برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه ، پروپزال ، تحقیقات ، ارشد خاکشناسی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


انتخاب موضوع، پروپوزال مشاوره انجام و مدلسازی و تحلیل نتایج پایان نامه ، پروپزال ، تحقیقات ، ارشد و دکتری رشته خاکشناسی

جزئیات درخواست خود را با ایمیل به مدیریت موسسه خانم دکتر احمدی ارسال نمائید

roya64.ahmadi@gmail.com

 
-3 پایان نامه های تحصیلی
الف: دوره کارشناسی: عنوان: نقشه برداری خاکدر خاکهای اطرافدانشگاه صنعتی اصفهان
استاد راهنما: دکتر احمد جلالیان
ب: دوره کارشناسی ارشد: عنوان: ارزیابی تناسب کیفی و کمی اراضی منطقه برآان شمالی
اصفهان برای محصواتمهم منطقه
استاد راهنما: دکتر احمد جلالیان ، اساتید مشاور: دکتر مصطفی کریمیان اقبال، دکتر جواد گیوی،
مهندسمهدی محمدی
ج: دوره دکتری: عنوان: شواهد پدوژنیکی خاکهای قدیمی کواترنر منطقه اصفهان و امام قیس
چهار محال برای بازسازی اقلیم گذشته منطقه
اساتید راهنما: دکتر احمد جلالیان – دکتر مصطفی کریمیان اقبال
2
اساتید مشاور: دکتر حسین خادمی_ دکتر محمد حسن روزیطلب- دکتر مرتضی طبائی
-4 سوابق آموزشی
-4-1 تدریسدر مقاطع کارشناسیو کارشناسی ارشد
الف- تدریس عملیات دروس فرسایش خاک- ارزیابی اراضی – پیدایش و رده بندی
خاک در مقطع کارشناسی در دانشگاه صنعتی اصفهان در دوره های تحصیلی کارشناسی
ارشد و دکتری
ب- تدریس پیدایش و رده بندی خاک، ارزیابی خاکها و اراضی، نقشه برداری خاکها،
خاکشناسی عمومی، فرسایش خاک تکمیلی، ارزیابی تناسب اراضی (در مقطع کارشناسی
ارشد).
ج- تدریسدروسآب و هوای گذشته و میکرومرفولوژی خاکها در مقطع دکتری
-4-2 راهنمائیو مشاورتپایان نامه های تحصیلاتتکمیلی
الف- راهنمائی دکتری:
اعظم جعفری، در حال اجرا. مدلسازی روابط خاک- زمین نما و پیشبینی مکانی برخی -
خصوصیاتخاکبا استفاده از نقشه برداری رقومی در منطقه زرند استان کرمان
مریم یوسفی فرد، در حال اجرا. چگونگی تحول خاکهای تشکیل شده روی برخی از -
سنگهای آذرین نوار ارومیه- دختر در منطقه شمال غربی ایران و ایران مرکزی
عبدالمحمد محنت کش، در حال اجرا. مدلسازی خاک– زمیننما و ارزیابی تناسب اراضی -
برای کشتگندم دیم به کمکمدلهای هوشمند و دینامیکدر بخشی از زاگرسمرکزی
اصغر بسالت پور، در حال اجرا. برآورد خطر فرسایش در حوزه آبخیز بازفت با استفاده از -
و بهینهسازی مدیریتحوزه با الگوریتم ژنتیک SWAT الگوریتم منطق فازی و مدل
ب- مشاورتپایاننامه دکتری:
3
حجتی، س. 1389 . الگوی توزیع، تشکیل و پایداری کانیهای فیبری در خاکهای تشکیل -
شده بر روی برخی رسوبات دوران سوم زمینشناسی و مواد مادری آنها در بخشی از ایران
مرکزی و زاگرس
ج- راهنمائی کارشناسی ارشد
1) شالیکار. امه هانیه. 1384 . بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفیات خاک در
تناوبهای مختلفکشتبرنج در منطقه دشتسر آمل.
2) محمد زمانی . س. 1384 . بررسی تغییرات مکانی تولید گندم و خصوصیات خاک در
بخشی از اراضی زراعی منطقه سرخنکلاته استان گلستان.
3) کنعان رو فومنی. ف. 1385 . ارزیابی تناسب اراضی مناطق تپه ماهوری لاهیجان برای
کشتچای.
4) حسینعلی زاده. م. 1384 . ارزیابی کارائی مدل فرسایش مورگان فینی با استفاده از روش
در حوزه آبخیز سبزوار GIS زمین آمار و سیستم
5) تاجگردان. ت. 1385 . بررسی کارائی روش زمین آمار و سنجش از دور در شناسائی
پراکنش مکانی برخی خصوصیات شیمیائی و فیزیکی خاکهای شور در شمال شرقی آق
قلا( استان گلستان).
6) کشاورزی. ع. مطالعه کانی های رسی و جذب سطحی عناصر سنگین کادمیوم، سرب،
مس و روی توسط آنها در خاکهای غالب مسیر شصت کلا تا مرز اینچه برون استان
گلستان.
7) نوروزی مصیر، م. 1386 . پیش بینی تولید گندم دیم به وسیله پاارمترهای ادافیکی به
کمکشبکه های عصبی مصنوعی در منطقه اردل استان چهار محال و بختیاری.
3 در منطقه S 8) ج. نقیبی. 1386 . ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای مرتع به کمکسیستم
ای در استان فارس.
4
9) مرضیه تقی پور. 1387 . بررسی مکانی برخی عناصر سنگین به کمکزمین آمار در منطقه
همدان.
در منطقه AHP 10 ) وجیهه شاهرخ. 1387 . ارزیابی تناسب حاشیه شهری به کمک تکنیک
زیر شهر استان اصفهان
11 ) فریده عباس زاده، 1388 . ارزیابی توزیع مجدد خاک در اراضی تپه ماهوری کشت شده
با استفاده از تکنیکهای سزیم- 137 و پذیرفتاری مغناطیسی در منطقه چلگرد استان چهار
محال و بختیاری
12 ) محمد حسین همتجو، 1388 . برنامهریزی استفاده از اراضی زیر حوزه شاخه اصلی زاینده
و ارزیابی اراضی SWAT رود به کمکمدل
13 ) احمدرضا پیلهور شهری، 1389 تلفیق دادههای سنجش از دور و مدل رقومی ارتفاع در
تخمین کربن آلی خاکدر منطقه ضرغام آباد سمیرم اصفهان
14 ) خیرآبادی، 1389 . بررسی منشاء عناصر سنگین در خاک و تعیین خطر آنها بر سلامت
انسان در خاکهای سطحی استان همدان
15 ) آسیه هادی نژاد، 1389 . اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم از میکاهای دی و تری
اکتا هدرال
16 ) زهرا دنکوب، 1389 . ارتباط مکانی پذیرفتاری مغناطیسی با غلظت کل برخی فلزات
سنگین در خاکهای سطحی منطقه اصفهان
17 ) سجاد امیری، 1390 . اثر کاربری اراضی و مواد مادری بر توزیع مکانی پذیرفتاری
مغناطیسی خاکسطحی شرق اصفهان
18 ) علی سلیمانی، 1390 . پهنه بندی پتاسیم قابل جذب و کل در خاکهای سطحی اراضی
اطرافبوئین و میاندشت
5
19 ) سمانه تاجیک، 1390 . پیشبینی مکانی نیتروژن آلی محلول و برخی آنزیمهای خاک به
کمکآنالیز سطح زمین و زمین آمار
خ- مشاور
1) قرقره چی. ش. 1385 . میکرومرفولوژی و تحول خاکها در یک ردیف ارضی-اقلیمی
شمال-جنوبغرباستان گلستان.
2) تازیکه. ح. 1384 . مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیائی و میکرومرفولوژی و کانی
شناسی شماری از خاکهای تشکیل شده بر روی سنگآهکدر منطقه نکا و آق امام.
3) عجمی. م. 1384 . تاثیر تغییر کاربری اراضی و موقعیت های مختلف ژئومرفیک بر
پارامترهای کیفیت خاک میکرومرفولوژی و کانی شناسی در اراضی لسی شرق استان
گلستان حوزه آبخیز آق سو.
4) جعفری. ح. 1384 . بررسی فرسایش پذیری خاکهای لسی در ارتباط با خصوصیات
فیزیک- شیمیائی و مینرالوژی آنها در استان گلستان(جنوب رودخانه اترک).
5) قازانچائی. ر. 1384 . بررسی میکرومرفولوژی رسوبات لس- پالئوسول در منطقه
ناهارخوران گرگان.
6) سنائی اردکانی. س. 1383 . بررسی رسوب شناسی و چینه شناسی بخشی از لسهای شمال
شرق ایران مطالعه موردی مقاطع قپان و دره ناهارخوران-استان گلستان.
7) فاریابی . آ. 1383 . تعیین شرایط محیطی گذشته پالئوسول ها با استفاده از گونه های قارچ
فوزاریم و فرکهای مختلفآهن در شمال شرقی ایران.
8) خسرو بیگی. ف. 1384 . بررسی اشکال مختلف پتاسیم و ارتباط آنها با خصوصیات
شیمیائی و کانی شناسی در خاکهای قدیمی در نیمرخ عالی خان بابا. استان گلستان.
9) نبی الهی. ک. تحول کانی های رسی و ارتباط آنها با اشکال مختلف پتاسیم در خاکهای
ایستگاه تحقیقاتی خرکه استان کردستان.
6
10 ) شهریاری . ع. کانی شناسی و فازهای معدنی کنترل کننده کربن آلی خاکدر مالی سول
ها و شبه مالی سول ها ی استان گلستان.
11 ) ف. قنبری. 1386 . بررسی پیشبینی توزیع مکانی برخی خصوصیات الومتریکجنگل با
و زمین امار GIS استفاده از
12 ) ف. عباس زاده. 1386 . تخمین نرخ مکانی فرسایش و رسوب با تکنیک سزیم 137 با
استفاده از روش زمین امار روی یکشیب تپه مرکب در منطقه اردل استان چهار محال و
بختیاری.
13 ) م. شاه نظرپور. 1386 . ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی برای محصولات برنج و گندم
به کمکسیستم فازی در منطقه مبارکه اصفهان.
-5 سوابق پژوهشی
-5-1 تالیفکتاب:
الف- ایوبیش. و ا. جلالیان . 1385 . ارزیابی اراضی( برای کاربریهای کشاورزی و منابع
طبیعی). انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. 400 صفحه.
-5-2 دوره هایتحقیقاتی:
وین- اتریش BOKU الف) دوره 3 ماهه در دانشگاه
هند ICRISAT ب-دوره یکماهه تحقیقاتی و پژوهشی در مرکز
-5-3 مقالاتعلمی-پژوهشی چاپشده:
1) Nabiollahy,K. , F. Khormali, K. Bazargan, and S. Ayoubi. 2006.
Forms of K as a function of clay mineralogy and soil development.
ClayMinerals.41: 739-749.
7
2) Khormali, F., S. Ayoubi, F. Kananro Foomani, A. Fatemi and Kh.
Hemmati. 2007. Tea yield and soil properties as affected by slope
position and aspect in Lahijan area, Iran. International Journal of
Plant Production. 1(1): 99-111.
3) S. Ayoubi., S. Zamani, F. Khormali. 2007. Spatial variability of
some soil properties fro site specific farming in northern Iran.
International Journal of Plant Production. 1(2): 225-236.
4) Ayoubi, S., F. Khormali, K. L. Sahrawat. 2009. Relationships of barley
biomass and grain yields to soil properties within a field in the arid
region: Use of factor analysis. Acta Agriculturae Scandinavica,
Section B - Plant Soil Science, 59( 2): 107 – 117.
5) Khormali, F., M. Ajamai., S. Ayoubi, C. Srinivasarao and S.P. Wani,
2009. Role of deforestation and hillslope position on soil quality
attributes of loess-derived soils in Golestan province, Iran. Agriculture,
Ecosystems & Environment.134( 3-4):178-189
6) Nourozi, M., S. Ayoubi, A. Jalalian, H. Khademi. A.A.
Dehghani. 2009. Predicting rainfed wheat quality and quantity by
artificial neural network using terrain and Soil Characteristics.
Acta Agri. Scan. Soil and Plant Science. 60: 241-352.
7) Abbazsazadeh Afhar, S. Ayoubi and Ahmad Jalalin. 2010. Soil
redistribution rate and its relationship with soil organic carbon
and total nitrogen using 137Cs technique in a cultivated complex
hillslope in western Iran . J. Environmental
Radioactivity.101:606-614.
8) Ayoubi, S., K. L. Sahrawat. 2011. Comparing multivariate
regression and artificial neural network to predict barley
production from soil characteristics in northern Iran. Archives of
Agronomy and Soil Science.57: 549-565
9) Ayoubi S., F. Khoramli, K. L.Sahrawat, A. Claudia Rodrigues de
Lima. 2010. Assesment of Soil Quality Indicators Related to Land
use Change in a Loessial Soil Using Factor Analysis in Golestan
Province, Northern Iran". Journal of Agricultural Science and
Technology. In Press
10) Tajgardan, T., S. Ayoubi, S. Shataee, K. L. Sahrawat. 2010. Soil
Surface Salinity Prediction Using ASTER Data: Comparing Statistical
and Geostatistical Models. Australian Journal of Basic and Applied
Sciences, 4(3): 457-467, 2010.
8
11) Gavanji, P., M. Salehi, S. D. Gore, H. Khademi S. Ayoubi, and
M. Taghipour. 2010. Use of post-stratification in composite
sampling for estimating mean. Environmental and Ecological
Statistics. In Press.
12) Taghipour, M. S. Ayoubi, and H. Khadmei. 2011. Contribution of
lithologic and anthropogenic factors to surface soil heavy metals in
western Iran using multivariate geostatistical analyses. Soil and
Sediment Conatmination. In Press.
13) Besalatpour, A.,, M. A. Hajabbasi, S. Ayoubi, A. Gharipour, A.
Yousefian Jazi. Prediction of soil physical and mechanical
properties using optimized support vector machines. Int.
Agrophyscis. Accepted.
14) Karimi, R , S. Ayoubi, A. Shiekhhoseini, A. Jalalian, M. Afyuni.2011.
Relationships between magnetic susceptibility and heavy metals in
urban topsoils in the arid region of Isfahan, central Iran. J . Applied
Geophysics. 74: 1-7.
15) Shariari, A., F. Khormali, M. Kehl, S. Ayoubi. G. Welp. 2011. Effect
of a long term cultivation and crop rotations on organic carbon in loess
derived soils of Golestan Province, northern Iran. International
Journal of Plant Production.5: 147-152.
16) Dankub, Z., S. Ayoubi, H. Khademi, and Sheng Gao Lu. 2011.
Spatial Distribution of Magnetic Properties and Selected Heavy Metals
as Affected by Land Use in Calcareous Soils of the Isfahan Region,
Central Iran. Pedosphere. Accepted.
17) Mokhtari Karchegani, P., S., Ayoubi, Sheng Gao Lu., N.
Honarju.2011. Use of magnetic measures to assess soil redistribution
following deforestation in hilly region. Journal of Applied Geophysics.
In Press.
18 ) ایوبی ،ش، ا.جلالیان، ج. گیوی. 1380 . ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه براآن شمالی ،
.76- مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، جلد پنجم، شماره اول، صفحات: 57
19 ) ایوبی،ش، ج. گیوی، ا.جلالیان و ا. مظفر امینی. 1381 . ارزیابی کمی تناسباراضی
محصولات زراعی منطقه براآن شمالی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، جلد
.120- ششم، شماره سوم، صفحات: 105
9
20 ) ایوبی،ش. ا. جلالیان، م. کریمیان اقبال، ح. خادمی . م.ح . روزیطلب. 1381 . شناسائی
وبررسی چگونگی تشکیل کانیهای رسی در دو پارینه خاکمنطقه اصفهان و امام قیسچهار
. محال و بختیاری. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.شماره 2. صفحات 157 تا 178
21 ) ایوبی،ش. ، جلالیان ، م. کریمیان اقبال. 1382 . آثاری از تغییر آب و هوای کواترنر در
خاکهای قدیمی منطقه اصفهان و امام قیسچهار محال و بختیاری. مجله علوم و فنون
. کشاورزی و منابع طبیعی ، سال هفتم. شماره 3. صفحات: 51 تا 69
22 ) ایوبی،ش. و م. حسین علیزاده . 1385 . برآورد خصوصیات افق سطحی خاکبا استفاده
از مدل رقومی پستی و بلندی زمین.مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز مهر سبزوار استان
- خراسان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منایع طبیعی. سال دهم. شماره دوم. صفحات: 98
.85
23 ) ایوبی، ش. م. کریمیان اقبال. ا. جلالیان . 1385 . بررسی شواهد میکرومرفولوژیکی تغییر
اقلیم کواترنر در خاکهای قدیمی منطقه اصفهان . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع
.151- طبیعی . سال دهم. شماره اول. صفحات: 137
24 ) ایوبی،ش. و م. حسین علیزاده . 1385 بررسی عدم قطعیتفاکتور فرسایشپذیری خاک
با استفاده از تئوری بسط سریهای تیلور در حوزه آبخیز مهر سبزوار-خراسان. مجله پژوهش
در علوم کشاورزی. دانشگاه ارومیه. شماره اول. سال ششم. دانشگاه ارومیه. جلد ششم.
. شماره اول : صفحات 11 تا 21
25 ) ایوبی،ش.، و م. حسین علیزاده. 1385 . ارزیابی کیفی تناسباراضی برای تیپبهره وری
بخشی از حوزه آبخیز مهر سبزوار استان خراسان ، ،GIS چرای دام در مرتع با استفاده از
.163- مجله علوم و فنون کشاورزی . جلد دهم. شماره سوم. صفحات. 151
26 ) ایوبی ،ش. و م. حسینعلی زاده. 1386 . بررسی تغییرپذیری مکانی فرسایشپذیری خاک
مطالعه موردی حوزه آبخیز مهر سبزوار). مجله )GIS با استفاده از تکنیک زمین آمار و
.384 - منابع طبیعی ایران. دوره 60 . شماره 2. صفحات: 371
10
27 ) حسینعلی زاده . م. ایوبی ، ش. و ش . شتایی. 1385 . مقایسه روشهای مختلف درونیابی
در برآورد برخی خصوصیات خاکسطحی (مطالعه موردی حوزه آبخیز مهر سبزوار). )
- مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. سال سیزدهم. شماره پنجم. صفحات: 152
.162
28 ) سنایی اردکانی،س. ع. پاشایی،ش . ایوبی و م. اختصاصی. 1385 . بررسی خصوصیات
رسوب شناسی لسهای مناطق قپان و دره ناهارخوران استان گلستان. مجله علوم کشاورزی و
. منابع طبیعی گرگان. سال سیزدهم. شماره پنجم. زمستان 85 . صفحات: 38 تا 48
29 ) الماسی، ع. ع. پاشائی اول ، ا . جلالیان ،ش. ایوبی. 1385 . بررسی ترکیب کانیهای رسی
و تحول آنها در رسوبات لسی و پارینه خاکهای منطقه قپان استان گلستان. مجله علوم
.20- کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. سال سیزدهم. شماره سوم. صفحات: 10
30 ) حسینعلیزاده، م. م اونق ،ش. ایوبی و ا. دادرسی سبزوار. 1385 . ارزیابی کارایی مدل
فرسایشی مورگان و مورگان- فینی با استفاده از سیستماطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی:
حوزهآبخیز مهر سبزوار) مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. سال سیزدهم. شماره
. اول. صفحات: 117 تا 126
31 ) جلالیان، ا ، ج. گیوی، ع . محنت کش ، ش . ایوبی. 1385 . ارزیابی کیفی، کمی و
اقتصادی تناسب اراضی برای محصولات زراعی مهم منطقه شهرکرد، استان چهار محال و
.991- بختیاری. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 37 . صفحات 981
32 ) جلالیان، ا، ج. گیوی، م. بازگیر،ش. ایوبی. 1385 .ارزیابی کیفی ، کمی و اقتصادی
تناسب اراضی دیمزارهای منطقه تالاندشت استان کرمانشاه برای محصولات مهم منطقه.
. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد دهم. شماره چهارم. زمستان 1385
.106 - صفحات: 91
33 ) جلالیان، ا. م. حمید پور، ب. قربانی،ش. ایوبی. 1386 . شبیه سازی رواناب، رسوب
در زیرحوزه تنگرواق واقع در استان Eurosem و فرسایشخاکبا استفاده از مدل
کهکیلویه و بویر احمد .زمستان 86 - محله منابع طبیعی ایران.
11
34 ) نبی اللهی ،ک. ف. خرمالی وش. ایوبی. 1385 . بررسی تاثیر موقعیت فرم اراضی و عمق
سفره آب زیرزمینی در تشکیل خاکهای مالی سولز در ایستگاه تحقیقاتی خرکه استان
کردستان. 1385 . مجلع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. سال سیزدهم. شماره چهارم.
.30 - صفحات: 20
35 ) شتائی، ش. م. حسین علیزاده وش. ایوبی. 1386 . بررسی قابلیت داده های طیفی سنجنده
در براورد مقدار ماده الی سطحی خاک. مجله علمی پژوهشی مرتع. سال اول. ETM+
. شماره اول. صص: 67 تا 78
36 ) ایوبی. ش. 1386 . بررسی تغییرات زمانی طول دوره رشد برای تولید محصولات زراعی
دیم با استفاده از تئوری فراکتال در منطقه قائم شهر استان مازندران. مجله علوم زراعی ایران.
. 32 ) صفحات: 300 تا 311 ) جلد هشتم. شماره 4
37 ) ایوبی. ش. س. محمد زمانی و ف. خرمالی. 1386 . براورد مقدار ازت کل خاک به
کمکماده الی با روشهای کریجینگ، کوکریجینگو کریجینگ-رگرسیون. در بخشی از
.87- اراضی سرخنکلاته استان گلستان. سال چهاردهم. شماره چهارم. صفحات: 78
38 ) محمد زمانی، س. ش. ایوبی و ف. خرمالی. 1386 . بررسی تغییرات مکانی تولید گندم با
خصوصیات خاک در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستان. مجله علوم و
.92- فنون کشاورزی. جلد یازدهم. شماره چهلم. صفحات: 79
39 ) جلالیان، ا. م. رستمی نیا، ش . ایوبی و ا . م . امینی. 1386 . ارزیابی کیفی ، کمی و
اقتصادی تناسب اراضی برای محصولات مهم دشت مهران ، استان ایلام. مجله علوم و فنون
. کشاورزی .جلد یازدهم. شماره چهل و دو(ب): صفحات 393 تا 404
40 ) جلالیان،ا . م. امیر پور رباط. ب . قربانی و ش . ایوبی. 1386 . شبیه سازی رواناب و
در زیرحوزه سولیجان واقع در حوزه آبخیز کارون EUROSEM رسوب با استفاده از مدل
شمالی( استان چهار محال و بختیاری). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد یازدهم.
.392- شماره چهل و دو(ب). صفحات: 379
12
41 ) قازا نچائی. ر. ع. پاشائی. ف. خرمالی. ش. ایوبی. 1386 . بررسی برخی خصوصیات
میکرومرفولوؤیک توالی لس- پالئوسول منطقه ناهارخوران گرگان. جلد پانزدهم. شماره
. دوم. خرداد- تیر 87
42 ) ایوبی، ش. ف. خرمالی. ش. شتائی جویباری. 1386 . استفاده از تکنیک زمین امار در
در RUSLE در مدل LS تعیین مناسترین ابعاد سلول مدل رقومی برای براورد مشخصه
منطقه تاشعلیا (استان گلستان. مجله پژوهشو سازندگی. منابع طبیعی شماره 76 : صفحات:
.129-122
43 ) عجمی، م.، خرمالی، ف و ش. ایوبی. 1387 . تغییرات برخی پارامترهای کیفیت خاک بر
اثر تغییر کاربری اراضی در موقیعت های مختلف شیب اراضی در شرق گلستان، مجله
.15- تحقیقاتآب و خاکایران دوره 39 ، شماره 1،صص 30
44 ) شالیکار، ا. ه.، ش، ایوبی، ف. خرمالی، ر، قربانی. 1387 . ارزیابی شاخص های مختلف
کیفیت خاک در تناسبهای زراعی با کشت برنج در منطقه دشت سرآمل. مجله علوم
.64 - کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 15 ، شماره ششم،صص. 74
45 ) نوروزی، م. جلالیان. ا، ش. ایوبی، ح. خادمی. 1387 . بررسی رابطه بین تولید گندم و
خصوصیات پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری، مجله علوم و
. فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دوزادهم. شماره چهل و ششم. ص 759 تا 787
46 ) ایوبی،شو ف. خرمالی. 1387 . تغییر پذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک
سطحی به کمک آنالیز مولفه های اصلی و تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی در منطقه
آپایپولی، ایالت آندراپرداش هند)، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال
. دوازدهم، شماره چهل و ششم، صفحات 609 تا 621
47 ) قازانچائی، ر، ع. پاشائی اول، ف. خرمالی وش. ایوبی، 1387 . بررسی برخی خصوصیات
میکرومرفولوژیکتوالی لس- پالئوسول منطقه ناهار خوران گرگان. مجله علوم کشاورزی و
. منابع طبیعی. جلد پانزدهم. شماره دوم. صص. 58 تا 66
13
48 ) تاجگردان، ت، ش. ایوبی و ش. شتایی، 1387 . برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده
پژوهش و .MPSIAC های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل
. سازندگی. شماره 79 . صص 38 تا 45
49 ) جلالیان، ا، م. حمیدپور، ب. قربانی و ش. ایوبی، 1386 . شبیه سازی رواناب، رسوب و
در زیر حوزه تنگرواق در استان کهکیلویه Eurosem فرسایشخاکبا استفاده از مدل
. و بویر احمد. نشریه منابع طبیعی ایران. دوره 60 ، شماره 4. صفحات 1127 تا 1141
50 ) حسینعلی زاده، م. ش. ایوبی و م. اونق. 1387 مقایسه روشهای زمین آمار، مرسوم و مورگان
فینی در برآورد فرسایشپذیری خاک(مطالعه موردی حوزه آبخیز مهر سبزوار). مجله علوم
. کشاورزی و منابع طبیعی. جلد پانزدهم. شماره اول صفحات 131 تا 142
51 ) تاجگردان،ت. ش. ایوبی، ش. شتایی و ف. خرمالی. 1388 . تهیه نقشه شوری سطحی
مطالعه موردی شمال آق قلا، استان ) ETM+ خاک با استفاده از داده های دور سنجی
گلستان). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. گرگان، ج شانزدهم. شماره اول.
52 ) ت. تاجگردان،ش. ایوبی،ش. شتایی. 1387 . برآورد فرسایشو رسوب به کمکداده های
مطالعه موردی: ) MPSIAC ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل
حوزه آبخیز زیارتاستان گلستان). مجله پژوهشو سازندگی. جلد 79 منابع طبیعی.
53 ) ایوبی.شو ف. خرمالی. 1387 . تغییر پذیری مکانی عناصر غذایی قابل استفاده در خاک
سطحی به کمکتکنیکزمین آمار و تجزیه مولفه های اصلی. مجله علوم و فنون کشاورزی
. و منابع طبیعی. جلد 12 ، شماره 45
54 ) نوروزی، م. جلالیان. ا، ش. ایوبی و ح. خادمی. 1387 . بررسی رابطه بین تولید گندم و
خصوصیات پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری". مجله علوم و
فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ویژه نامه علوم و فنون آبو خاکو منابع طبیعی.
55 ) شالیکار.ا.ه، ایوبی. ش، ف. خرمالی. ر. قربانی نصر آبادی. 1387 . ارزیابی شاخصهای
مختلف کیفیت خاک در تناوب های زراعی با کشت برنج در منطقه دشت سرآمل. مجله
. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 15 ، شماره 4، بهمن و اسفند 87
14
56 ) تقی پور، م. ح. خادمی و ش. ایوبی. 1389 . تغییرات مکانی غلظتسرب و
روی در خاکهای سطحی و ارتباط آن با مواد مادری و نوع کاربردی در بخشی از
استان همدان نشریه آب و خاک(علوم و صنایع کشاورزی) :. جلد 24 ،ص 132 تا
.144
57 ) خیامیم،ف. ح. خادمی، ا.ح. خوشگفتارمنش،ش. ایوبی. 1388 . توانایی
گیاه جو در جذب پتاسیم از میکاهای دی و تری اکتاهدرال و نشریه آب و خاک
.178- (علوم و صنایع کشاورزی) : جلد 23 ص 170
-5-4 مقالاتارائه شده در کنفرانسهای بین اللملی
1) S. Ayoubi, O. H. Shalikar, F. Khormali, G. Nasrabadi. 2008.
Responses of soil quality indicator to three crop rotation systems in
paddy soils. 15th International congress of ISCO. Budapest. 18-23
May 2008.
2) Yousefifard, M, A Jalalian, H Khademi, Ayoubi, S. 2008. The Study
of Soil and Sediment Quality Indicators in Different Land Uses of
North Karun Watershed (Cheshmeh Ali). 15th International congress
of ISCO. Budapest. 18-23 May 2008.
3) Ayoubi, S, F. Khormali. Use of factor analysis to evaluate soil
quality relation to land use change in Azadsshahr district, north of
Iran. 15th International congress of ISCO. Budapest. 18-23 May
2008.
4) Ayoubi, S. and M. H. Alizadeh. 2006. Evaluation of Morgan and
Morgan-Finney soil erosion model using GIS in Mehr watershed,
Northern Iran. 14th International Soil Conservation Organization
Conference. ISCO 2006.
5) Ayoubi, S., S. Wani, and K. L. Sahrawat. 2006. Spatial variability
of soil nutritional and chemical properties in Appaipally Village,
Andra Pradesh province, India. 6th International conference of
15
Sterology ,Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Proceedings
S4G. Prague. Czech Republic. pp: 159-164.
6) Ayoubi, S., K. Mashayekhi, K.L. Sahrawat. M. Reddy. 2006.
Temporal Yield Variability of Sorghum Using Fractal Analysis
under Traditional and Improved Managements in Andra Pradesh,
India. ISTRO Conference, Kiel. Germany.
7) Ayoubi, S. , M.H. Gerzabek, G. Haberhauer, A. Jalalian, and M. K.
Eghbal. 2002. Stable carbon Isotopes in quaternary soil carbonates
as indicators of ecological changes in Isfahan(Iran). 8th International
Conference on UDC, Yazd, Iran. Pp: 8-9.
8) Ayoubi, S, A. Jalalian, and M. K. Eghball. 2002. Role of
pedogenesis in distribution of Manetic susceptibility in two Aridisols
from Isfahan, central Iran. In: Angel Faz, R. Ortiz and A. R.
Mermut.(Eds.). International Conference of SUMASS. Spain.pp:49-
50.
9) Ayoubi, S., M, Tabaei, A. Jalalian, and. M. K. Eghball. 2002.
Palynological investigations in recent sediments from Isfahan. 6 th
European Paleobotany- Palynology Conference. Athens.
Greece.Pp:54-55.
10)Ayoubi, S., F. Ottner. 2005. Quantitative estimation of palygorskite
using theromgravimetric analysis in paleosols from Sepahanshahr ,
Isfahan, Iran. Geophysical Research Abstract, EGU, 2005, Vienna,
Austria, (Full paper).
11) Shatee, SH., and S Ayoubi. 2006. Spatial prediction of some
biological forest variables by terrain analysis –the Kheiroud kenar
Forest, Northern Iran. International Symposium on "Geospatial
Databases for Sustainable Development". India, Goa.(Full paper)
12)Khormali, F., M. Ajami, and S. Ayoubi. 2006. Genesis and
Micromorphology of soils with loess parent material as affected
deforestation in a hillslope of Golestan province, Iran.18th
International Soil Meeting (ISM) on " Soil Sustaining Life on Earth,
Mamaging Soil and Technology". Proceedings. Pp: 149-151.
13) Ajami, M., F. Khormali, F., M. Ajami, S. Ayoubi and R.
Amoozadeh Omrani. 200618th International Soil Meeting (ISM) on "
Soil Sustaining Life on Earth, Mamaging Soil and Technology".
Proceedings. Pp: 501-504.
14)Ayoubi, S., M. Hossein Alizadeh. 2006. Evaluation of Morgan-
Finney soil erosion model using GIS in Mehr watershed, northern
16
Iran. 14th International soil conservation organization conference.
Morocco, May 14-19. ISCO 2006.
15)Ayoubi S., F. Khormali. 2007. Minimum data set determination for
soil quality assessment relation to land use changes using factor
analysis in northern of Iran. 5th International congress of ESSC.
Palermo-June 25-30, 2007.pp:400.
16) Tajgardan, T., Sh. Shataee and S. Ayoubi. 2007. Spatial prediction
of soil sdalinity in the arid zones using ASTER data, Case study:
North of Aghghala Golestan Province. ACRS 2007. the 28th Asian
conference on remote sensing. 12-16 November, Kuala Lumpur,
Malaysia.
-5-5 مقالاتارائه شده در کنفرانسهایداخلی
1.ایوبی ،ش. 1380 . جایگاه تناسب اراضی برای کشت پسته، اولین جشواره پسته اردکان، یزد.
. شهریور 1380
2.ایوبی،ش. ا. جلالیان ، م. کریمیان اقبال، 1380 . بررسی برخی خصوصیاتمرفولوژیکی و
فیزیکوشیمیائی خاکهای قدیمی به عنوان شاخصی از تغییر اقلیمی رسوبگذاری و خاکسازی در
. منطقه اصفهان. هفتمین کنگره علوم خاکایران، شهر کرد.صص: 155 تا 157
3. فرپور، م. ش. ایوبی.و م . ک. اقبال. 1379 . روشهای مطالعه اقلیم گذشته زمین. اولین
کنفرانسملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی. ، کرمان. جهاد دانشگاهی استان
. کرمان. صفحات: 440 تا 450
4. سنائی اردکانی، ع. پاشائی وش. ایوبیو م. اختصاصی. 1384 . بررسی رسوبشناسی لسهای
مناطق قپان و دره ناهارخوران از دیدگاه مرفومتری سومین همایشملی فرسایشو رسوبتهران.
. شهریور 84 . صفحات 581 تا 586
17
5. نبی اللهی ،ک. ف. خرمالی وش. ایوبی.. 1384 . بررسی تاثیر موقعیت شکل اراضی و عمق
سفره آب زیرزمینی در تشکیل خاکهای مالی سولز در ایستگاه تحقیقاتی خرکه استان کردستان.
. نهمین کنگره علوم خاکایران. صفحات 451 تا 452
6. -قازانچائی، ر. ع. پاشائی اول. ف. خرمالی وش. ایوبی. 1384 . بررسی میکرومرفولوژیکی
اشکال مختلفکربنات کلسیم ثانویه در توالی لس-پالئوسول منطقه ناهارخوران گرگان. نهمین
. کنگره علوم خاکایران. صفحات 441 تا 442
7. کشاورزی، ع. ف، خرمالی،ش. ایوبیو ا. فتوت. 1385 . شناسائی کانیهای رسی غالبدر چند
خاک با خصوصیاتفیزیکوشیمیائی مختلفدر یکردیفاقلیمی. چهاردهمین همایش
13 بهمن. دانشگاه بیرجند. مجموعه مقالات. صص: 234 تا - بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 12
.238
8. کشاورزی، ع. ا. فتوت ، ف، خرمالی،ش. ایوبی. 1385 . مطالعه جذبسطحی عناصر سربو
کادمیوم در دو خاکبا خصوصیات فیزیکوشیمیائی متفاوت در استان گلستان. مجموعه مقالات
.62- همایشخاک، محیط زیستو توسعه پایدار. صص: 61
9. ه. شالیکار. ش. ایوبی. ف. خرمالی. ر. قربانی نصر آبادی. 1385 . بررسی شاخصهای کیفیت
خاکدر تناوب های مختلفکشت برنج در منطقه آمل. مجموعه مقالاتهمایشخاک، محیط
.226- زیستو توسعه پایدار. صص 225
10 . ف. خرمالی،ش. قرقره چی. ش. محمودی. ش. ایوبی. 1386 . مطالعه میکرومرفولوژیک
تکامل افق ارجیلیکخاکهای الفی سولز در جنوبغربی استان گلستان. مجموعه مقالات
-.205- دهمین کنگره علوم خاکایران. کرج. 4 تا 6 شهریور. صص: 204
11 . قرقره چی ش. ف. خرمالی،. ش. محمودی. ش. ایوبی. 1386 . مطالعه میکرومرفولوژیکگچ
پدوژنیکدر یکردیفاقلیمی-اراضی در غرباستان گلستان. . مجموعه مقالات دهمین
.207- کنگره علوم خاکایران. کرج. 4 تا 6 شهریور. صص: 206
12 . تاجگردان. ت.،ش. ایوبی. ف. خرمالی. ش. شتائی. 1386 . بررسی تغییر پدیری مکانی و
همبستگی برخی خصصویات فیزیکی و شیمیائی خاکسطحی به کمکتکنیکزمین امار.
18
مطالعه موردی بخشی از اراضی شمال آق قلا. . مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاکایران.
.272- کرج. 4 تا 6 شهریور. صص: 271
13 . قرقره چی. غ. قانعی مطلق. ش. ایوبی. 1386 . براورد فرسایشخاکدر حوزه زیارت با
مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاکایران. کرج. 4 تا 6 . .RUSLE استفاده از مدل
.1162- شهریور. صص: 1161
14 . کشاورزی، ع. ا. فتوت ، ف، خرمالی،ش. ایوبی. 1386 . مطالعه جذب سطحی عناصر سنگین
ARidic وXَeric , ،UDIC سرب، کادمیوم و مسروی چند خاکاز رژیم های رطوبتی
در استان گلستان. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاکایران. کرج. 4 تا 6 شهریور. صص:
.1541-1540
15 . عجمی . م. ف. خرمالی وش. ایوبی. 1386 . تاثیر تغییر کاربری اراضی و موقعیت های مختلف
ژئومرفیکبر پارامترهای کیفیتخاکو میکرومرفولوژی تحولات ناشی از آن. مجموعه
.189- مقالات دهمین کنگره علوم خاکایران. کرج. 4 تا 6 شهریور. صص: 187
16 . کشاورزی، ع. ف. خرمالی. ش. ایوبی. ا. فتوت. 1386 . مطالعه جذب سطحی آلاینده های
فلزی کادمیوم و مسدر دو خاکشور و غیر شور در استان گلستان. مجموعه مقالات دومین
. همایشملی کشاورزی بوم شناختی ایران. 2375 تا 2385
17 . تاجگردان. ت. ش. ایوبی. ش. شتائی و ف. خرمالی. 1386 . مدلسازی مکانی و بهبود تخمین
شوری عمقی بر اساسشوری سطحی خاکبا استفاده از تکنیکزمین امار ( مطالعه موردی
بخشی از اراضی شمال اق قلا): مجموعه مقالات دومین همایشملی کشاورزی بوم شناختی
. ایران. 23751073 تا 1085
18 . جعفری، ا، ایوبی، خادمی. ح و ن. تومانیان. 1387 . تنوع کندفرم ها و رابطه خاک- لندفرم در
- منطقه زرند استان کرمان. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. ص ص 548
.546
19
19 . روستایی صدرآبادی،ف،س. فیضنیا،ش. ایوبی،س. ک. علوی پناه و ح. نقیبی. 1387 . بررسی
تصاویر ماهواره ای. Etmt تغییرات مکانی شوری خاک در منطقه یزد- اردکان با استفاده از
.464- مجموعه مقالاتیازدهمین کنگره علوم خاکایران. صص. 465
20 . روستایی صدرآبادی،ف. س. فیضنیا،ش. ایوبی،س.ک. علوی پناه، م. نوروزی. 1387 . استفاده
از مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی مکانی شوری خاکبا استفاده از داده های
در دشت یزد و اردکان. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ASTER سنجنده
.699 - ایران. صص. 700
21 . نوروزی، م، ا. جلالیان،ش. ایوبی، ا.ا. دهقانی. 1387 . پیشبینی مکانی مقدار پروتئین دانه گندم با
استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری (مقایسه
روشها رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی). مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک
.657 - ایران. صص. 659
22 . نورورزی، م. ا. جلالیان، ش. ایوبی و ح. خادمی. 1387 . رابطه بین مقدار روی دانه گندم و
پارامترهای پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری. مجموعه مقالات
.1401- یازدهمین کنگره علوم خاکایران. صص. 1403
23 . مهرگان، ع و ش. ایوبی. 1387 . ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از فرآیند تلیل سلسله مراتبی
مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز لبنان). مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم ) (AHP)
.1953- خاکایران. صص. 1954
24 . تازیکه، ح. ع. پاشائی، ف. خرمالی و ش. ایوبی. 1387 . مطالعه منشاء خاکهای تشکیل شده بر
روی سنگهای آهکی در منطقه آق امام. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاکایران. ص
.430- ص. 432
25 . عباس زاده افشار، ف. ا. جلالیان، ح. خلفی، ش. ایوبی، ف. اصغری زاده. 1387 . استفاده از
تکنیک زمین آمار در پیش بینی فرسایش خاک به روش سزیم- 137 در بخشی از اراضی تپه
ماهوری منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک
.1799 - ایران. صص. 1801
20
26 . خیامیم، ف. ح. خادمی، ا.ح. خوشگفتارمنش و ش. ایوبی. 1387 . توانایی گیاه جو
در جذب پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت. مجموعه مقالات (Hordeum vulgar L)
.975- یازدهمین کنگره علوم خاکایران. صص. 977
27 . شهریاری، ع. ف. خرمالی، ش. ایوبی و ع. پاشائی اول. 1387 . بررسی اثر کشت طولانی مدت بر
مالی سلولزهای استان گلستان. مجموعه مقالات C/N کربن آلی، نیوتروژن کل و نسبت
.616- یازدهمین کنگره علوم خاکایران. صص. 618
-5-6 طرح های پژوهشی
الف- ایوبی . ش. 1383 . بررسی ارتباط خصوصیات خاکبا پارامتر های زمین نما در بخشی
از اراضی تپه ماهوری گرگان
ب- ایوبی . ش. 1384 . بررسی اثرات کاربریهای مختلف بر کیفیات خاکدر اراضی شیب
دار شهرستان گرگان
ج- ایوبی . ش. 1384 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی، کانی شناسی و میکرومرفولوژی
خاکهای شور و سدیمی مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
د - خرمالی، ف. ایوبی .ش. آ . امینی. 1384 . مطالعه کانی های رسی سنگهای مادری البرز
شرقی و کپه داغ به عنوان منشا کانی های رسی.
ذ- جلالیان، ا. ایوبی .ش. م. صدر . 1381 . طرح ارزیابی منطقه سیاه کوه عباس آباد. بخش:
مطالعات خاکشناسی و ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه سیاه کوه نائین برای حفاظت محیط
زیست. اداره کل محیط زیستاستان اصفهان.
ر- جلالیان، ا. ایوبی .ش. م. صدر ارحامی . 1381 . طرح ارزیابی منطقه قمصر و کاشان. بخش:
مطالعات خاک، فرسایش خاک و منابع و قابلیت اراضی منطقه قمصر کاشان برای حفاظت محیط
زیست. اداره کل محیط زیستاستان اصفهان
س- شمس آبادی. ح. موحدی نائینی س. ع. و ش. ایوبی. 1384 . طراحی و ساخت و ارزیابی
.(Rotary Sieve) دستگاه چرخان مرطوب
21
جلالیان ا.، ح. شریعتمداری، ح. خادمی و ش. ایوبی. 1386 . طرح مطالعات محدودیت های
خاکهای فضای سبز شهرستان اصفهان. سازمان پارکها و فضای سبز استان اصفهان.
شریعتمداری، ح. جلالیان و ا و ش. ایوبی و ح. خادمی. 1386 . طرح استعداد خاکهای فضای سبز
شهرستان اصفهان. سازمان پارکها و فضای سبز شهر اصفهان.
-6-6 برگزاریکارگاه آموزشی
الف- مدرس در کارگاه: شناخت دستگاهها و نرم افزارهای آنالیز خاک ویزه اعضا هیئت علمی.
1385 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان /9/ 1385/9/8 لغایت 9
ب- مدرس در کارگاه: آمایشسرزمین برای کاشتگیاهان گلخانه ای. تابستان 87 دانشگاه صنعتی
اصفهان. کارگاه آموزشی کشتگلخانه ای.