی ، بحرانی بی مدیریت

  بررسی نحوه مدیریت پسماندهای معدنی

  بتن و محیط زیست

  بررسی گیاه مناسب برای پالایش نیترات از آب

  تهیه نقشه کاربری اراضی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی در پناهگاه حیات وحش موته

  مقایسه ایزوتِرمهای لانگ مور، فروندلیک و BET در فرایند جذب نیکل از فاضلابهای صنعتی

  بررسی فرایند جذب نیکل از فاضلابهای صنعتی در محیطهای اسیدی

  پالایش گیاهی خاکهای آلوده ( پالایش سبز )

  پهنه بندی سیلاب با استفاده از GIS در رابطه با محیط زیست

  نقش استانداردهای زیست محیطی در کنترل الودگیها و توسعه پایدار

  تعیین میزان آلایندگی فاضلاب ورودی وخروجی درمنطقه سردسیر ( مطالعه موردی تصفیه خانه شهرکرد،بروجن وفارسان)

  بررسی اثرات پرورش ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان در قفس‏های شناور بر کیفیت آب شرب مخزن چاه‏نیمه در منطقه سیستان

  استفاده از موجودات کفزی شاخص جهت بررسی کیفیت آب رودخانه برغان در استان تهران

  بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه شاهجوب بجنورد بااستفاده از شاخص های کیفی آب

  حذف آلودگی رنگcongo red از آب آلوده بوسیله ی انعقاد الکتریکی

  بررسی پارامترهای مختلف تزریق سوخت بر روی عملکرد و آلایندگی در موتورهای دیزلی تزریق مستقیم

  حذف بیولوژیک فلزات کادمیم، نیکل و سرب با استفاده از نانوذرات کینوسان

  بررسی کمی و کیفی زباله های شهری در سنندج و امکان بازیافت آن

  بررسی توانایی داده های ماهواره ای در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته)

  برکه های تثبیت پیشرفته و راهکارهای ارتقا تصفیه خانه های موجود

  بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین (Ni، Zn و Cu) در رسوبات سطحی سه بخش غربی، شرقی و مرکزی تالاب بین¬المللی انزلی، ایران

  بررسی ساختار جنگل های شهری تهران بزرگ

  تعیین وضعیت کیفی آب دو رودخانه استان اردبیل با استفاده از شاخص (NSFWQI) و پهنه بندی آنها توسط GIS

  بررسی مشخصه ھای مناسب برای یک تانک تصفیه تماسی کلرین

  مدلینگ جریان به صورت سه بعدی در تانک ھای تصفیه تماسی با کلر

  استفاده ازروش شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی مقادیر TDS دررودخانه تلخه رود

  تاثیر کلرید سدیم و بقایای گیاهی بر قابلیت دسترسی کادمیوم و سرب دو خاک اطراف معادن و کارخانه سرب و روی

  ارزیابی کارایی انرژی و اقتصادی مزارع کدوآجیلی در شهرستان خوی

  یارانه نامتعادل کودی، عدم مصرف بهینه و آلودگی ناشی از ازدیاد مصرف کود در اراضی کشاورزی

  ارزیابی کارایی صافی های درشت دانه افقی (HRF) در ارتقای راندمان تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

  بررسی راندمان حذف TSS فاضلاب با بهره گیری از صافی های درشت دانه افقی(HRF)

  کاربرد نانوفناوری در مدیریت انرژی

  پهنه¬بندی آلودگی سرب با استفاده از فناوری های سنجش از دور و زمین آمار در جنوب شهرستان اصفهان

  بررسی عوامل مؤثر بر جذب رنگزاهای های کاتیونی از پسابهای نساجی بر روی نانورس

  استفاده از ضایعات لاستیک های فرسوده در ساخت بتن و بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی لاستیک های فرسوده

  شبیه سازی انتشار آلاینده های هوا ناشی از احداث کارخانه سیمان آریا کوه

  پهنه‌بندی غلظت مس به وسیله خوشه‌بندی فازی با دو روش C-means و GK در اراضی کشاورزی در محیط GIS(مطالعه موردی استان همدان)

  اهمیت بررسی ویژگیهای ژتونکنیکی وژئوشیمیایی پی سنگها در مطالعات مکان یابی لندفیل (مثال موردی)

  بررسی میزان هوازدگی سنگهای زیر سطحی در رابطه با دفن مهندسی-بهداشتی زباله ها (مطالعه موردی)

  بررسی تولید آنزیم اورگانوفسفروس هیدرولاز در فلاوباکتریوم و اندازه گیری فعالیت آنزیمی آن

  بررسی مقایسه ای تصفیه پساب صنعت بازیافت کاغذ با استفاده از منعقدکننده های آلوم و پلی آلومینیوم کلراید

  کاربرد GIS در امکان سنجی رویشگاه بالقوه گونه های تاغ در منطقه سیستان

  Organochlorine pesticide and poly¬chlorinated biphenyl residues in human milk from Tabriz, Iran

  ارزیابی زیست محیطی سد و تونل انحرافی سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری

  بررسی و پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین(روی، آهن، مس) در اراضی کشاورزی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

  نقش تالاب های مصنوعی در تصفیه پساب های صنعتی

  بررسی نحوه جمع آوری انتقال و دفن زباله های شهر ایرانشهر و مشکلات آن

  بررسی استفاده های غیر متعارف از لجن تصفیه فاضلاب و امکان استفاده از آن در تهیه خوراک های دامی

  مطالعه¬ای بر روی کاربرد پلیمرهای معدنی در غیرسیال¬سازی کروم (III) و (VI)

  بررسی اثرات زیست محیطی کارخانجات قند با مطالعه موردی بر روی کارخانه قند میاندوآب

  ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قنوات تهران

  ارزیابی توان اکولوژیک شیرواندره سبلان از دیدگاه تفرجی با استفاده از GIS

  تهیه نقشه هم پراکنش تنوع گونه ای گیاهی شهرستان خلخال با GIS

  شناسایی ، پیش بینی و پیشگیری از آلودگی ناشی از سیانید موجود در پساب شرکت صنایع کیمیای غرب گستر

  مدیریت زیست‌محیطی بهره‌برداری از منابع آب زیرسطحی شهرتهران (شامل استفاده بهینه، مطمئن و احیاء منابع آبی)

  تغییرات پروفیل (مقطع عرضی) خاک متأثر از تراکم خاک توسط دام

  مقایسه جذب منوکسید کربن هوا توسط کربن فعال در بستر های جامد و سیالی

  تأثیر مقادیر مختلف آب بر کارآیی مصرف نیتروژن در چغندرقند

  جداسازی آلودگی های آب به وسیله گیاهان ساحلی: بامبو در مقابل علفزارهای بومی و برنج در آبخیز Lao

  بام های سبز(green roofs)

  افزایش کیفیت کود های آلی با استفاده از کرم های خاکی ایزونیا فوتیدا

  مطالعه و بررسی ویژگی های درخت Neem و استفاده ازآن در

  معیارهای انتخاب فرآیند مناسب تصفیه فاضلاب در شهرکهای صنعتی ایران

  بررسی چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و اثر آن بر بیابان زایی در منطقه هامون سیستان

  Study on Bioremediation possibility using of fungi collected from the plants were growth in Petroleum-Contaminated Soils

  بررسی رسوبزایی کاربری اراضی در منطقه سجزی-کوهپایه اصفهان

  بررسی میزانLC50 کلرید جیوه در ماهی گامبوزیا(Gambusia holbrooki)

  تعیین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در کفشک ماهی گرد Euryglossa orientalis و رسوب منطقه خور موسی

  کاربرد رویکرد فازی در ارزیابی صدای محیط

  آنالیز و مدیریت ریسک‌های بهداشتی و زیست محیطی فناوری نانو

  تاثیر مواد جاذب رطوبت بر گیاه پالایی خاکهای آلوده به مواد نفتی

  تحلیلی بر کاربرد نانوذرات در تصفیه و بهداشت آب و پساب

  ارزیابی فنی و ایمنی معادن تحت پوشش شرکت معدنی پیرتاک

  مطالعه و بررسی آزمایشگاهی و میدانی سازه تله زباله‌گیر جهت کنترل زباله‌های ورودی به شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی شهر تهران

  مدیریت ریسک برای حفاظت ازسرمایه های حیاتی درآب وفاضلاب(متدRAMCAP )

  کاربرد گرانول های هوازی در تصفیه فاضلاب

  تهدیدهاوفرصت های بازچرخانی پساب وآب خاکستری درآبیاری

  ارزیابی تاثیر پساب کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی بر پیراسنجه های کیفی آب رودخانه گاماسیاب

  صحت سنجی مدل گوس با استفاده از روش عددی و مقایسه آن با مقادیر تجربی

  بررسی تاثیر سوخت جایگزین بیو دیزل در عملکرد و آلاینده های موتورهای دیزلی

  بارزسازی تغییرات گسترش مناطق شهری و کاهش اراضی کشاورزی در بازه زمانی 1351 تا 1380 (منطقه مورد مطالعه: شهر اصفهان)

  بررسی نقش برگشت خودبخودی لجن در کارایی تصفیه خانه فاضلاب (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سلمانشهر)

  پیشنهاد راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد پوششهای صلب محل دفن علمی پسماندها

  امکان سنجی پاکسازی کود آلی از فلزات سنگین توسط بیوسورفکتانت

  کاربرد GIS و RS در طراحی فضای سبز اصفهان

  بررسی روند تجزیه آلاینده های نفتی خاک با استفاده از مدل های سینتیک

  بررسی پارامترهای موثر بر کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری (سیستم اختلاط ناقص) و امکان استفاده مجدد از آن

  تأثیر آلودگی آب دریا بر ذخایر آبزیان در آبهای دریای خزر (مطالعه موردی ماهیان خاویاری)

  نقش کاتالیست¬ها در کاهش آلاینده¬های خروجی از اگزوز خودروها و نحوه فراوری آنها

  بکارگیری نرم افزارArcGIS درتعیین نقاط بحرانی تولید آلودگی در صنعت فولاد

  کاربرد نشانگرهای مولکولی در حفاظت از تنوع زیستی

  شبیه سازی کیفی منابع آب در هیدروسیستم های پیچیده، مطالعه موردی آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان

  Adsorption of 2,4-Dichlorophenol onto CTAB Modified Ordered Mesoporous silica

  بررسی امکان استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis در مدیریت و حمل و نقل زباله های هسته ای

  ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای جامد شهری در شهرستان شاهرود

  بررسی کیفی آب رودخانه کارون دربازه بند قیر تا اهواز براساس فاکتورهای اکسیژن محلول ، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی و GIS

  بررسی کیفی آب رودخانه کارون دربازه بند قیر تا اهواز براساس اندازه گیری فاکتورهای نیترات، فسفات وGIS

  رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر وضعیت آلودگی در برنامه های توسعه

  حذف ماده رنگزای مالاکیت سبز از آبهای آلوده بوسیله ی جلبک پر سلولی Chara sp.,

  بررسی نشر احتمالی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی محدودة کارخانه آنتی بیوتیک سازی ساری

  بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه کارون در بازه دارخوین تا حدفاصل گمرک خرمشهر

  بررسی اندرکنش تغییرات آلاینده‌های نفتی موجود در خاک اطراف پالایشگاه ری و زیست توده‌گیاه یونجه

  شناسایی و معرفی منشاء آلودگی ناشی از نشت نفت در کارخانه نمکزدایی نفت کارون 2 در اهواز و ارائه پیشنهادهای کاهش آلودگی ناشی از آن

  بررسی امکان سنجی بازیافت مواد از زباله شهری خرمشهر

  بررسی کیفیت شیمیایی آبهای سطحی دشت تویسرکان

  بررسی آلودگی سفره آب زیرزمینی نسبت به نیترات و فسفات در شرق تنکابن

  کاهش آلودگی درآبکاری نیکل بوسیله تکنولوژی الکترو دیالیز

  بررسی توانایی بخش‌های مختلف گیاه نیلوفر آبی در جذب فلزات سنگین

  ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارخانه ریخته گری شرکت ایران خودرو بر اساس استاندارد ISO 14031

  اثر فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در سبزیجات شهر همدانThe effect of waste water on heavy metal accumulation in vegetables of Hamedan city

  Determination of water pollution to Zinc, Copper, Cadmium, Aluminum and Nickel in fresh water of Qom

  بررسی اثر تصفیه پذیری فاضلاب پتروشیمی آبادان با استفاده از فناوری لجن فعال همراه با پودر کربن فعال در مقیاس پایلوت

  Mercury Bioaccumulation in various tissues of Kor river fishes in IRAN

  بررسی کارایی فرآیند بی‌هوازی تماسی در تصفیه فاضلاب صنعتی(مطالعه موردی: شهرک صنعتی آب باریک شیراز)

  بررسی میزان آلودگی آب‌های شهر قم به نانویل‌فنل (شاخص آلودگی هورمون‌های محیطی)

  بررسی اثر TDS بر تصفیه پذیری فاضلاب پتروشیمی آبادان با تأکید بر یون سولفات و کلر و با استفاده از سیستم هوادهی گسترده در مقیاس پایلوت

  Heavy metals pollution in River Gharasou

  بررسی راهکار همایی جهت کاهش زباله بیمارستانی از مبدا

  پهنه بندی اشعه مادون قرمز IR در صنعت فولاد با استفاده از نرم افزار GIS ( مطالعه موردی : شرکت فولاد کاویان )

  مهندسی مجدد حوضچه های ته نشینی از طریق نصب سیستم لاملا در تصفیه خانه آب اصفهان

  آشکار¬سازی تغییر اقلیم در شهر اصفهان با استفاده از تغییرات بارش ماهیانه و متوسط دمای ماهیانه وکاربرد روش¬های Mann-Kendall ورگرسیون خطی

  ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای مراکز درمانی در منطقه 7 شهرداری کرج

  تحلیل مقدماتی سری¬های زمانی دمای هوای شهر شیراز

  ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی سگزی

  بررسی منابع آلاینده آب های زیرزمینی در دشت داراب

  بهینه‌سازی حذف زیستی 2و4و6-تری نیتروتولوئن(TNT) از خاک آلوده در مقیاس آزمایشگاهی با روش آماری تاگوچی

  کارآیی ترکیب سیستم NRBC و UASFF در تصفیه پذیری فاضلاب لبنی

  امکان سنجی و طراحی مفهومی احداث نیروگاه زیست‌توده با سوخت زباله شهری، مطالعات مورد شهر کرج

  پتانسیل سنجی کلیه منابع زیست توده استان خراسان رضوی جهت تولید انرژی الکتریکی

  بررسی قابلیت استفاده از انعقاد الکتریکی در حذف COD و دترجنت از پساب ماشینهای لباس شویی

  مقایسه کارایی نانو¬فیلتراسیون در حذف فنل¬سولفونیک¬اسید از پساب صنایع آبکاری با روش¬های ستون کربن فعال و تبادل یونی

  استفاده مجدد ازفاضلاب تصفیه شده بعنوان متداولترین منبع آبی غیرمتعارف

  حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب شهری با هدف کاهش خطرات زیست محیطی

  استفاده از فن آوری نوین نانو(نانو فیلتر ها)بمنظور پاک سازی فاضلاب و بهسازی منابع آب

  بررسی اثرات زیست محیطی سد های بزرگ

  ایجاد میدان مغناطیسی جهت تصفیه آب، با اهداف افزایش کیفیت آب مصرفی،کاهش سختی آب و حفظ سیستم های صنعتی- خانگی در مجاورت آبهای نامتعارف و سخت به منظور ارتقاء بهره وری

  مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی

  بررسی تاثیر کاربرد توام و مستقل گیاه جو و تیمار حاوی 5 گونه از باکتری¬های جنس باسیلوس در پالایش خاک¬های آلوده به هیدروکربن¬های نفتی

  بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر لاستیک های فرسوده به همراه میکروسیلیس

  بررسی میزان، پراکندگی و تعیین منشأ عناصر سنگین Cr, Ni, Cu, Zn, V, Pb در رسوبات سطحی آبراهه خور موسی"شمال غربی خلیج فارس"

  مقایسه عملکرد باکتری¬ putida Pseudomonas و قرص جوشان حاوی پنج گونه از باکتری جنس باسِلوس در پاکسازی آلودگی هیدروکربن¬های نفتی خاک

  مطالعه و پایش زیست محیطی معدن بابا علی در شهرستان بهار، استان همدان

  بررسی و تدوین دستورالعمل استاندارد بسته بندی پسماندهای خطرناک صنعتی

  بررسی نرخ کاهش آلودگی هیدروکربن¬های نفتی خاک تحت تاثیر جوانه زنی سه گیاه جو، ماش و لوبیا (مطالعه موردی خاک اطراف پالایشگاه نفت تهران، شهر ری)

  بررسی خواص فیزیکی و احتراقی مخلوط سوخت بیودیزل، اتانول و گازوئیل، برای استفاده در موتورهای دیزل

  پیش‌بینی آیندة انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

  امکان‌سنجی تولید سوخت‌های جایگزین در ایران

  بررسی آلودگی آب چشمه های اطراف شهر قروه به آرسنیک

  بررسی اثرات صید ترال روی گونه های ماهی در آبهای ساحلی شمال ‏غرب خلیج فارس ‏

  استفاده از مواد منعقد کننده طبیعی در فرایند تصفیه آب

  برآورد مقدار ترسیب کربن خاک توسط جنگل شهری

  بررسی تجمع روی و کادمیوم در گیاهان روئیده شده در منطقه معدنی ایرانکوه اصفهان

  کارایی تصفیه¬خانه¬های فاضلاب شهر تهران در کاهش BOD5، COD و TSS

  تغییرات سطح و شوری آبهای زیرزمینی و تخریب محیط

  روش های کاربردی استفاده از منابع آبِ غیر متعارف در بهینه سازی محیط زیست

  تصفیه پساب شهری با استفاده از فیتوپلانکتون Chlorella vulgaris

  آنالیز شیمیایی پسماندهای شهری منطقه 7 شهرداری کرج

  تعیین کارایی حذف سیانید از فاضلاب با استفاده ازسه نوع خاک اره درختان راجی‚ بید و صنوبر شهر همدان

  ارزیابی زیست محیطی احداث سد مخزنی سورک در استان چهارمحال و بختیاری

  ارزیابی کارایی راکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی(ASBR) در تصفیه فاضلاب کشتارگاه طیور

  روشهای اصلاحی به منظور ارتقاء عملکرد برکه های تثبیت سیستم تصفیه فاضلاب شهر اسلام آباد غرب

  بررسی پتانسیل بازیافت ضایعات آلی مختلف (شامل کود گاوی، برگ و مقوای خرد شده و کمپوست) به کمک تکنولوژی تولید ورمی کمپوست

  ارزیابی زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی کلقان چای

  بررسی اثرات زیست محیطی محصولات بازیافتی در استان خوزستان

  کارایی تصفیه خانه ارومیه در کاهش کدورت

  کنترل آلاینده های زیست محیطی پروژه های احیا مستقیم در مراحل احداث و بهره برداری « مطالعه موردی پروژه احیا مستقیم گروه ملی صنعتی فولاد ایران »

  متدولورژی (روش شناسی) مدیریت زه آبهای اراضی شور و سدیمی غرب رودخانه کارون و کرخه سفلی

  تأثیر گذاری پساب ماهی سرا بر تعداد و تنوع موجودات بنتوز پایین دست رودخانه کرج

  کاربرد نانو زئولیت ها در جذب آلایندههای آلی فرار (VOC) از پسابهای صنعتی

  تعیین حداقل نیاز آبی تالاب هور العظیم جهت حفظ اکوسیستم و غلبه بر شوری

  ارزیابی اثرات ضد قارچی اسانس گیاهان جنس آویشن Thymus در راستای حفاظت از زیست بوم های کشاورزی

  حذف رنگزای بازی زرد 28 از پساب شبیه‌سازی شده با استفاده از باطله گل قرمز فعال شده

  شناسایی کانونهای آلاینده آب در استان چهارمحال و بختیاری

  بررسی نقش شیرهای برداشت آب در رشد وانتقال باکتری های هتروتروف

  بررسی راندمان فیلتر شنی در حذف کدورت ازآب¬های کدر

  آلودگی محیط زیست به بیسموت ومطالعه روشی جدید برای حذف آن از آبهای آلوده

  بررسی آلودگی ناشی از پساب کارخانه چوب و کاغذ مازندران

  بررسی اهمیت انتخاب مناسب چگالی شبکه نمونه برداری خاک در ارزیابی ژئوشیمیائی زیست محیطی آلودگی های معدنی- مطالعه موردی سد باطله کارخانه فرآوری لکان

  بررسی پاسخ های رشد و مقاومت به کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia, (گیاهی مفید برای پاکسازی خاکهای آلوده)

  جداسازی باکتری های تجزیه کننده هگزادکان ازپساب صنعتی به منظورپاکسازی زیستی

  بررسی وضعیت سلامت آبسنگ های مرجانی خلیج نایبند با استفاده از روش ‏Coral ‎watch

  بررسی میزان شباهت و فاصله ژنتیکی جمعیت خیار دریایی ‏Holothuria atra ‎‏ در دو ‏منطقه بستانه و نایبند از سواحل خلیج فارس‏

  Findings on the phytoextraction and phytostabilization of soils contaminated with heavy metals in copper and iron Hame Kasi mine

  Accumulation of heavy metal in plants grown in Ahangaran lead- zinc mine with phytoremediation potential

  ارزیابی تهیه کود آلی از فضولات دامی و مرغی بر محیط زیست

  ارزیابی حداکثر بار آلودگی روزانه مواد مغذی از حوزه آبریز به مخزن سد: مطالعه موردی

  بررسی اثر محل دفن زباله های منطقه کهریزک بر آلودگی آبهای زیرزمینی

  بررسی غلظت فلزات سنگین در شیرابه حاصله از دفن زباله شهر ساری

  بررسی اثر شستشوی جلبک Cystoseira indica در جذب یون‌های کادمیم(II) و نیکل(II) و مدل‌های ایزوترم جذب

  حذف کرم(VI) از آب های آلوده توسط نانوذرات مگنتیت

  بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی شامل ازتو باکتر و ورمی کمپوست به جای کودهای شیمیایی بر برخی از پارامتر های رشد در گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis

  مطالعات موردی شناسایی و کنترل آلودگی محیط زیست منطقه خلیج فارس

  بررسی وضعیت پروژه های عمرانی، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پاییز 87

  کاهش ضایعات نان با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی در تولید خمیر یخ زده

  مدیریت کیفیت آب ناشی از پساب صنایع غذایی جهت مصارف کشاورزی در شهرستان دزفول

  تعیین شاخص کیفیت (WQI) آب رودخانه کارون بعنوان نشان دهنده اثرات پساب کارخانه صابون سازی خرمشهر

  بررسی و کنترل آلاینده های زیست محیطی منطقه بهره برداری نفت و گاز گچساران

  بررسی کیفیت آب مخازن چاه نیمه زابل به لحاظ کشاورزی و آشامیدنی، با تکیه بر نمودارهای شولر و ویلکوکس

  تصفیه فاضلاب بیمارستانی ؛ راهکارها , مشکلات و تاثیرات آن بر محیط زیست

  بررسی پساب مجتمع های تولید گوشت و فرآورده های گوشتی مستقر در شهرستان دزفول بر کشاورز ی

  طبقه بندی کیفی تعدادی از چاههای آب منطقه گرگان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

  پذیرفتاری مغناطیسی، روشی برای نظارت و ارزیابی آلودگی خاک

  فواید و چالش ها ی زیست محیطی کاربرد پساب درآبیاری

  مدل سازی تجربی بقای شاخص های میکروبی در آبهای شناگاهی و تفریحی ساحل جنوبی دریای خزر: یک بررسی در میکروکوزم E.coli

  حادثه نشت نفت خام به رودخانه زاینده رود اصفهان

  Kinetic study of methylene blue adsorption from aqueous solution on carbon nanotube

  بررسی جذب تعادلی فنل از محلول‌های آبی توسط کربن فعال

  امکان سنجی ارائه روشهای استفاده مجدد از پساب تصفیه شده روستاهای حاشیه زاینده رود

  تثبیت فلزات سنگین با استفاده از مکمل در خاک

  بررسی اثر کود بیولوژیک سودوموناس در تولید اورگانیک مرزه(Satureja hortensis )

  تاثیرات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک

  بررسی توزیع آلودگی آبهای زیرزمینی به فلزات سنگین ناشی از دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار ( مطالعه موردی: منطقه هزار پیچ گرگان)

  کمپوست سازی همزمان پسماند شهری و خاک اره: بهینه سازی نسبت C/N

  بررسی مدل های خودپالایی رودخانه ها

  بررسی تجمع فلزات سنگین در ذرات معلق زاینده رود

  ارزشیابی موقعیت مکانی محل دفن زباله شهر قدس در شهرستان شهریار توسط روش MPCA و مقایسه با دستورالعمل های موجود در ایران

  بررسی کارایی روش های مختلف ارزیابی محیط زیستی در ارزیابی اثرات پروژه های خطی بر تنوع زیستی؛مطالعه موردی : کاربرد روش های مختلف ارزیابی در ارزیابی اثرات بزرگراه تهران - پردیس

  بررسی روشهای دفع زباله های بیمارستانی در ایران

  بررسی روشهای دفع فاضلابهای بیمارستانی در ایران

  پیش بینی کیفی غلظت مواد محلول در آب رودخانه بابل با استفاده از داده های آماری

  بازیافت گازهای مشعل تاسیسات نفتی با استفاده از مکنده ها

  تحلیل عملکرد سازه های آشغالگیر در تصفیه مکانیکی ( فیزیکی ) فاضلاب

  جداسازی باکتری Enterococcus faecalis از آب دریا به عنوان شاخص آلودگی در آب های شناگاهی و تفریحی

  بررسی میزان فلزات نیکل و جیوه در بافت ماهیچه کفشک گرد و رسوبات خور موسی

  تهیه و شناسایی Nano-ZnS و بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی آن در تخریب آلاینده های فنلی

  بررسی وضعیت تولید و بازیافت زباله در سالن های غذاخوری شهر اردبیل

  نحوه برنامه ریزی و هدف گذاری برای مدیریت جامع زباله شهر تهران

  استفاده مجدد از پساب شهری با کیفیت پایین در سیستم های آبیاری قطره ای

  بررسی آلودگی نیترات و منشایابی آن در آبهای زیرزمینی منطقه شهریار

  بررسی منابع آب زیرزمینی دشت گیسور در راستای توسعه پایدار

  بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) در مکانیابی برکه های تثبیت فاضلاب (مطالعه موردی)

  بررسی منابع آب و کیفیت آبهای زیرزمینی دشت بجستان

  کاربرد GIS در شناسایی موقعیت مکانی آلاینده‌های زیست محیطی

  اهمیت و نقش معماری منظر در مدیریت پایدار محیط های زیست طبیعی - مطالعه موردی : تالاب قوروگل در آذربایجانشرقی

  بررسی کارایی هاضم بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب چنیبیه اهواز در تثبیت لجن و نابودی عوامل بیماریزا و مقایسه با استاندارد زیست محیطی جهت استفاده مجدد و دفع

  مدیریت کیفیت فرایند تولید در کارخانه های کود آلی و نقش آن در حفظ محیط زیست

  معماری اکوتک، رویکردی زیست محیطی در معماری

  بررسی مشارکت های مردمی در مدیریت پسماند شهر تهران

  بررسی موردی تاثیر پوشش گیاهی درمیزان جذب سرب موجود در هوای تهران

  مقدمه ای بر شناخت بیوفیلم

  بررسی آلودگی نفتی با تأکید بر توزیع و تجمع نیکل و وانادیوم در رسوبات سطحی بندر جاسک

  پهنه بندی پتانسیل آلودگی آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از GIS و مدل SINTACS

  کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی کیفی آب تالاب بامدژ، خوزستان

  بررسی جایگاه اکولوژی تعدادی از گونه های توتال کلی فرم (TC) در زنجیره غذایی مناطق جزرومدی شمال غربی خلیج فارس(محدوده جزرومدی دیلم تا گناوه)

  بررسی اثرات زیست محیطی کارخانه سرب و روی تیران

  بررسی و اندازه گیری میزان آلودگی صدا در یکی از بیمارستانهای شهر تهران

  تصفیه ی فاضلاب صنعتی به روش شناورسازی یونی

  ضوابط و استانداردهای مکانیابی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا

  رتبه بندی کیفی چشمه های سر راهی استان آذربایجانشرقی‏

  بررسی تغییرات عناصر Rb, Sr, U در آب های زیرزمینی محدوده معدنی ذغالسنگ طزره

  تأثیر عصاره تنباکو بر روی شته سبز انار (یک تجربه)

  بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در سفره آب زیرزمینی شهر رفسنجان

  بررسی انگیزه ها و مشارکت مردم اهواز در حفظ منابع بازیافتی پسماندهای جامد شهری

  مطالعه هیدروشیمیایی سفره آب زیرزمینی جنوب دشت رفسنجان

  استفاده از نانو ذرات ونانو مواد در کنترل بحران زیست محیطی آبهای آلوده

  کاربرد لجن فاضلاب به عنوان یک خاکستر بیولوژیکی در بتن و اکتیواسیون آن با استفاده از نانوذارت

  بررسی تصفیه پذیری فاضلابهای قوی در راکتور لایه زیستی ناپیوسته متوالی

  کاربرد نانو ذارت اکسید تیتانیوم در روسازی¬های بتنی در جهت بهبود ویژگی¬ها و ایجاد خاصیت فوتوکاتالیستی در بتن

  مدلسازی شرایط آب و هوایی نواحی جنوبی ایران بر اساس استانداردهای بین¬المللی در جهت طراحی بتن¬های با دوام

  یررسی تشخیص واندازه گیری مواد داروئی در پساب کارخانجات داروسازی و روشهای حذف آنها

  تعیین محل بهینه دفن زباله ها از نظر زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از GIS در یک مطالعه موردی

  شناسایی یون های فلزی سنگین

  Biosorption heavy metals by immobilized Saccharomycescerevisiae

  Evaluation of lead removal by biosorption

  مدلسازی آلودگی های نفتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)

  کالیبره کردن اطلاعات مورد نیاز برآورد شرایط جذب و دفع آب و هیدروگراف های سیلاب طرح در روش SCS به کمک نرم افزار HEC-HMS

  بررسی آثار زیست محیطی دستگاههای آب شیرین کن با نگاهی ویژه به جزیره قشم

  بررسی تولید و پراکندگی آلاینده SO2 در مجتمع مس سرچشمه طی استحصال مس از سنگ معدن سولفیدی

  بررسی مزایای استفاده از فیلترماسه ای کند با جریان افقی بجای فیلترهای ماسه ای کند متعارف درتصفیه آب

  بررسی استفاده از GIS در توسعه پایدار شهری

  بررسی استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری

  استفاده از سیستم GIS در تعیین ضوابط اکولوژیکی معادن(مطالعه موردی- استان قزوین)

  مدیریت محیط زیست با استفاده از نرم افزارRS(بررسی منطقه آبیک وحومه با استفاده از تصاویر سال 2000و2007)

  چالش تامین آب در مناطق جنوبی استان تهران

  پایش نیترات برای مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی

  ارزیابی آثار حرکتهای توده ای زمین بر محیط زیست

  اهداف و تجارب استفاده از سیستم آب خاکستری در لبنان

  تغییر کاربری اراضی و محیطزیست (مطالعه موردی: منطقه طالقان)

  عملکرد تکنولوژی بیورآکتور غشایی مستغرق (SMBR) در تصیفه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از آب

  بررسی کارایی ماده منعقد کننده PACL درکاهش ورود روغن اضافی به فیلترهای شنی در سیستم آب برگشتی تصفیه خانه گروه ملی فولاد اهواز

  پهنه بندی آلودگی ناشی از سد باطله لکان با ارزیابی زیست محیطی منابع آب و خاک با استفاده از GIS

  نقش مدل Quasta به عنوان پلی میان مدل های مفهومی و تجزیه وتحلیل ( آنالیز) کمی به منظور بهبود در تصمیم گیری زیست محیطی

  بررسی کیفیت وارزیابی میزان آلودگی در آب آشامیدنی روستاهای شمال شاهرود

  تاثیر کشت ذرت بر جذب عناصر سنگین در خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب

  بررسی منشا آلودگی های زیست محیطی در بخشی از فلات قاره دریای عمان

  بررسی حذف رنگ اسیدی توسط ضایعات معدنی دولومیت

  کاربرد آنالیز سود و زیان در مسائل زیست محیطی

  امکان سنجی کمینه سازی پسماندهای خطرناک جامد صنعتی درواحدهای دوم اوره ودی آمونیم فسفات مجتمع پتروشیمی رازی

  امکان سنجی کمینه سازی پسماندهای خطرناک جامد صنعتی درواحدهای دوم اوره ودی آمونیم فسفات مجتمع پتروشیمی رازی

  بررسی پخشیدگی سدیم و کلراید از میان لاینرهای ژئوسنتتیکی- رسی(GCL)

  ارزیابی کاربرد نرم افزار CHEMFLO در شبیه سازی انتقال املاح در خاکهای ماسه ای

  مقایسه روش واریانس و زمان حداکثر در تعیین رژیم هیدرولیکی یک هاضم هوازی

  جداسازی کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلی‌آنیلین

  بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت عقیلی ازلحاظ مصارف شرب با استفاده ازGIS

  طراحی و ساخت اولین ایستگاه تصفیه سیلاب شهری در ایران

  بررسی تصفیه تکمیلی تصفیه خانه فازهای6و7و8 پارس جنوبی به روش PRB

  آلودگی منابع آب ناشی از دفن سلاحهای شیمیایی در سطح جهان

  کودکان ، اسباب بازیها و ایمنی شیمیایی

  کنترل زیست محیطی بازیافت سرب از باتریهای سربی اسیدی فرسوده

  بررسی جذب بیولوژیکی یونCr ازپساب صنایع آبکاری

  بررسی راندمان استفاده از کانی گارنت درصافی سه لایه ای در تصفیه خانه آب اصفهان

  بررسی کنترل خوردگی بیولوژیکی در لوله های انتقال آب معادن مس

  مدل سازی انتشار گازهای NOx و SO2 خروجی از یک نیروگاه توربین گازی با استفاده از نرم افزار ADMS

  ارزیابی کارایی سیستمهای مختلف در تصفیه فاضلاب کشتارگاه

  روند تغییر الگوی مصرف انرژی در بخش حمل‎و‎نقل کشور ایران و ارائه راهکارهای مدیریتی در راستای بهینه سازی الگوی مصرف

  ارائه برنامه مدیریتی نمک جهت کاهش عوارض زیست‌محیطی عملیات برفروبی بر سطح معابر و فضای سبز شهر تهران

  بررسی میزان آلایندگی و هزینه¬های اجتماعی ناشی از مصرف انرژی درساختمان

  بررسی عوارض زیست‌محیطی شن و مواد شیمیایی یخ‌زدا در شهر تهران و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این عوارض

  بررسی ساماندهی جغرافیایی حریم شهر منطقه رودبار-قصران با رویکرد زیست محیطی

  جزیره گرمایی و تغییرات دمایی شهرتهران

  بررسی آلودگی آب و هوا در شهر صنعتی کاوه

  بررسی اثرات محیط زیستی کارخانجات کمپوست مطاله موردی: کارخانه کمپوست شهرستان رفسنجان

  ارزیابی سیستم جمع‌آوری و حمل‌و‌نقل پسماندهای شهری با استفاده از نرم‌افزار WAGS

  پیش¬بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه¬های طبیعی با استفاده از مدل توسعه یافته شبکه عصبی

  بررسی جنبه های مدیریت جمع آوری و دفع و بازیافت ضایعات صنایع لبنی در استان اصفهان

  بررسی پارامترهای فیزیکی شیمیایی، مواد مغذی و فلزات سنگین در آبهای خلیج فارس (منطقه عسلویه)

  طرح ریزی سیستم مدیریت پسماند در شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی

  کاهش انتشارگازهای گلخانه ای در صنایع سیمان کشور بر اساس استراتژیهای مدیریت محیط زیست

  انتخاب معیارهای توسعه پایدار درپروژه های سازوکارتوسعه پاک

  اندازه گیری ترکیبات هیدروکــربن های آروماتیک چند حلقه ای ( PAHs) در آب تصفیه شده تصفیه

  بررسی وضعیت آلودگی صوتی در ساعات مختلف شبانه روزی درمجاورت یکی از بزرگراههای شهر تهران

  تاثیرآلودگی صوتی در سلامت شهروندان

  بررسی میزان آلاینده¬های TPH و BTEX موجود در آب¬های سواحل جنوبی دریای خزر

  پایش بیولوژیکی پشه در مردابهای حاشیه رود ارس

  سنجش سروصدای زیست محیطی در اطراف فرودگاه مهر آباد

  کبوتر خانه , حل یک مشکل زیست محیطی

  آلودگی آب و پیامدهای آن

  اهمیت کاربردی مدیریت محیط زیستی در معماری

  مروری بر روش های ریاضی بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب در پالایشگاه های نفت و صنایع فرآیندی

  کاربرد تکنولوژی پینچ آبی در بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب پالایشگاهها مطالعه موردی - پالایشگاه تهران

  شناسایی منابع آلودگیهای دریای عمان و اندازه گیری فلزات سنگین در خطوط ساحلی آن

  بررسی جانشین ها ی آزبست از دیدگاه مهندسی محیط زیست

  بررسی روش نوین انتشار امواج اولتراسونیک و سایر روشهای متداول تصفیه شیرابه محل دفن پسماندهای جامد شهری در آراد کوه تهران

  امکانسنجی تصفیه شیرابه محل دفن آراد کوه تهران با استفاده از روش نوین انتشار امواج اولتراسونیک و روشهای فیلتراسیون غشایی

  588


*