برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد رباتیک - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


دانلود و خرید و تهیه و انجام پایان نامه دکتری ارشد رباتیک


عنوان را ایمیل نماید


roya64.ahmadi@gmail.com

لیست عناوین در ادامه مطلب 
 


Mixed teams of humans and robots - information in motion and decision dynamics in search tasks  
تیم مختلط از انسان ها و روبات ها -- اطلاعات در حال حرکت و پویایی در انجام وظایف تصمیم جستجو
A behavioral approach to human-robot communication  
رویکرد رفتاری به انسان ربات ارتباطات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A GA-based fuzzy controller for mobile robots in dynamic environments with moving obstacles  
کنترل کننده فازی مبتنی بر گالیم برای روباتها تلفن همراه در محیط های پویا با حرکت موانع
Analysis and design of a two-wheeled robot with multiple user interface inputs and vision feedback control  
تجزیه و تحلیل و طراحی ربات دو چرخ دار با ورودی های متعدد رابط کاربری و چشم انداز کنترل بازخورد
Application of a universal language for low-cost classroom robots  
استفاده از یک زبان جهانی برای روباتها کلاس درس کم هزینه
Applying inter-layer conflict resolution to hybrid robot control architectures  
استفاده از بین لایه حل تعارض برای کنترل ربات هیبریدی معماری WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Architecture, design, and analysis of field programmable robot arrays (FPRA) using micro-electro-mechanical system (MEMS) scratch drive actuator  
معماری ، طراحی ، و تجزیه و تحلیل میدان آرایه های قابل برنامه ریزی ربات (FPRA) با استفاده از میکرو الکترو مکانیکی سیستم (MEMS) ابتدا محرک درایو
Collective cluster-based map merging in multi robot SLAM  
جمعی خوشه ای مبتنی بر نقشه ادغام در ربات چند با شدت بهم زدن
Communication and alignment of grounded symbolic knowledge among heterogeneous robots  
ارتباطات و هم ترازی از دانش پایه نمادین میان روباتهای ناهمگن
Control of Self-Reconfigurable Robot teams for sensor placement  
کنترل از خود Reconfigurable تیم ربات برای قرار دادن سنسور WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design and control of a passively stabilized multimodal hopping robot  
طراحی و کنترل منفعلانه تثبیت multimodal رقص ربات
Design of steerable electrode arrays and optimal insertion path planning for robot-assisted cochlear implant surgery  
طراحی آرایه الکترود steerable و مطلوب برای قرار دادن برنامه ریزی مسیر ربات به کمک عمل جراحی کاشت حلزون شنوائی
Design of minimally actuated legged milli-robots using compliant mechanisms and folding  
طراحی از حداقل actuated پا میلی روبات استفاده از مکانیسم های سازگار و تاشو
Efficient terrain representation for robot swarms  
نمایندگی کارآمد زمین برای swarms ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Grid based navigation and robust control of multiple networked mobile robots  
ناوبری گیرید و بر اساس کنترل مقاوم از رباتهای هوشمند شبکه تلفن همراه
Kinematic analysis of a quadruped robot capable of working as a machining tool  
تجزیه و تحلیل ترکیب حرکتی او از یک ربات چهار دست و پا قادر به از کار به عنوان ابزار ماشینکاری
Linear quadratic regulator control of an under actuated five-degree-of-freedom planar biped walking robot  
کنترل خطی تنظیم درجه دوم از تحت actuated پنج درجه از دوپا مسطح - آزادی راه رفتن ربات
Localization strategies for robots in outdoor environments with applications to smart wheelchair systems  
استراتژی های محلی سازی برای روبات ها در محیط های بیرون از منزل با نرم افزار کاربردی برای سیستم های بر روی صندلی چرخدار هوشمند WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Locomotion of circular robots with diametrically translating legs: Design, analysis, and fabrication  
راه رفتن ربات های مدور با diametrically ترجمه پاها : طراحی ، تجزیه و تحلیل ، و ساخت
Materializing dreams: Humanity, masculinity, and the nation in contemporary Japanese robot culture  
تحقق رویاهای : بشریت ، مردانگی ، و ملت در فرهنگ معاصر ربات ژاپنی
Mobile robot localization failure recovery  
موبایل ربات محلی سازی بازیابی شکست
Modeling of dendrite growth with cellular automaton method in the solidification of alloys  
مدلسازی رشد شاخههای متعدد سلولهای عصبی با استفاده از روش ماشین سلولی در انجماد آلیاژهای WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Multi-robot coordination in domains with intra-path constraints  
چند ربات با هماهنگی در حوزه داخل مسیر محدودیت
Navigating through the Magellan Pro robot  
مرور از طریق ربات ماژلان طرفدار
Novel integrated system architecture for an autonomous jumping micro-robot  
رمان معماری سیستم یکپارچه برای پریدن مستقل میکرو ربات
Physics-based robot motion planning in dynamic multi-body environments  
فیزیک مبتنی بر برنامه ریزی حرکت ربات در چند بدن محیط های پویا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Power-aware integrated control systems for soft-bodied robots in dynamic environments  
قدرت آگاه یکپارچه سیستم های کنترل برای روباتها نرم عادی در محیط های پویا
Practical issues in formation control of multi-robot systems  
مسائل عملی در کنترل تشکیل چند ربات سیستم
Reconfigurable computing platform for small-scale resource-constrained robot  
بستر های نرم افزاری برای محاسبات Reconfigurable در مقیاس کوچک با منابع محدود ربات
RecoNode: Towards an autonomous multi-robot team agent for USAR  RecoNode :
به سوی خود مختار چند ربات عامل تیم برای USAR WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Regional target surveillance with cooperative robots using APFs  
منطقه ای با هدف نظارت بر تعاونی روبات با استفاده از APFs
Robot-assisted hand movement therapy after stroke  
به کمک ربات دست درمان جنبش پس از سکته مغزی
Robot assisted herding  
کمک نگهداری از ربات
Robot localization in symmetric environment  
محلی سازی ربات در محیط متقارن WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
ROCR is an oscillating climbing robot: Dynamically climbing sheer walls with a pendular two-link mass-shifting robot  ROCR
نوسانی بالا رفتن از ربات است : بالا رفتن از دیوار به صورت پویا قاطعانه با اونگی دو لینک انبوه تغییر ربات
Simulation and optimization of a two-wheeled, ball-flinging robot  
شبیه سازی و بهینه سازی یک ربات دو چرخ دار ، توپ ، flinging
SLAM-based nonlinear optimal control approach to robot navigation with limited resources  
با شدت بهم زدن ، غیر خطی مبتنی بر روش کنترل بهینه برای ناوبری ربات با منابع محدود
Social robot navigation  
اجتماعی ناوبری ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Spatial perception and robot operation: The relationship between visual spatial ability and performance under direct line of sight and teleoperation  
ادراک فضایی و راه اندازی ربات : رابطه بین توانایی های بصری مکانی و عملکرد زیر خط مستقیم از چشم و teleoperation
The design and efficacy of a robot mediated visual motor program in occupational therapy  
طراحی و اثر بخشی برنامه ربات واسطه موتور بصری در کار درمانی
Thinking as or thinking as if: Children's and young adults' conceptions of a robot dinosaur in relation to natural and artifactual entities  
فکر کردن یا فکر کردن به عنوان به عنوان اگر : کودک و مفاهیم بزرگسالان جوان از دایناسور ربات در رابطه با اشخاص حقیقی و artifactual
Toward a theory-based natural language capability in robots and other embodied agents: Evaluating Hausser's SLIM theory and database semantics  
به سوی یک نظریه مبتنی بر قابلیت زبان طبیعی در روبات ها و دیگر عوامل گنجانده : بررسی نظریه Hausser طراحی باریک و معانی پایگاه داده WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Two improved methods for mobile robot localization  
دو روش بهبود یافته برای محلی سازی ربات سیار
Worst-case robot navigation in deterministic environments  
بدترین حالت ناوبری ربات در محیط های قطعی
A compact laparoscopic surgical robot system  
جمع و جور جراحی لاپاروسکوپی سیستم ربات
A control architecture for dynamic execution of robot tasks trained in real-time using particle filters  
معماری کنترل برای اعدام پویا از وظایف ربات آموزش دیده در زمان واقعی با استفاده از فیلترهای ذرات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Acoustic formation control for nonholonomic mobile robots  
کنترل شکل گیری صوتی برای روباتها nonholonomic موبایل
Activation mechanism in robots  
ساز و فعال سازی در روبات ها
Active ankle response for a two-dimensional biped robot with terrain contact sensing  
پاسخ فعال مچ پا برای یک ربات دوپا دو بعدی با زمین تماس سنجش
Adaptive control subject to input constraints: Maneuvering wheeled platforms using a holonomic mobile robot  
کنترل تطبیقی موضوع به محدودیت های ورودی : مانور چرخدار سیستم عامل با استفاده از یک ربات holonomic موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A holistic approach to human presence detection on man-portable military ground robots  
رویکرد کل نگر به تشخیص حضور انسان به انسان قابل حمل روبات زمین نظامی
Analysis and design of swarm-based robots using game theory  
تجزیه و تحلیل و طراحی ربات با استفاده از ازدحام مبتنی بر تئوری بازی ها
Anatomies of creation: Reviving the golem in times of war and death  Anatomies
خلقت : احیای golem در زمان جنگ و مرگ
ANFIS generated dynamic path planning for mobile robots in a three-dimensional environment  ANFIS
مسیر برنامه ریزی پویا برای موبایل ربات در یک محیط سه بعدی ایجاد شده WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
An intelligent three-dimensional sensory system for assistive robots in varying real-world environments  
هوشمند سه بعدی سیستم حسی برای روباتهای کمکی متفاوت در دنیای واقعی محیط
An inverse kinematic solution to the 6 degree of freedom Kuka 662 robot by reduction to an 8th order univariate polynomial,or a 4th order bivariate polynomial, with up to 4 real solutions  
حل معکوس ترکیب حرکتی او به درجه 6 از آزادی Kuka 662 ربات با کاهش به ترتیب 8 تکمتغیره چند جمله ای ، یا یک چند جمله ای سفارش 4 دوتا شونده ، تا 4 راه حل های واقعی
A platform for robot-assisted intracardiac catheter navigation  
بستر های نرم افزاری برای ناوبری ربات به کمک کاتتر intracardiac
A reconfigurable cooperative control system for rapid deployment of multi-robot systems  reconfigurable
سیستم کنترل گروهی برای استقرار سریع سیستم های چند ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Assistance regulation in wearable robots  
مقررات کمک در روبات پوشیدنی
A study of human-robot interaction with an assistive robot to help people with severe motor impairments  
مطالعه از ربات انسان تعامل با ربات های کمکی برای کمک به افرادی با اختلالات شدید موتور
Atlas multi-couches pour robot mobile  
اطلس چند نیمکتها پور ربات سیار
Automatic coordination and deployment of multi-robot systems  
هماهنگی خودکار و به کارگیری از سیستم های چند ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Autonomous navigation algorithms for indoor mobile robots  
الگوریتم های ناوبری روبات خودمختار برای محیط داخلی موبایل
Biologically inspired mobile robot vision localization  
بیولوژیک الهام گرفته از تلفن همراه محلی سازی ربات دید
Brain computer interface system for communication and robot control based on auditory evoked event-related potentials  
مغز کامپیوتر سیستم رابط برای برقراری ارتباط و کنترل ربات بر اساس پتانسیل های برانگیخته شنوایی رویداد های مربوط به
Collective decision-making in decentralized multiple-robot systems: A biologically inspired approach to making up all of your minds  
جمعی تصمیم گیری در چند ربات سیستم های غیر متمرکز : روش بیولوژیک الهام بخش ساخت تا همه از ذهن خود WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Confidence-based robot policy learning from demonstration  
اعتماد به نفس بر اساس سیاست ربات یادگیری از تظاهرات
Controlling global network connectivity of robot swarms with local interactions  
کنترل اتصال به شبکه جهانی از swarms ربات با تعاملات محلی
Cooperative multi-robot relative positioning using round-trip ultrasonic ranging network in indoor environment  
تعاونی چند ربات با استفاده از موقعیت نسبی رفت و برگشت اولتراسونیک گرفته تا شبکه در محیط داخل ساختمان
Coordination of systems of mobile robots with social potential functions  
هماهنگی از سیستم روبات ها همراه با توابع پتانسیل اجتماعی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Decentralized leader follower based formation control strategies for multiple nonholonomic mobile robots  
غیر متمرکز رهبر پیرو استراتژی های مبتنی بر تشکیل کنترل رباتهای هوشمند nonholonomic موبایل
Design and control of a 10 DOF biped robot  
طراحی و کنترل ربات دوپا 10 DOF
Design and development of portable tool positioning robot for telesurgery  
طراحی و ساخت ربات در موقعیت ابزار قابل حمل برای telesurgery
Design and control framework for cooperative mobile robot collectives  
طراحی و کنترل چارچوبی برای همکاری collectives ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design, construction, and testing of a new class of mobile robots  
طراحی ، ساخت ، آزمایش و از کلاس جدیدی از روبات های موبایل
Design, fabrication, control, and programming of MEMS micro-robots  
طراحی ، ساخت ، کنترل ، و برنامه نویسی از MEMS میکرو روبات
Designing gaze behavior for humanlike robots  
زل زل نگاه کردن رفتار برای طراحی روبات humanlike
Designing modular robots  
روبات طراحی مدولار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design, modeling and analysis of continuum robots as surgical assistants with intrinsic sensory capabilities  
طراحی ، مدل سازی و تجزیه و تحلیل زنجیره روبات ها به عنوان دستیاران جراحی با قابلیت های ذاتی حسی
Design of a next-generation soft-bodied colonoscopy robot using human factors principles  
طراحی نسل بعدی ربات نرم عادی کولونوسکوپی با استفاده از اصول عوامل انسانی
Efficient sensing using mobile robots --- From theoretical foundations to in-field validations  
کارآمد با استفاده از سنجش از روبات های موبایل --- از مبانی نظری به validations در میدان
Efficient robot swarm movement and shape recognition algorithms in environments with obstacles  
کارآمد جنبش ربات ازدحام و شکل الگوریتم های تشخیص موانع در محیط های با WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Fast robot swarm deployment protocols  
سریع ربات پروتکل های استقرار ازدحام
Geometric method for the accuracy analysis of a class of 3-DOF planar parallel robots  
روش هندسی برای تجزیه و تحلیل دقت از یک کلاس 3 - DOF ربات موازی صفحه ای
Haptic guidance for enhancing human motor learning: Application to a robot-assisted powered wheelchair trainer  
راهنمایی Haptic برای بالا بردن موتور بشر یادگیری : کاربرد ربات به کمک مربی بر روی صندلی چرخدار شده
How to teach a new robot new tricks - an interactive learning framework applied to service robotics  
چگونه برای آموزش یک ربات جدید کلاهبرداری جدید -- یادگیری تعاملی چارچوب اعمال شده به سرویس رباتیک WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Human coordination of robot teams: An empirical study of multimodal interface design  
هماهنگی بشر از تیم های ربات : مطالعه تجربی از طراحی رابط multimodal
Human-robot interaction for cooperative task handling  
ربات انسان تعامل برای اداره کار تعاونی
Human robot interaction through semantic integration of multiple modalities, dialog management, and contexts  
بشر تعامل ربات از طریق یکپارچه سازی معنایی از روش های مختلف ، گفت و گو مدیریت و مفاهیم
Implementation of robot arm networks and experimental analysis of consensus-based collective motion  
پیاده سازی شبکه های ربات با بازوی و تجزیه و تحلیل تجربی از حرکت مبتنی بر اجماع جمعی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Information abstraction visualization for human-robot interaction  
اطلاعات تجسم انتزاعی برای انسان ، تعامل ربات
Integrated planning and control of mobile manipulators and robots using differential flatness  
برنامه ریزی یکپارچه و کنترل manipulators موبایل و روبات با استفاده از صافی دیفرانسیل
Intelligent velocity control of a bounding quadruped robot  
کنترل سرعت هوشمند از یک ربات چهار دست و پا bounding
Interaction space abstractions: Design methodologies and tools for autonomous robot design and modeling  
انتزاعی تعامل فضا : روش های طراحی و ابزار برای طراحی روبات خود مختار و مدل سازی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Jumping behaviour for a wheeled quadruped robot: Analysis and experiments  
بسرعت رفتار برای یک ربات چرخدار چهار دست و پا : تجزیه و تحلیل و آزمایش
Koolio: Path-planning using reinforcement learning on a real robot in a real environment  Koolio :
مسیر برنامه ریزی با استفاده از تقویت یادگیری در ربات واقعی در یک محیط واقعی
Learning controllers for human-robot interaction  
کنترل کننده های آموزش برای انسان ، تعامل ربات
Learning mobile robot motion control from demonstration and corrective feedback  
آموزش تلفن همراه کنترل حرکت ربات از تظاهرات و بازخورد اصلاحی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Localization and object detection for outdoor mobile robots with 2-D laser sensor  
ها و محلی سازی شی تشخیص روبات ها در فضای باز برای تلفن همراه با سنسور لیزری 2 - د
Lyapunov-based coordinated control of an underactuated unmanned aerial vehicle and robot manipulator  Lyapunov
مبتنی بر کنترل هماهنگ از وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین underactuated و manipulator ربات
Manipulation approaches for hyper-redundant modular robots  
روش های دستکاری برای روبات ها بیش از حد کار برکنار شده مدولار
Market-based coordination and auditing mechanisms for self-interested multi-robot systems  
بازار مبتنی بر هماهنگی و مکانیزم های حسابرسی برای خود علاقه مند چند ربات سیستم WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Material selection for the actuator design for a biomimetic rolling robot conducive to miniaturization  
انتخاب مواد برای طراحی محرک برای ربات biomimetic نورد منجر به کوچک سازی
Millimeter scale robots for the nanofactory  
روبات ها در مقیاس میلی متر برای nanofactory
Mind reading for social robots: Stochastic models of intent recognition  
خواندن ذهن برای روباتهای اجتماعی : مدل های تصادفی از به رسمیت شناختن قصد
Mobile robot navigation with low-cost sensors  
موبایل ناوبری ربات با کم هزینه سنسور WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Modelisation et commande non lineaire pour la poursuite de trajectoire du robot UMIS  Modelisation
همکاران commande lineaire غیر پور poursuite لا د trajectoire رقیق UMIS ربات
Modular robot design and pose training  
مدولار طراحی روبات و مطرح آموزش
Myoelectric control techniques for a rehabilitation robot  
تکنیک های Myoelectric کنترل ربات توانبخشی
Navigation and coordination of autonomous mobile robots with limited resources  
ناوبری و هماهنگی از روبات خودمختار همراه با منابع محدود WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Navigation d'un robot mobile en environnement inconnu utilisant les champs de potentiels artificiels  
ناوبری d' ربات سازمان ملل متحد همراه environnement en utilisant inconnu له شانز د potentiels artificiels
New paradigms for human-robot interaction using tangible user interfaces  
پارادایم جدید برای انسان ، تعامل ربات با استفاده از رابط های کاربری ملموس
On robot skill learning: Self-organizing capability and understanding robot motor capability  
در مهارت یادگیری ربات : خود سازماندهی توانایی و درک ربات توانایی موتور
Optimization approaches for geometric constraints in robot motion planning  
روش های بهینه سازی برای محدودیت های هندسی در حرکت ربات برنامه ریزی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Outdoor human detection system for mobile robot navigation  
در فضای باز سیستم تشخیص انسان برای ناوبری ربات سیار
Output synchronization for teleoperation of robot manipulators  
هماهنگ سازی خروجی برای teleoperation manipulators از ربات
Piano Album: Short Piano Pieces, 1962--1984 by Dick Higgins: A D.I.Y. kit for creative people of the non-automaton kind  
آلبوم پیانو : قطعات پیانو کوتاه ، 1962 -- 1984 توسط دیک هیگینز : تبادل نظر کیت برای افراد خلاق از غیر نوع ماشین
Planning to fail: Incorporating reliability into design and mission planning for mobile robots  
برنامه ریزی برای شکست : گنجاندن قابلیت اطمینان در طراحی و ماموریت برنامه ریزی برای روبات های موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Positioning and navigation of wheeled mobile robots in challenging GPS environments  
تعیین موقعیت و ناوبری ربات های چرخ دار تلفن همراه در محیط های چالش انگیز جیپیاس
Proactive replanning for multi-robot teams  replanning
بلادرنگ برای چند تیم ربات
Quaternion and Euler-angle based approaches to the dynamical modeling, position control, and tracking control of a space robot  
بخش چهارگانه و زاویه اویلر به رویکردهای مبتنی بر مدل سازی دینامیکی ، کنترل موقعیت ، ردیابی و کنترل ربات از فضا
Remote control of multiple robots: A wireless sensor network and virtual reality approach  
کنترل از راه دور از روبات های متعدد : شبکه های حسگر بی سیم و روش واقعیت مجازی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robot assisted mobility for very young infants  
حرکت ربات کمک برای نوزادان خیلی جوان
Robot configuration for subterranean modeling  
پیکربندی ربات برای مدل سازی قنات
Robot haptics: Object recognition through dynamic exploration  haptics
ربات : تشخیص شیء را از طریق اکتشاف پویا
Robots that duplicate themselves: Theoretical principles and physical demonstrations  
روبات ها که خود را تکراری : مبانی نظری و تظاهرات فیزیکی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robots without faces: non-verbal social human-robot interaction  
روبات ها بدون چهره : غیر کلامی اجتماعی انسان ، تعامل ربات
Robust and fault tolerant control of modular and reconfigurable robots  
مقاوم و متحمل به گسل کنترل از روبات های مدولار و reconfigurable
Self detection of failure in robots  
تشخیص خود از شکست در روبات ها
Simulating soft bodied robots: Methods, benefits, and potential applications  
شبیه سازی نرم افزاری دارای بدن روبات ها : روش ها ، مزایا و کاربردهای بالقوه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Stabilizing monopedal robot running: Reduction-by-feedback and compliant hybrid zero dynamics  
ثبات ربات monopedal در حال اجرا : کاهش - توسط - انتقادات و پیشنهادات و سازگار با ترکیبی صفر دینامیک
Structured tracking for safety, security, and privacy: Algorithms for fusing noisy estimates from sensor, robot, and camera networks  
ردیابی ساخت یافته برای ایمنی ، امنیت ، و حفظ حریم خصوصی : الگوریتم برای تخمین می زند پر سر و صدا قطع و وصل از حسگر ، ربات ، شبکه و دوربین
Symbolic planning for heterogeneous robots through composition of their motion description languages  
برنامه ریزی نمادین برای روباتها ناهمگن از طریق ترکیب زبان توضیحات خود را حرکت
Testability of a swarm robot using a System of Systems approach and discrete event simulation  Testability
از ازدحام یک ربات با استفاده از روش سیستم ها و سیستم های شبیه سازی رویداد گسسته WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
The development of hierarchical knowledge in robot systems  
توسعه دانش در سیستم های سلسله مراتبی ربات
The representation, learning, and control of dexterous motor skills in humans and humanoid robots  
نمایندگی ، یادگیری ، و کنترل از مهارت های حرکتی زبر در انسان و روبات های انسان نما
The role of trust and relationships in human-robot social interaction  
نقش اعتماد و روابط در انسان ربات تعامل اجتماعی
Three-dimensional hand tracking and surface-geometry measurement for a robot-vision system  
سه بعدی ردیابی دست و سطح هندسه اندازه گیری برای یک ربات دید سیستم WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Time optimal trajectory generation for a differential drive robot  
زمان نسل مسیر بهینه برای ربات دیفرانسیل درایو
Towards supervised autonomous task completion using an in vivo surgical robot  
به سوی نظارت اتمام کار مستقل با استفاده از ربات در داخل بدن عمل جراحی
Use of wireless sensors to improve robot lifetime for multi-threat containment  
استفاده از سنسور بی سیم برای بهبود طول عمر ربات برای چند تهدید مهار
Verification of a three-dimensional statics model for continuum robotics and the design and construction of a small continuum robot (SCR)  
تایید از مدل سه بعدی آمار برای رباتیک و زنجیره طراحی و ساخت یک ربات کوچک زنجیره (SCR) WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A behaviour-based hierarchical communication strategy for multi-robot systems  
رفتار مبتنی بر استراتژی ارتباطات سلسله مراتبی برای سیستم های چند ربات
A framework for research in augmented teleoperation and supervisory control for mobile robots  
چارچوبی برای پژوهش در teleoperation تکمیل و کنترل نظارتی برای روباتها موبایل
A framework for telecontrolled service robots  
چارچوبی برای ربات های سرویس دهنده telecontrolled
A human tracking mobile robot system based on vision and laser sensor fusion  
انسان ردیابی سیستم ربات سیار بر اساس چشم انداز و لیزر فیوژن سنسور WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A miniature mobile robot for precise and stable access to the beating heart  
مینیاتور (یک ربات سیار برای دسترسی دقیق و با ثبات به قلب تپنده
Analysis and experiments for tendril-type robots  
تجزیه و تحلیل و آزمایش برای روباتها پیچک نوع
An enhanced Web robot for the CINDI system  
روبات وب سایت سیستم را برای سیستم CINDI
An implementation of a novel localization framework for robots and its application to multi-robot tasks  
اجرای چارچوب رمان محلی سازی برای روباتها و کاربرد آن در چند ربات وظایف WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
An improved approach for multi-robot localization  
روش بهبود یافته برای چند ربات محلی سازی
An integrated movement capture and control platform applied toward automated movements of surgical robots  
جذب جنبش یکپارچه و بستر های نرم افزاری نسبت به کنترل حرکات روبات خودکار از اعمال جراحی
A potential field based formation control methodology for robot swarms  
پتانسیل زمینه بر اساس شکل گیری روش برای کنترل ربات swarms
Apprentissage machine pour un systeme multi-robot autonome  
دستگاه Apprentissage پور سازمان ملل متحد systeme چند ربات autonome WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A stability and control system for a hexapod underwater robot  
ثبات و کنترل سیستم را برای یک ربات زیر آب جانور شش پا
A task allocation methodology in a multi-robot combat environment  
وظیفه تخصیص روش در یک محیط مبارزه با چند ربات
A topological approach to online autonomous map building for mobile robot navigation  
رویکرد توپولوژیکی به ساختمان نقشه آنلاین خود مختار برای ناوبری ربات سیار
Autonomous sensor and action model learning for mobile robots  
سنسور خودمختار و مدل عمل یادگیری برای روباتها موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Autonomous robot navigation based on Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), and particle filtering  
خودمختار ناوبری ربات بر اساس همزمان محلی سازی و نقشه برداری (اسلم) ، و ذرات فیلتر
Bacteria as actuators for hybrid (biotic/abiotic) swimming micro-robots: Design, modeling, and implementation  
باکتری ها به عنوان محرک برای دوگانه سوز (حیاتی / غیر جاندار) شنا میکرو روبات ها : طراحی ، مدل سازی و پیاده سازی
Barrier coverage: Deploying robot guards to prevent intrusion  
پوشش سد : استقرار نگهبانان ربات برای جلوگیری از نفوذ
Bio-inspired robot design with compliant underactuated systems  
زیستی الهام گرفته از طراحی سازگار با سیستم های ربات با underactuated WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Biologically-inspired synthetic dry adhesives for wall-climbing robots  
الهام گرفته از زیست شناسی مصنوعی چسب خشک برای بالا رفتن از دیوار روبات
Characterization and optimization of the accuracy of mobile robot localization  
خواص و بهینه سازی از دقت محلی سازی ربات سیار
Concurrent design of reconfigurable robots using a robotic hardware-in-the-loop simulation  
طرح همزمان با استفاده از روبات ها reconfigurable رباتیک سخت افزار در حلقه - شبیه سازی
Contact modeling and directional adhesion for climbing robots  
تماس با مدلسازی و چسبندگی جهت برای بالا رفتن از ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Control of autonomous robot teams in industrial applications  
کنترل از تیم های ربات خود مختار در کاربردهای صنعتی
Control of a climbing robot using real-time convex optimization  
کنترل از یک ربات بالا رفتن با استفاده از بهینه سازی زمان واقعی محدب
Cooperative navigation for teams of mobile robots  
ناوبری تعاونی برای تیم از روبات ها برای موبایل
Countering Murphy's Law: The use of anticipation and improvisation via an episodic memory in support of intelligent robot behavior  
مقابله با قانون مورفی : استفاده از پیش بینی و بداهه از طریق حافظه اپیزودیک در حمایت از رفتار ربات هوشمند WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Creating and utilizing symbolic representations of spatial knowledge using mobile robots  
ایجاد و استفاده از بازنمودهای نمادین دانش فضایی با استفاده از روبات ها برای موبایل
Cybernetic automata: An approach for the realization of economical cognition for multi-robot systems  Cybernetic
ماشین : رویکرد برای تحقق شناخت مقرون به صرفه برای سیستم های چند ربات
Design and implementation of a Pomset automaton based runtime verifier for distributed Jade programs  
طراحی و پیاده سازی Pomset ماشین زمان اجرا بر اساس تصدیق کننده برای برنامه های توزیع شده جید
Design and mechanics of continuum robots for surgery  
طراحی و ساخت مکانیک ربات های زنجیره برای عمل جراحی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design and implementation of a compliance controller for the PA10-7CE seven degree of freedom dexterous robot  
طراحی و پیاده سازی کنترلر تطابق برای PA10 - 7CE هفت درجه آزادی ربات زبر
Design, construction, inverse kinematics, and visualization of continuum robots  
طراحی ، ساخت و ساز ، سینماتیک معکوس ، و تجسم از روبات زنجیره
Design, fabrication, optimization and evaluation of a multinodal tactile feedback system for teleoperated robot-assisted minimally invasive surgery  
طراحی ، ساخت ، بهینه سازی و ارزیابی سیستم multinodal عکس العمل لمسی برای teleoperated ربات به کمک عمل جراحی با حداقل تهاجم
Design, implementation and evaluation of interfaces to haptic and locomotor spaces in robot-assisted shopping for the visually impaired  
طراحی ، اجرا و ارزیابی رابط های haptic به فضا و متحرک در خرید ربات به کمک برای دید مشکل دارند WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design of a socially intelligent task selection software mechanism for a mobile robot  
طراحی ساز و کار اجتماعی هوشمند انتخاب نرم افزار برای یک ربات سیار
Development of an adaptive human-robot interaction system  
توسعه تطبیقی انسان ربات سیستم تعامل
Development of an autonomous mobile robot outdoor navigation system  
توسعه مستقل و ربات سیار سیستم ناوبری در فضای باز
Experiments in distributed multi-robot coordination  
آزمایش در هماهنگی چند ربات توزیع WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Fault detection in trajectory tracking of wheeled mobile robots  
تشخیص خطا در ردیابی مسیر از ربات چرخ دار موبایل
From human to robot and back again: The process of rehearsing and performing Jacie Tripplethree in Alan Ayckbourn's "Comic Potential"  
از انسان به ربات و برگشت دوباره : روند تمرین و انجام Jacie Tripplethree در آلن Ayckbourn را "طنز بالقوه"
Functional reactive control of humanoid robots  
کنترل واکنش تابعی از روبات انسان نما
Geodesic problems for mobile robots  
مشکلات متشکل از سطوح هندسی برای روباتها موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Gesture communication in social robots: A case study of a robotic teddy bear  
ارتباطات حرکت در روبات اجتماعی : مطالعه موردی یک خرس عروسکی روباتیک
Haptics enabled robot-assisted active catheter insertion  Haptics
فعال درج ربات به کمک کاتتر فعال
Hybrid mobile robot system: Interchanging locomotion and manipulation  
سیستم هیبرید ربات سیار : نقل و انتقال و تبادل دستکاری
Image-based visual servoing using improved image moments in 6-DOF robot systems  
تصویر مبتنی بر servoing بصری با استفاده از لحظه تصویر بهبود یافته در سیستم های ربات 6 - DOF WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Indoor cooperative robot movement protocol for mapping unknown floorplan using impulse ultra wideband communication and localization  
داخل سالن تعاونی ربات پروتکل جنبش برای نقشه برداری floorplan ناشناخته با استفاده از ضربه ارتباطات پهن باند فوق العاده و محلی سازی
Interface-operateur a realite et perspective mixtes de teleoperation de robot mobile pour une application de teleassistance  
رابط - operateur realite همکاران mixtes چشم انداز د د teleoperation ربات نرم افزار تلفن همراه پور une د teleassistance
Is a robot an appliance, teammate, or friend? Age-related differences in expectations of and attitudes towards personal home-based robots  
آیا یک ربات دستگاه ، هم تیمی ، و یا دوست؟ تفاوت وابسته به سن در انتظارات و نگرش نسبت به روبات خانه شخصی مبتنی بر
Iterative learning control for industrial robots with end effector sensing  
تکرار یادگیری برای کنترل روبات های صنعتی با effector پایان سنجش WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Kinematics, singularity and design of parallel robots  
سینماتیک ، تکینگی و طراحی روبات موازی
Kinematics of articulated wheeled robots: Exploiting reconfigurability and redundancy  
سینماتیک از بند بند ربات های چرخ دار : بهره برداری از reconfigurability و افزونگی
Learning long-range vision for an offroad robot  
آموزش بلند مدت دید برای ربات offroad
Macroscopic approaches to control: Multi-robot systems and beyond  
ماکروسکوپی روش برای کنترل : چند سیستم و فراتر از ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Mechanism design and control implementation of a hopping robot  
طراحی مکانیسم و کنترل اجرای رقص ربات
Mobility-based topology control of robot networks  
تحرک مبتنی بر کنترل توپولوژی شبکه های ربات
Modeling and simulation of a piezoelectric bending actuator-based parallel robot  
مدلسازی و شبیه سازی از فیزوالکتریک خم ربات موازی مبتنی بر محرک
Motion control of indirect-drive robots: Model based controller design and performance enhancement based on load-side sensors  
کنترل حرکت از غیر مستقیم رانندگی با ماشین روبات ها : طراحی کنترل کننده مبتنی بر مدل و افزایش عملکرد در بار سمت سنسورها بر اساس WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Motion constrained control of robots for dexterous surgical tasks  
کنترل حرکت محدود از روبات ها برای انجام وظایف زبر جراحی
Motion planning for legged and humanoid robots  
برنامه ریزی برای حرکت روبات انسان نما پا و
Multi-angle pursuit of a moving target using mobile robots  
چند زاویه دستیابی به هدف در حال حرکت با استفاده از روبات ها برای موبایل
Multisensor based environment modelling and control applications for mobile robots  Multisensor
مدل سازی محیط زیست است و برنامه های کاربردی برای کنترل روبات های موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Navigation control and path mapping by an autonomous robot using artificial immune system  
کنترل ناوبری و نقشه برداری مسیر توسط ربات خود مختار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی
Navigation control of an autonomous robot using Artificial Immune System algorithm  
پیمایش کنترل از ربات خود مختار با استفاده از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی
On network-based control and sensitivity characterization of mobile robot in Intelligent Space  
در شبکه های مبتنی بر کنترل و بررسی خصوصیات حساسیت روبات هوشمند تلفن همراه در فضا
Optimal trajectory planning for mobile robots  
بهینه برنامه ریزی مسیر ربات برای موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Perception and displays for teleoperated robots  
ادراک و نمایش می دهد برای روباتها teleoperated
Perception based navigation for underactuated robots  
ناوبری مبتنی بر ادراک برای روباتها underactuated
Performance, workload, stress, and coping profiles in first year medical students' interaction with the endoscopic/laparoscopic and robot-assisted minimally invasive surgical techniques  
کارایی ، حجم کار ، استرس ، و پروفیل های مقابله ای در تعامل دانش آموزان سال اول با اندوسکوپی / روش لاپاروسکوپی و جراحی ربات به کمک تکنیک های جراحی کم تهاجمی
Planification de chemin pour un robot mobile dans un environnement partiellement connu  Planification
د chemin پور ربات سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد environnement dans موبایل connu partiellement WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Planning and control for teams of robots in complex environments  
برنامه ریزی و کنترل برای تیم از روبات ها در محیط های پیچیده
Planning for human-robot interaction: Representing time and human intention  
برنامه ریزی برای تعامل انسان و روبات : به نمایندگی از زمان و قصد انسان
Plant specific direct chemical application field robot  
کارخانه شیمیایی خاص مستقیم نرم افزار ربات زمینه
Prediction based guidance for real-time navigation of mobile robots in dynamic cluttered environments  
هدایت بر اساس پیش بینی برای ناوبری در زمان واقعی از روبات تلفن همراه در محیط های پویا هم ریخته WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Quantitative performance assessment of surgical robot systems: TeleRobotic FLS  
ارزیابی عملکرد کمی از سیستم های ربات جراحی : TeleRobotic FLS
Quantum optical communications system for micro robots  
کوانتوم نوری سیستم ارتباطات برای روبات میکرو
Robot controller architecture: Layered mode selection logic with Fuzzy Sensor Fusion Network  
ربات کنترل کننده معماری : حالت لایه انتخاب شده را با منطق فازی سنسور فیوژن شبکه
Robot localization using inertial and RF sensors  
محلی سازی ربات با استفاده از سنسور حرکتی و رادیویی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robot-Proxy Grounding  
ربات پروکسی پایه
Robust robotic behavior using robot-to-robot communication  
رفتار مقاوم روباتیک با استفاده از ربات به ربات ارتباطات
Simulation avec materiel dans la boucle d'un robot en interaction avec un environnement reel  
شبیه سازی مواد avec dans لا boucle d' سازمان ملل متحد ربات en تعامل حلقه environnement avec سازمان ملل متحد
Simultaneous robot localization and mapping of parameterized spatio-temporal fields using multi-scale adaptive sampling  
محلی سازی ربات و نقشه برداری همزمان از پارامتر رشته spatio - تمپورال با استفاده از روش چند در مقیاس تطبیقی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Socially assistive robots  
اجتماعی کمکی روبات
Software development for service robots: A model-driven and component oriented approach  
توسعه نرم افزار برای ربات های سرویس دهنده : رویکرد مدل محور و مولفه گرا
Stabilizing highly dynamic locomotion in planar bipedal robots with dimension reducing control  
برقراری ثبات در نقل و انتقال بسیار پویا در روبات bipedal مسطح با ابعاد کنترل کاهش
Survey of coordination in distributed multi-robot systems  
بررسی هماهنگی در توزیع چند ربات سیستم WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Teleoperation of Differential Drive Mobile Robots  Teleoperation
از درایو دیفرانسیل موبایل روبات
The adaptation of a potential function controller for control of a dynamic multi-robot system  
اقتباس از کنترل کننده عملکرد بالقوه برای کنترل سیستم های چند ربات پویا
The grail and the golem: The sociology of aleatory artifacts  
جام و golem : جامعه شناسی مصنوعات الله بختی
Trajectory and spray control planning on unknown three-dimensional surfaces for industrial spray painting robot  
خط سیر و اسپری برنامه ریزی کنترل در سطوح ناشناخته سه بعدی برای ربات اسپری صنعتی نقاشی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Trajectory planning for a quadruped robot  
مسیر برنامه ریزی برای یک ربات چهار دست و پا
Vision-based navigation for mobile robots on ill-structured roads  
چشم انداز ناوبری مبتنی بر تلفن همراه برای روبات ها در جاده های بد ساختار
A computational neuroscience model with application to robot perceptual learning  
مدل محاسباتی علوم اعصاب با نرم افزار ربات به یادگیری ادراکی
Active reflex-based balancing for small humanoid robots  
فعال متعادل مبتنی بر رفلکس برای روبات های کوچک شبیه انسان WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Adaptive visual servoing of robots in uncalibrated environments  
تطبیقی servoing تصویری از روبات ها در محیط های uncalibrated
A framework for long-term human-robot interaction  
چارچوبی برای تعامل انسان ربات بلند مدت
An environmental complexity analysis for robot-environment system design  
تجزیه و تحلیل پیچیدگی های زیست محیطی را برای طراحی سیستم ربات محیط
An experimental analysis of classifier ensembles for learning drifting concepts over time in autonomous outdoor robot navigation  
تجزیه و تحلیل تجربی از طبقه بندی گروه ها برای یادگیری مفاهیم در طول زمان دست خوش پیشامد میشه در خود مختار ناوبری ربات در فضای باز WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
An exploration of biologically-inspired robot intelligence  
اکتشاف هوش ربات بیولوژیک الهام گرفته از
A potential field approach to multiple robot formation control  
روش زمینه بالقوه برای کنترل ربات تشکیل چند
Application of graph rigidity in formation control of multi-robot networks  
استفاده از سفتی گراف در کنترل تشکیل چند ربات شبکه
Architecture hybride deliberative/reactive pour le controle d'une equipe heterogene de robots mobiles  hybride
معماری مشورتی / واکنش پور لو controle d' une equipe heterogene د ربات موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A theory for comparing robot systems  
یک نظریه برای مقایسه سیستم های ربات
Audio communication for multi-robot systems  
ارتباطات صوتی برای سیستم های چند ربات
Autonomous mobile robot navigation using RFID technology  
خودمختار ناوبری ربات سیار با استفاده از تکنولوژی آر اف آی دی
Autonomous mobile robot localization in large-scale environments using only a camera  
خودمختار محلی سازی ربات تلفن همراه در محیط های بزرگ مقیاس با استفاده از دوربین WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Autonomous climbing and descending of stairs and slopes by a mobile robot  
خودمختار بالا و پائین رفتن از پله ها و دامنه های یک ربات سیار
Coalition formation for multi-robot systems  
تشکیل ائتلاف برای سیستم های چند ربات
Collision free path planning algorithms for robot navigation problem  
الگوریتم های مسیر برخورد رایگان برنامه ریزی برای مشکل ربات ناوبری
Conception electronique et informatique d'un robot mobile pour usage dans un environnement domiciliaire  
مفهوم electronique همکاران informatique d' ربات سازمان ملل متحد همراه پور dans استفاده domiciliaire environnement سازمان ملل متحد WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Conception et optimisation par algorithme evolutif d'un neuro-controleur a pulsations embarque sur un robot suiveur  
مفهوم بهینه سازی همکاران پر evolutif algorithme d' سازمان ملل متحد عصبی controleur pulsations embarque جنوبی suiveur ربات سازمان ملل متحد
Constraint-based task selection and configuration for autonomous mobile robots  
محدودیت مبتنی بر وظیفه انتخاب و تنظیمات را برای روبات مستقل تلفن همراه
Contributions to the modelling and control of two-wheeled mobile robots  
ابداعات در مدلسازی و کنترل ربات دو چرخ دار موبایل
Control of aperiodic walking and the energetic effects of parallel joint compliance of planar bipedal robots  
کنترل از راه رفتن aperiodic و پر انرژی از اثرات موازی مشترک پیروی از روبات مسطح bipedal WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Control techniques for robot manipulator systems with modeling uncertainties  
تکنیک های کنترل برای سیستم های manipulator ربات با مدل سازی عدم قطعیت
Coordination and simulation of multiple robots in the game of hockey  
هماهنگی و شبیه سازی ربات های متعدد را در بازی هاکی
Coverage algorithm for autonomous non-destructive testing of above ground storage tanks with wall climbing robot  
الگوریتم پوشش برای آزمایش مستقل غیر مخرب مخازن زمینی ذخیره سازی بالا با دیوار بالا رفتن ربات
Design, analysis and passive balance control of a 7-DOF biped robot  
طراحی ، تجزیه و تحلیل و کنترل تعادل غیر فعال از یک ربات دوپا 7 - DOF WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design and optimization of a brachytherapy robot  
طراحی و بهینه سازی ربات براکی تراپی
Design of a robot manipulator and an ultrasound probe holder for medical applications  
طراحی manipulator ربات و صاحب پروب اولتراسوند برای کاربردهای پزشکی
Design of a multiple-user intelligent feeding robot for elderly and disabled  
طراحی ربات چند کاربر تغذیه هوشمند برای افراد مسن و از کار افتاده
Detection of object's characteristics for mobile robot SLAM in dynamic environments  
از ویژگی های تشخیص شیء برای ربات سیار با شدت بهم زدن در محیط های پویا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Development of a therapeutic robot for use in the rehabilitation of impaired limbs  
توسعه روبات درمانی برای استفاده در توانبخشی اندام مختل
Developing self-aware mobile robots  
توسعه روبات خود آگاه موبایل
Development and control of a modular and reconfigurable robot with harmonic drive transmission system  
توسعه و کنترل ربات های مدولار و reconfigurable درایو با سیستم انتقال هارمونیک
Development of a modular hardware-in-the-loop simulation platform for synthesis and analysis of robot manipulators  
توسعه از بستر های نرم افزاری شبیه سازی مدولار سخت افزار در حلقه ، برای سنتز و تجزیه و تحلیل manipulators ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Development of a persistent search algorithm using low cost microprocessor based robots as a test bench  
توسعه یک الگوریتم جستجوی مداوم با استفاده از رباتهای کم هزینه به عنوان ریز پردازنده های مبتنی نیمکت آزمون
Dynamics of embodied dissociated cortical cultures for the control of hybrid biological robots  
دینامیک مجسم فرهنگ قشری برای کنترل روبات های ترکیبی جدا شده و زمین
Energy-efficient mobile robots  
انرژی کارآمد همراه روبات
Evaluation of the potential groundwater resources of the Golem well West Rancho Bernardo, San Diego County, California  
بررسی منابع آب زیرزمینی بالقوه Golem و غرب Rancho برناردو ، سان دیگو کانتی در ایالت کالیفرنیا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Evolution of a telepresence robot interface  
تکامل از یک رابط telepresence ربات
Exploiting structure: A guided approach to sampling-based robot motion planning  
ساختار بهره برداری : نمونه گیری به روش هدایت مبتنی بر برنامه ریزی حرکت ربات
Free agent or automaton? Gnostic, Zoroastrian, Christian, and Jewish free will doctrines in the works of Jorge Luis Borges  
عامل رایگان یا ماشین؟ عارفانه ، زرتشتی ، مسیحی ، یهودی و آزاد خواهد شد آموزه در آثار خورخه لوئیس بورخس
Fuzzy anticipatory learning classifier system for mobile robot navigation  
پیش بینی فازی یادگیری سیستم طبقه بندی برای ناوبری ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Fuzzy model-based adaptive robust control design and application to robot manipulators  
مدل فازی مبتنی بر انطباقی طراحی کنترل مقاوم و نرم افزار به manipulators ربات
Galloping, bounding and wheeled-leg modes of locomotion on underactuated quadrupedal robots  Galloping
، bounding و چرخدار پا از حالت های حرکتی این ربات در underactuated چهارپایی
GA optimized fuzzy control of an autonomous mobile robot  
گالیم بهینه سازی کنترل فازی از ربات مستقل تلفن همراه
Human control of cooperating robots  
کنترل بشر همکاری روبات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Humanizing interfaces: An integrative analysis of the aesthetics of humanlike robots  
انسانی رابط : تجزیه و تحلیل یکپارچه از زیبایی شناسی از روبات humanlike
Imagine all the robots: Developing a critical practice of cultural and disciplinary traversals in social robotics  
تصور کن همه روبات ها : در حال توسعه عمل انتقادی از traversals فرهنگی و انضباطی در رباتیک اجتماعی
Implementation of cognitive control in a humanoid robot  
پیاده سازی کنترل شناختی در یک ربات انسان نما
Implementation d'un algorithme de localisation, suivi et separation de sources sonores sur DSP pour un robot mobile  
پیاده سازی d' algorithme سازمان ملل متحد د محلی سازی ، suivi همکاران جدایی د منابع sonores جنوبی دانشگران صنعت پژوه پور ربات سازمان ملل متحد برای موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Implementation of a variable duty factor controller on a six-legged axi-symmetric walking robot  
پیاده سازی کنترل کننده وظیفه عامل متغیر در شش پا راه رفتن ربات axi - متقارن
Integration de composants decisionnels sur Spartacus, un robot participant au AAAI Challenge 2005  
یکپارچهسازی با د composants decisionnels جنوبی اسپارتاکوس ، سازمان ملل متحد ربات طلا از شرکت کنندگان چالش AAAI 2005
Intelligent tracking control of fixed-base and free-flying flexible space robots  
کنترل هوشمند ردیابی ثابت و پایه رایگان پرواز ربات فضای انعطاف پذیر
Localization and follow-the-leader control of a heterogeneous group of mobile robots  
محلی سازی و دنبال رهبر کنترل یک گروه ناهمگن از روبات ها برای موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Mathematical neuroethology of appendages: From ants to vertebrates and robots  neuroethology
ریاضی ضمائم : از مورچه ها به مهره داران و روبات
Mechanism and robot design: Compliance synthesis and optimal fault tolerant manipulator design  
مکانیزم و طراحی ربات : سنتز و انطباق مطلوب گسل طراحی manipulator متحمل
Mobile robot obstacle avoidance using learning classifier systems  
موبایل ربات اجتناب از مانع با استفاده از سیستم های یادگیری طبقه بندی
Model abstraction in dynamical systems: Application to mobile robot control  
انتزاع مدل در سیستم های دینامیکی : برنامه برای کنترل ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Model predictive control of nonholonomic mobile robots  
کنترل مدل پیش بینی کننده از روبات nonholonomic موبایل
Motion control strategies for networked robot teams in environments with obstacles  
استراتژی های کنترل حرکت برای تیم های ربات در محیط های شبکه ای با موانع
Multiple robot graph exploration  
چند ربات اکتشاف گراف
Multiple sensor fusion for mobile robot localization  
چند سنسور فیوژن برای محلی سازی ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Multi-robot system control using Artificial Immune System  
چند ربات کنترل سیستم با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی
Navigation planning for legged robots  
برنامه ریزی برای ناوبری ربات پا
Navigation of mobile robots using occupancy grids  
ناوبری ربات های تلفن همراه با استفاده از شبکه های اشغال
Neural dynamics based approaches to exploration and tracking control of mobile robots  
پویایی های عصبی به رویکردهای مبتنی بر اکتشاف و کنترل ربات از ردیابی تلفن همراه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Odometry correction of a mobile robot using a range-finding laser  
تصحیح سنجش برحسب میل از یک ربات سیار با استفاده از لیزر محدوده یاب
On benefits of adaptive bidding with the contract net protocol in multi-robot systems  
در مزایای مناقصه انطباقی پروتکل با قرارداد خالص در چند ربات سیستم
On cyclic robots for the lower limb  
در چرخهای روبات ها برای اندام تحتانی
Path following control of wheeled mobile robots combining piecewise-affine, linear parameter-varying, and backstepping theories  
مسیر زیر را کنترل روبات چرخ دار موبایل ترکیب تکهای - affine ، خطی پارامتر های مختلف ، و backstepping نظریه ها WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Path planning and trajectory control of collaborative mobile robots using hybrid control architecture  
برنامه ریزی مسیر و کنترل ربات مسیر مشترک تلفن همراه با استفاده از معماری کنترل هیبریدی
Pattern recognition and text dependent voice recognition system for a biped robot  
به رسمیت شناختن الگو و متن وابسته به سیستم تشخیص صدا برای روبات دوپا
Phission: A concurrent vision processing system software development kit for mobile robots  Phission :
همزمان پردازش سیستم بینایی کیت توسعه نرم افزار برای روباتها موبایل
Planning, localization, and mapping for a mobile robot in a camera network  
برنامه ریزی ، محلی سازی و نقشه برداری برای (یک ربات سیار در شبکه دوربین WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Position and orientation correction for pipe profiling robots  
موقعیت و جهت گیری برای اصلاح لوله پروفایل روبات
Pseudo robot based methods to analyze kinematics and dynamics of robotic systems from a design perspective  
روش شبه ربات مبتنی بر تجزیه و تحلیل سینماتیک و دینامیک سیستم های روباتیک از دیدگاه طراحی
Real-time adaptive robot motion planning  
زمان واقعی تطبیقی برنامه ریزی حرکت ربات
Reconfigurable kinematics, dynamics and control process for industrial robots  Reconfigurable
سینماتیک ، دینامیک و کنترل فرآیند برای روبات های صنعتی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Redesigned motion control system for the medical robot Aesop to enable intelligent autonomous movement  
دوباره طراحی سیستم کنترل حرکت برای ربات ازوپ پزشکی قادر به حرکت هوشمند خود مختار
Robot developmental learning of an object ontology grounded in sensorimotor experience  
یادگیری ربات رشد و نمو جسم در هستی شناسی مبتنی بر تجربه حسی و حرکتی
Robot tool behavior: A developmental approach to autonomous tool use  
ربات ابزار رفتار : روش توسعه به استفاده از ابزار خود مختار
Robust real-time vision modules for a personal service robot in a home visual sensor network  
مقاوم زمان واقعی چشم انداز ماژول برای ربات سرویس دهنده شخصی در شبکه خانگی حسگر بصری WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robust structure-based autonomous color learning on a mobile robot  
مقاوم ساختار مبتنی بر رنگ مستقل در یادگیری (یک ربات سیار
Scouting algorithms for field robots using triangular mesh maps  
الگوریتم برای ربات سراغ رشته نقشه ها با استفاده از مش مثلثی
Self-assembly and self-repair by robot swarms  
خود مونتاژ و به خود تعمیر توسط ربات swarms
Simultaneous localization and mapping algorithms with environmental-structure prediction for single- and multi-robot systems  
محلی سازی همزمان و الگوریتم های نقشه برداری با محیط زیست ساختار پیش بینی برای تک و چند ربات سیستم WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Sketch-based navigation for mobile robots using qualitative landmark states  
ناوبری طرح کلی مبتنی بر تلفن همراه با استفاده از روبات ها برای ایالات نقطه عطفی کیفی
Sliding scale autonomy and trust in human-robot interaction  
کشویی مقیاس استقلال و اعتماد به انسان ، تعامل ربات
Stochastic analysis of standby robot-safety systems  
تجزیه و تحلیل تصادفی از ربات ایمنی سیستم های آماده به کار
Study of cable robots for hardware-in-the-loop contact dynamics simulation  
مطالعه از روبات کابل برای سخت افزار در حلقه ، تماس با شبیه سازی دینامیک WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Tanker based robot recharging  
ربات نفتکش بر اساس شارژ
The PHANTOM Omni as an under-actuated robot  
هتلز شبح به عنوان ربات زیر actuated
The Task Matrix: A robot-independent framework for programming humanoids  
ماتریکس وظیفه : چارچوب ربات مستقل برای humanoids برنامه نویسی
The use of a cellular automaton land use model as a tool for urban planning  
استفاده از ماشین سلولی مدل زمین استفاده به عنوان یک ابزار برای برنامه ریزی شهری WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Vertical control for an one-legged hopping robot  
عمودی برای کنترل یک ربات رقص پا
Video image processing using MPEG technology for a mobile robot  
کلیپ های پردازش تصویر با استفاده از تکنولوژی MPEG برای یک ربات سیار
Weighted control of human-robot interaction based on collision detection  
کنترل وزن از ربات انسان تعامل در تشخیص برخورد بر اساس
A closed-loop method for the geometric calibration of serial robots  
حلقه بسته روش برای کالیبراسیون هندسی از روبات سریال WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Adaptive neural networks control for unknown flexible joint robots and piezoelectric actuators  
شبکه های عصبی تطبیقی برای کنترل ربات انعطاف پذیر ناشناخته مفاصل و محرک فیزوالکتریک
Adaptive control of a parallel robot via backstepping technique  
کنترل تطبیقی از یک ربات موازی از طریق روش backstepping
Aerial robot navigation in cluttered urban environments  
ناوبری ربات هوایی در محیط های شهری هم ریخته
Algorithms for mobile robot localization and mapping, incorporating detailed noise modeling and multi-scale feature extraction  
الگوریتم برای محلی سازی ربات تلفن همراه و نقشه برداری ، ترکیب دقیق و مدل سازی سر و صدا چند در مقیاس استخراج ویژگی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A method of stability analysis for autonomous wheeled robots  
روش تجزیه و تحلیل پایداری برای خود مختار روبات چرخ دار
Analysis of implementation issues of consensus algorithms with mobile robots  
تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به اجرای الگوریتم اجماع با ربات های تلفن همراه
An automaton-theoretic view of algebraic specifications  
نمایش ماشین ، نظری از مشخصات جبری
An intelligent suggestion system for improved human-robot interaction  
پیشنهاد سیستم هوشمند برای تعامل انسان ربات بهبود یافته WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
An intuitive and flexible architecture for intelligent mobile robots  
معماری بصری و قابل انعطاف برای روباتها هوشمند تلفن همراه
A real-time obstacle detection vision system for autonomous high speed robots  
زمان واقعی تشخیص مانع برای سیستم بینایی ربات خود مختار با سرعت بالا
A robot designed for walking and climbing based on abstracted cockroach locomotion mechanisms  
ربات طراحی شده برای پیاده روی و کوهنوردی در مکانیزم های انتزاعی مبتنی بر نقل و انتقال سوسک
ASyMTRe: Building coalitions for heterogeneous multi-robot teams  ASyMTRe :
ساختمان ائتلاف برای چند ربات تیم های ناهمگن WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Automated control of the electron microscopy proteomic organellar preparation robot  
کنترل خودکار از میکروسکوپ الکترونی proteomic ربات تهیه organellar
Autonomous robot navigation using optical mouse sensors  
خودمختار ناوبری ربات با استفاده از سنسورهای نوری ماوس
A visual servoing system for an amphibious legged robot  
سیستم servoing بصری برای ربات دوزیست پا
Backstepping intelligent control applied to a flexible-joint robot manipulator  Backstepping
هوشمند کنترل اعمال شده به manipulator ربات انعطاف پذیر مفصل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Behavior-based robot control using fuzzy discrete event system  
رفتار مبتنی بر کنترل ربات با استفاده از سیستم فازی رویداد گسسته
Biologically inspired dexterous robot hand actuated by smart material based artificial muscles  
بیولوژیک الهام گرفته از دست ربات زبر actuated توسط مواد هوشمند مبتنی بر عضلات مصنوعی
Cable suspended robots: Control approaches and applications  
کابل معلق روبات ها : روش های کنترل و برنامه های کاربردی
Cable suspended parallel robots: Design, workspace, and control  
کابل معلق روبات موازی : طراحی ، فضای کاری ، و کنترل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Caracterisation du refroidissement par convection forcee horizontale d'une flotte de robots miniatures  Caracterisation
رقیق refroidissement پر همرفت horizontale forcee d' une flotte د روبات مینیاتور
Closing the loop: Control and robot navigation in wireless sensor networks  
اختتامیه حلقه : کنترل و ناوبری ربات را در شبکه های حسگر بی سیم
CNDROBOT: A robot for the CINDI digital library system  CNDROBOT :
ربات برای CINDI سیستم کتابخانه دیجیتال
Conception d'un robot sauteur dedie a l'exploration planetaire et utilisant les fluctuations de temperature quotidiennes comme source de puissance  
مفهوم d' sauteur ربات سازمان ملل متحد dedie l' اکتشاف planetaire همکاران utilisant له د quotidiennes نوسانات درجه حرارت منبع comme د نیرو WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Control strategies for robots in contact  
استراتژی های کنترل برای روباتها در تماس
Cooperative target tracking with multiple mobile robots  
تعاونی ردیابی هدف با روبات ها چند تلفن همراه
Creating a climbing robot: Inspired by the tobacco hornworm caterpillar (Manduca sexta)  
ایجاد یک ربات بالا رفتن : با الهام از خون اشام تنباکو hornworm (Manduca sexta)
Design and control of a 6 DOF biped robot  
طراحی و کنترل ربات دوپا 6 DOF WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design, analysis, and fabrication of a snake-inspired robot with a rectilinear gait  
طراحی ، تجزیه و تحلیل ، و ساخت یک ربات مار الهام گرفته از با راه رفتن سیر کننده درخط مستقیم
Design, dynamics and control of a fast two-wheeled quasiholonomic robot  
طراحی ، دینامیک و کنترل ربات با سرعت دو چرخ quasiholonomic
Design of an autonomous navigation system for a mobile robot  
طراحی سیستم ناوبری مستقل برای یک ربات سیار
Design of bipedal walking robot and reduction of dynamic impact in joints  
طراحی bipedal راه رفتن ربات و کاهش تاثیر پویا در مفاصل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design of fuzzy controller for three degree of freedom robot arm  
طراحی کنترل کننده فازی برای سه درجه آزادی بازوی روبات
Development of hybrid architecture of the control system for modular and re-configurable robot (MRR) manipulators  
توسعه معماری ترکیبی از سیستم کنترل برای ربات های مدولار و دوباره تنظیم (MRR) manipulators
Dynamic motion control for compliant framed wheeled modular mobile robots  
پویا کنترل حرکت برای سازگار قاب چرخ روبات های مدولار موبایل
Dynamics and control of robot for capturing objects in space  
دینامیک و کنترل ربات برای گرفتن اشیاء در فضا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Dynamics and control of collision of multi-link humanoid robots with a rigid or elastic object  
دینامیک و کنترل از برخورد چند لینک از ربات شبیه انسان با جسم سخت یا انعطاف
Dynamic analysis and position control of a single flexible-link flexible-joint robot manipulator using time delay  
تحلیل دینامیکی و کنترل و موقعیت تک قابل انعطاف لینک manipulator ربات انعطاف پذیر مفصل با استفاده از تاخیر زمانی
Effects of using IntelliFill IV Robot system on IV (intravenous) admixture operations  
اثرات استفاده از IntelliFill چهارم سیستم ربات چهارم عملیات ترکیب (داخل وریدی)
Energy conservative design and nonlinear control of balance in a hopping robot  
طراحی انرژی محافظه کار و کنترل غیر خطی تعادل در ربات رقص WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Failure analysis and fault tolerance of parallel robot manipulators  
تجزیه و تحلیل شکست و تحمل خطا از manipulators ربات موازی
Fuzzy logic based autonomous parallel parking of a car-like mobile robot  
منطق فازی بر اساس مستقل پارکینگ موازی از یک ربات ماشین مانند تلفن همراه
Graph-based path planning for mobile robots  
نمودار مبتنی بر برنامه ریزی مسیر ربات برای موبایل
Internet-based teleoperation for robot navigation  teleoperation
مبتنی بر اینترنت برای ناوبری ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Kinematic and error modeling of TAU parallel robot  
ترکیب حرکتی او خطا و مدل سازی ربات موازی تاو
Learning to program in Java using robots  
آموزش برنامه به زبان جاوا با استفاده از روبات
Learn to relate observation to the internal state for robot imitation  
اطلاعات مربوط به نظارت بر وضعیت داخلی برای تقلید ربات
Leviathan and automaton: Technology and teleology in American literature  
لویاتان و ماشین : فن آوری و حکمت علل غایی در ادبیات آمریکا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Machine decisionnelle pour systemes multi-robots cooperatifs  
ماشین decisionnelle پور systemes چند روبات cooperatifs
Maximisation de l'autonomie energetique d'un groupe de robots mobiles par auto-observation  Maximisation
د l' autonomie energetique groupe d' سازمان ملل متحد د ربات موبایل همتراز خودکار مشاهده
Mechanical design of a robot arm exoskeleton for shoulder rehabilitation  
طراحی مکانیکی یک ربات بازو مو و غیره برای بازسازی شانه
Modeling and control techniques for a class of mobile-robot error recovery problems  
مدلسازی و کنترل تکنیک برای یک کلاس از موبایل - ربات مشکلات بازیابی خطا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Modeling and control of a free-flying space robot interacting with a target satellite  
مدلسازی و کنترل آزاد پرواز فضای تعامل ربات های ماهواره ای با هدف
Modelisation et controle non lineaire pour le suivi de chemin d'un robot mobile sur terrains a adherence limitee  Modelisation
همکاران controle lineaire غیر پور لو suivi chemin d' د جنوبی ربات سازمان ملل متحد همراه terrains limitee پایبندی
Motion sensing and control of a pneumatically actuated hopping robot and a semi-active vibration damper  
سنجش از حرکت و کنترل ربات pneumatically actuated رقص و نیمه فعال دمپر ارتعاش
Multiple robot collaboration  
چند ربات همکاری WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Multi-robot systems: Modeling swarm dynamics and designing inspection planning algorithms  
چند ربات سیستم : مدلسازی دینامیک ازدحام و بازرسی طراحی الگوریتم های برنامه ریزی
Multi-robot formations: Rule-based synthesis and stability analysis  
چند ربات سازند : حکومت مبتنی بر سنتز و تجزیه و تحلیل پایداری
Neuro-dynamics and neuro-fuzzy based approaches to real-time motion planning and control of mobile robot systems  
مغز و اعصاب ، پویایی و عصبی فازی رویکرد مبتنی بر برنامه ریزی حرکت در زمان واقعی و کنترل سیستم های ربات سیار
Nonlinear control techniques for robot manipulators  
تکنیک های غیر خطی کنترل ربات manipulators WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Physical modeling of tools necessary for robot manipulation  
مدل فیزیکی از ابزار لازم برای اعمال نفوذ در ربات
Planification de taches pour un robot mobile autonome  Planification taches
د پور autonome ربات سازمان ملل متحد برای موبایل
Real-time 3D collision avoidance algorithm for safe human and robot coexistence  
زمان واقعی 3D برخورد الگوریتم اجتناب برای انسان سالم و همزیستی ربات
Real-time motion planning and safe navigation in dynamic multi-robot environments  
زمان واقعی برنامه ریزی حرکت و جهت یابی سالم را در چند ربات محیط های پویا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Real-time active control of a pneumatically actuated one-legged hopping robot  
کنترل زمان واقعی فعال pneumatically actuated ربات یک پا رقص
Reinforcement learning for mobile robot controllers: Theory and experiments  
تقویت یادگیری برای کنترل ربات سیار : نظریه و آزمایش
Robot-human control interactions in mining operations  
ربات انسان فعل و انفعالات در کنترل عملیات معدنی
Safety for human-robot interaction  
ایمنی برای انسان ، تعامل ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Self-contained measurement of dynamic legged locomotion: Design for robot and field environments  
خود دار اندازه گیری پویا حرکت پا : طراحی شده برای ربات و زمینه محیط
Semantic based learning of syntax in an autonomous robot  
معنایی مبتنی بر یادگیری از نحو در ربات خود مختار
Semantic mapping using mobile robots  
نقشه برداری معنایی با استفاده از روبات ها برای موبایل
Sensor fusion methods applied to a mobile robot  
مواد و روش ها اعمال شده به سنسور فیوژن (یک ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
'Shadow cast by words': Anne Teyssieras's "Golem", a critical edition  '
سایه بازیگران را با کلمات' : Teyssieras آن را "Golem" ، نسخه مهم
Spatial interference reduction for multi-robot systems using rational and team-based aggression  
کاهش تداخل فضایی برای چند ربات با استفاده از سیستم های تجاوز منطقی و مبتنی بر تیم
Statistics of visual and partial range data for mobile robot environment modeling  
آمار از اطلاعات محدوده بصری و جزئی برای مدل سازی ربات محیط تلفن همراه
Systeme embarque et cooperatif de localisation et de perception pour un robot mobile  Systeme embarque
همکاران cooperatif د محلی سازی همکاران د ادراک پور ربات سازمان ملل متحد برای موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Task-based mass optimization of reconfigurable robot manipulator systems  
کار مبتنی بر بهینه سازی سیستم های جمعی از ربات manipulator reconfigurable
Techniques for dynamic maneuvering of hexapedal legged robots  
تکنیک ها برای مانور پویا از hexapedal روبات پا
The design of innovative epicyclic mechanical transmissions: Application to the drives of wheeled mobile robots  
طراحی های ابتکاری انتقال epicyclic مکانیکی : کاربرد به درایوهای از روبات چرخ دار موبایل
The electron microscopy proteomic organellar preparation robot  
میکروسکوپ الکترونی proteomic ربات تهیه organellar WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
The generalized tutor-student learning algorithm for autonomous mobile robots  
کلی معلم ، دانش آموز یادگیری الگوریتم برای ربات خود مختار موبایل
The impact of mental transformation training across levels of automation on spatial awareness in human-robot interaction  
تاثیر آموزش تحول ذهنی در سراسر سطح اتوماسیون در فضایی آگاهی در انسان ربات تعامل
Tools and algorithms for mobile robot navigation with uncertain localization  
ابزار و الگوریتم ها برای ناوبری ربات سیار با محلی سازی نامشخص
Toward understanding human expression in human-robot interaction  
به سوی درک بیان بشر در تعامل انسان و روبات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Trajectory control of flexible link robots, overhead cranes and mobile robots in formation  
کنترل روبات مسیر از لینک انعطاف پذیر ، جرثقیلهای سقفی و روبات تلفن همراه در تشکیل
Two cellular automaton models for reaction-diffusion systems: Theory and simulation  
دو مدل ماشین سلولی برای عکس العمل - انتشار سیستم های : تئوری و شبیه سازی
Ultimatum Game with robots  
بازی اولتیماتوم با روبات
Using augmented virtuality to improve human-robot interactions  
با استفاده از مجازی تکمیل شده به منظور بهبود تعاملات ربات انسان WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Video tracking and capture of an unmanned marine vehicle using a delta robot  
ردیابی و ضبط ویدئو از وسیله نقلیه بدون سرنشین دریایی با استفاده از یک ربات دلتا
Virtual prototyping for conceptual design of tracked mobile robots  
نمونه سازی مجازی برای طراحی مفهومی رباتها ردیابی تلفن همراه
A cockroach inspired robot with artificial muscles  
ربات سوسک الهام با ماهیچه های مصنوعی
A framework for self-reconfiguration planning for unit-modular robots  
چارچوبی برای خود تنظیم مجدد برنامه ریزی برای روبات ها واحد های مدولار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A framework for shared motion control: Human-robot augmentation with applications to assistive technology  
چارچوبی برای کنترل حرکت مشترک : بشر - ربات با تقویت برنامه های کاربردی به تکنولوژی های کمکی
A knowledge-based genetic algorithm for path planning of mobile robots  
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر دانش برای برنامه ریزی مسیر ربات های تلفن همراه
Alimentation intermittente d'un robot miniature et sans fil, synchronisee avec ses deplacements  
تغذیه intermittente d' سازمان ملل متحد مینیاتور ربات همکاران بدون فیل ، synchronisee avec ses deplacements
Analysis, validation and development of "method of successive liberation of elements". Application to manipulators robots  
تجزیه و تحلیل ، تایید و توسعه "از روش های پی در پی آزادی از عناصر". برنامه روبات به manipulators WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A planar hopping robot with one actuator: Design, simulation, and experimental results  
مسطح ربات رقص با یک محرک : طراحی ، شبیه سازی ، و نتایج تجربی
A principled design methodology for minimalist multi-robot system controllers  
روش اصولی برای طراحی چند ربات کنترل سیستم مینیمال
Architecture de cooperation multi-robots  
معماری د همکاری چند روبات
A reference control architecture for teleoperated service robots  
مرجع معماری کنترل برای ربات های سرویس دهنده teleoperated WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Biologically plausible methods for robot visual homing  
بیولوژیک محتمل روش برای ربات بصری homing
Bone remodeling as a hybrid cellular automaton optimization process  
بازسازی استخوان به عنوان یک فرایند ترکیبی بهینه سازی ماشین های سلولی
Building topological maps for robot navigation using neural networks  
نقشه ساختمان توپولوژیکی برای ناوبری ربات با استفاده از شبکه های عصبی
Conception d'un robot mobile hybride  
مفهوم d' hybride ربات سازمان ملل متحد برای موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Content-based image retrieval based on fuzzy sets theory and learning automaton  
محتوا مبتنی بر بازیابی تصویر مبتنی بر نظریه فازی و یادگیری ماشین
Controlling the velocity and azimuth of a mobile robot using fuzzy logic  
کنترل سرعت و سمت از (یک ربات سیار با استفاده از منطق فازی
Control and communication with mobile robots  
کنترل و ارتباط با روبات های موبایل
Cooperative target tracking using mobile robots  
تعاونی ردیابی هدف با استفاده از روبات ها برای موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Cooperative autonomous robots  
روبات های تعاونی خود مختار
Design and control of wearable robot actuators  
طراحی و کنترل محرک ربات پوشیدنی
Design and construction of a robot for polar region navigation  
طراحی و ساخت ربات برای ناوبری منطقه قطبی
Design of connector for self-reconfigurable modular serpentine sensing robot with quality function deployment  
طراحی رابط برای خود reconfigurable مدولار ربات مار سنجش با استقرار تابع کیفیت WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Development and application of fuzzy logic-based autonomous robot navigation algorithms  
توسعه و استفاده از منطق فازی الگوریتم های مبتنی بر ناوبری ربات خود مختار
Development and control of a network enabled mobile robot  
توسعه و کنترل ربات شبکه فعال موبایل
Development of control algorithms to enable the implementation of robot-assisted hand rehabilitation therapy modes  
توسعه ای از الگوریتم های کنترل به منظور فعال کردن اجرای ربات به کمک دست حالت درمان توانبخشی
Development of a novel stereo vision method and its application to a six degrees of action robot arm as an assistive aid technology  
توسعه رمان روش استریو بینایی و کاربرد آن در شش درجه از بازوی ربات اقدام به عنوان یک فن آوری کمک های کمکی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Developing reactive controllers for mobile robots navigation in unknown environments using infrared range sensors  
در حال توسعه کنترل واکنشی برای ناوبری ربات های تلفن همراه در محیط های ناشناخته با استفاده از سنسورهای مادون قرمز طیف
Development of a hip actuated controller to be used in passive walking robots  
توسعه هیپ actuated کنترل می شود در غیر فعال روبات راه رفتن استفاده می شود
Development of a solenoid injected liquid monopropellant-powered actuator for self-powered robots  
توسعه مارپیچ کهربایی محرک تزریق مایع monopropellant پیگیری برای روباتها خود شده
Development of methods to implement feedback for near time optimal control of robots  
توسعه روش برای پیاده سازی بازخورد برای کنترل زمان در نزدیکی بهینه از ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Distributed and decentralized collaborative manipulation in a multiple-robot system  
توزیع غیر متمرکز و دستکاری های مشترک در چند ربات سیستم
Dynamic path planning of an omni-directional robot in a dynamic environment  
پویا برنامه ریزی مسیر ربات هتلز - جهت در یک محیط پویا
Dynamics and motion regulation of a five-linked biped robot walking in the sagittal plane  
مقررات دینامیک و حرکت از یک ربات دوپا پنج مرتبط با راه رفتن در هواپیما ساژیتال
Efficiency of cooperation in a Prisoner's Dilemma: The impact of social, biological, and environmental evolution in a cellular automaton  
بهره وری از همکاری در معضل زندانی : اثر تکامل اجتماعی ، بیولوژیکی و زیست محیطی در ماشین سلولی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Evolving dynamic maneuvers in a quadruped robot  
تکامل مانورهای پویا در یک ربات چهار دست و پا
Experimental results for output feedback adaptive robot control  
نتایج تجربی برای بازخورد خروجی کنترل ربات تطبیقی
Field demonstrated autonomous robot control for CanSat rocket payload retrieval  
فیلد نشان کنترل ربات خود مختار برای CanSat بازیابی موشک ظرفیت ترابری
Game theoretic control for robot teams  
کنترل بازی نظری برای تیم های ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Gremlins: An architectural framework for reconfigurable autonomous robots  Gremlins :
چارچوب معماری برای روباتها reconfigurable مستقل
Guidance-based autonomous robot trajectory planning in the presence of obstacles  
ارشاد بر اساس برنامه ریزی مسیر ربات خود مختار در حضور موانع
High-level robot programming in dynamic and incompletely known environments  
در سطح بالا در ربات برنامه نویسی پویا و ناقص شناخته شده محیط
High-speed cable-based robots with translational motion  
با سرعت بالا ربات مبتنی بر کابل با حرکت انتقالی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
L'exploration de l'utilisation d'un robot-jouet mobile comme agent d'imitation chez les enfants autistes  L'
اکتشاف د l' استفاده d' سازمان ملل متحد ربات - jouet عامل تلفن همراه comme d' تقلید chez enfants له autistes
L'identification en ligne et la commande par mode de glissement d'un systeme mecanique complexe. "Application: Robot et plate-forme mobile"  L'
شناسایی en ligne commande همکاران لا پر حالت د glissement d' سازمان ملل متحد systeme complexe mecanique. "کاربرد : ربات همکاران بشقاب موبایل forme"
Localisation relative de robots mobiles operant en groupe  Localisation
روبات د نسبی موبایل کار کننده en groupe
Locomotion control experiments in cockroach robot with artificial muscles  
آزمایش های کنترل در راه رفتن ربات سوسک با عضلات مصنوعی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Magnetic field-based navigation of a mobile robot  
میدان مغناطیسی ناوبری مبتنی بر (یک ربات سیار
Modeling by manipulation-enhancing robot perception through contact state estimation  
مدلسازی توسط ربات درک دستکاری افزایش دهنده از طریق تماس با برآورد دولت
Multi-camera benchmark localization for mobile robot networks  
چند دوربین برای شبکه های محلی سازی معیار ربات سیار
Multiple robot coordination: A mathematical programming approach  
چند ربات هماهنگی : رویکرد برنامه ریزی ریاضی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Multi-step motion planning: Application to free-climbing robots  
چند قدم حرکت برنامه ریزی : برنامه به صورت رایگان - نوردی روبات
Navigation sensor for collaborative mobile robots  
سنسور روبات های ناوبری برای مشترک تلفن همراه
Nonlinear control of wheeled mobile robots  
کنترل غیر خطی از رباتهای چرخ دار موبایل
Numerical solution of task planning a robot in torque space  
حل عددی وظیفه برنامه ریزی یک ربات در فضا گشتاور WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
On-line robot adaptation to environmental change  
در خط انطباق ربات به تغییر محیط زیست
Predicting reliance on robots: Contextual factors and robotic attributes  
پیش بینی اتکا به روبات ها : عوامل متنی و ویژگی های رباتیک
Proprioceptive sensing for a legged robot  
حس عمقی سنجش برای یک ربات پا
Psychophysiology-based affective communication for implicit human-robot interaction  Psychophysiology
مبتنی بر ارتباط عاطفی برای تعامل انسان و روبات ضمنی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Rage amongst the machines: A biological approach to reducing spatial interference in multi-robot systems  
خشم در میان دستگاه های : زمین رویکرد به کاهش تداخل در فضایی چند ربات سیستم
Robot control in minimally invasive surgical procedures  
کنترل ربات در اعمال جراحی کم تهاجمی
Secure communications with collaborative mobile robots  
ارتباطات امن با روبات ها مشترک تلفن همراه
Simulation and control of an underwater hexapod robot  
شبیه سازی و کنترل ربات زیر آب جانور شش پا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Simultaneous plant/controller design optimization with applications to serial robots  
گیاه همزمان / طراحی کنترل کننده بهینه سازی با برنامه های کاربردی به روبات سریال
Sonar sensor interpretation for ectogeneous robots  
تفسیر سنسور سونار برای روباتها ectogeneous
Structural optimization of robots and three-dimensional modeling of robot workspace  
بهینه سازی سازه از روبات ها و مدل سازی سه بعدی از فضای کاری بر روی ربات
Switched potential fields for navigation and control of nonholonomic and underactuated autonomous mobile robots  
تغییر زمینه های بالقوه برای ناوبری و کنترل nonholonomic و underactuated روبات مستقل تلفن همراه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Symbiosis: Cooperative algorithms for mobile robots and a sensor network  
همزیستی : الگوریتم های تعاونی برای روبات های همراه و شبکه های حسگر
Teleautonomy of mobile robots  Teleautonomy
از روبات ها برای موبایل
Theory for a mobile robot intercepting projectiles above or below the horizon  
نظریه برای یک ربات سیار متوقف projectiles در بالا یا پایین تر از افق
Tractable particle filters for robot fault diagnosis  
فیلترهای ذرات سست مهار ربات برای تشخیص گسل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Vision-based trajectory tracking algorithm with obstacle avoidance for a wheeled mobile robot  
چشم انداز بر اساس الگوریتم مسیر ردیابی با اجتناب از موانع برای ربات متحرک چرخ دار
A framework for roadmap-based navigation and sector-based localization of mobile robots  
چارچوب نقشه راه برای ناوبری مبتنی بر محلی سازی و بخش های مبتنی بر تلفن همراه از ربات
A graphical robot activity scripting platform (GRASP) for ActivMedia robots  
گرافیکی ربات فعالیت بستر های نرم افزاری برنامه نویسی (درک) برای روباتها ActivMedia
A multi-robot control system for probabilistic search and rescue  
چند ربات سیستم کنترل احتمالی برای جستجو و نجات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A novel landmark framework for mobile robot localization and asynchronous sensor fusion  
رمان چارچوب نقطه عطفی برای محلی سازی ربات سیار و سنسور فیوژن ناهمگام
Assignation dynamique de positions pour les deplacements en formation d'un groupe de robots  dynamique
واگذاری د مواضع پور له deplacements en groupe d' تشکیل سازمان ملل متحد د روبات
A trilaterative localization system for small mobile robots in swarms  
سیستم محلی سازی trilaterative برای روبات های کوچک تلفن همراه در swarms
Biomimetic control with a feedback coupled nonlinear oscillator: Insect experiments, design tools, and hexapedal robot adaptation results  
کنترل Biomimetic با بازخورد همراه اسیلاتور غیر خطی : آزمایش های حشرات ، ابزار طراحی ، و نتایج ربات hexapedal انطباق WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Commande en temps reel d'un robot hyper redondant sous environnement QNX  Commande
حلقه en temps d' ربات سازمان ملل متحد بیش از حد redondant sous environnement QNX
Comparison of image-based and position-based robot visual servoing methods and improvements  
مقایسه تصویر ربات مبتنی بر موقعیت و مبتنی بر بصری servoing روش ها و بهبود
Computational geometric design of spatial robot manipulators  
طراحی محاسباتی هندسی manipulators ربات فضایی
Computer-aided constrained robot design using mechanism synthesis theory  
به وسیلهی کامپیوتر محدود طراحی ربات با استفاده از مکانیزم نظریه سنتز WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Computer-based interaction and rehabilitation information system for robot-aided therapy  
کامپیوتر مبتنی بر تعامل و توانبخشی سیستم اطلاعات برای درمان به کمک ربات
Conception d'une architecture logicielle pour le positionnement au niveau atomique d'instruments scientifiques sous forme de robots miniatures pour des applications en nanotechnologies  
مفهوم d' une پور logicielle معماری لو positionnement atomique طلا niveau d' ابزار scientifiques sous forme د روبات مینیاتور پور برنامه های کاربردی پردازنده en فناوری نانو
Cooperation and learning in a multiagent mobile-robot system  
همکاری و یادگیری در سیستم تلفن همراه - ربات multiagent
Design and analysis of a two-DOF novel drive unit for parallel robots  
طراحی و تجزیه و تحلیل از دو واحد DOF رمان درایو برای روباتهای موازی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design of a high accuracy, three degree of freedom MEMS robot for biomedical applications  
طراحی از دقت بالا ، سه درجه آزادی ربات MEMS برای کاربردهای زیست پزشکی
Design, simulation, and stability of a hexapedal running robot  
طراحی ، شبیه سازی ، و ثبات از ربات hexapedal در حال اجرا
Disturbance robustness measures and wrench-feasible workspace generation techniques for cable-driven robots  
اقدامات اختلال نیرومندی و آچار - تکنیک های عملی برای فضای کاری بر روی نسل ربات های کابل محور
Dynamic workcell for industrial robots  workcell
پویا برای روبات های صنعتی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Dynamic robot networks: A coordination platform for multi-robot systems  
شبکه های دینامیک ربات : پلت فرم هماهنگی برای سیستم های چند ربات
Dynamic modeling and feedforward control of TAU parallel robot  
مدل سازی دینامیک و کنترل ربات از feedforward تاو موازی
Etude de la dynamique d'un robot spherique et de son effect sur l'attention et la mobilite de jeunes enfants  
قطعهء موسیقی کوتاه د لا dynamique d' سازمان ملل متحد ربات spherique همکاران د پسر جنوبی اثر l' توجه همکاران لا mobilite د jeunes enfants
Etude de faisabilite du controle des vibrations et de la deformation d'un robot flexible en soudage et martelage simultanes  
قطعهء موسیقی کوتاه د faisabilite رقیق controle پردازنده ارتعاشات همکاران د لا تغییر شکل d' ربات سازمان ملل متحد قابل انعطاف en soudage همکاران martelage simultanes WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Experimental evaluation of some classical and adaptive iterative learning control schemes on a 5DOF robot manipulator  
بررسی تجربی برخی کلاسیک و تطبیقی تکراری طرح شاهد در یادگیری در ربات manipulator 5DOF
Experimental evaluation of a distributed control system for chain-type self-reconfigurable robots  
ارزیابی تجربی از یک سیستم کنترل توزیع شده برای زنجیره ای از نوع روبات خود reconfigurable
Expert system control of an agent-based mobile robot  
کارشناس سیستم کنترل از ربات عامل مبتنی بر تلفن همراه
Extraction of salient features from sensory-motor sequences for mobile robot navigation  
استخراج ویژگی های برجسته از حسی حرکتی دنباله برای ناوبری ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Functional reactive programming as a framework for hybrid systems and robot programming  
برنامه نویسی تابعی واکنش به عنوان یک چارچوب برای سیستم های ترکیبی و برنامه نویسی ربات
Generalized landmark recognition in robot navigation  
تعمیم شناخت نقطه عطفی در ربات ناوبری
HMM-based semantic learning for a mobile robot  HMM
مبتنی بر یادگیری معنایی برای یک ربات سیار
Integrated motion control of wheeled mobile robots  
مجتمع کنترل حرکت ربات های چرخ دار موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Intelligent behavior generation architecture for autonomous wheeled mobile robots  
معماری نسل هوشمند رفتار مستقل برای روبات چرخ دار موبایل
Interactive multi-modal robot programming  
سلامت چند معین برنامه نویسی ربات
Iterative learning control for robot manipulators  
تکرار یادگیری برای کنترل ربات manipulators
Kinematic calibration of a wire-actuated parallel robot  
کالیبراسیون ترکیب حرکتی او از ربات سیم - actuated موازی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Kinematic calibration of six-axis serial robots using the relative measurement concept  
کالیبراسیون ترکیب حرکتی او از روبات شش محور سریال با استفاده از مفهوم اندازه گیری نسبی
Learning the structure of activities for a mobile robot  
آموزش ساختار فعالیت برای یک ربات سیار
Mapping and localisation for mobile robots  
نقشه برداری و تعیین محل برای روباتها موبایل
Mobile robots path planning optimization in static and dynamic environments  
موبایل روبات مسیر برنامه ریزی بهینه سازی در محیط های استاتیک و دینامیک WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Modeling spatial references for unoccupied spaces for human-robot interaction  
مدلسازی مراجع فضایی برای فضاهای خالی برای انسان ، تعامل ربات
Motion planning and robust control for nonholonomic mobile robots under uncertainties  
برنامه ریزی حرکت و کنترل ربات nonholonomic قوی برای موبایل تحت عدم قطعیت
Multi-modal attention and event binding in humanoid robot using a sensory ego-sphere  
چند رویداد معین توجه و الزام آور در ربات انسان نما با استفاده از حسی خودپرست حوزه
Multi-robot task allocation using affect  
چند ربات تخصیص کار با استفاده از بر WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Multi-robot coordination and competition using mixed integer and linear programs  
چند ربات هماهنگی و رقابت صحیح با استفاده از مخلوط و برنامه های خطی
Observer-based feedback control methods for an underactuated robot system  
آبزرور مبتنی بر بازخورد روش های کنترل برای سیستم ربات underactuated
Optimal vision-based position estimation of an underwater space simulation robot  
چشم انداز مطلوب مبتنی بر برآورد موقعیت ربات شبیه سازی فضای زیر آب
Optimization-based robot impedance control  
بهینه سازی مبتنی بر ربات کنترل امپدانس WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Output feedback adaptive control for robot manipulators  
کنترل خروجی بازخورد تطبیقی برای manipulators ربات
Precise motion control of flexible-joint robot manipulators with an intelligent payload estimator  
دقیق کنترل حرکت ربات انعطاف پذیر - manipulators مشترک با برآورد ظرفیت ترابری هوشمند
Robot control and communication interface for the tele-robotic theater  
کنترل ربات و رابط برای ارتباط تله تئاتر رباتیک
Robust real-time perception for mobile robots  
مقاوم زمان واقعی ادراک برای روباتها موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Self-reconfiguring robots: Designs, algorithms, and applications  
خود تنظیم مجدد روبات ها : طراحی ، الگوریتم و برنامه های کاربردی
Sensor fusion and intelligent control of autonomous cooperating robots  
همجوشی سنسور و کنترل هوشمند از روبات خودمختار همکاری
Simulation d'une tache d'insertion a l'aide d'un robot manipulateur  
شبیه سازی d' une d' گیره یا قلاب زدن درج مشاور l' d' manipulateur ربات سازمان ملل متحد
Situation based navigation of autonomous mobile robots using reinforcement learning  
وضعیت ناوبری مبتنی بر تلفن همراه با استفاده از روبات خودمختار تقویت یادگیری WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Sound localization with side information for robot navigation  
محلی سازی صدا با اطلاعات جانبی برای ناوبری ربات
Statistical inference in mapping and localization for mobile robots  
استنباط آماری در نقشه برداری و تعیین محل برای روباتها موبایل
Stiffness control of robot manipulators using conservative congruence transformation (CCT)  
کنترل خشکی manipulators ربات با استفاده از تبدیل تجانس محافظه کار (CCT)
Stochastic techniques for the cooperative navigation of autonomous mobile robots  
روش های تصادفی برای ناوبری ربات های خودمختار تعاونی تلفن همراه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Strategies for autonomous exploration with a team of small-scale resource-limited robots  
استراتژی ها برای اکتشاف مستقل با یک تیم از روبات ها در مقیاس کوچک با منابع محدود
The automaton: A historical study of a cultural and intellectual symbol  
ماشین : مطالعه تاریخی از نماد فرهنگی و فکری
The breaking of the vessels: Identity and the traditions of Jewish mysticism in Gustav Meyrink's "Der Golem"  
شکستن از عروق : هویت و سنت های عرفان یهودی در Meyrink گوستاو را "Der Golem"
The constructivist learning architecture: A model of cognitive development for robust autonomous robots  constructivist
یادگیری معماری : مدل توسعه شناختی برای روباتها قوی خود مختار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
The golem as metaphor in Jewish American literature  golem
به عنوان استعاره در ادبیات یهودی آمریکایی
Tracking control of a nonholonomic mobile robot by hybrid feedback and neural dynamics techniques  
کنترل پیگیری از ربات nonholonomic تلفن همراه توسط بازخورد ترکیبی و تکنیک های دینامیک عصبی
A cellular automaton inverse problem  
سلولی ماشین مشکل معکوس
Advanced problems in robotic cell scheduling: Approximations, parallel machines, and multiple robots  
مشکلات برنامه ریزی پیشرفته در سلول رباتیک : تقریب ، ماشین آلات موازی ، و متعدد روبات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A framework for learning from demonstration, generalization and practice in human-robot domains  
چارچوبی برای یادگیری از تظاهرات ، تعمیم و عمل در حوزه ربات انسان
A framework for control of formations of mobile robots: Theory and experiments  
چارچوبی برای کنترل روبات از تشکل های موبایل : نظریه و آزمایش
A hybrid object recognition system for planetary exploration robots  
ترکیبی سیستم تشخیص شیء برای روباتها اکتشاف های سیاره ای
A multi-agent based architecture for an adaptive human-robot interface  
چند عامل معماری مبتنی بر رابط انسان و روبات تطبیقی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Analysis of exoskeletal loads during cockroach locomotion as applied to bio-robots  
تجزیه و تحلیل بارهای exoskeletal در طول نقل و انتقال سوسک به عنوان زیستی روبات کاربردی
An object-based interaction framework for the operation of multiple field robots  
مبتنی بر شیئی است چارچوب تعامل برای بهره برداری از ربات های رشته های مختلف
A simplistic approach to reactive multi-robot navigation in unknown environments  
روش ساده برای ناوبری ربات چند واکنش در محیط های ناشناخته
A solar-powered, milligram prototype robot from a three-chip process  
خورشیدی ، میلی گرمی ربات نمونه از روند سه تراشهای WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Automatic task manipulation with constrained image understanding for a tele-operated robot  
خودکار دستکاری تصویر کار را با درک محدود برای یک ربات تله عمل
Autonomous wall-following robot with obstacle avoidance  
روبات خودمختار دیوار زیر با اجتناب از مانع
A vision-guidance strategy to control hybrid holonomic/nonholonomic robots  
استراتژی چشم انداز - راهنمایی برای کنترل ترکیبی holonomic / nonholonomic روبات
Cartesian-space adaptive control for dual-arm force control using industrial robots  
دکارتی ، فضای کنترل تطبیقی برای کنترل نیروی دوگانه با استفاده از بازوی روبات های صنعتی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Collaborative execution of exploration and tracking using move value estimation for robot teams (MVERT)  
اعدام همکاری از اکتشاف و ردیابی با استفاده از حرکت برآورد ارزش برای تیم های ربات (MVERT)
Commande de robots manipulants un objet en temps reel  Commande
د روبات manipulants objet سازمان ملل متحد حلقه en temps
Cooperative localization and multi-robot exploration  
محلی سازی و تعاونی چند ربات اکتشاف
Cricket inspired micro robots  
کریکت الهام گرفته از میکرو روبات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design and evaluation of a pneumatic gantry robot for edge finishing  
طراحی و ارزیابی یک ربات زیر بشکهای پنوماتیک لبه برای به پایان رساندن
Design and prototype of a parallel, wire-actuated robot  
طراحی و نمونه اولیه از موازی ، سیم - actuated ربات
Design and implementation of the self agent system in a multiagent-based robot control architecture  
طراحی و پیاده سازی سیستم عامل خود در multiagent مبتنی بر معماری ربات کنترل
Design challenges in the development of a spherical mobile robot  
چالش های طراحی در توسعه ربات کروی موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design, implementation and localization of a mobile robot for urban site modeling  
طراحی ، اجرا و بومی سازی (یک ربات سیار برای مدل سازی سایت شهری
Design of a line crawling robot with an intelligent hybrid control system  
طراحی خط ربات خزنده با سیستم هوشمند کنترل هیبریدی
Enhancing a human-robot interface using a sensory egosphere  
بهبود انسان ربات با استفاده از رابط egosphere حسی
Event-based multimedia synchronization with Internet robot telerobot  
رویداد بر اساس هماهنگی های چند رسانه ای اینترنت با telerobot ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Fluid locomotion and trajectory planning for shape-changing robots  
نقل و انتقال سیالات و برنامه ریزی برای شکل مسیر را تغییر روبات
Fuzzy logic based localization for mobile robots  
محلی سازی بر اساس منطق فازی برای ربات های تلفن همراه
Gait planning and transitions of walking robots on smooth and rough terrains  
برنامه ریزی راه رفتن و انتقال از راه رفتن بر روی روبات ها terrains صاف و خشن
Geometric methods for multi-robot planning and control  
روش هندسی برای چند ربات برنامه ریزی و کنترل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Geometric algorithms for analyzing and controlling swarms of robots and groups of aircraft  
الگوریتم های هندسی برای تجزیه و تحلیل و کنترل swarms از روبات ها و گروه از هواپیما
Human robot interaction using a personal digital assistant interface: A study of feedback modes  
بشر تعامل ربات با استفاده از رابط دستیار شخصی دیجیتال : مطالعه از حالت بازخورد
Human-robot interactive control  
بشر - ربات های تعاملی کنترل
Implementing efficient joint beliefs on multi-robot teams  
پیاده سازی کارآمد اعتقادات مشترک در چند تیم ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Learning to exploit dynamics for robot motor coordination  
آموزش به بهره برداری دینامیک برای هماهنگی ربات موتور
Modeling and controls for a laser glass cutting machine workcell robot  
مدلسازی و کنترل را به روی شیشه دستگاه برش لیزر ربات workcell
Motion planning and tracking control of a mobile robot using genetic algorithm based approaches  
برنامه ریزی حرکت و ردیابی کنترل یک ربات سیار با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک بر اساس
Non-learning artificial neural network approach to real-time motion planning for the Pioneer robot  
غیر آموزش روش شبکه های عصبی مصنوعی به برنامه ریزی حرکت در زمان واقعی برای ربات پیشگامان WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
On multi-robot task allocation  
در چند ربات تخصیص وظیفه
Photogrammetric calibration of mobile robot kinematics  
کالیبراسیون Photogrammetric از سینماتیک ربات سیار
Quadtree based mapping and path planning for a teleoperated mobile robot  
نقشه برداری Quadtree بر اساس برنامه ریزی و راه را برای ربات teleoperated موبایل
Reconfigurable robots using parallel platforms as modules  
روبات موازی Reconfigurable با استفاده از سیستم عامل به عنوان ماژول WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Sensor-based planning for a rod-shaped robot in three dimensions: Piecewise retracts of R3 multiplied by S2  
برنامه ریزی مبتنی بر حسگر برای روبات میله ای شکل در ابعاد سه گانه : تکهای از R3 retracts ضرب S2
Sensor fusion techniques for cooperative localization in robot teams  
تکنیک های سنسور فیوژن برای محلی سازی و همکاری در تیم های ربات
Simple kinematics-based robot imitation learning of repetitive motor tasks through visual perception  
سینماتیک ساده مبتنی بر تقلید ربات یادگیری از وظایف تکراری موتور از طریق ادراک بصری
Some localization strategies for mobile robots  
برخی از استراتژی های محلی سازی برای روباتها موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Sonar mapping for mobile robot navigation using occupancy grids with guiding vectors  
نقشه برداری سونار برای ناوبری ربات سیار با استفاده از شبکه های اشغال با هدایت بردار
Stochastic analysis of robot-safety systems with common-cause failures  
تجزیه و تحلیل تصادفی از ربات ، سیستم های ایمنی با شایع علل شکست
Studies on map building and exploration strategies for autonomous mobile robots (AMR)  
مطالعات بر روی ساختمان نقشه و استراتژی های اکتشاف برای روباتها مستقل تلفن همراه (عمرو)
Supervisory control of multi-robot systems  
نظارت بر کنترل ربات از چند سیستم WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
The design and fabrication of a pneumatic powered six legged walking robot  
طراحی و ساخت شش پنوماتیک طراحی پا راه رفتن ربات
The harmonics structure of robots and mechanisms with rigid links  
ساختار هارمونیک ها از روبات ها و مکانیزم را با لینک های سفت و سخت
The human agent: A model for human-robot interaction  
انسان عامل : مدل برای انسان ، تعامل ربات
Torque control design of nonholonomic mobile robots using a neural network-based approach  
گشتاور طراحی کنترل روبات nonholonomic موبایل با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر روش WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Unidrive modular robots  Unidrive
مدولار روبات
Vision-based behavior learning and automatic scene understanding by an autonomous robot  
چشم انداز رفتار های مبتنی بر یادگیری و درک صحنه خودکار توسط ربات خود مختار
Vision-based control of miniature jumping Scout robots  
کنترل بینایی ربات مبتنی بر پریدن پیشآهنگی مینیاتور
A behavior monitoring architecture for a mobile robot  
رفتار معماری نظارت برای یک ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A dynamic load balancing parallel formulation for enumerative robot motion planning  
متعادل کننده بار فرمولاسیون موازی پویا برای برنامه ریزی حرکت ربات enumerative
A kinematically compatible framework for collaboration of multiple non-holonomic wheeled mobile robots  
چارچوب kinematically سازگار با همکاری چند غیر holonomic روبات چرخ دار موبایل
A mission plan specification language for behaviour-based robots  
ماموریت برنامه ریزی زبان خصوصیات برای روباتها مبتنی بر رفتار
A modular approach to the dynamics of complex robot systems  
روش مدولار به پویایی سیستم های ربات های پیچیده WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Analysis and visualization of the contact force solution space for multilimbed mobile robots  
تجزیه و تحلیل و تجسم از فضا تماس با زور راه حل برای روباتها multilimbed موبایل
A non-time-based controller with neural dynamics for nonholonomic mobile robots  
کنترل کننده با دینامیک های عصبی غیر هم مبتنی بر تلفن همراه برای روباتها nonholonomic
A novel wire-driven parallel robot: Design, analysis and simulation of the CAT4 (Cable Actuated Truss, 4 degrees of freedom)  
رمان سیم محور موازی ربات : طراحی ، تجزیه و تحلیل و شبیه سازی از CAT4 (کابل Actuated خرپا ، 4 درجه آزادی)
Biomechanical role of lumbar spine ligaments in flexion and extension using a parallel linkage robot: A porcine model  
نقش بیومکانیکی از رباط ستون فقرات کمری در خم شدن و توسعه با استفاده از یک ربات موازی ارتباط : گرازوار مدل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
CAD-based robot motion planning for inspection in manufacturing  
دلار کانادا بر اساس برنامه ریزی حرکت ربات برای بازرسی در ساخت
Conception, realisation et implantation d'un controleur pour un robot modulaire  
مفهوم ، تحقق همکاران لانه گزینی d' controleur سازمان ملل متحد پور modulaire ربات سازمان ملل متحد
Conception et developpement d'un systeme de perception de l'environnement et de planification de trajectoire pour un robot marcheur  
مفهوم developpement همکاران systeme d' سازمان ملل متحد د ادراک د l' environnement همکاران د planification trajectoire د پور marcheur ربات سازمان ملل متحد
Configuration engine for modular parallel robot architectures  
تنظیمات موتور برای ربات موازی مدولار معماری WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Continuous sliding mode control of a Cartesian pneumatic robot  
کنترل حالت کشویی به طور مداوم از یک ربات دکارتی پنوماتیک
Control methods for a sports shoe testing robot  
مواد و روش ها برای کنترل ربات کفش ورزشی تست
Controle de la demarche de headus robot quadrupede dynamique  Controle
د لا رفتار د headus ربات dynamique quadrupede
Developpement d'un logiciel d'aide a la conception pour les robots quadrupedes  Developpement d'
سازمان ملل متحد logiciel d' مشاور لا مفهوم پور له روبات quadrupedes WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Development of millimeter scale motors for miniature direct drive robots  
توسعه موتورهای مینیاتوری در مقیاس میلی متر را برای روبات درایو مستقیم
Development of miniature climbing robots: Modeling, control and motion planning  
توسعه از بالا رفتن از روبات مینیاتوری : مدل سازی ، کنترل و حرکت برنامه ریزی
Dynamics of quasi-holonomic and nonholonomic reconfigurable rolling robots  
دینامیک از شبه holonomic و nonholonomic روبات reconfigurable نورد
Dynamic locomotion with a hexapod robot  
نقل و انتقال و پویا ، با یک ربات شش پایان WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Embedded corrective force cueing: A force-feedback control design to optimize the motivating potential of robot-assisted therapy devices to increase bilateral functioning in hemiplegic stroke patients  
جاسازی شده cueing نیروی اصلاحی : نیروی بازخورد طراحی کنترل برای بهینه سازی پتانسیل ایجاد انگیزه از دستگاه های درمان به کمک ربات به افزایش عملکرد دو طرفه در بیماران مبتلا به سکته مغزی بدست
Force controlled robots: Design, analysis, control, and applications  
روبات نیروی کنترل : طراحی ، تجزیه و تحلیل ، کنترل ، و برنامه های کاربردی
Fuzzy-based methodology for multi-objective scheduling in a robot-centered flexible manufacturing cell  
روش فازی مبتنی بر برنامه ریزی برای چند هدف در یک ربات محور سلول تولید انعطاف پذیر
Hand gesture understanding for interactive service robots  
دست درک حرکت برای ربات های سرویس دهنده تعاملی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Hierarchical formation control for a multi-robot team  
کنترل سلسله مراتبی برای تشکیل چند تیم ربات
Image-guided robot-assisted diagnostic ultrasound  
تصویر هدایت ربات به کمک اولتراسوند تشخیصی
Interpretation visuelle de symboles par un robot mobile  
تفسیر visuelle د نماد های پر ربات سازمان ملل متحد برای موبایل
Kinematic architecture selection and analysis of a planar high-speed, high-precision parallel robot  
ترکیب حرکتی او انتخاب معماری و تجزیه و تحلیل مسطح با سرعت بالا ، دقت بالا ربات موازی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Kinematic parameters identification of an industrial robot by means of a laser tracking system  
ترکیب حرکتی او شناسایی پارامترهای ربات های صنعتی با استفاده از سیستم لیزری ردیابی
Learning about control of legged locomotion using a hexapod robot with compliant pneumatic actuators  
یادگیری در مورد نقل و انتقال پا از کنترل با استفاده از یک ربات شش پایان با محرک سازگار پنوماتیک
Making reinforcement learning work on real robots  
ساخت تقویت یادگیری در روبات کار واقعی
Modeling and control of a class of autonomous wheeled mobile robots  
مدلسازی و کنترل کلاس از ربات چرخدار خودمختار موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Modelling, simulation and motion control of climbing parallel robots  
مدلسازی ، شبیه سازی و کنترل حرکت ربات موازی از بالا رفتن
Motion planning of nonholonomic mobile robots using a neural dynamics approach  
برنامه ریزی حرکت روبات nonholonomic موبایل با استفاده از روش دینامیک عصبی
Motion planning for free-flying robots in dynamic and uncertain environments  
برنامه ریزی برای حرکت روبات آزاد پرواز در محیط های پویا و نامطمئن
Neural dynamics and computation for complete coverage path planning of mobile cleaning robots  
پویایی های عصبی و محاسبات برای برنامه ریزی مسیر پوشش کامل تلفن همراه ربات تمیز کردن WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
On adaptive robot systems for manufacturing applications  
در سیستمهای ربات انطباقی برای برنامه های کاربردی ساخت
Online development of cognitive behaviors by a robot: A case study using auditory and visual sensing  
آنلاین توسعه رفتارهای شناختی توسط ربات : یک مطالعه موردی با استفاده از سنجش از صوتی و تصویری
On robots swarm dispersion, task scheduling in distributed systems, and Web-based short period style analysis  
در روبات پراکندگی ازدحام ، برنامه ریزی کار در سیستم های توزیع شده ، و مبتنی بر وب کوتاه مدت تجزیه و تحلیل سبک
Reconfiguration planning for modular self-reconfigurable robots  
برنامه ریزی برای تنظیم مجدد مدولار روبات خود reconfigurable WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
State-aggregation algorithms for learning probabilistic models for robot control  
دولتی تجمع الگوریتم ها برای یادگیری مدل های احتمالاتی برای کنترل ربات
The development of a biologically inspired mobile robot with a visual landmark recognition system  
توسعه یک ربات بیولوژیک الهام گرفته همراه با یک سیستم نقطه ی عطف بصری به رسمیت شناختن
Theory and experimental investigation of tracking control of wheeled mobile robots  
نظریه و تحقیقات تجربی ردیابی کنترل روبات چرخ دار موبایل
Towards pronking with a hexapod robot  
به سوی pronking با ربات جانور شش پا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Two approaches to self-organization in plasma: Kinetic theory treatment for the dynamo problem and sandpile automaton model for pedestal formation in magnetically confined plasma  
دو دیدگاه به خود سازمان در پلاسما : درمان نظریه جنبشی برای مشکل دینام و مدل ماشین sandpile برای شکل گیری پایه در پلاسما مغناطیسی محدود
Uncertainty management method for a terrain scanning robot  
نامعلومی یا عدم قطعیت روش برای مدیریت یک ربات زمین اسکن
Adaptive representation in a behavior-based robot: An extension of the Copycat architecture  
نمایندگی تطبیقی در یک ربات رفتار مبتنی بر : گسترش معماری میمون صفتی
A hierarchical approach to motion planning with applications to an underwater eel-like robot  
روش سلسله مراتبی برنامه ریزی حرکت با برنامه های کاربردی به ربات زیر آب مانند مارماهی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A study of the viability of braided pneumatic actuators for use on walking robots  
مطالعه عملی بودن محرک بافته پنوماتیک برای استفاده در پیاده روی روبات
A tracking system for a seismic surveying mobile robot  
سیستم ردیابی برای ربات زلزله نقشه برداری تلفن همراه
Autonomous surface exploration for mobile robots  
خودمختار اکتشاف سطح برای روباتها موبایل
Biologically-inspired control of a humanoid robot with nonlinear actuators  
کنترل بیولوژیکی الهام گرفته از یک ربات انسان نما با محرک غیر خطی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Collaborative control: A robot-centric model for vehicle teleoperation  
کنترل همکاری : مدل ربات محور برای teleoperation خودرو
Decision-theoretic planning in a robot architecture  
برنامه ریزی تصمیم نظری در معماری ربات
Development of simulation and off-line programming software modules for 5-axis waterjet cutting gantry robot  
توسعه از شبیه سازی و خارج از خط ماژول های نرم افزار برنامه نویسی برای 5 - waterjet برش محور ربات زیر بشکهای
Dynamic robot control and part loading in a flexible manufacturing cell  
دینامیک و کنترل ربات بارگذاری در یک سلول تولید انعطاف پذیر WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Dynamic motion planning for robot manipulators using B-splines  
دینامیک حرکت برنامه ریزی برای manipulators ربات با استفاده از ب خطنقطهگذرهایمکعبیحداقل
Equilibrage statique de robots paralleles spheriques a trois degres de liberte par elements elastiques lineaires  statique Equilibrage
د روبات paralleles spheriques trois degres د liberte عناصر پر elastiques lineaires
Etude experimentale de la simulation avec materiel dans la boucle d'un robot flexible  
قطعهء موسیقی کوتاه experimentale د لا شبیه سازی مواد avec dans لا boucle d' ربات انعطاف پذیر سازمان ملل متحد
Feasible solutions to unstable singularity in parallel robots  
راه حل های عملی به تکینگی ناپایدار در روبات موازی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Fuzzy modeling and behaviour learning of autonomous mobile robots  
مدل سازی رفتار فازی و یادگیری از روبات مستقل تلفن همراه
Gait transitions of legged robots and neural networks applications  
انتقال از راه رفتن ربات پا و برنامه های کاربردی شبکه های عصبی
Gibbs-Appell equations application to robots dynamics  
گیبس - Appell نرم افزار معادلات دینامیک به روبات
Hybrid force/position control in the robot tool space  
نیروی هیبرید و موقعیت های کنترل در فضای ربات ابزار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Intelligent control and learning techniques for mobile robots  
کنترل هوشمند و تکنیک های یادگیری برای روباتها موبایل
Interactive and incremental learning via a multisensory mobile robot  
یادگیری تعاملی و افزایشی از طریق ربات multisensory موبایل
Mapping by cooperative mobile robots  
نقشه برداری توسط روبات تعاونی تلفن همراه
Modelisation, analyse dynamique et controle d'un robot marcheur bipede: Cas d'un modele a deux (quatre) degres de liberte  Modelisation
، dynamique تجزیه و تحلیل و همکاران controle d' سازمان ملل متحد ربات marcheur bipede : سیایاس d' سازمان ملل متحد modele deux (quatre) degres د liberte WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Models and simulations for design and control of legged robots  
مدل و شبیه سازی برای طراحی و کنترل ربات از پا
Multilevel automaton-based image retrieval and searching  
ماشین خودکار چند سطحی مبتنی بر تصویر و بازیابی جستجوی
Multi-object recognition and retrieval using PUMA560 robot  
چند شی تشخیص و بازیابی با استفاده از ربات PUMA560
Neuro-fuzzy based system for mobile robot navigation  
عصبی فازی مبتنی بر سیستم هدایت و ناوبری ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
New object-oriented and PC-based approaches to robot control software  
جدید شی گرا و مبتنی بر روش های کامپیوتر به نرم افزار ربات کنترل
Optimal design of self-aligning robot gripper jaws  
طراحی بهینه از خود هماهنگی ربات فک gripper
Performance analysis of neural networks applied to robot trajectory following systems  
تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه های عصبی اعمال شده به مسیر زیر سیستم های ربات
Reconnaissance d'objets a partir de points tridimensionnels obtenus par appariement stereoscopique pour la localisation absolue d'un robot mobile  
شناسایی d' objets partir د امتیاز tridimensionnels obtenus پر stereoscopique appariement پور لا absolue محل d' ربات سازمان ملل متحد برای موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Remote control of a semi-autonomous robot vehicle over a time-delayed link  
کنترل از راه دور از یک وسیله نقلیه ربات نیمه مستقل بیش از یک لینک هم به تاخیر افتاده
Robot behavior learning with adaptive categorization in logical perceptual space  
رفتار ربات یادگیری انطباقی با طبقه بندی در فضای منطقی ادراکی
Screw theory based path tracking techniques for autonomous robots and manipulators  
پیچ نظریه روش مبتنی بر مسیر ردیابی برای ربات خود مختار و manipulators
Semantics of software components for robot manipulation  
معناشناسی از اجزای نرم افزار ها برای دستکاری ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Sensor fusion for field robot localization  
سنسور فیوژن برای محلی سازی زمینه ربات
Sensory motor control for grasp pose estimation in a humanoid robot  
حسی کنترل موتور برای درک مطرح شاخصهای یک ربات انسان نما
Static gaits for a quadruped robot  
استاتیک gaits برای یک ربات چهار دست و پا
Techniques for the design and simulation of running robots  
تکنیک ها برای طراحی و شبیه سازی از روبات ها در حال اجرا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Testing neural network crash avoidance systems in mobile robot  
تست شبکه های عصبی تصادف در سیستم اجتناب ربات سیار
The making of robots: Control and de-skilling of fourth-grade teachers in an urban Appalachian school after the implementation of the Ohio Proficiency Test  
ساخت روبات ها : کنترل و د - skilling از معلم کلاس چهارم در مدرسه آپالاچی شهری پس از اجرای اوهایو مهارت تست
The power automaton: Synchronous and asynchronous modeling  
قدرت ماشین : همزمان و ناهمزمان مدلسازی
The simulated evolution of robot perception  
تکامل ادراک ربات شبیه سازی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Topics in high-level robot control: Integrating planning and reactivity, and multiple-robot coordination  
موضوع ها در کنترل ربات سطح بالا : یکپارچه سازی برنامه ریزی و واکنش ، و چند ربات هماهنگی
Tracking control of a mobile robot using neural dynamics based approaches  
کنترل پیگیری از یک ربات سیار با استفاده از روش دینامیک عصبی بر اساس
Vision-assisted robot kinematic error estimation: Principle and application  
چشم انداز به کمک ربات برآورد خطا ترکیب حرکتی او : اصل و برنامه
Werewolves, vampires, robots and extraterrestrials: Problems of representation in the performance of non-human characters in science fiction and horror stage and screen  Werewolves
، خون آشام ها ، روبات ها و extraterrestrials : مشکل از نمایندگی در عملکرد از شخصیت های غیر انسانی در داستان های علمی تخیلی و صحنه های ترسناک و صفحه نمایش WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A hybrid architecture for adaptive robot control  
معماری ترکیبی برای کنترل ربات تطبیقی
Analysis and control of superarticulated biped robots  
تجزیه و تحلیل و کنترل روبات دوپا superarticulated
A Petri net on-line controller for the coordination of multiple mobile robots  
شبکه پتری در خط کنترل کننده برای هماهنگی روبات چند تلفن همراه
A planar robot for high-performance manipulation  
ربات مسطح برای کارایی بالا دستکاری WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A visual programming environment for autonomous robots  
محیط برنامه نویسی ویژوال برای ربات خود مختار
Biped robot locomotion in scenes with unknown obstacles  
دوپا حرکت ربات در صحنه های با موانع ناشناخته
Camera-aided self-calibration of robot manipulators  
دوربین به وسیلهی خود از manipulators کالیبراسیون ربات
Communication visuelle par signalement lumineux avec un robot mobile  
ارتباطات visuelle پر signalement lumineux avec ربات سازمان ملل متحد برای موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Control of robot-integrated gas metal arc welding process  
کنترل از ربات یکپارچه گاز فلز فرایند جوشکاری قوس
Cooperation in dynamic teams of mobile robots  
همکاری در تیم های پویا از روبات ها برای موبایل
Design and development of powered-caster holonomic mobile robots  
طراحی و توسعه از پیگیری - کاستور holonomic موبایل ربات ها
Design of adaptive sliding mode fuzzy control for robot manipulator based on extended Kalman filter  
طراحی حالت کشویی کنترل تطبیقی فازی برای ربات manipulator در گسترش فیلتر کالمن بر اساس WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Emergent architectures: A case study for outdoor mobile robots  
اورژانس معماری : یک مطالعه موردی برای روبات ها در فضای باز های موبایل
Experimental investigation of the boundary layer-based sliding mode control and single-input model-based sliding mode fuzzy logic control with applications to robot manipulators  
تحقیقات تجربی از مرز لایه مبتنی بر کنترل حالت کشویی و تک ورودی مدل مبتنی بر حالت کشویی کنترل منطق فازی با کاربردهای ربات به manipulators
Generating robot motion: The integration of planning and execution  
تولید ربات حرکت : ادغام برنامه ریزی و اجرای
Golem as metaphor: Symbolic struggle and the artificial anthropoid  Golem
به عنوان استعاره ای : مبارزه نمادین و شبه انسان مصنوعی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Human-robot interaction methodology  
بشر - ربات روش تعامل
Interactive representation based minimalist robot  
فعل و انفعال معرفی ربات های بر پایه مینیمال
Java-based MIDI interface for robot control  
مبتنی بر جاوا رابط MIDI برای کنترل ربات
L'ordonnancement d'une cellule robotique a deux et trois machines: Revision de la mecanique des mouvements du robot  L' une d' ordonnancement robotique
سلول deux trois همکاران ماشین آلات : ویرایشهای د لا mecanique پردازنده mouvements ربات رقیق WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Lyapunov-based control of wheeled mobile robots  
کنترل Lyapunov مبتنی بر تلفن همراه از روبات چرخ دار
Metaphor based reasoning for software agents and heterogeneous robots using body based feeling sequences  
استدلال استعاره مبتنی بر عوامل نرم افزار و روبات ناهمگن با استفاده از توالی های بدن احساس بر اساس
Model-based control algorithms for robot manipulators  
مدل مبتنی بر الگوریتم های کنترل برای ربات manipulators
Modeling and control of two-axis belt-drive gantry robots  
مدلسازی و کنترل دو محور روبات زیر بشکهای کمربند - درایو WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Modeling, control design and mechatronic implementation of constrained robots for surface finishing applications  
مدلسازی ، طراحی و پیاده سازی کنترل مکاترونیک ربات های محدود برای اتمام سطح برنامه های کاربردی
Motion control for dynamic mobile robots  
کنترل حرکت برای ربات های پویا تلفن همراه
Optimal design and motion synthesis of high speed robot manipulators  
طراحی بهینه و حرکت سنتز manipulators سرعت ربات بالا
Optimal dynamic motion planning for underactuated robots  
بهینه برنامه ریزی پویا برای حرکت روبات underactuated WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Real-time estimation of end-effector position and orientation for manufacturing robots  
برآورد زمان واقعی از پایان effector موقعیت و جهت گیری برای ساخت روبات ها
Robot application for the assessment of radionuclide concentrations in enclosed pipes and vessels  
نرم افزار ربات برای ارزیابی غلظت radionuclide در لوله های سربسته و عروق
Robot design optimization with haptic interface applications  
ربات بهینه سازی طراحی با رابط برنامه های کاربردی haptic
Robust mobile robot localization: From single-robot uncertainties to multi-robot interdependencies  
مقاوم محلی سازی ربات سیار : از تک ربات عدم قطعیت به چند ربات interdependencies WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Software architecture and associated design and implementation issues for multiple-robot simulation and visualization  
معماری نرم افزار و مرتبط با طراحی و اجرای مسائل برای چند ربات شبیه سازی و تجسم
Software architecture and design of task deduction and task planning components for a multiple robot simulation system  
معماری و طراحی نرم افزار از کسر کار و وظیفه برنامه ریزی برای اجزای یک سیستم شبیه سازی ربات های متعدد
Stable running for a quadruped robot with compliant legs  
پایدار در حال اجرا برای یک ربات چهار دست و پا سازگار با پاها
The fundamental dynamics of vertical and forward hopping for a one-legged robot with 2 degrees of freedom  
پویایی اساسی عمودی و رو به جلو برای رقص یک ربات یک پا با 2 درجه آزادی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
The planning and control of robot dexterous manipulation  
برنامه ریزی و کنترل ربات زبر دستکاری
Visual object localization for mobile robots  
ویژوال محلی سازی شی برای روباتها موبایل
A constraint-based approach for computing fault tolerant robot programs  
رویکرد مبتنی بر محدودیت برای محاسبات گسل برنامه ربات متحمل
A heuristic approach for path planning for redundant robots  
رویکرد اکتشافی برای برنامه ریزی مسیر ربات برای کار برکنار شده WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
An implementation of multiple sensors in robot safety  
اجرای چند سنسور در ایمنی ربات
A PC-based virtual reality system for dual-arm humanoid robot control  
کامپیوتر مبتنی بر سیستم واقعیت مجازی برای دو بازوی کنترل ربات انسان نما
A stochastic and adaptive motion planning methodology for autonomous mobile robots  
تصادفی و تطبیقی روش برنامه ریزی برای حرکت روبات مستقل تلفن همراه
Automated synthesis and optimization of robot configurations: An evolutionary approach  
سنتز خودکار و بهینه سازی تنظیمات ربات : رویکرد تکاملی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Biomimetic robotics: Application of biological learning theories to mobile robot behaviors  
رباتیک Biomimetic : استفاده از زمین نظریه یادگیری رفتارهای ربات سیار
Cobots: Collaborative robots  Cobots :
روبات های همکاری
Control of serial and parallel robots: Analysis and implementation  
کنترل روبات سریال و موازی : تجزیه و تحلیل و پیاده سازی
Control of the hopping height in a biologically inspired robot leg  
کنترل از ارتفاع در رقص پا ربات بیولوژیک الهام گرفته از WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Control of running in a quadruped robot with acutation only at the hips  
کنترل در حال اجرا در یک ربات چهار دست و پا با acutation تنها در لگن
Control and navigation system for autonomous vehicles and robots using fuzzy logic and Kalman filtering  
کنترل و سیستم ناوبری را برای وسایل نقلیه خود مختار و روبات با استفاده از منطق فازی و فیلتر کالمن
Design, construction, and control of a teleoperated mobile robot test-bed  
طراحی ، ساخت و ساز ، و کنترل ربات سیار teleoperated آزمون تخت
Design of a distributed network of processors for use in a realtime remotely operated robot  
طراحی شبکه های توزیع شده از پردازنده را برای استفاده در عمل بدون درنگ از راه دور ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Development of a user interface for processing geometric data from off-the-shelf CAD packages, and motion planning for Yamaha Zeta-1 deburring robot  
توسعه رابط کاربر برای پردازش داده های هندسی از خارج از انبوه بسته های دلار کانادا ، برنامه ریزی و حرکت برای یاماها زتا - 1 deburring ربات
Development of the subsea robot ANNE (Autonomous Pneumatic Nautical Explorer)  
توسعه زیر دریا ربات آن (خودمختار پنوماتیک دریایی اکسپلورر)
Development of impedance-sensing technology and an intelligent control system for robot-automated processing of flexible and natural objects  
توسعه فن آوری سنجش امپدانس و سیستم کنترل هوشمند برای پردازش ربات خودکار از اجسام انعطاف پذیر و طبیعی
Development of a fuzzy logic guidance system for mobile robots  
توسعه سیستم هدایت از منطق فازی برای ربات های تلفن همراه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Direct-drive robot for rehabilitation and biomechanical measurement  
مستقیم درایو ربات برای بازسازی و اندازه گیری بیومکانیکی
Discrete regrasp planning for multifingered robot hands  
گسسته regrasp برنامه ریزی برای دست ربات multifingered
Evolving cyclic control programs for multilegged robots  
تکامل چرخه ای برای برنامه های کنترل روبات multilegged
Geometry and algorithms for part fixturing, grasping and manipulation with modular fixturing elements, a new reconfigurable gripper and mobile robots  
هندسه و الگوریتم ها برای fixturing بخش ، بتواند با مدولار و دستکاری عناصر fixturing ، gripper جدید reconfigurable و ربات های موبایل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Gunn's worldview of science fiction and the robot novels of Isaac Asimov: A critique  
جهان بینی تفنگت را از داستان های علمی تخیلی و رمان ربات از ایزاک آسیموف : نقد
Human robot interactions  
تعاملات بشر ربات
Identification des parametres d'un robot a l'aide de la vision artificielle  
شناسایی parametres پردازنده d' ربات سازمان ملل متحد l' مشاور د لا دید artificielle
Integration of joint coupling for visually servoing a 5-DOF hybrid robot  
یکپارچهسازی با جفت مشترک برای بصری servoing ربات 5 - DOF هیبریدی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Integration of partially observable Markov decision processes and reinforcement learning for simulated robot navigation  
ادغام تا حدی قابل مشاهده فرآیندهای تصمیم گیری مارکوف و تقویت یادگیری برای ناوبری ربات شبیه سازی
Learning models for robot navigation  
مدل های آموزش برای ناوبری ربات
Loi de controle hybride force/impedance pour robots redondants en interaction avec un environnement incertain  Loi
د controle hybride زور / امپدانس پور روبات redondants en تعامل environnement avec incertain سازمان ملل متحد
Mobile robot navigation using generic ranges  
موبایل ناوبری ربات با استفاده از دامنه های عمومی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Motion planning for multi-robot assembly systems  
برنامه ریزی حرکت برای سیستم های مونتاژ چند ربات
Multiobjective decision making on a mobile robot  
تصمیم گیری در Multiobjective (یک ربات سیار
Navigation-guidance-based robot trajectory planning for interception of moving objects  
ناوبری ، هدایت مبتنی بر برنامه ریزی مسیر ربات برای رهگیری از حرکت اجسام
Optimal motion computation for hydraulic robots  
بهینه محاسبات حرکت برای ربات های هیدرولیک WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Point-and-click camera-space manipulation, mobile camera-space manipulation, and some fundamental issues regarding the control of robots using vision  
نقطه کلیک کنید و دوربین فضای دستکاری ، تلفن همراه دوربین فضای دستکاری ، و برخی از مسائل اساسی در مورد کنترل ربات با استفاده از چشم انداز
Real-time robot control over the Internet with force reflection  
زمان واقعی کنترل ربات از طریق اینترنت با نیروی انعکاس
Robot navigation using ultrasonic feedback  
ناوبری ربات با استفاده از بازخورد اولتراسونیک
Robot path planning by decomposition  
برنامه ریزی مسیر ربات توسط تجزیه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robust optimal motion-tracking control of flexible-joint robots  
مقاوم مطلوب حرکت ردیابی کنترل ربات انعطاف پذیر مفصل
The Bow Leg hopping robot  
تعظیم پا رقص ربات
The design and control of Scout I, a simple quadruped robot  
طراحی و کنترل از پیشاهنگی من ، یک ربات ساده چهار دست و پا
Weighted finite automaton image compression  
وزن ماشین محدود فشرده سازی تصویر WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Adaptive and robust control of flexible joint robots with joint torque feedback  
کنترل تطبیقی و قوی از ربات انعطاف پذیر مشترک با بازخورد گشتاور مشترک
Agent-based management of a task-level multi-robot assembly cell  
مدیریت عامل مبتنی بر از کار در سطح سلول تجمع چند ربات
Alignment of threaded parts using a robot hand: Theory and experiments  
تراز از بخش موضوعی با استفاده از دست ربات : نظریه و آزمایش
A mission planning system for multiple mobile robots in unknown, unstructured, and changing environments  
ماموریت سیستم برنامه ریزی برای روبات ها چند تلفن همراه در ناشناخته ، بدون ساختار ، و تغییر محیط WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
An articulated flexible mobile robot with potential for miniaturization  
بند بند قابل انعطاف ربات سیار با قابلیت کوچک سازی
Aspects of vision-based sensing and control for space robots  
جنبه های از دید مبتنی بر سنجش و کنترل برای روباتها فضا
Automated fixture and robot-aided deburring for light aircraft components  
ثابت خودکار و ربات به وسیلهی deburring برای اجزاء هواپیما نور
Automatic robot path generation for manufacturing on sculptured surfaces  
اتوماتیک نسل ربات مسیر برای تولید در سطوح sculptured WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Behavioral diversity in learning robot teams  
تنوع رفتاری در یادگیری تیم های ربات
Biologically inspired computational structures and processes for autonomous agents and robots  
سازه های بیولوژیکی و فرآیندهای محاسباتی برای عوامل مستقل و روبات الهام
Conception d'une architecture neuronique de grande taille inspiree de l'anatomie et de la physiologie du cerveau humain pour la commande des robots  
مفهوم معماری d' une neuronique د گراند taille inspiree د l' anatomie همکاران د لا physiologie رقیق humain cerveau پور لا commande پردازنده روبات
Controle decentralise pour des systemes multi-robots cooperatifs  
حکومت محلی دادن به Controle پور پردازنده systemes چند روبات cooperatifs WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Control of walking in a quadruped robot with stiff legs  
کنترل از راه رفتن در یک ربات چهار دست و پا با پا سفت
Conversion and control of an all-terrain vehicle for use as an autonomous mobile robot  
تبدیل و کنترل وسیله نقلیه تمام زمین ، برای استفاده به عنوان ربات مستقل تلفن همراه
CROBOTS: A CAD-based robot simulation tool  CROBOTS :
دلار کانادا بر اساس ابزار شبیه سازی ربات
Design optimization of long-reach flexible M/m robots using integrated design method  
بهینه سازی طراحی طولانی رسیدن به م انعطاف پذیر / روبات متر با استفاده از روش طراحی یکپارچه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Development of an autonomous mobile robot  
توسعه روبات خودمختار موبایل
Die Rezeption von Gustav Meyrinks Roman "Der Golem" als Werk der Trivialliteratur  
مرگ Rezeption گوستاو فون روم Meyrinks "Der Golem" Werk als der Trivialliteratur
Distributed manipulation with mobile robots  
دستکاری توزیع شده با روبات های موبایل
Experiments in high-level robot control using CONGOLOG: Reactivity, failure handling, and knowledge-based search  
در آزمایش کنترل ربات در سطح بالا با استفاده از CONGOLOG : واکنش ، دست زدن به شکست ، و مبتنی بر دانش جستجو WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Geon recognition using a mobile robot vision system  
به رسمیت شناختن Geon با استفاده از تلفن همراه سیستم بینایی ربات
Graphical integration of robot programming and sequence planning for mechanical assembly  
ادغام گرافیکی برنامه نویسی روبات و برنامه ریزی توالی برای مونتاژ مکانیکی
Impedance control of a dual-arm robot  
کنترل امپدانس از دو بازوی روبات
Implementation of VRTX real-time digital PID controller for a modular reconfigurable robot  
اجرای VRTX زمان واقعی کنترل کننده PID دیجیتال برای ربات های مدولار reconfigurable WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Increasing industrial productivity through robot trajectory optimization  
افزایش بهره وری صنعتی را از طریق بهینه سازی ربات مسیر
Interactions entre robots: Aspects dynamiques et sensoriels  
تداخلات entre روبات ها : جنبه های dynamiques همکاران sensoriels
Lucy Moone, or The Sign Of A Free Man (an original play). The Golem as metaphor for Jewish women writers (contextual essay)  
لوسی Moone ، یا نشانه ای از یک مرد آزاد (اصلی بازی). Golem به عنوان استعاره برای نویسندگان زن یهودی (مقاله متنی)
Mobile robot control by a biologically inspired neural network structure  
موبایل کنترل ربات توسط بیولوژیک الهام گرفته از ساختار شبکه های عصبی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Mobile robot localisation using learned landmarks  
موبایل محلی سازی ربات با استفاده از نشانه آموخته
Modular distributed system for robot navigation  
مدولار سیستم توزیع شده برای ناوبری ربات
Multiple simultaneous specification control problem and its application to robot trajectory tracking systems  
چندگانه به طور همزمان مشخصات مشکل کنترل و کاربرد آن در سیستم های ردیابی مسیر ربات
Navigation system for a mobile robot incorporating trinocular vision for range imaging  
سیستم های ناوبری برای یک ربات سیار ترکیب trinocular دید برای تصویربرداری دامنه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Neural network algorithms for robot control  
الگوریتم شبکه عصبی برای کنترل ربات
On-line estimation of visual-motor models for robot control and visual simulation  
در خط برآورد بصری موتور مدل برای کنترل ربات و شبیه سازی بصری
On the design of sub-kilogram intelligent tele-robots  
در طراحی از زیر کیلوگرم هوشمند تله روبات
ORB: Object recognition for real-time autonomous mobile robot navigation  
گوی : به رسمیت شناختن شی برای زمان واقعی مستقل ناوبری ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Panospheric video for robotic telexploration: Imparting situational awareness by generating immersive image streams for operators of mobile robots in unknown environments  
ویدیو Panospheric برای telexploration رباتیک : Imparting آگاهی موقعیتی با ایجاد تصویر immersive جریان برای اپراتورهای تلفن همراه از روبات ها در محیط های ناشناخته
Parametric modeling and design of robot transmissions using a new binary matrix solution methodology  
مدل سازی و طراحی پارامتری از انتقال ربات با استفاده از روش جدید دوتایی راه حل ماتریس
Real-time dynamic trajectory optimization with application to free-flying space robots  
زمان واقعی بهینه سازی مسیر پویا با نرم افزار ربات به فضای آزاد پرواز
Real-time multi-tasking control system for a dextrous robot hand  
زمان واقعی چند آماده سازی سیستم کنترل برای ربات دست چالاک WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Rehabilitation robot for static and dynamic joint resistance measurement of the upper limb  
ربات توانبخشی برای استاتیک و دینامیک مقاومت اندازه گیری مشترک از اندام فوقانی
Robot orthogonal defect classification: Towards an in-process measurement system for mobile robot development  
ربات طبقه بندی نقص متعامد : به سوی در فرآیند سیستم های اندازه گیری برای توسعه ربات سیار
Situation-dependent learning for interleaved planning and robot execution  
یادگیری وابسته به وضعیت برنامه ریزی برای interleaved و اعدام ربات
Solving a planning problem of a mobile robot via genetic programming with automatically defined functions  
حل مشکل برنامه ریزی از یک ربات سیار از طریق برنامه نویسی ژنتیک با تعریف توابع به صورت خودکار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Stable control of a one-legged robot exploiting passive dynamics  
کنترل پایدار از یک ربات یک پا بهره برداری از پویایی غیر فعال
Stochastic analysis of robot-safety systems  
تجزیه و تحلیل تصادفی از ربات ، ایمنی سیستم
Synergy: A language and framework for robot design  
همکاری : زبان و چارچوبی برای طراحی ربات
Tolerances allocation in modular robots interfaces design using finite elements method and the spring method  
تخصیص تلرانس های مدولار در روباتها طراحی رابط با استفاده از روش عناصر محدود و روش بهار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Vision-based robot localization without explicit landmarks  
چشم انداز مبتنی بر محلی سازی ربات بدون نشانه صریح
Vision-guided mobile robot navigation using neural networks and topological models of the environment  
چشم انداز هدایت ناوبری ربات سیار با استفاده از شبکه های عصبی و مدل توپولوژیکی از محیط زیست
A biologically inspired control system for autonomous robot navigation  
بیولوژیک الهام گرفته از سیستم کنترل برای ناوبری ربات خود مختار
Adaptive position and force control of hydraulic robots: Theory, simulation and experiments  
موقعیت تطبیقی و کنترل ربات از نیروی هیدرولیک : تئوری ، شبیه سازی و آزمایش های WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A design methodology for the configuration of behavior-based mobile robots  
روش های طراحی برای تنظیمات از روبات ها رفتار مبتنی بر تلفن همراه
A neural network-fuzzy logic approach for robot safety  
شبکه های عصبی فازی ، منطق روش برای ایمنی ربات
An investigation of dental implant biomechanical behavior using a robot simulation system  
بررسی رفتار ایمپلنت دندانی بیومکانیکی با استفاده از سیستم شبیه سازی ربات
Applications of industrial robots and their impact on today's manufacturing industry  
برنامه های کاربردی از روبات های صنعتی و تأثیر آن بر صنعت امروز WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A real-time human-perception interface for task-level control of a robot in unfamiliar environments  
زمان واقعی انسان ادراک رابط برای کار سطح کنترل ربات در محیط های ناآشنا
A robotic system for the educational chemistry laboratory: Integrating a SCARA light industrial robot with ordinary laboratory devices to perform chemical operations  
سیستم روباتیک برای آزمایشگاه شیمی آموزش : مجتمع SCARA ربات سبک صنعتی با دستگاه های آزمایشگاهی معمولی برای انجام عملیات شیمیایی
A scaleable architecture for modular robot system controllers  
معماری مقیاس پذیر برای کنترل ربات سیستم مدولار
A sensory-based adaptive walking control algorithm for variable speed biped robot gaits  
حسی مبتنی بر الگوریتم تطبیقی پیاده روی کنترل برای ربات دوپا سرعت متغیر gaits WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A thermodynamic automaton and some applications  
ماشین ترمودینامیکی و برخی برنامه های کاربردی
Collision-free robot motion planning and control using electro-magnetic fields  
برخورد آزاد ربات برنامه ریزی حرکت و کنترل با استفاده از زمینه های الکترو مغناطیسی
Computational geometry for multiple-robot motion planning  
هندسه محاسباتی برای برنامه ریزی حرکت چند ربات
Conception et fabrication d'un robot dedie au meulage  
مفهوم ساخت و همکاران d' سازمان ملل متحد ربات dedie meulage طلا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Coordination de robots pour la manipulation d'objets  
هماهنگی روبات د لا پور دستکاری d' objets
Design and implementation of capacitive tactile array sensors for dexterous robot fingers  
طراحی و پیاده سازی آرایه خازنی حسگرهای لامسه برای ربات انگشتان زبر
Design, analysis, and control of a pneumatic Cartesian robot  
طراحی ، تجزیه و تحلیل و کنترل ربات دکارتی پنوماتیک
Detecting and locating moving objects in images taken from a mobile robot  
تشخیص و مکان اشیاء در حال حرکت در تصاویر گرفته شده از یک ربات سیار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Development of a digital stereo-vision system for robot three-dimensional tracking  
توسعه یک سیستم استریو دیجیتال دید برای ربات ردیابی سه بعدی
Dynamic modeling and control of rigid and flexible robot manipulators  
مدل سازی دینامیک و کنترل ربات manipulators سفت و محکم و انعطاف پذیر
Generic dynamic modelling and model-based trajectory tracking control of wheeled mobile robots (WMRs)  
مدل سازی عمومی پویا و مبتنی بر مدل ردیابی مسیر کنترل از روبات چرخ دار موبایل (WMRs)
Human assisted walking robot  
بشر راه رفتن ربات کمک WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Integration d'un controleur numerique et planification des trajectoires rectilignes d'un robot industriel  
ادغام سازمان ملل متحد Numérique d' controleur همکاران planification پردازنده trajectoires rectilignes industriel d' ربات سازمان ملل متحد
Intelligent visual servo control of an air hockey playing robot  
هوشمند کنترل سرو تصویری از بازی هاکی روی هوا ربات
Limbless locomotion: Learning to crawl with a snake robot  
نقل و انتقال بی شاخه : آموزش به خزیدن با ربات مار
Microscopic and macroscopic cellular-automaton simulations of fluid flow and wave propagation in rocks  
میکروسکوپی و سلولی - ماشین شبیه سازی ماکروسکوپی از جریان سیال و انتشار امواج در سنگ WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Minimum aisle width path planning for nonholonomic mobile robots in industrial environments  
حداقل عرض راهرو راه برای برنامه ریزی ربات nonholonomic تلفن همراه در محیط های صنعتی
Nonlinear position/force control of robot manipulators  
موقعیت غیر خطی و کنترل نیروی manipulators ربات
Numerical investigations of an earthquake fault based on a cellular automaton, slider-block model  
تحقیقات عددی گسل زلزله بر اساس ماشین سلولی ، لغزنده بلوک مدل
On the evaluation of autonomous mobile robots  
در ارزیابی از روبات مستقل تلفن همراه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Optimal design and trajectory synthesis of high speed robot manipulator for the least susceptibility to vibrational excitation  
طراحی بهینه و مسیر سنتز manipulator ربات سرعت بالا برای حداقل استعداد ابتلا به تحریک ارتعاشی
Possibilistic sonar modeling and localization for mobile robots  Possibilistic
سونار مدل سازی و محلی سازی برای روباتها موبایل
Possibilistic sonar modeling and localization for mobile robots  Possibilistic
سونار مدل سازی و محلی سازی برای روباتها موبایل
Real-time computed torque control of flexible-joint robots  
کنترل زمان واقعی محاسبه گشتاور از ربات انعطاف پذیر مفصل WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robot motion planning with visual constraints  
برنامه ریزی حرکت ربات با محدودیتهای بصری
Robot reliability through fuzzy Markov models  
قابلیت اطمینان ربات از طریق مدل مارکوف فازی
Robust H(infinity)-based control of flexible joint robots with harmonic drive transmission  
مقاوم در ساعت (بی نهایت) - کنترل مبتنی بر ربات انعطاف پذیر مشترک با انتقال درایو هارمونیک
Sensor planning in an active robot work-cell  
برنامه ریزی سنسور در روبات کار فعال در سلول WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
SPOTT: A real-time, distributed and scalable architecture for autonomous mobile robot control  SPOTT :
در زمان واقعی ، توزیع و معماری مقیاس پذیر برای خودمختار کنترل ربات سیار
Systematic use of deictic commands for mobile robot navigation  
استفاده سیستماتیک از دستورات مستقیما استدلال کننده برای ناوبری ربات سیار
Tactile sensing and direct touch-driven robot control  
سنجش از لامسه و لمس مستقیم محور کنترل ربات
The effects of actuation schemes on the performance of robot manipulators  
اثرات طرح های بکار اندازی در عملکرد ربات manipulators WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Transferring assembly skills to robots: Learning force sensory patterns and skills from human demonstration  
انتقال مهارت های مونتاژ به روبات ها : الگوهای آموزش نیروی حسی و مهارت از تظاهرات بشر
Vision-based place recognition for mobile robots  
چشم انداز مبتنی بر به رسمیت شناختن محل برای روباتها موبایل
A cellular automaton model of electrical wave propagation in cardiac muscle  
مدل ماشین سلولی از انتشار امواج الکتریکی در عضله قلب
A conglomerate-of-spheres method using potential fields in trajectory planning for robot manipulators  
کنگلومرا - از روش - حوزه با استفاده از زمینه های بالقوه در مسیر برنامه ریزی برای manipulators ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A geometric approach to the singularity analysis of in-parallel robot manipulators  
روش هندسی به تجزیه و تحلیل نقطه تکین از manipulators ربات در موازی
An intelligent computer vision control and target tracking system design of an agricultural grapevine pruning robot  
هوشمند کامپیوتر کنترل چشم انداز و هدف از طراحی سیستم ردیابی ربات هرس انگور کشاورزی
Autonomous torque sensor calibration and gravity compensation for robot manipulators  
کالیبراسیون سنسور گشتاور خودمختار و جبران گرانش برای manipulators ربات
A virtual prototyping environment for robot design using a genetic algorithm  
محیط زیست نمونه سازی مجازی برای طراحی ربات با استفاده از الگوریتم ژنتیک WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Control software for robot air sampler  
نرم افزار کنترل برای ربات نمونه بردار هوا
Control system design for robots used in simulating dynamic force and moment interaction in virtual reality applications  
طراحی سیستم کنترل برای روباتها مورد استفاده در شبیه سازی نیروی پویا و تعامل لحظه ای در برنامه های واقعیت مجازی
Control of constrained nonlinear mechanical systems: Applications to robot manipulators  
کنترل از محدود غیر خطی سیستم های مکانیکی : کاربرد ربات به manipulators
Design of a large-scale expert system using fuzzy logic for uncertainty reasoning and its application to vision-based mobile robot navigation  
طراحی سیستم خبره در مقیاس بزرگ با استفاده از منطق فازی برای استدلال عدم اطمینان و کاربرد آن در بینایی ربات مبتنی بر ناوبری تلفن همراه WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Development of a hydraulic robot for tunnel drilling: Manipulator kinematics and tracking control  
توسعه رباتهای هیدرولیک را برای حفر تونل : سینماتیک Manipulator کنترل و ردیابی
Development of subsea robot NOMAD with a microcomputer-based intelligent control system  
توسعه روبات زیر دریا کوچ با میکرو کامپیوتر مبتنی بر سیستم کنترل هوشمند
Disturbance observer based robot control with applications to force control  
اختلال ناظر کنترل ربات بر اساس با برنامه های کاربردی را به زور کنترل
Dynamic modeling and control of a multi-robot system during assembly of flexible payloads with kinematic uncertainty  
مدل سازی دینامیک و کنترل چند ربات سیستم در مجلس محموله قابل انعطاف با عدم قطعیت ترکیب حرکتی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Dynamics-based control of a mobile robot with non-holonomic constraints  
کنترل دینامیک مبتنی بر یک ربات سیار با محدودیت های غیر holonomic
Effectiveness and performance analysis of a class of parallel robot controllers with fault tolerance  
اثربخشی و کارایی تجزیه و تحلیل از یک کلاس از کنترل ربات موازی با تحمل خطا
Effect of light source on the sorting performance of a vision-based robot system  
اثر منبع نور بر عملکرد مرتب سازی یک سیستم بینایی ربات مبتنی بر
Experiments in manipulation and assembly by two-arm, free-flying space robots  
آزمایش در دستکاری و مونتاژ توسط دو بازو ، آزاد پرواز روبات فضا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Experiments in visual sensing for automatic control of an underwater robot  
آزمایش برای سنجش بینایی در کنترل اتوماتیک از ربات زیر آب
Finite-difference - cellular automaton modeling of the evolution of interface morphology during alloy solidification under geometrical constraint: Application to metal matrix composite solidification  
محدود - تفاوت -- مدل سازی ماشین سلولی از تکامل از نظر مورفولوژی رابط در طول انجماد آلیاژ تحت محدودیت هندسی : برنامه به فلز انجماد ماتریس کامپوزیت
H(infinity) control of flexible link robot manipulators  
ساعت (بی نهایت) کنترل manipulators لینک ربات انعطاف پذیر
Incremental geometric robot motion planning  
افزایشی هندسی ربات برنامه ریزی حرکت WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Integration of tactile sensing and robot hand control  
ادغام لامسه سنجش و کنترل ربات دست
Kinematic calibration of a reconfigurable robot (RoboTwin)  
کالیبراسیون ترکیب حرکتی او از ربات reconfigurable (RoboTwin)
Mathematical modeling and fuzzy PID control for flexible-link robots  
مدلسازی ریاضی و کنترل PID فازی انعطاف پذیر برای پیوند روبات
Mise au point d'un banc d'essai pour l'etude theorique et experimentale de robots flexibles  
نقطه Mise طلا banc d' essai d' سازمان ملل متحد پور l' قطعهء موسیقی کوتاه flexibles همکاران experimentale د روبات theorique WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Mobile robot teleoperation using enhanced video  
موبایل teleoperation ربات با استفاده از ویدئو پیشرفته
Multi-robot navigation in a maze  
چند ربات ناوبری در پیچ و خم
Robot planning for automated burn debridement  
برای برنامه ریزی ربات خودکار رایت دبریدمان
Robot position sensor fault tolerance  
موقعیت ربات سنسور تحمل خطا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robust control of robot manipulators: Theory and experiments  
کنترل مقاوم manipulators ربات : نظریه و آزمایش
Self-organization of locomotory controllers in robots and animals  
خود سازمان از کنترل locomotory در روبات ها و حیوانات
Sensor based mapping and navigation for underwater robots  
نقشه برداری و ناوبری مبتنی بر حسگر برای روبات در زیر آب
Sensory feedback and control of leg-substrate interactions in insects and robots  
بازخورد حسی و کنترل از پا ، بستر تعاملات با حشرات و روبات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Sequential composition of dynamically dexterous robot behaviors  
ترکیب متوالی از رفتارهای ربات به صورت پویا زبر
Simulation tools for zero turn radius mobile robots  
ابزار شبیه سازی برای مدار صفر شعاع روبات های موبایل
Singularity analysis and control design of robot manipulators  
تجزیه و تحلیل تکینگی و کنترل طراحی manipulators ربات
Singularity workspace analyses of serial robot manipulators  
تکینگی تجزیه و تحلیل فضای کاری از manipulators ربات سریال WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Spatial semantic hierarchy for a physical mobile robot  
فضایی سلسله مراتب معنایی برای ربات های فیزیکی همراه
Tetrobot: A modular system for reconfigurable parallel robots  Tetrobot :
سیستم مدولار برای روباتها reconfigurable موازی
Towards a learning system for robot hand-eye coordination  
به سوی یک سیستم یادگیری برای ربات هماهنگی دست و چشم
Using genetic algorithms to design control strategies for simulated robots  
با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای طراحی استراتژی های کنترل برای ربات شبیه سازی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A computational model for skills-oriented robot programming  
مدل محاسباتی برای برنامه نویسی ربات مهارت های گرا
Adaptive neurocontrol and its application to robots  neurocontrol
تطبیقی و کاربرد آن در ربات
Adaptive motion control of robots in the presence of uncertainty  
کنترل حرکت تطبیقی از روبات ها در حضور عدم قطعیت
A game-theoretic framework for robot motion planning  
بازی چارچوب نظری برای برنامه ریزی حرکت ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A mobile robot that learns to estimate its position from a stream of sonar measurements  
ربات تلفن همراه است که یادگیری برای تخمین موقعیت خود را از جریان اندازه گیری سونار
A new approach to the automatic robot action planning problem  
رویکرد جدید به ربات اتوماتیک مشکل اقدام برنامه ریزی
A new robot calibration methodology and experimental study  
جدید ربات روش کالیبراسیون و مطالعه تجربی
A supervisory intelligent robot control system for a relative pose-based strategy  
نظارت هوشمند ربات سیستم کنترل برای یک استراتژی مطرح نسبی مبتنی بر WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Compliant articulated robot leg with antagonistic LADD actuation  
سازگار با پا ربات با تحریک LADD متضاد بند بند
Decentralized control of multiple robots moving in formation  
کنترل غیر متمرکز از روبات ها در حال حرکت در شکل های مختلف
Design and development of a four degree-of-freedom robot arm and multi-neural network intelligent path-planning subsystem  
طراحی و توسعه از چهار درجه از ربات با بازوی - آزادی و شبکه های عصبی چند زیرسیستم مسیر برنامه ریزی هوشمند
Design, control and energy minimization strategies for an electrically actuated legged robot  
طراحی ، کنترل و استراتژی به حداقل رساندن انرژی الکتریکی برای actuated ربات پا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Design, dynamics and control issues in a parallel link robot crane: A system with unilateral cable constraints  
طراحی ، دینامیک و مسائل مربوط به کنترل در جرثقیل لینک ربات موازی : سیستم با محدودیت های یک طرفه کابل
Experiments in neural network control of a free-flying space robot  
در آزمایش کنترل شبکه های عصبی از یک ربات فضای آزاد پرواز
Four ways to stabilize a nonholonomic system on the example of a mobile robot  
چهار راه هایی برای ایجاد ثبات در سیستم nonholonomic در نمونه ای از یک ربات سیار
Fuzzy logic control of hydraulic robots with flow-deadband nonlinearities  
کنترل فازی منطق ربات هیدرولیکی با nonlinearities جریان deadband WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
High precision algorithm for robot hand-eye calibration: Quaternion formulation and least-squares solution  
بالا دقت الگوریتم برای ربات دست و چشم کالیبراسیون : فرمول چهارگانه و راه حل حداقل مربعات -
Hydrodynamic loads on underwater robot arms  
بارهای هیدرودینامیکی در اسلحه روبات در زیر آب
Identification and control of the redundant linear drives of two anthropomorphic robots  
شناسایی و کنترل درایوهای خطی کار برکنار شده از دو روبات شبیه انسان
Kafka: A hexapod robot  
کافکا : ربات جانور شش پا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Kinematic design of an ophthalmic surgery robot and feature extracting bilateral manipulation  
طراحی ترکیب حرکتی او از ربات جراحی چشمی و قابلیت استخراج دستکاری دو طرفه
Locomotion with unit-modular reconfigurable robot  
با راه رفتن ربات واحد های مدولار reconfigurable
Machine vision in the real-time control of a robot manipulator  
بینایی ماشین در کنترل زمان واقعی از manipulator ربات
New class of parameter identification algorithms and their application to robot control  
کلاس جدید از الگوریتم شناسایی پارامترها و کاربرد آنها در کنترل ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Nonlinear discrete feedback control for one and two degree-of-freedom robot manipulators  
کنترل غیر خطی بازخورد گسسته برای یک و دو درجه از آزادی - manipulators ربات
On-line robot motion planning in dynamic environments  
بر روی خط برنامه ریزی حرکت ربات در محیط های پویا
Optimal planning of robot calibration experiments by genetic algorithms  
برنامه ریزی بهینه از آزمایش کالیبراسیون ربات توسط الگوریتم های ژنتیکی
Parametric excitation and combination resonance of a two-degree-of-freedom experimental robot manipulator with flexible joints  
تحریک پارامتری و ترکیب رزونانس از دو درجه از آزادی - manipulator تجربی ربات با مفاصل انعطاف پذیر WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robot cartography: A topology-based representation for the global kinematic control of redundant manipulators under constraints  
نقشه کشی ربات : نمایندگی برای کنترل حرکتی جهانی از کار برکنار شده manipulators مبتنی بر توپولوژی را تحت محدودیت های
Robotic walking in natural terrain: Gait planning and behavior-based control for statically-stable walking robots  
راه رفتن در رباتیک طبیعی زمین : برنامه ریزی راه رفتن و رفتار مبتنی بر کنترل آماری پایدار روبات راه رفتن
Robot system characterization: Error modeling, identification, analysis, and minimization  
ربات خصوصیات سیستم : خطا در مدل سازی ، شناسایی ، تجزیه و تحلیل ، و به حداقل رساندن
Robot trajectory generation for paths with kinematic singularities  
نسل ربات مسیر برای مسیرهای حرکتی با نقاط تکین WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Robot wrists and related linkages: Kinematic analysis and synthesis  
مچ ربات و پیوندهای مرتبط با : تجزیه و تحلیل حرکتی و سنتز
Robust control and adaptive robust control of robot manipulators  
کنترل مقاوم و کنترل تطبیقی مقاوم manipulators از ربات
Sensor processing for mobile robot localization, exploration and navigation  
سنسور پردازش برای موبایل ربات محلی سازی ، اکتشاف و ناوبری
Shape registration using optimization for mobile robot navigation  
ثبت نام شکل بهینه سازی با استفاده از تلفن همراه برای ناوبری ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Stability of hybrid position/force control applied to robots with flexible joints  
ثبات موقعیت دوگانه سوز / کنترل نیروی با مفاصل انعطاف پذیر برای ربات های کاربردی
Time-varying neural networks for robot trajectory control  
زمان های مختلف شبکه های عصبی برای کنترل ربات مسیر
Visual collision detection for a mobile robot  
ویژوال برای تشخیص برخورد (یک ربات سیار
A fluid model for robot path planning in a time invariant environment  
مدل مایع برای برنامه ریزی ربات مسیر در یک محیط زمان ناوردا WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
A fuzzy controller design method for a robot gripper  
کنترل کننده فازی روش طراحی برای gripper ربات
A graphical programming language for service robots in semi-structured environments  
زبان برنامه نویسی گرافیکی برای ربات های سرویس دهنده در محیط نیمه ساخت یافته
A new objective function for robot calibration  
تابع هدف جدید برای کالیبراسیون ربات
An investigation of programmable compliance during robot/environment interactions  
بررسی انطباق برنامه ریزی ربات در طول تعاملات محیط زیست / WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
An open loop control scheme to minimize flexible robot response time while minimizing residual vibrations  
باز کردن حلقه طرح کنترل ربات انعطاف پذیر برای به حداقل رساندن زمان پاسخ به حداقل رساندن لرزش در حالی که باقی مانده
Automatic synthesis of compliant motions for robot tasks with uncertainty  
سنتز خودکار از حرکات ربات برای کارهای سازگار با عدم قطعیت
A vision-based fuzzy logic and neural network approach to the control of hyper-redundant robot manipulators  
دیدگاه مبتنی بر منطق فازی و روش شبکه های عصبی برای کنترل ربات manipulators بیش از حد تکراری
Biologically-inspired control of an insect-like hexapod robot on rough terrain  
کنترل بیولوژیکی الهام گرفته از روبات حشره مانند جانور شش پا بر روی زمین ناهموار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Calibration techniques for camera and robot manipulator  
تکنیک های کالیبراسیون برای دوربین و ربات manipulator
Collision-free path planning in the three-dimensional work space of a revolute robot  
برخورد بدون برنامه ریزی مسیر را در فضای کار سه بعدی پیچیده از ربات
Computer vision algorithms for mobile robots  
الگوریتم کامپیوتری برای بینایی ربات موبایل
Control of an hydraulic subsea robot  
کنترل از ربات زیر دریا هیدرولیک WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
DC motor-harmonic drive torque control with application to robot joints  
موتور دی سی - همساز درایو کنترل گشتاور با نرم افزار به مفاصل ربات
Design and control of three link robot arm by parallel processors  
طراحی و نظارت از سه بازوی روبات لینک های پردازنده های موازی
Design of a multiple robot test workcell  
طراحی ربات چند workcell آزمون
Design of cooperating robots and spatial mechanisms  
طراحی روبات همکاری و مکانیزم های فضایی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Dexterous robot manipulation  
دستکاری ربات زبر
Dynamics and controls for robot manipulators with open and closed kinematic chain mechanisms  
دینامیک و کنترل ربات برای manipulators با باز و بسته مکانیسم های زنجیره حرکتی
Experiments in cooperative manipulation of objects by free-flying robot teams  
آزمایش در دستکاری تعاونی از اشیاء را با تیم های ربات آزاد پرواز
Exploration-based design synthesis of behavior-based autonomous robots  
اکتشاف مبتنی بر سنتز طراحی ربات مبتنی بر رفتار خود مختار WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Flexible robot control with periodic feedback and sampled output  
کنترل ربات انعطاف پذیر با بازخورد دوره ای و نمونه خروجی
Force and impact control for robot manipulators with unknown dynamics and disturbances  
نیروی ضربه و کنترل ربات manipulators با پویایی و اختلالات ناشناخته
Mobile robot localization using model-based maps  
موبایل محلی سازی ربات با استفاده از نقشه های مبتنی بر مدل
Modular robot joint and quick connect/disconnect design  
مدولار ربات مشترک و سریع در تماس باشید / قطع طراحی WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Motion and force control of flexible joint robot manipulators  
نیروی حرکت و کنترل ربات انعطاف پذیر manipulators مشترک
Motion control of IRIS robots with joint torque measurement  
کنترل حرکت ربات های رنگین کمان با اندازه گیری گشتاور مشترک
Multicriteria inverse kinematics for general serial robots  
سینماتیک Multicriteria معکوس برای روباتهای عمومی سریال
Multi-sensor (IR) data fusion for mobile robot navigation using occupancy grid method  
چند سنسور (مادون قرمز) همجوشی داده ها برای ناوبری ربات سیار با استفاده از روش شبکه اشغال WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Performance factors for fine end-point position control in robots  
عوامل عملکرد برای کنترل موقعیت خوب نقطه پایانی در روبات ها
Precise motion control of a direct drive robot in fast maneuvers  
دقیق کنترل حرکت ربات درایو مستقیم در مانورهای سریع
Precision manipulation with a dextrous robot hand  
دستکاری دقیق با دست ربات چالاک
Reasoning about uncertainty in robot motion planning  
استدلال در مورد عدم قطعیت در برنامه ریزی حرکت ربات WWW.FULLTEXT.BLOGSKY.COM
Reflex control for robot system preservation, reliability, and autonomy  
لنزهای رفلکس آیینه ای برای حفظ کنترل ربات سیستم ، قابلیت اطمینان ، و استقلال
Robot path planning using a genetic algorithm approach  
برنامه ریزی مسیر ربات با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک


جستجو درکلیه مطالب و عناوین اینجا کلیک نمائید