برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره در انجام پایان نامه - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتلمشاوره در انجام پایان نامه تحت عنوان" خشونت خانوادگی علیه زنان" در 300 صفجه موجود است. فهرست مطالب در ادامه مطلب آمده است. برای دریافت عنوان را ایمیل بزنید

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

 

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم!

                                                                          

 

فهرست مطالب
پیشگفتار..................................................................................................... 11
مقدمه وزیر بهداشت................................................................................. 15
مقدمه .......................................................................................................... 19
اهداف پژوهش.......................................................................................... 20
اهمیت موضوع.......................................................................................... 20
بررسی اجمالی پیشینة پژوهش.............................................................. 21
روش های گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات................................... 22
فصل اول: تفاوت هاى طبیعى زن و مر د ................................................... 23
الف) بررسی تفاوت های زن و مرد......................................................... 24
1. تفاوت هاى جنسى حقیقى و کلیشه هاى جنسیتى غی رحقیقى............ 25
2. منشأ پیدایش تفاو تهاى جنسى......................................................... 29
3. ارزیابى جبرگرایى در تفاو تهاى جنسى .......................................... 33
4. راهبرد عقلانى در زمینة تفاو تهاى جنسى....................................... 37
ب) منزلت زن از دیدگاه اسلام ................................................................ 39
1. شواهد عام برابری ارزشی زن و مرد............................................... 42
2. شواهد معاد لسازی فضایل زنان و مردان....................................... 43
فصل دوم: همسرگز ینی و تشک یل خانواد ه .............................................. 47
الف) همسر گزینی ...................................................................................... 48
ب) اهمیت خانواده..................................................................................... 54
6 خشونت خانگی علیه زنان
ج) کار کرد های خانواده............................................................................. 56
فصل سوم: ویژگی های خانواد ة کارآمد ................................................. 65
الف) توزیع قدرت در خانواده.................................................................. 66
ب) تفکیک نقش ها در خانواده.................................................................. 72
1. تأثیر تفکیک جنسیتى نقش ها بر سلامت همسران............................ 75
2. تأثیر تفکیک جنسیتى نقش ها بر سلامت فرزندان............................. 79
3. تأثیر تفکیک جنسیتى نقش ها بر سلامت جامعه................................ 81
ج) دین دارى و اخلاق در خانواده............................................................ 84
1. دین داری در خانواده........................................................................... 85
2. اخلاق در خانواده ................................................................................ 89
فصل چهارم: خشونت خانگى و آثار آ ن .................................................. 93
الف) تعریف خشونت خانگی.................................................................... 94
ب) انواع خشونت.................................................................................... 100
1. موارد خشونت علیه زنان.................................................................. 101
2. خشونت علیه مردان در خانواده ...................................................... 103
ج) خشونت از نگاه اسلام...................................................................... 104
د) بررسی آماری خشونت خانگی....................................................... 123
1. آمار خشونت خانگی در کشورهای اسلامی................................... 126
2. بررسی آماری خشونت خانگی در ایران ........................................ 129
ر) پیامدهای خشونت خانگی................................................................. 132
فصل پنجم: تبیین ز م ینه ها و علل خشونت خان گ ی .............................. 141
الف) علل فردی و شخصیتی................................................................. 142
1. جنبه های زیستی ................................................................................ 142
2. عوامل روان شناختی و شخصیتی .................................................... 144
3. ناکامی ................................................................................................. 149
4. ضعف اخلاقی..................................................................................... 150
5. اعتیاد و مصرف مواد مخدر............................................................. 151
فهرست مطالب 7
6. متغیر سن ........................................................................................... 156
7. هوش و تحصیلات............................................................................. 159
ب) علل ارتباطی و تعاملی خشونت...................................................... 161
1. جنسیت................................................................................................ 162
2. یادگیری .............................................................................................. 169
3. نوع ازدواج.......................................................................................... 173
4. دخالت اطرافیان.................................................................................. 175
5. مشکلات ارتباطی ............................................................................... 176
ج) علل اجتماعی  اقتصادی.................................................................. 177
1. زمینه های اقتصادی........................................................................... 177
2. وضعیت اقتصادی زنان .................................................................... 181
3. عوامل فرهنگی.................................................................................... 185
4. عوامل سیاسی.................................................................................... 188
5. عوامل حقوقی..................................................................................... 190
جمع بندی و ارائة الگوی نهایی.............................................................. 196
فصل ششم: پی شگیری و درمان خشونت خان گ ی از د یدگاه عل م ی ...... 199
الف) پیشگیری از خشونت خانگی........................................................ 201
1. افزایش آگاهی عمومی....................................................................... 202
2. آموزش خانواد ه ها............................................................................. 204
3. رشد و پرورش همدلی در خانواد هها.............................................. 205
4. تغییر اوضاع جامعه........................................................................... 206
5. ارائة خدمات اجتماعی........................................................................ 207
6. ارتقای پایگاه اجتماعی زنان ............................................................. 208
سفارش دربارة پیشگیری از خشونت خانگی ..................................... 211
ملاحظاتی در باب را ههای پیشگیری از خشونت................................ 212
ب) مواجهه و درمان خشونت............................................................... 213
شیوه های درمانی مردان همسر آزار.................................................... 213
8 خشونت خانگی علیه زنان
مشاورة گروهی مردان همسرآزار....................................................... 214
1. درمان فردی مردان بدرفتار با ایجاد تغییرات رفتاری و شناختی 216
تغییرهای رفتاری............................................................................... 216
مهار خشم .......................................................................................... 219
روش پنج مرحل های مهار خشم و پرخاشگری ............................... 221
آموزش های شناختی در برنامة مهار خشم ................................... 222
2. تغییرات نگرشی ................................................................................. 222
اصول کلی در درمان مردان بدرفتار............................................... 227
تحلیل درمانی کتک زدن.................................................................... 227
مفاهیم نادرست و دا مهای ذهنی...................................................... 228
ملاحظاتی دربارة راه های درمان مردان خشونت ورز................... 231
3. کمک های مشاوره ای و روا نشناختی به زنان قربانی خشونت.... 232
مددکاری اجتماعی............................................................................. 235
مواجهة قضایی و امنیتی................................................................... 239
نقش نیروی انتظامی.......................................................................... 241
فصل هفتم : پیشگیری از خشونت خان گ ی عل ی ه زنان و مقابله با آن از
دیدگاه اسلام ی ........................................................................................... 243
الف) پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان...................................... 245
1. ترویج همسر گزینی مناسب............................................................... 246
2. آموزش دینی و اخلاقی..................................................................... 248
3. آموزش اصول روابط مناسب در خانواده...................................... 250
4. رعایت حدود شرعی در روابط زن و مرد...................................... 257
5. آموزش شیوه های مقابله با (تنیدگی) استرس در زندگی.............. 259
ب) درمان خشونت خانگی و مقابله با آن........................................... 260
1. اصلاحات نگرشی در مردان خشونت ورز ...................................... 260
2. تغییر و اصلاح رفتاری مردان خشونت ورز.................................... 271
امور فردی.......................................................................................... 274
امور اقتصادی.................................................................................... 275
فهرست مطالب 9
امور اجتماعی..................................................................................... 275
3. مسئولیت های زنان در برابر رفتار خشون تآمیز شوهر ............... 287
الف) نقش پیشگیرانة زنان در خشونت خانگی............................... 288
ب) شناخت علل، موقعیت ها و علایم خشونت همسر..................... 292
ج) کمک به همسر در مهار خشم...................................................... 293
د) مسئولیت زن در موقعیت خشمِ مهارنا پذیر همسر.................... 295
ه ) مسئولیت زن پس از رفتار خشونت آمیز همسر ..................... 296
ج) نقش مردم و نهادهای اجتماعی در برابر خشونت خانگی........... 300
1. مسئولیت خویشاوندان و همسایگان ............................................... 301
2. مسئولیت نهاد روحانیت.................................................................... 305
3. مسئولیت های دولت اسلامی............................................................. 307
فهرست منابع.......................................................................................... 315
فهرست اعلام..........................................................................................