برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری مهندسی خاک شناسی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتلتهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی-


در رشته مهندسی کشاورزی -خاکشناسی- پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام

توسط دانشجویان دکتری مهندسی کشاورزی خاکشناسی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com            عنوان - پدیدآور - مشخصات
            مطالعه فرسایش در حوزه آبخیز نوژیان و تاثیر آن در خاکهای منطقه.- رفاهی، حسینقلی.- ؛ ‎۱۳۷۳.

            بررسی امکان سنجی تعمیم نتایج حاصل از روش سزیم - ‎۱۳۷ برای محاسبه فرسایش سطحی در عرصه‌های همگن.- قنادی، محمد.- ؛ ‎۱۳۷۵.

            ارزیابی تاثیر روشهای مختلف تعیین زمان آبیاری روی عملکرد، مصرف آب و کارآئی مصرف آب ذرت علوفه‌ای در منطقه آذر شهر.- نیشابوری، محمدرضا.- ؛ ‎۱۳۷۶.

            بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف روی بر عملکرد و توازن تغذیه‌ای در گندم پائیزه.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۵.

            تبدیل باگاس نیشکر و پوسته برنج به کود بیولوژیک و بررسی تاثیر آنها در عملکرد ذرت.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۷.

            کوددهی ازته بر اساس میزان نیترات پای بوته در مزارع چغندر قند منطقه دزفول.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۵.

            شناسایی ترکیب و رفتار ازت زمین ساختی و نقش آن در افزایش ازت خاک منطقه گربایگان فسا.- کوثر، آهنگ.- ؛ ‎۱۳۷۵.

            بررسی پتانسیل تثبیت ازت در همزیستی سویه‌های بومی ریزوبیوم با دو رقم اصل نخود(Cicre Arietinum‎).- صالح راستین، ناهید.- ؛ ‎۱۳۷۵.

            تعیین ضریب های معادله نفوذ گرین-امپت برای خاکهای مختلف و مقایسه آنها با ارقام موجود.- .- ؛ ‎۱۳۷۵.

            تشخیص نیاز غذائی ذرت با روش DRIS Diagnosis and Recommendation integrated systemDRIS‎.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۶۶.

            کاربرد رس شناسی در تشخیص مناطق فرسایش پذیر حوضه آبخیزگربایگان.- کوثر، آهنگ.- ؛ ‎۱۳۶۶.

            تعیین فاکتور فرسایندگی (R‎) فرمول ویشمایر برای ایران.- مهدوی، محمد.- ؛ ‎۱۳۶۷.

            بررسی اثرات فسفر و روی در خاک گیاه و عملکرد ذرت.- نفیسی، مهدی [و] ملکوتی،محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۶۶.

            بررسی اصلاح پذیری خاکهای شور و قلیا منطقه میان آب شوشتر.- پذیرا، ابراهیم.- ؛ ‎۱۳۶۸.

            اثر پخش سیلاب بر پاره‌ای از خواص فیزیکی و شیمیایی خاک شنی در منطقه گربایگان فسا.- کوثر، آهنگ.- ؛ ‎۱۳۶۷.

            تعیین روابط بین ضرائب آبی ویژگیهای فیزیکی خاک در اراضی زیر کشت نیشکر خوزستان.- .- ؛ ‎۱۳۷۳.

            تاثیر مواد آلی بر روند اصلاح و بهسازی خاکهای شور و قلیا (بررسی تاثیر مواد آلی در بهسازی خواص فیزیکی خاکهای شور و قلیا با استفاده از مدل رایانه‌ای انتقال املاح).- کاظمی، حسین.- ؛ ‎۱۳۷۷.

            اثر غرقاب بر روی برخی خواص مورفولوژیکی، فیزیکو شیمیایی و مینرالوژیکی خاک‌های شالیزار در استان گیلان.- روزیطلب، محمدحسن.- ؛ ‎۱۳۶۹.

            بررسی تاثیر غرقاب بر برخی خواص مرفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و مینرالوژیکی خاکهای زیر کشت برنج در استان مازندران.- روزیطلب، محمدحسن.- ؛ ‎۱۳۶۹.

            شناسایی خاک و ارزیابی ناحیه‌ای اراضی ایستگاه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی خرم آباد (لرستان) (مرفولوژی - فیزیکوشیمیایی - مینر الوژی - تشکیل و طبقه بندی).- خوش فطرت، غلامرضا.- ؛ ‎۱۳۶۹.

            بررسی احیاء کویرهای فلات مرکزی ایران و اثر پاره‌ای خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاکهای حاشیه کویر ابرقو در عملکرد آتریپلکس آنتی فورمیس.- حاج رسولیها، شاپور.- ؛ ‎۱۳۶۹.

            مقایسه آزمایشگاهی چهار روش تعیین سرعت نفوذ آب به خاک در سه نوع بافت خاک (شن، لوم، رس).- .- ؛ ‎۱۳۷۱.

            تعیین نرمهای دریس (DRis‎) برای سیب زمینی در خاکهای آهکی ایران (منطقه دماوند).- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۱.

            تاثیر جریانهای اشباع و غیراشباع در آبشویی املاح.- .- ؛ ‎۱۳۷۷.

            بررسی سینتیک آزاد شدن فسفر در برخی از خاکهای مناطق دماوند و کرج.- توفیقی، حسن.- ؛ ‎۱۳۷۱.

            بررسی آبشویی و جذب ازت از کودهای ازتی در کشت ذرت.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۱.

            ارزیابی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی منطقه گرگان.- روزیطلب، محمدحسن.- ؛ ‎۱۳۷۲.

            بررسی اثر درجات مختلف شوری روی قره داغ و مقایسه آن با آتریپلکس کانی سنس در کویر میقان اراک.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۲.

            اثر پتاسیم بر روی کمیت و کیفیت سیب‌زمینی در چهار منطقه اردبیل، اصفهان، دماوند و همدان.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۲.

            بررسی کینتیک تبادل پتاسیم در خاک با استفاده از EUF‎.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۲.

 
ردیف    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات
 
‎۳۱    ک ۵۰۳ ‎۳۰۵
    تاثیر کیفیت پساب در انباشتگی و انتقال عناصر سنگین در خاکهای منطقه جنوب تهران.- .- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۳۲    ک ۵۰۳ ‎۳۳۱
    مطالعه اثرات انباشتگی و انتقال فلزات سنگین در خاک (بررسی انتقال و انباشتگی کلر، منیزیم، کلسیم و روی در خاک).- .- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۳۳    ک ۵۰۳ ‎۳۳۹
    بررسی جذب و رهاسازی فسفر در تعدادی از خاکهای استان تهران.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۳۴    ک ۵۰۳ ‎۳۴۲
    اثر Land form‎ (شکل زمین) در ژنز، مرفولوژی و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاکهای دشت کرج.- روزیطلب، محمدحسن.- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۳۵    ک ۵۰۳ ‎۳۴۵
    کاربرد تصاویر ماهواره‌ای در ارزیابی قابلیت اراضی منطقه گربایگان فسا، استان فارس.- ابطحی، علی.- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۳۶    ک ۵۰۳ ‎۳۵۹
    مطالعه و بررسی روند بهسازی خاکهای شور - قلیا همگام با کشت و تهیه مدل کامپیوتری مخزن با معبر فرعی.- حاج رسولیها، شاپور.- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۳۷    ک ۵۰۳ ‎۳۷۳
    بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف ازت بر گندم دیم و تعیین شاخصهای دریس آن.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۳۸    ک ۵۰۳ ‎۳۷۸
    اثر تاغ بر پوشش گیاهی زیر اشکوب در تاغزارهای جنوب خراسان.- ملک‌پور، بهروز.- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۳۹    ک ۵۰۳ ‎۳۹۴
    تعیین نرمهای دریس درخت توت.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۳.

 
‎۴۰    ک ۵۰۳ ‎۴۱۷
    بررسی روابط کمیت - شدت (Q/I‎) پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال کشور.- توفیقی، حسن.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۱    ک ۵۰۳ ‎۴۲۲
    ارزیابی منابع و تعیین تناسب اراضی تا حد اجزاء مختلف واحدهای اراضی و رابطه آن با فرسایش موجود و تکامل خاکها در حوزه آبخیز گاوه‌رود استان کرمانشاه.- مهاجر شجاعی، محمدحسن.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۲    ک ۵۰۳ ‎۴۳۰
    بررسی تثبیت ازت مولکولی و تولید سیدروفور توسط سویه‌های ریزوبیوم تریفولی (R.L.bv.trifolii‎) بومی خاکهائی از ایران.- صالح راستین، ناهید.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۳    ک ۵۰۳ ‎۴۴۴
    تعیین نرمها و شاخصهای دریس برای تشخیص کمبود و توصیه کودی درختان پسته.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۴    ک ۵۰۳ ‎۴۴۵
    ارزیابی غلظت سلنیوم در خاکهای مرتعی شمال خراسان غلظت آن در گون و یک گیاه مرتعی دیگر.- حق‌نیا، غلامحسین.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۵    ک ۵۰۳ ‎۴۸۸
    استفاده از آب قابل جذب گیاه (AWC‎) برای تعیین منحنی رطوبتی خاک در مدل یک پارامتری.- .- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۶    ک ۵۰۳ ‎۵۱۹
    بررسی جذب و رها سازی علف کش ‎2,4-D‎ در خاکهای شمال ایران و تاثیر PH‎ و کربن آلی بر آن.- .- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۷    ک ۵۰۳ ‎۵۴۲
    بررسی وضعیت نیترات آبهای زیرزمینی شالیزارها در دو استان گیلان و مازندران.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۸    ک ۵۰۳ ‎۵۵۸
    تعیین حد بحرانی فسفر در خاکهای شور یزد برای گندم و ارزیابی روش EUF‎.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۴۹    ک ۵۰۳ ‎۵۶۵
    تعیین معادل کودی فسفر در خاکهای آهکی با مقادیر مختلف رس.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۵۰    ک ۵۰۳ ‎۵۹۱
    نقش رسوبات رودخانه‌ای در بازیافت اراضی حاشیه رودخانه‌ای (زنجانرود).- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۴.

 
‎۵۱    ک ۵۰۳ ‎۵۹۵
    بررسی علل شوری و قلیائیت قسمتی از خاکهای استان خراسان دیزباد پائین نیشابور.- محمودی، شهلا.- ؛ ‎۱۳۷۵.

 
‎۵۲    ک ۵۰۳ ‎۶۱۰
    بررسی کاربرد مدل انتقال نیترات و بیلان مصرف ازت در شالیزار (آمل).- میراب‌زاده اردکانی، مهدی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۵.

 
‎۵۳    ک ۵۰۳ ‎۶۱۵
    اثر زمان بر چگونگی تفکیک و پراکنش میکروالمنتهای فلزی در فراکشنهای خاکهای آهکی.- علی‌اکبر، علیرضا.- ؛ ‎۱۳۷۵.

 
‎۵۴    ک ۵۰۳ ‎۶۵۳
    بررسی توازن پتاسیم در تعدادی از مزارع گندم خیز استان فارس.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۵.

 
‎۵۵    ک ۵۰۳ ‎۶۵۸
    تعیین حد بحرانی پتاسیم و کالیبراسیون آن روی محصول سیب زمینی در خاکهای آهکی منطقه اردبیل.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۵.

 
‎۵۶    ک ۵۰۳ ‎۶۶۶
    تعیین حد بحرانی فسفر و پتاسیم در شرایط گلخانه‌ای در خاکهای آهکی منطقه فارس برای ذرت.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۵.

 
‎۵۷    ک ۵۰۳ ‎۷۷۶
    اثر هدایت الکتریکی (Ec‎)، نسبت جذب سدیم (SAR‎) مواد آلی بر مقاومت کششی و پایداری خاکدانه‌ها.- رحیمی، حسن.- ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۵۸    ک ۵۰۳ ‎۷۸۷
    بررسی تنوع خصوصیات ژنتیکی خاکهای بخشی از دامنه شمالی البرز مرکزی (حوضه تجن) و ارزیابی تناسب اراضی به منظور توسعه کشاورزی پایدار.- ابطحی، علی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۵۹    ک ۵۰۳ ‎۷۸۵
    رابطه بین واحدهای فیزیوگرافی و چگونگی تکوین و تحول خاکها در چهار ناحیه اقلیمی مختلف در بخشی از زاگرس مرکزی.- جلالیان، احمد.- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۶۰    ک ۵۰۳ ‎۸۰۵
    اثر نوع کانی رسی و آهک بر جذب و رسوب فسفر در برخی از خاکهای ایران.- کلباسی، محمود.- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۶.

 
ردیف    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات
 
‎۶۱    ک ۵۰۳ ‎۱۶۴۷
    مدل‌سازی پالایش سبز خاک‌های آلوده به کادمیم و سرب.- همایی، مهدی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۵.

 
‎۶۲    ک ۵۰۳ ‎۸۱۶
    رده‌بندی خاک و ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت حسن‌آباد کرمانشاه به روش فائو، برای محصولات گندم آبی و دیم و چغندر قند.- گیوی، جواد.- ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۶۳    ک ۵۰۳ ‎۸۲۰
    بررسی ظرفیت بافری بالقوه پتاسیم (PBCK‎) در خاکهای شالیزاری شمال ایران.- توفیقی، حسن.- ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۶۴    ک ۵۰۳ ‎۸۳۰
    شناسایی گونه‌های تیوباسیلوس جدا شده از برخی خاک‌های ایران و بررسی تاثیر آنها در کاهش پ‌هاش خاکهای مختلف.- صالح راستین، ناهید.- ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۶۵    ک ۵۰۳ ‎۸۲۴
    بررسی اثرات پتاسیم و ریز مغذیها در عملکرد کمی و کیفی نیشکر در استان خوزستان.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۶۶    ک ۵۰۳ ‎۸۴
    تعیین نقطه بحرانی آهن، روی و مس بر اساس روش تصویری کیت - نلسون بر روی گندم آبی.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۶۷    ک ۵۰۳ ‎۱۵۳
    بررسی وضعیت برخی ریزمغزیها و اثرات مصرف آنها در عملکرد کمی و کیفی پنبه در منطقه ورامین.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۶۸    ک ۵۰۳ ‎۲۹۸
    بررسی زهکشی غیرهمگام در یک ستون قائم خاک.- محمودیان شوشتری، محمد.- ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۶۹    ک ۵۰۳ ‎۵۳۰
    افزایش تشکیل میوه از طریق محلول پاشی - ازت، روی و بر در گیلاس.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۷۰    ک ۵۰۳ ‎۸۳۳
    بررسی روشها و زمان مصرف منیزیم و عناصر ریز مغذی در عملکرد کمی و کیفی گندم پائیزه.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۷۱    ک ۵۰۳ ‎۶۰۹
    اثرات سطوح مختلف ازت بر توسعه ریشه ذرت در شرایط مزرعه.- میرنیا، خلاق.- ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۷۲    ک ۵۰۳ ‎۶۰۸
    رفع کلروز آهن درختان سیب از طریق تماس جزئی ریشه با مواد فاقد کربنات کلیسم.- ملکوتی، محمدجعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۷۳    ک ۵۰۳ ‎۲۶۲
    بررسی امکان تکثیر باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم Japonicum Bradyr Hizobiium‎ روی محیطهای ارزان قیمت و تولید مایه تلقیح مایع.- صالح راستین، ناهید.- ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۷۴    ک ۵۰۳ ‎۶۹۰
    بررسی اثرات پتاسیم، منیزیم، گوگرد و عناصر ریز مغذی روی افزایش عملکرد و بهبود کیفیت آفتابگردان.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۷۵    ک ۵۰۳ ‎۷۴۴
    اثر تنش آبی روی رشد و تولید گندم و مقایسه مقاومت لاینهای مختلف آن به خشکی.- سیادت، حمید.- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۷۶    ک ۵۰۳ ‎۸۴۲
    مقایسه روشهای مختلف توصیه کودی و اثر جایگذاری کود فسفاته بر عملکرد کمی و کیفی گندم پاییزه در منطقه کرج.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۷۷    ک ۵۰۳ ‎۸۴۳
    انتقال املاح در شرایط مزرعه.- موسوی، فرهاد.- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۷۸    ک ۵۰۳ ‎۸۵۸
    اثرات ازت و پتاسیم، بر روی غلظت عناصر غذایی برگ، عملکرد، کیفیت و ریزش جوانه‌های درختان پسته.- ملکوتی، محمدجعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۷۹    ک ۵۰۳ ‎۸۶۰
    بررسی راندمان ازت (PE, RE, AE‎) در دو واریته برنج.- میرنیا، خلاق.- ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۸۰    ک ۵۰۳ ‎۸۵۵
    بررسی هدر رفت عناصر غذایی پرمصرف (N, P, K‎) در اثر فرسایش خاک سطحی (اندازه با رادیو ایزوتوپ سزیم - ‎۱۳۷) در چایکاریهای شرق استان گیلان.- رفاهی، حسینقلی.- ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۸۱    ک ۵۰۳ ‎۱۶۸۵
    بررسی روند توسعه شوری - قلیائیت و تخریب اراضی کشاورزی منطقه شمس‌آباد استان قم.- کریمیان اقبال، مصطفی.- ؛ ‎۱۳۸۵.

 
‎۸۲    ک ۵۰۳ ‎۸۷۱
    ارزیابی مدل کامپیوتری توصیه کودی برای گندم در منطقه گلپایگان.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۸۳    ک ۵۰۳ ‎۸۷۰
    بررسی اثرات مصرف خاکی (بخش سطحی و چالکود)، محلول پاشی و تزریق سولفات روی در افزایش عملکرد و بهبود کیفی سیب در آذربایجان غربی.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۸۴    ک ۵۰۳ ‎۸۷۳
    بررسی پاسخ برنج به کود روی و تعیین سطح بحرانی آن در خاکهای شالیزار شمال ایران.- توفیقی، حسن.- ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۸۵    ک ۵۰۳ ‎۸۸۰
    اثر محلول پاشی کلرید کلسیم بر کاهش باقیمانده سموم (فوزالون و دیازینون) در میوه سیب و افزایش کیفیت آن (در منطقه دماوند).- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۸.

 
‎۸۶    ک ۵۰۳ ‎۸۹۲
    بررسی کارآئی باکتریهای سیلیکاتی در افزایش پتاسیم قابل جذب برای گیاه.- صالح راستین، ناهید.- ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۸۷    ک ۵۰۳ ‎۹۲۶
    مطالعات خاکشناسی و تعیین تناسب اراضی منطقه بردسیر (استان کرمان ).- بنایی، محمدحسن.- ؛ ‎۱۳۷۷.

 
‎۸۸    ک ۵۰۳ ‎۹۰۰
    جریان دو فازی سیالات مخلوط نشدنی از ستون قائم خاک.- محمودیان شوشتری، محمد [و] .- دکتری  ؛ ‎۱۳۷۹.

 
‎۸۹    ک ۵۰۳ ‎۹۱۷
    تاثیر تغذیه متعادل در افزایش عملکرد و بهبود کیفی میوه بادام رقم مامایی.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۹.

 
‎۹۰    ک ۵۰۳ ‎۹۲۱
    اثر اسیدی کردن آب و دو میکروارگانیسم بر قابلیت جذب آهن از کنسانتره آهن و فسفر از خاک فسفات به‌وسیله گیاه ذرت.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۹.

 
ردیف    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات
 
‎۹۱    ک ۵۰۳ ‎۹۳۰
    تاثیر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسه و اسیدی کردن آب آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گل میخک.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۹.

 
‎۹۲    ک ۵۰۳ ‎۹۳۱
    ارزیابی چند روش جهت رفع کلروز و خزان زودرس درختان چنار.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۹.

 
‎۹۳    ک ۵۰۳ ‎۹۵۱
    اثر مصرف کودهای شیمیایی به روش کود-آبیاری بر بازده مصرف کود، کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت علوفه‌ای.- همایی، مهدی.- ؛ ‎۱۳۷۹.

 
‎۹۴    ک ۵۰۳ ‎۹۷۰
    بررسی رشد و عملکرد یونجه در رژیمهای مختلف رطوبتی خاک.- نیشابوری، محمدرضا.- ؛ ‎۱۳۷۹.

 
‎۹۵    ک ۵۰۳ ‎۹۷۶
    بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد، خواص کیفی و غنی‌سازی دانه‌های کلزا.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۹.

 
‎۹۶    ک ۵۰۳ ‎۶۷۸
    بررسی تاثیر مواد آلی و ترکیبات معدنی کلیسم دار در برخی خواص بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی یک خاک سدیمی.- گلچین، احمد.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۹۷    ک ۵۰۳ ‎۱۰۳۶
    بررسی تاثیر منابع و مقادیر کودهای پتاسیمی بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی در خاکهای آهکی آذربایجانشرقی.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۹۸    ک ۵۰۳ ‎۱۰۶۰
    بررسی کارایی روش ژئوپدرولوژیک و روش خاکشناسی معمول در ایران برای طبقه‌بندی تناسب اراضی تحت کشت محصولات عمده منطقه گنبد قابوس، استان گلستان.- مومنی، عزیز.- ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۹۹    ک ۵۰۳ ‎۱۰۵۰
    بررسی عکس‌العمل درختان انگور و بادام نسبت به مصرف متعادل کودها در شرایط باغ دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۰    ک ۵۰۳ ‎۱۰۶۹
    تخمین خواص هیدرولیکی خاکهای رسی استان گیلان با استفاده از توابع انتقالی.- .- ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۱    ک ۵۰۳ ‎۱۰۷۱
    شناخت ناهنجاریهای تغذیه‌ای و ارائه راهکارهای مدیریتی مصرف بهینه کود برای ارتقاء عملکرد کمی و کیفی درختان سیب درمنطقه سمیرم.- ملکوتی، محمدجعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۲    ک ۵۰۳ ‎۱۰۸۴
    تعیین تناسب اراضی برای محصولات عمده زراعی منطقه قمشه اصفهان، ایران.- مسیح‌آبادی، حسن.- ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۳    ک ۵۰۳ ‎۱۰۹۵
    اثر متقابل پتاسیم و منیزیم بر رشد و عملکرد آفتابگردان در یک خاک شور.- میرنیا، خلاق.- ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۴    ک ۵۰۳ ‎۱۰۸۶
    ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات مهم دیم و فاریاب در استان گیلان، ایران.- سرمدیان، فریدون.- ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۵    ک ۵۰۳ ‎۱۰۸۸
    شناسایی سویه‌های باکتریهای همزیست نخود ایرانی (Mesorhizobium ciceri(strains‎ با کارایی تثبیت ازت متفاوت با روشهای بیوشیمیائی و مولکولی.- حسینی مزینانی، مهدی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۶    ک ۵۰۳ ‎۱۱۰۶
    شناسایی و انتخاب سویه‌های متحمل به حرارت (Bradyrhizobium japonicum‎) همزیست سویا و تولید مایه تلقیح مناسب برای مناطق گرم ایران.- صالح راستین، ناهید.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۷    ک ۵۰۳ ‎۷۶
    امکان مصرف خاک فسفات در خاکهای آهکی.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۰۸    ک ۵۰۳ ‎۱۱۴۲
    تخمین منحنی رطوبتی خاک با استفاده از مدل تک پارامتری.- بهرامی، حسینعلی.- ؛ ‎۱۳۸۱.

 
‎۱۰۹    ک ۵۰۳ ‎۱۱۶۳
    تعیین توابع انتقالی خاک بر مبنای توزیع هندسی تخلخل خاک.- همایی، مهدی.- ؛ ‎۱۳۸۱.

 
‎۱۱۰    ک ۵۰۳ ‎۱۱۶۰
    تغییرپذیری مکانی آبشویی املاح و جریان ترجیحی در خاکهای دارای ساختمان.- میرنیا، خلاق.- ؛ ‎۱۳۸۱.

 
‎۱۱۱    ک ۵۰۳ ‎۱۱۷۵
    اشتقاق معادلات هیدرولیکی خاکهای گچی با استفاده از توابع انتقالی.- همایی، مهدی.- ؛ ‎۱۳۸۱.

 
‎۱۱۲    ک ۵۰۳ ‎۱۱۷۶
    مطالعات خاکشناسی و ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات عمده زراعی دشت چاه شور، شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان.- بهرامی، حسینعلی.- ؛ ‎۱۳۸۱.

 
‎۱۱۳    ک ۵۰۳ ‎۱۶۰۲
    بهبود کارآیی مصرف نیتروژن در دو خاک آهکی با بافت متفاوت در اراضی گندم منطقه کرج.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۴.

 
‎۱۱۴    ک ۵۰۳ ‎۱۷۰۰
    تعیین روش مدیریتی مناسب برای افزایش تولید و بهبود کارایی کودهای نیتروژنه در گندم (Triticum aestivum L‎).- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۵.

 
‎۱۱۵    ک ۵۰۳ ‎۱۲۱۷
    بررسی فیزیولوژی تحمل ارقام کلزا به محیطهای شور.- خوش خلق سیما، نیراعظم.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۱.

 
‎۱۱۶    ک ۵۰۳ ‎۱۲۱۲
    بررسی وضعیت عناصر غذایی، فراوانی، درجه کارایی باکتری‌های sinorhizobium meliloti‎ و پتانسیل تثبیت ازت در خاک‌های یونجه‌زار استان همدان.- رحیمیان، حشمت‌اله.- ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۱۷    ک ۵۰۳ ‎۱۲۶۱
    نقش گوگرد، تیوباسیلوس، حل کننده‌های فسفات و مواد آلی در تامین فسفر مورد نیاز ذرت از خاک فسفات در خاکهای آهکی.- ملکوتی، محمدجعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۰.

 
‎۱۱۸    ک ۵۰۳ ‎۱۲۷۶
    بررسی نقش پتاسیم و روی در کاهش اثرات سوء ناشی از آبیاری با آب دریای خزر بر روی رشد و عملکرد جو.- .- ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۱۹    ک ۵۰۳ ‎۱۲۶۷
    بررسی پاسخ گیاه سورگوم به کودهای ازتی در سطوح مختلف شوری.- همایی، مهدی.- ؛ ‎۱۳۸۱.

 
‎۱۲۰    ک ۵۰۳ ‎۱۲۸۹
    غنی‌سازی کمپوست با استفاده از سنگ فسفات و تهیه کمپوست چند منظوره به کمک چند میکروارگانیسم مفید.- اصغرزاده، احمد.- ؛ ‎۱۳۸۲.

 
ردیف    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات
 
‎۱۲۱    ک ۵۰۳ ‎۱۲۹۵
    بررسی تاثیر کود بیولوژیک ازتوباکتر بر رشد و تغذیه نهال سیب در خاکهای آهکی.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۲۲    ک ۵۰۳ ‎۱۵۸۲
    ارزیابی روشهای تهیه نقشه فرسایش با استفاده از سنجش از راه دور (RS‎) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS‎) (مطالعه موردی در حوزه آبخیز لتیان).- بهرامی، حسینعلی.- ؛ ‎۱۳۸۵.

 
‎۱۲۳    ک ۵۰۳ ‎۱۶۹۵
    بررسی تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر توسعه ریشه ذرت.- میرنیا، خلاق.- ؛ ‎۱۳۸۵.

 
‎۱۲۴    ک ۵۰۳ ‎۱۳۲۷
    تهیه ماده نگهدارنده مناسب برای باکتریهای جنس تیوباسیلوس و مطالعه اثرات متقابل آنها با قارچهای میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم.- صالح راستین، ناهید.- ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۲۵    ک ۵۰۳ ‎۱۳۱۸
    ارزیابی تغییرات عامل فرسایش پذیری خاک در دو مدل usle‎ و Rusle‎ به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی در خاکهای شمال شرق استان لرستان.- بهرامی، حسینعلی.- ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۲۶    ک ۵۰۳ ‎۱۳۲۳
    مقایسه شدت فرسایش خاک و تخمین بار رسوب با استفاده از مدلهای MPSIAC‎ هیدروفیزیکی و EPM‎ در حوزه آبخیز نوژیان لرستان.- بهرامی، حسینعلی.- ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۲۷    ک ۵۰۳ ‎۱۳۵۷
    اثرات تغذیه‌ای روی و بور بر درصد جوانه‌زنی و رشد لوله گرده در گندم.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۲۸    ک ۵۰۳ ‎۱۳۶۳
    طبقه‌بندی کیفی و کمی تناسب اراضی برای چغندر قند بر پایه نقشه‌برداری تفضیلی خاک در دشت سیلاخور لرستان.- گیوی، جواد.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۲۹    ک ۵۰۳ ‎۱۷۰۲
    تهیه جداول نیازهای اقلیمی و خاکی برای تناسب اراضی کشت کلزا در شرایط ایران بر اساس روش فائو.- کریمیان اقبال، مصطفی.- ؛ ‎۱۳۸۶.

 
‎۱۳۰    ک ۵۰۳ ‎۱۴۱۵
    تورم تناوبی پلیمرهای سوپر جاذب در محیط متخلخل خاک.- همایی، مهدی.- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۳۱    ک ۵۰۳ ‎۱۷۰۸
    مدل‌سازی تغییرات مکانی و زمانی فرسایش‌پذیری در خاک‌های آهکی با استفاده از زمین آمار.- بهرامی، حسینعلی؛ صادقی، حمیدرضا.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۶.

 
‎۱۳۲    ک ۵۰۳ ‎۱۴۲۲
    اثر شوری بر قابلیت جذب روی (ZN‎) توسط گندم در خاکهای آهکی.- ملکوتی، محمدجعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۳۳    ک ۵۰۳ ‎۱۴۲۸
    بررسی تغییرات عامل فرسایش‌پذیری خاک در اثر تغییر کاربری و قابلیت استفاده از اراضی.- بهرامی، حسینعلی.- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۳۴    ک ۵۰۳ ‎۱۴۲۵
    همبستگی پارامترهای کمیت - شدت (Q/I‎) پتاسیم خاک با شاخصهای گیاهی گندم در منطقه آبیک.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۳۵    ک ۵۰۳ ‎۱۴۳۳
    ارزیابی توان تولید خاک و خصوصیات پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک سنجش از دور: مطالعه موردی حوزه آبخیز کن.- میرنیا، خلاق.- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۳۶    ک ۵۰۳ ‎۱۴۳۷
    سینتیک آزادسازی و تثبیت پتاسیم و ارتباط آنها با کانیهای رسی در برخی از خاکهای زیر کشت انگور در منطقه ارومیه.- روزیطلب، محمدحسن.- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۳۷    ک ۵۰۳ ‎۱۴۴۵
    بررسی تاثیر مولیبدن و سیلیسیم بر عملکرد و میزان پروتئین گندم.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۳۸    ک ۵۰۳ ‎۱۴۵۴
    تاثیر خصوصیات خاک بر پویایی و عرضه پتاسیم در چند خاک آهکی انتخابی ایران.- ملکوتی، محمدجعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۳۹    ک ۵۰۳ ‎۱۴۵۳
    تهیه مایه تلقیح قارچهای میکوریز آربسکولار به روش درون شیشه‌ای و بررسی اثر آن در افزایش جذب عناصر غذایی در گیاه گندم با تنش خشکی.- علیزاده، عزیزاله.- ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۴۰    ک ۵۰۳ ‎۱۶۷۳
    نقش قارچهای میکوریز آربسکولار (AM‎) در جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم در شرایط شور.- رجالی، فرهاد.- ؛ ‎۱۳۸۵.

 
‎۱۴۱    ک ۵۰۳ ‎۱۴۷۸
    استفاده از قارچهای میکوریز آربسکولار برای کاهش تنش تراکم خاک بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم و ذرت.- بهرامی، حسینعلی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۴.

 
‎۱۴۲    ک ۵۰۳ ‎۱۴۹۱
    بررسی نقش فیتوسیدروفورها و سودوموناس‌های تولیدکننده سیدروفور در تامین آهن و روی مورد نیاز ارقام گندم.- ملکوتی، محمدجعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۴.

 
‎۱۴۳    ک ۵۰۳ ‎۱۴۹۶
    نمون‌سازی واکنش کمی گیاهان به شوری بر مبنای مراحل مختلف رشد.- همایی، مهدی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۴.

 
‎۱۴۴    ک ۵۰۳ ‎۱۴۹۷
    بررسی نقش پتاسیم، کلسیم و روی در کنترل عارضه سر خشکیدگی پسته.- ملکوتی، محمدجعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۴.

 
‎۱۴۵    ک ۵۰۳ ‎۱۵۱۲
    بررسی پراکنش میکروارگانیسم‌های حل‌کننده فسفات در خاکهای استان گیلان و مقایسه اثر بخشی آنها در عملکرد گندم و برنج.- رحیمیان، حشمت‌اله.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۲.

 
‎۱۴۶    ک ۵۰۳ ‎۱۵۲۴
    مطالعه اثرات مصرف پتاسیم، گوگرد و بر روی عملکرد و کیفیت چغندر قندر در منطقه کرج.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۷۶.

 
‎۱۴۷    ک ۵۰۳ ‎۱۵۲۰
    بررسی تاثیر سودوموناس‌های فلورسنت بر رشد و عملکرد ارقام مختلف گندم.- خاوازی، کاظم.- ؛ ‎۱۳۸۴.

 
‎۱۴۸    ک ۵۰۳ ‎۱۵۳۶
    مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی مراحل مختلف رشد.- همایی، مهدی.- ؛ ‎۱۳۸۵.

 
‎۱۴۹    ک ۵۰۳ ‎۱۵۳۱
    مدلسازی واکنش گیاه جوبه شوری طی مراحل مختلف رشد.- همایی، مهدی.- ؛ ‎۱۳۸۴.

 
‎۱۵۰    ک ۵۰۳ ‎۱۵۵۶
    ارزیابی چند مدل برآورد کننده نسبت تحویل رسوب و انتخاب مناسبترین مدل، مطالعه موردی در زیر آبخیز لوراک (لتیان).- قدوسی، جمال.- ؛ ‎۱۳۸۵.

 
ردیف    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات
 
‎۱۵۱    ک ۵۰۳ ‎۱۷۴۰
    برآورد پارامتریک نفوذ آب به خاک با استفاده از توابع انتفالی خاک، شبکه‌ی عصبی مصنوعی و زمین آمار.- همایی، مهدی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۶.

 
‎۱۵۲    ک ۵۰۳ ‎۱۷۳۰
    بررسی برهمکنش روی، آهن و منگنز بر عملکرد و توازن تغذیه‌ای گندم.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۶.

 
‎۱۵۳    ک ۵۰۳ ‎۱۸۱۶
    پالایش زیستی سرب از خاک آلوده بوسیله گیاه تربچه(.Rhaphanous Sativa L‎).- همایی، مهدی .- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۵۴    ک ۵۰۳ ‎۱۸۲۶
    تهیه جداول نیازهای اقلیمی و خاکی برای ارزیابی تناسب اراضی کشت زیره سبز در شرایط ایران بر اساس روش فائو.- کریمیان اقبال، مصطفی دهقانی، حمید.- ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۵۵    ک ۵۰۳ ‎۱۸۳۴
    بررسی شدت آلودگی خاکهای جنوب تهران به کادمیم و میزان جذب آن توسط اسفناج.- میرنیا، خلاق بهرامی، حسینعلی.- ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۵۶    ک ۵۰۳ ‎۱۷۸۰
    ایزوترم‌های جذب سطحی بور (Boron‎) در خاکهای آهکی.- راهنمایی، رسول ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۶.

 
‎۱۵۷    ک ۵۰۳ ‎۱۸۳۷
    بررسی برخی خصوصیات خاک با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب غربی استان لرستان، منطقه پل دختر).- بهرامی، حسینعلی؛ علوی پناه، کاظم نوروزی، علی‌اکبر.- ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۵۸    ک ۵۰۳ ‎۱۸۵۶
    مدل‌سازی برهمکنش شوری و عناصر غذایی خاک بر رشد گیاه.- همایی، مهدی کریمیان، نجفعلی؛ سعادت، سعید.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۵۹    ک ۵۰۳ ‎۱۸۶۵
    تاثیر مصرف نیکل بر رشد، فعالیت آنزیم اوره آز و تغییرات پروتئین در دو گیاه گندم و ذرت.- ملکوتی، محمدجعفر؛ خلد برین، بهمن قناتی، فائزه؛ قنادی مراغه، محمد.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۶۰    ک ۵۰۳ ‎۱۷۴۶
    برآورد برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای.- بهرامی، حسینعلی؛ علوی پناه، کاظم نوروزی، علی‌اکبر.- ؛ ‎۱۳۸۶.

 
‎۱۶۱    ک ۵۰۳ ‎۱۸۷۹
    تاثیر آمونیوم، پتاسیم و کلسیم بر کنترل بیماری کپک خاکستری و کیفیت گل رز.- ملکوتی، محمدجعفر علیزاده، عزیزاله؛ طباطبایی، جلال.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۶۲    ک ۵۰۳ ‎۱۸۹۵
    بررسی مکانیسم‌های پاسخ غلات به کمبود فسفر.- ملکوتی، محمدجعفر؛ خلدبرین، بهمن صمدی، عباس؛ کریمیان، نجفعلی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۶۳    ک ۵۰۳ ‎۱۹۳۵
    تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت کشت نیشکر بر ویژگی‌های کیفی و ژنز خاک در استان خوزستان.- کریمیان اقبال، مصطفی جعفری، سیروس.- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۶۴    ک ۵۰۳ ‎۱۹۴۱
    تعیین ضرایب معادله میچرلیخ بری پتاسیم در خاک‌های تحت کشت گندم آبی (مطالعه موردی: اراضی گندم جنوب غرب کشور).- ملکوتی، محمدجعفر قادری، جلال.- ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۶۵    ک ۵۰۳ ‎۱۹۳۹
    تاثیر سودوموناس و آربوسکولار مایکوریزا روی کاهش اثرات سوء تراکم خاک در گیاه کلزا.- بهرامی، حسینعلی خاوازی، کاظم.- ؛ ‎۱۳۸۷.

 
‎۱۶۶    ک ۵۰۳ ‎۱۹۸۶
    بررسی کارآیی روش‌های زمین آماری در تهیه نقشه حاصلخیزی خاک، مطالعه موردی: اراضی تحت کشت یونجه استان همدان.- ملکوتی، محمدجعفر؛ مهدیان، محمدحسین خاوازی، کاظم.- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۶۷    ک ۵۰۳ ‎۲۰۰۴
    مدل‌سازی پالایش سبز خاک‌های آلوده با دو آلاینده نیکل و کادمیم.- همایی، مهدی راهنمایی، رسول.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۶۸    ک ۵۰۳ ‎۲۰۰۰
    بررسی اثر کاربرد انواع کی لیت‌ها در پالایش سبز خاک‌های آلوده به سرب.- .- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۶۹    ک ۵۰۳ ‎۲۰۱۸
    مدل‌سازی انتقال آلاینده‌های میکروبی در خاکهای آهکی در حالت‌های اشباع و غیراشباع خاک.-  ستاری، مرتضی.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۷۰    ک ۵۰۳ ‎۲۰۴۷
    بررسی اثر خاک ورزی و کود گاوی بر روی جمعیت فون خاک تحت کشت ذرت.- بهرامی، حسینعلی سدری، محمدحسین.- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۷۱    ک ۵۰۳ ‎۲۰۵۸
    بررسی قابلیت پالایش سبز خاکهای آلوده به آرسنیک توسط دو گیاه پیازچه و کلم زینتی.- ملکوتی، محمدجعفر.- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۷۲    ک ۵۰۳ ‎۲۰۷۶
    بررسی رنگ خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و مدل‌های فضایی رنگ (مطالعه موردی: استان‌های گلستان و قم).- بهرامی، حسینعلی؛ علوی پناه، کاظم واعظ پور، منصور.- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۷۳    ک ۵۰۳ ‎۲۰۷۴
    بررسی مکانی زمانی رفتار برخی آلاینده‌های هیدروکربوری و حلال های شیمیایی در محیط متخلخل خاک.- شایگان، جلال؛ ملکوتی، محمدجعفر .- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۷۴    ک ۵۰۳ ‎۲۰۸۷
    بررسی پراکنش مکانی عنصر روی و تعیین حد بحرانی آن برای سویا در شرق استان مازندران.- ملکوتی، محمدجعفر؛ طهرانی، محمدمهدی قاسمی دهخدایی.- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۷۵    ک ۵۰۳ ‎۲۰۸۶
    مدل سازی روند انباشت کادمیم در خاک مزارع گندم.-  ؛ صیاد، غلامعباس.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۷۶    ک ۵۰۳ ‎۲۰۹۹
    بر هم کنش های جذب سطحی فسفات و آهن روی گئوتایت (II‎).- ملکوتی، محمد جعفر؛ راهنمایی، رسول.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۷۷    ک ۵۰۳ ‎۲۱۰۸
    جذب سطحی و کینتیک تجزیه اکسادیارژیل و تیو بنکارب در خاکهای شالیزاری آهکی.- راهنمایی، رسول؛ اسحاقی، علی ملکوتی، محمد جعفر.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۷۸    ک ۵۰۴ ‎۲۱۰۰
    بر همکنش های جذب سطحی بور با فسفر و سیلیسیم در خاکهای آهکی.- ملکوتی، محمد جعفر؛ راهنمائی، رسول.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۷۹    ک ۵۰۳ ‎۲۱۱۱
    ایزوترم های جذب سطحی علف کش تیوبنکارب بر روی کائولینایت.- راهنمایی، رسول اسحاقی، علی.- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۸۰    ک ۵۰۳ ‎۲۱۲۴
    ارزیابی فرسایش خاک به کمک مدل های وزنی در محیط GIS‎ و با استفاده از تصاویر ماهواره ای.- بهرامی، حسینعلی؛ علوی پناه، کاظم.- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
ردیف    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات
 
‎۱۸۱    ک ۵۰۴ ‎۲۱۵۲
    تغییرپذیری مکانی ویژگیهای هیدرولیکی خاک با استفاده از هندسه فرکتالی،مقیاس سازی و K.n.n‎ در مقیاس مزرعه ای.- همایی، مهدی؛  محمودیان شوشتری، محمد.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۸۲    ک ۵۰۴ ‎۲۱۵۶
    ارزیابی تخریب خاک و تغییرات مکانی آن با استفاده از خصوصیات خاک در اراضی کشاورزی، مطالعه موردی: استان قزوین.- بهرامی، حسین علی رحیمی بندرآبادی، سیما.- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۸۳    ک ۵۰۴ ‎۲۱۵۴
    اندازه‌گیری تصعید آمونیاک در دو کود اوره و اوره با پوشش گوگردی و بررسی اثر آنها روی عملکرد برنج در شالیزارهای مازندران.- میرنیا، خلاق بهرامی، حسین علی.- ؛ ‎۱۳۸۳.

 
‎۱۸۴    ک ۵۰۴ ‎۲۱۶۳
    بررسی اثرات آب شور با استفاده از کپسول های رسی متخلخل بر روی شاخص‌های زراعی گیاه گوجه فرنگی.- بهرامی، حسین علی دردی‌پور، اسماعیل.- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۸۵    ک ۵۰۴ ‎۲۱۶۷
    تأثیر روی و شوری بر عملکرد و کیفیت خیار در شرایط آبکشت.- ملکوتی، محمد جعفر؛ طباطبایی، جواد.- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۸۶    ک ۵۰۴ ‎۲۲۰۴
    بررسی وضعیت عرضه پتاسیم خاک و تأثیر خصوصیات خاک بر آن در استانهای مختلف کشور.- ملکوتی، محمد جعفر؛ بازرگان، کامبیز راهنمائی، رسول؛ جلالی، محسن.- دکتری  ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۸۷    ک ۵۰۴ ‎۲۲۱۰
    تهیه نقشه فرسایندگی باران بر اساس مناسب‌ترین شاخص با استفاده از روش‌های درون‌یابی مطالعه موردی: استان اصفهان.- بهرامی، حسین علی سررشته‌داری، امیر.- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۸۸    ک ۵۰۳ ‎۲۲۲۵
    بررسی تغییرات مکانی آلودگی خاک‌های استان قزوین با تعدادی از عناصر سنگین.- بهرامی، حسین علی مهدیان، محمدحسین.- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۸۹    ک ۵۰۳ ‎۲۲۳۶
    حذف نیترات بوسیله ذرات نانو آهن پوشیده بر کوارتز.- راهنمائی، رسول کسائی، محمدزمان.- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۹۰    ک ۵۰۳ ‎۲۲۳۵
    مقایسه اثربخشی کودهای نیتروژنی اوره با پوشش گوگردی و اوره زئولیتی با اوره در رشد ذرت.- داودی، محمدحسین.- ؛ ‎۱۳۸۸.

 
‎۱۹۱    ک ۵۰۳ ‎۲۲۴۲
    نمون‌سازی خصوصیات هیدرولیکی و توزیع رطوبتی قطعات سفالی.- بهرامی، حسین علی علیزاده، پروین؛ نصیری صالح، فرزین.- دکتری تخصصی  ؛ ‎۱۳۹۰.

 
‎۱۹۲    ک ۵۰۳ ‎۲۲۴۳
    نقش باکتری‌های مفید خاکزی در افزایش کارایی پالایش سبز یک خاک آلوده به کادمیم توسط کلم زینتی.- ملکوتی، محمد جعفر؛ خاوازی، کاظم.- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۹۳    ک ۵۰۳ ‎۲۲۶۳
    مدل‌سازی پیش‌بینی شورشدن خاک بر مبنای تلفیق تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه - چند مکانی.-  فرشاد، عباس.- دکتری  ؛ ‎۱۳۹۰.

 
‎۱۹۴    ک ۵۰۳ ‎۲۲۶۵
    ارزیابی پارامتریک توابع هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده‌های هیدروکربنی.- ؛ .- ؛ ‎۱۳۸۹.

 
‎۱۹۵    ک ۵۰۳ ‎۲۲۷۵
    بررسی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک بدون پوشش در شرایط متغیر رطوبتی خاک.- ؛ .- ؛ ‎۱۳۸۸.