برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

دانلود مقاله - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


لیست مقالات موجود در ادامه مطلب  ایمیل بزنید  

865     23. کنترل سیلاب با استفاده از آبخیزداری شهری در مقابل عملیات موضعی مهندسی رودخانه
4866     24. کنترل سیلاب رودخانة گرگانرود بوسیلة سدهای تأخیری
4867     25. کاربـرد همـزمان نـظام شاخص کیفیـت آب و GIS به عنـوان یک ابزار مـدیـریتـی ( مطالعه موردی : رودخانه دز در جنوب غربی ایران )
4868     26. کاربرد GIS در کنترل سیلاب شهری ( مطالعه موردی شهرستان ماسال)
4869     27. کاربرد مدل هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی
4870     28. کاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها «مطالعه موردی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا»
4871     29. کاربرد مدل های مفهومی برای مدیریت سیل و گسترش آن در مناطق مساعد
4872     30. کاربرد مدل ریاضی ترکیبی تئوری موجک و الگوریتم ژنتیک در مدیریت بهینه سیستم مخازن رودخانه ها
4873     31. کاربرد نرم افزارها در تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها مطالعه موردی : رودخانه شور (حوضه زاینده رود)
4874     32. کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زماین و مکانی کیفیت آب رودخانه، مطالعه موردی رودخانه کر
4875     33. کاربرد روش های جایگزین ماسکینگام - کونژ در روندیابی
4876     34. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مطالعات پهنه بندی سیل
4877     35. مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه
4878     36. مقایسه کاربرد شبکه تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی جریان رودخانه زاینده رود
4879     37. مقایسه منحنی سنجه رسوب با مدل های MLP در تخمین رسوبات معلق رودخانه زاینده رود
4880     38. مقایسه معادلات تعیین سرعت ته نشینی رسوبات
4881     39. مقایسه چهار رابطه تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از آمار صحرایی
4882     40. مقایسه نتایج مدلهای MIKE11 , HEC-RAS و تعیین حساسیتهای مدل HEC-RAS
4883     41. مقایسه نتایج مدلهای انتشار و انتقال رسوب برای آبگیر مارد و ارائه مدل مناسب برای منطقه با استفاده از مدل ریاضی FASTER
4884     42. مقایسه نتایج حاصل از چند روش مختلف برآورد سیلاب طراحی ( مطالعه موردی سرریز سد پیشین )
4885     43. مقایسه گسترش عرضی جریان چگال سه بعدی حاوی ذرات در حالت دائم و غیر دائم
4886     44. مقایسه آورد رسوبی با مقدار برداشت شن و ماسه در رودخانه فاروب رومان نیشابور وبررسی تاثیر برداشت بر حریم رودخانه
4887     45. مقایسه الگوی آبشستگی پیرامون سه آبشکن متوالی با زاویه 60 و 120 درجه در شرایط جریان زیر بحرانی و آشفته با بستر متحرک
4888     46. مقایسه تغییرات سرعت ناشی از احداث سازه گروین نفوذ پذیر، نفوذناپذیر و مورب و یک مدل ترکیبی از نفوذپذیر و مورب در یک کانال آزمایشگاهی
4889     47. مقایسه حل نیمه تحلیلی معادلات سنت - ونانت و معادله موج دیفیوژن عمومی
4890     48. مقایسه روشهای مختلف برآورد بار رسوب معلق رودخانه ها وانتخاب بهترین روش ( مطالعه موردی رودخانه گاماسیاب )
4891     49. مقایسه روشهای برآورد بارمعلق در رودخانه صیدون
4892     50. مقایسه سه معادله توزیع عمقی غلظت رسوبات معلق با داده های میدانی
4893     51. مورفولوژی رودخانه و ممیزی مناطق خطر فرسایش کناره ای در حوضه آبخیز میشخاص با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی
4894     52. مورفولوژی رودخانه زهره و تغییرات آن در جلگه ساحلی هندیجان
4895     53. مبانی طراحی و اجرائی بندهای سنگی - ملاتی
4896     54. محاسبه نرخ فرسایش سواحل در رودخانه های شنی
4897     55. محاسبه افت جریان در بازوی خروجی سیفون معکوس در یک بستر ترسیب شده
4898     56. محاسبه ضریب کارمن ( kp) بمنظور تخمین نیم رخ توزیع سرعت جریان در رودخانه های بارسوبات ریزدانه ( مطالعه موردی رودخانه کارون )
4899     57. مدل فیزیکی و ریاضی اثر مقیاس بر جریان هوا - آب روی سرریزهای پله ای
4900     58. مدل بندی منطقه ای سیلاب حوضه آبریز غرب دریاچه ارومیه
4901     59. مدل ریاضی یک بعدی جریان ماندگار غیریکنواخت روی بسترهای آبرفتی با مقطع مرکب
4902     60. مدل ریاضی اصلاح عرض آبراهه های با پیچ و خم زیاد
4903     61. مدل ریاضی تخلیه رسوبات مخزن بوسییله تکنیک آبشویی در حالت غیر ماندگار
4904     62. مدل سازی ریاضی رسوب دهی رودخانه ( مطالعهی موردی : رودخانهی نکا )
4905     63. مدلسازی فلاشینگ رسوب در سد انحرافی میل و مغان
4906     64. مدلسازی کیفیت آب مخزن سد کندک با استفاده از مدل HEC-5Q
4907     65. مدلسازی تولید رسوب وممیزی مناطق آسیب پذیر در حوضه آبخیز سد ایلام با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی
4908     66. مدلسازی جریان ناشی از امواج کوتاه به روش گامی
4909     67. مدیریت پسماندها و نقش آن در حفاظت کیفی منابع آبی
4910     68. مدیریت رسوب در رودخانه ها با روش تثبیت بیولوژیکی بستر و کنارِ رود خانه ( مطالعه مورد شهرستان سبزوار )
4911     69. مدیریت سواحل رودخانه ای توسط سازه ها
4912     70. مدیریت سیلاب بر مبنای ریسک
4913     71. مدیریت سیلاب دشت رودخانه ها با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
4914     72. مدیریت سیلابدشت و تعیین کاربری بهینه اراضی بر اساس بهینه سازی تحت ریسک: مطالعه موردی
4915     73. مدیریت سطح ایستابی حوضه آبریز رودخانه مارون با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
4916     74. مروری بر روش های مختلف طبقه بندی رودخانه ها و کاربرد آنها برای رودخانه های کارون و دز
4917     75. مطالعه مقدماتی آلودگیهای رودخانه ها و دریاچه ها با استفاده از نرم افزار EnvirolandStudy of River and lake contamination by Enviroland Software
4918     76. مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی سد تبارک بر روی رودخانه تبارک در استان خراسان رضوی
4919     77. مطالعه و بررسی تاثیر نوسانات سطح آب رودخانه بر روی میزان بار معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی حوضه آبریز اهر چای در محل سد ستارخان استان آذربایجان شرقی)
4920     78. مطالعه پدیده برگشت آب در رودخانه گرگر در شرای سیلابی و تاثیر آن بر محاسبات دبی در ایستگاه هیدرومتری ولی آباد
4921     79. مطالعه آزمایشگاهی توزیع سرعت های طولی در پیچ 180 درجه با بستر و دیواره های صلب
4922     80. مطالعه اثرات آب فاضلاب بر وضعیت خاک و سوق دادن آن به شرایط بیابانی شدن ( مطالعه موردی یزد )
4923     81. مطالعه رودخانه کارون در بازه اهواز بعنوان مسیر حمل و نقل شهری - گردشگری
4924     82. مطالعه عددی الگوی جریان آشفته در قوس 90 درجه رودخانه
4925     83. معیار شروع حرکت مواد بستر در جریانهای رودخانه ای
4926     84. معیارهای هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانی
4927     85. معرفی نرم افزار پایگاه اطلاعاتی رودخانه های کشور (IRSE)
4928     86. معرفی نرم افزار شارک به منظور طراحی حوضچه های ترسیب در ابتدای کانالها
4929     87. معرفی روشی نوین در مطالعه و اجرای عملیات مهار سیلاب حوزه های آبخیزشهری و روستایی کشور
4930     88. نقش مطالعات مورفولوژی رودخانه در ارائه طرح های ساماندهی
4931     89. نقش مسیل بحره در کنترل سیلاب و توسعه پایدار حاشیه کارون
4932     90. نکات خاص طراحی اپی ها ی خاکی وسنگ ریزه ای از دیدگاه سازه ای
4933     91. نسبت اعماق جریان در محل تلاقی رودخانه ها در شرایط جریان زیر بحرانی
4934     92. نظریه فاجعه بازگشت و کاربرد آن در آستانه حرکت ذرات و نرخ انتقال رسوب
4935     93. واسنجی و ارزیابی مدل HEC–HMS در حوضه آبریز رودزرد
4936     94. واسنجی روشهای وزن دهی چند عامله در محیط GIS به منظور تعیین حساسیت پذیری حوضه های آبخیز به فرسایش آبی (مطالعه موردی : حوضه کلاته سادات - سبزوار)
4937     95. گزارشی از عملیات رسوب زدائی از سد سفید رود به وسیله عملیات شاس در طول یک دوره 20 ساله
4938     96. پهنه بندی پتانسیل خطر سیل با تعیین عمق سیلاب در رودخانه نرماب استان گلستان
4939     97. پهنه بندی سیلاب رودخانه گرمرود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS
4940     98. پیش بینی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
4941     99. پیش بینی تغییر مورفولوژی رودخانه های مئاندری ( مطالعه موردی رودخانه کارون)
4942     100. پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از مدلهای سری زمانی Box- Jenkins  
4943    101. پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پلها بر اساس برنامهسازی ژنتیکی
4944     102. پیشنهاد یک روش آماری به منظور اصلاح رابطه دبی آب - دبی رسوب و محاسبه بار رسوبی معلق
4945     103. پیشبینی دبی سیلاب با استفاده از ترکیب نتایج مدلهای بارش - رواناب
4946     104. پیشبینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS)
4947     105. پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایههای مستقر بر فونداسیون مرکب
4948     106. آنالیز فراوانی کم آب های رودخانه با استفاده از آزمون ضرایب همبستگی برازش احتمالاتی
4949     107. آنالیز منطقه ای سیلاب به روش همبستگی چند گانه (MRM) با استفاده از نرم افزار SPSS (مطالعه موردی: منطقه جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه)
4950     108. آنالیز حساسیت مدل HEC-1 به پارامترهای ورودی
4951     109. آنالیز سیل در محل اتصال دو شاخه از یک رودخانه
4952     110. آبشستگی ناشی از جتهای مستطیلی در پائین دست پرتابه های جامی شکل
4953     111. آبشستگی اطراف پایه استوانه ای شکل در یک قوس 180 درجه
4954     112. آزمون مدل احجام محدود میانگین عمقی جهت شبیه سازی امواج عمود بر نوار ساحلی
4955     113. امکان سنجی کاربرد و انتخاب مناسب ترین شاخص کیفیت آب رودخانه مطالعه موردی رودخانه زهره
4956     114. انتقال بار کف تحت شرایط جریان غیر ماندگار
4957     115. انتخاب مناسب تین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری قزاقلی
4958     116. اندازه گیری پارامترهای زبری برای پوششهای گیاهی بلند در مجاری روباز
4959     117. اولویت بندی تخلیه سدهای سری کارون 3 و کارون 1 در برنامه ریزی بلند مدت مخازن بلحاظ تولید انرژی
4960     118. ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات رودخانه ها و مسیل های استان اصفهان
4961     119. اثر مؤلفه های آشفتگی جریان در شروع حرکت ذرات رسوب
4962     120. اثر احداث سدهای مخزنی بر روی بار معلق رودخانه ها ( مطالعه موردی سد ماکو )
4963     121. اثر طول و فاصله درکاهش عمق آب شستگی در سری آب شکن ها
4964     122. اثرات احداث سدها درتغییرکارکرد فرآیندهای ژئومورفولوژیکی رودخانه های جاری درمناطق نیمه خشک مطالعه موردی : حوضه قرنقوچای ،واقع در دامنه های شرقی سهند ( شمال غرب کشور )
4965     123. اثرشکل مقاطع پایه پلها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن و آبشستگی کف
4966     124. ارائه مدل تحلیلی محاسبه جریان موثر در رودخانه های شنی
4967     125. ارائه معادلات رژیم برای رودخانه کاج
4968     126. ارائه روش مناسب استخراج پهنه سیل از تصاویر ماهواره ای +ETM و مدل رقومی ارتفاع (DEM)
4969     127. ارزیابی فنی بندباستانی امیر روی رودخانه کر در استان فارس
4970     128. ارزیابی قابلیت اعتماد سامانه هشدار سیل رودخانه مادرسو
4971     129. ارزیابی کیفی آب رودخانه های استان زنجان برای مصارف آبیاری اراضی کشاورزی
4972     130. ارزیابی مدل HEC-1 در حوزه آبریز ماسوله رودخان واقع در غرب گیلان
4973     131. ارزیابی نسبت بار رسوبی کف به بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه
4974     132. ارزیابی و محاسبه تولید رسوب در حوزه آبخیز کلم در استان بندر عباس با استفاده از تلفیق روش پسیاک اصلاح شده و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
4975     133. ارزیابی یک روش توسعه یافته منطقی در طراحی کانالهای پایدار
4976     134. ارزیابی اثرات اجرای علمیات آبخوانداری بر خصوصیات پوشش گیاهی ایستگاه پخش سیلاب کاشمر (استان خراسان)
4977     135. ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه پیشنهادی سد و شبکه آبیاری سد فیشل
4978     136. ارزیابی روابط مقاومت جریان در تعیین روابط دبی - اشل درایستگاه های هیدرومتری ملاثانی و اهواز
4979     137. ارزیابی روش های مختلف ضرایب مقاومت درجریانهای با شرایط اولیه یکنواخت و غیر یکنواخت
4980     138. ارزیابی روش های وان راین و یالین در پیش بینی ابعاد فرم بستر در جریانهای با شرایط اولیه یکنواخت و غیریکنواخت
4981     139. ارزیابی ریسک سیلاب بمنظور تعیین نرخ بیمه سیل
4982     140. ارزیابی زیست محیطی سد گتوند علیا با استفاده از روش ترکیبی ماتریس های آیکلند و لئوپلد
4983     141. استفاده از فن سنجش از دور جهت پیش بینی کردن شرایط کیفی و کمی آب رودخانه ها
4984     142. استفاده از منحنی های بی بعد سرعت در تخمین ضریب پخش طولی
4985     143. استفاده از پروژه درختان بدون خاک و ریشه ( نآفع ) ، جهت تثبیت جداره ناپایدار رودخانه ها
4986     144. استفاده از الگوریتم های روندیابی جریانهای سطحی در مدیریت مطالعات مرحله اول طرحهای کنترل سیلاب
4987     145. استفاده از داده های اشل در رسم نقشه های سطح ایستابی در مجاورت رودخانه
4988     146. استفاده از روش رگرسیون چندگانه بمنظور مدل بندی منطقه ای سیلاب مطالعه موردی : حوضه آبخیز مارون،الله و جراحی
4989     147. استفاده از سنجنده های مختلف ماهواره ای در تعیین کلروفیل منابع آبی وبررسی این روشها در اندازه گیری کلروفیل آبهای جنوب استان
4990     148. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی هیدرولوژیکی جهت پیش بینی جریانات رودخانه ای
4991     149. استخراج توزیع احتمالاتی دبی اوج سالانه با استفاده از بارندگی روزانه سیلزا و پنج روز قبل نظیر
4992     150. اصلاح رودخانة کارون در بازة ملاثانی تا اهواز با استفاده از مدل HEC-RAS
4993     151. اصول فنی نصب لیمنوگراف، انتخاب محل، ثبت وبرداشت داده ها در خشکرودها ( مطالعه موردی ایستگاههای پخش سیلاب بر آبخوان کشور )
4994     152. بهینه یابی هوشمند ضرایب روابط پیش بینی پارامترهای شکست سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک
4995     153. بهینه یابی ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
4996     154. بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
4997     155. بهینه سازی ضخامت سدهای پاره سنگی کنترل رسوب با روش احتمالی مونت کارلو
4998     156. بهینه سازی عملکرد سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط عدم قطعیت ورودیها (مطالعه موردی : سد جیرفت)
4999     157. بهره مندی مشترک از مدل های ریاضی و فیزیکی جهت بررسی اثر تغییر محل دهانة آبگیر در سدهای تنظیمی ( مطالعه موردی سد تنظیمی حمیدیه)
5000     158. بهره برداری بهینه از سدهای دز و شهید عباسپور با وبدون رعایت باندهای منحنیهای فرمان فعلی با استفاده از برنامه ریزی خطی
5001     159. بازنگری در برداشت مصالح رودخانه ای جهت طرحهای عمرانی
5002     160. بازسازی اطلاعات سیلابهای رودخانههای خرسان و لردگان با استفاده از نرم افزار HYFRAN برای استفاده در نرم افزار HEC-HMS
5003     161. برآورد معادله ای جامع جهت تعیین مقدار ضریب دبی در سرریزهای جانبی مستطیلی شکل (همراه با کاهش دبی)
5004     162. برآورد آبدهی ماهانه و سالانه رودخانه زهره براساس میزان بارش و ذخیره برف
5005     163. برآورد بار معلق رسوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی _ مطالعه موردی ایستگاه اهواز
5006     164. برآورد بار رسوب و تعیین ظرفیت برداشت شن و ماسه رودخانه رازآور
5007     165. برآورد بده رواناب و بار رسوب در حوضه آبریز بافت با اجرای مدل SWAT از طریق ابزار AGWA
5008     166. برآورد حجم رسوب (ناشی از فرسایش) در حوضه آبخیز تنگ شیروان واقع در 20 کیلومتری غرب شهر قیر (استان فارس) به روش های تجربی EPM , MPSIAC و Fournier در قالب GIS
5009     167. برآورد دبی متوسط هفتگی رودخانه کُر بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC-HM S
5010     168. برآورد دبی سیلاب های حوضه بالادست کارون به کمک اطلاعات فیزیوگرافی حوضه
5011     169. برآورد ذخیره برفی و نقش آن در رواناب سطحی حوضه آبریز سد کرج
5012     170. برآورد راندمان حوضچه ترسیب واحد کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از نرم افزار شارک
5013     171. برآورد رسوب انتقالی در ایستگاه هیدرومتری تمر به کمک شبکه عصبی مصنوعی
5014     172. برآورد غلظت مواد معلق با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال
5015     173. برداشتهای بیرویه شن و ماسه ( آبرفت ) بستر رودخانهها و اثرات منفی آن در تخریب محیط زیست
5016     174. بررسی فلزات سنگین کروم، سرب و روی در حوضه کارون بزرگ درچهارسال اخیر (1382-85)
5017     175. بررسی فراوانی سیلاب ها در حوضه ی آبریز سفیدرود
5018     176. بررسی فرسایش پذیری و تولید رسوب در حوضه آبریز سد دز
5019     177. بررسی کمی وکیفی رودخانه کارون در پائین دست سد گتوند با استفاده از شبیه سازی هیدروشیمیایی و ژئواستاتیکی باتأکید بر کیفیت آب آبیاری
5020     178. بررسی کمی پوشش گیاهی ونقش آن در تعیین هندسه هیدرولیکی پایدار رودخانه های شنی
5021     179. بررسی کیفی آب رودخانه ها با استفاده از شاخص های کیفیت آب مطالعه موردی : بازه ایدنک - بهبهان رودخانه مارون
5022     180. بررسی کیفیت و عوامل آلاینده رودخانه زنجانرود
5023     181. بررسی کارآیی مدلهای مختلف در مکانیابی پخش سیلاب با استفاده از GIS( مطالعه موردی حوزه دویرج ایلام )
5024     182. بررسی مقاومت ریشۀ گونه های گیاهی مورد استفاده در تثبیت سواحل رودخانه سیستان
5025     183. بررسی مقایسه ای موج دینامیک و سینماتیک در روندیابی سیل در مطالعات مهندسی رودخانه
5026     184. بررسی مقایسه ای مدل های روندیابی جریان و رسوب در آبراهه ای
5027     185. بررسی مقدماتی خودپالایی و طبقه بندی کیفی آب رودخانه کارون به روش ساپروبیتی
5028     186. بررسی مکانیزم فرسایش و انتقال رسوب رودخانه بهمنشیر
5029     187. بررسی موقعیت و طول آبشکن بر آبشستگی اطراف آن در قوس
5030     188. بررسی مورفولوژی و تعیین قسمت های ناپایدار رودخانه کندوز - افغانستان
5031     189. بررسی میزان فلزات سنگین (Cd, Cu, Co, Pb, NiZn) در رسوبات رودخانه بهمنشیر به روش ولتامتری
5032     190. بررسی میزان تبادل رسوب بستر و جریان با استفاده از مدل عددی دو بعدی آبهای کم عمق
5033     191. بررسی محل و نوع آبگیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی جفیر در حاشیه روخانه کارون
5034     192. بررسی مدلهای ریاضی برای شبیه سازی کیفی رودخانه ها و تالابها
5035     193. بررسی مشاهدات آزمایشگاهی رفتار سنگ چین در اعماق ناپایداری در گروه پایه ها
5036     194. بررسی معادن شن و ماسه رودخانه ای و راههای جایگزین کردن آنهـا بـا معـادن شن و ماسهکوهی
5037     195. بررسی نقش آبکندهای کناری در فرسایش کناری رودخانه در شرایط متفاوت اقلیمی در استان مرکزی
5038     196. بررسی نقش برداشت شن و ماسه بر افزایش توان حمل رسوب رودخانه
5039     197. بررسی نقش تغییرات دبی رودخانه گرگانرود در روند تاثیر پذیری بنیانهای شیمیایی کیفیت آب آن (مالعه موردی بر روی ایستگاه های گنبد، قراقلی و سد گرگان)
5040     198. بررسی نتایج نمونه برداری واندازه گیری رسوب معلق برداشتی ازایستگاههای رسوب سنجی رودخانه های استان خوزستان باتاکیدبرجنبه های حاصلخیزی واثرات زیست محیطی
5041     199. بررسی هیدرولیکی مکان مناسب پرتاب کننده در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی
5042     200. بررسی هیدرولیکی جریان در رودخانه کارون محدوده شهری اهواز ( جزیره موزه آب )
5043      201. بررسی و کنترل جریان همراه با اجسام شناور
5044     202. بررسی و کاربرد بسته نرم افزاری RiverCAD در مهندسی رودخانه ( مطالعه موردی : رودخانه پلاسجان در استان اصفهان )
5045     203. بررسی و مقایسه معیارهای طراحی پوشش سنگچین در کارهای مهندسی رودخانه
5046     204. بررسی و محاسبه تلفات آب در محدوده معدن شن و ماسه کاج ( رودخانه زاینده رود )
5047     205. بررسی و ارزیابی اقتصادی – اجتماعی طرح آبخیزداری حوزه آبخیز کامه
5048     206. بررسی و تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از روش احتمالاتی Huff
5049     207. بررسی و شناخت نوع ، تراکم ، تیپ و فرم رویشی پوشش گیاهی حواشی رودخانه های استان اردبیل
5050     208. بررسی و شناخت تغییرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود
5051     209. بررسی ومقایسه عمل کرد توابع محرک خطی و غیر خطی لجستیک در شبیه سازی انتشار آلودگی در رودخانه ها و مخازن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
5052     210. بررسی ویژگی های رودخانه ها و مسیل ها در 10 استان کشور
5053     211. بررسی وتعیین حداکثرعمق آبشستگی پایین دست سرریزپلکانی درشرایط جریان ریزشی
5054     212. بررسی وجود آشوب در جریان رودخانه ای در مقیاس های زمانی مختلف
5055     213. بررسی وضعیت کیفی رودخانه مارون – جراحی با استفاده از شاخص های کیفیت آب ( مصارف شرب و کشاورزی و WQI )
5056     214. بررسی وضعیت آلودگی رسوبات رودخانه کارون بزرگ با عناصر سنگین آلاینده، حد فاصل بند قیر تا جنوب اهواز (ام المطیر)
5057     215. بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد وشمگیر با استفاده از مدل ریاضی GSTARS 3
5058     216. بررسی گارایی مدل استدلالی و هیدورگراف واحد مصنوعی SCS در برآورد دبی های اوج سیلابی در شرق استان گلستان (مطالعه موردی حوزه آبخیز محمدزمان خان)
5059     217. بررسی پایداری سنـگچین در گروه پایهها
5060     218. بررسی پائین افتادگی رودخانه ی کن در اثر برداشت شن و ماسه در پائین دست خط آهن تهران - تبریز
5061     219. بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه آجی چای در محل ایستگاه سد ونیار با استفاده از تبدیل موجکی
5062     220. بررسی پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه کندک از دیدگاه شرب و کشاورزی
5063     221. بررسی پدیده ی آب شستگی درمجاورت پل های واقع در مصب رودخانه ها
5064     222. بررسی پدیده آبشستگی در دهانه های آبگیرهای مورب با زوایای متفاوت با استفاده از مدل های عددی و آزمایشگاهی
5065     223. بررسی پدیده روانگرائی در دایکهای واقع در حاشیه رودخانه ها
5066     224. بررسی پدیده سیل و پهنه بندی آن با استفاده از تصاویر ماهواره ای (( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد بارون ))
5067     225. بررسی پرش هیدرولیکی در تقاطع کانال ها
5068     226. بررسی آلودگی غلظت فلزات سنگین دریاچه آبی سد مخزنی سنته رودخانه خورخوره چای
5069     227. بررسی آماری کاربرد مدل تجربی وزیری در برآورد مقادیر (IDF) در ایستگاه های هواشناسی استان خراسان
5070     228. بررسی آماری ارتباط بارش و جریان رودخانه های حوضه جراحی با پدیده های اقلیمی NAO , ENSO
5071     229. بررسی آبشستگی موضعی در آبشکنهای کوتاه
5072     230. بررسی آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی در شیب شکنهای پلکانی
5073     231. بررسی آزمایشگاهی اثر زمان بر آب شستگی موضعی اطراف آب شکنها
5074     232. بررسی آزمایشگاهی اثردرصد انسداد در آب شستگی موضعی آب شکن ها
5075     233. بررسی آزمایشگاهی بروی ضریب تخلیه جریان همزمان دریچه و سرریز جانبی در خم 180 درجه
5076     234. بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی ابعاد فرم بستر در جریانهای با شرایط اولیه یکنواخت و غیریکنواخت
5077     235. بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت در محدوده آبگیرهای جانبی موجود در کانال های قوسی
5078     236. بررسی آزمایشگاهی رسوبگذاری در سدهای تاخیری
5079     237. بررسی آزمایشگاهی سرعت سقوط ذرات منفرد
5080     238. بررسی آزمایشگاهی ضریب مقاومت جریان درآبراهه های باشیب تند
5081     239. بررسی افت نسبی انرژی در مدل سرریز های پلکانی
5082     240. بررسی امکان کارگذاری پمپ های جریان محوری و مختلط در جریان مستقیم رودخانه
5083    241. بررسی امکان کاربرد معیارهای IUCN جهت اعمال مدیریت حفاظتی در منابع آبی
5084     242. بررسی امکان استفاده از مخلوط خاک (مارن سازند آغاجاری) سیمان در احداث سازه های آبخیزداری
5085     243. بررسی اثر احداث تراس مصنوعی و تنگ شدگی رودخانه ی کن بر پایداری سازه های رودخانه ای
5086     244. بررسی اثر جریان های گردابی بر ذرات رسوبی بالا دست سد انحرافی دز با استفاده از نرم افزار SSIIM
5087     245. بررسی اثر صفحات مستغرق درکاهش رسوبگذاری در دهانه آبگیرها با استفاده ازمدل فیزیکی
5088     246. بررسی اثر صفحات مستغرق درانتقال رسوب درانحناءرودخانه با مدل فیزیکی
5089     247. بررسی اثرات مقاومت ریشۀگونه های گزوگز شاهی در تثبیت بیولوژیکی
5090     248. بررسی اثرات منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کارون در منطقه گتوند - شوشتر
5091     249. بررسی اثرات اقتصادی ناشی از خسارات سیلاب و اثرات خشکسالی در طرح تعیین حریم و بستر رودخانه های کارون، اروند و بهمنشیر
5092     250. بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح ساماندهی آبراهه کارون
5093     251. بررسی اثرات اجرای طرحهای حفاظت ساحل بر تغییرات مرفولوژیکی رودخانه مطالعه موردی : ساحل راست رودخانه کارون، قوس حفاظت شده چنیبه
5094     252. بررسی اثرات رسوبگذاری رودخانه های بفره وکلاته سادات برنفوذپذیری عرصه پخش سیلاب آبخوان سبزوار
5095     253. بررسی ارتباط ویژگی های مورفولوژیکی و پوشش گیاهی با میزان فرسایش رودخانه ای در حوزه قره سو ( استان اردبیل)
5096     254. بررسی بیلان هیدرولوژیکی رسوب حوضه رودخانه دز و تاثیر آن در برنامه ریزی منابع آب
5097     255. بررسی بار فسفری رودخانه هرازدراثرفعالیتهای آبزی پروری
5098     256. بررسی توزیع مکانی بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد
5099     257. بررسی توزیع تنشهای رینولدزی در مقاطع عرضی متفاوت یک قوس 180 درجه
5100     258. بررسی تأثیر فاضلاب شهرمسجدسلیمان برکیفیت آب رودخانه تمبی و ارائه رهنمودهای مدیریت کیفیت آن
5101     259. بررسی تأثیر هندسه آبشار بر تغییرات اکسیژن محلول جریان آب ( مقایسه بین سازه های سرسره و پلکانی )
5102     260. بررسی تاثیر میزان نفوذپذیری گروینهای شمعی بر فرسایش بستر و حفاظت کناره در یک کانال آزمایشگاهی
5103     261. بررسی تاثیر هندسه حت بر آبشستگی پایین دست با استفاده از مدلهای فیزیکی
5104     262. بررسی تاثیر پوشش گیاهی حاصل از روش حفاظت طبیعی سواحل بر شرایط هیدرولیکی جریان رودخانه کارون
5105     263. بررسی تاثیر پساب تصفیه خانه های آب شماره 1 و 2 اهواز برکیفیت آب رودخانه کارون ( در محدوده شهر اهواز )
5106     264. بررسی تاثیر ابعاد دیواره های آب بند و زه کش ها بر میزان زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی خروجی در سدهای انحرافی
5107     265. بررسی تاثیر تعداد مخازن در حوضه رودخانه ها بر تامین بهینه نیازمندیها به روش الگوریتم ژنتیک چند جمعیتی
5108     266. بررسی تاثیر رهاسازی رسوبات سدهای مخزنی بر مورفولوژی رودخانه پایین دست با استفاده از مدل GSTARS 3.0 (مطالعه موردی : رودخانه سفیدرود)
5109     267. بررسی تاثیر زمان وقوع سیل بر وسعت اراضی سیلگیر
5110     268. بررسی تاثیر سازند گچساران بر کیفیت آب رودخانه کارون در استان خوزستان و مقایسه آن با رودخانه دز
5111     269. بررسی تاثیرپوشش گیاهی در تثبیت و حفاظت کناری رودخانه نازلو چای ارومیه
5112     270. بررسی تاثیرپساب های پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از جلبکها بعنوان شاخص های بیولوژیک
5113     271. بررسی تاثیرات فلاشینگ بر افزایش عمر مفید مخزن سد (مطالعه موردی فلاشینگ سد شهید عباسپور)
5114     272. بررسی تجربیات برخی از کشورهای جهان در زمینه نظام ساماندهی رودخانه ها
5115     273. بررسی ترسالیها و خشکسالیهای رودخانه کارون بر اساس آبدهی
5116     274. بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه قره آغاج با کاربرد برنامه QUAL2K
5117     275. بررسی تغییرات کاربری اراضی بر روی رژیم سیلابی حوزه های آبخیز کوچک ( مطالعه موردی حوزه آبخیز تقر تپه گرگان )
5118     276. بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه کارون در بازه گتوند – اهواز
5119     277. بررسی تغییرات آلودگی رودخانه کر
5120     278. بررسی تغییرات آب معادل برف با ارتفاع در مقیاس حوضه های کوچک (مطالعه موردی حوضه صمصامی از سرشاخه های کارون)
5121     279. بررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ درمقاطع واگرا
5122     280. بررسی تغییرات شاخص کیفی آب (WQI) در سناریوهای مختلف تامین دبی دائمی آب رودخانه مهرانه رود
5123     281. بررسی جانمائی، نحوه آبگیری و معضلات رسوب در ایستگاههای پمپاژ استان خوزستان
5124     282. بررسی جریان های ناشی از شکست احتمالی یک سد بر روی بستر هیدرولیکی شیب دار بدون اصطکاک و ارائه مدل ریاضی مناسب
5125     283. بررسی خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آب رودخانه قره چای
5126     284. بررسی دقت روشهای مختلف برآورد بار رسوبی در رودخانه هـا بـا ارائه یک مدل و انجام مطالعه موردی بر روی داده های رودخانه کر
5127     285. بررسی روند تغییرات کیفی رودخانه های کارون و دز سال 84-1383
5128     286. بررسی روند جریان غالب در رودخانه ها (مطالعه موردی : رودخانه قره سو کرمانشاه)
5129     287. بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد دز به روش تجربی کاهش سطح و واسنجی آن براساس نتایج هیدروگرافی های مخزن
5130     288. بررسی روش های برآورد بار معلق رودخانه قزل اوزن و انتخاب معادله بهینه
5131     289. بررسی روش های ترکیبی جهت تخمین عمق آبشستگی در پایین دست سرریزهای جامی شکل
5132     290. بررسی روش های عدم قطعیت و آنالیز عدم قطعیت برآورد رسوب رودخانه الند با روش LHS
5133     291. بررسی روشهای محاسبه ای رسوب رودخانه دز در محل کانال آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی
5134     292. بررسی روشهای مختلف ارزیابی بیولوژیکی و تنوع زیستی در کیفیت منابع آبی و محاسبه شاخص های تنوع بستر رودخانه کارون از بازه ملاثانی تا دارخوین
5135     293. بررسی روشهای مختلف تخمین سیلاب در استان اصفهان
5136     294. بررسی راهکارهای کاهش اثرات ناشی از احداث سد بر مهاجرت ماهیان از طریق Fish way
5137     295. بررسی رابطه توزیع دانه بندی و نسبت دبی روگذر به دبی کل در سازه سنگدانه ای و پاره سنگی
5138     296. بررسی سامانه های هشدار سیل در ایران و مقایسه آنها با سیستم های مشابه در جهان
5139     297. بررسی شدت اختلاط جریانهای غلیظ درمقاطع واگرا
5140     298. بررسی شرایط شروع حرکت ذرات ترسیب شده در کانالهای روباز با مقطع مستطیلی و بستر غیر فرسایشی
5141     299. بررسی عمق فرسایش برای تعیین عمق فونداسیون پنجع و نوک آبشکن در چند طرح اجرا شده (کرخه ، زهره و کشکان) جهت حفاظت ساحل رودخانه
5142     300. بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت
5143     301. بررسی عددی تغییرات مورفولوژیک مخازن سدها در اثر رسوبگذاری با استفاده از مدل GSTARS3GIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
5144     302. بررسیی روشهای مختلف مهار سیلاب قمرود با تکیه بر بقاء ساختار معماری و تاریخی شهر قم
5145     303. تهیه منحنی های عمق - مساحت و تداوم بارش عامل مهم تخمین سیلاب حوضه ها ( مطالعه موردی استان مرکزی )
5146     304. تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف پایه پل
5147     305. تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی حوضه آبریز سیروان
5148     306. تهیه بانک اطلاعاتی شاخصهای کیفیت آب روخانه ، مطالعه موردی رودخانه زهره
5149     307. تأثیر ضریب پخشیدگی بر مدلسازی کیفی آبهای سطحی
5150     308. تاثیر مواد فولکوله ساز و پراکنده ساز روی تغییرات غلظت و سرعت سقوط رسوبات چسبنده
5151     309. تاثیر معادن شن و ماسه در مورفولوژی رودخانه ( بررسی موردی برداشت شن از رودخانه خشکه رود فارسان)
5152     310. تاثیر دانه بندی غیر یکنواخت ذرات رسوب بر انتقال بار بستر
5153     311. تاثیر شکل و تعداد پایه های پل بر آبشستگی
5154     312. تاثیر عدد فرود در تعیین مشخصات انحناء کانالهای باز درجریان های فوق بحرانی
5155     313. تاثیراصلاح زبری بستر در شبیه سازی عددی جریان کم عمق گردابی در پایین دست آبشکن عمود بر جریان
5156     314. تجزیه و تحلیل رسوب در سد تنظیمی کرخه با استفاده از مدل
5157     315. تحلیل فراوانی منطقه ای سیل در حوزه کرخه با استفاده از روش گشتاورهای خطی
5158     316. تحلیل کیفیت شیمیایی رودخانههای حوضه رود زرد با استفاده از نرم افزار AquaChem
5159     317. تحلیل منطقه ای حداکثر بارش های 24 ساعته با استفاده از روش گشتاورهای خطی ( مطالعه موردی حوزه کارون )
5160     318. تحلیل هیدرولیکی جریان و رسوب رودخانه خیر آباد در بازه روستای قلعه مدرسه بهبهان
5161     319. تحلیل پخش سیلاب در پهنه سیلابگیر و مسیل رودخانه با استفاده از نرم افزار هیدرولیکی Hec-Ras مطالعه موردی (سیلابهای متوالی استان گلستان)
5162     320. تحلیل آماری سری زمانی رسوب معلق ایستگاه قلعه شاهرخ
5163     321. تحلیل آزمایشگاهی جریان در کانالهای قوسی (U )شکل
5164     322. تخمین فرسایش خاک حوضه آبریز سد سفیدرود
5165     323. تخمین میزان رسوب ایجاد شده بر اثر حرکت کشتی ها در رودخانه
5166     324. تخمین میزان رسوب رودخانه نکا به کمک شبکه عصبی مصنوعی
5167     325. تخمین میزان رسوبات معلق رودخانه با استفاده از مدل تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS)و شبکه عصبی مصنوعی (ANN)
5168     326. تخمین آبشستگی ناشی از جتهای غیر مستغرق دایروی و مستطیلی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
5169     327. تخمین ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سرریزهای تنظیم و کنترل سطح آب با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
5170     328. تخمین احتمالات سیل های سالانه رودخانه کارون با استفاده از سری فوریه
5171     329. تخمین حداکثر عمق آبشستگی در پایین دست سازه های تنظیم تراز آب
5172     330. تخمین رواناب توسط روش SCS و مدل HEC-HMS در حوزه آبخیز آب گلال
5173     331. تخمین شماره منحنی رواناب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : حوضه آبریز کامه)
5174     332. تخمین ضریب پخش عرضی در فلوم های آزمایشگاهی و رودخانه ها
5175     333. تخمین ضریب زبری مانینگ در بازه پای پل - عبدالخان رودخانه کرخه با استفاده از کالیبراسیون مدلهای سیلاب
5176     334. تخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها با استفاده از روشهای تجربی
5177     335. تخمین ضریب زبری به روش تحلیل ابعادی در رودخانه های شنی
5178     336. تخمینخصوصیات جریان در رودخانه های فصلی در اثر ایجاد بندهای تأخیری بوسیله نرم افزار Hec-Ras
5179     337. تدوین پایگاه اطلاعات نظام ساماندهی رودخانه های ایران
5180     338. تست هیدرولیکی دریچه فلپ مجرای سر ریز سد شیرین دره
5181     339. تعیین مکان های مناسب برداشت شن و ماسه در رودخانه ها با استفاده از مدل عددی GSTAR-1D
5182     340. تعیین هیدرولیکی سیلابهای حوضه میانی در سیستم رودخانه ها با استفاده بهینه سازی (مطالعه موردی کنترل سیلاب شبکه ابیاری و زهکشی هندیجان)
5183     341. تعیین و ارزیابی روابط سیل - احتمال وقوع با استفاده از تکنیکهای همبستگی - مبنا (Regression - Based Techniques)
5184     342. تعیین و شبیه سازی متغیرهای کیفی در بهره برداری از رودخانه کارون: بررسی تغییرات کیفی در انتقال آب کوهرنگ 3 به زاینده رود
5185     343. تعیین پهنه سیلاب در کارون بزرگ ( بازه ملاثانی - اهواز ) با استفاده از نرم افزارهای Hec-Ras و Hec-Georas
5186     344. تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش در ایران
5187     345. تعیین الگوی برداشت مصالح رودخانه ای و ساماندهی واحدهای برداشت با استفاده از مدل ریاضی GIS , HEC - RAS (مطالعه موردی - رودخانه کارون در محدوده شهر گتوند)
5188     346. تعیین حدود و مرفومتری حوضه آبریز با استفاده از GIS و مقایسه ی آن با روش سنتی
5189     347. تعیین حریم و بستر رودخانه با استفاده از نرم افزار AUTOCAD , HEC-RAS مطالعه موردی: بازه ای از رودخانه کرج (سیرا- پل خواب)
5190     348. تعیین دانه بندی رسوبات معلق و بررسی رابطه آن با شرایط هیدرولیکی جریان در رودخانه های خوزستان
5191     349. تعیین داده های پرت در آنالیز فراوانی سیلاب
5192     350. تعیین دبی بهینه جریان در مصب رودخانههای جزر و مدی به منظور جلوگیری از پیشروی آب شور دریا
5193     351. تعیین دبی غالب در تعدادی از رودخانه های استان خوزستان
5194     352. تعیین دبی غالب در رودخانه کرج
5195     353. تعیین روابط منطقه ای ضریب سیل خیزی در حوزه آبریز دز
5196     354. تعیین رابطه بین دبی اوج و شدت بارندگی سیلاب های حوزه آبریز زیارت گرگان با استفاده از مدل موج سینماتیکی در فرکانس های زمانی مختلف
5197     355. تعیین زاویه بهینه آبگیر جانبی به وسیله آنالیز جداشدگی جریان، درکانال اصلی با انتهای بسته Dam Intake)
5198     356. تعیین زاویه بهینه صفحات مستغرق بر اساس تاثیر آن بر روی جریانهای ثانویه صفحه ای
5199     357. تعیین سهم سرشاخه های رودخانه دز در میزان رسوبگذاری مخزن سد دز
5200     358. تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده در غلظت های مختلف
5201     359. تغییرات مرفولوژیکی رودخانه جراحی ( از محل ارتباط رودخانه اعلا با رودخانه مارون تا هور شادگان )
5202     360. تغییرات زمانی حفره آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی ازاد
5203     361. تغییرات عمق آب شستگی نسبت به پارامتر u*/u*c اطراف آبشکن فرعی
5204     362. حفاظت و ساماندهی رودخانه بالا رود در محدوده سیفون معکوس بالارود
5205     363. حل همزمان کامل هیدرولیک جریان آبهای کم عمق و انتقال جرم در خورهای کاملاً مختلط چند شاخه ای
5206     364. روندیابی هیدروگراف سیل با کاربرد مدل موج هارمونیک - پریودیک
5207     365. روابط رفتار مکانیکی بستر رودخانه های جزر و مدی
5208     366. روش ویولت و کاربرد آن در مهندسی رودخانه
5209     367. روش بهینه تحلیل سیلابهای رودخانه کاجو
5210     368. روش شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای ( تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها )
5211     369. رسوبزدایی از مخازن سدها به روش فلاشینگ ( لزوم وروش کنترل امکان پذیری آن در مراحل اولیه طراحی سدها
5212     370. سامان دهی مسیرآبراهه و تاثیر آن بر رفتار رودخانه با استفاده از مدل FLUVIAL12( مطالعه ی موردی : رودخانه ی نکا )
5213     371. ساماندهی هیدرولیکی و سازه ای حوضه آبراهه دره V سد شهید عباسپور
5214     372. ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه مهرانه رود
5215     373. ساماندهی رودخانه ها در نواحی دشتی با هدف آبگیری مطالعه موردی آبگیرهای ثقلی درحوضه کندوز - افغانستان
5216     374. ساماندهی رودخانه در شهر (مطالعه موردی رودخانه مردابرود)
5217     375. شمعهای جریان سیال در اطراف مجموعه شمعهای استوانه ای
5218     376. شناسائی آلایندههای کیفی در مصب رودخانه کارون بزرگ و ارائه راه حلهای مدیریتی در جهت بهبود کیفیت آن
5219     377. شبیه سازی SAR , TDS , EC رودخانه کارون با استفاده از Qnet 2000
5220     378. شبیه سازی موج ناشی از شکست سد با استفاده از مدل ترکیبی یک بعدی - دو بعدی
5221     379. شبیه سازی گردابه های کم عمق با استفاده از تغییرات عدد فرود خروجی در کانال با ورودی فرعی بوسیله مدل احجام محدود بی ساختار
5222     380. شبیه سازی اثرات جریان ناپایدار در ایجاد حلقه های موجود در روابط دبی - اشل
5223     381. شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method برروی شبکه های باساختار مستطیلی و بدون ساختار مثلثی
5224     382. شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل GIS و SWAT
5225     383. شبیه سازی دو بعدی جریان های غیردائمی متغیرسریع به روش حجم محدود (FV)
5226     384. شبیه سازی سیلابهای رودخانه کارون در بازه اهواز – فارسیات تحت تاثیر تغییرات مرفولوژیکی آن
5227     385. شبیه سازی شبکه زهکشی روان آب سطحی با استفاده از مدل تلفیقی MIKE SWMM و GIS ، مطالعه موردی حوضه آب و برق مشهد
5228     386. شبیه سازی عددی میدان غلظت ناشی از جریانهای چگال در مخازن سدها
5229     387. شبیه سازی عددی الگوی سه بعدی جریان آشفته حول آبشکن بسته در زوایای مختلف قرارگیری
5230     388. شبیه سازی عددی دو بعدی مسئله شکست سد توسط روش حجم محدود بر روی شبکه منحنی الخط
5231     389. شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان آشفته و بررسی گردابه های تشکیل شده حول آبشکن در قوس 90 درجه رودخانه
5232     390. شبیه سازی عددی سه بعدی جریان و رسوب در میدان آبشکن های متوالی کنار رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهی
5233     391. شرایط تخلیه رسوب چسبنده از مجاری تحت فشار بااستفاده از موج ناگهانی
5234     392. ضریب دبی جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای تاخیری پارهسنگی
5235     393. طبقه بندی کیفیت رودخانه های کارون و دز در بازه گتوند تا خرمشهر و دزفول تا بامدژ با استفاده از شاخص WQI و بررسی انتروباکتریاسه های جدا شده در این مقطع
5236     394. طرح پژوهشی کاربردی دستگاه های لایروبی رودخانه های کوهستانی و آرام
5237     395. طرح ساماندهی پیچان رودهای با جداره ناپایدار جهت کنترل مسیر و کاهش فرآیند رسوب گذاری
5238     396. عنوان : بررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم آستانه و صفحات مستغرق در کنترل رسوب آبگیرهای قائم
5239     397. عیب یابی راه ماهی سد انحرافی کرخه حمیدیه
5240     398. غلظت بعضی از عناصر کمیاب رودخانه های کارون و کرخه


4843     1. A New GA Approach for Optimizing Levee's Setback
4844     2. AnnAGNOS AS WATERSHED NON POINT SOURCE POLLUTION ASSESSMENT TOOL IN MALAYSIA
4845     3. Are stream flow data sets fractal? Implication for hydrological modeling
4846     4. CONSERVATION-FORM EQUATION OF STEADY AND UNSTEADY OPEN CHANNEL FLOWELING
4847     5. Detection of Trends in Low Flows
4848     6. Dynamic training of ANN for its application In real time flood forecasting
4849     7. Experimental Investigation on Discharge Coefficient for Flow over a Stepped Spillway
4850     8. Flood control System Optimization Based on Risk Analysis in Floodplain
4851     9. Flow in a semi-natural meandering channel
4852     10. FLUVIAL12 بررسی تاثیر ساخت خاکریز سیل بند بر رفتار رودخانه با استفاده ازمدل ( مطالعه ی موردی رودخانه ی نکا)
4853     11. GIS استخراج هیدروگراف سیلاب رودخانه با استفاده از
4854     12. Investigating the impact of local and convective term suppression in numerical solution of unsteady supperitical free surface flow
4855     13. Mike11 و مقایسه با مدل TS شبیه سازی جریان در شبکه رودخانه با استفاده از روش
4856     14. Natural Organic Matter Removal from Raw Surface Water
4857     15. On line, continuous water level measutement using laser sensor: A useful tool for flood monitoring , dorecasting and warning
4858     16. Performance of Improved HBMO Algorithm in Optimization of Reservoir Operation
4859     17. QUAL2K مدلسازی آمونیوم، نیترات و فسفات در رودخانه با استفاده از مدل
4860     18. Regional Water Quality Management for the Karun-Dez River Basin, Iran
4861     19. SELF-PRIMING CRITERIA FOR USING IN COMPLEX CULVERT MODELLING
4862     20. The Role of Bridge in Flooding Areas (Case Study-Ramian Suburbs- Iran)
4863     21. Two-Dimensional Finite Volume Model for Dam Break Modeling on Unstructured Triangular Grids
4864     22. Using a DEM for obtaining the drainage-network for watersheds