برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری زمین شناسی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- دانلود - 


در رشته زمین شناسی


توسط دانشجویان دکتری  - تهران

 جزئیات را ادامه مطلب ببینید و درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی

"خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. دانشکده علوم

 6. رشته زمین شناسی

 7. گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی

 8.  
 9. پایان نامه
 10. مطالعه‌ زمین‌شناسی‌ پالئوزوئیک‌ بالائی‌ کوههای‌ شتری‌ در سردروچیروک‌ طبس‌
 11. مطالعه بیواستراتیگرافی پالئوزوئیک فوقانی در ناحیه سه
 12. بررسی‌ چینه‌شناسی‌ رسوبات‌ تریاسیک‌ بالائی‌ در منطقه‌ جنوب‌ طبس‌
 13. بررسی‌ و تحقیق‌ پیرامون‌ رسوبات‌ ژوراسیک‌ زیرین‌ و میانی‌ در منطقه‌ جنوب‌ طبس‌
 14. مطالعه‌ بیواستراتیگرافی‌ سازند قم‌ در شمال‌ شرق‌ اصفهان
 15. چینه‌ شناسی‌ و تحول‌ حیاتی‌ در دوران‌ اول‌ و دوم‌ زمین‌شناسی‌ ناحیه‌آباده‌
 16. مطالعه‌ بیواستراتیگرافی‌ و تحول‌ حیاتی‌ مرز دوران‌ اول‌ و دوم‌ زمین‌شناسی‌ در ناحیه‌ اسفه‌ شهرضا
 17. بررسی بیواستراتیگرافی‌ پالئوزوئیک‌ بالائی شمال‌ کرمان‌
 18. بیواستراتیگرافی‌ نئوژن‌ زیرین‌ در جنوب‌ شرق‌ اصفهان‌
 19. بررسی بیواستراتیگرافی و زمین شناسی رسوبات دونین-کربونیفر در ناحیه انارک
 20. بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه بالائی جنوب شرق دریاچه بختگان(ناحیه خرامه)
 21. مطالعه زمین شناسی و چینه شناسی پالئوژن در شمال شرق گلپایگان
 22. مدلهای چینه شناسی(بیو و لیتواستراتیگرافی) مرز مرزوزوئیک-سنوزوئیک در جنوب شیراز (زنجیران)
 23. زمین شناسی زیست چینه ای و پالئوژئوگرافی رسوبات دوران چهارم در سواحل جنوبی دریای خزر
 24. چینه شناسی و زمین شناسی کرتاسه در منطقه چوپانان (ایران مرکزی)
 25. پالئوژئوگرافی و چینه شناسی رسوبات کرتاسه زیرین شمال شرق اصفهان
 26. مطالعه بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه منطقه انارک
 27. مطالعه زمین شناسی و چینه شناسی رسوبات کرتاسه زیرین در ناحیه سه (جنوب کاشان)
 28. بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه بالای جنوب - جنوب غرب بروجن (ناحیه گرد بیشه)
 29. بیواستراتیگرافی رسوبات ائوسن در منطقه باباحیدر با تأکید بر پالئونتولوژی ماکروفون های آن
 30. چینه شناسی تشکیلات زغالسنگ دار منطقه مزینو واقع در جنوب طبس
 31. مدل های چینه شناسی کرتاسه میانی در شرق شیراز
 32. بیواستراتیگرفی رسوبات کرتاسه بالایی در ناحیه سمیرم (آب ملخ)
 33. مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازندهای گروه خامی در جنوب دریاچه کافتر منطقه اقلید
 34. بیواستراتیگرافی گروه بنگستان (کرتاسه بالائی) واقع درشمال غرب خرم آباد
 35. چینه‌شناسی‌ و بیواستراتیگرافی‌ رسوبات‌ پالئوزوئیک‌ فوقانی‌ در منطقه‌ گرگان‌(البرزشرقی‌)
 36. چینه شناسی و بیواستراتیگرافی کرتاسه فوقانی و مرز کرتاسه - پالئوژن در جنوب شرق شیراز(ناحیه کوهنجان)
 37. بیواستراتیگرافی‌ رسوبات‌ پرمین‌ در زاگرس‌ مرتفع‌ در دره‌ بازوفت
 38. چینه‌ شناسی‌ و فون‌ آمونیتی‌ سازندهای‌ دلیچای‌ و لار در کوه‌ شرف‌ سمنان‌ (البرز شرقی‌)
 39. بیواستراتیگرافی‌ سنگهای‌ دونین‌ بالائی‌ در ناحیه‌ چاهرسیه‌ شمال‌ شرقی‌ اصفهان‌ براساس‌ کنودونتها و بقایای‌ مهره‌ داران
 40. بیواستراتیگرافی‌ کنودونتهای‌ دونین‌ پسین‌ در ناحیه‌زفره‌(شمال‌ شرق‌ اصفهان)
 41. چینه شناسی و بیواستراتیگرافی رسوبات مرز پالئوژن - نئوژن (الیگومیوسن)در شمال غربی سمیرم (ناحیه ونک)
 42. بیواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی کرتاسه (آلبین – تورونین) در منطقه کلاه قاضی(درجنوب - جنوب شرق اصفهان)
 43. چینه شناسی و بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه در زیرین شرق اصفهان (منطقه خوراسگان)
 44. بیواستراتیگرافی رسوبات دونین میانی ناحیه سه، شمال اصفهان، بر اساس کنودونت ها
 45. بیواستراتیگرافی بازوپایان دونین فوقانی کوه گوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمان
 46. بیواستراتیگرافی سنگ های دونین دیرین در ناحیه دالمه، شمال شرقی اردکان(بر اساس کنودونت ها و بقایای مهره داران)
 47. بایواسترتیگرافی و معرفی بازوپایان کربونیفر زیرین در منطقه شمال دامغان (البرز شرقی)
 48. زمین شناسی و چینه شناسی مناطق واجد آلومینوسیلیکات در جنوب سمیرم و شمال شرق اصفهان مارسار
 49.  بررسی میکروبیواستراتیگرافی سازندآسماری در جنوب شرقی بوشهر – تاقدیس خور موج
 50. چینه شناسی زیرزمینی سازند آسماری در حاشیه شمالی فروافتادگی دزفول ( منطقه هفتگل )
 51. بیواستراتیگرافی رسوبات پالئوزوئیک بالایی (کربونیفر و پرمین) در منطقه دارچاله شهرضا براساس ماکرو و میکروفسیل
 52. همبستگی لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته‌های مرز پرمین و تریاس در مناطق همبست ـ شهرضا و چاهریسه بر اساس میکروفسیل و ماکروفسیل
 53. بیواستراتیکرافی و میکروفاسیس رسوبات ائوسن (سازند جهرم) در شمال غرب ناحیه بلداجی
 54. بیواستراتیگرافی سازندهای گورپی و تاربور در جنوب شرق شیراز – ناحیه سروستان
 55. چینه شناسی سازند گورپی در شمال غرب ناودیس سبزه کوه ناحیه ناغان
 56. دیرینه شناسی گیاهی رسوبات قاره ای ژوراسیک میانی در شمال کرمان
 57. چینه شناسی رسوبات سنومانین-کامپانین در ناحیه کلاه قاضی بر اساس فرامینیفرها
 58. بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی مرز سازند گورپی وسازند تاربور در نواحی سمیرم وبروجن بر اساس فرامینیفر و پالینومورف
 59. بیواستراتیگرافی نهشته های پرمین در شمال شرق اصفهان(جنوب چاهریسه، شمال دیزلو) بر اساس مطالعه کنودونت و ماکروفسیلها
 60. بیواستراتیگرافی سازند گورپی در ناحیه سبزه کوه (بروجن) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک
 61. چینه شناسی و تطابق بیواستراتیگرافی بازوپایان ژوراسیک میانی در ناحیه هجدک (شمال کرمان) با بیوزونهای استاندارد
 62. بررسی بیواستراتیگرافی نهشته های دونین بالایی-پرمین زیرین در شمال اصفهان از دیدگاه ماکروفسیل و پالینولوژی
 63. مدلهای بیواستراتیگرافی ژوراسیک میانی شمال زرند بر اساس بی مهرگان بویژه بازوپایان
 64. چینه شناسی سازند سروک در ناحیه بروجن (سبزه کوه)
 65. چینه شناسی سازند قم در جنوب شرق کاشان
 66. بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی نهشته های دونین میانی منطقه زفره (شمال شرق اصفهان) بر اساس ماکروفسیل ها و میکروفسیل های غیرفرامینیفر
 67. چینه نگاری زیستی، رخساره های میکروسکپی سازند های جهرم و آسماری در منطقه فارسان (شهرکرد)
 68. سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری سازند میشان در منطقه کازرون (کنارتخته) بر اساس ماکروفسیل و میکروفسیل
 69. بیواستراتیگرافی سازند گورپی در ناحیه لالی (خوزستان)
 70. چینه نگاری زیر زمینی سازند های سروک و ایلام (گروه بنگستان) در منطقه شرق اهواز
 71. سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری قاعده سازند خوش ییلاق بر اساس میکرو فسیل ها(کونودونت)
 72. زیست چینه نگاری نهشته های دونین بالایی در البرز شرقی ( تویه دروار, دامغان)
 73. چینه شناسی زیر زمینی سازند سروک در میدان نفتی گچساران
 74. چینه نگاری زیر زمینی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری جنوب شرق اهواز
 75. چینه نگاری سازند آسماری در شمال ناحیه فهلیان، جنوب شرق یاسوج
 76. زیست چینه نگاری سازند قم، جنوب شرقی نطنز
 77. چینه نگاری رسوبات کرتاسه بالایی در ناحیه زفره، شمال شرق اصفهان
 78. زیست چینه نگاری نهشته های پالئوزوئیک بالایی (کربونیفر پسین – پرمین پیشین) در رشته کوه شتری طبس، شرق ایران، بر اساس ماکروفسیل
 79. زیست چینه نگاری سازند ایلام (مقطع تیپ) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک, جنوب غرب ایلام
 80. زیست چینه نگاری نهشته های کربونیفر در ناحیة رامشه-جنوب شرق شهرضا جنوب غرب ایران مرکزی بر اساس کنودونت ها
 81. زیست چینه نگاری سازند سورگاه (مقطع تیپ) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در جنوب شرق ایلام
 82. زیست چینه نگاری سازند آسماری در جنوب شرقی کوه ریگ، لردگان
 83. چینه نگاری سازند آسماری در جنوب شرقی کوه لکی، جنوب لردگان
 84. زیست چینه نگاری سازند گورپی در نواحی لار و خرامه، براساس فرامینیفرهای پلانکتونیک
 85. زیست چینه نگاری سازند آسماری در شمال تاقدیس مختار، شمال غرب یاسوج
 86. زیست چینه نگاری سازند جهرم (مقطع تیپ) در ناحیه تنگ آب در جنوب شرق شیراز
 87. زیست چینه نگاری سازند آسماری، در روستای پل بارز (غرب لردگان)
 88. زیست چینه‌نگاری، میکروفاسیس و محیط‌های رسوبی سازند تاربور در ناحیه ناغان (جنوب غرب شهرکرد)
 89. سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند میشان در ناحیه فیروزآباد فارس بر اساس ماکروفسیل
 90. چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی عضو C سازند قم در جنوب و جنوب شرق شهرستان قم
 91. ریز رخساره های زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در جنوب شرقی کوه میش (شرق گچساران)
 92. زیست چینه نگاری و ریز رخساره های بخش های چهل، چمپه، مول و گوری، منطقه لار، استان فارس
 93. زیست چینه نگاری سازند گورپی در جنوب و جنوب شرق لار
 94. زیست چینه نگاری و ریز رخساره های سازند آسماری، شمال شرق تاقدیس شوروم، جنوب غرب لردگان
 95. زیست چینه نگاری، میکرو فاسیس و محیط های رسوبی نهشته های کربونیفر در ناحیه بناریزه، شمال شرق آباده
 96. گرایش پترولوژی

 97.  
 98. عنوان پایان نامه
 99. پترولوژی‌ سنگهای‌ ولکانیک‌ و دگرگونی‌ منطقه‌ تکنارـ سربرج‌ ـ شمال‌غرب‌ کاشمر
 100. پتروگرافی‌ و پتروژنزکانسار سنگ‌ آهن‌ شهرک‌ تکاب‌
 101. بررسی زمین شناسی و پترولوژی توده های نفوذی گجد در ارتباط باولکانیتهای اطراف دهکده گجد در جنوب غربی نائین
 102. پترولوژی‌ گرانیتوئیدهای‌ منطقه‌ تکنار ـ سربرج‌ (شمال‌ غرب‌ کاشمر)
 103. پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال شهرکرد
 104. پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی گنبدهای نمکی جنوب استان چهارمحال و بختیاری
 105. زمین شناسی و پترولوژی افیولیت منطقه انارک (ایران مرکزی)
 106. مطالعات زمین شناسی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی سری تنورجه، شمال شرق کاشمر
 107. بررسی زمین شناسی و پترولوژی توده نفوذی کلاه قاضی(جنوب-جنوب شرق اصفهان)
 108. مطالعه زمین شناسی و پترولوژی توده نفوذی شمال الیگودرز
 109. فازهای دگرگونی در شیستهای انارک
 110. بررسی زمین شناسی و پترولوژی سکانس افیولیتی صحنه(کرمانشاه)
 111. بررسی زمین شناسی و پترولوژیکی افیولیت های پالئوزوئیک منطقه شمال وشمال شرق فریمان(شمال خاوری ایران)
 112. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی منطقه خور - جندق(ایران مرکزی)
 113. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین شمال غرب صحنه(استان کرمانشاه )
 114. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی شمال شهرکرد
 115. پترولوژی‌ مجموعه‌های‌ آذرین‌ آلکالن‌ سری‌ دزو در منطقه‌ حرجند (شمال‌ ـ شمال‌شرق‌ کرمان‌)
 116. پترولوژی‌ پدیده‌های‌ لیستونیتی‌ شدن‌ در مجموعه‌های‌ آذرین‌ و رسوبی‌ شرق‌ خوسف‌ (جنوب‌ غربی‌ بیرجند)
 117. پترولوژی توده نفوذی شرق بروجرد
 118. مطالعه‌ زمین‌شناسی‌ و پترولوژی‌ مجموعه‌ شوشونیتی‌ منطقه‌ قلعه‌ خرگوشی‌(سرو بالا ـ غرب‌ استان‌ یزد)
 119. پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت های دهشیر با تأکید بر آلتراسیون هیدروترمال وابسته (رودنژیتی شدن، لیستونیتی شدن)
 120. زمین شناسی و پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه های افیولیتی سورک-زرو-اردان غرب استان یزد
 121. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی و نفوذی کوه های یخاب(شرق کاشان)
 122. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های دگرگونی وآذرین منطقه شمال شرق گلپایگان
 123. مطالعه ولکانیسم پلیوکواترنر جنوب و جنوب غرب استان یزد با استفاده از پردازش ماهواره ای
 124. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین منطقه چهار گنبد و شناسایی نواحی دگرسان با استفاده از پردازش رقومی
 125. زمین شناسی و پترولوژی افیولیت های شمال نائین
 126. تحلیلی پترولوژیکی بر سنگ های دگرگونی شمال دریاچه زاینده رود با نگرشی بر پلی متامورفیسم
 127. پژوهش های سنگ شناختی اسکارن های منطقه شیرکوه استان یزد (ده بالا- باقی آباد)
 128. بررسی پترولوژیکی سنگ های آتشفشانی شمال باتلاق گاوخونی(استان اصفهان)
 129. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین دیاپیر های کاج، رستم آباد، دشتک و دوآب(گنجان) در استان چهارمحال و بختیاری
 130. بررسی کانی شناسی، سنگ شناسی اسکارن ها، مرمرها و هورنفلس های حد فاصل میمه - قمصر( نوار ماکمایی ارومیه-دختر )
 131. بررسی کانی شناسی - سنگ شناسی اسکارن کوه آهن، منطقه دهشیر،استان یزد
 132. مطالعات زمین شناسی و پترولوژیکی توده های نفوذی سهیل پاکوه و گلشکنان (شمال نائین)
 133. بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگ های دگرگونی ناحیه بروجرد با استفاده از پردازش داده های ماهواره لندست5
 134. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین و آلتراسیون های هیدروترمال وابسته،منطقه کشه (کوهستان کرکس)
 135. بررسی زمین شناسی، پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی جنوب و شمال غرب زفرقند
 136. پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی و دگرگونی مجاورتی شرق گردنه ملااحمد (فوداز)
 137. مطالعه پترولوژی ، ژئوشیمی و خاکهای کمیاب در توده های گرانیتوئیدی شمال، شمال شرق و شمال غرب الیگودرز با تأکید بر روی انکلاو توده ها
 138. پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی غرب سورک (استان یزد)
 139. بررسی پتروگرافی وژئو شیمی مجموعه افیولیتی آباده – طشک (شمال غرب نیریز) بانگرشی ویژه برقسمتهای پایین توالی افیولیتی (بخش اولتراما فیک)
 140. پترولوژی و پتروگرافی توده‌های نفوذی قلعه یقمیش غرب استان یزد
 141. بررسی ویژگیهای پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده نفوذی زرین در شمال شرق اردکان (استان یزد)
 142. پترولوژی سنگهای دگرگونی مجاورتی ناحیه تفت
 143. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های گرانیتوئیدی و دگرگونی ناحیه ای کمپلکس توتک
 144. منشاء گرانیتهای کلاه قاضی و آنکلاوهای آن
 145. مطالعه زمین شناسی و پترولوژی مجموعه شوشونیتی شمال معدن طالمسی، غرب انارک (شمال شرق استان اصفهان)
 146. مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی توفهای زئولیتی شده سازند کرج در شرق تهران
 147. بررسی ژئوشیمیایی زون های آلتره کانسار سرچشمه و نقش معدن کاری در پراکنش و انحلال پذیری فلزات سنگین
 148. بررسی پترولوژیکی توده های نفوذی سنوزوئیک در غرب دریاچه نمک (شمال غرب آران)
 149. بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیائی هاله دگرگونی توده گرانیتوئیدی قهرود
 150. پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی نیاسر کاشان
 151. ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی (آلتراسیون هیدروترمال) شمال شرق انارک (پتیار)
 152. مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیسم پالئوزوئیک زیرین (سیلورین)در دره ابیانه (ابیانه–سُه)
 153. مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی آلتراسیون هیدروترمال در منطقه رنگان ( جنوب غرب اردستان)
 154. کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی سنگ‌های دگرسان شده منطقه چادرملو (ایران مرکزی)
 155. پترولوژی دایک های صفحه‌ای افیولیت نائین (ایران مرکزی)
 156. پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی ارسنجان (شمال شرق استان فارس)
 157. پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی ده‌نو (شمال شرق الیگودرز)
 158. بررسی کانی‌شناسی- سنگ‌شناسی اسکارن‌ها و مرمرهای مرتبط با افیولیت نی‌ریز
 159. زنجانبرها و مرمرهای محدوده جهق- کانی شناسی و پترولوژی اسکارن ‏‏‏‎‎‏‏‏‏ایران مرکزی (جنوب کاشان)
 160. مطالعه آلتراسیون هیدرو ترمال در سرخ شاد، شمال غرب عشین، ایران مرکزی
 161. مطالعات پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی و پرلیتی منطقه فران
 162. ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی مناطق چاه گربه و پل خاوند (انارک)
 163. پتروژنز گرانیتوئیدها و انکلاوهای کوه هیمند (شمال غرب نطنز)
 164. پترولوژی سنگ های آتشفشانی ائوسن در شمال منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان)
 165. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های ولکانیک جنوب نائین و دامک علی آباد یزد
 166. مطالعه پترولوژی پلاژیوگرانیت ها و سنگ های وابسته در افیولیت نائین
 167. پترولوژی پریدوتیت های گوشته افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)
 168. بررسی های کانی شناسی و سنگ شناسی رودنژیت های مرتبط با افیولیت نائین
 169. مطالعه ی پتروژنز لیستونیت ها در سنگ های الترامافیک شمال نایین (ایران مرکزی)
 170. مطالعه دگرگونی درجه بسیار پایین سنگ های ولکانیک شمال شرق کوهپایه (استان اصفهان)
 171. پترولوژی سنگ‌های دگرگونی افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)
 172. پترولوژی بازالت های دونین در منطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، استان اصفهان)
 173. هادی ولکانیک منطقه غرب عروسان کبودان ژئوشیمی سنگ پترولوژی و (جنوب چوپانان- شمال شرق اصفهان)
 174. پتروگرافی و پترولوژی منطقه چیر (سوریان استان فارس) با تاکید بر گابروهای منطقه
 175. مطالعات کانی شناسی و پترولوژیکی مجموعه های آذرین-تبخیری گنبدهای نمکی زاگرس بلند (استان چهار محال و بختیاری)
 176. کانی شناسی و ژئوشیمی زونهای آلتراسیون هیدروترمال در کانسار مس سرچشمه
 177. پترولوژی و خاستگاه ژئوتکتونیکی بازالت های پالئوزوئیک زیرین دره جهق (شرق روستای قهرود، جنوب کاشان)
 178. مطالعه پترولوژی گرانیت آیرکان (شمال شرق استان اصفهان)
 179. مطالعه پترولوژی گرانیتوئیدهای شرق جندق (شمال شرق استان اصفهان)
 180.  
 181. رشته زمین شناسی

 182. گرایش مهندسی

 183.  
 184. عنوان پایان نامه
 185. بررسی مسائل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی محل سد کارون 2، محور3-A (خوزستان-ایذه)
 186. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی سد کوار (استان فارس)
 187. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر تونل آبرسانی کوهرنگ 3 با تأکید بر پتانسیل کارست منطقه
 188. پهنه بندی خطر زمینلغزش در مخزن سد کارون 3 و تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی آن (ایذه، استان خوزستان)
 189. بررسی زمین شناسی مهندسی سد سلمان فارسی با تاکید بر کارست آن
 190. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد کوثر جهت آب بندی ساختگاه سد
 191. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر تونل انتقال آب قمرود با نگرش ویژه به خواص مهندسی سنگها
 192. بررسی و انتخاب یک جایگاه مناسب جهت دفن مواد زائد جامد صنعتی در اطراف شهر اصفهان با استفاده از GIS و پردازش اطلاعات قومی ماهواره ای
 193. بررسی رفتار مهندسی و ژئوتکنیکی خاکهای رسی مساله دار در پروژه چند منظوره صوفی چای
 194. ارزیابی مشکلات زمین شناسی مهندسی سد بارزو با تاکید بر پرده تزریق آن
 195. ارزیابی ژئوتکنیکی ساختگاه سد گیوی
 196. ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تکیه گاه چپ سد گرمی چای (میانه) با تاکید بر خواص مهندسی شیستها
 197. ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگهای مسیر تونل انتقال آب خدنگستان باتاکید بر پیش بینی حائلهای آن
 198. بررسی سنگدانه های مصرفی در سرریز بتنی سد کرخه از نظر زمین شناسی مهندسی (با تاکید بر پتانسیل واکنش قلیایی- سیلیسی)
 199. بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی توده‌سنگ‌های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه
 200. پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه پشتکوه فریدونشهر
 201. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی زون گسلی شهریاری از تونل سوم کوهرنگ با تاکید بر توسعه کارست و تزریق پذیری آن
 202. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده لغزشی منطقه بهرام بیگی و روشهای پایدار سازی آن
 203. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد سورک با تاکید بر آب بندی آن
 204. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مسیر جاده جندق – معلمان با تأکید بر علل نشست آن در محیط پلایا
 205. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد سیوند با تأکید بر تزریق پذیری آن
 206. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد قره‌آغاچ
 207. بررسی خواص ژئوتکنیکی خاکهای مسیر قطار شهری شیراز با تکیه بر تزریق پذیری آن
 208. بررسی دلایل ایجاد شکاف و فرونشست در دشت مهیار شمالی
 209. بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی تونل انتقال آب بهشت آباد بخش خروجی
 210. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد کتوند علیا با تاکید بر آبگذری آن
 211. ارزیابی ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر قطعه جنوبی مترو (صفه-آزادی) اصفهان
 212. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سدکوهرنگ 3 با تأکید بر تزریق پذیرِِی آن
 213. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته های کواترنری در شهر اصفهان
 214. ارزیابی تزریق پذیری ساختگاه سد مخزنی کوار
 215. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد تنگ معشوره با تاکید بر خواص نشت آن
 216. بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بهشت آباد
 217. ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگ های مسیر تونل گردنه رخ و بررسی پایداری شیب در دهانه خروجی آن
 218. بررسی تزریق پذیری توده سنگها در ساختگاه سد گیوی با توجه به ویژگیهای زمین شناسی مهندسی
 219. ارزیابی ویژگی‌های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد تالوار با تاکید بر تزریق پذیری آن
 220. بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب گوکان
 221. ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در مخزن سد بهشت‌آباد
 222. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد کارون 4 با تاکید بر نفوذپذیری در پی و تکیه گاه ها
 223. بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد آزاد با تأکید بر تزریق پذیری آن
 224. ارزیابی عوامل ایجاد زمین لغزش های جاده ای در منطقه پیشکوه فریدونشهر و ارائه راهکارهای مناسب جهت تثبیت آنها
 225. ارزیابی عوامل ایجاد زمین لغزش های جاده ای در منطقه پادنای سمیرم و ارائه راهکارهای مناسب جهت تثبیت آنها
 226. ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد کوچری با تأکید بر نفوذپذیری و تزریق‌پذیری پی و تکیه‌گاه‌های آن
 227. بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی توده سنگ های مسیر تونل انحراف سد سازبن (ایلام)
 228.  
 229.  
 230.  
 231.  
 232.  
 233. مهر ماه ۱۳۸۳
 234.  
 235.