برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد کشاورزی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

دانلود و خرید و تهیه و انجام پایان نامه دکتری و ارشد مهندسی کشاورزی


عنوان را ایمیل نماید


roya64.ahmadi@gmail.com

لیست عناوین در ادامه مطلب 

جستجو درکلیه مطالب و عناوین اینجا کلیک نمائیدA dual economic analysis of multi-factor productivity and R&D lags in U.S. agriculture تجزیه و تحلیل اقتصادی دوگانه از چند عامل بهره وری و تحقیق و توسعه در ایالات متحده نشدم کشاورزی 
Agriculture and the American suburb: How development can enable the emergence of local food production and suburban revitalization
کشاورزی و آمریکا حومه : توسعه چگونه می تواند از ظهور تولید مواد غذایی محلی و حومه تجدید حیات فعال  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture in crisis: Policy analysis and cow-calf producer behaviour in the aftermath of the Canadian BSE events
کشاورزی در بحران : تجزیه و تحلیل خط مشی و گاو گوساله در رفتار تولید کننده پس از حوادث کانادا BSE 
A macrobotanical analysis of Native American maize agriculture at the Smith's Point site
تجزیه و تحلیل macrobotanical از بومیان کشاورزی ذرت آمریکا در سایت اسمیت نقطه  www.fulltext.blogsky.com
An Economic Analysis of No-Till Rotations and Effects on Carbon Sequestration and Long Term Sustainability of Agriculture
تجزیه و تحلیل اقتصادی از هیچ تا چرخش و در اثر ترسیب کربن و بلند مدت توسعه پایدار کشاورزی 
Assessing the acceptance of incorporating agriculture into Washoe County elementary school curriculum
بررسی پذیرش از ترکیب کشاورزی به شهرستان Washoe برنامه درسی مدارس ابتدایی  www.fulltext.blogsky.com
California and the pathologizing of the Mexican: Body, food, agriculture
کالیفرنیا و مکزیک pathologizing از : بدن ، مواد غذایی ، کشاورزی 
Consumers' perceptions about agriculture before and after viewing the film "Food, Inc."
برداشت های مصرف کنندگان در مورد کشاورزی قبل و بعد از دیدن فیلم "غذا ، شرکت"  www.fulltext.blogsky.com
Determining the attitude of secondary school students towards agriculture as a career: A case study of Ibadan Grammar School students in Oyo State, Nigeria
تعیین نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به کشاورزی به عنوان یک حرفه ای : مطالعه موردی از Ibadan دستور زبان دانش آموزان در Oyo امور خارجه ، نیجریه 
Essays on the effect of climate change on agriculture and forestry
مقالات در اثر تغییرات آب و هوایی بر کشاورزی و جنگلداری  www.fulltext.blogsky.com
Explaining agriculture protectionism: A consumer-based approach to trade policy formation
توضیح درباره حمایت از کشاورزی : رویکرد مصرف کنندگان به تجارت مبتنی بر شکل گیری سیاست 
Global impact of biofuels on agriculture, trade, and environment: A computable general equilibrium analysis
تاثیر جهانی از سوخت های زیستی در کشاورزی ، تجارت ، و محیط زیست : تجزیه و تحلیل محاسبه پذیر تعادل عمومی  www.fulltext.blogsky.com
Health, agriculture and labor markets in developing countries
بهداشت و درمان ، کشاورزی و بازار کار در کشورهای در حال توسعه 
How does food aid impact agricultural production and household supply to agriculture in Ethiopia?
چگونه تاثیر کمک های غذایی تولید کشاورزی و تامین خانواده به کشاورزی در اتیوپی؟  www.fulltext.blogsky.com
Impacts of renewable fuel regulation and production on agriculture, energy, and welfare
اثرات از مقررات و تولید سوخت های تجدید شونده در کشاورزی ، انرژی ، و رفاه 
Institutional structure in corporate agriculture
ساختار سازمانی شرکت در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Ireland and India: Early analogies in British agriculture and trade
ایرلند و هند : تمثیل در اوایل سال کشاورزی بریتانیا و تجارت 
Making milking modern: Agriculture science and the American dairy, 1890--1940
ساخت دوشش مدرن : علوم کشاورزی و لبنی آمریکا ، 1890 -- 1940  www.fulltext.blogsky.com
Margin requirements, price limits, and their relationship to Canadian agriculture futures price volatility
سود ناویژه ، محدوده قیمت و ارتباط خود را به کانادا معاملات آتی نوسانات قیمت کشاورزی 
Market orientation in production agriculture: Measurement, relationships, and implications
تمایلات بازار در تولید کشاورزی : اندازه گیری ، روابط و مفاهیم  www.fulltext.blogsky.com
Political economy of agriculture in the Yazoo Delta: How federal policies shape environmental quality, livelihood possibilities and social justice
اقتصاد سیاسی کشاورزی در دلتا Yazoo : چگونه سیاست های فدرال شکل کیفیت زیست محیطی ، امکان امرار معاش و عدالت اجتماعی 
Rural roads, education, and agriculture: A micro-econometric evaluation study using Trinidad and Tobago data
جاده های روستایی ، آموزش و پرورش و کشاورزی : میکرو اقتصاد مطالعه بررسی با استفاده از ترینیداد و توباگو اطلاعات  www.fulltext.blogsky.com
Salinity inventory and tolerance screening in Utah agriculture
موجودی شوری و تحمل غربالگری در یوتا کشاورزی 
Seeds of crisis: Gender restrictions and agriculture: A study of Kyakibuta, Uganda
دانه از بحران : محدودیت جنس و کشاورزی : مطالعه از Kyakibuta ، اوگاندا  www.fulltext.blogsky.com
Technology-enhanced instruction: Effects on agriculture student cognitive achievement at the secondary level
فناوری پیشرفته آموزش : جلوه های کشاورزی در دستیابی به دانش آموز شناختی در سطح ثانویه 
The bioeconomics of pollination in agriculture bioeconomics
از گرده افشانی در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The good farmer in ancient Rome: War, agriculture and the elite from the republic to early empire
کشاورز خوب در روم باستان : جنگ ، کشاورزی و نخبگان از جمهوری تا امپراتوری اولیه 
The impact of locally purchased food aid on recipient country agriculture markets
تاثیر کمک های غذایی به صورت محلی خریداری شده در تاریخ گیرنده بازارهای کشاورزی کشور  www.fulltext.blogsky.com
The spread of agriculture in Europe: A spatial analysis of the transition to farming
گسترش کشاورزی در اروپا : تجزیه و تحلیل فضایی از انتقال به کشاورزی 
Towards sustainable agriculture in the developing world: Theoretical perspectives and empirical insights
به سوی کشاورزی پایدار در جهان در حال توسعه : دیدگاه های نظری و بینش تجربی  www.fulltext.blogsky.com
Urban agriculture as revolution: An action research and social movement analysis of food production in Alameda County, California
کشاورزی شهری به عنوان انقلاب : پژوهش عمل و تجزیه و تحلیل جنبش های اجتماعی از تولید مواد غذایی در گردشگاه عمومی کانتی در ایالت کالیفرنیا 
Water use in the western U.S.: Irrigated agriculture, water leases, and public preferences
استفاده از آب در غرب ایالات متحده : کشاورزی آبی ، اجاره آب و تنظیمات عمومی  www.fulltext.blogsky.com
A case study of the state university, extension, and the college of agriculture as they explore and implement a metro research and outreach initiative
مورد مطالعه از دانشگاه ایالتی ، فرمت ، و دانشکده کشاورزی به آنها اکتشاف و پیاده سازی تحقیقات و طرح توسعه مترو 
Agriculture, Chinese development, and the macroeconomy
کشاورزی ، توسعه چینی ، و macroeconomy  www.fulltext.blogsky.com
A new wave of environmental degradation in California agriculture: Private standards, constrained choice, and changes in land management
موج جدیدی از تخریب محیط زیست در کشاورزی کالیفرنیا : استانداردهای شخصی ، محدود انتخاب ، و تغییر در مدیریت زمین 
Barriers to enrollment in colleges of agriculture: Perspectives of currently enrolled students at 1862 land-grant institutions
موانع به ثبت نام در کالج های کشاورزی : در حال حاضر از دیدگاه دانش آموزان در 1862 زمین اعطای موسسات ثبت نام  www.fulltext.blogsky.com
Beneficial bees and pesky pests: Three essays on ecosystem services to agriculture
زنبور مفید و آفات مزاحم : سه مقاله در مورد خدمات اکوسیستم به کشاورزی 
Beyond agriculture: The role of economic distance on rural productive asset accumulation in Peru
فراتر از کشاورزی : نقش فاصله اقتصادی در مناطق روستایی انباشت سرمایه مولد در پرو  www.fulltext.blogsky.com
Convergence in the Neolithic: Human population growth at the dawn of agriculture
همگرایی در نوسنگی : بشر رشد جمعیت در سپیده دم کشاورزی 
Coping with DR-CAFTA: Assessing the impact of the agreement and designing adjustment programs for sensitive agriculture in Honduras
مقابله با دکتر - CAFTA : بررسی تاثیر قرارداد و طراحی برنامه های تنظیم برای کشاورزی حساس در هندوراس  www.fulltext.blogsky.com
Does food aid influence agricultural development in recipient countries? A study on the relationship between food aid and agriculture production in sub-Saharan Africa
آیا مواد غذایی کمک های توسعه نفوذ کشاورزی در کشورهای دریافت کننده؟ مطالعه بر روی رابطه بین کمک های غذایی و تولیدات کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 
Ecosystem services from agriculture across a management intensity gradient in southwest Michigan
خدمات اکوسیستم کشاورزی از سراسر شیب مدیریت شدت در جنوب غربی ایالت میشیگان  www.fulltext.blogsky.com
Effects of Structured Classification Activities on student responses to compare-and-contrast questions in a 9th grade agriculture earth science class
اثر فعالیت های ساختار طبقه بندی بر پاسخ دانش آموز را به مقایسه و کنتراست سوالات در 9 کلاس طبقه کشاورزی علوم زمین 
Effects of using a picture-and-text decoding method on student comprehension in a high school fundamental biology course with an agriculture emphasis
اثرات استفاده از تصویر و متن به روش رمز گشایی در درک مطلب دانش آموزان در دبیرستان درس زیست شناسی اساسی با تاکید کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Enhancing the spontaneous imbibition process in naturally fractured reservoirs through wettability alteration using surfactants: Mechanistic study and feasibility of using biosurfactants produced from agriculture waste streams
بهبود روند جذب خود به خود به طور طبیعی در مخازن شکسته از طریق دگرگونی wettability با استفاده از سورفاکتانت : مطالعه مکانیسم و امکان استفاده از biosurfactants تولید شده از ضایعات کشاورزی جریان 
Evaluation of the impacts of integrated agriculture-aquaculture on small-scale farming systems in Dedza, Malawi: A hybrid research approach
بررسی اثرات یکپارچه کشاورزی - آبزی پروری در سیستم های کشاورزی در مقیاس کوچک در Dedza ، مالاوی : روش پژوهش ترکیبی  www.fulltext.blogsky.com
Exploring the use of the Student Readiness Inventory(TM) to develop a retention plan for incoming freshmen in the College of Agriculture at Utah State University
بررسی استفاده از پرسشنامه دانشجویی آمادگی ، محصول به منظور توسعه یک طرح برای حفظ ترم اول ورودی در دانشکده کشاورزی در دانشگاه ایالتی یوتا 
Factors influencing college of agriculture students' participation in leadership development certificate programs: A tri-state study
عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان کالج کشاورزی در برنامه های رهبری گواهی توسعه : سه حالت مطالعه  www.fulltext.blogsky.com
Fremont County food and agriculture: A communal conversation Fremont
مواد غذایی شهرستان و کشاورزی : عمومی گفتگو 
From a "contagious" to a "poisonous yellow peril"?: Japanese and Japanese Americans in public health and agriculture, 1890s--1950
از "مسری" را به "سمی خطر زرد" : آمریکایی ژاپنی ها و ژاپنی ها در زمینه بهداشت عمومی و کشاورزی ، 1890s -- 1950؟  www.fulltext.blogsky.com
Furrows and fairgrounds: Agriculture, identity, and authority in twentieth-century rural Ontario
شیارهای و fairgrounds : کشاورزی ، هویت و اقتدار در قرن بیستم انتاریو روستایی 
Governing the gene: The politics of transgenic agriculture and the future of food
حاکم ژن : سیاست کشاورزی تراریخته و آینده مواد غذایی  www.fulltext.blogsky.com
Growing food in the city: Two approaches to exploring scaling up urban agriculture in Detroit
رو به رشد مواد غذایی در شهرستان : دو رویکرد به کاوش در پوسته پوسته شدن فعالیت کشاورزی شهری در دیترویت 
Identifying confidence levels and instructional strategies of high school agriculture education teachers when working with students with special needs
شناسایی سطح اعتماد به نفس و استراتژی های آموزشی از دبیرستان مدرسان کشاورزی در هنگام کار با دانش آموزان با نیازهای ویژه  www.fulltext.blogsky.com
Impacts of forest-to-agriculture conversion on aboveground and soil carbon and nitrogen stocks along a bioclimate gradient in Costa Rica
اثرات جنگل به کشاورزی تبدیل و در بالای سطح زمین در خاک کربن و نیتروژن سهام در طول یک شیب bioclimate در کاستاریکا 
Innovation systems in agriculture: Managing stakeholder interaction for learning and innovation in the 21st century
سیستم های نوآوری در بخش کشاورزی : مدیریت ذینفعان تعامل برای یادگیری و نوآوری در قرن 21st  www.fulltext.blogsky.com
Inroads on backroads: Sustainable prairie agriculture
تاخت و تاز در backroads : دشت پایدار کشاورزی 
Linking community revitalization, urban agriculture, and elementary education
لینک کردن جامعه تجدید حیات ، کشاورزی ، شهری ، و آموزش و پرورش ابتدایی  www.fulltext.blogsky.com
Local planning for agriculture: A new charge to the planning profession
برنامه ریزی محلی برای کشاورزی : اتهام جدید به برنامه ریزی حرفه ای 
Meatless days and sleepless nights: Food, agriculture, and environment in World War I America
روز Meatless و بی خوابی شبانه : مواد غذایی ، کشاورزی ، محیط زیست و در جنگ جهانی اول امریکا  www.fulltext.blogsky.com
Mexican produce agriculture and land degradation: A study of soil salinization in the Mexicali Valley, Mexico
مکزیکی تولید کشاورزی و زمین تخریب : مطالعه از شور شدن خاک در دره Mexicali ، مکزیک 
Modeling nitrogen loss from regional switchgrass agriculture
مدلسازی از دست دادن ازت از switchgrass کشاورزی منطقه ای  www.fulltext.blogsky.com
On-farm evaluation of fluid starter potassium fertilization for corn using precision agriculture technologies
در مزرعه ارزیابی مایع لقاح پتاسیم برای ذرت با استفاده از استارتر دقیق فن آوری کشاورزی 
Organic and conventional agriculture: A comparison of conventional, manure, and legume systems on soil carbon, soil nitrogen, yield, and economic returns from a long term system in the mid-Atlantic
کشاورزی ارگانیک و معمولی : مقایسه متعارف ، کود ، بنشن و سیستم های کربن در خاک ، خاک نیتروژن ، عملکرد و بازده اقتصادی از سیستم طولانی مدت در اواسط اقیانوس اطلس  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of agriculture teachers toward including students with disabilities
ادراک معلمان نسبت به کشاورزی از جمله دانش آموزان معلول 
Pigs, dryland agriculture and social complexity in precontact Hawai'i: Assessing surplus production through landscape geochemistry
خوک ، کشاورزی dryland و پیچیدگی های اجتماعی در precontact Hawai'i : بررسی تولید مازاد را از طریق ترکیب شیمیایی چشم انداز  www.fulltext.blogsky.com
Plant water use and growth in response to soil salinity in irrigated agriculture
گیاهی مصرف آب و رشد در پاسخ به شوری خاک در بخش کشاورزی آبیاری 
Pollen from Laguna Verde, Blue Creek, Belize: Implications for paleoecology, paleoethnobotany, agriculture, and human settlement
دانه گرده از لاگونا ورده ، آبی کریک ، بلیز : پیامدها برای paleoecology ، paleoethnobotany ، کشاورزی ، و حل و فصل انسان  www.fulltext.blogsky.com
Productionism, sustainable agriculture, and the sustainable agriculture movement in North and South Carolina Productionism
، کشاورزی پایدار و کشاورزی پایدار در جنبش شمالی و کارولینای جنوبی 
Resilient networks and and the historical ecology of Q'eqchi' Maya swidden agriculture
شبکه های انعطاف پذیر و بوم شناسی و تاریخی کشاورزی Q'eqchi 'مایا swidden  www.fulltext.blogsky.com
Ripe for change: Roles of planners and landscape architects at the interface of the land and the network in an alternative agriculture model for Upstate South Carolina
جالب برای تغییر : نقش برنامه ریزان و معماران چشم انداز در رابط از زمین و شبکه در مدل جایگزین برای کشاورزی شمال ایالت کارولینای جنوبی 
Seeds of agribusiness: Grant Wood and the visual culture of grain farming, 1862--1957
دانه از بازرگانی محصولات کشاورزی : گرانت چوب و فرهنگ بصری از کشاورزی دانه ، 1862 -- 1957  www.fulltext.blogsky.com
Small meat processors working group: Managing knowledge in a new era of agriculture
پردازنده های کوچک گوشت کار گروه : مدیریت دانش در عصر جدید کشاورزی 
Student farmer-to-student farmer: Transformational learning in sustainable agriculture and food systems education
دانشجویی کشاورز به کشاورز دانشجو : یادگیری تحول در کشاورزی پایدار و آموزش سیستم های غذا  www.fulltext.blogsky.com
Students' perspectives on the undergraduate education in the College of Agriculture and Natural Resources at Michigan State University
دیدگاه های دانشجویان در آموزش و پرورش در مقطع کارشناسی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ایالتی میشیگان 
Sustainable development and sustainable agriculture: A case study of a development project in Zambia based on the analysis of livelihood and social capital
توسعه پایدار و کشاورزی پایدار : مطالعه موردی از پروژه توسعه در زامبیا ، بر اساس تجزیه و تحلیل امرار معاش و سرمایه اجتماعی  www.fulltext.blogsky.com
The answer to the farm family's problems? Modernization, Extension, and northeast Nebraska agriculture, 1910--1940
پاسخ به مشکلات خانواده مزرعه؟ مدرنیزاسیون ، فرمت ، و شمال شرق کشاورزی نبراسکا ، 1910 -- 1940 
The effect of instability in returns to agriculture on patterns of rural to urban migration in Ethiopia
اثر بی ثباتی در بازگشت به کشاورزی در الگوهای مهاجرت روستایی به شهری در اتیوپی  www.fulltext.blogsky.com
The evolution of local partnerships for sustainable agriculture
تحول از مشارکت محلی برای کشاورزی پایدار 
The impact of chemical pesticide regulations on the United States' agriculture productivity from 1960--2004
تاثیر مقررات سموم شیمیایی در بهره وری کشاورزی ایالات متحده 'از 1960 -- 2004  www.fulltext.blogsky.com
The private state of agribusiness: Brazilian soy on the frontier of a new food regime
دولت خصوصی از بازرگانی محصولات کشاورزی : سویا در برزیل از مرز یک رژیم غذایی جدید 
The state of subsistence agriculture in Ethiopia: Sources of output growth and agricultural inefficiency
دولت از بخش کشاورزی امرار معاش در اتیوپی : منابع رشد تولید و ناکارآمدی کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The success of agriculture in Michigan counties: A weak test of sustainability
موفقیت از کشاورزی در شهرستان میشیگان : آزمون ضعیف پایداری 
The use of mental rehearsal strategies to develop high school agriculture earth science students' skills in reading and following laboratory assignment directions
استفاده از استراتژی های ذهنی تمرین می کند تا مهارت دبیرستان زمین کشاورزی دانشجویان علوم در خواندن و زیر آزمایشگاهی جهت انتساب  www.fulltext.blogsky.com
Three essays on the economics of groundwater extraction for agriculture: Property rights, externalities, and policy
سه مقاله در اقتصاد از استخراج آبهای زیرزمینی برای کشاورزی : حقوق مالکیت ، externalities و سیاست 
Three essays concerning agriculture and energy
سه مقاله مربوط به بخش کشاورزی و انرژی  www.fulltext.blogsky.com
Uprooted lives: Development, disparity, and south-south migration in Costa Rica's export agriculture
زندگی بی خانمان : توسعه ، نابرابری ، و جنوب و جنوب مهاجرت در کشاورزی صادرات کاستاریکا 
Urban agriculture and greenspace in the city of Nanaimo, British Columbia
کشاورزی شهری و greenspace در شهرستان Nanaimo ، بریتیش کلمبیا  www.fulltext.blogsky.com
Urbanization, agriculture, and economic output: Essays in economic geography
شهرسازی ، کشاورزی ، اقتصادی و خروجی : مقالات در جغرافیای اقتصادی 
Utilizing a key word unraveling strategy to improve content comprehension in a high school agriculture earth science class
با استفاده از یک کلید واژه استراتژی پرده برداشتن در جهت بهبود درک مطالب در کلاس دبیرستان کشاورزی علوم زمین  www.fulltext.blogsky.com
Value-Added Agriculture Producers: How they find, obtain, and validate knowlege inputs
ارزش افزوده محصولات کشاورزی : چگونه می توان آنها را پیدا کنید ، به دست آورد ، و تایید اعتبار ورودی دانش 
Water conservation, wetland restoration and agriculture in the Colorado River Delta, Mexico
حفاظت از آب ، ترمیم تالاب و کشاورزی در دلتای رود کلرادو ، مکزیک  www.fulltext.blogsky.com
Academic advising in the College of Agriculture, Food and Natural Resources: An investigation of undergraduate students' needs and faculty performance
مشاوره علمی در دانشکده کشاورزی ، غذا و منابع طبیعی : بررسی نیازهای دانشجویان مقطع کارشناسی و عملکرد اعضای هیات علمی 
Adolescents' knowledge and application of the United States Department of Agriculture's food guide: MyPyramid
دانش نوجوانان و استفاده از ایالات متحده گروه از راهنمای غذایی کشاورزی : MyPyramid  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture and natural resources management for American Indian tribes: Extension agent's view
کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت برای قبایل سرخپوست آمریکا : مشاهده فرمت عامل ها 
Analysis of agriculture injuries using workers' compensation data
تجزیه و تحلیل آسیب های ناشی از کشاورزی با استفاده از کارگران داده جبران  www.fulltext.blogsky.com
An optimization study of integrated agriculture production systems for meeting household food, fodder and fuel demands: A case study in the dryland region of India
مطالعه بهینه سازی سیستم های تولید یکپارچه کشاورزی برای دیدار خانواده غذا ، علوفه و سوخت مطالبات : مطالعه موردی در منطقه dryland هند 
Assessing barriers to the implementation of GIS technology in precision agriculture
بررسی موانع به اجرای تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی دقیق  www.fulltext.blogsky.com
A three-stage model for the domestication of Oryza sativa and the emergence of rice agriculture in China, 12,000--7,000 BP
مدل سه مرحله ای برای اهلی Oryza sativa از ظهور و زراعت برنج در چین ، 12،000 -- 7 ، 000 فشار خون 
Crop residue effects on weed seedling emergence in no-till agriculture
اثرات گندم مانده بر ظهور علف هرز در نهال بدون شخم کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Dangerous holes in global environmental governance: The roles of neoliberal discourse, science, and California agriculture in the Montreal Protocol
حفره های خطرناک در حکومت جهانی محیط زیست : نقش گفتمان نئولیبرالی ، علوم ، کشاورزی و کالیفرنیا در پروتکل مونترال 
Diversity in higher education: Hiring policies and practices to diversify faculty in the College of Agriculture at a midwestern university
تنوع در آموزش عالی : سیاست های استخدام و به تنوع در شیوه های استادان در دانشکده کشاورزی در دانشگاه غرب میانه  www.fulltext.blogsky.com
Elk-agriculture conflicts in the greater Riding Mountain ecosystem: Building bridges between the natural and social sciences to promote sustainability
الک کشاورزی درگیری در بیشتر اکوسیستم کوهستان سواری : ساختمان پل بین علوم طبیعی و اجتماعی را به ترویج پایداری 
Essays on applied production analysis in agriculture
مقالات تجزیه و تحلیل در تولید مورد استفاده در کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Ethics of identification in the organizational production of the war on terror: The rhetoric of the U.S. Department of Agriculture
اخلاق شناسایی در تولید سازمانی از جنگ با ترور : لفاظی از وزارت کشاورزی ایالات متحده 
Evaluation of sustainable agriculture systems in central Mexico
بررسی سیستم های کشاورزی پایدار در مرکز مکزیک  www.fulltext.blogsky.com
Exploring animal agriculture through technology
کاوش کشاورزی دام از طریق فن آوری 
Federal policy for agriculture under the Reagan administration: The first year
سیاست فدرال برای کشاورزی در دولت ریگان : سال اول  www.fulltext.blogsky.com
Feeding the hungry allies: Canadian food and agriculture during the Second World War
تغذیه گرسنه متحدان : مواد غذایی کانادا و کشاورزی در طول جنگ جهانی دوم 
Governing rice: The politics of experimentation in global agriculture
برنج حاکم : سیاست از آزمایش در کشاورزی جهانی  www.fulltext.blogsky.com
Growing a community: Urban agriculture
در حال رشد جامعه : کشاورزی شهری 
How cultural changes in agriculture and urbanization have led to the dissemination of infectious disease
چگونه تغییرات فرهنگی در بخش کشاورزی و شهرنشینی را به انتشار بیماری های عفونی به رهبری  www.fulltext.blogsky.com
Identifying, examining, and validating a description of the agriculture industry
شناسایی ، بررسی و اعتبار شرح صنعت کشاورزی 
Identification and development of the support needs for Arkansas Cooperative Extension personnel in organic and sustainable agriculture
شناسایی و توسعه برای پشتیبانی از نیازهای کارکنان تعاونی آرکانزاس فرمت در کشاورزی ارگانیک و پایدار  www.fulltext.blogsky.com
Improving irrigated agriculture in the Fergana Valley, Uzbekistan
بهبود آبیاری کشاورزی در دره فرغانه ، ازبکستان 
Is urban agriculture associated with food security and nutritional status of preschool-aged children among low-income peri-urban households of Lima, Peru?
آیا کشاورزی شهری در ارتباط با امنیت غذایی و وضعیت تغذیه ای کودکان مهد کودک در سنین پایین در میان درآمد خانوار شهری - پری از لیما ، پرو؟  www.fulltext.blogsky.com
Jamaica and the development of a sustainable organic agriculture sub-sector: Challenges and opportunities for a small island developing state
جامائیکا و توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک زیر بخش : چالش ها و فرصت ها برای یک جزیره کوچک در حال توسعه دولت 
Land and seeds: The cultural, ecological, and global politics of organic agriculture in Latvia and Costa Rica
زمین و دانه های : سیاست کشاورزی ارگانیک فرهنگی ، زیست محیطی و جهانی در لتونی و کوستا ریکا  www.fulltext.blogsky.com
Late prehistoric and modern irrigation agriculture in Torata, Peru
مرحوم ماقبل تاریخی و مدرن کشاورزی آبیاری در Torata ، پرو 
Machinery sharing by agribusiness firms: Methodology, application, and simulation
به اشتراک گذاری ماشین آلات توسط شرکت بازرگانی محصولات کشاورزی : روش ، برنامه ، و شبیه سازی  www.fulltext.blogsky.com
Not just about the vegetables: Community supported agriculture and discourses of the local and nature in the Ottawa area
نه فقط در مورد سبزیجات : جامعه کشاورزی و گفتمان های از محلی و طبیعت در منطقه اتاوا پشتیبانی 
Perceptions of secondary agriculture teachers and 4-H youth development Extension personnel regarding cooperative behavior
ادراک معلمان متوسطه کشاورزی و 4 - ح جوانان توسعه پرسنل فرمت مورد رفتار تعاونی  www.fulltext.blogsky.com
Phosphorus budgets for the Saint Lawrence River sub-basin: A century of change in agriculture and water quality
فسفر بودجه برای رودخانه سنت لارنس زیر بستر : قرن از تغییر در کیفیت آب و کشاورزی 
Prioritizing weed populations for eradication at a regional level: The California Department of Food and Agriculture's A-rated weeds
اولویت برای ریشه کن کردن جمعیت علف های هرز در سطح منطقه ای : گروه کالیفرنیا از مواد غذایی و کشاورزی دارای رتبه - علف های هرز  www.fulltext.blogsky.com
Societes rurales et developpement durable. Transformations recentes des agricultures, strategies paysannes et soutenabilite des systemes ruraux en Afrique sahelo-soudanienne: Cas du departement de Bignona (Senegal meridional) Societes rurales
همکاران developpement با دوام. تحول recentes پردازنده agricultures ، استراتژی paysannes همکاران soutenabilite پردازنده systemes ruraux en Afrique sahelo - soudanienne : سیایاس رقیق departement د Bignona (سنگال نصف النهاری) 
South African's Agriculture Broad Based Black Economic Empowerment (AgriBEE) policy: Implications from a domestic content model
آفریقای جنوبی در کشاورزی پهن سیاه و سفید بر اساس توانمندی اقتصادی (AgriBEE) سیاست : مفاهیم از مدل محتوای داخلی  www.fulltext.blogsky.com
Spatial analysis of soybean canopy response to soybean cyst nematodes (Heterodera glycines) in eastern Arkansas: An approach to future precision agriculture technology application
تجزیه و تحلیل فضایی از پاسخ به نماتد سویا سایبان کیست سویا (Heterodera glycines) در شرق آرکانزاس : رویکرد به آینده برنامه دقیق کشاورزی تکنولوژی 
Technological change in Canadian agriculture: A computable general equilibrium analysis
تغییر فنی در بخش کشاورزی کانادا : تجزیه و تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر  www.fulltext.blogsky.com
The agriculture angle: Effect of framing agricultural biotechnology messages on attitudes and intent to publish within the elaboration likelihood model
زاویه کشاورزی : اثر فریم پیام بیوتکنولوژی کشاورزی در نگرش ها و به قصد انتشار در مدل جزئیات احتمال 
The essence of secondary agriculture teachers' experiences with teacher collaboration
جوهر از تجارب معلمان متوسطه کشاورزی با همکاری معلم  www.fulltext.blogsky.com
The life stories of former community college agriculture reentry students: A narrative inquiry of self-efficacy
داستان زندگی و مرگ از سابق جامعه دانشگاهی دانشجویان reentry کشاورزی : پرسش روایت از خود کارآمدی 
The mechanism of agriculture and health---Exploration of links between agricultural practice and human nutrition in rural China
مکانیسم کشاورزی و سلامت --- اکتشاف از رابطه بین عملکرد های کشاورزی و تغذیه انسان در مناطق روستایی چین  www.fulltext.blogsky.com
The nature of what's to come: Changing agribusiness strategies in the era of the Uruguay Round
طبیعت از آنچه در راه اند : تغییر استراتژی های بازرگانی محصولات کشاورزی در دوران دور اروگوئه 
The oil palm conundrum: How oil palm agriculture affects tropical biodiversity and what can we do about it
روغن نخل معمای : چگونه روغن نخل بر تنوع زیستی کشاورزی گرمسیری و می توانند آنچه را که ما در مورد آن انجام  www.fulltext.blogsky.com
The perceptions held by FFA members of employability skill development associated with agriculture Career Development Events
برداشت برگزار شده توسط اعضای FFA استخدام توسعه مهارت های مرتبط با کشاورزی شغلی رویدادها توسعه 
The visible land: Agricultural economics, US export agriculture, and international development, 1918--1965
زمین قابل مشاهده : اقتصاد کشاورزی ، صادرات کشاورزی ایالات متحده ، و توسعه بین المللی ، 1918 -- 1965  www.fulltext.blogsky.com
Traceability of 4-H exhibition animals: Issues and analysis for animal agriculture in West Central Indiana
قابلیت ردیابی از حیوانات نمایشگاه 4 - ارتفاع : مسائل و تجزیه و تحلیل برای کشاورزی دام در غرب مرکزی ایندیانا 
Use of perennial leguminous living mulches for the fertilization of broccoli in an organic agriculture system
استفاده از چندساله mulches زندگی بن شنی برای لقاح از کلم بروکلی در سیستم کشاورزی ارگانیک  www.fulltext.blogsky.com
Using the past to create a sustainable future for agriculture: Environmental and social landscape change in Iowa
با استفاده از گذشته برای ایجاد آینده ای پایدار برای کشاورزی : تغییر چشم انداز زیست محیطی و اجتماعی در آیووا 
A descriptive study of agriculture teachers' awareness of biotechnology and the future of biotechnology education in Illinois
مطالعه توصیفی از آگاهی معلمان کشاورزی 'از بیوتکنولوژی و آینده آموزش و پرورش بیوتکنولوژی در ایلینویز  www.fulltext.blogsky.com
Adoption and diffusion of irrigation technologies: Application on the agriculture of Murcia
تصویب و نشر فناوری های آبیاری : کاربرد در کشاورزی از مورسیا 
Agriculture and ideology in a globalized world: A multiplicity of farmer discourses
کشاورزی و ایدئولوژی در دنیای جهانی : تعدد گفتمان کشاورز  www.fulltext.blogsky.com
Akimel O'odham agriculture and the Gila River Akimel O'odham
کشاورزی و رودخانه گیلان 
Animals, agriculture, and religion among Native Americans in Precontact Illinois: An interdisciplinary analysis of perception and representation
حیوانات ، کشاورزی ، و مذهب در میان بومیان آمریکا در Precontact ایلینوی : تجزیه و تحلیل بین رشته ای از ادراک و نمایندگی  www.fulltext.blogsky.com
An investigation of the practice of scientific inquiry in secondary science and agriculture courses
تحقیق و تفحص در عمل تحقیق علمی در علوم دوره متوسطه و کشاورزی 
Assessment of teachers' ability to integrate science concepts into secondary agriculture programs
ارزیابی از توانایی معلمان به ادغام مفاهیم علم کشاورزی در برنامه های ثانویه  www.fulltext.blogsky.com
A tale of two countries: An assessment of the European Union-United States trade relationship in agriculture
داستان دو کشور : ارزیابی از اتحادیه اروپا - روابط تجاری ایالات متحده در بخش کشاورزی 
A woman's work: Exploring gender roles and agriculture in Charikar, Afghanistan
کار زنان : بررسی نقش های جنسیتی و کشاورزی در چاریکار ، افغانستان  www.fulltext.blogsky.com
Biodiversity conservation in tropical agriculture: New and old world perspectives
حفاظت از تنوع زیستی در کشاورزی گرمسیری : جدید و دیدگاه های دنیای قدیم 
Boundary dynamics and matrix effects on beetle community composition and movement between forests and agriculture
دینامیک مرز و اثرات ماتریکس در ترکیب جامعه سوسک و جنبش بین جنگل و کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Changing lives, changing fields: Diversity in agriculture and economic strategies in two caboclo communities in the Amazon estuary
تنوع در بخش کشاورزی و استراتژی های اقتصادی در جوامع caboclo دو در خور آمازون : در حال تغییر زندگی می کند ، تغییر رشته 
Child sakadas in Philippine agriculture: Researching injury hazards for working children in the context of international labor standards and United States foreign policy sakadas
کودکان در کشاورزی فیلیپین : تحقیق در خطرات آسیب برای کار کودکان در چارچوب استانداردهای کار بین المللی و ایالات متحده سیاست خارجی  www.fulltext.blogsky.com
Civic agriculture: An analysis of citizen and community engagement in Vermont's food system
کشاورزی مدنی : تجزیه و تحلیل شهروندان و مشارکت جامعه در نظام غذا ورمونت است 
Coffee, liberalization and democratic development in Tanzania: A study in the politics of agriculture and development in transitional states
قهوه ، آزاد سازی و توسعه دموکراتیک در تانزانیا : پژوهش حاضر در سیاست و توسعه کشاورزی در ایالت های انتقالی  www.fulltext.blogsky.com
Contemporary ruralities: Contrasting visions of food and agriculture ruralities
معاصر : دیدگاه های متضاد از غذا و کشاورزی 
Diversifying midwestern agriculture with perennial forages: A review of the benefits and barriers to forages in Iowa, and a genetic study of biofuel potential for reed canarygrass
تنوع کشاورزی غرب میانه با علوفه چندساله : چکیده ای از منافع و موانع علوفه در آیووا ، و مطالعه ژنتیکی بالقوه سوخت زیستی برای canarygrass نی  www.fulltext.blogsky.com
Economics of drought preparedness and response in irrigated agriculture
اقتصاد از آمادگی برای خشکسالی و پاسخ در زمینه کشاورزی آبیاری 
Effect of problem-based learning on knowledge acquisition, knowledge retention, and critical thinking ability of agriculture students in urban schools
اثر یادگیری بر اساس حل مسأله در کسب دانش ، حفظ دانش ، و توانایی تفکر انتقادی دانشجویان کشاورزی در مدارس شهری  www.fulltext.blogsky.com
Essays on innovations in the agriculture and food industry sectors
مقالات در خلاقیت و نوآوری در بخش کشاورزی و مواد غذایی صنعت 
Evaluating sustainable water management in the context of irrigated agriculture in the Bigstick Basin, Saskatchewan
بررسی مدیریت آب و سازگار با محیط زیست در زمینه کشاورزی آبی در حوضه Bigstick ، ساسکاچوان  www.fulltext.blogsky.com
Evaluating the Conservation Security Program utilizing the perceptions and economics of producer participation: Implications for land stewardship in Iowa agriculture
بررسی حفاظت امنیت برنامه با استفاده از درک و اقتصاد از شرکت تولید کننده : پیامدها برای نظارت زمین کشاورزی در آیووا 
From cotton farmers to poultry growers: The rise of industrial agriculture in upcountry Georgia, 1914--1960
پنبه از کشاورزان به تولید کنندگان مرغ : افزایش کشاورزی صنعتی در upcountry گرجستان ، 1914 -- 1960  www.fulltext.blogsky.com
Geographic Information Systems in the application of Precision Agriculture for sustainable sugarcane production in the republic of Panama
اطلاعات جغرافیایی سیستم در کاربرد دقیق کشاورزی پایدار برای تولید نیشکر در جمهوری پاناما 
In-service educational needs of agricultural officers for adaptation of remote sensing technology for precision agriculture in the province of Balochistan-Pakistan
در خدمت نیازهای آموزشی از افسران کشاورزی برای اقتباس از تکنولوژی سنجش از راه دور برای کشاورزی دقیق در استان بلوچستان پاکستان  www.fulltext.blogsky.com
Integrated infrastructures for an urban lake in Wuhan, China: A proposal for flood management, urbanism, agriculture and ecosystem
مجتمع زیرساخت برای دریاچه شهری در ووهان ، چین : پیشنهاد برای مدیریت سیل ، طوفان و شهرسازی ، کشاورزی و اکوسیستم 
Iowa teachers' perceptions regarding the effectiveness of agriculture teacher education programs in addressing teaching standards and criteria
برداشت معلمان آیووا 'توجه به اثر بخشی برنامه های آموزش کشاورزی از معلم در پرداختن به استانداردها و ضوابط آموزش  www.fulltext.blogsky.com
Local food consumers and reflexivity: Determining the conceptual boundaries behind community supported agriculture
مصرف کنندگان مواد غذایی محلی و reflexivity : تعیین مرزهای مفهومی پشت جامعه حمایت کشاورزی 
Managing water resources in agriculture and watersheds: Modeling using GIS and dynamic simulation
مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع آبی : مدل سازی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبیه سازی پویا  www.fulltext.blogsky.com
Nitrogen recycling for the sustainability of Irish agriculture
بازیافت نیتروژن برای پایداری کشاورزی ایرلندی 
Occurrence and potential health effects of antibiotic resistant and pathogenic enteric bacteria on swine animal agriculture and row crop farms in farmers and their neighbors
پیدایش و اثرات بهداشتی بالقوه از آنتی بیوتیک باکتری مقاوم و پاتوژن رودهای در کشاورزی دام خوکی سطر و در مزارع گندم کشاورزان و همسایگان خود  www.fulltext.blogsky.com
Optimization approaches in risk management: Applications in finance and agriculture
روش های بهینه سازی در مدیریت ریسک : نرم افزار در امور مالی و کشاورزی 
Organic agriculture in Oklahoma: Catalysts and roadblocks for producers
کشاورزی ارگانیک در اوکلاهاما : کاتالیزورها و موانع برای تولید کنندگان  www.fulltext.blogsky.com
Pickles and pickets after NAFTA: Globalization, agribusiness, the United States-Mexico food-chain, and farm-worker struggles in North Carolina
ترشی و pickets پس از نفتا : جهانی سازی ، بازرگانی محصولات کشاورزی ، ایالات متحده و مکزیک با زنجیره مواد غذایی ، کشاورزی و کارگر مبارزات در کارولینای شمالی 
Plumbing agricultural landscapes for water quality improvement: Coexistence of intensive agriculture and good water quality
لوله کشی مناظر کشاورزی برای بهبود کیفیت آب : همزیستی کشاورزی فشرده و کیفیت آب خوب  www.fulltext.blogsky.com
Preparing future secondary agriculture teachers to work with students with learning disabilities
آماده سازی معلمان آینده کشاورزی ثانویه به کار با دانش آموزان با ناتوانی در یادگیری 
Red clover as a living mulch: Implications for sustainable agriculture and environmental conservation
شبدر قرمز به عنوان مالچ زنده : پیامدهای آن برای کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست  www.fulltext.blogsky.com
Risk, induced innovation, and productivity convergence in United States agriculture
خطر ، ناشی از نوآوری ، بهره وری و همگرایی در ایالات متحده آمریکا کشاورزی 
Saddling the cow: The collectivization of agriculture in Poland, 1948--1956 Saddling
گاو : اشتراکی کشاورزی در لهستان ، 1948 -- 1956  www.fulltext.blogsky.com
Sustainability of agriculture in the Al-Qassim region, Saudi Arabia
توسعه پایدار کشاورزی در آل قاسم منطقه ، عربستان سعودی 
The conceptualization of leadership and leadership development by academic department heads in colleges of agriculture at land grant institutions: A qualitative study
مفهوم رهبری و رهبری توسعه توسط گروه علمی سر در دانشکده های کشاورزی در موسسات اعطای زمین : مطالعه کیفی  www.fulltext.blogsky.com
The development of irrigated agriculture in Wailau Valley, Moloka'i Island, Hawai'i
توسعه کشاورزی آبیاری شده در Wailau دره ، Moloka'i جزیره ، Hawai'i 
The regional value of water in agriculture
ارزش منطقه ای آب در کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
There slavery cannot dwell: Agriculture and labor in northern Maryland, 1790--1860
برده داری وجود دارد نمی تواند ساکن : کشاورزی و کار در شمال ایالت مریلند ، 1790 -- 1860 
The sword of Damocles: Pima agriculture, water use and water rights, 1848--1921
شمشیر Damocles : پیما کشاورزی ، مصرف آب آب و حقوق ، 1848 -- 1921  www.fulltext.blogsky.com
The transnational origin, diffusion, and transformation of "organic" agriculture: A study in social movement framing and outcomes
منشاء فراملی ، نفوذ ، و تحول از "آلی" کشاورزی : مطالعه به سمت فریم های جنبش اجتماعی و نتایج 
Three essays on risk and uncertainty in agriculture
سه مقاله در مورد ریسک و عدم اطمینان در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Traditional agriculture and rural living in Croatia: Compatible with the new Common Agricultural Policy?
سنتی کشاورزی و زندگی روستایی در کرواسی : سازگار با جدید سیاست مشترک کشاورزی؟ 
Understanding barriers for agriculture-tourism linkages: Setting policy agenda for agricultural growth
موانع درک برای کشاورزی گردشگری ارتباطات : تنظیم دستور کار سیاست برای رشد کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Urban agriculture in Kingston: Present and future potential for re-localization and sustainability
کشاورزی شهری در کینگستون : در حال حاضر و بالقوه برای آینده دوباره محلی سازی و پایداری 
Urban agriculture - Redefining urban communities through local growing
کشاورزی شهری -- تعریف دوباره جوامع شهری از طریق محلی در حال رشد  www.fulltext.blogsky.com
Urban life with livestock: Performing alternative imaginaries through small-scale urban livestock agriculture in the United States
زندگی شهری با دام : انجام imaginaries جایگزین از طریق مقیاس کوچک کشاورزی دام شهری در ایالات متحده 
Value orientations and the practice of conservation: Applications in fisheries management and agriculture
جهت گیری های ارزش و عمل از حفاظت : نرم افزاری در مدیریت شیلات و کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
'Walking through your old way of thinking': The learning dimension of farmers' transitions to sustainable agriculture '
قدم زدن در راه قدیمی خود را از فکر کردن' : بعد از انتقال یادگیری کشاورزان به کشاورزی پایدار 
Water scarcity, labor abundance and Imperial Valley agriculture: An investigation of the Quantification Settlement Agreement
کمبود آب ، فراوانی کار و دره امپریال کشاورزی : بررسی تعریف توافقنامه حل و فصل  www.fulltext.blogsky.com
Ways of old, ways of new: Realism and idealism in community supported agriculture
راه های قدیمی ، شیوه های جدید : رئالیسم و ایدهآلیسم در جامعه حمایت کشاورزی 
Wheat cultivar and cereal species mixture use in organic and conventional agriculture
رقم گندم و گونه های غلات مخلوط استفاده در کشاورزی ارگانیک و معمولی  www.fulltext.blogsky.com
AD infinitum: The use and impact of NAFTA trade remedy law in agriculture
بی انتها : استفاده از نفتا و تاثیر قانون تجارت درمان در بخش کشاورزی 
Agriculture in transition: The case of consumer preferences for selected food attributes and type of retail food outlets in Saratov, Russia
کشاورزی در حال گذار : مورد ترجیحات مصرف کنندگان برای انتخاب ویژگی های مواد غذایی و نوع مواد غذایی از رسانه های خرده فروشی در ساراتوف ، روسیه  www.fulltext.blogsky.com
A holistic approach to balancing growth, agriculture and the environment in the upper Carson River basin
رویکرد کل نگر به متعادل رشد ، کشاورزی و محیط زیست در بالا کارسون حوضه رودخانه 
Analysis of precision agriculture datasets for on-farm research
تجزیه و تحلیل از مجموعه داده کشاورزی دقیق برای تحقیقات در مزرعه  www.fulltext.blogsky.com
An evaluation of landscapes, hydrology, and channel morphology of coastal plain drainages with different cranberry agriculture histories
ارزیابی از مناظر ، آب شناسی و مورفولوژی کانال آبراهه ساحلی دشت با سابقه قره قاط مختلف کشاورزی 
An exploration of antecedents and consequences of supplier connectedness in the Canadian agribusiness industry
اکتشاف از سوابق و عواقب connectedness منبع در صنعت کشاورزی تجاری کانادا  www.fulltext.blogsky.com
Bee abundance and diversity in berry agriculture
زنبور فراوانی و تنوع در کشاورزی توت 
Biosecurity in agriculture: A suggested strategy for the protection of source water against pathogenic contamination Biosecurity
در کشاورزی : استراتژی پیشنهاد شده به آن برای حمایت از منبع آب در برابر آلودگی به پاتوژن  www.fulltext.blogsky.com
Career experiences of novice urban agriculture teachers
تجارب حرفه ای از تازه کار معلمان کشاورزی شهری 
Community supported agriculture, economic preference theory and subjective well-being
انجمن حمایت کشاورزی ، نظریه اقتصادی و ترجیح ذهنی رفاه  www.fulltext.blogsky.com
Conserving biodiversity in agriculture-dominated landscapes: Loss of natural habitat drives lepidopteran declines at multiple spatial scales
تنوع زیستی حفاظت در مناظر کشاورزی تحت سلطه : از دست دادن زیستگاه طبیعی درایوهای lepidopteran کاهش در مقیاس های مختلف فضایی 
Decision-making from on-farm experiments: Spatial analysis of precision agriculture data
تصمیم گیری از روی آزمایش های مزرعه : تجزیه و تحلیل داده های فضایی از کشاورزی دقیق  www.fulltext.blogsky.com
Describing the readiness for retention of students of color at state and land-grant colleges of agriculture
توصیف آمادگی برای نگهداری از دانش آموزان از رنگ در دولت و اعطای زمین از دانشکده کشاورزی 
Differential impact of commodification of agriculture on people's livelihoods and the environment in the Western Ghats of India: An extended environmental entitlement analysis
تاثیر دیفرانسیل از commodification کشاورزی در معیشت مردم و محیط زیست در Ghats غربی هند : تمدید حق تجزیه و تحلیل محیط زیست  www.fulltext.blogsky.com
References and bias towards agriculture in a middle grade social science textbook
پیوند به بیرون و تعصب نسبت به کشاورزی در وسط کتاب درسی کلاس علوم اجتماعی 
School foodservice directors' perceptions of value and cost of using agriculture commodities in child nutrition programs
برداشت مدیران دانشکده foodservice 'از ارزش و قیمت کالاهای کشاورزی با استفاده از برنامه های در تغذیه کودک  www.fulltext.blogsky.com
Science and agriculture teacher collaboration in Utah schools
علوم و کشاورزی همکاری معلم در مدارس یوتا 
State, social movement and producer perspectives on multifunctional agriculture in the global food regime
امور خارجه ، جنبش های اجتماعی و دیدگاه های تولید در کشاورزی چند منظوره در رژیم غذایی در جهان  www.fulltext.blogsky.com
Sustainable agriculture and the perceptions of high school agriculture teachers in the North Central Region of the United States
کشاورزی پایدار و برداشت از معلمان مدرسه کشاورزی بالا در منطقه شمال مرکزی ایالات متحده 
Sustainable agriculture, renewable energy and rural development: An analysis of bio-energy systems used by small farms in China
کشاورزی پایدار ، انرژی های تجدید شونده و توسعه روستایی : تجزیه و تحلیل زیستی انرژی سیستم های مزارع کوچک در چین استفاده می شود  www.fulltext.blogsky.com
Teaching techniques, and cognitive level of discourse, questions, and course objectives, and their relationship to student cognition in College of Agriculture class sessions
آموزش تکنیک های شناختی و سطح گفتمان ، پرسش ها ، و اهداف درس ، و ارتباط خود را به شناخت دانش آموزان در جلسات کلاس دانشکده کشاورزی 
Technology use in agriculture and occupational mobility of farm households in Nepal: Demographic and socioeconomic correlates
استفاده از فناوری در کشاورزی و تحرک شغلی خانوارها مزرعه ای در نپال : دموگرافیک و ارتباط اجتماعی و اقتصادی  www.fulltext.blogsky.com
The economics of delivering service in agribusiness
اقتصاد از ارائه خدمات در بازرگانی محصولات کشاورزی 
The environmental impact of dietary choice and agriculture in California
اثرات زیست محیطی از انتخاب رژیم غذایی و کشاورزی در کالیفرنیا  www.fulltext.blogsky.com
The influence of teacher efficacy on North Carolina agriculture teachers' perceived success in working with students with special needs
تاثیر اثر معلم در کارولینای شمالی معلمان کشاورزی 'درک موفقیت در کار با دانش آموزان با نیازهای ویژه 
Thinking like an ecosystem: Architecture, agriculture and our ecological footprint
فکر کردن مثل یک اکوسیستم : معماری ، کشاورزی و زیست محیطی ما رد پا  www.fulltext.blogsky.com
Transformation of coastal wetland agriculture and livelihoods in Kerala, India
انتقال از کشاورزی تالاب های ساحلی و معیشت در کرالا ، هند 
Understanding rural poverty clusters: The intersection of agriculture, economic structure and locality under postindustrialism
آشنایی با خوشه های فقر روستایی : تقاطع کشاورزی ، ساختار اقتصادی و محل تحت postindustrialism  www.fulltext.blogsky.com
University student perceptions regarding agriculture and names of agricultural faculties and departments of agribusiness
برداشت ، دانشجوی دانشگاه در خصوص کشاورزی و نامهای دانشکده کشاورزی و وزارتخانه های بازرگانی محصولات کشاورزی 
Use of precision agriculture technologies in studying the relationships among soil pH, calcium carbonate equivalent, soybean cyst nematode population density, and soybean yield
استفاده از فن آوری های کشاورزی دقت در مطالعه روابط بین pH خاک ، معادل کربنات کلسیم ، دانه سویا به نماتد کیست تراکم جمعیت ، و عملکرد سویا  www.fulltext.blogsky.com
Using biosurfactants produced from agriculture process waste streams to improve oil recovery in fractured carbonate reservoirs
با استفاده از biosurfactants تولید شده از ضایعات کشاورزی روند جریان به بهبود بازیافت نفت در مخازن شکسته کربنات 
Welfare impacts of alternative public policies for environmental protection in agriculture in an open economy: A general equilibrium framework
اثرات سیاست های جایگزین رفاه عمومی برای حفاظت از محیط زیست در بخش کشاورزی در اقتصاد باز : چارچوب تعادل عمومی  www.fulltext.blogsky.com
A case study of an adult education program for beginning and transitioning farmers learning to practice sustainable agriculture
مطالعه موردی از برنامه آموزش بزرگسالان برای شروع و کشاورزان انتقال یادگیری به تمرین کشاورزی پایدار 
Administrative policy implications of the perceptions of Missouri high school agriculture teachers and the effectiveness of home visits in the area of improvement of academic performance
پیامدهای سیاست اداری از برداشت از معلمان مدرسه کشاورزی میسوری بالا و تاثیر بازدید از منزل در زمینه بهبود عملکرد تحصیلی  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture in Madagascar: Conservation and cultural meanings of rice
کشاورزی در ماداگاسکار : حفاظت و معانی فرهنگی برنج 
An assessment of the cognitive behavior exhibited by secondary agriculture teachers
ارزیابی شناختی رفتاری نمایش گذاشته شده توسط معلمان متوسطه کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
An evaluation of leisure agriculture policy in Taiwan utilizing the analytic hierarchy process (AHP)
ارزیابی سیاست اوقات فراغت کشاورزی در تایوان با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) 
A pedagogy of provisioning: Urban agriculture as a mechanism for community renewal
فن اموزش وپرورش کودک از تأمین : کشاورزی شهری به عنوان یک مکانیسم برای نوسازی جامعه  www.fulltext.blogsky.com
A political ecology of conservation: Peri-urban agriculture and urban water needs in Mexico City
بوم شناسی سیاسی از حفاظت : پری شهری کشاورزی و آب شهری نیاز در مکزیکو سیتی 
Assessment of references to agriculture in a middle grade science textbook
ارزیابی از منابع به بخش کشاورزی در وسط کتاب درسی علم درجه  www.fulltext.blogsky.com
Care at the center of economic choice: Resolving the conflict between housing and agriculture in the San Joaquin Valley
مراقبت در مرکز انتخاب اقتصادی : حل مناقشه بین مسکن و کشاورزی در دره سن خواکین 
Climate, culture, and agriculture: Examining change in the Near East during the Bronze and Iron Ages
آب و هوا ، فرهنگ ، و کشاورزی : بررسی تغییر در شرق نزدیک در طول قرون برنز و آهن  www.fulltext.blogsky.com
Considerations of demand in the supply of science by the United States Department of Agriculture's Agricultural Research Service
ملاحظات از تقاضا در عرضه علم از سوی ایالات متحده گروه کشاورزی خدمات تحقیقات کشاورزی 
Cosmology, practice, and power: Ritual, agriculture, and pre-colonial politics in Bali
کیهان شناسی ، تمرین ، و قدرت : آیینی ، کشاورزی ، و سیاست های پیش از استعمار در بالی  www.fulltext.blogsky.com
Early agriculture in the Mogollon (AD 200--1200): Material manifestations of labor organization and agricultural intensification
در اوایل کشاورزی در Mogollon (م 200 - 1،200) : تظاهرات مواد از سازمان کار و تشدید کشاورزی 
Effect of problem-based learning on critical thinking ability and content knowledge of secondary agriculture students
اثر یادگیری بر اساس حل مسأله در توانایی تفکر انتقادی و دانش محتوای دانش آموزان متوسطه کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Embedded within landscapes: Agrarian philosophy and sustainable agriculture
جاسازی شده در داخل چشم انداز : فلسفه کشاورزی و کشاورزی پایدار 
Environmental and food safety initiatives in Ontario agriculture: Recommendations for an integrated on-farm risk management program for fruit and vegetable producers
محیط زیست و ایمنی غذا طرح در بخش کشاورزی انتاریو : توصیه هایی برای یکپارچه در مزرعه برنامه مدیریت ریسک را برای میوه و سبزیجات تولید کننده  www.fulltext.blogsky.com
Environment, urbanization, and the rise of mechanized agriculture in southeastern Rondonia, Brazil
محیط زیست ، شهرنشینی ، و ظهور کشاورزی مکانیزه در جنوب شرقی Rondonia ، برزیل 
Essays on precision agriculture technology adoption and risk management
مقالات در تاریخ دقیق تصویب کشاورزی فن آوری و مدیریت ریسک  www.fulltext.blogsky.com
Farming the valley: Incorporating agriculture into downtown Halifax
کشاورزی دره : گنجاندن کشاورزی را به مرکز شهر هالیفکس 
Farming on the boundary: Organic agriculture in semi-arid Kenya
کشاورزی در مرز : کشاورزی ارگانیک در نیمه خشک کنیا  www.fulltext.blogsky.com
Growing cities: Cuba's experiment with urban agriculture during the "special period"
رشد شهرستانها : تجربه کوبا با کشاورزی شهری در طول "دوره ویژه" 
Guidance assistance, autonomous guidance and assisted distance guidance in precision agriculture
کمک ارشاد ، هدایت و مستقل کمک راهنمایی از راه دور در کشاورزی دقیق  www.fulltext.blogsky.com
Integrated agriculture and aquaculture for sustainable food production
مجتمع کشاورزی و آبزی پروری برای تولید مواد غذایی سازگار با محیط زیست 
Interactive agricultural experiences of fourth-grade students in the arid southwest: An examination of the impact of hands-on learning experiences as a component of agriculture in the classroom curriculum
سلامت تجارب کشاورزی از دانش آموزان کلاس چهارم در جنوب غربی خشک : سؤال از تاثیر عملی بر یادگیری تجارب به عنوان جزئی از بخش کشاورزی در برنامه درسی کلاس درس  www.fulltext.blogsky.com
In the shadow of greatness: The archaeology of capitalism, agriculture, and the informal economy at Marble Springs, Knox County, Tennessee, 1847--1932
در سایه عظمت : باستان شناسی از سرمایه داری ، کشاورزی ، و اقتصاد غیر رسمی در سنگ مرمر اسپرینگز ، ناکس شهرستان ، تنسی ، 1847 -- 1932 
Land markets, female land rights and agricultural productivity in Paraguayan agriculture
بازار زمین ، حقوق زن و زمین بهره وری کشاورزی در بخش کشاورزی پاراگوئه  www.fulltext.blogsky.com
Manitoba harvest: Rural livelihood contributions of community shared agriculture and farmers' markets
برداشت مانیتوبا : کمک معیشت روستایی از جامعه کشاورزی به اشتراک گذاشته و بازار کشاورزان 
Modeling regional climate change impacts on available water for agriculture
مدلسازی اثرات تغییر آب و هوایی منطقه ای بر روی آب برای کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Non-technical skills and traits needed to be career-ready graduates as perceived by agribusiness employers and recruiters
غیر فنی مهارت ها و صفات مورد نیاز برای فارغ التحصیلان آماده به کار از سوی کارفرما بازرگانی محصولات کشاورزی و استخدام درک 
Optimizing nitrogen management for soft red winter wheat yield, grain protein, and grain quality using precision agriculture and remote sensing techniques
بهینهسازی مدیریت نیتروژن برای عملکرد گندم نرم زمستانه قرمز ، پروتئین دانه ، کیفیت دانه و با استفاده از کشاورزی دقیق و تکنیک های سنجش از دور  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of the influence of the Virginia Governor's School for Agriculture on VGSA alumni
ادراک از نفوذ از دانشکده فرماندار ویرجینیا برای فارغ التحصیلان کشاورزی در VGSA 
Predicting preservice agriculture teachers' intentions to teach utilizing person inputs, contextual influences, teacher efficacy, and outcome expectations
پیش بینی کشاورزی نیت preservice معلمان به آموزش استفاده از ورودی های فرد ، تحت تاثیر قرار می متنی ، اثربخشی معلم ، انتظارات و نتایج  www.fulltext.blogsky.com
Principal-agent problems and capital constraints in Canadian agribusiness supply and marketing co-operatives
مدیر عامل ، مشکلات و محدودیت های سرمایه در عرضه شرکت بازرگانی محصولات کشاورزی کانادا و بازاریابی - عملیات 
Pro-cyclical productivity patterns in United States agriculture
طرفدار ادواری الگوهای بهره وری در ایالات متحده آمریکا کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Product attributes and consumer willingness to pay for environmental management systems in agriculture: Using the choice modeling technique
ویژگی های محصول و تمایل به پرداخت مصرف کننده برای سیستم های مدیریت زیست محیطی در بخش کشاورزی : با استفاده از روش مدل سازی انتخاب 
Resource use, crop dispersals, and the transition to agriculture in prehistoric Panama: Evidence from starch grains and macroremains
استفاده از منابع ، dispersals محصول ، و گذار به کشاورزی در پاناما ماقبل تاریخ : شواهد حاصل از دانه های نشاسته و macroremains  www.fulltext.blogsky.com
Risk in United States agriculture: Insurance, forward contacts, adverse selection and moral hazard
خطر در ایالات متحده آمریکا کشاورزی : بیمه ، مخاطبین رو به جلو ، انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی 
Social, economic and environmental justice: A network analysis of sustainable agriculture in Pennsylvania
اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی عدالت : تجزیه و تحلیل شبکه ای از کشاورزی پایدار در پنسیلوانیا  www.fulltext.blogsky.com
Strategy for identifying and evaluating sites for urban agriculture: A case study of Gainesville, Florida
استراتژی برای شناسایی و ارزیابی سایت ها برای کشاورزی شهری : مطالعه موردی از گینسویل ، فلوریدا 
Territorial typology of the agriculture of irrigated land in the municipalities of the hydrographic river basin of the Guadiana: Previous space proposal to the decision making in Castilla-La Mancha
نوع شناسی ارضی کشاورزی از زمین های آبیاری شده در شهرداری از حوضه رودخانه هیدروگرافی از Guadiana : پیشنهاد فضای قبلی به تصمیم گیری در Castilla - لا Mancha  www.fulltext.blogsky.com
The governance of agriculture: Global programs of development and agricultural biotechnology
اداره کشاورزی : برنامه های جهانی توسعه و بیوتکنولوژی کشاورزی 
The internationalization of Russian agriculture: Institutional reforms and domestic constraints, 1972--2002
بین المللی از روسیه کشاورزی : اصلاحات سازمانی و محدودیت های داخلی ، 1972 -- 2002  www.fulltext.blogsky.com
References and bias towards agriculture in a middle grade social science textbook
پیوند به بیرون و تعصب نسبت به کشاورزی در وسط کتاب درسی کلاس علوم اجتماعی 
School foodservice directors' perceptions of value and cost of using agriculture commodities in child nutrition programs
برداشت مدیران دانشکده foodservice 'از ارزش و قیمت کالاهای کشاورزی با استفاده از برنامه های در تغذیه کودک  www.fulltext.blogsky.com
Science and agriculture teacher collaboration in Utah schools
علوم و کشاورزی همکاری معلم در مدارس یوتا 
State, social movement and producer perspectives on multifunctional agriculture in the global food regime
امور خارجه ، جنبش های اجتماعی و دیدگاه های تولید در کشاورزی چند منظوره در رژیم غذایی در جهان  www.fulltext.blogsky.com
Sustainable agriculture and the perceptions of high school agriculture teachers in the North Central Region of the United States
کشاورزی پایدار و برداشت از معلمان مدرسه کشاورزی بالا در منطقه شمال مرکزی ایالات متحده 
Sustainable agriculture, renewable energy and rural development: An analysis of bio-energy systems used by small farms in China
کشاورزی پایدار ، انرژی های تجدید شونده و توسعه روستایی : تجزیه و تحلیل زیستی انرژی سیستم های مزارع کوچک در چین استفاده می شود  www.fulltext.blogsky.com
Teaching techniques, and cognitive level of discourse, questions, and course objectives, and their relationship to student cognition in College of Agriculture class sessions
آموزش تکنیک های شناختی و سطح گفتمان ، پرسش ها ، و اهداف درس ، و ارتباط خود را به شناخت دانش آموزان در جلسات کلاس دانشکده کشاورزی 
Technology use in agriculture and occupational mobility of farm households in Nepal: Demographic and socioeconomic correlates
استفاده از فناوری در کشاورزی و تحرک شغلی خانوارها مزرعه ای در نپال : دموگرافیک و ارتباط اجتماعی و اقتصادی  www.fulltext.blogsky.com
The economics of delivering service in agribusiness
اقتصاد از ارائه خدمات در بازرگانی محصولات کشاورزی 
The environmental impact of dietary choice and agriculture in California
اثرات زیست محیطی از انتخاب رژیم غذایی و کشاورزی در کالیفرنیا  www.fulltext.blogsky.com
The influence of teacher efficacy on North Carolina agriculture teachers' perceived success in working with students with special needs
تاثیر اثر معلم در کارولینای شمالی معلمان کشاورزی 'درک موفقیت در کار با دانش آموزان با نیازهای ویژه 
Thinking like an ecosystem: Architecture, agriculture and our ecological footprint
فکر کردن مثل یک اکوسیستم : معماری ، کشاورزی و زیست محیطی ما رد پا  www.fulltext.blogsky.com
Transformation of coastal wetland agriculture and livelihoods in Kerala, India
انتقال از کشاورزی تالاب های ساحلی و معیشت در کرالا ، هند 
Understanding rural poverty clusters: The intersection of agriculture, economic structure and locality under postindustrialism
آشنایی با خوشه های فقر روستایی : تقاطع کشاورزی ، ساختار اقتصادی و محل تحت postindustrialism  www.fulltext.blogsky.com
University student perceptions regarding agriculture and names of agricultural faculties and departments of agribusiness
برداشت ، دانشجوی دانشگاه در خصوص کشاورزی و نامهای دانشکده کشاورزی و وزارتخانه های بازرگانی محصولات کشاورزی 
Use of precision agriculture technologies in studying the relationships among soil pH, calcium carbonate equivalent, soybean cyst nematode population density, and soybean yield
استفاده از فن آوری های کشاورزی دقت در مطالعه روابط بین pH خاک ، معادل کربنات کلسیم ، دانه سویا به نماتد کیست تراکم جمعیت ، و عملکرد سویا  www.fulltext.blogsky.com
Using biosurfactants produced from agriculture process waste streams to improve oil recovery in fractured carbonate reservoirs
با استفاده از biosurfactants تولید شده از ضایعات کشاورزی روند جریان به بهبود بازیافت نفت در مخازن شکسته کربنات 
Welfare impacts of alternative public policies for environmental protection in agriculture in an open economy: A general equilibrium framework
اثرات سیاست های جایگزین رفاه عمومی برای حفاظت از محیط زیست در بخش کشاورزی در اقتصاد باز : چارچوب تعادل عمومی  www.fulltext.blogsky.com
A case study of an adult education program for beginning and transitioning farmers learning to practice sustainable agriculture
مطالعه موردی از برنامه آموزش بزرگسالان برای شروع و کشاورزان انتقال یادگیری به تمرین کشاورزی پایدار 
Administrative policy implications of the perceptions of Missouri high school agriculture teachers and the effectiveness of home visits in the area of improvement of academic performance
پیامدهای سیاست اداری از برداشت از معلمان مدرسه کشاورزی میسوری بالا و تاثیر بازدید از منزل در زمینه بهبود عملکرد تحصیلی  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture in Madagascar: Conservation and cultural meanings of rice
کشاورزی در ماداگاسکار : حفاظت و معانی فرهنگی برنج 
An assessment of the cognitive behavior exhibited by secondary agriculture teachers
ارزیابی شناختی رفتاری نمایش گذاشته شده توسط معلمان متوسطه کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
An evaluation of leisure agriculture policy in Taiwan utilizing the analytic hierarchy process (AHP)
ارزیابی سیاست اوقات فراغت کشاورزی در تایوان با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) 
A pedagogy of provisioning: Urban agriculture as a mechanism for community renewal
فن اموزش وپرورش کودک از تأمین : کشاورزی شهری به عنوان یک مکانیسم برای نوسازی جامعه  www.fulltext.blogsky.com
A political ecology of conservation: Peri-urban agriculture and urban water needs in Mexico City
بوم شناسی سیاسی از حفاظت : پری شهری کشاورزی و آب شهری نیاز در مکزیکو سیتی 
Assessment of references to agriculture in a middle grade science textbook
ارزیابی از منابع به بخش کشاورزی در وسط کتاب درسی علم درجه  www.fulltext.blogsky.com
Care at the center of economic choice: Resolving the conflict between housing and agriculture in the San Joaquin Valley
مراقبت در مرکز انتخاب اقتصادی : حل مناقشه بین مسکن و کشاورزی در دره سن خواکین 
Climate, culture, and agriculture: Examining change in the Near East during the Bronze and Iron Ages
آب و هوا ، فرهنگ ، و کشاورزی : بررسی تغییر در شرق نزدیک در طول قرون برنز و آهن  www.fulltext.blogsky.com
Considerations of demand in the supply of science by the United States Department of Agriculture's Agricultural Research Service
ملاحظات از تقاضا در عرضه علم از سوی ایالات متحده گروه کشاورزی خدمات تحقیقات کشاورزی 
Cosmology, practice, and power: Ritual, agriculture, and pre-colonial politics in Bali
کیهان شناسی ، تمرین ، و قدرت : آیینی ، کشاورزی ، و سیاست های پیش از استعمار در بالی  www.fulltext.blogsky.com
Early agriculture in the Mogollon (AD 200--1200): Material manifestations of labor organization and agricultural intensification
در اوایل کشاورزی در Mogollon (م 200 - 1،200) : تظاهرات مواد از سازمان کار و تشدید کشاورزی 
Effect of problem-based learning on critical thinking ability and content knowledge of secondary agriculture students
اثر یادگیری بر اساس حل مسأله در توانایی تفکر انتقادی و دانش محتوای دانش آموزان متوسطه کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Embedded within landscapes: Agrarian philosophy and sustainable agriculture
جاسازی شده در داخل چشم انداز : فلسفه کشاورزی و کشاورزی پایدار 
Environmental and food safety initiatives in Ontario agriculture: Recommendations for an integrated on-farm risk management program for fruit and vegetable producers
محیط زیست و ایمنی غذا طرح در بخش کشاورزی انتاریو : توصیه هایی برای یکپارچه در مزرعه برنامه مدیریت ریسک را برای میوه و سبزیجات تولید کننده  www.fulltext.blogsky.com
Environment, urbanization, and the rise of mechanized agriculture in southeastern Rondonia, Brazil
محیط زیست ، شهرنشینی ، و ظهور کشاورزی مکانیزه در جنوب شرقی Rondonia ، برزیل 
Essays on precision agriculture technology adoption and risk management
مقالات در تاریخ دقیق تصویب کشاورزی فن آوری و مدیریت ریسک  www.fulltext.blogsky.com
Farming the valley: Incorporating agriculture into downtown Halifax
کشاورزی دره : گنجاندن کشاورزی را به مرکز شهر هالیفکس 
Farming on the boundary: Organic agriculture in semi-arid Kenya
کشاورزی در مرز : کشاورزی ارگانیک در نیمه خشک کنیا  www.fulltext.blogsky.com
Growing cities: Cuba's experiment with urban agriculture during the "special period"
رشد شهرستانها : تجربه کوبا با کشاورزی شهری در طول "دوره ویژه" 
Guidance assistance, autonomous guidance and assisted distance guidance in precision agriculture
کمک ارشاد ، هدایت و مستقل کمک راهنمایی از راه دور در کشاورزی دقیق  www.fulltext.blogsky.com
Integrated agriculture and aquaculture for sustainable food production
مجتمع کشاورزی و آبزی پروری برای تولید مواد غذایی سازگار با محیط زیست 
Interactive agricultural experiences of fourth-grade students in the arid southwest: An examination of the impact of hands-on learning experiences as a component of agriculture in the classroom curriculum
سلامت تجارب کشاورزی از دانش آموزان کلاس چهارم در جنوب غربی خشک : سؤال از تاثیر عملی بر یادگیری تجارب به عنوان جزئی از بخش کشاورزی در برنامه درسی کلاس درس  www.fulltext.blogsky.com
In the shadow of greatness: The archaeology of capitalism, agriculture, and the informal economy at Marble Springs, Knox County, Tennessee, 1847--1932
در سایه عظمت : باستان شناسی از سرمایه داری ، کشاورزی ، و اقتصاد غیر رسمی در سنگ مرمر اسپرینگز ، ناکس شهرستان ، تنسی ، 1847 -- 1932 
Land markets, female land rights and agricultural productivity in Paraguayan agriculture
بازار زمین ، حقوق زن و زمین بهره وری کشاورزی در بخش کشاورزی پاراگوئه  www.fulltext.blogsky.com
Manitoba harvest: Rural livelihood contributions of community shared agriculture and farmers' markets
برداشت مانیتوبا : کمک معیشت روستایی از جامعه کشاورزی به اشتراک گذاشته و بازار کشاورزان 
Modeling regional climate change impacts on available water for agriculture
مدلسازی اثرات تغییر آب و هوایی منطقه ای بر روی آب برای کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Non-technical skills and traits needed to be career-ready graduates as perceived by agribusiness employers and recruiters
غیر فنی مهارت ها و صفات مورد نیاز برای فارغ التحصیلان آماده به کار از سوی کارفرما بازرگانی محصولات کشاورزی و استخدام درک 
Optimizing nitrogen management for soft red winter wheat yield, grain protein, and grain quality using precision agriculture and remote sensing techniques
بهینهسازی مدیریت نیتروژن برای عملکرد گندم نرم زمستانه قرمز ، پروتئین دانه ، کیفیت دانه و با استفاده از کشاورزی دقیق و تکنیک های سنجش از دور  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of the influence of the Virginia Governor's School for Agriculture on VGSA alumni
ادراک از نفوذ از دانشکده فرماندار ویرجینیا برای فارغ التحصیلان کشاورزی در VGSA 
Predicting preservice agriculture teachers' intentions to teach utilizing person inputs, contextual influences, teacher efficacy, and outcome expectations
پیش بینی کشاورزی نیت preservice معلمان به آموزش استفاده از ورودی های فرد ، تحت تاثیر قرار می متنی ، اثربخشی معلم ، انتظارات و نتایج  www.fulltext.blogsky.com
Principal-agent problems and capital constraints in Canadian agribusiness supply and marketing co-operatives
مدیر عامل ، مشکلات و محدودیت های سرمایه در عرضه شرکت بازرگانی محصولات کشاورزی کانادا و بازاریابی - عملیات 
Pro-cyclical productivity patterns in United States agriculture
طرفدار ادواری الگوهای بهره وری در ایالات متحده آمریکا کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Product attributes and consumer willingness to pay for environmental management systems in agriculture: Using the choice modeling technique
ویژگی های محصول و تمایل به پرداخت مصرف کننده برای سیستم های مدیریت زیست محیطی در بخش کشاورزی : با استفاده از روش مدل سازی انتخاب 
Resource use, crop dispersals, and the transition to agriculture in prehistoric Panama: Evidence from starch grains and macroremains
استفاده از منابع ، dispersals محصول ، و گذار به کشاورزی در پاناما ماقبل تاریخ : شواهد حاصل از دانه های نشاسته و macroremains  www.fulltext.blogsky.com
Risk in United States agriculture: Insurance, forward contacts, adverse selection and moral hazard
خطر در ایالات متحده آمریکا کشاورزی : بیمه ، مخاطبین رو به جلو ، انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی  
Social, economic and environmental justice: A network analysis of sustainable agriculture in Pennsylvania
اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی عدالت : تجزیه و تحلیل شبکه ای از کشاورزی پایدار در پنسیلوانیا  www.fulltext.blogsky.com
Strategy for identifying and evaluating sites for urban agriculture: A case study of Gainesville, Florida
استراتژی برای شناسایی و ارزیابی سایت ها برای کشاورزی شهری : مطالعه موردی از گینسویل ، فلوریدا 
Territorial typology of the agriculture of irrigated land in the municipalities of the hydrographic river basin of the Guadiana: Previous space proposal to the decision making in Castilla-La Mancha
نوع شناسی ارضی کشاورزی از زمین های آبیاری شده در شهرداری از حوضه رودخانه هیدروگرافی از Guadiana : پیشنهاد فضای قبلی به تصمیم گیری در Castilla - لا Mancha  www.fulltext.blogsky.com
The governance of agriculture: Global programs of development and agricultural biotechnology
اداره کشاورزی : برنامه های جهانی توسعه و بیوتکنولوژی کشاورزی 
The internationalization of Russian agriculture: Institutional reforms and domestic constraints, 1972--2002
بین المللی از روسیه کشاورزی : اصلاحات سازمانی و محدودیت های داخلی ، 1972 -- 2002  www.fulltext.blogsky.com
Training programs in sustainable agriculture for postharvest loss minimization and storage: A case study in Ethiopia
برنامه های آموزشی در زمینه کشاورزی پایدار پس از برداشت برای به حداقل رساندن از دست دادن و ذخیره سازی : مطالعه موردی در اتیوپی 
Youth employment in agriculture in the United States: Does it encourage student academic achievement?
اشتغال جوانان در بخش کشاورزی در ایالات متحده : آیا آن تشویق دانش آموزان دانشگاهی؟  www.fulltext.blogsky.com
A comparison of the perceptions of agriculture science students concerning quality of instruction
مقایسه برداشت از دانشجویان علوم کشاورزی در خصوص کیفیت آموزش 
Adapting to climate change: Global agriculture and trade. A structural approach
تطبیق با تغییرات آب و هوا : کشاورزی و تجارت جهانی. رویکرد ساختاری  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture, trade, and development in the international political economy: A case study of Jamaica
کشاورزی ، تجارت ، و توسعه در اقتصاد سیاسی بین المللی : مطالعه موردی از جامائیکا 
Agroecology in action: How the science of alternative agriculture circulates through social networks Agroecology
در عمل : چگونه علم کشاورزی جایگزین در گردش از طریق شبکه های اجتماعی  www.fulltext.blogsky.com
An alumni benchmark analysis of the Master of Agriculture program in professional agriculture at Iowa State University (1979--2004)
تجزیه و تحلیل دانش آموختگان معیار از برنامه کارشناسی ارشد کشاورزی در بخش کشاورزی حرفه ای در دانشگاه ایالتی آیووا (1979 -- 2004) 
A novel dwarfing mutation in a 'Green Revolution' gene in Brassica rapa: Its role in the gibberellin pathway and its potential use in agriculture
رمان dwarfing جهش در ژن «انقلاب سبز» در Brassica rapa : نقش خود را در مسیر gibberellin و استفاده بالقوه آن در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Assessment of the learning styles of students at the Eastern Caribbean Institute of Agriculture and Forestry, Centeno, Trinidad and Tobago and identification of teaching methods used by instructors
بررسی سبک های یادگیری دانش آموزان در شرق کارائیب مؤسسهی کشاورزی و جنگلداری ، Centeno ، ترینیداد و توباگو و شناسایی روش های تدریس مورد استفاده توسط مدرسان 
Assessment of the learning and attitude modification of technology education students who complete an instructional unit on agriculture and biotechnology
ارزیابی از یادگیری و اصلاح نگرش دانش آموزان آموزش تکنولوژی که کامل واحد آموزشی در کشاورزی و بیوتکنولوژی  www.fulltext.blogsky.com
A vested interest approach to the understanding of agriculture and environmental attitudes in the state of Ohio
رویکرد منفعت را به درک درستی از کشاورزی و نگرش زیست محیطی در ایالت اوهایو 
Consequences of land use change from conventional agriculture to perennial grassland for soil carbon and nitrogen dynamics
تبعات تغییرات زمین استفاده از کشاورزی سنتی به مرتع چندساله برای کربن خاک و پویایی نیتروژن  www.fulltext.blogsky.com
Consolidation and productivity in Korean agriculture: Analysis of farm-level panel data
تحکیم و بهره وری در بخش کشاورزی کره ای : تجزیه و تحلیل داده های تلفیقی مزرعه در سطح 
Contribution of hyperspectral remote sensing to the estimation of leaf area index in the context of precision agriculture
کمک از راه دور سنجش از hyperspectral به برآورد شاخص سطح برگ در زمینه کشاورزی دقیق  www.fulltext.blogsky.com
Coupling of PnET-II3SL and SWAT for modeling the combined effects of forests and agriculture on water availability
کوپلینگ از PnET - II3SL و سوات برای مدل سازی اثرات ترکیب شده از جنگل ها و در دسترس بودن آب کشاورزی 
Crise de regulation des agricultures francaise et quebecoise et perte de multifonctionnalite de l'agriculture: Analyse a partir d'une approche regulationniste Crise
د مقررات پردازنده agricultures فرانسه به زبان فرانسه و همکاران quebecoise همکاران perte د د multifonctionnalite l' کشاورزی : آنالیز partir d' une approche regulationniste  www.fulltext.blogsky.com
Cuban counterpoint of the public and the private: Reflections on the making of urban agriculture sites in Havana, Cuba
نقطه مقابل کوبا از عمومی و خصوصی : تأملاتی در ساخت سایت های کشاورزی شهری در هاوانا ، کوبا 
Cultural transmission of ceramic technology during the consolidation of agriculture in Valencia, Spain
انتقال فرهنگ از فناوری سرامیک در تحکیم کشاورزی در والنسیا ، اسپانیا  www.fulltext.blogsky.com
Effectiveness of a decision-making unit: Agriculture education at the high school level
اثربخشی یک واحد تصمیم گیری : آموزش کشاورزی در سطح دبیرستان 
Efficacy of environmental labeling: An economic analysis with two examples from Florida agriculture
اثر برچسب محیط زیست : تجزیه و تحلیل اقتصادی با دو نمونه از فلوریدا کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Evaluating impacts of air pollution in China on agriculture and public health: Implications for air pollution and energy policies
بررسی اثرات آلودگی هوا در چین به کشاورزی و بهداشت عمومی : پیامدها برای آلودگی هوا و سیاست انرژی 
Factors influencing customer relationship management (CRM) performance in agribusiness firms
عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) عملکرد در شرکت های بازرگانی محصولات کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Faculty perceptions of issues affecting the utilization of distance education technology: The case of New Mexico State University's College of Agriculture and Home Economics
برداشت دانشکده مسائل مربوط به استفاده از فن آوری آموزش از راه دور : مورد کالج دانشگاه ایالتی نیومکزیکو کشاورزی و اقتصاد صفحه اصلی 
Fertile ground: Geographies of knowledge about soil fertility in the United States alternative agriculture movement
زمین بارور : Geographies از دانش مربوط به باروری خاک در ایالات متحده ، جنبش کشاورزی جایگزین  www.fulltext.blogsky.com
Field truthing of United States Department of Agriculture-Natural Resources Conservation Service soil survey geographic data on Hunewell Ranch, Erath County, Texas truthing
رشته ایالات متحده گروه کشاورزی منابع طبیعی صرفه جویی در خدمات داده های جغرافیایی بررسی خاک در مرتع پرورش احشام Hunewell ، Erath شهرستان ، تگزاس 
Government's credible commitment in Korean industrial development: Information-telecommunications, agriculture, shipbuilding, finance, textiles
تعهد معتبر دولت در توسعه صنعتی کره ای : اطلاعات ، ارتباطات ، کشاورزی ، کشتی سازی ، امور مالی ، منسوجات  www.fulltext.blogsky.com
Hyperspectral imagery for precision agriculture
تصاویر Hyperspectral برای کشاورزی دقیق 
Immigrant workers and technological change: An induced innovation perspective on Florida and United States agriculture
کارگران مهاجر و تغییرات تکنولوژیکی : ناشی از منظر نوآوری در فلوریدا و کشاورزی ایالات متحده  www.fulltext.blogsky.com
Industry structure, network externalities, and strategy in the choice and ownership of Internet marketplaces for agriculture
ساختار صنعت ، externalities شبکه ، و استراتژی در انتخاب و مالکیت از بازار اینترنت برای کشاورزی 
Knowledge and dissemination of sustainable agriculture practices by county extension agents in Ohio, Pennsylvania, and West Virginia
دانش و اشاعه اطلاعات ، از شیوه های کشاورزی پایدار توسط ماموران فرمت شهرستان در اوهایو ، پنسیلوانیا ، ویرجینیا و غرب  www.fulltext.blogsky.com
Location of an agribusiness enterprise with respect to economic viability: A risk analysis
محل شرکت بازرگانی محصولات کشاورزی با توجه به زنده ماندن اقتصادی : تجزیه و تحلیل خطر 
Lowland Khon Muang agriculture: Dynamics of a system in change
دشت Muang Khon کشاورزی : دینامیک سیستم در تغییر  www.fulltext.blogsky.com
Needed communication skills during initial employment as perceived by graduates of the West Virginia University Davis College of Agriculture, Forestry and Consumer Sciences
مهارت های مورد نیاز ارتباطات در اشتغال به عنوان اولیه توسط فارغ التحصیلان از دانشگاه غرب ویرجینیا دیویس از دانشکده کشاورزی ، جنگلداری و علوم قابل درک 
Novel antimicrobial activities of Ganoderma lucidum and Laetiporus sulphureus for agriculture
فعالیت ضد میکروبی از رمان lucidum Ganoderma و sulphureus Laetiporus برای کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Patterns of sustainable agriculture adoption/non-adoption in Panama
الگوی پایدار کشاورزی تصویب / غیر فرزندخواندگی در پاناما 
Post-colonial linkages between tourism and agriculture in Martinique
پیوندهای پست استعماری بین گردشگری و کشاورزی در مارتینیک  www.fulltext.blogsky.com
Rainfall and agriculture in Central West Africa since 1930
بارندگی و کشاورزی در مرکز غرب آفریقا از سال 1930 
Recovery of southern Appalachian streams from historical agriculture
بازیابی جنوب آپالاچی از جریانهای تاریخی کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Recruitment strategies used by high school agriculture education teachers in West Virginia
استراتژی های استخدام توسط دبیرستان معلمان آموزش کشاورزی در غرب ویرجینیا استفاده 
Spatial statistical analysis of soil properties and crop yields for precision agriculture applications
فضایی تجزیه و تحلیل آماری از خواص خاک و عملکرد محصولات برای کاربردهای کشاورزی دقیق  www.fulltext.blogsky.com
Sustainable agriculture in Oklahoma: A study of Oklahoma Cooperative Extension Service needs for precision agriculture education and other obstacles in the adoption of precision agriculture in Oklahoma
کشاورزی پایدار در اوکلاهاما : مطالعه از اوکلاهما تعاونی خدمات فرمت مورد نیاز برای آموزش کشاورزی دقیق و دیگر موانع در تصویب کشاورزی دقیق در اوکلاهما 
The beauty that was: Archaeological investigations of ancient Hawaiian agriculture and environmental change in Kahikinui, Maui
زیبایی که بود : باستان شناسان تحقیقات کشاورزی باستان هاوایی و تغییرات زیست محیطی در Kahikinui ، مائوئی  www.fulltext.blogsky.com
The identification of information technology occupations in Mississippi agribusiness
شناسایی مشاغل فناوری اطلاعات در می سی سی پی بازرگانی محصولات کشاورزی 
The politics of economics: Sustainability and paradigms in world environmental history and agriculture
سیاست از اقتصاد : توسعه پایدار و پارادایم در تاریخ جهان محیط زیست و کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Where are the movements going? Comparisons and contrasts between the Teikei movement in Japan and community-supported agriculture in the United States
کجا هستند حرکات رفتن؟ مقایسه و تضاد بین جنبش Teikei در ژاپن و جامعه حمایت کشاورزی در ایالات متحده 
William J. Spillman: Scientific agriculture in the Progressive Era
ویلیام جی. Spillman : کشاورزی علمی در دوران اصلاح طلبی  www.fulltext.blogsky.com
A follow-up study of graduates of the Department of Agriculture from 1995 to 2001
پیگیری مطالعه از دانش آموختگان از وزارت کشاورزی 1995 - 2001 
A framework for the delivery of precision agriculture in secondary agricultural education
چارچوبی برای تحویل کشاورزی دقیق در آموزش متوسطه کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Agrarian idealism and progressive agriculture in Maritime Canada: Agricultural leadership in New Brunswick, 1895--1929
آرمان گرایی و کشاورزی کشاورزی پیشرو در صنایع دریایی کانادا : رهبری کشاورزی در نیوبرانزویک ، 1895 -- 1929 
Agriculture, innovation and the origins of 'capitalism'
کشاورزی ، نوآوری و ریشه های 'سرمایه داری'  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture and authorship in nineteenth-century America
کشاورزی و تالیف در قرن نوزدهم امریکا 
An examination of the foodsafety (FSnet), agriculture (Agnet) and animal networks (Animalnet) as tools in food safety risk analysis
سؤال از foodsafety (FSnet) ، کشاورزی (Agnet) و شبکه (Animalnet) حیوانات به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل ایمنی مواد غذایی در معرض خطر  www.fulltext.blogsky.com
Animals and their moral standing: A philosophical exploration of the relationship between animals and human beings in agriculture
حیوانات و اخلاقی خود ایستاده : اکتشاف فلسفی از رابطه بین حیوانات و انسان ها در کشاورزی 
Applications of stereoscopic vision to agriculture
نرم افزار از دید برجسته به کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
A profile of learner engagement within the College of Agriculture and Natural Resources at Michigan State University
مشخصات تعامل یادگیرنده در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ایالتی میشیگان 
Betwixt and between: European Union agriculture, protectionism, and free trade
در میان و بین : اتحادیه اروپا کشاورزی ، حمایت ، و تجارت آزاد  www.fulltext.blogsky.com
Decolonizing development: Colonialism, Mayanism, and agriculture in Belize
توسعه Decolonizing : استعمار ، Mayanism ، و کشاورزی در بلیز 
Economic assessment of water management in agriculture: Managing salinity and waterlogging in the Arkansas River Basin and environmental water shortages in the Platte River Basin
ارزیابی اقتصادی از مدیریت آب در کشاورزی : مدیر عامل شوری و waterlogging در آرکانزاس حوضه رودخانه های زیست محیطی و کمبود آب در حوضه رودخانه Platte  www.fulltext.blogsky.com
Eminent domain: Documents of coordination in agriculture
دامنه برجسته : اسناد و مدارک از هماهنگی در بخش کشاورزی 
Evaluation of the real options approach to agribusiness valuation: A pork investment case study
بررسی گزینه های واقعی رویکرد به ارزیابی بازرگانی محصولات کشاورزی : گوشت خوک سرمایه گذاری مورد مطالعه  www.fulltext.blogsky.com
Evaluating producer response to water policies in agriculture: The role of input substitution, spatial heterogeneity and input quality
بررسی پاسخ به سیاست های تولید کننده آب در بخش کشاورزی : نقش جایگزینی ورودی ، مکانی و عدم تجانس با کیفیت ورودی 
Evaluating credit risk exposure in agriculture
بررسی اعتبار قرار گرفتن در معرض خطر در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Exploring the effects of gender on commercial (peri-)urban agriculture systems in Gaborone, Botswana
بررسی اثر جنس در تجاری (پری -) سیستم های کشاورزی شهری در گابورون ، بوتسوانا 
Extension agents' perceptions regarding sustainable agriculture in the Riyadh region of Saudi Arabia
درک عوامل فرمت 'در مورد کشاورزی پایدار در منطقه ریاض در عربستان سعودی  www.fulltext.blogsky.com
Faculty use of service: Learning within the College of Agriculture and Natural Resources at Michigan State University
دانشکده استفاده از خدمات : آموزش در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ایالتی میشیگان 
Farmers' markets: Connecting citizens with local agriculture in British Columbia
بازار کشاورزان ': اتصال شهروندان با کشاورزی محلی در بریتیش کلمبیا  www.fulltext.blogsky.com
Faunal resource selection and use, and the development of agriculture in the Eastern Woodlands of North America
مربوط به جانوران انتخاب منابع و استفاده ، و توسعه کشاورزی در جنگل شمال شرقی امریکا 
Fill the earth and subdue it: The environmental consequences of intensive agriculture in the Palouse
را پر کنید زمین و رام کردن آن : پیامدهای زیست محیطی در کشاورزی فشرده Palouse  www.fulltext.blogsky.com
Growing a modern agrarian myth: The American agriculture movement, identity, and the call to save the family farm
رشد اسطوره های مدرن کشاورزی : کشاورزی آمریکا جنبش ، هویت ، و تماس برای نجات مزرعه خانوادگی 
Growing innovation: Agro-biotechnology and organic agriculture compared
رشد نوآوری : کشت و بیوتکنولوژی و کشاورزی ارگانیک در مقایسه با  www.fulltext.blogsky.com
Minahasa's clove agriculture: The church and the production of power through the Indonesian state
کشاورزی میخک Minahasa است : کلیسا و تولید قدرت از طریق دولت اندونزیایی 
Modeling watershed responses to agriculture and forestry in the potato belt of northwestern New Brunswick
مدل سازی حوضه پاسخ به کشاورزی و جنگلداری در کمربند سیب زمینی از شمال غربی نیوبرونزویک  www.fulltext.blogsky.com
Modular design of embedded systems for precision agriculture
طراحی مدولار در سیستم های جاسازی شده برای کشاورزی دقیق 
Negotiating poise in a multi-hierarchical world: An archaeological exploration of irrigated rice agriculture, ideology, and political balances in the coevolution of intersecting complex networks in Bali
مذاکره وقار در جهان چند سلسله مراتبی : اکتشاف باستان شناسی زراعت برنج آبیاری شده ، ایدئولوژی ، و توازن سیاسی در coevolution متقاطع از شبکه های پیچیده در بالی  www.fulltext.blogsky.com
Partner satisfaction and renewal likelihood in consumer supported agriculture (CSA): A case study of the Equiterre CSA Network
رضایت شریک و احتمال تجدید در مصرف کشاورزی پشتیبانی (CSA) : مطالعه موردی از Equiterre CSA شبکه 
Part-time peasants: Labour discipline, collective farm life, and the fate of Soviet socialized agriculture after the Second World War, 1945--1953
پاره وقت دهقانان : نظم و انضباط کار ، مزرعه زندگی جمعی ، و سرنوشت کشاورزی شوروی اجتماعی شده پس از جنگ جهانی دوم ، 1945 -- 1953  www.fulltext.blogsky.com
Personal characteristics and level of effectiveness of agriculture teachers
ویژگی های فردی و سطح اثر بخشی معلمان کشاورزی 
Power and control in Imperial Valley, California: Nature, agribusiness, labor and race relations, 1900--1940
قدرت و کنترل در دره امپریال ، کالیفرنیا : طبیعت ، بازرگانی محصولات کشاورزی ، کار و روابط نژاد ، 1900 -- 1940  www.fulltext.blogsky.com
Pre-Hispanic sociopolitical development and wetland agriculture in the Tequila Valleys of west Mexico
پیش از توسعه اجتماعی و سیاسی آمریکای لاتین و کشاورزی تالاب در دره تکیلا از غرب مکزیک 
Professors' knowledge of agriculture and natural resource issues on Hopi and Navajo lands: A contributing factor in Native American student recruitment and retention
دانش استادان از مسائل کشاورزی و منابع طبیعی در هوپی ها و برجستگی ها ناواهو : عامل موثر در بومی استخدام دانشجوی آمریکایی و نگهداری  www.fulltext.blogsky.com
Public goods, private incentives, and agricultural R&D: Productivity and poverty in developing country agriculture
کالاهای عمومی ، مشوق های خصوصی ، کشاورزی و تحقیق و توسعه : بهره وری و فقر در کشور در حال توسعه کشاورزی 
Relationships between burrowing owls (Athene cunicularia), small mammals, and agriculture
روابط بین جغدها نقب (cunicularia Athene) ، پستانداران کوچک ، و کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Remote sensing of crop biophysical parameters for site-specific agriculture
سنجش از دور از پارامترهای محصول بیوفیزیکی برای کشاورزی خاص یک وبگاه 
Role of prices in Western agriculture: Testing for consistent aggregation, induced innovation, and market integration
نقش قیمت در بخش کشاورزی غرب : تست برای تجمع سازگار باشد ، ناشی از نوآوری ، و یکپارچه سازی بازار  www.fulltext.blogsky.com
Sustainable livelihoods and the role of urban agriculture as a policy and household strategy in Cienfuegos, Cuba
معیشت پایدار و نقش کشاورزی شهری به عنوان یک سیاست و استراتژی خانواده در Cienfuegos ، کوبا 
Taming the Tibetan landscape: Chinese development and the transformation of agriculture
رام کردن تبت چشم انداز : توسعه چین و تحول کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Technological change in United States agriculture: The case of substitution of gasoline tractor power for horse power
تغییر فن آوری در ایالات متحده آمریکا کشاورزی : مورد جایگزینی قدرت بنزین تراکتور برای قدرت اسب 
The ecology of red-tailed hawks and red-shouldered hawks in forested landscapes and in landscapes fragmented by agriculture
بوم شناسی از شاهین دم قرمز و شاهین قرمز با شانه در چشم انداز جنگل و در چشم انداز های تکه تکه شده توسط کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The potential of GIS and hydraulic modeling for nonpoint source pollution reductions in Arkansas Delta agriculture
بالقوه از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی هیدرولیک برای کاهش آلودگی nonpoint منبع در آرکانزاس کشاورزی دلتا 
The role of the biosciences and biotechnology in agricultural education in the secondary school agriculture curriculum as perceived by agricultural educators
نقش زیستی و بیوتکنولوژی کشاورزی در آموزش و پرورش در برنامه درسی مدرسه متوسطه کشاورزی که توسط مربیان کشاورزی درک  www.fulltext.blogsky.com
The United States department of agriculture cochran fellowship program's influence on attitudes of Polish participants about America
وزارت امورخارجه ایالات متحده از نفوذ کشاورزی کاکران برنامه کمک هزینه تحصیلی در نگرش از شرکت کنندگان لهستانی در مورد امریکا 
Transnational linkages, social capital and sustainable livelihood security: Organic agriculture in Baja California
ارتباطات فراملی ، سرمایه اجتماعی و امنیت معیشت پایدار : کشاورزی ارگانیک در باخا کالیفرنیا  www.fulltext.blogsky.com
University-business/industry relationships as seen by agriculture engineering and science academics in Jordan
روابط University-business/industry که توسط مهندسی کشاورزی و دانشگاهیان علوم در اردن دیده می شود 
Using nonparametric methods to improve parametric demand estimation in the presence of binding non-negativity constraints with application to agribusiness management
با استفاده از روش ناپارامتریک به منظور بهبود برآورد تقاضا پارامتریک در حضور غیر منفی محدودیت اتصال با نرم افزار برای مدیریت بازرگانی محصولات کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
What are the attitudes of students and teachers towards students in agriculture classes who have William's syndrome?
نگرش دانش آموزان و معلمان نسبت به دانش آموزان در کلاس های کشاورزی که مبتلا به سندرم ویلیام چیست؟ 
Agrarian capitalism in an export economy: Chilean agriculture in the Nitrate Era, 1880--1930
سرمایه داری در اقتصاد کشاورزی صادرات : کشاورزی شیلی در دوران نیترات ، 1880 -- 1930  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture, ecology, kinship and gender: A social and economic history of Tanzania's corridor 500 BC to 1900 AD
کشاورزی ، اکولوژی ، خویشاوندی و جنسیت : تاریخ اجتماعی و اقتصادی از تانزانیا راهرو 500 پیش از میلاد تا 1900 میلادی 
Agriculture technology transfer: Assessing 60 years of experiences in Mexico
انتقال فن آوری کشاورزی : ارزیابی 60 سال تجربه در مکزیک  www.fulltext.blogsky.com
An assessment of the knowledge about agriculture of fourth grade teachers in the state of Wyoming
ارزیابی از دانش مربوط به کشاورزی از معلمان کلاس چهارم در ایالت وایومینگ 
An assessment of Texas agriscience teachers' self-perceived knowledge and importance of eighteen specific agribusiness topics to identify in-service training needs
ارزیابی از خود معلمان تگزاس agriscience '، دانش و درک اهمیت هجده موضوعات کشاورزی تجاری خاص برای شناسایی در خدمت نیازهای آموزشی  www.fulltext.blogsky.com
An ethnographic analysis of an interdisciplinary research experience in agriculture research and development
تجزیه و تحلیل قوم نگاری از تجربه تحقیقاتی چند رشته ای در تحقیقات کشاورزی و توسعه 
A replication of 17th century northeastern North America Native agriculture
تکرار از قرن 17th شمال شرق شمال امریکا کشاورزی بومی  www.fulltext.blogsky.com
A theoretical framework for examining multi-stakeholder (group) conflicts over agriculture resource use and farming practices
چارچوب نظری برای بررسی چند ذینفعان (گروه) درگیری بیش از استفاده از کشاورزی منابع و فعالیت های کشاورزی 
Boom and bust borderlands: Agriculture, free trade, and the politics of boundaries in the Canadian-American grasslands
بوم و مجسمه نیم تنه مرزی : کشاورزی ، تجارت آزاد ، و سیاست مرزهای در مراتع کانادا آمریکایی  www.fulltext.blogsky.com
Characterization and quantification of airborne ammonia and volatile organic compounds from industrial animal agriculture
خواص مقدار و آمونیاک هوابرد و ترکیبات آلی فرار از دام کشاورزی صنعتی 
Child labor in commercialized agriculture, 1890--1966
کار کودکان در کشاورزی تجاری ، 1890 -- 1966  www.fulltext.blogsky.com
Community supported agriculture (CSA) in the mid-Atlantic United States: A sociological analysis
انجمن های کشاورزی (CSA) در اواسط آتلانتیک ایالات متحده های پشتیبانی شده : تجزیه و تحلیل جامعه شناختی  
Conceptualizing space within the sociology of agriculture Conceptualizing
فضا در جامعه شناسی کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Ecologies of scale: Socio-economic obstacles to sustainable agriculture in the Lower Fraser Valley, British Columbia, Canada Ecologies
از مقیاس : موانع اجتماعی و اقتصادی به کشاورزی پایدار در فریزر پایین دره ، بریتیش کلمبیا ، کانادا 
Essays on growth of the agriculture and food industry sectors
مقالات بر رشد بخش کشاورزی و مواد غذایی صنعت  www.fulltext.blogsky.com
Exploring the transmission of international and domestic economic shocks to United States agriculture
بررسی انتقال شوک های بین المللی و داخلی اقتصادی به ایالات متحده آمریکا کشاورزی 
Factors influencing college choice for matriculants and non-matriculants into a college of agriculture
عوامل موثر برای انتخاب کالج matriculants و غیر matriculants به دانشکده ی کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Follow-up evaluation of the Agriculture Minority Summer Research Internship program
پیگیری ارزیابی کشاورزی تابستانی اقلیت پژوهش برنامه کارورزی 
Food for thought: Community-supported agriculture and learning
غذا برای فکر : انجمن حمایت کشاورزی و یادگیری  www.fulltext.blogsky.com
From the farms of west central Mexico to California's corporate agribusiness: The social transformation of two binational farming regions
از مزارع غرب مرکزی مکزیک به شرکت بازرگانی محصولات کشاورزی در ایالت کالیفرنیا : تحولات اجتماعی از دو منطقه binational کشاورزی 
Gender, reason and agriculture: A hundred years of negotiated development in the Uluguru Mountains, Tanzania
جنس ، علت و کشاورزی : صد سال از توسعه مذاکرات در کوههای Uluguru ، تانزانیا  www.fulltext.blogsky.com
Generating and trading biological innovations in agriculture
تولید و تجاری نوآوری بیولوژیکی در کشاورزی 
Hedging financial and business risks in agriculture with commodity-linked bonds
پرچینی خطرات مالی و کسب و کار در بخش کشاورزی با اوراق قرضه مرتبط با کالا  www.fulltext.blogsky.com
Inferred purchase of agriculture conservation easement compensation for agricultural landowners in Wyoming
خرید استنباط کشاورزی غرامت حفاظت راحت شدن از درد برای زمین داران کشاورزی در وایومینگ 
Injuries and occupational diseases in agriculture in Finland: Cost, length of disability, and preventive effect of a no-claims bonus
صدمات و بیماری های شغلی در بخش کشاورزی در فنلاند : هزینه ، مدت از کار افتادگی ، و اثرات پیشگیرانه جایزه هیچ ادعا -  www.fulltext.blogsky.com
Intellectual property in agricultural biotechnology and agribusiness strategy: The problem of investment in R&D
مالکیت فکری در بیوتکنولوژی کشاورزی و استراتژی بازرگانی محصولات کشاورزی : مشکل از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 
Issues regarding sustainable agriculture as perceived by upper level undergraduate students involved in a student managed farm at Iowa State University
مسائل مربوط به کشاورزی پایدار که توسط دانشجویان مقطع کارشناسی بالا درگیر در مدیریت مزرعه درک دانش آموز در دانشگاه ایالتی آیووا  www.fulltext.blogsky.com
Land and labor: Classic Maya terraced agriculture at Caracol, Belize
زمین و کار : کلاسیک مایا کشاورزی در Caracol ، بلیز terraced 
Linking carbon inputs to sustainable agriculture in Canadian and Costa Rican agroforestry systems
لینک کردن ورودی های کربن به کشاورزی پایدار در کانادا و کاستاریکا سیستم agroforestry ریکایی  www.fulltext.blogsky.com
Livestock's contribution to phosphorus cycling in smallholder agriculture in Kenya
سهم مالداری به دوچرخه سواری فسفر در کشاورزی smallholder در کنیا 
Measuring the opportunity cost of carbon sequestration in tropical agriculture
اندازه گیری هزینه فرصت از ترسیب کربن در کشاورزی گرمسیری  www.fulltext.blogsky.com
Movimiento Campesino a Campesino: The political ecology of a farmers' movement for sustainable agriculture in Mesoamerica Movimiento Campesino Campesino :
بوم شناسی سیاسی جنبش کشاورزان برای کشاورزی پایدار در Mesoamerica 
National, state and local economic influences of United States environmental policy and animal agriculture
ملی ، ایالتی و محلی را تحت تاثیر قرار اقتصادی ایالات متحده خط مشی زیست محیطی و کشاورزی حیوانات  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of university outreach and extension agriculture business counselors as a learning organization
ادراک از توسعه دانشگاه و توسعه کشاورزی مشاوران کسب و کار به عنوان یک سازمان یادگیرنده 
Prehistoric Mogollon agriculture in the Mimbres River Valley, southwestern New Mexico: A crop simulation and GIS approach
پیش از تاریخ کشاورزی در Mogollon Mimbres دره رودخانه ، جنوب غربی نیومکزیکو : شبیه سازی محصول و رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی  www.fulltext.blogsky.com
Providing professional and psychological assistance for beginning agriculture teachers: The perceptions of formal mentors and novice teachers
ارائه کمک های حرفه ای و روانی برای آغاز معلمان کشاورزی : برداشت از مربیان رسمی و معلمان تازه کار 
Refinement, testing, and application of the DAYCENT model to investigate ecological impacts of agriculture
پالایش ، آزمایش ، و استفاده از مدل DAYCENT به بررسی اثرات زیست محیطی کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Regulation of agriculture pesticides: A sustainability case study in the Fraser Valley berry industry
مقررات سموم کشاورزی : مطالعه موردی در پایداری فریزر صنعت دره توت 
Retention and attrition of Missouri agriculture teachers
نگهداری و ساییدگی از معلمان میسوری کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Role of the department chair in implementing distance education in colleges of agriculture in land-grant institutions
نقش بخش صندلی در اجرای آموزش از راه دور در دانشکده زراعت در زمین کمک مالی موسسات 
Secondary school teachers perceptions regarding the process of teaching sustainable agriculture in the agricultural education curriculum
معلمان دوره متوسطه در خصوص درک فرایند آموزش کشاورزی پایدار در برنامه درسی آموزش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Seminal women: Women in science in the Canadian federal Department of Agriculture, 1884 to 1921
منی زنان : زنان در علم در وزارت فدرال کانادا از کشاورزی ، 1884 - 1921 
Sugar and coffee: A history of settler agriculture in nineteenth-century Liberia
قند و قهوه : سابقه کشاورزی مهاجر در قرن نوزدهم لیبریا  www.fulltext.blogsky.com
Sustainable agriculture and social justice: A descriptive, normative, and strategic framework for evaluating Cuban agrarian reform
کشاورزی پایدار و عدالت اجتماعی : چارچوب توصیفی ، هنجاری و راهبردی برای ارزیابی اصلاحات ارضی کوبا 
Technological change in the United States agriculture: The role of public and private R&D
تغییر فن آوری در ایالات متحده آمریکا کشاورزی : نقش های دولتی و خصوصی تحقیق و توسعه  www.fulltext.blogsky.com
The organic label and sustainable agriculture: Consumer preferences and values
برچسب ارگانیک و کشاورزی پایدار : تنظیمات قابل فروش و ارزش 
Theory and application of exotic options: Pricing revenue insurance contracts in agriculture
تئوری و کاربرد گزینه های عجیب و غریب : قیمت گذاری درآمد قراردادهای بیمه در کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The potential impacts of global climate change on United States agriculture
اثرات بالقوه تغییرات آب و هوایی جهانی در ایالات متحده آمریکا کشاورزی 
The production and marketing of differentiated agricultural products: Implications for agribusiness strategy
تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی تمایز : پیامدها برای استراتژی بازرگانی محصولات کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The social and economic transformation of the rural Latvian landscape: Latvian peasant agriculture in the twenty-first century
تحولات اجتماعی و اقتصادی از منظر روستایی لتونی : لتونی کشاورزی روستایی در قرن بیست و یکم 
Trust and sustainable agriculture: The construction and application of an integrative theory
اعتماد و کشاورزی پایدار : ساخت و ساز و استفاده از تئوری یکپارچه  www.fulltext.blogsky.com
Using NASA EOS data to predict economic well-being in Kansas agriculture
ناسا با استفاده از داده های سازنده به پیش بینی رفاه اقتصادی در کانزاس کشاورزی 
A comparison of shop safety issues among non-experienced and experienced instructors in Oklahoma vocational agriculture shop programs
نسبت به مسائل ایمنی در میان فروشگاه مدرسان غیر مجرب و با تجربه در برنامه های کشاورزی اوکلاهما فروشگاه حرفه ای  www.fulltext.blogsky.com
A critical analysis of the National Standard of Canada for Organic Agriculture
تحلیل انتقادی از استاندارد ملی کانادا برای کشاورزی ارگانیک 
A dynamic analysis of the tradeoffs between nitrate pollution of groundwater and economic returns to irrigated agriculture
تحلیل دینامیکی tradeoffs بین آلودگی نیترات از آبهای زیرزمینی و اقتصادی از بازگشت به کشاورزی آبیاری  www.fulltext.blogsky.com
A factor analysis of the preferred learning styles of Industrial Technology and Engineering undergraduate students at North Carolina Agriculture and Technical State University and at Iowa State University
تحلیل عاملی از سبک های یادگیری مورد نظر از فناوری صنعتی و دانشجویان و مهندسی در مقطع کارشناسی در کارولینای شمالی و کشاورزی فنی و مهندسی دانشگاه ایالتی و در دانشگاه ایالتی آیووا 
Agricultural extension educators' perceptions regarding the teaching and learning processes as related to sustainable agriculture: Implications for agricultural extension education
برداشت مربیان کشاورزی پسوند مورد تدریس و یادگیری به عنوان فرایند به کشاورزی پایدار مرتبط با : پیامدها برای توسعه آموزش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
A model incorporating soil fertility and fixed costs in transient agriculture
مدل ترکیب حاصلخیزی خاک و هزینه های ثابت در بخش کشاورزی گذرا 
An analysis of institutional engagement: Perceptions of faculty, staff and administration in the College of Agriculture of Iowa State University
تجزیه و تحلیل تعامل سازمانی : برداشت هیات علمی ، کارکنان و دولت در دانشکده کشاورزی از دانشگاه ایالتی آیووا  www.fulltext.blogsky.com
An analysis of a radio frequency sensor as a means to remotely sense selected surface topographies in an agriculture environment
تجزیه و تحلیل سنسور فرکانس رادیویی به عنوان وسیله ای برای از راه دور حس topographies انتخاب سطح در محیط زیست کشاورزی 
A prelude to agriculture: Game use and occupation intensity during the Natufian period in the southern Levant
پیش در امد به کشاورزی : استفاده از بازی و شدت اشغال در طول دوره Natufian در لوانت جنوبی  www.fulltext.blogsky.com
A qualitative study and program evaluation of the partnership between the United States Department of Agriculture and the Hispanic-serving institutions
مطالعه کیفی و ارزیابی از برنامه همکاری بین ایالات متحده وزارت کشاورزی و نهادهای هیسپانیک خدمت 
Arkansas daily newspaper editors attitudes toward agriculture and the gatekeeping criteria used when publishing agricultural news
آرکانزاس روزانه سردبیران روزنامه ها نگرش نسبت به کشاورزی و ضوابط استفاده gatekeeping هنگام انتشار اخبار کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
A speech recognition system for data collection in precision agriculture
سیستم تشخیص گفتار برای جمع آوری داده ها در کشاورزی دقیق 
Closing the distance gap through community-supported agriculture
اختتامیه فاصله فاصله از طریق کشاورزی جامعه حمایت  www.fulltext.blogsky.com
Colorado's 'island community': Irrigation and industrial agriculture in Colorado's Grand Valley, 1882--1920
کلرادو 'جامعه جزیره : آبیاری و کشاورزی صنعتی در کلرادو در دره بزرگ ، 1882 -- 1920 
Econometric models of local area agriculture
مدل های اقتصاد کشاورزی محلی  www.fulltext.blogsky.com
Efficiency and productivity of Nepalese agriculture
بهره وری و بهره وری از کشاورزی نپال 
Factors related to Zimbabwe women's educational needs in agriculture
عوامل در بخش کشاورزی به نیازهای آموزشی زنان زیمبابوه مرتبط  www.fulltext.blogsky.com
Faculty and staff members' perceptions of internships in the College of Agriculture at Iowa State University
برداشت و کارکنان دانشکده اعضا از کارآموزی در دانشکده کشاورزی در دانشگاه ایالتی آیووا 
From shellfish gathering to agriculture in prehistoric Korea: The Chulmun to Mumun transition
از جمع آوری صدف برای کشاورزی در ماقبل تاریخ کره : انتقال Chulmun به Mumun  www.fulltext.blogsky.com
Getting to the heart of agriculture: An inductive case study of social and agricultural linkages in Dmitrov Rayon, Russia
آشنایی با قلب کشاورزی : مطالعه موردی استقرا از ارتباطات اجتماعی و کشاورزی در Dmitrov ابریشم مصنوعی ، روسیه 
Ground based remote sensing for irrigation management in precision agriculture
های زمینی سنجش از دور برای مدیریت آبیاری در کشاورزی دقیق  www.fulltext.blogsky.com
Identifying and prioritizing agriculture and natural resources curriculum needs of Nebraska secondary and post-secondary institutions
شناسایی و اولویت کشاورزی و منابع طبیعی برنامه درسی نیازهای موسسات نبراسکا ثانویه و بعد از متوسطه 
Impact of agriculture and construction vehicles on pavements
تاثیر کشاورزی و ساخت خودرو در پیاده رو  www.fulltext.blogsky.com
Integrated spatial decision support system for precision agriculture
مجتمع فضایی سیستم پشتیبانی تصمیم برای کشاورزی دقیق 
Integration of strategy and economics: Triangulating on agribusiness competitiveness through strategy and economic theories
ادغام استراتژی و اقتصاد : Triangulating در رقابت بازرگانی محصولات کشاورزی را از طریق استراتژی و نظریه های اقتصادی  www.fulltext.blogsky.com
Intensive agriculture and political economy of the Yaguachi chiefdom of Guayas Basin, coastal Ecuador
کشاورزی فشرده و اقتصاد سیاسی chiefdom Yaguachi از Guayas حوضه ، ساحلی اکوادور 
Intra-industry diversification and threshold effects food and agribusiness stocks
داخل صنعت و تنوع مواد غذایی آستانه اثرات و سهام بازرگانی محصولات کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Maasai oxen, agriculture and land use change in Monduli District, Tanzania Maasai
گاو ، کشاورزی و زمین تغییر استفاده در Monduli منطقه ، تانزانیا 
Massachusetts agriculture and food self-sufficiency: An analysis of change from 1974 through 1997
ماساچوست کشاورزی و مواد غذایی خود کفایی : تجزیه و تحلیل تغییر از 1974 از طریق 1997  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of selected agricultural professionals on the values of specific leadership traits related to early success in the agriculture job market
ادراک از متخصصان کشاورزی در انتخاب ارزش ها از صفات خاص رهبری در رابطه با موفقیت در اوایل بازار کار کشاورزی 
Prying open the attic door: How the members of a participatory sustainable agriculture organization established a voice in their community
کنجکاو باز کردن درب اتاق زیر شیروانی : چگونه می توان اعضای یک سازمان مشارکتی کشاورزی پایدار ایجاد صدا در جامعه خود  www.fulltext.blogsky.com
Searching for sustainability: Chinese ecological agriculture in Zhejiang province
جستجو برای پایداری : چینی بوم شناسی کشاورزی در استان ژجیانگ 
Social/legal aspects of an agriculture compatible with the natural environment
اجتماعی / جنبه های قانونی از کشاورزی سازگار با محیط زیست طبیعی  www.fulltext.blogsky.com
The dynamics of diversity in modern agriculture: The case of peaches in California
دینامیک از تنوع در کشاورزی مدرن : صورت هلو در کالیفرنیا 
The globalization of agriculture: The case study of Florida sugar
جهانی شدن کشاورزی : مطالعه موردی از قند فلوریدا  www.fulltext.blogsky.com
The implications of agriculture in interior Alaska for population dynamics of Canada geese
پیامدهای داخلی کشاورزی در آلاسکا برای پویایی جمعیت کانادا از غازها 
The influences of local environmental factors on settlement and agriculture in Saltfleet Township, Ontario, 1790--1890
تحت تاثیر عوامل زیست محیطی محلی در حل و فصل و کشاورزی در شهرستان Saltfleet ، انتاریو ، 1790 -- 1890  www.fulltext.blogsky.com
Through eyes that can see: Traditional agriculture, security and prosperity in the Allier, 1870--1914
از طریق چشم است که می توانید ببینید : کشاورزی سنتی ، امنیت و رفاه در Allier ، 1870 -- 1914 
Unethical practices in exhibiting animals as observed by West Virginia extension agents and high school agriculture teachers
شیوه های غیر اخلاقی صورت پذیرفته در برگزاری نمایشگاه به عنوان حیوانات توسط عوامل غرب ویرجینیا فرمت و دبیران مدارس متوسطه کشاورزی مشاهده  www.fulltext.blogsky.com
User benefits of urban agriculture in Havana, Cuba: An application of the contingent valuation method
مزایای کاربری از کشاورزی شهری در هاوانا ، کوبا : استفاده از روش ارزیابی مشروط 
Using geographic information systems (GIS) to determine the suitability for wetland restoration, agriculture, and development within the Cowaselon Creek Watershed Area (CCWA), Madison County, New York
با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (سیستم اطلاعات جغرافیایی) را برای تعیین شایستگی برای بازسازی تالاب ، کشاورزی ، و توسعه در Cowaselon نهر مساحت حوضه (CCWA) ، مدیسون کانتی ، نیویورک  www.fulltext.blogsky.com
Water and Guanajuato's ejido agriculture: Resource access, exclusion and multiple livelihood strategies
کشاورزی ejido آب و Guanajuato است : دسترسی به منابع ، حذف و راهبردهای امرار معاش چند 
Water supply reliability and adoption of conservation technology: Applications to California agriculture
آب قابل اعتماد بودن عرضه و پذیرش فن آوری حفاظت : نرم افزار کاربردی برای کشاورزی کالیفرنیا  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture et ruralite quebecoises: Analyse des impacts socio-spatiaux de quelques caracteristiques structurelles des exploitations
کشاورزی و همکاران ruralite quebecoises : آنالیز پردازنده اثرات اجتماعی spatiaux د quelques caracteristiques structurelles پردازنده exploitations 
Agriculture in Huntington Beach, California: 1878--1960
کشاورزی در هانتینگتون بیچ ، کالیفرنیا : 1878 -- 1960  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture and administrative elites in Third Republic France: The Institut National Agronomique, 1876--1940
کشاورزی و نخبگان اداری در جمهوری سوم فرانسه : موسسه ملی Agronomique ، 1876 -- 1940 
Agriculture and farm life in the New York City region, 1820--1870
کشاورزی و زندگی در منطقه نیویورک سیتی ، 1820 -- 1870  www.fulltext.blogsky.com
Analysis of spatial yield variability and economics of prescriptions for precision agriculture: A crop modeling approach
تجزیه و تحلیل عملکرد تنوع فضایی و اقتصاد از نسخه برای کشاورزی دقیق : محصول رویکرد مدل سازی 
A study of selected characteristics and attitudes toward agriculture of undergraduate agriculture majors at Mississippi State University in 1999
مطالعه ویژگی های انتخاب شده و نگرش نسبت به کشاورزی از رشته های اصلی کشاورزی در مقطع کارشناسی در دانشگاه ایالتی می سی سی پی در سال 1999  www.fulltext.blogsky.com
Attitudes of Michigan State University students in the College of Agriculture and Natural Resources and those not in the College of Agriculture and Natural Resources regarding diversity
نگرش دانشجویان دانشگاه ایالتی میشیگان در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و کسانی که نه در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص تنوع  
Community supported agriculture: Land tenure, social context, production systems and grower perspectives
انجمن حمایت کشاورزی : تصرف اراضی ، بافت اجتماعی ، سیستم های تولید و دیدگاه های رشد  www.fulltext.blogsky.com
Comparing the preferences for technology transfer practices between selected agricultural producers and principal investigators in the western region of the Sustainable Agriculture Research and Education Program
مقایسه شیوه های تنظیمات برای انتقال فن آوری بین تولید کننده انتخاب های کشاورزی و محققان اصلی در منطقه غربی کشاورزی پایدار پژوهش و آموزش برنامه 
Contribution of agriculture to economic growth: A dynamic general equilibrium inquiry
سهم کشاورزی در رشد اقتصادی : پویا پرسش تعادل عمومی  www.fulltext.blogsky.com
Cultivating conflict: 'Improved' agriculture and modernization in colonial Zimbabwe, 1920--1965
جنگ پرورش : کشاورزی 'بهبود' و مدرن استعماری در زیمبابوه ، 1920 -- 1965 
Decision cases in agriculture
مورد تصمیم گیری در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Defining the boundaries: Family farmers, migrant labor, industrial agriculture, and the state in the rural Midwest, 1898--1938
تعریف مرز : کشاورزان خانواده ، نیروی کار مهاجر ، کشاورزی ، صنعتی ، و دولت در غرب میانه روستایی ، 1898 -- 1938 
Determining the feasibility of collecting high-resolution ground-based remotely sensed data and issues of scale for use in agriculture
تعیین امکان جمع آوری با وضوح بالا زمین از راه دور مبتنی بر داده ها و مسائل مربوط به مقیاس برای استفاده در کشاورزی احساس  www.fulltext.blogsky.com
Development of a methodology for the help in the decision making in the framework of a sustainable irrigation agriculture. Application of the model to the 08.29 hydrogeologic system
توسعه روش برای کمک در تصمیم گیری در چارچوب آبیاری کشاورزی پایدار است. استفاده از مدل به 08،29 hydrogeologic سیستم 
Ecological and socio-cultural dynamics of traditional and legume-based milpa agriculture in southeast Mexico
بوم شناسی و پویایی اجتماعی و فرهنگی از کشاورزی سنتی و بنشن milpa مبتنی بر در جنوب شرقی مکزیک  www.fulltext.blogsky.com
Economic efficiency and returns to scale of communal area agriculture in Zimbabwe and implications for agrarian reform
بهره وری اقتصادی و بازده به مقیاس کشاورزی منطقه عمومی در زیمبابوه و پیامدهای برای اصلاحات ارضی 
Educational development aid and the role of language: A case study of AIT-Danida and the Royal University of Agriculture in Cambodia
آموزش کمک های توسعه و نقش زبان : مطالعه موردی Aït - Danida و دانشگاه سلطنتی کشاورزی در کامبوج  www.fulltext.blogsky.com
Effects of agriculture on soil quality in northeastern Ghana
جلوه های کشاورزی بر کیفیت خاک در شمال شرقی غنا 
'Emdot ha-miflagah ha-datit le'umit ba-nos'im: Bitahon, mediniyut-penim medniyut-huts ve-hakla'ut ba-shanim 5716--5727 (1956--1967) [The positions taken by the National Religious Party regarding issues of: Security, internal policies, foreign affairs policies, and agriculture during the years 1956--1967] 'Emdot
هکتار miflagah هکتار datit le'umit بشم - nos'im : Bitahon ، mediniyut - penim medniyut - ماهتاب ام - hakla'ut بشم - shanim 5716 -- 5727 (1956 -- 1967) [مواضع گرفته شده توسط ملی مذهبی حزب در خصوص مسائل مربوط به : امنیت ، سیاست داخلی ، سیاست های امور خارجه ، و کشاورزی در طول سال 1956 --] 1967  www.fulltext.blogsky.com
Empowerment in Pacora, Nicaragua: Use of local knowledge and participatory action research to promote sustainable agriculture and natural resources management
توانمند سازی در Pacora ، نیکاراگوئه : استفاده از دانش محلی و پژوهش مشارکتی اقدام به ترویج کشاورزی پایدار و مدیریت منابع طبیعی 
Escaping the treadmill? An ethnographic look at the development of sustainable agriculture in Canada and in Sweden
فرار تردمیل؟ نگاه قوم شناسی در توسعه کشاورزی پایدار در کانادا و در سوئد  www.fulltext.blogsky.com
Essays on environmental policy design for agriculture under multifunctionality, spatial variability, and risk
مقالات در طراحی خط مشی زیست محیطی برای کشاورزی تحت multifunctionality ، تنوع فضایی ، و خطر 
Five smooth stones: Strategic capacity in the unionization of California agriculture
پنج سنگ صاف : ظرفیت استراتژیک در unionization کشاورزی کالیفرنیا  www.fulltext.blogsky.com
Flaked stone technology and its relationship to transitions to sedentism and agriculture in southwestern Colorado
فلس دار تکنولوژی سنگ و ارتباط آن با انتقال به sedentism و کشاورزی در جنوب غربی ایالت کلرادو 
Growth and convergence in world agriculture
رشد و همگرایی در کشاورزی جهان  www.fulltext.blogsky.com
Investment analysis and future potential of controlled-environment agriculture hydroponic production systems for Boston lettuce
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و بالقوه آینده از کنترل محیط کشاورزی برای سیستم های تولید هیدروپونیک کاهو بوستون 
Labour capital and the state in colonial Zambia: The development of commercial agriculture, 1900--1949
کار و سرمایه دولت در استعمار زامبیا : توسعه کشاورزی تجاری ، 1900 -- 1949  www.fulltext.blogsky.com
Land use in Intermountain Conservation District: Interactions between forestry and agriculture
استفاده از زمین در منطقه حفاظت Intermountain : اثر متقابل جنگلداری و کشاورزی 
Linkages between tourism and agriculture in Quintana Roo, Mexico
ارتباط بین گردشگری و کشاورزی در Quintana Roo ، مکزیک  www.fulltext.blogsky.com
Living on the dragon's back: Agriculture, environment and rural identity in deep rural Montana
زندگی در پشت اژدها را : کشاورزی ، محیط زیست و هویت روستایی در عمیق مونتانا روستایی 
Localizing development: Environment, agriculture, and memory in northern Thailand
توسعه بومی سازی : محیط زیست ، کشاورزی ، و حافظه در شمال تایلند  www.fulltext.blogsky.com
Manifestations of community-based agriculture in the urban landscape: A Canadian compendium and four Winnipeg case studies
جلوه های کشاورزی مبتنی بر جامعه در چشم انداز شهری : خلاصه ای کانادا و وینیپگ چهار مطالعات مورد 
New social relations in Argentinean agriculture: Capitalist sharecropping in the Pampean region
روابط اجتماعی جدید در بخش کشاورزی آرژانتینی : sharecropping سرمایه داری در منطقه Pampean  www.fulltext.blogsky.com
North American Ecological Zone classification for the United Nations Food and Agriculture Organization's Forest Resource Assessment 2000 project: Map compilation and validation
آمریکای شمالی بوم شناسی طبقه بندی منطقه برای سازمان ملل متحد غذا و کشاورزی سازمان جنگل منابع ارزیابی 2000 پروژه : نقشه تلفیقی و اعتبار 
Parametric and nonparametric measures of state-level productivity growth and technical change in United States agriculture: 1949--1991
پارامتری و اقدامات ناپارامتریک از رشد بهره وری در سطح دولت و تغییر فنی در کشاورزی ایالات متحده آمریکا : 1949 -- 1991  www.fulltext.blogsky.com
Peasants into farmers: Agriculture and democracy in West Germany
دهقانان به کشاورزان : کشاورزی و دموکراسی در غرب آلمان 
Perceptions about undergraduate programs: A study of recent graduates of the College of Agriculture and Natural Resources at Michigan State University and their employees
ادراک در مورد برنامه های مقطع کارشناسی : مطالعه از دانش آموختگان اخیر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه ایالتی میشیگان و کارمندان آن  www.fulltext.blogsky.com
Preparing the ground for progress: Agricultural reformers and the intellectual origins of the United States Department of Agriculture
آماده سازی زمین برای پیشرفت : اصلاح طلبان کشاورزی و ریشه های فکری ایالات متحده وزارت کشاورزی 
Private water markets in agriculture and the effects of risk, uncertainty, and institutional constraints
بازارهای آب های خصوصی در بخش کشاورزی و اثرات ریسک ، عدم قطعیت ، و محدودیت های سازمانی  www.fulltext.blogsky.com
Productivity growth in Pakistan's agriculture, 1960--1996
رشد بهره وری در کشاورزی پاکستان ، 1960 -- 1996 
Remote sensing for precision agriculture: Within-field spatial variability analysis and mapping with aerial digital multispectral images
سنجش از راه دور برای کشاورزی دقیق : در طول زمینه تجزیه و تحلیل تنوع مکانی و نقشه برداری هوایی با تصاویر دیجیتال multispectral  www.fulltext.blogsky.com
Soil hydraulic controls over nitrogen oxide emissions and nitrogen cycling in tropical agriculture
کنترل هیدرولیکی خاک بیش از انتشار اکسید نیتروژن و نیتروژن در دوچرخه سواری کشاورزی گرمسیری 
Sustainable agriculture in rural development using local technologies: The case of Kenya
کشاورزی پایدار در توسعه روستایی با استفاده از فن آوری های محلی : مورد کنیا  www.fulltext.blogsky.com
Sustainability as justice: Toward a Christian, ecofeminist ethic of sustainability using the example of sustainable agriculture
توسعه پایدار به عنوان عدالت : به سوی یک مسیحی ، اخلاق ecofeminist از پایداری با استفاده از نمونه ای از کشاورزی پایدار 
Sustainable agriculture and deforestation in the Peruvian Amazon
کشاورزی پایدار و نابودی جنگل ها در آمازون پرو  www.fulltext.blogsky.com
Teacher certification measures as predictors of secondary agriculture instructors' teaching performance
اقدامات معلم به عنوان پیش بینی کننده گواهینامه آموزش مدرسان کشاورزی ثانویه عملکرد 
Technology, labor organization, and institutions during the adoption of agriculture in Mesolithic and Neolithic Denmark
فناوری ، سازمان کار ، و نهاد در اتخاذ وابسته بدوره بین عصر حجر قدیم وجدید در کشاورزی و نوسنگی دانمارک  www.fulltext.blogsky.com
The Cukurova: From nomadic life to commercial agriculture, 1800--1908 Cukurova :
از زندگی عشایری به کشاورزی تجاری ، 1800 -- 1908 
The emergence of stakeholder consensus: Examining issues in evaluating sustainable agriculture research and education (SARE)
ظهور ذینفعان اجماع : بررسی مسائل در ارزیابی پژوهش کشاورزی پایدار و آموزش و پرورش (ساره)  www.fulltext.blogsky.com
The impact of post-farm-gate value-added activities on western Canadian agriculture
تاثیر پس از مزرعه دروازه فعالیت های ارزش افزوده کشاورزی در غرب کانادا 
The impact of ISO 9000 standards on United States agribusiness and trade
تاثیر استانداردهای ایزو 9000 در ایالات متحده آمریکا بازرگانی محصولات کشاورزی و تجارت  www.fulltext.blogsky.com
The influence of participation in secondary agriculture activities on post-secondary pursuits of agriculture students in West Virginia
نفوذ از شرکت در فعالیت های کشاورزی ثانویه پس از تحصیل در دبیرستان از دانش آموزان کشاورزی در غرب ویرجینیا 
The role of agriculture in the Turkey-European Union integration: Implications of extending the customs union
نقش کشاورزی در ادغام ترکیه اتحادیه اروپا : پیامدهای گسترش اتحادیه از آداب و رسوم  www.fulltext.blogsky.com
The soil of salvation: African agriculture and American Methodism in colonial Zimbabwe, 1939--1962
خاک رستگاری : کشاورزی در آفریقا و آمریکا در پیروی از متد یا روش بخصوصی استعمار زیمبابوه ، 1939 -- 1962 
Women's work in tourism and agriculture: Towards an understanding of food security in the Commonwealth of Dominica, West Indies
کار زنان در گردشگری و کشاورزی : به سوی درک درستی از امنیت غذایی در کشورهای مشترک المنافع از دومینیکا ، غرب هند  www.fulltext.blogsky.com
Working the mission: Science and industry in California agriculture
کار رسالت : دانشگاه علم و صنعت در کالیفرنیا کشاورزی 
Zero tillage and organic farming in Saskatchewan: An interdisciplinary study of the development of sustainable agriculture
خاکورزی صفر و کشاورزی ارگانیک در ساسکاچوان : مطالعه بین رشته ای از توسعه کشاورزی پایدار  www.fulltext.blogsky.com
Academic advising: Assessing psycho-social development, advising theory and student satisfaction. A comparative analysis of the College of Agriculture and Life Sciences and the College of Letters and Science at the University of Wisconsin-Madison
مشاوره علمی : بررسی روانی اجتماعی توسعه ، مشاوره تئوری و رضایت دانشجویان. تجزیه و تحلیل مقایسه ای از دانشکده کشاورزی و علوم زیستی و دانشکده ادبیات و علوم در دانشگاه ویسکانسین مدیسون - 
A dynamic simulation model of sustainable land resources: Policy strategies and scenario-envisioning for agriculture in Maryland's eastern shore
مدل شبیه سازی پویا از منابع پایدار زمین : خط مشی و استراتژی سناریو - تجسم آن برای کشاورزی در ساحل شرقی مریلند است  www.fulltext.blogsky.com
A firm-level model for commercial banks servicing agriculture: A multi-stage stochastic programming approach
شرکت در سطح مدل برای بانک های بازرگانی کشاورزی خدماتی : چند مرحله رویکرد های برنامه نویسی تصادفی 
Alcan Jamaica Company and small-scale agriculture: An analysis of competing land uses and changing land-use patterns
شرکت Alcan جامائیکا و در مقیاس کوچک کشاورزی : تجزیه و تحلیل با استفاده از رقابت زمین و تغییر کاربری زمین استفاده از الگوهای  www.fulltext.blogsky.com
Analysis of policy alternatives in the implementation of a coastal nonpoint pollution control program for agriculture
تجزیه و تحلیل سیاست های جایگزین در اجرای nonpoint ساحلی برنامه کنترل آلودگی برای کشاورزی 
An evaluation of the professional teaching competency of the instructors of the Institute of Agriculture Sabah, Malaysia
ارزیابی صلاحیت حرفه ای آموزش از مدرسان موسسه کشاورزی صباح ، مالزی  www.fulltext.blogsky.com
A new Christ in the West: Establishing theological roots for agriculture
مسیح جدید در غرب : ایجاد ریشه های کلامی برای کشاورزی 
Between the floods: Soils and agriculture on the lower Amazon floodplain, Brazil
بین سیل : خاک و کشاورزی در دشت سیلابی پایین آمازون ، برزیل  www.fulltext.blogsky.com
Business investment strategy and technological innovation in agribusiness firms
استراتژی کسب و کار سرمایه گذاری و نوآوری در فن آوری در شرکت های بازرگانی محصولات کشاورزی 
Coherence of perceptions for ecologically sound agriculture: A basic requirement
انسجام از برداشت برای کشاورزی محیط زیست صدا : نیاز اساسی  www.fulltext.blogsky.com
Distance education in agriculture extension: A needs assessment for Alberta agriculture staff
آموزش از راه دور در توسعه کشاورزی : ارزیابی نیاز برای کارمندان کشاورزی آلبرتا 
Essays on agricultural risk management and agribusiness marketing
مقالات مدیریت ریسک در کشاورزی و بازاریابی کشاورزی تجاری  www.fulltext.blogsky.com
Evaluating sustainable agriculture utilizing multicriteria analysis: The case of Guaia-SP, Brazil
بررسی پایدار کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل multicriteria : مورد Guaia - گونه ، برزیل 
Examining the links between agriculture and child malnutrition in Mali
بررسی رابطه بین کشاورزی و سوء تغذیه کودکان در مالی  www.fulltext.blogsky.com
Experiences of selected West Virginia agriculture teachers who have established aquaculture units in their schools and have taught aquaculture classes for two years or more
تجارب غرب انتخاب معلمان ویرجینیا کشاورزی که واحد آبزی پروری در مدارس را تاسیس کرده اند و کلاس های آبزی پروری به مدت دو سال یا بیشتر آموخت 
Factors influencing career choice of African American and Hispanic graduates of the College of Agriculture and Life Sciences at Texas A&M University
عوامل موثر بر انتخاب شغل از آفریقایی آمریکایی و آمریکای لاتین از فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی و علوم زیستی در تگزاس و م دانشگاه  www.fulltext.blogsky.com
Factors associated with recruitment and persistence of Hispanic and White non-Hispanic agriculture students at a regional university in South Texas
عوامل مرتبط با استخدام و تداوم اسپانیایی تبار و سفید غیر اسپانیایی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه های منطقه ای در جنوب تگزاس مرتبط 
Farm succession and inheritance: The social reproduction crisis in South Korean agriculture
جانشینی مزرعه و ارث : تولید مثل بحران اجتماعی در بخش کشاورزی کره جنوبی  www.fulltext.blogsky.com
From total factor productivity to total resource productivity: Incorporating trends in pesticide pollution into productivity growth measures in United States agriculture
از بهره وری عوامل کل بهره وری منابع در کل : روند گنجاندن در آلودگی آفت کش به اندازه رشد بهره وری در ایالات متحده آمریکا کشاورزی 
Geography and religion, agriculture and stewardship: The practice of agricultural stewardship in the Christian Farmers Federations of Canada
جغرافیا و مذهب ، کشاورزی و نظارت : نظارت از عمل کشاورزی در فدراسیون های مسیحی کشاورزان کانادا  www.fulltext.blogsky.com
Green food: The political economy of organic agriculture in China
مواد غذایی سبز : اقتصاد سیاسی کشاورزی ارگانیک در چین 
Informal credit in small farmer agriculture: Shaping the landscape of rural finance in El Salvador
اعتباری غیررسمی در کشاورزی کشاورز کوچک : شکل گیری چشم انداز مالی روستایی در ال سالوادور  www.fulltext.blogsky.com
International organizations and organization behavior: The case of the Food and Agriculture Organization and the World Food Programme
سازمان های بین المللی و رفتار سازمان : مورد از مواد غذایی و کشاورزی و سازمان برنامه جهانی غذا 
Land issues and their implications for the development of peri-urban agriculture: The case of Maputo peri-urban Green Zones, Mozambique
مسائل مربوط به زمین و پیامدهای آن برای توسعه کشاورزی - پری شهری مورد ماپوتو - پری شهری مناطق سبز ، موزامبیک  www.fulltext.blogsky.com
Local inquiry and alternative knowledge: Cognitive dimensions of the sustainable agriculture movement
تحقیق محلی و دانش جایگزین : شناخت ابعاد جنبش کشاورزی پایدار 
Managing urban-rural conflict: Planning for the long-term viability of agriculture in Surrey, British Columbia
مدیریت تعارض شهری روستایی : برنامه ریزی برای زنده ماندن از کشاورزی در دراز مدت در سوری ، بریتیش کلمبیا  www.fulltext.blogsky.com
Multilateral bargaining: Applications to the Uruguay Round negotiations on agriculture
مذاکره چند جانبه : نرم افزار کاربردی برای مذاکرات دور اروگوئه بر کشاورزی 
Perceptions of urban agriculture education stakeholders toward curriculum
ادراک از سهامداران کشاورزی نسبت به برنامه جامع درسی آموزش و پرورش شهر  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of students and teachers regarding agriculture in Leflore County, Mississippi
ادراک از دانش آموزان و معلمان در خصوص کشاورزی در شهرستان Leflore ، می سی سی پی 
Predicting College of Agriculture professors' adoption of computers and distance education technologies for self-education and teaching at the University of Guadalajara, Mexico
کالج پیش بینی از تصویب اساتید کشاورزی 'کامپیوتر و فن آوری های آموزش از راه دور برای خود آموزش و پرورش و تدریس در دانشگاه گوادالاخارا ، مکزیک  www.fulltext.blogsky.com
Resource use response to subsidy removal in commercial agriculture
منبع پاسخ استفاده کنید برای حذف یارانه در بخش کشاورزی تجاری 
Sub-irrigation and temperature amelioration in chinampa agriculture
فرعی آبیاری و درجه حرارت را در بهتر شدن chinampa کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Sustainable agriculture in the United States and France: A Polanyian perspective
کشاورزی پایدار در ایالات متحده و فرانسه : چشم انداز Polanyian 
The Creolization of natives and exotics: The changing symbolic and functional character of culture and agriculture in Kodi, West Sumba (Indonesia) Creolization
از بومیان و exotics : تغییر شخصیت نمادین و کاربردی فرهنگ و کشاورزی در Kodi ، غرب Sumba (اندونزی)  www.fulltext.blogsky.com
The differential development of capitalist agriculture in patrimonial and feudal societies
توسعه دیفرانسیل کشاورزی سرمایهداری در جوامع فئودالی و ارثی 
The diffusion of innovations in agriculture: Rice technologies in West Africa---approaches used. The case of the Gambia
انتشار از خلاقیت و نوآوری در بخش کشاورزی : فن آوری برنج در غرب آفریقا --- روش استفاده می شود. مورد گامبیا  www.fulltext.blogsky.com
The impact of plant intellectual property rights on Thailand's agriculture: Implications of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
تاثیر گیاه حقوق مالکیت معنوی در کشاورزی تایلند : مفاهیم از توافقنامه تجارت جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت معنوی (سفر) 
The influence of Zuni runoff agriculture on microbial populations in cultivated fields
نفوذ رواناب کشاورزی Zuni در جمعیت میکروبی در زمینه های کشت  www.fulltext.blogsky.com
The role of rainfed farm ponds in sustaining agriculture and soil conservation in the dry high valley region of Cochabamba, Bolivia: Design considerations and post-impoundment analysis
نقش حوضچه مزرعه دیم در حفظ کشاورزی و حفاظت خاک در منطقه خشک دره بالا از Cochabamba ، بولیوی : ملاحظات طراحی و پس از تجزیه و تحلیل impoundment 
The weaving of farm women's voices: Women leaders in community supported agriculture
بافی از صدای زنان مزرعه : رهبران زنان در جامعه حمایت کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Three essays in international trade and peasant agriculture
سه مقاله در تجارت بین المللی کشاورزی و روستایی 
Three essays on productivity in post-Soviet primary agriculture
سه مقاله در بهره وری در بخش کشاورزی پس از اتحاد جماهیر شوروی اولیه  www.fulltext.blogsky.com
Trois essais sur les relations contractuelles en agriculture dans les pays en developpement Trois essais
جنوبی له contractuelles روابط en dans کشاورزی له می پردازد en developpement  
Understanding participation in the context of community forestry: An assessment of the Community Forestry Unit of Food and Agriculture Organization
آشنایی با شرکت در چهار چوب از جنگل های گفتگو : ارزیابی از جامعه جنگلداری واحد از سازمان غذا و کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Watershed-scale sediment yield estimation from surface-irrigated agriculture: Imperial Valley, California
در مقیاس حوضه رسوب برآورد از سطح آبیاری کشاورزی : دره امپریال ، کالیفرنیا 
A comparison of characteristics, related experiences, and perceived leadership abilities of students enrolled in the University of Missouri-Columbia College of Agriculture
مقایسه خصوصیات ، تجارب مرتبط ، و درک توانایی های رهبری از دانش آموزان ثبت نام در دانشگاه میسوری کلمبیا دانشکده کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
A computable general equilibrium approach to environmental modeling in the United States agriculture
محاسبه پذیر تعادل عمومی به روش مدل سازی محیط زیست در ایالات متحده آمریکا کشاورزی 
Agribusiness strategic planning under risk
برنامه ریزی استراتژیک تجاری کشاورزی تحت خطر  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture and science integration: A pre-service prescription for contextual learning
کشاورزی و علوم یکپارچهسازی با سیستمعامل : قبل از خدمت برای نسخه متنی یادگیری 
Agricultural policies, Engel's law and the development of agriculture in fast-growing economies of Asia
سیاست های کشاورزی ، قانون انگل و توسعه کشاورزی در اقتصادهای رو به رشد آسیا  www.fulltext.blogsky.com
A methodology for the design of complex computer systems in agriculture and aquaculture
روش برای طراحی سیستم های کامپیوتری پیچیده در بخش کشاورزی و آبزی پروری 
A national assessment of secondary agriculture teachers' perceptions of and use of the Internet
ارزیابی ملی معلمان کشاورزی برداشت ثانویه را از و استفاده از اینترنت  www.fulltext.blogsky.com
Application of superfund risk assessment techniques to production agriculture
استفاده از تکنیک های ارزیابی ریسک superfund به تولید کشاورزی 
Assessment of the United States Information Agency sponsored university affiliation project between Iowa State University and the National Agriculture University of Ukraine using the Concerns-Based Adoption Model (CBAM)
ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده آژانس پروژه با حمایت مالی دانشگاه وابستگی بین دانشگاه ایالتی آیووا و دانشگاه ملی کشاورزی اوکراین با استفاده از نگرانی های مبنی بر فرزندخواندگی مدل (CBAM)  www.fulltext.blogsky.com
Comparison of elementary teachers' use of agriculture in their teaching
مقایسه استفاده از معلمان ابتدایی 'کشاورزی در تدریس خود به 
Constructing international identity: The World Bank, Food and Agriculture Organization, and World Health Organization, 1945-1965
احداث هویت بین المللی : بانک جهانی ، سازمان خواربار و کشاورزی ، و سازمان بهداشت جهانی ، 1945-1965  www.fulltext.blogsky.com
Economic impact of global warming: The climate sensitivity of Brazilian and Indian agriculture
تاثیر اقتصادی گرمایش جهانی : حساسیت آب و هوایی از کشاورزی برزیل و هند 
Economic analysis of sustainable agriculture in the tropical rain forest of Brazil: Agricultural techniques in Rondonia
تجزیه و تحلیل اقتصادی از کشاورزی پایدار در جنگل های بارانی استوایی از برزیل : فنون کشاورزی در Rondonia  www.fulltext.blogsky.com
Energy utilization modeling of animal draft power (EUMDAP) for Kenyan small-holder semi-arid agriculture
مدل سازی انرژی استفاده از قدرت پیش نویس حیوانات (EUMDAP) برای کنیا کوچک دارنده کشاورزی نیمه خشک 
Environmentally adjusted productivity (EAP); measures for the Nebraska agriculture sector
محیط زیست تنظیم شده بهره وری (EAP) ؛ اقدامات برای بخش کشاورزی نبراسکا  www.fulltext.blogsky.com
Essays in agribusiness: Price-reporting accuracy, vertical coordination, and ethnic food marketing
مقالات در بازرگانی محصولات کشاورزی : قیمت ها گزارش دقت ، هماهنگی عمودی ، و بازاریابی غذا قومی 
Evaluability assessment of the smallholder market access and food supply program (SMAFSP): Lessons and implications for agriculture and rural development in Papua New Guinea
ارزیابی Evaluability از دسترسی smallholder بازار عرضه برنامه ها و مواد غذایی (SMAFSP) : درس و پیامدهای برای کشاورزی و توسعه روستایی در پاپوآ گینه نو  www.fulltext.blogsky.com
Factors determining university enrollment status: The case of high school students recruited to attend Louisiana State University College of Agriculture
عوامل تعیین وضعیت ثبت نام دانشگاه : مورد دانش آموزان دبیرستانی برای شرکت در استخدام دانشگاه ایالتی لوییزیانا دانشکده کشاورزی 
Food production in urban areas: A case study of urban agriculture in Accra, Ghana
تولید مواد غذایی در مناطق شهری : مطالعه موردی از کشاورزی شهری در آکرا ، غنا  www.fulltext.blogsky.com
Grassroots reform in the age of New South agriculture and Bourbon Democracy: The Agricultural Wheel, the Farmers' Alliance, and the People's Party in Tennessee, 1884-1892
اصلاحات مردمی در عصر جدید کشاورزی جنوبی و دموکراسی بوربن : چرخ کشاورزی ، اتحادیه کشاورزان ، و حزب مردم در ایالت تنسی ، 1884-1892 
Households in industrial agriculture
خانوار در بخش کشاورزی صنعتی  www.fulltext.blogsky.com
Level of involvement in sustainable agriculture activities among agricultural researchers in Venezuela
سطح مشارکت در فعالیت های کشاورزی پایدار در میان پژوهشگران کشاورزی در ونزوئلا 
Making a living: Agriculture, industry and commerce in Eastern Hebei, 1870-1937
ساخت زندگی : کشاورزی ، صنعت و تجارت در شرق هبی ، 1870-1937  www.fulltext.blogsky.com
Managerial decision making in agribusiness: Strategic alliances as a governance choice
تصمیم گیری مدیریتی در بازرگانی محصولات کشاورزی : اتحاد استراتژیک به عنوان انتخاب حکومت 
Modeling organic matter and nitrogen dynamics in integrated aquaculture/agriculture systems: Effects of cycling pathways on nitrogen retention and system productivity
اثر دوچرخه سواری مسیرهای نیتروژن را در حفظ و بهره وری سیستم : مدل سازی مواد آلی و پویایی نیتروژن در آبزی پروری یکپارچه / سیستم های کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Nitrogen transfer using (15)nitrogen as a tracer in an integrated aquaculture and agriculture system
انتقال با استفاده از نیتروژن (15) نیتروژن به عنوان ردیاب در آبزی پروری و سیستم یکپارچه کشاورزی 
Perceived benefits of selected experiential learning activities and quality of instructional techniques in a College of Agriculture capstone course
منافع درک شده از انتخاب فعالیت های یادگیری تجربی و با کیفیت از تکنیک های آموزشی در دوره capstone دانشکده کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of secondary school agriculture teachers in the North Central Region of the United States regarding sustainable agriculture: Implications to curriculum development in agricultural education
ادراک از معلمان مدرسه متوسطه کشاورزی در منطقه شمال مرکزی در ایالات متحده در مورد کشاورزی پایدار : مفاهیم به توسعه برنامه درسی در آموزش کشاورزی 
Policy regimes, agrarian institutions, and the performance of smallholder agriculture in Chile: Three essays analyzing longitudinal survey data on Chilean peasant farms (1986 to 1995)
رژیم های سیاست ، نهادهای کشاورزی ، و عملکرد کشاورزی smallholder در شیلی : سه مقاله تجزیه و تحلیل داده ها بررسی طولی در مزارع دهقانان شیلی (1986-1995)  www.fulltext.blogsky.com
Prehispanic intensive agriculture, settlement pattern and political economy in the western Venezuelan llanos
کشاورزی Prehispanic فشرده ، الگوی اسکان و اقتصاد سیاسی در غرب ونزوئلا llanos 
Space, land-use planning and the household economy: The role of urban agriculture in the Accra Metropolitan Area, Ghana
فضا ، زمین استفاده از برنامه ریزی و اقتصاد خانواده : نقش کشاورزی شهری در منطقه متروپولیتن آکرا ، غنا  www.fulltext.blogsky.com
Strategic modernization in a large bureaucratic organization using a management action portfolio methodology: An empirical experience of reengineering administrative systems in the United States Department of Agriculture
نوسازی استراتژیک در سازمان های بزرگ اداری با استفاده از مدیریت عمل روش نمونه کارها : تجربه تجربی از مهندسی مجدد سیستم های اداری در ایالات متحده وزارت کشاورزی 
Strategic management and capital budgeting: The role of capital budgeting in the acquisition of strategic capabilities; case-based theory development in agribusiness
مدیریت استراتژیک و بودجه بندی سرمایه ای : نقش بودجه بندی سرمایه ای در دستیابی به توانایی های استراتژیک ؛ مورد مبتنی بر نظریه توسعه در بازرگانی محصولات کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Structural changes in the Norwegian farm sector: An empirical study of worker adjustment costs to leaving agriculture
تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی نروژی : مطالعه تجربی از هزینه های تنظیم کارگر به ترک کشاورزی 
Sustainable agriculture alternatives: Ecological and managerial implications of composted and fresh poultry litter amendments on agronomic soils
جایگزین های کشاورزی پایدار : پیامدهای زیست محیطی و مدیریتی از composted و تازه اصلاحات بستر مرغ در خاکهای زراعی  www.fulltext.blogsky.com
Sustainability and sustenance: The politics of sustainable agriculture and community food security
توسعه پایدار و معاش : سیاست کشاورزی پایدار و امنیت غذایی جامعه 
Technical change and aggregation in United States agriculture
تغییر فنی و تجمع در ایالات متحده آمریکا کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The CSA method of alternative financing in agriculture: A case study
روش CSA مالی جایگزین در بخش کشاورزی : مطالعه موردی 
The implication of multilateral trade liberalization for Canada agriculture: A computable general equilibrium evaluation
مفهوم آزاد سازی تجارت چند جانبه برای کشاورزی کانادا : محاسبه پذیر تعادل عمومی ارزیابی  www.fulltext.blogsky.com
The origins of agriculture in temperate Europe: An exploration into the subsistence strategies of two Early Neolithic groups in the central Balkans, Foeni-Salas and Blagotin
ریشه های کشاورزی در مناطق معتدل اروپا : استراتژی اکتشاف به امرار معاش از دو گروه در اوایل نوسنگی در بالکان ، مرکزی Foeni - سالاس و Blagotin 
The relationship of undergraduate internships and other variables on the starting base salary of agriculture graduates at Murray State University, 1992-1997
ارتباط کارآموزی در مقطع کارشناسی و متغیرهای دیگر را که در حقوق و دستمزد پایه با شروع از دانش آموختگان رشته کشاورزی در دانشگاه ایالتی موری ، 1992-1997  www.fulltext.blogsky.com
Transition to ecological agriculture: A collaborative approach
گذر به کشاورزی بوم شناختی : رویکرد مشترک 
Trophic structure and the effects of agriculture in a headwater stream in southern Ontario using stable isotopes and secondary production
ساختار تغذیهای و اثر کشاورزی در جریان headwater در جنوب اونتاریو با استفاده از ایزوتوپ پایدار و تولید ثانویه  www.fulltext.blogsky.com
Water pollution from agriculture in the context of land use planning
آلودگی آب از کشاورزی در زمینه برنامه ریزی استفاده از زمین 
When farmers design curriculum: Participatory education for sustainable agriculture in Ontario, Canada
هنگامی که کشاورزان طرح برنامه درسی : آموزش مشارکتی برای کشاورزی پایدار در انتاریو ، کانادا  www.fulltext.blogsky.com
Work, illness, and healing among women workers in nontraditional agriculture in the San Felipe Valley, Dominican Republic
کار ، بیماری ، و شفا در میان زنان کارگر در بخش کشاورزی غیر سنتی در دره سان فیلیپه ، جمهوری دومینیکن 
Agriculture, collective environmental action, and the changing landscape: A case study of Heron Lake Watershed
کشاورزی ، زیست محیطی برای عمل جمعی ، و چشم انداز در حال تغییر : مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه حواصیل  www.fulltext.blogsky.com
American agriculture and the problem of monopoly: The political economy of grain belt farming, 1953-1980
کشاورزی آمریکا و مشکل از انحصار : اقتصاد سیاسی از کشاورزی دانه کمربند ، 1953-1980 
An analysis of variables associated with academic success of international graduate students enrolled in agriculture and related fields
تجزیه و تحلیل متغیرهای مرتبط با موفقیت تحصیلی دانش آموزان فارغ التحصیل بین المللی ثبت نام در بخش کشاورزی و زمینه های مرتبط  www.fulltext.blogsky.com
An approach to providing professional development with an environmental education component to agriculture teachers in Costa Rica
رویکرد به توسعه حرفه ای با ارائه جزء آموزش های زیست محیطی به معلمان کشاورزی در کاستاریکا 
An identification of primary evaluands as perceived by undergraduate students and faculty in a College of Agriculture
شناسایی evaluands اولیه که توسط دانشجویان مقطع کارشناسی و هیات علمی در دانشکده کشاورزی درک  www.fulltext.blogsky.com
Assessing environmental liability through risk premiums charged on loans to agribusiness borrowers
مسئولیت ارزیابی محیط زیست از طریق حق بیمه خطر در وام به وام گیرندگان به اتهام بازرگانی محصولات کشاورزی 
Attached landlord-laborer relations in agriculture
پیوست صاحبخانه - روابط کارگر در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Balancing residential growth with commercial agriculture in the urban-rural fringe: An analysis of design methods
رشد متعادل مسکونی با کشاورزی تجاری در حاشیه شهری روستایی : تجزیه و تحلیل روش طراحی 
Circular labor migration and subsistence agriculture: A case of the Iban in West Kalimantan, Indonesia
بخشنامه مهاجرت نیروی کار و کشاورزی امرار معاش : مورد طالبان در غرب Kalimantan ، اندونزی  www.fulltext.blogsky.com
Community shared/supported agriculture: Overcoming the barriers
جامعه مشترک کشاورزی / پشتیبانی شده : غلبه بر موانع 
Comparative advantage of United States agriculture and effects of policies on agricultural development and trade: Policy Analysis Matrix approach
مزیت نسبی از ایالات متحده آمریکا کشاورزی و اثرات سیاست های توسعه کشاورزی و تجارت : رویکرد ماتریس تحلیل سیاست  www.fulltext.blogsky.com
Comprehensive timber harvest planning for plantation forests on difficult terrain: Sokoine University of Agriculture Training Forest, Tanzania
جامع برنامه ریزی برداشت چوب جنگل برای کشت و زرع در زمین های سخت : دانشگاه Sokoine کشاورزی آموزش جنگل ، تانزانیا 
Decisions about exporting: The case of Michigan's smaller agribusiness and food industry firms
تصمیم گیری در مورد صادرات : مورد میشیگان بازرگانی محصولات کشاورزی و مواد غذایی شرکت های کوچکتر صنعت  www.fulltext.blogsky.com
Disaster in the development of agriculture and the evolution of social complexity in the South-Central Andes
فاجعه در توسعه کشاورزی و تکامل از پیشرفت و پیچیدگی های اجتماعی در جنوب مرکزی آند 
Emerging edens: The biotechnology transformation of American agriculture
در حال ظهور edens : تحولات بیوتکنولوژی کشاورزی آمریکا  www.fulltext.blogsky.com
Environmental audits for agriculture
ممیزی زیست محیطی برای کشاورزی 
Environmental impact of the Uruguay Round: The case of agriculture in the United States
اثرات زیست محیطی از دور اروگوئه : مورد کشاورزی در ایالات متحده  www.fulltext.blogsky.com
Exchanging knowledge, building community: Farmer networks and the sustainable agriculture movement
تبادل دانش ، ساختمان جامعه : شبکه های کشاورز و جنبش کشاورزی پایدار 
Experiential understanding and agriculture: States of being, self-knowledge, an engaged science, small scale egalitarian interactions with nature and the implications of these for moral understanding
ایالات متحده آمریکا می شود ، خود آگاهی ، علم مشغول اند ، در مقیاس کوچک تعامل با طبیعت و برابری طلب از این مفاهیم برای درک اخلاقی : درک تجربی و کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Export agriculture and social crisis: El Salvador to 1972
کشاورزی صادرات و بحران اجتماعی : ال سالوادور به 1972 
From thirsty soils to spirit hills: A case study of indigenous natural resource management for sustainable agriculture in Malawi
از خاکهای تشنه به تپه روح : مورد مطالعه از بومی مدیریت منابع طبیعی برای کشاورزی پایدار در مالاوی  www.fulltext.blogsky.com
Human capital, social classes, and the earnings determination process in Brazilian agriculture: 1973, 1982, and 1988
سرمایه های انسانی ، طبقات اجتماعی ، و فرایند کسب درامد در عزم در بخش کشاورزی برزیل : سال 1973 ، 1982 ، و 1988 
HYVs, multiple-cropping, irrigation, climate and the Green Revolution in Indian agriculture HYVs
، چند برداشت ، آبیاری ، آب و هوا و انقلاب سبز در کشاورزی هند  www.fulltext.blogsky.com
Improvement of soil test phosphorus calibration and fertilizer phosphorus management in crop rotations in Moroccan dryland agriculture
بهبود کالیبراسیون آزمون خاک و کود فسفر مدیریت فسفر در تناوب زراعی در کشاورزی مراکش dryland 
Income risk and water quality, damage abatement and pesticide productivity, and abating spatial externalities in agriculture
خطر درآمد و کیفیت آب ، کاهش آسیب و بهره وری آفت کشها ، و abating externalities فضایی در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Influence of block scheduling on secondary Agriculture Science Program components
تاثیر برنامه ریزی بلوک در ثانویه کشاورزی علوم اجزای برنامه 
Middle to late Holocene stream dynamics of the Santa Cruz River, Tucson, Arizona: Implications for human settlement, the transition to agriculture and archaeological site preservation
میانه به پویایی هولوسن جریان اواخر سانتا کروز رودخانه ، توسان ، آریزونا : پیامدها برای اسکان انسان ، انتقال به سایت حفظ کشاورزی و باستان شناسی  www.fulltext.blogsky.com
Networking the farm: The social structure of cooperation and competition in Iowa agriculture
شبکه کشاورزی : ساختار اجتماعی از همکاری و رقابت در آیووا کشاورزی 
On becoming ecologically rational: A social and environmental critique of agriculture
در تبدیل شدن به محیط زیست عقلانی : نقد اجتماعی و زیست محیطی کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions on environmental issues relating to agriculture: A contrast between rural and urban residents
ادراک در مسائل زیست محیطی مربوط به کشاورزی : تضاد بین ساکنان مناطق روستایی و شهری 
Productivity and measurement issues: An application to Brazilian agriculture
بهره وری و مسائل مربوط به اندازه گیری : کاربرد در کشاورزی برزیل  www.fulltext.blogsky.com
Property regimes, technology, and environmental degradation in Cuban agriculture
رژیم های املاک ، فن آوری ، و تخریب محیط زیست در کشاورزی کوبا 
Recent graduates perceptions regarding the infusion of a global perspective into the curriculum of selected land-grant university colleges of agriculture
برداشت اخیر از فارغ التحصیلان با توجه به تزریق یک دیدگاه جهانی را در برنامه درسی از زمین عطا کالج دانشگاه منتخب کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Recycling of agro-industrial food wastes into feed for Pekin duck meat production towards a sustainable agriculture in the Province of Quebec
بازیافت زباله های کشت و صنعتی مواد غذایی به اشتراک Pekin برای تولید گوشت اردک نسبت به کشاورزی پایدار در استان کبک 
Regionalism and world agri-food trade: Empirical evidence and implications for regional integration of agriculture
منطقه گرایی و جهان agri - غذایی تجارت : شواهد تجربی و مفاهیم برای یکپارچگی منطقه ای کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Teaching strategies, their use and effectiveness as perceived by teachers of agriculture: A national study
آموزش راهبردها ، استفاده و اثر خود را به عنوان درک شده توسط معلمان کشاورزی : مطالعه ملی 
Technology choice and development in Brazil: An assessment of Brazil's alternative fuel program and the agriculture, manufacturing, energy, and service sectors
انتخاب تکنولوژی و توسعه در برزیل : برزیل ارزیابی از برنامه سوخت های جایگزین و کشاورزی ، تولید ، انرژی ، و بخش خدمات  www.fulltext.blogsky.com
The development of regional institutions in agriculture: The Chicago milk marketing order
توسعه نهادهای منطقه ای در کشاورزی : شیکاگو شیر منظور بازاریابی 
The influences of block scheduling in secondary agriculture science programs in east Texas
نفوذ از برنامه ریزی بلوک در برنامه های کشاورزی علم ثانویه در شرق تگزاس  www.fulltext.blogsky.com
The meat packing plant management simulator: The development of an experimental agribusiness simulator
گوشت بسته بندی بوته مدیریت شبیه ساز : شبیه ساز توسعه بازرگانی محصولات کشاورزی تجربی 
The role of faunal resources in subsistence practices during the transition to sedentism and agriculture in southeastern Arizona
نقش منابع مربوط به جانوران در شیوه های امرار معاش در دوران گذار به sedentism و کشاورزی در جنوب شرقی ایالت آریزونا  www.fulltext.blogsky.com
The social bases of the developmental state: Agriculture and the conservative coalition in postwar Japan
پایگاه اجتماعی دولت توسعه : کشاورزی و ائتلاف محافظه کار در ژاپن پس از جنگ 
The strategic innovativeness/performance relationship in production agriculture innovativeness
استراتژیک / رابطه عملکرد تولید در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The teaching of agriculture in Ontario since 1870
آموزش کشاورزی در انتاریو از سال 1870 
The use of voluntary conservation programs for the preservation of agriculture and the environment at the urban fringe
استفاده از برنامه حفاظت داوطلبانه برای حفظ کشاورزی و محیط زیست در حاشیه شهری  www.fulltext.blogsky.com
Three essays of agribusiness in transition
سه مقاله از بازرگانی محصولات کشاورزی در حال گذار 
Toward a community-supported agriculture: A case study of resistance and change in the modern food system
کشاورزی به سوی جامعه های پشتیبانی شده : مطالعه موردی از مقاومت و تغییر در سیستم مدرن غذا  www.fulltext.blogsky.com
Trade liberalization impacts on United States and Mexican agriculture
تاثیرات آزاد سازی تجارت در ایالات متحده و مکزیک کشاورزی 
Vers une agriculture durable, l'utilisation des produits de compostage: Le point de vue des agriculteurs et des agricultrices Vers une
کشاورزی با دوام ، l' استفاده پردازنده produits د compostage : لو نقطه د vue پردازنده agriculteurs همکاران پردازنده agricultrices  www.fulltext.blogsky.com
Adoption of aquaculture education by high school agriculture teachers in the central region of the United States
تصویب پرورش آموزش و پرورش توسط معلمان مدرسه کشاورزی بالا در منطقه مرکزی ایالات متحده 
Agriculture and prostate cancer in Iowa, 1973-1991
کشاورزی و سرطان پروستات در آیووا ، 1973-1991  www.fulltext.blogsky.com
Analysis of perceptions of registered lobbyists, legislative aides, and legislators toward information exchange about animal agriculture issues
تجزیه و تحلیل از برداشت از لابی ثبت نام ، دستیاران مقننه ، و قانونگذاران نسبت به تبادل اطلاعات در مورد مسائل کشاورزی حیوانات 
Analysis of agriculture and manufacturing contributions to economic growth in Nigeria: Empirical findings and policy implications
تجزیه و تحلیل از کشاورزی و تولید مشارکتهای شما با رشد اقتصادی در نیجریه : یافته های تجربی و پیامدهای سیاست  www.fulltext.blogsky.com
A survey of employees of the United States Department of Agriculture's Animal Damage Control Program
نظر سنجی از کارکنان وزارت کار ایالات متحده کشاورزی دام خسارت کنترل برنامه 
Bioaerosols: Molecular techniques for assessment and determinants of exposure in agriculture Bioaerosols :
تکنیک های مولکولی برای ارزیابی و تعیین کننده قرار گرفتن در معرض در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Biodynamic agriculture: A paradigmatic analysis
کشاورزی Biodynamic : تجزیه و تحلیل پارادایمی 
Californian agribusiness and Mexican farm workers (1942-1992): A bi-national agricultural system of production/reproduction
بازرگانی محصولات کشاورزی کالیفرنیا و کارگران مزرعه مکزیکی (1942-1992) : سیستم کشاورزی بای ملی از تولید / تولید مثل  www.fulltext.blogsky.com
Dispossession and transformation: An evaluation of a Marxist framework in Canadian agriculture (1951-1991)
سلب مالکیت و تحول : ارزیابی از چارچوب مارکسیسم در بخش کشاورزی کانادا (1951-1991) 
Effects of output changes on factor demand in Japanese agriculture: A flexible dynamic cost function approach
اثرات تغییرات خروجی در تقاضا عامل در بخش کشاورزی ژاپن : انعطاف پذیر پویا هزینه رویکرد تابع  www.fulltext.blogsky.com
Environmental ethics made explicit through situated narrative: Implications for agriculture and environmental education
اخلاق زیست محیطی ساخته شده صریح و روشن از طریق روایت واقع شده است : پیامدها برای کشاورزی و آموزش های زیست محیطی 
Environmental policies and United States agriculture: An application of general equilibrium model
سیاست های زیست محیطی و کشاورزی ایالات متحده : استفاده از مدل تعادل عمومی  www.fulltext.blogsky.com
Essays on time series econometrics and sharecropping in agriculture
مقالات در اقتصاد سنجی سریهای زمانی و sharecropping در بخش کشاورزی 
Intermittent agriculture and the political economy of Iron Age Moab
کشاورزی متناوب و اقتصاد سیاسی عصر آهن موآب  www.fulltext.blogsky.com
Land, agriculture and society in the Gibe region: Southwestern Ethiopia, c. 1850-1974
زمین ، کشاورزی و جامعه در منطقه سخن طعنه امیز گفتن : جنوب غربی اتیوپی ، ج 1850-1974 
Land degradation, soil conservation and risk: Evidence from a dynamic model of Philippine upland agriculture
فرسایش زمین ، حفاظت خاک و خطر : شواهدی از یک مدل پویا از کشاورزی بلند فیلیپین  www.fulltext.blogsky.com
Latvian agriculture after communism: Restructuring and privatization
کشاورزی لتونی پس از کمونیسم : تجدید ساختار و خصوصی سازی 
Milpa agriculture and economic diversification: Socioeconomic change in a Maya peasant society of central Quintana Roo, 1900-1990s
کشاورزی Milpa و تنوع اقتصادی : تغییر اقتصادی اجتماعی در جامعه روستایی از مایا مرکزی Quintana Roo ، 1900 - 1990s  www.fulltext.blogsky.com
Organic agriculture and indigenous communities in Chiapas, Mexico: An alternative to rural development
کشاورزی آلی و جوامع بومی در Chiapas ، مکزیک : جایگزینی برای توسعه روستایی 
Peasant resistance to collective agriculture in Vietnam: Cultural, political and economic perspective
مقاومت دهقانی به کشاورزی جمعی در ویتنام : فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی چشم انداز  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions held by leaders of the National Young Farmers Educational Association regarding international agriculture: Implications for agricultural and extension education
ادراک توسط رهبران ملی کشاورزان جوان انجمن آموزشی کشاورزی در خصوص بین المللی برگزار می شود : مفاهیم آموزش کشاورزی و توسعه 
Perceptions of agriculture students from Kenya toward their use of methods and media for communicating agricultural information
ادراک از دانشجویان کشاورزی از کنیا به سمت استفاده از آنها از روش ها و رسانه ها برای ارتباط با اطلاعات کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Pollen and opal phytolith evidence of prehistoric agriculture and wild plant utilization in the lower Verde River Valley, Arizona
دانه گرده و عقیق شواهد phytolith از ماقبل تاریخ کشاورزی و بهره برداری گیاه وحشی در پایین دره رودخانه ورده ، آریزونا 
Qualified citizenship rights in democracies: The case of Israeli agriculture
واجد شرایط حقوق شهروندی در دموکراسی : مورد کشاورزی اسرائیل  www.fulltext.blogsky.com
Storage and its implications for the advent of rice agriculture in Korea: Konam-ri
ذخیره سازی و پیامدهای آن برای ظهور کشاورزی برنج در کره : کنم - ری 
Sustainable agriculture in Guatemala and Cuba: A theory of agenda setting in development policy
کشاورزی پایدار در گواتمالا و کوبا : نظریه از دستور کار تنظیمات در توسعه سیاست  www.fulltext.blogsky.com
Technological change in agriculture and the welfare of women in southern Mali
تغییر فنی در کشاورزی و رفاه زنان در جنوب کشور مالی 
The impact of official development assistance on African agriculture
تاثیر کمک های توسعه ای رسمی در کشاورزی در آفریقا  www.fulltext.blogsky.com
The implications of GATT Uruguay Round on Pakistan's agriculture: An agricultural sector approach
پیامدهای گات دور اروگوئه بر کشاورزی پاکستان : رویکرد بخش کشاورزی 
The political ecology of conservation policy in Cornbelt agriculture
بوم شناسی سیاسی از سیاست حفاظت در Cornbelt کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The state, food, and agriculture in dependent development: The case of Korea with special reference to her food dependency on the United States in the process of industrialization, 1945-1990
دولت ، غذا و کشاورزی در توسعه وابسته : مورد کره با اشاره به وابستگی به مواد غذایی خاص خود را در ایالات متحده در روند صنعتی شدن ، 1945-1990 
Three essays in economic development: Migration networks, village-level risk sharing, and agriculture in development
سه مقاله در توسعه اقتصادی : شبکه های مهاجرت ، روستای سطح خطر به اشتراک گذاری ، و در توسعه کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Topoclimate and agriculture in Takhini River Valley, southern Yukon Territory Topoclimate
و کشاورزی در Takhini دره رودخانه ، جنوب سرزمین یوکان 
Uneven land: Nature and agriculture in American writing
زمین ناهموار : طبیعت و کشاورزی آمریکا در نوشتن  www.fulltext.blogsky.com
A city and its hinterlands: The political economy of land tenure, agriculture and food supply for Addis Ababa, Ethiopia (1887-1974)
شهرستان و hinterlands است : اقتصاد سیاسی از تصرف اراضی ، کشاورزی و تامین غذا برای آدیس آبابا ، اتیوپی (1887-1974) 
A green and permanent land: Agriculture in the age of ecology, 1935-1985
زمین سبز و دائمی : کشاورزی : در عصر محیط زیست ، 1935-1985  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture and water quality: Modeling NPS pollution under geographic state dynamics and biophysical simulation
کشاورزی و کیفیت آب : مدلسازی آلودگی NPS تحت پویایی دولت جغرافیایی و شبیه سازی بیوفیزیکی 
Alterations they have made at this day: Environment, agriculture, and landscape change in Essex County, Virginia, 1600-1782
تغییرات آنها در این روز ساخته شده است : محیط زیست ، کشاورزی ، و تغییر چشم انداز در اسکس کانتی ، ایالت ویرجینیا ، 1600-1782  www.fulltext.blogsky.com
A model for marketing agriculture programs in private colleges and universities
مدل برای برنامه های بازاریابی کشاورزی در کالج ها و دانشگاه های خصوصی 
Attitudes and perceptions of selected international students from developing countries towards agriculture and studying agriculture
نگرش و برداشت از دانش آموزان انتخاب شده بین المللی از کشورهای در حال توسعه نسبت به کشاورزی و تحصیل در رشته کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Congressional change: Committees on agriculture in the United States Congress
کنگره تغییر : در کمیته کشاورزی در کنگره ایالات متحده 
Effects of agriculture intensification on landscapes and avian community structure
اثرات تشدید کشاورزی در چشم انداز و ساختار جامعه مرغی  www.fulltext.blogsky.com
Extended and continuing education needs of the professional members of the National Society of Minorities in Agriculture, Natural Resources and Related Sciences
تمدید و ادامه نیازهای آموزش و پرورش از کاربران حرفه ای از جامعه ملی اقلیت ها در کشاورزی ، منابع طبیعی و علوم مرتبط 
Food systems: Community-Shared Agriculture, a means of empowerment and social vitality
سیستم های غذا : جامعه کشاورزی به اشتراک گذاشته شده ، استفاده از توانمندی و نشاط اجتماعی  www.fulltext.blogsky.com
From forager to farmer in flint: A lithic analysis of the prehistoric transition to agriculture in southern Scandinavia
از forager به کشاورز در سنگ چخماق : تجزیه و تحلیل سنگی از انتقال به ماقبل تاریخ کشاورزی در جنوب اسکاندیناوی 
Japanese women and Japanese organic agriculture movement
زنان ژاپنی و ژاپنی جنبش کشاورزی ارگانیک  www.fulltext.blogsky.com
Labor, land, food and farming: A household analysis of urban agriculture in Kampala, Uganda
کار ، زمین ، مواد غذایی و کشاورزی : تجزیه و تحلیل خانوار کشاورزی از شهری در کامپالا ، اوگاندا 
Land tenure and agriculture in Sayyoo-Afillo, Western Wallaga, Ethiopia, 1880-1974
تصرف اراضی و کشاورزی در Sayyoo - Afillo ، Wallaga غربی ، اتیوپی ، 1880-1974  www.fulltext.blogsky.com
Living in a cornfield: The variation and ecology of Late Prehistoric agriculture in the western Kentucky Confluence Region
زندگی در cornfield : تنوع و بوم شناسی کشاورزی پیش از تاریخ در اواخر غرب کنتاکی تلاقی منطقه 
Nonparametric efficiency analysis of Punjab, Pakistan agriculture
ناپارامتریک تجزیه و تحلیل بهره وری از پنجاب ، پاکستان کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
North Carolina Cooperative Extension Service professionals' attitudes toward sustainable agriculture
نگرش کارولینای شمالی تعاونی خدمات حرفه ای فرمت نسبت به کشاورزی پایدار 
Projecting regional financial stress in agriculture under various policy conditions
تنش های منطقه ای طرح ریزی مالی در بخش کشاورزی تحت شرایط مختلف سیاست  www.fulltext.blogsky.com
Smallholder agriculture under market reform: The case of southern Siaya District, Kenya
کشاورزی Smallholder تحت اصلاحات بازار : مورد منطقه جنوب Siaya ، کنیا 
The effects of the Russian invasion on the agriculture of Afghanistan: A retrospect and prospects
اثرات تهاجم روسیه در کشاورزی افغانستان : نگاهی به گذشته و چشم انداز  www.fulltext.blogsky.com
The effects of agriculture in the classroom training on the agricultural literacy and classroom practices of Kansas facilitators
اثر آموزش کشاورزی در کلاس درس در سواد کشاورزی و شیوه های کلاسی از تسهیل کانزاس 
The quest for the ultimate Smychka: Stalinist utopianism and the industrialization of Soviet agriculture, 1929-1941
تلاش برای Smychka نهایی : خیال پرستی استالینیستی و صنعتی کشاورزی شوروی ، 1929-1941  www.fulltext.blogsky.com
These changing conditions: A study of the Saskatchewan Royal Commission on Agriculture and Rural Life
این شرایط در حال تغییر : مطالعه از ساسکاچوان سلطنتی کمیسیون کشاورزی و روستایی زندگی 
Toward a theological ethic of the land: Environmental ethics in the context of American agriculture
به سوی اخلاق دینی از زمین : اخلاق زیست محیطی در زمینه کشاورزی آمریکا  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture under late capitalism: The structure and operation of the California wine industry
کشاورزی تحت سیستم سرمایه داری در اواخر : ساختار و بهره برداری از صنعت شراب کالیفرنیا 
Agriculture and the environment: An economic-ecologic input-output model of the Canadian economy
کشاورزی و محیط زیست : اقتصادی - اکولوژیک ورودی خروجی مدل از اقتصاد کانادا  www.fulltext.blogsky.com
An agroecological management system for Helicoverpa zea in soybean: A sustainable agriculture system
سیستم مدیریت agroecological Helicoverpa zea برای در سویا : سیستم کشاورزی پایدار 
An application of the analytic hierarchy process to the farmer's decision to adopt sustainable agriculture
استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتب به کشاورز تصمیم به اتخاذ کشاورزی پایدار  www.fulltext.blogsky.com
An assessment of the knowledge and perceptions of agriculture by selected fourth-grade teachers in Oklahoma
ارزیابی دانش و نگرش از کشاورزی با انتخاب معلمان کلاس چهارم در اوکلاهما 
An ex ante evaluation of the interaction between risk behavior and technology adoption in Morocco's dryland agriculture: The case of bread wheat supplementary irrigation
ارزیابی و حول و حوش سابق از تعامل میان رفتار خطر و اتخاذ تکنولوژی در کشاورزی dryland مراکش : مورد گندم نان ، به آبیاری تکمیلی  www.fulltext.blogsky.com
Application of typical farm analysis as a tool for policy and economic evaluation of agriculture in southwestern Oklahoma
استفاده از تجزیه و تحلیل مزرعه نمونه به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری و ارزیابی اقتصادی از کشاورزی در جنوب غربی اوکلاهما 
Attitude consistency theory implication for policy analysis: The case of sustainable agriculture
نگرش قوام مفهوم نظریه برای تجزیه و تحلیل سیاست ها : مورد کشاورزی پایدار  www.fulltext.blogsky.com
Bureaucratic barriers and constraints to the utilization of indigenous knowledge in sustainable agriculture in Sierra Leone
موانع و محدودیت های اداری به استفاده از دانش بومی در کشاورزی پایدار در سیرالئون 
Land competition issues affecting agriculture in Newfoundland and Labrador
مسائل مربوط به رقابت مؤثر بر زمین کشاورزی در نیوفاندلند و لابرادور  www.fulltext.blogsky.com
Mission and basic philosophic principles of higher education in agriculture: A case study
ماموریت و اصول فلسفی آموزش عالی در بخش کشاورزی : مطالعه موردی 
Modern and prehispanic agriculture in the Sierra Mixteca, Oaxaca, Mexico
مدرن و کشاورزی prehispanic در Mixteca سیرا ، Oaxaca ، مکزیک  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions and activities of agriculture education teachers in United States institutions of higher education regarding internationalization of the agricultural education curriculum
ادراک و فعالیت های معلمان آموزش کشاورزی در ایالات متحده موسسات آموزش عالی در خصوص بین المللی از برنامه آموزش کشاورزی 
Sources of productivity change in Nigerian agriculture, 1966-1985
منابع تغییر بهره وری در بخش کشاورزی نیجریه ، 1966-1985  www.fulltext.blogsky.com
Tenant right: Agrarian capitalism and traditional agriculture in rural Ulster, 1600-1850
حق مستاجر : سرمایه داری و کشاورزی کشاورزی سنتی در مناطق روستایی اولستر ، 1600-1850 
The effect of Quebec's agricultural preservation law on agriculture and rural land use near Sherbrooke
اثر کبک قانون حفظ کشاورزی در کشاورزی و استفاده از زمین در نزدیکی روستایی Sherbrooke  www.fulltext.blogsky.com
The effects of university professor teaching style and student learning style on the academic achievement of agriculture and human sciences students
اثر استاد دانشگاه سبک تدریس و یادگیری دانش آموزان سبک در پیشرفت تحصیلی از کشاورزی و انسانی دانشجویان علوم 
The flying wedge of cooperation: G. Harold Powell, California orange growers, and the corporate reconstruction of American agriculture, 1904-1922
وج پرواز همکاری : G. هارولد پاول ، تولید کنندگان کالیفرنیا ، نارنجی ، و بازسازی شرکت کشاورزی آمریکا ، 1904-1922  www.fulltext.blogsky.com
The influence of structural change in agriculture on childbearing among Iowa's farm population
تاثیر تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی در باروری در میان جمعیت مزرعه آیووا 
The relationship between computer anxiety and degree of infusion of computer technology among the secondary agriculture teachers in Kansas
رابطه اضطراب کامپیوتر و درجه تزریق از فن آوری رایانه در میان معلمان متوسطه کشاورزی در کانزاس  www.fulltext.blogsky.com
African-American high school students' perceptions toward agriculture and careers in agriculture
برداشت آمریکایی های آفریقایی تبار دانش آموزان دبیرستانی نسبت به کشاورزی و فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی 
Agriculture in the Sacramento-San Joaquin Delta: A case study of farming revenue versus levee maintenance costs
کشاورزی در ساکرامنتو ، سن خواکین دلتا : مطالعه موردی از درآمد کشاورزی در مقابل هزینه های نگهداری خاکریز  www.fulltext.blogsky.com
An assessment of Iowa agriculture instructors' needs for technical inservice education and curriculum materials
ارزیابی نیازهای مربیان آیووا کشاورزی برای inservice آموزش فنی و مواد درسی 
Animal use in Department of Defense research facilities: An analysis of "Annual Reports of Research Facility" filed with the U.S. Department of Agriculture, 1986-1991
استفاده از حیوانات در وزارت دفاع از امکانات پژوهشی : تجزیه و تحلیل "گزارش های سالیانه پژوهشی تسهیلات" واصل با وزارت کشاورزی ایالات متحده ، 1986-1991  www.fulltext.blogsky.com
A profile of black agriculture students at selected 1862 and 1890 land grant institutions
مشخصات دانش آموزان کشاورزی سیاه و سفید در 1862 و 1890 انتخاب شده زمین نهاد اعطا 
Coalitions and collective choice: The politics of institutional change in Thai agriculture
ائتلاف و انتخاب جمعی : سیاست های تغییر سازمانی در بخش کشاورزی تایلندی  www.fulltext.blogsky.com
Curriculum needs of entry-level agribusiness managers in Jamaica
برنامه درسی نیازهای مدیران بازرگانی محصولات کشاورزی ورودی سطح در جامائیکا 
Effects of What's the Beef/Here's the Beef, an educational program to address animal activist concerns about animal agriculture, on knowledge and attitudes of Texas Agricultural Extension agents-agriculture
اثر چه گوشت گاو / اینجا گوشت گاو ، آموزش برنامه ای برای نگرانی در مورد کشاورزی فعال حیوان حیوان ، بر دانش و نگرش تگزاس کشاورزی عوامل فرمت - کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Evaluation of the Biotechnology in Agriculture pilot program in Oklahoma
بررسی بیوتکنولوژی در برنامه آزمایشی کشاورزی در اوکلاهما 
Factors associated with enrollment choice of freshmen students entering programs of agriculture at Texas A&M University as compared to freshmen students entering programs of agriculture at public community colleges in Texas
عوامل مرتبط با انتخاب ثبت نام از دانش آموزان سال اول ورود به برنامه کشاورزی در تگزاس و م دانشگاه به عنوان دانش آموزان سال اول ورود به برنامه کشاورزی در کالج های محلی دولتی در تگزاس در مقایسه با  www.fulltext.blogsky.com
Factors related to minority student enrollment and retention in the College of Agriculture and School of Natural Resources at The Ohio State University
عوامل مربوط به ثبت نام اقلیت های دانشجویی و احتباس در دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی در دانشگاه ایالتی اوهایو 
From postbellum plantation to modern agribusiness: A history of the Delta and Pine Land Company
از کشت و زرع به پس از جنگ بازرگانی محصولات کشاورزی مدرن : تاریخ و دلتا پاین زمین شرکت  www.fulltext.blogsky.com
Households' expenditure patterns and income distribution in the Canadian agriculture and food industries: An input-output analysis
خانوارها الگوهای مصرف و توزیع درآمد در کانادا کشاورزی و صنایع غذایی : ورودی خروجی تجزیه و تحلیل 
Less Hell and more corn: Agriculture in Jefferson County, New York, 1850-1910
جهنم کمتر و بیشتر ذرت : کشاورزی در شهرستان جفرسون ، نیویورک ، 1850-1910  www.fulltext.blogsky.com
Living their own history: Class, agriculture and industry in a nineteenth century rural community
تاریخ زندگی خود : کلاس ، کشاورزی و صنعت در قرن نوزدهم جامعه روستایی 
Modeling agribusiness profitability in response to dynamic macroeconomic policies
مدلسازی سود بازرگانی محصولات کشاورزی در پاسخ به سیاست های اقتصاد کلان پویا  www.fulltext.blogsky.com
Participatory research in sustainable agriculture: Peach twig borer, Anarsia lineatella Zeller, biology and natural biological control by Formica aerata (Francoeur) in California peach agroecosystems
پژوهش مشارکتی در کشاورزی پایدار : هلو سرشاخه خوار ، Anarsia lineatella Zeller ، زیست شناسی و طبیعی کنترل بیولوژیک توسط aerata فورمیکا (Francoeur) در کالیفرنیا agroecosystems هلو 
Subsistence in transition: Indigenous agriculture in Amazonas, Venezuela
امرار معاش در حال گذار : کشاورزی بومی در آمازوناس ، ونزوئلا  www.fulltext.blogsky.com
Techniques for integrating aquaculture with agriculture on irrigated farms: Pulsed flow culture systems
تکنیک ها برای یکپارچه سازی آبزی پروری با کشاورزی در مزارع آبیاری شده : سیستم های جریان متناوب فرهنگ 
The economic dynamics of land degradation in the presence of an exhaustible resource: Government policy, cropping system choice and wind erosion in semi-arid rainfed agriculture
اقتصادی پویایی از فرسایش زمین در حضور منابع exhaustible : سیاست دولت ، برداشت انتخاب سیستم و فرسایش باد در کشاورزی نیمه خشک دیم  www.fulltext.blogsky.com
Who gives a hoot? An organizational and political analysis of the United States Department of Agriculture Forest Service
چه کسی می دهد بوق زدن؟ تجزیه و تحلیل سازمانی و سیاسی ایالات متحده گروه کشاورزی و جنگلبانی خدمات 
Agribusiness and hired farm labour in the Ontario tomato industry
بازرگانی محصولات کشاورزی و استخدام کار مزرعه ای در صنعت گوجه فرنگی انتاریو  www.fulltext.blogsky.com
An assessment of field-level extension agent inservice training needs related to the educational process as perceived by extension personnel in the Sabah State Department of Agriculture, Malaysia
ارزیابی سطح فیلد فرمت آموزش عامل inservice نیاز به فرآیند های آموزشی مرتبط با عنوان توسط پرسنل در فرمت صباح وزارت امور خارجه ، کشاورزی ، مالزی تصور 
Attitudes toward agriculture of minority and non-minority students enrolled in an introductory agriscience course in Texas
نگرش نسبت به کشاورزی از اقلیت ها و غیر اقلیت در دانش آموزان دوره agriscience مقدماتی در تگزاس ثبت نام  www.fulltext.blogsky.com
Both sides now: Gender relations in credit and agriculture cooperatives in rural Haiti
هر دو طرف در حال حاضر : : روابط جنسیت در تعاونی های اعتباری و کشاورزی در مناطق روستایی هائیتی 
External equity financing of production agriculture
حقوق صاحبان سهام تامین مالی خارجی از تولید کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Forest depletion, village agriculture and social change in rural Western Samoa: A case study
کاهش جنگل ها ، کشاورزی روستا و تغییر اجتماعی در مناطق روستایی ساموآی غربی : یک مطالعه موردی 
Government policy and technical change: An endogenous technology study of United States agriculture
سیاست دولت و تغییرات فنی : مطالعه تکنولوژی درون زا از ایالات متحده آمریکا کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Harvests yet to reap: History, identity, and agriculture in a Canadian Indian community
برداشت هنوز به درو : تاریخچه ، هویت ، و کشاورزی در جامعه کانادا هند 
Neural networks in agriculture and natural resources: Its application to the wellhead protection area problem using GIS
شبکه های عصبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی : کاربرد آن در منطقه حفاظت سرچاهی مشکل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of Oklahoma agricultural education teachers of selected aspects of sustainable agriculture
برداشت اوکلاهما معلمان آموزش کشاورزی از جنبه های انتخاب شده از کشاورزی پایدار 
PREHISPANIC SETTLEMENT AND AGRICULTURE IN THE MIDDLE TIWANAKU VALLEY, BOLIVIA
حل و فصل PREHISPANIC و کشاورزی در دره TIWANAKU وسط ، بولیوی  www.fulltext.blogsky.com
State and agriculture in Saudi Arabia
امور خارجه و کشاورزی در عربستان سعودی 
State Fair: Culture and agriculture in Iowa, 1854-1941
نمایشگاه امور خارجه : فرهنگ و کشاورزی در آیووا ، 1854-1941  www.fulltext.blogsky.com
The early development of agriculture in the ancient Near East: An ecological and evolutionary study
توسعه اولیه کشاورزی در شرق نزدیک باستان : مطالعه زیست محیطی و تکاملی 
The economics of conversion to organic agriculture: A rotational plan
اقتصاد تبدیل به کشاورزی ارگانیک : طرح چرخشی  www.fulltext.blogsky.com
The impact of a United States-Mexico free trade agreement on agriculture: A computable general equilibrium analysis
تاثیر ایالات متحده و مکزیک توافقنامه تجارت آزاد در کشاورزی : تجزیه و تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر 
Academic socialization and faculty development assistance: A study of new tenure-track faculty members in the Institute of Agriculture and Natural Resources
جامعه علمی و استادان کمک های توسعه ای : مطالعه از تصدی - آهنگ جدید اعضای هیئت علمی در مؤسسهی کشاورزی و منابع طبیعی  www.fulltext.blogsky.com
A comparison of participants in the National FFA Computers in Agriculture Award Program to participants in the National FFA Agriscience Student Recognition Program
مقایسه شرکت کنندگان در رایانه ملی FFA در برنامه جایزه کشاورزی به شرکت کنندگان در ملی FFA Agriscience دانشجویی شناخت برنامه 
Against the grain: Accommodation to conflict in labour-capital relations in prairie agriculture, 1880-1930
علیه دانه : خوابگاه به درگیری در پایتخت روابط کار در بخش کشاورزی دشت ، 1880-1930  www.fulltext.blogsky.com
An analysis of the constraints of agriculture sustainability and its impact on communal farming in Zimbabwe
تجزیه و تحلیل از محدودیتهای پایداری کشاورزی و تاثیر آن بر کشاورزی عمومی در زیمبابوه 
An art that requires capital: Agriculture and mortgages in Worcester County, Massachusetts, 1790-1850
هنری است که نیاز به سرمایه : کشاورزی و وام مسکن در شهرستان ورچستر ، ماساچوست ، 1790-1850  www.fulltext.blogsky.com
Black migration from the rural American South and mechanization in agriculture, 1940-1960
مهاجرت از روستا سیاه آمریکا جنوبی و مکانیزاسیون در بخش کشاورزی ، 1940-1960 
Comparative advantage and government policy in Zimbabwean agriculture
مزیت نسبی و سیاستهای دولت در بخش کشاورزی زیمبابوه  www.fulltext.blogsky.com
Ecology of sedentary societies without agriculture: Paleoethnobotanical indicators from native California
اکولوژی جوامع بی تحرک و بدون کشاورزی : شاخص Paleoethnobotanical از بومی کالیفرنیا 
Experimental evaluation of the effectiveness of a computer-assisted instructional unit on sustainable agriculture
ارزیابی تجربی کارآیی یک واحد کامپیوتر کمک آموزشی در کشاورزی پایدار  www.fulltext.blogsky.com
Integrating agriculture and aquaculture in Arizona
مجتمع کشاورزی و پرورش آبزیان در آریزونا 
Labor migration impacts on communal land agriculture: Case studies from Manicaland Province, Zimbabwe
اثرات مهاجرت کار در زمین کشاورزی عمومی : مطالعات موردی از Manicaland استان ، زیمبابوه  www.fulltext.blogsky.com
Macroeconomic interactions between agriculture and industry: Investment, saving and the terms of trade
تعامل اقتصاد کلان بین کشاورزی و صنعت : سرمایه گذاری ، پس انداز و از لحاظ تجارت 
Participatory extension strategies for the implementation of sustainable agriculture
استراتژی مشارکتی فرمت برای اجرای کشاورزی پایدار  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions regarding the infusion of a global perspective into the curriculum as identified by the faculty of the College of Agriculture at Iowa State University
ادراک در خصوص انفوزیون یک دیدگاه جهانی را در برنامه درسی که توسط دانشکده دانشکده کشاورزی در دانشگاه ایالتی آیووا شناسایی 
Professional competencies needed by agriculture teachers in Hyderabad Division, Sindh, Pakistan
صلاحیت های حرفه ای توسط معلمان بخش کشاورزی در حیدرآباد ، سند ، پاکستان مورد نیاز  www.fulltext.blogsky.com
Resource adjustments, dynamic price responses, and research impacts in United States agriculture, 1950-1982
تنظیمات منابع ، پاسخ قیمت پویا ، و اثرات پژوهش در ایالات متحده آمریکا کشاورزی ، 1950-1982 
Strategies to overcome institutional barriers to the transition from conventional to sustainable agriculture in Canada: The role of government, research institutions and agribusiness
استراتژی برای غلبه بر موانع نهادی به گذار از سنتی به کشاورزی پایدار در کانادا : نقش دولت ، موسسات تحقیقاتی و کشاورزی تجاری  www.fulltext.blogsky.com
Sustainable agriculture in Canada: A scenario of the future
کشاورزی پایدار در کانادا : سناریوی از آینده 
The effects of writing-to-learn activities on the content knowledge, retention of information, and attitudes toward writing of selected vocational agriculture education students
اثرات نوشتن به یاد فعالیت های در دانش محتوا ، حفظ اطلاعات ، و نگرش نسبت به نوشتن از دانش آموزان انتخاب شده آموزش های حرفه ای کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
The effectiveness of a mentor program for the induction of beginning vocational agriculture teachers in rural schools
اثربخشی برنامه مربی برای القای آغاز معلمان کشاورزی حرفه ای در مدارس روستایی 
The evolving role of extension in the development of agriculture in Lagos State, Nigeria
نقش توسعه در حال تحول در توسعه کشاورزی در لاگوس امور خارجه ، نیجریه  www.fulltext.blogsky.com
The historical geography of agriculture in Nova Scotia, 1851-1951
جغرافیای تاریخی کشاورزی در نوا اسکوشیا ، 1851-1951 
The invisible variable: Development policy, agriculture and the role of women in the Sahelian region of Africa
متغیر نامرئی : سیاست توسعه ، کشاورزی و نقش زنان در منطقه Sahelian آفریقا  www.fulltext.blogsky.com
A comparison of the characteristics of the research literatures of conventional and sustainable agriculture
مقایسه ویژگی های ادبیات پژوهش کشاورزی متداول و سازگار با محیط زیست 
Agriculture, warfare, and tribalization in the Iroquois homeland of New York: A G.I.S. analysis of Late Woodland settlement
کشاورزی ، جنگ ، و tribalization در میهن ایروکیز از نیویورک : سیستم اطلاعات جغرافیایی تجزیه و تحلیل از اواخر حل و فصل وودلند  www.fulltext.blogsky.com
Agronomic research and productivity growth in post-Green Revolution agriculture
پژوهش زراعی و رشد بهره وری در پس از انقلاب سبز کشاورزی 
An assessment of agriculture extension workers' training needs in the area of mechanized agriculture in Iran as perceived by the participants in the Fifth National Meeting on Agriculture Extension held in Isfahan, Iran
بررسی آموزش کشاورزی کارگران پسوند نیاز در حوزه کشاورزی مکانیزه در ایران و توسط شرکت کنندگان در پنجمین نشست ملی در کشاورزی تصور فرمت برگزار شده در اصفهان ، ایران  www.fulltext.blogsky.com
An investigation into the relationships between job satisfaction, temperament type, and selected demographic variables among West Virginia vocational agriculture teachers
تحقیقات در مورد ارتباط بین رضایت شغلی ، نوع خلق و خو ، انتخاب و متغیرهای جمعیت شناختی در میان معلمان غرب ویرجینیا کشاورزی حرفه ای 
Canadian agriculture factor retention under different policy regimes
کانادا کشاورزی احتباس عامل تحت رژیم های مختلف سیاست  www.fulltext.blogsky.com
Computers in high school agriculture programs: A national study of need, use, and value
کامپیوتر در برنامه های مدرسه کشاورزی بالا : مطالعه ملی نیاز ، استفاده ، و ارزش 
Development, underdevelopment and the reproduction of the individual private sector of agriculture in the Socialist Federative Republic of Yugoslavia
توسعه ، عقب مانده گی و تولید مثل از بخش خصوصی افراد از کشاورزی در جمهوری فدرال سوسیالیست یوگسلاوی  www.fulltext.blogsky.com
Dynamic production structure of multiproduct firms, with an empirical application to German agriculture
پویا ساختار تولید شرکت multiproduct ، با برنامه تجربی به کشاورزی آلمان 
Economic growth, structural transformation, and agriculture: The cases of U.S. and S. Korea
رشد اقتصادی ، دگرگونی ساختاری ، و کشاورزی : موارد از ایالات متحده و کره  www.fulltext.blogsky.com
Internal causes of dependence: The role of agriculture in the economy of African states as exemplified in the case of Sierra Leone, 1961-1988
داخلی باعث وابستگی : نقش کشاورزی در اقتصاد کشورهای آفریقایی که در مورد سیرالئون ، 1961-1988 نمونه 
Primary schooling and agricultural education in Kenya: Can principals of "modern" agriculture be taught effectively in schools?
تحصیلات ابتدایی و آموزش کشاورزی در کنیا : مدیران می توانید از "مدرن" کشاورزی به طور موثر در مدارس آموزش داده؟  www.fulltext.blogsky.com
Procedures and practices used in successful young farmer programs in the United States--developing a model for providing adult education in agriculture
روش ها و شیوه های مورد استفاده در برنامه های موفق کشاورز جوان در ایالات متحده آمریکا -- در حال توسعه یک مدل برای ارائه آموزش بزرگسالان در بخش کشاورزی 
Rural credit policies and the persistence of overdues in Indian agriculture
سیاست های اعتباری روستایی و تداوم overdues در کشاورزی هند  www.fulltext.blogsky.com
Sturm und Dung: (1803-1873). Justus von Liebig and the chemistry of agriculture
استورم und سرگین : (1803-1873). Justus Liebig فون و شیمی کشاورزی 
The economics of information production and use: An application to agribusiness cooperatives
اقتصاد تولید اطلاعات و استفاده : نرم افزار برای شرکت تعاونی کشاورزی تجاری  www.fulltext.blogsky.com
The microfoundations of mixed system of planning and markets: Some theoretical considerations and an empirical analysis of the Chinese agriculture microfoundations
از سیستم ترکیبی از برنامه ریزی و بازارها : برخی از ملاحظات نظری و تجزیه و تحلیل تجربی از کشاورزی چینی 
The political system's response to crisis conditions: Case study of Texas' water policy for irrigated agriculture in the High Plains region
پاسخ نظام سیاسی به شرایط بحران : مطالعه موردی از سیاست آب تگزاس برای آبیاری کشاورزی در منطقه دشت بالا  www.fulltext.blogsky.com
The relationship between student enrollment in a rural high school and admission to and subsequent academic performance in a college of agriculture
رابطه بین ثبت نام دانش آموز در یک مدرسه روستایی و ورود به بالا و متعاقب آن عملکرد تحصیلی در دانشکده ی کشاورزی 
The use of school land laboratories among agriculture teachers in secondary schools in west Malaysia
استفاده از آزمایشگاه های زمینی در میان معلمان مدرسه کشاورزی در مدارس متوسطه در غرب مالزی  www.fulltext.blogsky.com
Transforming agriculture: The case of coffee leaf rust and coffee renovation in southern Nicaragua
تبدیل کشاورزی : مورد زنگ قهوه برگ و نوسازی قهوه نیکاراگوئه در جنوب 
A follow-up study of Stephen F. Austin State University Agriculture Department graduates from spring 1981 to spring 1988
پیگیری مطالعه از استفان اف آستین دانشگاه ایالتی کشاورزی فارغ التحصیلان گروه از بهار 1981 تا بهار 1988  www.fulltext.blogsky.com
An evaluation of undergraduate merit scholarships awarded by the University of Illinois College of Agriculture
ارزیابی از بورس های تحصیلی در مقطع کارشناسی شایستگی اعطا شده توسط کالج دانشگاه ایلینوی کشاورزی 
An investigation of the professional integration needs of Filipino advanced degree graduates in agriculture from U.S. land-grant universities
بررسی ادغام حرفه ای نیازهای دانش آموختگان فیلیپینی درجه پیشرفته در بخش کشاورزی ایالات متحده از زمین عطا دانشگاه  www.fulltext.blogsky.com
Beliefs and intentions of counselors, parents, and students regarding agriculture as a career choice
باورها و نیت از مشاوران ، والدین ، و دانش آموزان در مورد کشاورزی به عنوان انتخاب شغلی 
Farm leases and agriculture on the island of Montreal, 1780-1820
اجاره مزرعه و کشاورزی در جزیره مونترال ، 1780-1820  www.fulltext.blogsky.com
From nomadism to sedentary agriculture at Saddle Lake: The forced settlement of five Cree First Nations
از صحرانشینی به کشاورزی کم تحرک در زین دریاچه : شهرک سازی اجباری ملل پنج کری اول 
Geochemical constraints on the future of agriculture in Sri Lanka
محدودیت های ژئوشیمیایی در آینده کشاورزی در سری لانکا  www.fulltext.blogsky.com
Hedging strategies for the Italian agribusiness sector
مصون سازی استراتژی های بازرگانی محصولات کشاورزی برای بخش ایتالیایی 
Instructional technology used by the teaching and extension faculty in the College of Agriculture at Iowa State University
تکنولوژی آموزشی توسط آموزش و توسعه دانشکده در دانشکده کشاورزی در دانشگاه ایالتی آیووا استفاده  www.fulltext.blogsky.com
International agribusiness and the small farmer: Cantaloupes, competition, and caciques in Michoacan, Mexico
بین المللی بازرگانی محصولات کشاورزی و کشاورز کوچک : طالبی ، رقابت ، و caciques در Michoacan ، مکزیک 
Laws of Nature and civil jurisdiction in agriculture
قوانین طبیعت و صلاحیت این دادگاه مدنی در بخش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Macroeconomic effects on Canadian agriculture
اثرات اقتصاد کلان در بخش کشاورزی کانادا 
Methods used to teach agriculture
روشهای مورد استفاده برای آموزش کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Modernizing Maya agriculture: A case study of peasant entrepreneurship in northern Yucatan
مدرنیزه کردن کشاورزی مایا : مطالعه موردی از کارآفرینی روستایی در شمال یوکاتان 
Multiple input, multiple output production choices and technology in southern agriculture: Interstate comparisons
ورودی چندگانه ، انتخاب خروجی های متعدد تولید و تکنولوژی در کشاورزی جنوبی : مقایسه بین ایالتی  www.fulltext.blogsky.com
Multivariate analysis of predictors of attrition in the College of Agriculture at Kansas State University
تجزیه و تحلیل چند متغیره عوامل تعیین ساییدگی در دانشکده کشاورزی در دانشگاه ایالتی کانزاس 
Organizational culture as manifest in critical incidents: A case study of the Faculty of Agriculture, University of the West Indies
فرهنگ سازمانی به عنوان آشکار در حوادث مهم : مطالعه موردی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه هند غرب  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of Institute of Agriculture and Natural Resources clientele regarding the appropriateness of land-grant agriculture system in Nebraska
ادراک موسسه کشاورزی و منابع طبیعی ارباب رجوع با توجه به تناسب از سیستم کشاورزی زمین عطا در نبراسکا 
Perceptions of importance of critical thinking in vocational agriculture students in the United States
ادراک از اهمیت تفکر انتقادی در دانشجویان کشاورزی حرفه ای در ایالات متحده  www.fulltext.blogsky.com
Persistence of simple commodity production in agriculture: The case of tobacco producers in Aegean Turkey
تداوم تولید کالایی ساده در کشاورزی : مورد تولید کننده تنباکو در اژه ترکیه 
Program planning processes used by Minnesota Extension Service agriculture agents
برنامه ریزی فرایند برنامه های مینه سوتا فرمت عوامل خدمات کشاورزی استفاده می شود  www.fulltext.blogsky.com
Regional productivity growth in China's agriculture
منطقه ای رشد بهره وری در بخش کشاورزی چین 
Social-property relations and the economic dynamic: The case of peasant agriculture in Western India, ca. mid-nineteenth to mid-twentieth century
اجتماعی ، اموال و روابط اقتصادی پویا : مورد کشاورزی روستایی در غرب هند ، حدود. اواسط قرن نوزدهم تا اواسط بیستم  www.fulltext.blogsky.com
The centrality of agriculture: Between humankind and the rest of nature
محوریت کشاورزی : بین نوع بشر و بقیه از طبیعت 
The contribution of vocational agriculture instruction in enhancing science competencies
سهم آموزش های حرفه ای کشاورزی در بالا بردن صلاحیتهای علمی  www.fulltext.blogsky.com
The design and evaluation of disposable protective coveralls for pesticide applicators in agriculture
طراحی و ارزیابی از بارانی یا روپوش محافظ یکبار مصرف برای applicators آفت کش ها در کشاورزی 
The expansion of simple commodity production at the core: The case of agriculture in California
گسترش تولید کالایی ساده در هسته : مورد کشاورزی در کالیفرنیا  www.fulltext.blogsky.com
The utility of mycorrhizal science education within the secondary vocational agriculture curriculum
این ابزار از آموزش علوم میکوریزی در برنامه درسی متوسطه کشاورزی حرفه ای 
An archaeological investigation of raised field agriculture in the Lake Titicaca Basin of Peru
تحقیقات باستان شناسی ، کشاورزی رشته مطرح شده در حوضه دریاچه Titicaca از پرو  www.fulltext.blogsky.com
Determining curriculum content for nursery/landscape course work in vocational agriculture for the twenty-first century: A futures study utilizing the Delphi technique
تعیین محتوای برنامه درسی را برای مهد کودک کار در بخش کشاورزی چشم انداز دوره های حرفه ای برای قرن بیست و یکم : آینده مطالعه با استفاده از روش دلفی 
Development of agriculture in Tihama: Regional growth and development in the Jizan region, Saudi Arabia
توسعه کشاورزی در Tihama : رشد و توسعه منطقه ای در منطقه Jizan ، عربستان سعودی  www.fulltext.blogsky.com
Ecological comparison of traditional agriculture and the Forest Village System (agroforestry) in Northern Thailand
مقایسه بوم شناسی از کشاورزی سنتی و جنگل روستای سیستم (agroforestry) در شمال تایلند 
Factors influencing capital formation in subsistence agriculture
عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه در کشاورزی امرار معاش  www.fulltext.blogsky.com
Halle and Ebenezer: Pietism, agriculture and commerce in colonial Georgia
هال و ابنزر : پارسایی ، کشاورزی و بازرگانی در استعمار گرجستان 
Impact of Vocational Agriculture/FFA on community leadership in Oklahoma
تاثیر حرفه ای کشاورزی / FFA در رهبری جامعه در اوکلاهما  www.fulltext.blogsky.com
Labor contracting in California agriculture
قرارداد کار در کالیفرنیا کشاورزی 
Labour incentive problems in Soviet agriculture: The small autonomous work group in the socialized and private sectors
مشکلات کار انگیزه ای در کشاورزی شوروی : گروه کوچک کار مستقل در بخش های اجتماعی شده و خصوصی  www.fulltext.blogsky.com
Level of critical thinking of Iowa secondary agriculture students
سطح تفکر انتقادی دانشجویان آیووا کشاورزی ثانویه 
Perceptions of agriculture in Nigeria by students of the Division of Agricultural Colleges, Ahmadu Bello University
برداشت کشاورزی در نیجریه توسط دانش آموزان از بخش کشاورزی از دانشکده ها ، دانشگاه Ahmadu Bello  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of selected educators of the quality of instruction in secondary vocational agriculture programs
ادراک از مربیان منتخب کیفیت آموزش در برنامه های کشاورزی حرفه ای متوسطه 
Production and distribution in a single crop economy. An alternative approach to the analysis of labour contracts in traditional agriculture
تولید و توزیع در اقتصاد تک محصول. روش دیگر به تجزیه و تحلیل قراردادهای کار در کشاورزی سنتی  www.fulltext.blogsky.com
Relevance of U.S. graduate education in agriculture to careers in agricultural development of East Africa agriculturalists
ارتباط فارغ التحصیل آموزش و پرورش ایالات متحده در بخش کشاورزی به مشاغل در توسعه کشاورزی از شرق آفریقا agriculturalists 
Seeds of peasant subsistence: Agrarian structure, crop ecology, and Quechua agriculture in reference to the loss of biological diversity in the southern Peruvian Andes
دانه از دهقانان امرار معاش : ساختار کشاورزی ، اکولوژی زراعی ، کشاورزی و Quechua در اشاره به از دست رفتن تنوع زیستی در رشته کوه های آند در جنوب پرو  www.fulltext.blogsky.com
STAFCO-OP: A case study of the developmental role of cooperative agribusiness in a small island state STAFCO
عملیات : مطالعه موردی از نقش توسعه از بازرگانی محصولات کشاورزی و همکاری در دولت جزیره کوچک 
Structure-trade links in Japanese cereal agriculture
ساختار لینک در تجارت کشاورزی غلات ژاپنی  www.fulltext.blogsky.com
The great wheel and the goose: Labor transfer from agriculture to the textile industry in the early English industrial revolution
چرخ بزرگ و غاز : کار انتقال از کشاورزی به صنعت نساجی در اوایل انقلاب صنعتی انگلیسی 
The information seeking behavior of undergraduate students in Agriculture and Forestry at the University of Alberta
اطلاعات به دنبال رفتار دانشجو در مقطع کارشناسی در کشاورزی و جنگلداری در دانشگاه آلبرتا  www.fulltext.blogsky.com
The philosophy of agriculture: The promise of the intellect in Ontario farming, 1835-1914
فلسفه کشاورزی : وعده عقل در پرورش انتاریو ، 1835-1914 
The teacher's role in vocational agriculture as influenced by federal legislation
نقش معلم در کشاورزی به عنوان حرفه ای توسط قوانین فدرال تحت تاثیر قرار  www.fulltext.blogsky.com
Trade, transportation, and tributaries: Exchange, agriculture, and settlement distribution in early historic period Kedah, Malaysia
تجارت ، حمل و نقل ، و tributaries : تبادل ، کشاورزی ، توزیع و استقرار در اوایل دوره تاریخی کداه ، مالزی 
A COMPARISON OF VOCATIONAL AGRICULTURE TEACHER BEHAVIORS AND CHARACTERISTICS
مقایسه رفتار زراعت معلم حرفه ای و مشخصات  www.fulltext.blogsky.com
A CORRELATIONAL STUDY OF VARIOUS SELECTION CRITERIA AND THE PROFESSIONAL SUCCESS OF TEXAS COUNTY EXTENSION AGENTS --- AGRICULTURE
یک مطالعه همبستگی از معیارهای انتخاب های مختلف و موفقیت حرفه ای تگزاس نمایندگی تمدید شهرستان --- کشاورزی 
A follow-up study of University of Maryland Eastern Shore agriculture education and general agriculture graduates from 1970 to 1985
پیگیری مطالعه از دانشگاه مریلند شرقی آموزش کشاورزی ساحل و دانش آموختگان رشته کشاورزی به طور کلی 1970 - 1985  www.fulltext.blogsky.com
Agriculture in a forest setting: Lanark County, 1851-1871
کشاورزی در یک محیط جنگل : Lanark شهرستان ، 1851-1871 
Agriculture and residential site structure among campesinos in southern Veracruz, Mexico: A foundation for archaeological inference
کشاورزی و مسکونی در ساختار سایت campesinos در جنوب Veracruz ، مکزیک : پایه و اساس استنباط باستان شناسی  www.fulltext.blogsky.com
ANALYSIS OF AGGREGATE NET INVESTMENT IN APPALACHIAN AGRICULTURE
آنالیز سرمایه گذاری مصالح دات نت در کشاورزی آپالاچی 
ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF SELECTED EDUCATORS, ADMINISTRATORS AND LEGISLATORS TOWARD AGRICULTURE
نگرش و برداشت منتخب مربیان ، مدیران و قانونگذاران به سمت کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
Civilization, revolution and the legitimate weed: Settler agriculture, capitalist domination and socialist development in Zimbabwe, 1945-1985
تمدن و فرهنگ ، انقلاب و علف هرز مشروع : کشاورزی مهاجر ، سلطه سرمایه داری و توسعه سوسیالیستی در زیمبابوه ، 1945-1985 
Determining the level of importance of selected crop and soil science competencies as perceived by Wyoming vocational agriculture teachers and soil conservation service personnel
تعیین سطح اهمیت از انتخاب محصول و خاک صلاحیتهای علمی به عنوان معلمان وایومینگ کشاورزی حرفه ای و خاک حفاظت پرسنل خدمات درک شده  www.fulltext.blogsky.com
Determinants of the spatial distribution of peri-urban to rural agriculture in the United States
عوامل موثر بر توزیع فضایی از پری شهری روستایی به کشاورزی در ایالات متحده 
DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL PACKAGE ON WOODLAND MANAGEMENT FOR IOWA HIGH SCHOOL VOCATIONAL AGRICULTURE INSTRUCTORS
توسعه بسته های آموزشی در زمینه مدیریت زمین های جنگلی برای آیووا بالا مدرسان دانشکده کشاورزی حرفه ای  www.fulltext.blogsky.com
EJIDAL AGRICULTURE IN NORTHERN SINALOA, MEXICO: AGRICULTURAL RESOURCES, PRODUCTION AND HOUSEHOLD WELL-BEING
کشاورزی EJIDAL در SINALOA شمالی ، مکزیک : منابع کشاورزی ، تولید و خاندانش رفاه 
FARMERS AS ENTREPRENEURS: REGULATION AND INNOVATION IN AMERICAN AGRICULTURE DURING THE TWENTIETH CENTURY (NEW DEAL)
دهقانان به عنوان کارآفرینان : مقررات و نوآوری در کشاورزی آمریکا در قرن بیستم (قرارداد جدید)  www.fulltext.blogsky.com
GROWTH AND DISTRIBUTION IN IRISH AGRICULTURE BEFORE THE FAMINE
رشد و توزیع در کشاورزی ایرلندی قبل از قحطی 
Internationalization of the labor process in agriculture: A case study of agroindustrial development in Mexico's El Bajio
بین المللی از روند کار در بخش کشاورزی : مطالعه موردی از توسعه agroindustrial در مکزیک ال Bajio  www.fulltext.blogsky.com
Irrigation agriculture in high mountain communities the example of Hopar villages, Pakistan
کشاورزی آبیاری در جوامع کوه بالا نمونه ای از روستاهای Hopar ، پاکستان 
MATHEMATICS AND SCIENCE PROVIDED THROUGH VOCATIONAL AGRICULTURE IN TEXAS
ریاضیات و علوم از طریق زراعت حرفه ای در تگزاس ارائه شده  www.fulltext.blogsky.com
Perceptions of selected animal science competencies by vocational agriculture instructors, Wyoming stockgrowers and Wyoming woolgrowers
ادراک از صلاحیتهای علوم دامی انتخاب توسط مدرسان حرفه ای کشاورزی ، stockgrowers وایومینگ و woolgrowers وایومینگ 
PERCEPTIONS OF VOCATIONAL AGRICULTURE TEACHERS AND COUNTY EXTENSION AGENTS AS TO THE IMPORTANCE AND FEASIBILITY OF ALTERNATIVE APPROACHES TO FARMING IN SOUTHEAST OKLAHOMA
برداشت از معلمان حرفه ای و کشاورزی شهرستان نمایندگی تمدید همانطور که به اهمیت و امکان پذیری از روش های جایگزین برای کشاورزی در جنوب شرقی اوکلاهما  www.fulltext.blogsky.com
PERCEPTIONS OF SELECTED AGRICULTURAL GROUPS TOWARD EDUCATION PROGRAMS IN AGRICULTURE
برداشت از گروه های منتخب کشاورزی نسبت به برنامه آموزش در بخش کشاورزی 
Reassessing Mediterranean agriculture: Stagnation and growth in Tuscany, 1870-1914
ارزیابی مجدد مدیترانه کشاورزی : رکود و رشد در توسکانی ، 1870-1914  www.fulltext.blogsky.com
Simulation of economic effects of mechanical technology transfer in cereal agriculture
شبیه سازی اثرات اقتصادی از فن آوری انتقال مکانیکی در بخش کشاورزی غلات 
STUDENT ATTITUDES REGARDING THE USE OF A MICROCOMPUTER RECORDS SYSTEM FOR PRODUCTION AGRICULTURE SUPERVISED OCCUPATIONAL EXPERIENCES (PENNSYLVANIA)
نگرش دانشآموز در خصوص استفاده از یک میکرو سیستم سوابق برای کشاورزی تولید تحت نظارت تجربیات شغلی (پنسیلوانیا)  www.fulltext.blogsky.com
THE RAHAD BORDERLANDS STUDY: THE DISTRIBUTION OF DEVELOPMENT RESOURCES THROUGH SOCIAL PRACTICE IN EASTERN SUDAN (REFUGEES, IRRIGATED AGRICULTURE) RAHAD
مطالعه مرزی : توزیع منابع توسعه از طریق عملکرد اجتماعی در سودان شرقی (پناهندگان ، کشاورزی آبی) 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY CHARACTERISTICS AND TEACHING EFFECTIVENESS OF SECONDARY VOCATIONAL AGRICULTURE TEACHERS
رابطه میان ویژگی های شخصیتی و اثربخشی آموزش های حرفه ای ثانوی معلمان کشاورزی  www.fulltext.blogsky.com
A FOLLOWUP STUDY OF AGRICULTURAL EDUCATION GRADUATES AT THE UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FAISALABAD, PAKISTAN
مطالعه FOLLOW-UP دانشآموختگان آموزش کشاورزی در دانشگاه کشاورزی ، فیصل ، پاکستان 
AGRICULTURE'S MARKET CONTRIBUTION TO INDUSTRIAL GROWTH IN ITALY: THE CASE OF LOMBARDY, 1861-1914
مشارکت بازار کشاورزی به رشد صنعتی در ایتالیا : مورد لمباردی ، 1861-1914  www.fulltext.blogsky.com
A HISTORICAL GEOGRAPHY OF AGRICULTURE IN THE UPPER SNAKE RIVER VALLEY, IDAHO (CACHE VALLEY, MORMONS, SETTLEMENT)
جغرافیای تاریخی کشاورزی در دره بالایی رودخانه مار ، آیداهو (دره کش ، مورمون ها ، حل و فصل) 
ANALYTIC SOLUTIONS TO SMALL SCALE TWO LEVEL PROGRAMS WITH APPLICATIONS TO THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE GRAIN COMMODITIES PROGRAMS
راه حل های تحلیلی به برنامه های در مقیاس کوچک سطح دو با برنامه های کاربردی به ایالات متحده آمریکا گروه زراعت دانه کالاهای برنامه  www.fulltext.blogsky.com
AN ANALYSIS OF THE TEXAS VOCATIONAL AGRICULTURE ESSENTIAL ELEMENT COMPETENCY PROFILE RANKING SCALE
تجزیه و تحلیل تگزاس کشاورزی حرفه ای ضروری اجزا بازدهی مقیاس پروفایل رتبه بندی سیستم امتیازات 
A STUDY OF SORGHUM DISEASES IN HONDURAS, THEIR IMPORTANCE UNDER DIFFERENT CROPPING SYSTEMS, AND STRATEGIES FOR THEIR CONTROL (YIELD LOSS, SUBSISTENCE FARMING, TROPICAL AGRICULTURE)
مطالعه از بیماری های سورگوم در هندوراس ، اهمیت خود را تحت سیستم های مختلف برداشت ، و راهبردهای کنترل خود را (از دست دادن عملکرد ، کشاورزی امرار معاش ، کشاورزی گرمسیری)  www.fulltext.blogsky.com
CLASS STRUCTURE AND MODE OF PRODUCTION IN JAVANESE AGRICULTURE (INDONESIA, UNDERDEVELOPMENT)
ساختار کلاس و نحوه تولید در بخش کشاورزی جاوه (اندونزی ، عقب مانده گی) 
Determining the farm and ranch management competencies to be taught in vocational agriculture programs
تعیین مزرعه و دامداری صلاحیتهای مدیریت می شود در برنامه های کشاورزی حرفه ای آموزش داده می  www.fulltext.blogsky.com
Economic efficiency in agriculture an intercountry analysis for the developing countries
بازده اقتصادی در بخش کشاورزی intercountry تجزیه و تحلیل برای کشورهای در حال توسعه 
EMPHASIS FOR FARM BUSINESS MANAGEMENT IN VOCATIONAL AGRICULTURE AS PERCEIVED BY EDUCATORS AND FARM CREDIT BANK PERSONNEL
تاکید بر مدیریت ، سازمان مدیریت مزرعه کسب و کار حرفه ای در بخش کشاورزی که توسط مربیان و مزرعه اعتبار کارکنان بانک ادراک  www.fulltext.blogsky.com
ENERGY USE IN AGRICULTURE AND THE ARTICULATION OF MODES OF PRODUCTION IN ZIMBABWE (POLITICAL ECONOMY, DEVELOPMENT, AFRICA)
مصرف انرژی در بخش کشاورزی و بیان حالت های تولید در زیمبابوه (اقتصاد سیاسی ، توسعه ، آفریقا) 
ETHNOGRAPHIC STUDY OF A RURAL PARISH IN NORTHWEST PORTUGAL (ECOLOGY, TECHNICAL CHANGE, AGRICULTURE, AND FRAGMENTATION, SOCIAL STRUCTURE)
مطالعه قوم نگاری از اهل محله روستایی در شمال غربی پرتغال (محیط زیست ، تغییر فنی ، کشاورزی ، و تکه تکه شدن ، ساختار اجتماعی)  www.fulltext.blogsky.com
FAMILIES AND FARMS IN THE LOWER-CUMBERLAND VALLEY OF SOUTHCENTRAL PENNSYLVANIA, 1850-1880 (AGRICULTURE, FRANKLIN COUNTY, INHERITANCE)
خانواده ها و مزارع در پایین دره CUMBERLAND پنسیلوانیا SOUTHCENTRAL ، 1850-1880 (کشاورزی ، شهرستان فرانکلین ، ارث) 
FINANCIAL ADJUSTMENT IN U.S. AGRICULTURE (UNITED STATES)
تنظیم مالی در ایالات متحده کشاورزی (ایالات متحده)  www.fulltext.blogsky.com
GEORGE MCGILL OF KANSAS: DEPRESSION SENATOR (AGRICULTURE, NEW DEAL)
جورج مک گیل کانزاس : سناتور افسردگی (کشاورزی ، توافق جدید) 
MACRO-ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE EFFECTS OF DOMESTIC CREDIT CONDITIONS AND MONETARY INNOVATIONS ON AGRICULTURE BY VECTOR-AUTOREGRESSION METHODS: UNITED KINGDOM, JAPAN, AUSTRALIA, AND NIGERIA
تحلیل اقتصاد کلان از اثرات شرایط اعتبار داخلی و نوآوری های پولی در زمینه کشاورزی توسط بردار AUTOREGRESSION مواد و روشها : انگلستان ، ژاپن ، استرالیا و نیجریه  www.fulltext.blogsky.com
MACROECONOMIC IMPACTS ON UNITED STATES AGRICULTURE: A SIMULATION ANALYSIS (EXPORTS, REAL INTEREST RATES, EXCHANGE RATES)
اثرات اقتصاد کلان در زمینه کشاورزی ایالات متحده : آنالیز شبیه سازی (صادرات ، نرخ بهره واقعی ، نرخ ارز) 
MAN, LAND, AND WATER: SETTLEMENT DISTRIBUTION AND THE DEVELOPMENT OF IRRIGATION AGRICULTURE IN THE UPPER RUD-I GUSHK DRAINAGE, SOUTHEASTERN IRAN. (VOLUMES I-III)
مرد ، زمین ، و آب : توزیع استقرار و توسعه کشاورزی آبیاری در بالا رود ، من GUSHK زهکشی ، جنوب شرقی ایران. (جلد سوم - من)  www.fulltext.blogsky.com
MENNONITE VALUES AND FARMING PRACTICE: PROSCRIPTION AND PRESCRIPTION IN DISEQUILIBRIUM (AGRICULTURE, RELIGIOUS IDEOLOGY, ETHNICITY)
ارزش MENNONITE و عمل کشاورزی : تخطئه و تجویزی در عدم تعادل (کشاورزی ، ایدئولوژی مذهبی ، قومیت) 
MOTIVATIONAL FACTORS INFLUENCING THE VOCATIONAL CHOICE OF HOME ECONOMICS AND AGRICULTURE AS A COLLEGE MAJOR BY WOMEN OF THE CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY (PHILIPPINES)
عوامل انگیزشی موثر بر انتخاب شده حرفه ای اقتصاد خانه و زراعت به عنوان رشته تحصیلی دانشگاهی توسط زنان از دانشگاه LUZON دولت مرکزی (فیلیپین)  www.fulltext.blogsky.com
ON THE EVOLUTION OF AGRICULTURE IN CENTRAL BONTOC (ARCHAEOLOGY, PREHISTORY, PHILIPPINES)
در تحول کشاورزی در BONTOC مرکزی (باستان شناسی ، تاریخ ، فیلیپین) 
OPIUM PRODUCTION IN NORTH THAILAND: A GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE (NARCOTICS, AGRICULTURE, SUBSISTENCE, DEVELOPMENT)
تولید تریاک در تایلند شمالی : چشم انداز جغرافیایی (مبارزه با مواد مخدر ، کشاورزی ، امرار معاش ، توسعه)  www.fulltext.blogsky.com
OUT OF THE BARNS AND INTO THE KITCHENS: FARM WOMEN'S DOMESTIC LABOR, WORLD WAR I TO WORLD WAR II (AGRICULTURE, CONSUMERISM, JOURNALISM, SEX ROLES)
از BARNS و به سمت آشپزخانه : کارگری خانگی زنان مزرعه ، جنگ جهانی اول به جنگ جهانی دوم / (کشاورزی ، مصرف ، روزنامه نگاری ، نقش های جنسی) 
Perceptions of selected agricultural mechanics competencies by vocational agriculture instructors and Wyoming young farmers/ranchers
ادراک از صلاحیتهای انتخاب مکانیک کشاورزی توسط مدرسان حرفه ای و کشاورزی کشاورزان جوان وایومینگ / دامداران  www.fulltext.blogsky.com
PERCEPTIONS OF SENIOR STUDENTS AND TEACHERS CONCERNING SELECTED COMPONENTS OF THE AGRICULTURE CURRICULUM IN TWO NIGERIAN UNIVERSITIES
برداشت دانش آموزان ارشد و معلمان در مورد اجزای برنامه درسی کشاورزی دو دانشگاه در نیجریه منتخب 
PREHISTORIC OZARK AGRICULTURE: THE UNIVERSITY OF ARKANSAS ROCKSHELTER COLLECTIONS
ماقبل تاریخ OZARK کشاورزی : مجموعه ROCKSHELTER دانشگاه آرکانزاس  www.fulltext.blogsky.com
PRODUCT DIVERSIFICATION AND RISK AVOIDANCE: AN APPLICATION TO INDIAN AGRICULTURE
تنوع محصولات و اجتناب خطر : کاربرد در کشاورزی هندی 
PURITANS AND MEADOWS: THE INTERPLAY OF ENGLISH CULTURE AND THE AMERICAN ENVIRONMENT IN THE MASSACHUSETTS BAY COLONY, 1630-1660 (HISTORICAL GEOGRAPHY, AGRICULTURE, TOWN GOVERNMENT) PURITANS
و مراتع : فعل و انفعال به زبان انگلیسی فرهنگ و محیط زیست آمریکا در مستعمره خلیج ماساچوست ، 1630-1660 (جغرافیای تاریخی ، کشاورزی ، شهر دولت)  www.fulltext.blogsky.com
REPLACING PEOPLE WITH PETROLEUM: ENERGY AND LABOR IN U.S. AGRICULTURE, 1900 TO 1978 (UNITED STATES)
مردم جایگزین با نفت : انرژی و کار در ایالات متحده کشاورزی ، 1900 تا 1978 (ایالات متحده) 
SOFT-SERVE ICE MILK: A UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE BONUS COMMODITY PRODUCT FOR USE IN THE NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM
نرم برترین شیر یخ : وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا محصول جایزه کالا برای استفاده در برنامه ناهار در مدارس ملی  www.fulltext.blogsky.com
SOME EFFECTS OF INTENSIVE IRRIGATED AGRICULTURE ON VALENTINE SOILS IN THE NEBRASKA SANDHILLS (ACIDITY)
برخی از اثرات زراعت فشرده آبی در خاکهای ولنتاین در SANDHILLS نبراسکا (اسیدیته) 
Structural changes in Alberta cereal agriculture systems between 1971 and 1981
تغییرات ساختاری در سیستم های کشاورزی آلبرتا غلات بین 1971 و 1981  www.fulltext.blogsky.com
STRUCTURE AND POLICY SHIFTS: THE U.S. HOUSE COMMITTEE ON AGRICULTURE, 1862-1942 (UNITED STATES)
ساختار و نوبت کاری و خط مشی ایالات متحده کمیته مجلس در زمینه کشاورزی ، 1862-1942 (ایالات متحده) 
SUSTAINABLE AGRICULTURE ON SLOPES: THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT PROJECTS IN FOSTERING SOIL CONSERVATION IN NORTH THAILAND
کشاورزی پایدار بر دامنه : اثر بخشی پروژه های توسعه بین المللی در تقویت حفاظت خاک در شمال تایلند  www.fulltext.blogsky.com
THE CULTURAL AND EVOLUTIONARY SIGNIFICANCE OF FISHING SOCIETIES: AN INQUIRY INTO SOCIAL CHARACTERISTICS OF FISHING SOCIETIES AND THE ORIGINS OF AGRICULTURE
اهمیت فرهنگی و تکاملی جوامع ماهیگیری : پرس و جو را به شخصیت اجتماعی جوامع ماهیگیری و ریشه های کشاورزی 
The personal development, school enrichment, and career development value of out-of-the-classroom vocational agriculture activities in Wyoming vocational agriculture programs
رشد فردی ، غنی سازی مدرسه ، و ارزش کار توسعه از خارج از کلاس درس ، فعالیت های کشاورزی حرفه ای در برنامه های کشاورزی حرفه ای وایومینگ  www.fulltext.blogsky.com
THE POLITICS OF AGRICULTURE IN JAMAICA (ECONOMICS)
سیاست های کشاورزی در جامائیکا (اقتصاد) 
THE RELATIONSHIP OF PARTICIPATION IN SELECTED FFA ACTIVITIES WITH CAREER CHOICE AND JOB SATISFACTION OF PROGRAM COMPLETERS IN VOCATIONAL AGRICULTURE IN TEXAS (EDUCATION, YOUTH ORGANIZATIONS, OCCUPATIONAL STATUS, FUTURE FARMERS OF AMERICA)
رابطه شرکت در فعالیت های FFA منتخب با انتخاب شغل و رضایت شغلی در بخش کشاورزی COMPLETERS برنامه حرفه ای در تکزاس (آموزش و پرورش ، سازمان های جوانان ، موقعیت شغلی ، کشاورزان آینده آمریکا)  www.fulltext.blogsky.com
THE STRUGGLE FOR STABILITY AND CONTROL IN THE COTTON FIELDS OF CALIFORNIA: CLASS RELATIONS IN AGRICULTURE, 1919-1942 (LABOR UNIONS, FARMWORKERS, MEXICAN, NEW DEAL)
مبارزه برای ثبات و کنترل در مزارع پنبه کالیفرنیا : روابط طبقاتی در کشاورزی ، 1919-1942 (اتحادیه های کارگری ، FARMWORKERS ، مکزیک ، معامله جدید) 
WHY IS VILLAGE AGRICULTURE STAGNATING? A TEST OF SOCIAL AND ECONOMIC EXPLANATIONS IN WESTERN SAMOA (ECONOMIC, AGRICULTURAL DEVELOPMENT)
چرا کشاورزی روستا راکد؟ آزمون تعاریف اجتماعی و اقتصادی در ساموآی غربی (اقتصادی ، توسعه کشاورزی)  www.fulltext.blogsky.com
A BEHAVIORAL PROFILE OF VOCATIONAL AGRICULTURE TEACHERS
پروفایل رفتاری از معلمان حرفه ای کشاورزی 
ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL UNPREDICTABILITY: INTENSIVE AGRICULTURE AND REGIONAL EXCHANGE AT LATE PREHISTORIC CENTERS IN THE PHIMAI REGION, THAILAND
انطباق با محیط غیر قابل پیش بینی : کشاورزی فشرده و تبادل منطقه ای در مراکز اواخر ماقبل تاریخ در منطقه PHIMAI ، تایلند  www.fulltext.blogsky.com
AN ANALYSIS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION TRAINING PROGRAMS IN SCHOOLS OF AGRICULTURE IN NIGERIA
تحلیلی بر برنامه های آموزش مکانیزاسیون کشاورزی در دانشکده کشاورزی در نیجریه 
AN ASSESSMENT OF MOTIVATIONAL FACTORS AFFECTING COLLEGE OF AGRICULTURE FACULTY INVOLVEMENT IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES
ارزیابی عوامل انگیزشی موثر دانشکده دخالت دانشکده کشاورزی در فعالیت های توسعه بین المللی  www.fulltext.blogsky.com
A PLANNING MANUAL FOR FIRST-TIME COMMERCIAL SOILLESS/CONTROLLED ENVIRONMENT AGRICULTURE OPERATIONS WORLDWIDE (GREENHOUSE CROPS, HIGH TECHNOLOGY)
دانلود کنید برنامه ریزی برای اولین بار بدون خاک بازرگانی / عملیات محیط کنترل شده کشاورزی جهان (محصولات گلخانه ای ، فن آوری پیشرفته) 
A RATING OF HUMAN RELATIONS COMPETENCIES BY MECHANIZED AGRICULTURE GRADUATES (SURVEY, ENGINEERING, INTERPERSONAL)
امتیاز به قابلیتهای روابط بشر توسط دانش آموختگان رشته کشاورزی مکانیزه (نظر سنجی ، مهندسی ، فردی)  www.fulltext.blogsky.com
A SURVEY OF VOCATIONAL AGRICULTURE INSTRUCTORS' ATTITUDES REGARDING THE MAINSTREAMING OF HANDICAPPED STUDENTS
بررسی نگرش مدرسان کشاورزی حرفه ای 'راجع به MAINSTREAMING دانش آموزان معلول 
Attitudes towards agriculture (farming) in St. Lucia
نگرش نسبت به کشاورزی (کشاورزی) در سنت لوسیا  www.fulltext.blogsky.com
BEEF BEFORE THE BALLOT: THE IMPACT OF THE COMMON MARKET ON AGRICULTURE AND POLITICS IN EASTERN IRELAND
گوشت گاو قبل از رای گیری : تأثیر بازار مشترک در زمینه کشاورزی و سیاست در ایرلند شرقی 
CAPITAL MARKETS IN AGRICULTURE: A DISAGGREGATED STRUCTURAL MODEL
بازار سرمایه در بخش کشاورزی : DISAGGREGATED سازه مدل  www.fulltext.blogsky.com
CHANGES IN LONG BONE STRUCTURE WITH THE TRANSITION TO AGRICULTURE: IMPLICATIONS FOR PREHISTORIC ACTIVITIES (BIOMECHANICS, SOUTHEASTERN UNITED STATES)
تغییرات در ساختار استخوان است طولانی ، با گذار به کشاورزی : پیامدها برای فعالیت های پیش از تاریخ (بیومکانیک ، جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا) 
COMPUTER UTILIZATION IN TEACHING PRINCIPLES OF FOOD SCIENCE AND AGRICULTURE IN POST SECONDARY AND EXTENSION EDUCATION (LITERACY, CAI, SIMULATION)
استفاده کامپیوتر در آموزش اصول علم غذا و زراعت در بخش پست و گسترش آموزش متوسطه (سواد ، CAI ، شبیه سازی)  www.fulltext.blogsky.com
CYCLES OF IMMIGRATION AND REPATRIATION: MEXICAN FARM WORKERS IN CALIFORNIA INDUSTRIAL AGRICULTURE, 1900-1940 (MIGRANT HOUSING, LABOR RECRUITMENT, CASTE SYSTEM, CHICANO)
چرخه مهاجرت و بازگشت به میهن : مکزیکی کارگران مزرعه در بخش کشاورزی کالیفرنیا صنعتی ، 1900-1940 (مسکن مهاجر ، استخدام نیروی کار ، سیستم کاست ، CHICANO) 
DESIGN OF AN INTEGRATED TRACTOR CONTROL SYSTEM BY SIMULATION OF A TRACTOR IN MOTION (AGRICULTURE, DIESEL)
طراحی سیستم کنترل تراکتورسازی یکدست و یکپارچه توسط شبیه سازی تراکتورسازی در حرکت (کشاورزی ، دیزل)  www.fulltext.blogsky.com
Ecologie et agriculture pre-industrielle dans l'est Ontarien Ecologie
همکاران کشاورزی پیش industrielle dans l' وقت Ontarien 
EMPLOYMENT AND INCOME IN BOTSWANA'S ARABLE AGRICULTURE
اشتغال و درآمد در بخش کشاورزی زراعی بوتسوانا 'S  www.fulltext.blogsky.com
Flexibility and criticalness in resource use the case of urban expansion and land needs for agriculture
انعطاف پذیری و criticalness در استفاده از منابع مورد نیاز توسعه شهری و زمین برای کشاورزی 
FOLLOW-UP OF COLLEGE OF AGRICULTURE GRADUATES AT OKLAHOMA STATE UNIVERSITY: 1979-1983
پیگیری دانشکده دانش آموختگان رشته کشاورزی در دانشگاه اوکلاهما استان : 1979-1983  www.fulltext.blogsky.com
GETTING THEIR HANDS ON THE LAND: THE REVOLUTION IN ST. HELENA PARISH, 1861-1900 (AFRO-AMERICANS, SOUTH CAROLINA, RECONSTRUCTION, POST-BELLUM, AGRICULTURE)
گرفتن دست خود را بر زمین : انقلاب در خیابان. اهل محله هلنا ، 1861-1900 (آفریقایی آمریکایی ها ، کارولینای جنوبی ، بازسازی ، پس از BELLUM ، کشاورزی) 
HOUSEHOLD WORK/SUBSISTENCE STRATEGIES AMONG MEXICAN AMERICANS OF THE LOWER RIO GRANDE VALLEY (AGRICULTURE, FARM WORKERS, WELFARE)
کار های خانواده / استراتژی معیشتی در میان آمریکایی های مکزیکی از پایین دره ریو گراند (کشاورزی ، کارگران مزرعه ، رفاه)  www.fulltext.blogsky.com
JOB VARIABLES RELATED TO INTERNAL MOTIVATION AS PERCEIVED BY PERSONS EMPLOYED IN SELECTED PROFESSIONAL OCCUPATIONS IN AGRICULTURE (EXTENSION, VOCATIONAL, INTRINSIC MOTIVATION, JOB CHARACTERISTICS THEORY)
متغیرهای شغل مربوط به انگیزه داخلی را که توسط افراد شاغل در مشاغل منتخب حرفه ای در کشاورزی (توسعه ، حرفه ای ، انگیزه ذاتی ، شغل نظریه مشخصه) ادراک 
NEW WORLD FOOD CROPS IN CHINA: FARMS, FOOD, AND FAMILIES IN THE WEI RIVER VALLEY, 1650-1910 (POPULATION, SHENSI, MAIZE, FAMINE, AGRICULTURE)
دنیای جدید محصولات غذایی در چین : مزارع ، غذا ، و خانواده ها در رودخانه دره وی ، 1650-1910 (جمعیت ، SHENSI ، ذرت ، قحطی ، کشاورزی)  www.fulltext.blogsky.com
PEASANT HOUSEHOLD STRATEGIES: A STUDY OF PRODUCTION AND REPRODUCTION IN A NORTHEASTERN THAI VILLAGE (AGRICULTURE, MARRIAGE, FERTILITY, FORMATION)
استراتژی دهقان خانواده : مطالعه از تولید و تولید مثل در یک روستای شمال شرقی تایلندی (کشاورزی ، ازدواج ، باروری ، سازند) 
PERCEIVED QUALITY OF PRESERVICE TRAINING AMONG VOCATIONAL AGRICULTURE TEACHERS: A COMPARISON OF LAND-GRANT AND NON-LAND-GRANT UNIVERSITIES IN CALIFORNIA (COMPETENCY, EDUCATION)
کیفیت درک شده از آموزش PRESERVICE در میان معلمان کشاورزی حرفه ای : مقایسه زمین گرانت و غیر زمین گرانت دانشگاههای کالیفرنیا (بازدهی ، آموزش و پرورش)  www.fulltext.blogsky.com
PERFORMANCE OF HANDICAPPED GRADUATES IN SECONDARY VOCATIONAL AGRICULTURE AND VOCATIONAL HOME ECONOMICS PROGRAMS AS PERCEIVED BY EMPLOYERS
عملکرد دانش آموختگان معلول در کشاورزی ثانوی حرفه ای و حرفه ای اقتصاد خانه برنامهها را از سوی کارفرما درک 
Plantations and national development a case study of plantation agriculture in the socio-economic and spatial development of the s.w. province of Cameroon
مزارع و توسعه ملی مورد مطالعه از مزارع کشاورزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی و فضایی از جنوب غربی استان از کامرون  www.fulltext.blogsky.com
PLANTATIONS, LAND TENURE AND EFFICIENCY IN THE POSTBELLUM SOUTH: THE EFFECTS OF EMANCIPATION ON SOUTHERN AGRICULTURE
مزارع ، تصرف اراضی ، بهره وری و در جنوب پس از جنگ : اثرات رهایی بر کشاورزی جنوبی 
PRESENT AND FUTURE USE OF COMPUTERS IN HIGH SCHOOL PROGRAMS OF VOCATIONAL AGRICULTURE IN THE UNITED STATES AS PERCEIVED BY TEACHERS OF VOCATIONAL AGRICULTURE
حال و آینده استفاده از رایانهها را در برنامه های مدرسه بالا زراعت حرفه ای در ایالات متحده به عنوان معلمان کشاورزی حرفه ای ادراک  www.fulltext.blogsky.com
READJUSTMENT AND LIFE SATISFACTION OF INTERNATIONAL STUDENTS IN AGRICULTURE WHEN RETURNING TO A DEVELOPING COUNTRY (CULTURE SHOCK, REVERSE, THIRD WORLD)
دوباره تعدیل و رضایت از زندگی دانش آموزان بین المللی در بخش کشاورزی در هنگام بازگشت به کشور در حال توسعه (شوک فرهنگی ، معکوس ، جهان سوم) 
THE BAVARIAN PEASANTRY UNDER NATIONAL SOCIALIST RULE, 1933-1945 (GERMANY, AGRICULTURE)
باواریا دهقانان تحت حکومت ناسیونال سوسیالیست ، 1933-1945 (آلمان ، کشاورزی)  www.fulltext.blogsky.com
THE BUSINESS OF BREEDING: PUBLIC AND PRIVATE DEVELOPMENT OF HYBRID CORN IN ILLINOIS, 1890-1940 (AGRICULTURE, AGRIBUSINESS, FUNK BROTHERS)
کسب و کار اصلاح : توسعه دولتی و خصوصی ذرت هیبرید در ایلینوی ، 1890-1940 (کشاورزی ، بازرگانی محصولات کشاورزی ، برادران فانک) 
THE CONTINUING EDUCATION NEEDS OF PERSISTING AND NONPERSISTING STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF NEBRASKA COLLEGE OF AGRICULTURE FROM 1980 TO 1984 (RETENTION, ATTRITION)
آموزش مداوم نیازهای تداوم و NONPERSISTING دانشجویان در دانشگاه نبراسکا دانشکده کشاورزی از سال 1980 تا 1984 (احتباس ، ساییدگی)  www.fulltext.blogsky.com
THE IMPACTS OF MONETARY POLICIES ON U.S. AGRICULTURE (UNITED STATES)
اثرات سیاست های پولی در ایالات متحده کشاورزی (ایالات متحده) 
VOCATIONAL AGRICULTURE ENTRY-YEAR TEACHERS' AND ENTRY-YEAR ASSISTANCE COMMITTEE MEMBERS' PERCEPTIONS OF THE OKLAHOMA ENTRY-YEAR ASSISTANCE PROGRAM (H.B. 1706)
حرفه ای زراعت پدیدآورنده سال معلمان و ورود سال مساعدت اعضای کمیته 'برداشت اوکلاهما برنامه کمک های ورود و در این سال (هموگلوبین 1،706)  www.fulltext.blogsky.com
WILDLIFE HABITAT ON PRIVATE LANDS: OKLAHOMA CONSERVATION DISTRICT COOPERATOR ATTITUDES, PERCEPTIONS AND PREFERENCES (AGRICULTURE)
اسکان حیات وحش در سرزمین های خصوصی : اوکلاهما منطقه حفاظت همکاران نگرش ، ادراک و تنظیمات (کشاورزی) 
A FLUORESCENT TRACER TECHNIQUE FOR ASSESSING DERMAL EXPOSURE TO PESTICIDES (AGRICULTURE, VIDEO IMAGING, TELEVISION)
یک تکنیک تحقیقی فلورسنت برای ارزیابی مواجهه پوستی به آفت کش ها (کشاورزی ، تصویربرداری ویدئو ، تلویزیون)  www.fulltext.blogsky.com
AGRICULTURE AND SUBSISTENCE IN A LOWLAND RAINFOREST KENYAH COMMUNITY. (VOLUMES I AND II)
زراعت و امرار معاش در یک جامعه KENYAH دشت جنگل انبوه. (جلد اول و دوم) 
A MATHEMATICAL PROGRAMMING MODEL FOR AGRICULTURE SECTOR POLICY ANALYSIS
ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی برای آنالیز بخش کشاورزی سیاست  www.fulltext.blogsky.com