برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری شیمی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

هیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- دانلود - 


در رشته شیمی


توسط دانشجویان دکتری  - تهران

 جزئیات را ادامه مطلب ببینید و درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی

"خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 1. رشته شیمی

 2. گرایش آلی

 3.  
 4. عنوان پایان نامه
 5. جداسازی و شناسائی هیدروکربنهای موجود در مازوت با استفاده از روشهای استخراج کروماتوگرافی ستونی، کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا
 6. تهیه و بررسی ساختمان N,a-دی متیل-2-کتومتیل کینولین ها
 7. تهیه و بررسی ساختمان پایرولوکینولینون ها
 8. تعیین توزیع غیراشباعیت در پلی بوتادی انها بوسیله FT-IR
 9. بررسی واکنش فتوشیمیایی نیترونها در مجاورت کاپتوداتیوالفین
 10. تهیه تعدادی از آریل 4-کتومتیل لینولین ها و تعیین ثابت یونیزاسیون 2-و 4-کتومتیل کینولین ها به روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلورومتری
 11. بررسی واکنشهای فتوشیمی مشتقات 1-استونفتون
 12. بررسی واکنشهای فتوشیمیائی مشتقات 1 و 4-هیدروپیریدین
 13. تهیه‌و استفاده‌ از 3ـ کربوکسی‌ پیریدینیوم‌ کلروکرومات‌ دراکسیداسیون‌ ترکیبات‌ مختلف‌ آلی‌
 14. بررسی‌ مراحل‌ سنتز رانیتیدین‌
 15. بررسی‌ واکنشهای‌ افزایش‌ حلقوی‌ مشتقات‌ دی‌ هیدروپیریدین‌
 16. بررسی‌ تشکیل‌ کمپلکس‌های‌ انتقال‌ بار در سیستم‌ تتراسیانواتیلن‌ - آلفا اپوکسی‌ کتون‌
 17. بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات بعنوان یک اکسیدان جدید
 18. حلقه‌گشائی‌ فتوکاتالیتیکی‌ آلفا-اپوکسی‌ کتونها
 19. متدهای‌ جدید برای‌ محافظت‌زدائی‌ و محافظت‌ زدایی‌ همراه‌ با اکسیداسیون‌ تتراهیدروپیرانیل‌اترها، استالها و کتالها
 20. بررسی‌ برخی‌ واکنشهای‌ 2-کتومتیل‌ کینولینها
 21. سنتز و بررسی‌ توتومری‌ در مشتقات‌ جدیدی‌ از2-کتومتیل‌ کینولین‌ها و بررسی‌ ساختمان‌ کمپلکس‌ آنها باپالادیم‌
 22. افزایش فتوشیمیایی [2+2] 2- مورفولیتوپروین نیتریل به بنزیل‏های تک استخلافی
 23. اکسیداسیون مشتقات 1 ، 4 – دی هیدروپیریدین بااستفاده از دی کروماتها
 24. بررسی اکسیداسیون مشتقات 1 و 4- دی هیدروپیریدینها توسط نیکوتینیوم دی کرومات و روی دی کرومات سه آبه
 25. بررسی واکنشهای اکسیداسیون 1 و 4- دی هیدروپیریدین‏ها توسط کلر و کروماتها
 26. بررسی اکسیداسیون 1 ، 4- دی هیدروپیریدینها بااستفاده از بنزیل تری فنیل فسفونیوم پراکسی دی سولفات و پتاسیم پراکسی دی سولفات
 27. سنتز کلیت‏های 1 و 2- دی آلکیل 3- هیدروکسی پیریدین 4- اون و تهیه کمپلکس آنها با یون‏های فلزی
 28. اکسیداسیون ترکیبات آلی با استفاده از پتاسیم‏ دی کرومات در حضور آلومینیم کلرید در حالت جامد
 29. بررسی اکسیداسیون نوری مشتقات مختلف 1 ، 4 – دی هیدروپیریدین‏های N-متیل دار شده
 30. استفاده از زئولیت‏های طبیعی تعویض یونی شده با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور جهت محافظت زدایی تری متیل سیلیل و تتراهیدروپیرانیل اترها ،استال‏ها ، کتال ها ، تیواستال‏ها و تیوکتال‏ها
 31. بررسی واکنش افزایش فوتوشیمیایی [2+2] 2- مورفولینو آکریلو نیتریل به β- دی کتونهای تک استخلافی
 32. بررسی اکسیداسیون مشتقات مختلف 3 ، 5- دی استیل -4،1- دی هیدروپیریدین به وسیله 3-کربوکسی پیریدینیوم کلروکرومات (CPCC) ، 2،2- بی پیریدینیوم کلروکرومات (BPCC) و ایزوکینولینیوم کلروکرومات (ICC)
 33. تهیه و استفاده ازمعرف تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات در اکسایش ترکیبات مختلف آلی
 34. ساخت برخی مشتقات کروتونولاکتونها و بررسی واکنشهای آنها
 35. تهیه برخی از 2-‏ کتومتیل‏کینولین آزین‏ها و بررسی امکان کیلیت دهندگی بعضی از آنها با یون‏های‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  ++Cu و ++Fe
 36. اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در حضور مونتموریلونیت K-10 در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 37. اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم برومات در حضور مونتموریلونیت K-10 مرطوب در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 38. سنتز و مطالعه ساختمان برخی مشتقات جدید از 3-هیدروکسی بیریدینون ها
 39. بررسی واکنش های جدید 2-کتو متیل کینولین ها
 40. بررسی واکنشـهای نوری مشـتقات 5.3- دی اسـتیل-4.1- دی هیـدروپیریدین
 41. ساخت و بررسی واکنشهای مشتقات کروتونولاکتونهایی که در موقعیت گاما استخلاف آروماتیک دارند
 42. بررسی واکنش های نوری ترکیبات 4,1- دی هیدروپیریدین در فاز جامد
 43. بررسی اکسایش 1و 4- دی هیدروپیریدینها توسط پتاسیم دی کرومات درحضور اسیدهای لوئیس
 44. اکسایش 4،1-دی‌هیدروپیریدین‌ها توسط n-بوتیل‌تری‌فنیل‌فسفونیم پراکسودی‌سولفات درفاز محلول، جامد و تحت تابش مایکروویو
 45. افزایش فوتوشیمیایی [2+2] – الکن های کاپتوداتیو به بنزیل های تک استخلافی
 46. مطالعه از اساس اکسیران‏ها و تیران‏ها و بررسی نظری سینتیک و مکانیسم تبدیل اکسیران به تیران تحت اثر آمونیوم تیوسیانات در فاز گازی
 47. سنتز برخی از 1-آزو-2-کتومتیل کینولین‌ها و بررسی پدیده توتومری درآن‌ها
 48. اکسایش ترکیبات مختلف آلی با استفاده از تری‌اکسیدکروم در حضور آلومینیوم‌کلرید در فاز جامد و تحت تابش ریزموج
 49. بررسی واکنش برخی از مشتقات 3،4- دی‌ هالو- 2(H5)- فورانون‌ها (کروتونولاکتون‌ها) با نوکلئوفیل‌های متفاوت و سنتز برخی از مشتقات جدید 2(H5)-فورانون‌ها
 50. سنتز برخی از مشتقات جدید 2-کتومتیل کینولین ها و مطالعه پدیده توتومری درآن ها
 51. بررسی اکسیداسیون تعدادی از مشتقات مختلف 1، 4-دی هیدروپیریدین توسط تترابوتیل فسفونیوم دی کرومات تحت شرایط معمول حرارتی ونیز تابش ریز موج(ماکروویو)
 52. بررسی واکنش‌های فوتوشیمیایی [2+2] ترکیب 2- پی‌پیریدینوپروپن‌نیتریل با مشتقات نامتقارن دی‌بنزوئیل‌متان
 53. اکسایش ترکیبات مختلف آلی توسط سدیم پریدات در حضور آلومینیوم کلرید در حالت جامد و تحت تابش ریزموج
 54. تهیه ترکیبات نیترو در محیط هی آبکی (سنتزهی مایکل و هنری)
 55. نیتراسیون ترکیبات آروماتیک، هتروسیکل و آلیفاتیک
 56. حذف گروه نیترو از ترکیبات آلی در محیطهای آبکی
 57. بررسی و اکنش‌های اکسایش 1 و 4 – دی هیدرو پیریدین‌های بدون استخلاف در موقعیت 2و 6 به وسیله n - بوتیل تری فنیل فسفونیوم دی کرومات در محلول و حالت جامد
 58. اکسایش مشتقات مختلف 4،1-دی هیدروپیریدین توسط تترابوتیل آمونیوم پراکسی دی سولفات تحت شرایط حرارتی و امواج ریزموج
 59. سنتز1،4-دی‌ هیدروپیریدین های جدید و اکسایش آنها به پیریدین های مربوطه به حالت جامد و محلول توسط سدیم پریدات
 60. بررسی واکنش‌های سولفیدهای آلی مختلف توسط امواج فوتو- ماوراء‌ صوت
 61. فلوئوره کردن برخی از 3،1-دی‌کربونیل‌ها (3،1-دی‌کتون‌ها و 3،1-دی‌کتواسترها)
 62. سنتز و اکسایش نوری 5،3-دی بنزوییل-1،4-دی هیدروپیریدین ها
 63. اکسایش هیدروکربن های بنزیلی به وسیله 3-کربوکسی پیریدینیوم کلروکرومات در حضور کاتالیست آهن (III) تثبیت شده روی سطح جامد زئولیت در حلال های آلی و در حالت جامد
 64. سنتز چند کتودی‌هیدروپیریدین جدید و بررسی رفتار فتوشیمیایی آن‌ها
 65.  
 66. رشته شیمی

 67. گرایش معدنی

 68.  
 69. عنوان پایان نامه
 70. اکسیداسیون شبه حیاتی آمینها با استفاده از کاتالیزوزهای متالوپورفیرین
 71. اکسیداسیون‌ شبه‌ حیاتی‌ برخی‌ از ترکیبات‌ آلی‌ نظیر اکسیم‌ها، هیدرازونهاو الکلها با استفاده‌ ازکاتالیزورهای‌ متالوپورفیرین‌
 72. اکسیداسیون شبه حیاتی هیدروکربنها با استفاده از کاتالیزور منگنزپورفیرین مستقر شده بر روی نگهدارنده ها
 73. اکسیداسیون آلکنها و آلکانها با استفاده از کاتالیزورهای پلی اکسومتالات استخلاف شده با فلزات واسطه 
 74. بررسی واکنش های فوتوشیمیایی مورفولین با استفاده از فوتوکاتالیست Tio2" ناهمگن
 75. بررسی واکنشهای فتوکاتالیزری بنزیل آمین با فتوکالیزورهای نیمه هادی‌ TiO2و Pt/TiO2
 76. واکنش‏های باز نمودن حلقه‏های اپوکسید بوسیلة نوکلئوفیل‏های مختلف در حضور کاتالیزور پلی اکسو متالات حاوی کبالت (III)
 77. حذف یا کاهش برخی از آلاینده‏های معدنی مانند یونهای : Cr(VI), CN Hg(I),و Ni(II) در محیط آبی
 78. بررسی بر هم کنش برخی از پورفیرین‏ها با هیستون H2B
 79. تجزیه فوتوکاتالیتیکی رنگهای آزو( سولوفنیل قرمز ،‌ کوپورکسون سورمه‏ای RL و زرد روشن X6G)
 80. اپوکسیداسیون کاتالیتیکی اولفین‏ها بوسیله منگنز فتالوسیانین
 81. زئولیت طبیعی تعویض یونی شده با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور جهت باز نمودن حلقه اپوکسیدها در حضور هسته دوست‏های مختلف
 82. سنتز و بررسی رنگدانه های معدنی بر پایه سیلیکات قلع-کلسیم همراه با کروم (Cr-SnO2-CaO-SiO2) برای لعاب
 83. بررسی شیمیایی علل رنگ پریدگی و تخریب لعاب آبی در سرامیکهای سنتی مسجد امام اصفهان
 84. اکسایش فوتوکا تا لیزوری اکسیم ها و سمی کاربازون ها با استفاده ازفوتوکاتالیست تیتانیم دی اکسید
 85. واکنشهای باز نمودن حلقه‌های اپوکسید توسط نوکلئوفیلهای مختلف، استیل دارکردن و فرمیل‌دار کردن الکلها در حضور کاتالیزور پلی اکسومتالات حاوی سریم (IV)
 86. تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ‌های آزو(کوپروکسون سورمه‌ای RL، سولوفنیل قرمز 3BL، متیل اورانژ و کنگورد) و تیول‌ها(2- پیریدین تیول، 2- مرکاپتوبنزوتیازول، 2- مرکاپتوبنزایمیدازول و 2- مرکاپتوبنزوکسازول) به‌وسیله نیمه هادی روی اکسید
 87. تخریب فوتوکاتالیزوری برخی تیول‌ها به وسیله رزبنگال وفتالوسیانین تثبیت شده بر روی تیتانیم دی اکسید
 88. بررسی واکنش‌های فوتوکاتالیزوری مشتقات آنیلین (اورتونیتروآنیلین، متانیتروآنیلین، پارانیتروآنیلین، 2-کلروآنیلین و 4-برموآنیلین) در حضور فوتوکاتالیست‌هایی نظیر تیتانیم‌ دی‌اکسید و اکسید‌روی
 89. اکسیداسیون شبه حیاتی آمین های آروماتیک و دکربوکسیلاسیون اسیدهای کربوکسیلیک با استفاده از کاتالیزورهای باز شیف
 90. اکسیداسیون شبه حیاتی آمین های آروماتیک و دکربوکسیلاسیون اسیدهای کربوکسیلیک توسط متالوپورفیرین های قرار گرفته بر روی نگهدارنده ها
 91. بررسی واکنش های نوری و گرمایی آنتی بیوتیک های β-لاکتام در حضور ترکیبات جیوه (II)
 92. استری نمودن الکل‌ها وحلقه‌گشایی اپوکسیدها بوسیله کمپلکس‌های باز شیف نگهداری شده روی سیلیکاژل
 93. سنتز و شناسایی تعدادی از بازهای شیف جدید و کمپلکس‌های آنها
 94. تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ‌های آزو به ‌وسیله تیتانیم دی‌اکسید حساس شده با پلی اکسومتال‌ها و تخریب فوتوکاتالیزوری فنل‌ها به وسیله روی اکسید
 95. تخریب فوتوکاتالیزوری آمین‌ها و رنگ‌های آزو به‌وسیله تیتانیم‌دی‌‌اکسید اصلاح‌شده با فلزات نقره، پلاتین و مس
 96. اپوکسیداسیون الکن‌ها در حضور کاتالیزورهای منگنز‌پورفیرین قرارگرفته بر روی پلیمرهای فسفردار
 97. فوتولیز برخی از سولفیدهای آلی با استفاده از فوتوکاتالیزور تیتانیم دی‌اکسید و بررسی واکنش‌ این ترکیبات در حضور نمک‌های جیوه (II)
 98. تخریب فوتوکاتالیزوری برخی از آمین‌های آروماتیک و رنگ‌های آزو به ‌وسیله ‌دی‌‌اکسید‌‌تیتانیم نشانده شده بر روی آلومینا
 99. اکسایش هیدروکربن‌ها به‌وسیله‌ی سدیم پریدات تحت تابش فراصوت، کاتالیزشده با منگنز(III) باز- شیف اتصال‌یافته به پلی‌استایرن
 100. اکسایش برخی ترکیبات آلی در حضور کاتالیست باز شیف منگنز (III) اتصال‌یافته به پلی‌استایرن به وسیله ی سدیم پریدات
 101. تخریب رنگدانه های آزو با استفاده از زئولیت های تعویض یونی شده در حضور پراکسیدهیدروژن
 102.  
 103. رشته شیمی

 104. گرایش تجزیه

 105.  
 106. عنوان پایان نامه
 107. بررسی کمپلکس های رنگی قلع-گزیلنول اورانژ در PH های مختلف به منظور تعیین مقادیر بسیار کم قلع
 108. طراحی و ساخت سل الکترولیز تولید گاز فلوئور
 109. خطی کردن منحنی های تیتراسیون پتانسیومتری اسید-باز
 110. تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی
 111. بررسی تشکیل کمپلکس مورکسید با یونهای قلیائی خاکی به روش اسپکترومتری در مخلوط آب-متانول و کمپلکس شدن 18 کروان 6 با یونهای قلیائی خاکی به روش پلاروگرافی رقابتی در مخلوط آب استونیتریل
 112. کاربرد روش بهینه سازی سیمپلکس و طرح فاکتوریل در برخی از مسائل شیمی تجزیه
 113. مطالعه تشکیل کمپلکس کاتیونهای قلیائی و قلیائی خاکی با کراون  اترهایDC18c6,18C6 در مخلوط متانول آب و باکرپیتد{2،2،2}در متانول خالص به روش اسپکتروفلورومتری رقابتی
 114. تجزیه شیمیایی تعیین ساختمان و بررسی پدیده تعویض یونی در یک زئولیت طبیعی
 115. مطالعه‌ سینتیک‌ و ترمودینامیک‌ تشکیل‌ کمپلکس‌ لیگاندهای‌ ماکروسیکلیک‌ با تعدادی‌ از کاتیونهای‌ واسطه‌ و قلیائی‌ خاکی‌ در حلالهای‌ غیر مائی‌
 116. تعیین‌ مقدار اسمیم‌ به‌ روش‌ کاتالیزوری‌ با استفاده‌ از تکنیک‌ پالس‌ پلاروگرافی‌ تفاضلی‌ و مطالعه‌ تشکیل‌ کمپلکس‌ کاتیونهای‌ قلیائی‌، قلیائی‌ خاکی‌ و یون‌ نقره‌ با تعدادی‌ از کراون‌ اترها در مخلوط‌ متانول‌ ـ آب‌ به‌ روش‌ پتانسیومتری‌ رقابتی‌
 117. مطالعه خواص اسیدی، بازی و قدرت تشکیل کمپلکس تعدادی از مشتقات کوئینولین با کاتیونهای Co++,Ni++,Cu++
 118. اصلاح و بهینه سازی اسپکترومتر تحرک یونی برای شناسائی ترکیبات نارکوتیک
 119. تعیین مقادیر بسیار جزئی فلورید به روش FIA با آشکار ساز اسپکتروفلورومتری
 120. بررسی ترمودینامیک تشکیل کمپلکس یونهای ئیدرونیوم وآمونیوم با کراون اترها به روش پروتون NMR وهدایت سنجی وترمودینامیک وسینیتیک تشکیل کمپلکس کادمیم یدید باکروان اترها به روش پروتون NMR
 121. شناسائی ، تعیین ساختمان وبررسی خواص تبادل یونی یک زئولیت طبیعی
 122. مطالعه حلال پوشی و تعیین عدد حلال پوشی یونی کاتیونهای قلیائی خاکی باچند حلال غیرمائی در نیترومتان به روش رزونانس مغناطیسی هسته
 123. طراحی‌ و ساخت‌ یک‌ سیستم‌ شیمی‌ لومینسانس‌ و کاربرد آن‌ در اندازه‌ گیری‌برخی‌ از ترکیبات‌ شیمیائی‌
 124. انتقال‌ یونهای‌ لیتیم‌ ، سدیم‌ ، پتاسیم‌ و تالیم‌ یک‌ ظرفیتی‌ در یک‌ غشاء مایع‌ حاوی‌ دی‌ بنزو ـ 18 ـ کراون‌ ـ 6 و تعیین‌ مقادیر ناچیز وانادیم‌ به‌ روش‌ استخراج‌ ـاسپکتروفتومتری‌
 125. شناسائی‌ و سنتز جاذب‌انتخابگر زئولیتی‌ پارازایلن‌ از مخلوط‌ آروماتهای C8 و کاتالیزور مبدل اتیل بنزن و افزاینده زایلن ها در مخلوط آروماتهای C8
 126. اندازه‏گیری غیر مستقیم ید به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی بخار سرد جیوه
 127. تعیین مقادیر کم آلومینیم و فلوراید به روش سینتیکی ـ اسپکترو فلوریمتری با استفاده از معرف مورین
 128. طراحی و ساخت یک حسگر نوری شیمیایی با استفاده از غشاء بسپار برای یون پتاسیم
 129. تجزیة‌ ترتیبی فلزات سنگین در نمونه‎های جامد
 130. تعیین عناصر کم مقدار در موی انسان در شهر اصفهان به روش فعالسازی نوترونی
 131. تهیه الکترودگزینشگر تیوسیانات با استفاده از مشتقات منگنز تترافنیل پور فیرین در غشای PVC
 132. اندازه‏گیری مقادیر ناچیز گونه‏های مختلف جیوه در نمونه‏های محیطی ( آب و هوا ) به روش جذب اتمی بخار سرد
 133. اندازه‏گیری عنصر ید در برخی نمونه‏های مواد غذایی و محصولات کشاورزی به روش فعالسازی نوترونی با استفاده از نوترونهای فوق حرارتی
 134. تهیه و کاربرد الکترود گرافیت ـ اپوکسی اصلاح شده با کبالت فتالوسیانین بعنوان آشکار ساز الکترو شیمیایی در روش تزریق در جریان پیوسته برای اندازه‏گیری اسید اسکوربیک
 135. بررسی پدیده میسلی شدن فعال کننده‏های سطحی در حضور تعدادی از افزودنی‏های شیمیایی و تأثیر آنها بر فلورسانس تریپتوفان
 136. آشکارسازی سیستئین به روش پتانسیومتری با استفاده از الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده به وسیله کبالت سالوفن و کبالت فتالوسیانین
 137. اندازه‏گیری مقادیر ناچیز As , Cu , Zn , Cd , Pb در ذرات معلق اتمسفر
 138. تهیه الکترودهای گزینشگر سالیسیلات با استفاده از یون گزین‏های تیتانیم سالن دی کلرید وزیر کونیل فتالوسیانین در غشای PVC
 139. شناسایی و سنتز جاذب یونهای موجود در دی اکتیل فتالای و بررسی جایگزینی آن با زئولیتها و شناسایی ساختمان کمک صافی در فرآیند تولید دی اکتیل فتالات
 140. تعیین مقادیر جزئی نیکل و مس به روش ولتامتری عاری‌سازی جذبی
 141. اندازه‌گیری غلظت گونه‌های Cr(III) و Cr(VI) در پسابها و پسماندهای جامد مجتمع فولاد مبارکه
 142. مطالعه تک‌لایه‌های خودسازگار L-سیستین تشکیل شده روی الکترود پلی‌کریستالین طلا و بکارگیری آن در اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز مس در خون
 143. اثر حرارت و غلظت الکترولیت بر روی فعالیت الکترودهای نیکل-روی-فسفر در واکنش آزادسازی
 144. سنتز زئولیت Y و بررسی جذب یون سیانید بوسیله آن
 145. جداسازی و تعیین مقدار همزمان ویتامین های محلول در آب به روش کروماتوگرافی مایع مایسلی
 146. تهیه زئولیت سنتزی با استفاده از پرلیت موجود در معادن داخلی و بررسی خواص تعویض یونی زئولیت ساخته‏شده
 147. توسعه روش طیف سنجی جذب اتمی برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کادمیم در نمونه‌های محیطی
 148. طراحی و ساخت یک حسگر نوری مبتنی بر غشای پلیمر برای تعیین مقدار یون نیکل
 149. تهیه یک الکترود اصلاح شده با پلی پیرول و کاربرد آن برای تعیین مقدار یون نقره
 150. مطالعه الکتروشیمیایی تک‌لایه‌های خودنشانده مرکاپتواستیک اسید روی الکترود بس‌بلورین طلا
 151. بررسی جذب ترکیبات گوگردی گازوئیل توسط زئولیت‏های طبیعی اصلاح شده
 152. تعیین مقادیر ناچیز Cr(VI) و Hg در هوا و بررسی روش جذب آن‌ها با استفاده از بسترهای جامد
 153. کاربرد زئولیت Y در حذف بعضی از آلودگی های کاتیونی و آنیونی پسابهای صنعتی
 154. اندازه گیری مقادیر ناچیز آرسنیک با استفاده از روش پیش تغلیظ و طیف سنجی جذب اتمی
 155. مطالعه الکتروشیمیایی تک‌لایه‌های خودسامان مرکاپتوپروپیونیک اسید روی الکترود بس‌ بلورین طلا
 156. تهیه الکترودهای یون‌گزین تیوسیانات و یدید و کاربرد آن‌ها به‌عنوان حسگرهای الکتروشیمیایی در روش تزریق در جریان پیوسته
 157. تهیه یک حسگر نوری بر اساس غشای پلیمری برای تعیین مقادیر جزئی یون نقره
 158. جداسازی و تعیین مقدار همزمان ویتامینهای محلول در چربی به روش کروماتوگرافی مایع مایسلی
 159. تهیه الکترود ا‌صلاح‌شد‌ه بس‌بلورین نیکل و مطالعه آن به‌عنوا‌ن حسگر پتانسیومتری حالت جامد برای انداز‌ه‌گیری pH وکاربرد آن جهت تعیین عدد اسیدی نفت خام
 160. اندازه گیری مستقیم نیکل و سرب به وسیله طیف سنجی جذب اتمی همراه با تله اتمی
 161. تهیه الکترود اصلاح‌شده پلیمری و کاربرد آن برای تعیین مقدار یون جیوه
 162. توصیف الکتروشیمیائی تک‌لایه‌های خودسامان سیستئامین تشکیل شده روی الکترود بس‌بلورین طلا (Au-CA SAMs) به وسیله طیف سنجی مقاومت ظاهری الکتروشیمیائی (EIS) و ولتامتری چرخه ای (CV)، و کاربرد آن در اندازه گیری دوپامین در حضور غلظت های زیاد از آسکوربیک اسید
 163. اصلاح زئولیت طبیعی ناترولیت از طریق فرایند تعویض یون به روش مذاب به منظور جذب برخی آلاینده‌های زیست محیطی (نفتالین)
 164. سنتز زئولیت A و بررسی خواص تبادل یونی آن
 165. تعیین مقادیر ناچیز سرب در آب‌های سطحی و زیرزمینی با استفاده از روش پیش تغلیظ، طیف سنجی جذبی و بدام اندازی اتمی
 166. سنتز AIPO-11 و بررسی خواص تعویض یونی آن
 167. مطالعه الکتروشیمیایی تک لایه های خودسامان 2-آمینوتیوفنول تشکیل شده روی الکترود طلا به روش اسپکتروسکوپی مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی
 168. کاربرد تک‌لایه‌ خود‌سامان 2-مرکاپتوبنزوتیازول تشکیل شده روی الکترود بس‌بلورین طلاجهت اندازه‌گیری یون نقره
 169. اندازه‌گیری غیرمستقیم آسکوربیک اسید به روش اسپکتروفتومتری و طیف‌سنجی جذب اتمی
 170. مطالعه رفتار الکتروشیمیایی اتیلن‌دی‌آمین‌تترااستیک اسید پیوند شده به آمین تک‌لایه خودسامان عامل‌دار
 171. تعیین مقادیر بسیار ناچیز جیوه در آبهای سطحی و پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهر اصفهان با استفاده از پیش تغلیظ و اسپکترومتری جذب اتمی بخار
 172. تعیین ویژگی و ساخت کاتالیزور مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ایران جهت هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان و بررسی امکان جایگزینی پایه‌ی زئولیتی مناسب
 173. مطالعات جذب تک‌لایه‌های خودسامان 5-آمینو-2-مرکاپتوبنزامیدازول بر روی الکترود بس بلورین طلا به کمک روش‌های الکتروشیمیایی
 174. اصلاح ساختار کلینوپتیلولایت از طریق تغییر عناصر چهارچوبه ای
 175. تهیه‌ی کاتالیزورهای مبتنی بر پلاتین – روتنیم با روش‌های مختلف و مقایسه‌ی فعالیت الکتروکاتالیزوری آن‌ها در اکسایش متانول
 176. تجزیه منواتانول آمین با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت اصلاح شده با تیتانیم دی اکسید
 177. سنتز زئولیت Y با استفاده از بنتونیت و بررسی خواص فوتوکاتالیتیکی آن
 178. ساخت حسگرهای شیمیایی نوری مبتنی بر 2- مرکاپتوپیریمیدین و 2- تیول تیازولین برای تعیین مقدار یون جیوه
 179. بررسی برهمکنش تک لایه های خود سامان 5-آمینو-2-مرکاپتوبنزایمیدازول با کاتیون‌های فلزات سنگین
 180. تعیین مقدار مستقیم دیکلوفناک و استامینوفن در داروهای مسکن با استفاده از روش شیمی‌لومینسانس
 181. تولید ازون به روش الکتروشیمیایی روی سطح الکترود تیتانیم اصلاح شده شیمیایی
 182.  
 183. رشته شیمی

 184. گرایش شیمی فیزیک

 185.  
 186. عنوان پایان نامه
 187. بانظمی و بی نظمی در محلول فلداسپاتها
 188. پوشش دار کردن کریستالهای آمونیوم پرکلرات و بررسی آن در سوخت موشک
 189. تهیه سوختهای ژل، بهینه سازی و کاربرد آن در موشکهای سوخت مایع
 190. ساخت و بررسی غشاءهای فشار پایین در روش اسمز معکوس
 191. ساخت اسپکترومتر تحرک یونی
 192. بانظمی و بی نظمی و پدیده های انتقال فاز در مخلوط فلداسپاتهای قلیائی و قلیائی خاکی
 193. مطالعات ترمودینامیکی میانکش هیستون A,H با دودسیل تری متیل آمونیوم برماید (DTAB)
 194. بررسی تاثیر فشارهای بالا روی جابجائی توزیع شعاعی الکترون اتم هیدروژن در حالت پایه
 195. واکنشهای فتوکاتالیزوری الکهای سنگین و سیانور پتاسیم با استفاده از فلزات نشانده شده بر روی دی اکسید تیتانیم(IV)
 196. واکنشهای‌ اکسیداسیون‌ فتوکاتالیزوری‌ ناهمگن‌ ترکیبات‌ آلی‌ توسط‌ نیمه‌ هادیها و حساس‌کننده‌های‌ رنگی‌ مانند فتالوسیانین‌ نشانده‌ شده‌ بر روی‌اکسید تیتانیم‌
 197. تخریب فتوکاتالیزوری مل و مشتقات آن توسط رزبنگال پوشیده  شده بر روی Tio2
 198. بررسی سینیتیکی واکنش اکسیداسیون گالوسیانین با پراکسید هیدروژن در حضور کاتالیزور اسمیم تتراکسید
 199. سنیتیک‌ اکسایش‌ بنزیل‌ الکل‌ و بنزیل‌ الکلهای‌ استخلافدار بوسیله‌ بیس‌(بنزیل‌تری‌اتیل‌ آمونیوم‌) دی‌ کرومات‌
 200. مطالعه ترمودینامیکی و طیف سنجی بر همکنش برخی از مواد فعال سطحی یونی با پروتئین آلبومین سرم گاو
 201. بررسی سینتیک واکنش اجیاء نیل بلو توسط ئیدرازین دی ئیدروکلرایددر حضور کاتالیزور مولیبدن (VI)
 202. تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی همدماهای پیوندی یک سری از n– الکیل تری متیل آمونیم برمید با لیزوزیم
 203. مطالعة‌ پهن شدگی و شبیه‏سازی طیف NMR پروتون در مولکول HD در اثر جفت‏شدگی با هستة دو تریم و وابستگی آن به دما
 204. الف)مطالعه پیوندی و ترمودینامیکی بر همکنش کمپلکس 2 و 2- بی پیریدین گلایسیناتوپالادیم (II) کلرید با پروتئین آلبومین سرم گاوب ) ارائه دیدگاههای نظری جدید در رابطه با پیوند لیگاند به ماکرومولکول
 205. محاسبه از اساس خواص فیزیکی و ترمودینامیکی خوشه‏های هلیوم (به سوی محاسبه از اساس خواص مایعات و جامدات)
 206. مطالعه از اساس خواص فیزیکی و شیمیایی صفحات گرافیتی خالص و صفحات گرافیتی با گونه‏های همراه هلیم ، لیتیم و نئون
 207. مطالعه سینتیک ودینامیک واکنش سدیم با آب و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر
 208. الف)تجزیه و تحلیل ایزوترمهای پیوندی بر همکنش SDS با لیزوزیم و مشتقات اصلاح شده آن ب ) تجزیه و تحلیل منحنی‏های تیتراسیون لیزوزیم در حضور مقادیر مختلف SDS
 209. مطالعه از اساس پایداری، ساختمان، جابجایی هیدروژن انولی و چرخش دو حلقه و امکان جفت شدگی این دو حرکت درون مولکولی در ترکیب 2- هیدروکسی -4- فنیل- 2 و 4- سیکلو پنتا دی‏ان-1- اون
 210. مطالعه برهمکنش مواد فعال سطحی دودسیل تری متیل آمونیوم برومیدوستیل تری متیل آمونیوم برومید (CTABوDTAB) با α-آمیلاز به روش پتانسیومتیری
 211. مطالعهاز اساس ساختار و رسانایی الکتریکی شبکه‌های یک‌بعدی و دوبعدی لیتیم
 212. ارائه مدلی جدید جهت محاسبه ثابتهای افینیته جایگاههای اتصال لیگاند به ماکرومولکولهای حیاتی بر اساس مقایسه معادلات رائولت و اسکاچارد
 213. الف) مطالعه پدیده میسل شدن ستیل تری متیل آمونیم برمید با استفاده ازروش بهبود نشر فلورسانس و هدایت‌سنجی ب) بررسی پیوند شدن ردیاب فلورسانس پیرن به BSA و لیزوزیم
 214. بررسی سینتیکی واکنش فوتواکسیداسیون اتیل بنزن با استفاده از تیتانیم‌دی‌اکسید و فلزات نشانده شده روی آن
 215. اندازه گیری سرعت خوردگی شبکه الکترود مثبت باطری سرب اسید و بررسی اثر لیتیم به آن
 216. 1- محاسبه فاکتور ساختار فلزات قلیائی مایع با استفاده از قاعدة همدمای خطی (LIR)
 217. 2- مطالعه کشش سطحی فلزات قلیائی مایع با استفاده از معادله حالت سیستم چگال (DSEOS) و قاعدة همدمای خطی (LIR)
 218. مطالعه طیف سنجی خواص فیزیکوشیمیایی 5، 10، 15، 20-تترا (N-متیل-4-پیریدیل) پورفیرین کبالت (III) کلراید در محیط آبی و در حضور آلبومین سرم
 219. پیوند شدن ستیل پیریدینیوم کلرید به آنزیم گلوکزاکسیداز
 220. مطالعه آرایش آبپوشی گونه‌های ساده حل‌شونده در آب به روش دینامیک ملکولی و مطالعه تأثیر قدرت یونی بر روی طیف NMR گونه‌های ساده حل‌شونده در محلول
 221. بررسی وابستگی قطر کره شبه سخت به دما و چگالی در فلزات قلیایی مایع
 222. پایداری ترمودینامیکی و فعالیت کاتالیتیکی الکل دهیدروژناز مخمر در حضور اسمولیتهای قندی
 223. بررسی سینتیکی واکنش فوتواکسایش اکسالیک اسید و سالیسیلیک اسید با استفاده از نیمه‌هادی‌های خالص و اصلاح شده
 224. مطالعه بر همکش N, N',N'',N'''a-تترامتیل تترا – 2و 3- پیرید ینوپورفیرازین مس (II) با DNA توسط تکنیک‌های طیف‌سنجی جذبی، پراکندگی تشدید یافته نور و میکروکالیمتری
 225. مطالعه نظری پهن شدگی خطوط NMR ناشی از ارتعاش در ملکول های H2O، H2، HF و 2و6و´2و´6-تترافلوئوروبی‌فنیل
 226. بررسی سینتیکی واکنش احیای نوری کروم (VI) با استفاده از نیمه هادی های خالص و مخلوط آنها
 227. مطالعه نظری و محاسباتی فعالیت نوری ملکولهای کوچک دارای یک یا دو مرکز فعال نوری
 228. ساخت و مشخصه‌سازی کاتالیزورهای Ni/Al2O3، Ni/ZrO2 و Pt/ZrO2 و بررسی فعالیت آن‌ها جهت واکنش رفرمینگ بخار گاز متان (SRM)
 229. مطالعه سیستم‌های چگال ساده با استفاده از تابع توزیع شعاعی ورلت و وایس
 230. بررسی تجمع مولکولی رنگینه‌های یونی در محلول‌های حاوی مواد فعال‌کننده سطحی
 231. مطالعه طیف سنجی خواص فیزیکو شیمیایی کمپلکس تتراکیس (N''',N'',N' ,N - تترامتیل– 3و4 – تترا پیریدینو) پورفیرازین کبالت (II) در محیط آبی و برهمکنش آن با DNA
 232.  
 233. رشته شیمی

 234. گرایش کاربردی

 235.  
 236. عنوان پایان نامه
 237. سنتز همسپار اکریلونیتریل – وینیل استات و بررسی خواص آن جهت تهیه الیاف اکریلیک
 238. تهیه و بررسی خواص چسب‏های مذاب داغ بر پایه همبسپار اتیلن وینیل استات
 239. تهیه و بررسی خواص مکانیکی اصلاح کننده‏های ضربه پذیر در ضایعات پلاستیکی بازیافتی
 240. تخریب فتوکاتالیتیکی سیانید آزاد و کمپلکس درپسابهای صنعتی درحضور نیمه هادی Al2O3/TiO2
 241. افزایش سختی آلومینیوم به وسیله نیتروژن دهی در محیط پلاسما
 242. بازیافت ضایعات بطری های نوشابه مصرف شده از جنس پلی اتیلن ترفتالات (PET) ازطریق گلیکولیز
 243. ساخت و شناسایی کاتالیزور زئولیتی Pt-Re/KL جهت آروماتیک‌کردن نفتای سبک
 244. تهیه و بررسی اثرات تشدیدکنندگی مخلوط های فلزی در پایداری حرارتی PVC
 245.  
 246.